• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Belgi

  11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Belgi

  11.2.1 De georganiseerde misdaad in Belgi

  Hoewel het begrip georganiseerde misdaad ook in Belgi
  steeds meer ingeburgerd raakt, hebben vooral de fenomenen groot
  banditisme
  (de Bende van Nijvel) en de hormonenmafia de
  gemoederen van het Belgische opsporingsapparaat jarenlang bezig
  gehouden. Deze selectieve aandacht heeft geresulteerd in het
  ontbreken van een goed beeld van (de ontwikkeling van) de
  georganiseerde criminaliteit. Inmiddels is het Centraal bureau
  opsporingen (CBO) van de Rijkswacht begonnen met het vaststellen
  van een criminaliteitsbeeld. Het CBO stelt vast dat 90
  Rijkswachtonderzoeken betrekking hebben op zaken die voldoen aan de
  definitie van georganiseerde misdaad. In 1994 zijn 22 onderzoeken
  afgesloten. De onderzoeken omvatten in totaal 1.067 verdachten en
  6.584 strafbare feiten. Verder blijkt uit een kwalitatieve studie
  dat het aantal verdachten, de organisatiegraad en de etnische
  samenstelling van deze groepen zeer variren. In het merendeel van
  de onderzoeken (86 van de 90) zijn internationale verbindingen
  vastgesteld. Verder is in zes op tien gevallen vastgesteld dat
  commercile structuren worden gebruikt, in n op twintig van de
  onderzoeken is gebruik van geweld vastgesteld en in vier van
  twintig gevallen is sprake van benvloeding. Noot
  Ten aanzien van de aard van de georganiseerde criminaliteit zijn de
  geluiden niet veel anders dan in Nederland: drugs, mensenhandel,
  witwassen, grootschalige fraude, en – misschien in iets mindere
  mate – milieucriminaliteit.

  11.2.2 Het Belgische strafproces

  Het strafprocesrecht in Belgi is grotendeels gebaseerd op het
  Franse recht zoals dit gold in de tijd van Napoleon.
  Het Wetboek van Strafvordering, dat stamt uit 1808, is de
  belangrijkste bron van strafprocesrecht. Verdere bronnen zijn de
  Grondwet (GW) van 1831, de Wet verzachtende omstandigheden van
  1867, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
  mens en de fundamentele vrijheden (EVRM, Rome 1950), het
  Gerechtelijk wetboek (GWb) van 1967, de Huiszoekingswet van 1969,
  de Voorlopige-hechteniswet (VHW) van 1990, en de Wet op het
  politieambt (WPA) van 1 januari 1993. Noot Het
  strafrechtelijk onderzoek wordt in Belgi in twee fasen verdeeld,
  namelijk een vooronderzoek of voorlopig onderzoek, dat zich
  afspeelt voorafgaand aan de behandeling op de terechtzitting, en
  een onderzoek ten gronde, op de terechtzitting. Het vooronderzoek
  kan plaatsvinden door middel van een opsporingsonderzoek en door
  middel van een gerechtelijk onderzoek. In de eerste fase van het
  Belgische strafproces wordt het vooronderzoek uitgevoerd door de
  politie onder leiding van het openbaar ministerie. Noot
  Het gerechtelijk vooronderzoek (de instructie) wordt alleen
  uitgevoerd in complexe zaken en bij de inzet van bepaalde
  dwangmiddelen.

  Het opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door de Procureur des
  Konings en zijn hulpofficieren en het gerechtelijk onderzoek wordt
  uitgevoerd door de onderzoeksrechter. De Procureur des Konings
  beslist of een onderzoek moet plaatsvinden, en of dit een
  opsporingsonderzoek dan wel een gerechtelijk onderzoek moet zijn.
  Als zodanig heeft de Procureur des Konings een spilfunctie.
  Noot Wil de Procureur des Konings bepaalde dwangmiddelen
  inzetten, dan behoeft hij toestemming van de rechter-commissaris en
  daarmee geeft hij de leiding van het onderzoek uit handen. Om die
  reden heeft hij zeggenschap over de voor opsporing bevoegde
  politiediensten. De onderzoeksrechter heeft in zoverre de
  hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en staat in die
  hoedanigheid onder toezicht van de procureur-generaal bij het hof.
  Het Belgische Wetboek van Strafvordering (Sv) geeft geen concrete
  procedure voor het opsporingsonderzoek. Noot De inwinning van
  informatie ten behoeve van het opsporingsonderzoek is niet geregeld
  in het wetboek. De wet geeft niet aan hoe het bewijs vergaard dient
  te worden of welke de bevoegdheden van de opsporingsambtenaren
  zijn. De gerechten passen algemene beginselen toe.

  Algemene principes die gelden voor de bewijsgaring zijn respect
  voor de persoon en de onschendbaarheid van de woning, alsmede de
  waardigheid van justitie, ook wel due administration.
  Voorts geldt het verbod van provocatie. De beslissing van de
  beschuldigde om strafbare feiten te begaan mag niet zijn benvloed
  door de interventie van de opsporingsambtenaar. Noot
  Daarnaast zijn tijdens het vooronderzoek van belang het
  legaliteitsbeginsel, het legitimiteitsbeginsel, het
  proportionaliteitsbeginsel, het beginsel van geheim en inquisitoir
  onderzoek, het monopoliebeginsel en het opportuniteitsbeginsel. De
  permissieve regel houdt in dat alles wat niet nadrukkelijk verboden
  is, is toegestaan, hetgeen erop neer komt dat politie, parket en
  onderzoeksrechter alle handelingen mogen verrichten om achter de
  waarheid te komen (beginsel van vrijheid van bewijs), tenzij deze
  nadrukkelijk verboden zijn bij wet of rechtsbeginsel.
  Opsporingsambtenaren moeten de wet gehoorzamen en de rechten van de
  verdediging eerbiedigen. Noot Belangrijk in het kader
  van de proactieve opsporing is de uitsluitingsregel: overtreding
  van ge- of verbod wordt in het bewijsrecht gesanctioneerd en
  onrechtmatig verkregen bewijs wordt uitgesloten van de
  bewijsvoering. Voorts geldt het legaliteitsbeginsel of het vereiste
  van een wettelijke basis voor het hanteren van dwangmiddelen, die
  de individuele vrijheid van de burger aantasten. Deze eis volgt uit
  het EVRM, de artikelen 7-11 Grondwet en de regelingen ter zake van
  aanhouding, huiszoeking en inbeslagneming, en de schending van het
  briefgeheim.
  Noot Het opsporingsonderzoek is
  geheim in de zin dat de verdachte noch het publiek hierover worden
  genformeerd: hierin laat zich de gelding van het beginsel van een
  geheim en inquisitoir vooronderzoek zien.
  Noot De
  verdachte wordt in principe niet bij het vooronderzoek betrokken en
  wordt niet van de resultaten op de hoogte gesteld. Ook wordt hij
  niet in de gelegenheid gesteld de resultaten tijdens het
  vooronderzoek te weerleggen. Is de verdachte in het kader van het
  gerechtelijk vooronderzoek in voorlopige hechtenis, dan hebben hij
  en zijn raadsman toegang tot het dossier. Het vooronderzoek is
  geheel schriftelijk, hetgeen betekent dat alle
  opsporingshandelingen worden geverbaliseerd.
  Noot
  Niet alle processen-verbaal worden opgenomen in het
  strafdossier, zoals bij de inzet van
  informanten en
  infiltranten, teneinde hun anonimiteit te kunnen garanderen. Alleen
  het openbaar ministerie mag strafbare feiten vervolgen
  (monopoliebeginsel) en het heeft het recht om van vervolging af te
  zien, zolang de zaak niet in handen van een rechter is
  (opportuniteitsbeginsel). De beslissing omtrent vervolging na een
  gerechtelijk vooronderzoek ligt bij de raadkamer.

  Het openbaar ministerie draagt de leiding en controle over het
  opsporingsonderzoek. Het bepaalt welke actie
  moet worden ondernomen na ontvangst van het aanvankelijke
  politierapport over het strafbare feit. Noot Indien de
  onderzoeksmagistraat de leiding heeft over de politie in het kader
  van het gerechtelijk onderzoek, dan onthoudt hij zich doorgaans van
  toezicht op het opsporingswerk, tenzij ernstige twijfel bestaat
  over het geoorloofd karakter van de gebruikte opsporingsmethodes en
  de verzameling van de bewijzen. Aan de politie wordt derhalve veel
  initiatief overgelaten. Noot

  Overeenkomstig artikel 5, tweede lid WPA wordt het
  opsporingsonderzoek uitgevoerd onder gezag en leiding van de
  Procureur des Konings. Deze – of de rechter van instructie –
  delegeert de leiding meestal aan een politie-officier met de
  hoedanigheid van hulpofficier van de Procureur des Konings.
  Noot In de praktijk is het altijd de politie die
  onderzoekt. Noot Een proces-verbaal dient te worden
  opgemaakt van alle opsporingshandelingen en bevindingen, hetgeen
  vervolgens aan het parket of de onderzoeksrechter wordt gestuurd.
  Noot

  11.2.3 De organisatie van de politie

  Kenmerkend voor de Belgische politie-organisatie is het naast
  elkaar bestaan van twee landelijke politiediensten met een
  overlappende taak. Naar model van het Nederlandse driehoeksoverleg
  bestaat tegenwoordig een vijfhoeksoverleg overeenkomstig artikel 10
  .1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (waarin
  vertegenwoordigd de drie politiekorpsen, de Procureur des Konings
  namens het openbaar ministerie en het lokale bestuur).

  De Gerechtelijke politie, met ongeveer 1400 executieve
  recherche-ambtenaren, voert uitsluitend justitile werkzaamheden uit
  (het vaststellen en onderzoeken van strafbare feiten). De
  Rijkswacht, met ongeveer 15.500 ambtenaren, heeft openbare-orde- en
  justitile taken. Naast deze landelijke korpsen heeft elk van de 589
  gemeenten een eigen gemeentelijke of stedelijke politie, met
  gezamenlijk ongeveer 16.000 leden (artikel 171 Gemeentewet). De
  gemeentelijke politie heeft in beginsel beide taken, maar is in
  veel gevallen te zwak bezet om een 24-uursdienst te onderhouden. De
  Rijkswacht zorgt in de gemeenten voor de aanvullende politiezorg.
  Sommigen gemeenten hebben slechts n formatieplaats. De organisatie
  van de drie politiekorpsen is voornamelijk geregeld in de
  Gemeentewet (GemW), de Wet op de Rijkswacht (WRW) en de Wet op de
  Gerechtelijke Politie (WGP). Deze wetten bevatten naast
  organisatorische bepalingen algemene taakomschrijvingen en enkele
  preventieve politiebevoegdheden. Noot Tussen de
  onderscheiden politiekorpsen bestaat geen officile verdeling in
  aandachtsgebieden, zij het dat de Gerechtelijke Politie een
  spontaan gegroeide expertise kent op het gebied van de
  fraudebestrijding. Voorts ligt het tegengaan van drugoverlast en
  -gebruik vooral bij de gemeentelijke politie, terwijl de handel
  door de Rijkswacht wordt aangepakt. In bepaalde arrondissementen is
  wel sprake van enige afstemming. In Gent bestaat sinds vijf jaar
  een maandelijks werkoverleg over alle proactieve acties, waaraan
  deelnemen het openbaar ministerie (een Procureur des Konings en een
  vertrouwensmagistraat, die kan worden vergeleken met de Nederlandse
  CID-officier van justitie), de lokale chef van de Gerechtelijke
  politie, iemand van de BOB (centrale opsporingsbrigade van de
  Rijkswacht) en een vertegenwoordiger van de gemeentelijke politie.
  Deze vergadering beslist ook welke dienst bepaalde inlichtingen zal
  beheren en daarop actie kan ondernemen. Achterhouden van informatie
  wordt bestraft met het overdragen van de zaak aan een andere
  politiedienst. De acties worden in het overleg gevalueerd. Het
  model is alleen in Brugge overgenomen. Binnen de Belgische
  politie-organisatie bestaan sinds ongeveer 25 jaar speciale
  eenheden die bijzondere opsporingsmiddelen kunnen aanwenden. Deze
  eenheden bestaan bij de Rijkswacht en bij de Gerechtelijke
  politie.

  In navolging van de Parlementaire commissie belast met het
  onderzoek naar de opsporing van de Bende van Nijvel, die vond dat
  het openbaar ministerie was versnipperd, en het ministerie van
  Justitie, dat zeer onder de indruk was van de FBI, werd in het
  Pinksterplan 1990 een plan voor de instelling van een Nationaal
  magistraat opgenomen. Dit resulteerde onder andere in de Richtlijn
  25 april 1990 Aanstellen van de nationaal magistraat, taken en
  bevoegdheden.

  De taken van de Nationaal magistraat zijn: 1) cordinatie en
  begeleiding van ressortoverschrijdende zaken; 2) bemiddeling bij
  tegenstrijdige verklaringen van de Procureurs; 3)
  verantwoordelijkheid over de gemengde anti-terrorisme groep; 4)
  internationale opsporingshandelingen – de Nationaal magistraat is
  de enig aangewezen autoriteit voor de goedkeuring van bijvoorbeeld
  een gecontroleerde aflevering van het Verenigd Koninkrijk naar
  Nederland via Belgi; 5) beheer over provisie B: fonds ter
  beschikking voor politiediensten (dit betreft het toongeld voor
  flash-roll-operaties).

  De indruk is dat de Nationaal magistraat veel invloed heeft op
  het beleid en de beslissingen van de lokale procureurs. Indien
  politie en de Procureur des Konings het niet eens worden, dan wordt
  door de lokale politie
  de centrale politiedienst ingeschakeld. Deze laatste neemt contact
  op met de Nationaal magistraat, die op zijn beurt de betrokken
  Procureur des Konings benadert. Er bestaat geen gezagsverhouding
  tussen de Nationaal magistraat en de Procureur des Konings.

  Eenheden bij de Rijkswacht

  De Belgische Rijkswacht is indirect voortgekomen uit de Franse
  Gendarmerie. Tot de demilitarisatie op 1 januari 1992 was de
  Rijkswacht onderdeel van de strijdkrachten. Nu valt zij onder het
  ministerie van Binnenlandse Zaken. De organisatie van de Rijkswacht
  omvat onder meer een algemeen commando (generale staf),
  territoriale en mobiele eenheden, verkeerseenheden en gerechtelijke
  detachementen (artikel 3 WRW). Het Centraal bureau opsporingen
  (CBO) is onderdeel van de generale staf en heeft tot taak de
  uitvoering van gerechtelijke rijkswachttaken te cordineren.
  Daarnaast houdt het CBO zich bezig met de verzameling van
  documentatie over criminaliteit. De grootste eenheid van het CBO is
  het Bureau verdovende middelen, dat onderafdelingen heeft in 24
  gerechtelijke districten (die corresponderen met de 27
  arrondissementen). Deze districten die contacten hebben met de
  Procureur des Konings – richten hun aanvragen voor
  undercover-activiteiten (informanten, observatie, interventie etc.)
  aan het CBO. De commandant van het CBO heeft rechtstreeks contact
  met de Nationaal magistraat (zie onder 2.3.2). Daarnaast bestaan
  eenheden die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit en
  vermogen, mensenhandel, milieu en illegale Immigratie. Bij
  Koninklijk besluit van 2 juni 1971 werd naar Amerikaans model een
  Bureau criminele informatie (BCI) opgericht. Aan het einde van 1972
  werd uit de mobiele eenheden van de Rijkswacht het Speciaal
  interventie eskader (SIE) gecreerd voor technische ondersteuning en
  de uitvoering van observaties in het kader van de zware
  criminaliteit en het terrorisme. Deze eenheid telt ongeveer 130
  mensen. Noot In 1973 werd het Nationaal bureau voor
  drugs (NBD) opgericht, dat als taak had administratieve en
  technische ondersteuning te bieden aan de Bewakings- en
  opsporingsbrigades (BOB’s) in elk rijkswachtdistrict. Deze
  ondersteuning hield ook in het onderhouden van contacten met de
  informanten en het schaduwen van verdachte personen. De facto
  werd het NBD een infiltratie-eenheid.
  Noot Een
  aantal schandalen werden de BCI en het NBD fataal. Hiertoe
  behoorden onder andere een burgerinfiltratie die uitlokking tot
  gevolg had, criminele betrokkenheid bij handel in verdovende
  middelen, het kwijtraken van toongeld, valsheid in geschrifte en
  heling van kunstvoorwerpen. In 1981 werd de NBD opgeheven en in
  1982 volgden veroordelingen voor BCI- en NBD-leden. Bij de
  Rijkswacht zijn vijf pelotons voor observatie, steun en arrestatie
  (POSA’s) in de regio’s Brussel, Gent, Luik, Charleroi en Antwerpen,
  die weer bestaan uit observatie- en interventieteams. De POSA is
  gespecialiseerd in grootschalige – ook internationale – onderzoeken
  en opereert op verzoek van andere eenheden van de Rijkswacht, zoals
  de BOB’s. Het huidige undercover-team van de Rijkswacht
  bestaat uit zo’n 25 personen. De selectie van de undercoveragenten
  van Rijkswacht en Gerechtelijke politie geschiedt volgens dezelfde
  normen en de teams krijgen een gemeenschappelijke opleiding.
  Operationele samenwerking komt zelden voor.

  Eenheden bij de Gerechtelijke politie

  De Gerechtelijke politie staat onder leiding van de
  procureurs-generaal bij de Hoven van beroep. De dagelijkse leiding
  berust bij de Commissaris-generaal van de gerechtelijke politie. De
  gerechtelijke politie is verdeeld in 23 brigades en deze beslaan de
  27 arrondissementen.

  Van de 23 brigades zijn 22 verbonden aan de parketten van de
  Procureur des Konings in de arrondissementen en is er n nationale
  brigade. De 22 brigades bij de parketten zijn onderverdeeld in
  gespecialiseerde afdelingen, zoals die voor vermogensdelicten,
  moord, verdovende middelen, milieudelicten, fiscale, economische en
  financile delicten, jeugdcriminaliteit. De Brusselse brigade
  bestaat uit 300 mensen en functioneert tevens als het centrale
  kantoor van de Gerechtelijke politie voor zover het de documentatie
  betreft. Het totale personeelsbestand bij de Gerechtelijke Politie
  is 1.450 (in juli 1995): 1.290 hiervan zijn daadwerkelijk executief
  (n op de vier functionarissen is officier); 143 mensen behoren tot
  de technische recherche. De Gerechtelijke politie is de enige
  politiedienst die technische en wetenschappelijke forensische
  onderzoeken in strafzaken uitvoert. Hiervoor beschikt zij over
  lokale en regionale laboratoria. Hoofdtaken van de Gerechtelijke
  politie zijn enerzijds het uitvoeren van onderzoek in opdracht van
  het parket, en anderzijds het uitvoeren van onderzoek in ambtshalve
  vastgestelde strafbare feiten. Noot Het
  commissariaat-generaal van de Gerechtelijke politie heeft het
  beheer en de operationele leiding over de Bijzondere brigade ter
  beteugeling van de zware en georganiseerde criminaliteit (BNB),
  welke is belast met de repressie van de zware criminaliteit.

  Als onderdeel van Divisie 1 (Operaties) van de BNB werd in 1987
  een speciale eenheid opgericht voor
  observaties en bijzondere opsporingsmethoden, genaamd de Groep voor
  schaduwing en observatie (GSO). Deze groep houdt zich voornamelijk
  bezig met de bestrijding van de georganiseerde misdaad, het
  terrorisme en de drugscriminaliteit. Noot Van de 56
  leden van deze groep houdt ongeveer de helft zich bezig met de
  uitvoering van observatieopdrachten.

  De juridische leiding over de BNB ligt bij twee magistraten, die
  de functie van Nationaal magistraat vervullen. Hun belangrijkste
  taak is het politieel onderzoek inzake terrorisme en georganiseerde
  misdaad te cordineren. Tevens spelen zij een belangrijke rol bij de
  inzet van bijzondere politietechnieken, bij de samenwerking op
  gerechtelijk gebied met de andere Belgische politiediensten en bij
  de contacten met buitenlandse justitile autoriteiten. Het instituut
  Nationaal magistraat is voorts gecreerd om meer cordinatie tot
  stand te brengen tussen de politiediensten. Noot

  Gemengde eenheden

  Ter verbetering van de cordinatie van politile activiteiten is
  bij Koninklijk besluit van 11 juli 1994 de Algemene
  politiesteundienst (APSD) opgericht. Onder deze organisatie
  ressorteren de afdelingen Internationale politiesamenwerking,
  Operationele ondersteuning, Telematica en Politie
  beleidsondersteuning. In grensgebieden bestaan kleine APSD-en die
  voor de drie korpsen alle informatiestromen kanaliseren om de
  informele uitwisseling tegen te gaan.

  De APSD staat onder leiding van een Raad van bestuur (bestaande
  uit de hoofden van de drie politiediensten) en een directiecomit.
  De Afdeling internationale politiesamenwerking staat in directe
  verbinding met de Afdeling operationele ondersteuning en herbergt
  de liaison officers, SIRENE, Interpol NCB, NSIS Belgi, Schengen en
  Europol. De Afdeling internationale samenwerking fungeert als het
  voor alle algemene politiediensten gemeenschappelijk aanspreekpunt
  voor het buitenland. Bovendien cordineert de afdeling de
  activiteiten van voornoemde diensten, organiseert zij de
  vertegenwoordiging van de Belgische politie in het buitenland,
  neemt zij deel aan de voorbereiding van akkoorden over
  internationale politile samenwerking en waakt zij ervoor dat de
  contact- en cordinatiepunten hun taak vervullen ten bate van de
  politiediensten in Belgi. Noot Bij de Afdeling
  operationele ondersteuning is sinds 1994 een gemengde groep
  gevestigd met de naam Centrale dienst voor de bestrijding van de
  georganiseerde economische en financile delinkwentie (CDGEFID).

  Noot Deze vaste, gemengde dienst bestaat uit leden
  van de gerechtelijke politie, de rijkswacht en enquteurs van het
  Hoog comit van toezicht (inmiddels zijn fiscale ambtenaren aan de
  dienst toegevoegd). De missie van deze dienst is efficinte
  bijstandverlening aan de politie en gerechtelijke autoriteiten op
  het gebied van ernstige economische en financile criminaliteit, die
  op complexe wijze is georganiseerd. De gespecialiseerde
  onderzoekers van het GEFID houden zich bezig met
  witwassen,
  carrousels, voorkennis (insider trading), onwettig aantrekken van
  openbaar spaargeld, financile oplichting en EG-fraude. De Afdeling
  operationele ondersteuning omvat verder onder meer de
  anti-terroristische gemengde groep, de
  telefoontap, het
  wapenregister en de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit.

  11.2.4 Opsporingsmethoden

  In Belgi is de heimelijke inzet van opsporingsmethoden al
  geruime tijd ingeburgerd binnen het domein van de staatsveiligheid.
  De strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad is mede
  verantwoordelijk geweest voor de veramerikanisering van de
  Belgische opsporingsdiensten en de opsporingsmethoden.
  Noot In Belgi bestaat geen wettelijk kader voor het
  gebruik van bijzondere opsporingsmethoden, behalve (sinds 30 juni
  1994) een wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen
  het afluisteren, kennisnemen en openen van privcommunicatie en
  telecommunicatie. Het onderzoek naar de leden van de Bende van
  Nijvel, Noot de Zaak Franois, Noot het werk van de
  Parlementaire commissie voor onderzoek naar de organisatie van de
  bestrijding van het banditisme en het terrorisme (1988-1990)
  Noot , en de zaak Reyniers Noot hebben geen
  directe aanleiding gegeven tot de vorming van een wettelijk kader,
  Noot maar wel tot de invoering van een controle-orgaan
  op de politie- en inlichtingendiensten (1991). Deze wet werd
  opgesteld naar aanleiding van de bevindingen van de
  Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop
  de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd
  wordt. Deze commissie vond dat n extern controle-orgaan gecreerd
  moest worden voor alle ambtenaren met politiebevoegdheid. De
  controle op de politiediensten wordt uitgeoefend door het Vast
  comit van toezicht op de politiediensten – het Vast comit P, samen
  met de daaraan verbonden Dienst enqutes voor de politiediensten.
  Het Vast comit P is samengesteld uit vijf vaste leden. De leden
  worden benoemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een
  termijn van vijf of zeven jaar, die slechts eenmaal hernieuwbaar
  is. De Dienst enqutes werkt bovendien als een gespecialiseerde
  politiedienst voor de gerechtelijke onderzoeken bij leden van de
  politiediensten zelf. Deze functie kan derhalve
  worden vergeleken met die van de Nederlandse Rijksrecherche.
  Noot De nieuwe Wet op het politieambt van 5 augustus
  1992 bevat geen bepalingen over de bijzondere opsporingstechnieken.
  Noot In tegenstelling tot wat door Rambach wordt gesteld
  – namelijk dat het politieke klimaat in Belgi geen wettelijke
  voorziening op dit punt toelaat, en dat de voorafgaande vraag de
  mogelijke reorganisatie van de Belgische politie betreft
  Noot – stelt het nieuwe Federaal regeringsprogramma dat
  spoedig wetsont-werpen zullen worden behandeld die in de sfeer van
  de bijzondere opsporing liggen Noot Deze voorontwerpen
  betreffen onder andere een wet tot verbetering van de
  strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en
  het gerechtelijk onderzoek, een wet betreffende het centraal
  strafregister, een wet houdende regeling van de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. Verder zijn maatregelen aangekondigd in de
  sfeer van de modernisering van het strafrechtelijk beleid, de
  strijd tegen de internationale en grensoverschrijdende en de
  georganiseerde criminaliteit onder meer door in de mogelijkheid te
  voorzien bepaalde technieken te gebruiken voor de opsporing, het
  beslag en de verbeurdverklaring van crimineel vermogen met omkering
  van de bewijslast, het uitwerken van een wetgeving teneinde te
  voorzien in de mogelijkheid van strafvermindering of onderhandeling
  in ruil voor waardevolle informatie, doorbreking van de
  rechtspersoonlijkheid, de opvulling van leemten in de wetgeving,
  zoals strafbaarstelling van de georganiseerde misdaad en de
  voorbereidingshandelingen, alsmede de strijd tegen de corruptie.
  Bepaalde opsporingsmiddelen zijn gereguleerd in een geheime
  ministerile circulaire die voortbouwt op de jurisprudentie.
  Noot

  Deze opsporingsmiddelen mogen slechts worden gebruikt onder
  bepaalde voorwaarden, zoals behoorlijke opsporing, subsidiariteit,
  proportionaliteit, het verbod op provocatie, en de voorafgaande
  schriftelijke toestemming van de Procureur des Konings. Hieronder
  zal worden toegelicht welke van deze algemene voorwaarden en
  procedurele regels gelden.

  Deze circulaire van de minister van Justitie is gericht aan het
  openbaar ministerie en de relevante politiediensten. Doel van de
  circulaire is de bijzondere opsporingsmethoden op n lijn te brengen
  en het gebruik daarvan te cordineren tussen de relevante
  politiediensten. Hiervoor is al gesignaleerd dat door
  organisatorische ingrepen, zoals de instelling van de Nationaal
  magistraat, aanvullende sturing is opgelegd. De circulaire bevat
  verder regels op het gebied van het gebruik van informanten en de
  via hen verkregen informatie, het betalen van premies aan
  informanten, de zgn. pseudo- en testkoop, het geobserveerd en
  begeleid transport van illegale goederen, undercover agenten en
  langdurige
  observatie met behulp van technische
  middelen.
  Noot

  Circulaires zijn confidentieel, zij zijn niet toegankelijk voor
  de burger, zodat door hem niet kan worden voorzien in welke
  gevallen deze opsporingsmiddelen zullen worden aangewend.
  Onduidelijk is ook op welke rechten inbreuk kan worden gemaakt.
  Functionarissen en burgers worden niet van wijzigingen van de
  circulaires in kennis gesteld. Noot Naast circulaires is
  sprake van regulering door middel van Koninklijke besluiten en de
  Wet van 18 juli 1991 op de controle van de veiligheidsdiensten.

  Geen van onze respondenten had overigens behoefte aan wetgeving
  inzake opsporingsmethoden. Enerzijds was dit ter verhulling van
  gebruikte technieken, anderzijds met het oog op de flexibele
  aanpassing aan nieuwe omstandigheden en technieken. Onze
  respondenten stellen verder de Duitse oplossing van vergaande
  wetgeving voor bijzondere opsporingsmethoden te gedetailleerd te
  vinden. Wel kan men zich een wetgeving voorstellen waarin bepaalde
  grondprincipes zijn vastgelegd.

  Voor het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden gelden de
  volgende algemene voorwaarden en stelregels:

  1. Behoorlijkheid:
  Aan het gerecht mag alleen wettig bewijs worden voorgelegd of
  althans geen bewijs dat onverenigbaar is met de regels van de
  behoorlijkheid van het proces. Dit betekent dat de opsporing de
  rechten van de mens dient te eerbiedigen en dat zij moet
  plaatsvinden in overeenstemming met de waardigheid van het gerecht.
  Ongeoorloofde methoden mogen niet worden gebruikt.
  2. Verbod op provocatie:
  De Belgische jurisprudentie bepaalt dat infiltratie met het
  doel de potentile dader in de gelegenheid te stellen zijn misdadig
  voornemen uit te voeren, toelaatbaar is mits door de politie een
  aantal voorwaarden in acht wordt genomen. De belangrijkste
  voorwaarde is vergelijkbaar met het Tallon-criterium en komt erop
  neer dat ook zonder politieel ingrijpen het strafbaar feit zou zijn
  gepleegd.
  3. Proportionaliteit:
  Het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden moet betrekking
  hebben op vormen van zware criminaliteit of vormen van
  banditisme (georganiseerde misdaad).
  4. Subsidiariteit:
  Bijzondere opsporingsmethoden mogen alleen worden gebruikt als
  het bewijs op geen andere
  wijze verkregen kan worden. 5. Kennis en voorafgaande
  goedkeuring van het openbaar ministerie zijn verplicht
  : Voor
  het gebruik van

  bijzondere opsporingsmethoden moet de politie een schriftelijk
  bericht voorleggen aan het openbaar ministerie; hierin moet worden
  uiteengezet wat de voorgenomen procedure is onder de voorziene
  omstandigheden; hiermee moet de Procureur des Konings instemmen;
  als zich tijdens de uitvoering van een onderzoek met behulp van
  bijzondere opsporingsmethoden onvoorziene omstandigheden voordoen
  en de opsporingsambtenaar moet dan een strafbaar feit plegen, dan
  dient het begane strafbare feit onverwijld aan het openbaar
  ministerie te worden meegedeeld. Noot

  6. Uitvoering:
  Bijzondere opsporingsmethoden mogen alleen worden gehanteerd
  door speciaal getrainde Belgische opsporingsambtenaren of
  buitenlandse collega’s, met gebruik van een valse identiteit. Het
  gebruik van burgers is alleen toegestaan in zeer bijzondere
  omstandigheden.
  7. Exclusiviteit:
  Bepaalde bijzondere opsporingsmethoden zijn uitgesloten.
  Lange-termijn en deep-cover operaties mogen niet worden gebruikt.
  Noot In het hiernavolgende wordt ingegaan op een aantal
  (bijzondere) opsporingsmiddelen.

  Observeren en volgen

  Observaties worden uitgevoerd door alle politiediensten.
  Internationale observaties en observaties met behulp van technische
  middelen mogen slechts worden uitgevoerd door de Rijkswacht en de
  Gerechtelijke politie. Observatie op de openbare weg behoeft geen
  goedkeuring van de Procureur des Konings of van de
  onderzoeksrechter. Observatie in woningen of op erven behoeven wel
  diens goedkeuring. De circulaire van 24 april 1990 bevat regels
  voor de langdurige observatie en de geobserveerde aflevering
  (begeleide zending). Langdurende observatie is observatie
  van vijf dagen of meer dan wel gedurende vijf niet
  achtereenvolgende dagen binnen een tijdspanne van een maand.
  Langdurende observatie en observatie met behulp van technische
  middelen worden aan navolgende aanvullende voorwaarden gebonden:
  (proportionaliteit);

  – Het middel mag alleen worden ingezet ter opsporing van de
  georganiseerde misdaad en banditisme begaan;
  – en dienen objectieve aanwijzingen te zijn dat de te observeren
  persoon een halsmisdaad heeft begaan of zal uitzonderingen en het
  is niet zonder meer duidelijk welke technische middelen expliciet
  verboden zijn). – wettelijk niet-toelaatbare technische middelen
  mogen niet gebruikt worden (op deze regel bestaan Langdurige
  observatie en observatie met gebruik van technische middelen zoals
  afluisterapparatuur dienen te worden gemeld bij de Procureur des
  Konings of de onderzoeksrechter bij aanvang van de operatie. Indien
  dit niet mogelijk is, dan dient dit zo spoedig mogelijk na aanvang
  te worden gemeld. De Procureur des Konings of de onderzoeksrechter
  kan de observatie beindigen indien hij van mening is dat de
  operatie op onverantwoorde wijze ingrijpt in het privleven van de
  verdachte. Noot De plaatselijke politie dient in kennis
  te worden gesteld van de observatie-actie en mag zelf geen
  activiteiten in dit kader uitvoeren.Een ambtenaar van de
  gerechtelijke politie, die de leiding draagt over de langdurige
  observatie, dient een protocol (p.v.) te schrijven waarin hij het
  via deze methode verkregen bewijs opvoert dat in aanmerking komt
  voor rechterlijke toetsing: in de circulaire wordt er derhalve
  vanuit gegaan dat de door middel van de observatie vergaarde
  informatie als bewijs wordt opgevoerd. De schrijver van het
  protocol moet de anonimiteit van de aan de observatie deelnemende
  opsporingsambtenaren garanderen, de gebruikte methoden
  verantwoorden en de bewijsmiddelen aanleveren. Noot

  Observatie met behulp van technische middelen wordt onder
  dezelfde voorwaarden als langdurige observatie toegestaan.
  De technische ondersteuning voor de uitvoering van observaties is
  landelijk groot, maar regionaal of lokaal zeer bescheiden. De
  lokale eenheden hebben geen eigen observatieteams. De
  observatieteams zijn op het regionale en centrale niveau
  gesitueerd. Op lokaal niveau kan derhalve hooguit kortstondige
  observatie worden uitgevoerd.

  Volgens onze respondenten komen bij de Nationaal magistraat
  en/of Algemene politie steundienst maandelijks 20
  observatie-meldingen binnen, waarvan 7 8 een dringend karakter
  hebben. Observaties worden regelmatig gecombineerd met
  gecontroleerde afleveringen (m.n. betrekking hebbend op drugs).
  Voor grensoverschrijdende observatie is een rechtshulpverzoek nodig
  dat de Procureur des Konings zendt aan de aangezochte autoriteit.
  Het verzoek kan ook door tussenkomst van de Nationaal magistraat
  worden aangeboden.

  Door onze respondenten wordt opgemerkt dat veel
  observatie-acties niet worden toegelaten op Nederlands grondgebied
  hetzij omdat de verzoeken niet zouden voldoen aan de Nederlandse
  proportionaliteitscriteria,
  hetzij omdat in Nederland gebrek zou zijn aan capaciteit.
  Medewerking in grote(re) zaken wordt wel verleend. Een telling van
  het aantal binnengekomen Nederlandse observatieverzoeken is
  moeilijk, omdat centrale melding in het kader van het
  Benelux-verdrag ontbreekt.

  Inbeslagneming van brieven en poststukken

  De inbeslagneming van brieven en poststukken is geen in het
  Wetboek van Strafvordering geregelde opsporingsmethode. Wel kunnen
  voorwerpen die kunnen bijdragen tot het aan het licht brengen van
  de waarheid in beslag worden genomen. Algemeen wordt aangenomen dat
  de onderzoeksrechter beslag mag leggen op brieven. Over de
  niet-reguliere inbeslagneming van brieven en poststukken
  (bijvoorbeeld hengelen naar brieven) is ons niets bekend.

  De gelegenheid tot inbeslagneming van brieven en poststukken
  wordt gerelateerd aan artikel 88 Wetboek van Strafvordering (zie
  Aftappen van telecommunicatie). De Nauw voert hiervoor het argument
  aan dat brieven gelijkgesteld kunnen worden met telefoongesprekken
  en telegrammen omdat er in beginsel geen reden is om aan te nemen
  dat de schending van het priv-leven in het ene geval groter of
  ingrijpender zou zijn dan het andere. Noot Het
  onderscheppen van post valt onder de Wet ter bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en
  openen van privcommunicatie en -telecommunicatie van 30 juni 1994
  en kan worden toegepast in de situaties waarin ook het
  aftappen
  van telecommunicatie is toegestaan. De wet maakt overigens
  duidelijk dat het onderscheppen van een boodschap dient plaats te
  vinden tijdens het traject tussen zender en ontvanger. Na aankomst
  op de plaats van bestemming is het gewone beslagrecht op de
  boodschap van toepassing en niet de Wet ter bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer.
  Noot

  Aftappen van telecommunicatie

  Belgi was tot voor kort het enige Westeuropese land dat geen
  wettelijke regeling voor de telefoontap kende. Het was verboden op
  grond van artikel 17 van de Wet van 13 oktober 1930. Deze wet werd
  afgeschaft bij de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming
  van economische overheidsbedrijven, waaronder de Belgische
  telecommunicatiemarkt. Noot In Belgi worden
  telefoongesprekken gelijkgesteld met het briefgeheim (artikel 22
  Grondwet). Priv-communicatie valt derhalve onder de notie
  privleven en correspondentie, waarvan de bescherming wordt
  gegarandeerd door artikel 8, eerste lid, EVRM.
  Noot
  Naar aanleiding van een arrest van 2 mei 1990 werd bij Wet van 11
  februari 1991 artikel 88bis in het Wetboek van Strafvordering
  ingevoerd betreffende het opsporen van telefonische mededelingen.
  Noot Op basis hiervan kan de onderzoeksrechter de
  nummers van telefoonaansluitingen doen opsporen, alsmede de dag,
  het uur en de duur van de gesprekken – dus niet de inhoud daarvan –
  vaststellen. Noot Op 3 februari 1995 is de Wet ter
  bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren,
  kennisnemen en openen van privcommunicatie en -telecommunicatie

  van 30 juni 1994 in werking getreden. Deze regeling is enerzijds
  exclusief – in de zin dat deze het afluisteren verbiedt – en
  anderzijds permissief – in de zin dat de onderzoeksrechter in het
  kader van een gerechtelijk onderzoek wanneer het onderzoek dit
  vereist, privcommunicatie of telecommunicatie tijdens de
  overbrenging kan afluisteren en opnemen, en kennis kan nemen van de
  inhoud, indien ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor
  hij geadieerd is, een ernstig strafbaar feit is (limitatief
  opgesomd in paragraaf 2) en indien de overige middelen van
  onderzoek niet volstaan (subsidiariteit). Noot

  De tapbevelen van de onderzoeksrechter worden ter kennis
  gebracht aan de Procureur des Konings. Het bevel van de
  onderzoeksrechter moet datum, motivering, voorwerp van interceptie,
  periode waarin het tappen wordt uitgevoerd, en naam en rang van de
  uitvoerend opsporingsambtenaar bevatten. Een en ander betekent dat
  het bevel tot tappen niet achteraf kan worden ingediend, dat de
  onderzoeksrechter op zeer concrete wijze moet aangeven wat de
  aanwijzingen zijn voor strafbare feiten en dat hij aangeeft waarom
  het middel onmisbaar is voor het blootleggen van de feiten
  (subsidiariteit). Voor elke verdachte moet een apart bevel worden
  uitgeschreven. Indien de identiteit van de te tappen persoon niet
  bekend is, worden zoveel mogelijk identificatie-elementen genoemd.
  Noot

  Een tap kan uitsluitend worden ingezet op aansluitingen in
  plaatsen waar de verdachte vermoedelijk verblijf houdt en kan
  worden gebruikt ten aanzien van de verdachte en personen van wie
  vermoed wordt dat zij geregeld in verbinding staan met een persoon
  op wie een verdenking rust. De telefoontap is als zodanig ook van
  toepassing op zogenaamde passieve subjecten, ofwel personen
  die regelmatig met de hoofdverdachte communiceren.

  Vanwege het exclusief karakter van de wet wordt aan
  opsporingsambtenaren en justitie-ambtenaren een
  gedragscode opgelegd voor het omgaan met gegevens die voortvloeien
  uit de telefoontap en/of het onderscheppen van correspondentie. Ten
  aanzien van het inzagerecht door de verdediging en interne
  openbaarheid van processtukken bestaat geen absoluut en
  onvoorwaardelijk recht om alle opnamen en transcripten te
  raadplegen, vanwege het recht op privacy van derden, bescherming
  van getuigen, ter voorkoming van frustratie van lopend onderzoek in
  andere strafzaken en ter voorkoming van consultatie van gedeelten
  die onder het beroepsgeheim vallen. De Wet van 30 juni 1994 geeft
  geen criteria op basis waarvan de (zittings-)rechter kan beslissen
  de transcripten van telefoontaps wel of niet te ontsluiten. Het is
  de taak van de zittingsrechter de inhoud en strekking van de
  transcripten te verifiren (controle op de onderzoeksrechter).
  Noot De minister van Justitie overlegt jaarlijks een
  rapport aan het parlement over de maatregelen die zijn genomen in
  het kader van de Wet van 30 juni 1994. Het doel van dit verslag is
  evaluatie van de toepassing van de (tele-)communicatie-tap en niet
  controle op de onderzoeksrechter. Noot Het is moeilijk
  te bepalen of en hoe vaak van de telefoontap gebruik wordt gemaakt
  in de prliminaire informatie-fase. Het is niet uit te sluiten dat
  voor de inwerkingtreding van de nieuwe afluisterwet
  telefoongesprekken werden afgeluisterd, maar daarvan is nooit
  proces-verbaal gemaakt. Vr de nieuwe afluisterwet leidde de
  ontoelaatbaarheid van de telefoontap niet tot uitsluiting van
  bewijs indien de telefoontap op rechtmatige wijze in het buitenland
  was uitgevoerd. Noot Noot Wij hebben niet de
  bevoegdheden van de Belgische veiligheidsdiensten inzake de
  telefoontap onderzocht.

  In Belgische politiekringen wordt gezegd dat de nieuwe
  afluisterwet onwerkbaar is, omdat van alle opgenomen gesprekken een
  volledig transcript dient te worden opgemaakt, hetgeen zeer duur en
  arbeidsintensief is. Noot Onze respondenten zeggen dat
  de transcriptie van 1 uur telefoontap 12 mensuren kost. Daarnaast
  klagen opsporingsambtenaren over de limitatieve opsomming van de
  delicten waarvoor de tap toegestaan is. Fraude en corruptie staan
  niet op deze lijst, terwijl deze regelmatig verbonden zijn met
  georganiseerde misdaad en witwassen. Noot Onze
  respondenten zijn ook ontevreden over het ontbreken van
  geavanceerde apparatuur en zeggen dat de capaciteit beperkt is. In
  Belgi wordt wel met jaloerse ogen gekeken naar de faciliteiten in
  Nederland, waar gespecialiseerde opsporingsambtenaren gesprekken
  opnemen en analyseren vanuit tapkamers, waar verschillende
  telefonische lijnen naar toe zijn geleid. Een dergelijke
  infrastructuur staat de Belgen niet ter beschikking.
  Noot

  Fotograferen en video-opnamen

  Het heimelijk fotograferen of filmen van de activiteiten van een
  persoon is niet expliciet verboden of strafbaar gesteld,
  onafhankelijk van de vraag of deze vormen van optische observatie
  in publieke of privruimten plaatsvinden. Het maken van foto’s en
  video-opnamen valt wel onder de bescherming van de Wet van 30 juni
  1994, voor zover deze technieken vergezeld gaan van de mogelijkheid
  om de communicatie af te luisteren (vastleggen van beeld en geluid
  met camera en microfoon). Noot Indien de observatie
  plaatsvindt binnen of vanuit een privruimte zonder de instemming
  van de bewoner van deze ruimte kan de operatie worden beschouwd als
  strijdig met de onschendbaarheid van de woning (artikelen 439 en
  440 Sv). Alhoewel er geen principieel bezwaar lijkt te bestaan
  tegen het gebruik van film- (.) of geluidsopnames, zal alles er van
  afhangen of ook hier geen bedrieglijke of deloyale middelen zijn
  gebruikt, aldus Hutsebaut. Noot Het gebruik van camera’s
  moet aan de Procureur des Konings worden voorgelegd. Het richten
  van een camera op de voorkant van een woning valt volgens onze
  respondenten onder het observeren van een openbare plaats. Het
  bevestigen van apparatuur aan de buitenkant van auto’s is mogelijk.
  Voor plaatsing in het voertuig is toestemming van de Procureur des
  Konings nodig. Zo’n verzoek aan de Procureur wordt minder dan 25
  maal per jaar gedaan.

  Betreden van plaatsen (inkijkoperaties)

  Huiszoeking kan slechts plaatsvinden met behulp van een
  schriftelijk bevel van de onderzoeksrechter. Uitzondering geldt
  vooral onderzoek naar financile criminaliteit, waarvoor
  gespecialiseerde opsporingsambtenaren vergaande bevoegdheden tot
  huiszoeking hebben. Noot Inkijkoperaties worden niet
  uitgevoerd omdat ze niet gedekt zijn door de circulaire, aldus onze
  respondenten. Ook loodsen genieten de bescherming van de huisvrede.
  Het Belgische openbaar ministerie heeft een gereserveerde houding
  jegens het gebruik van deze methode.Observatie met behulp van
  afluisterapparatuur Het (direct) afluisteren van priv-gesprekken is
  niet expliciet toegestaan of verboden bij het Wetboek van
  Strafvordering. Afluisteren van priv-communicatie met behulp van
  technische middelen is echter alleen toelaatbaar krachtens de Wet
  van 30 juni 1994 (artikel 3; artikel 90ter . 1 Sv). Dit is anders
  indien een van de
  deelnemers uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
  Noot Het installeren van afluisterapparatuur (zoals
  bugs) in een priv-ruimte tast de onschendbaarheid van de
  woning aan en is een strafbaar feit (artikelen 439 en 440 Sv).
  Bevestiging van micro-opnameapparatuur aan het lichaam van een
  infiltrant hoeft daarentegen niet te betekenen dat de
  onschendbaarheid van de woning wordt overtreden en zou daarom een
  toelaatbare opsporingsmethode zijn, mits gehanteerd onder de
  voorwaarden van de circulaire van 24 april 1990. Uit interviews
  uitgevoerd door Rambach blijkt dat gebruik wordt gemaakt van
  richtmicrofoons en body-transmitters, het laatste vooral in
  combinatie met infiltratie. Noot

  Observatie met behulp van
  plaatsbepalingsapparatuur

  Voor het plaatsen van peilzenders in auto’s is toestemming van
  de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter vereist. Tussen de
  Rijkswacht (SIE) en het KLPD in Driebergen zijn speciale
  convenanten afgesloten: de rijkswachters maken graag gebruik van de
  voorzieningen van Driebergen.Informanten en anonieme getuigen

  De Parlementaire Bende commissie was van mening dat
  informatiegaring via informanten onmisbaar is voor de opheldering
  van ernstige misdrijven.
  Zij stelde voor het gebruik van informanten vast te leggen in een
  verslag. Hierin zou de tipgever moeten worden gecodeerd. De premies
  zouden moeten worden getarifieerd. De circulaire van 24 april 1990
  geeft regels voor het gebruik van informanten.

  De Rijkswacht heeft in elk district en de Gerechtelijke politie
  bij elke brigade een informantenbeheerder aangesteld, die instaat
  voor de begeleiding van de contacten met de informant en waakt over
  de integriteit van de bij het onderzoek betrokken ambtenaren.

  De beheerder voert ook onderzoek uit naar de betrouwbaarheid van
  de informant. Van elke informant wordt een dossier aangelegd. Van
  elk contact wordt schriftelijke verslaglegging gemaakt. De
  contacten met een informant mogen slechts door twee rechercheurs
  tegelijk plaatsvinden. Het runnen geschiedt door gewone
  rechercheurs, al hebben sommige eenheden straatlopers of runners.
  De gemeentepolitie runt ook informanten, maar moeten deze
  onderbrengen bij de informantenbeheerder van de Rijkswacht of
  Gerechtelijke politie. De meeste informanten zijn ondergebracht bij
  de Gerechtelijk politie.

  Informanten worden landelijk per korps geregistreerd. Hiervoor
  wordt een nationaal coderingssysteem gebruikt (deze codering is
  fijnmaziger dan de in Nederland gebruikte, aangezien de code voor
  deze persoon uniek is). Tweemaal per jaar vergelijken de landelijke
  politiediensten de informantenlijsten om doublures te voorkomen. De
  zwarte lijsten worden tussen diensten uitgewisseld.
  Informantenregisters worden niet echt geschoond. Medio 1995 had de
  Gerechtelijke politie ruim 400 informanten. Het aantal informanten
  bij de Rijkswacht is onbekend. Volgens onze respondenten worden
  gestuurde informanten niet gebruikt, hetgeen wil zeggen dat
  informanten niet bewust worden aangezet door politie en justitie om
  strafbare feiten te plegen met het expliciete doel informatie in te
  winnen over een verdachte of een crimineel netwerk. Infiltratie
  door informanten is nadrukkelijk verboden in de circulaire.
  Informanten mogen daarentegen wel transporten ondernemen, mits zij
  kunnen worden afgeschermd.

  Verklaringen van anonieme personen, tipgevers of informanten
  mogen door de Gerechtelijke politie gebruikt worden als hulpmiddel
  bij de opsporing of als aanzet tot de strafvordering, maar kunnen
  op zichzelf geen bewijsmiddel opleveren. Een persoon kan pas als
  getuige worden beschouwd wanneer deze, onder eed, een verklaring
  aflegt ten overstaan van een rechter. Noot Een informant
  heeft het recht om te zwijgen. Indien het voor afwending van het
  levensgevaar noodzakelijk is, kan tijdens het gerechtelijk
  vooronderzoek onder ede een anonieme getuige een verklaring
  afleggen, waarvan de onderzoeksrechter proces-verbaal opmaakt.
  Noot De identiteit wordt verborgen gehouden voor de
  beklaagde, aan wie de inhoud van de verklaring wordt meegedeeld.
  Noot Worden informanten toch in bijzijn van de
  verdediging gehoord dan kan dat anoniem en/of met behulp van
  technische hulpmiddelen, zoals vermomming, intercoms e.d.

  In de jurisprudentie is aanvaard dat een politieofficier, die
  een getuigenis aflegt, op grond van zijn beroepsgeheim de
  naam van zijn informant of tipgever weigert bekend te maken, indien
  hij dit in geweten voor de bescherming van die persoon en in het
  belang van de misdaadbestrijding nodig acht. Noot De
  Procureur des Konings is bevoegd te eisen dat de identiteit aan hem
  (mondeling) bekend wordt gemaakt – dit is gebonden aan de
  bewijsleveringsopdracht (alleen wanneer dit onontbeerlijk is). De
  onderzoeksrechter is bevoegd de naam via de Procureur des Konings
  op te vragen.

  De anonieme tipgever of informant is veelal bekend aan het
  openbaar ministerie en mogelijk de onderzoeksrechter. De politie
  heeft soms aanzienlijke moeite met de onthulling van de identiteit
  van de
  informant aan het openbaar ministerie: in het begin van de jaren
  ’90 werden enkele onderzoeken stopgezet omdat het openbaar
  ministerie geen operaties wilde dekken zonder onthulling van de
  identiteit van de informant door opsporingsambtenaren.
  Noot De onderzoeksrechter kan een doorzoeking verrichten
  in een politiebureau om de identiiteit van een informant te
  achterhalen. Dit is wel eens gebeurd in verband met strafbare
  feiten door of rond een informant. De Procureur des Konings kan
  tegen de voorgenomen doorzoeking bezwaar aantekenen bij de Kamer
  van inbeschuldigingstelling (raadkamer).

  In Belgi bestaat geen wettelijke regeling voor kroongetuigen. De
  kroongetuige is in Belgi uitsluitend bekend in het kader van
  bijvoorbeeld strafbare feiten waarbij sprake is van groeps- of
  georganiseerde misdaad. Dit zijn wettelijke strafverminderende
  omstandigheden (verschoningsgronden), die gelden voor:

  • deelname aan samenzwering tegen de veiligheid van de staat
   (artikel 136 Sr);
  • valsemunterij (artikel 192 Sr);
  • illegale loterij (artikel 304 Sr);
  • deelname aan criminele vereniging (artikel 326 Sr).

  Vrijstelling van straf kan volgen indien voor aanvang van de
  vervolging en voordat de misdrijven die de wetgever wil verhinderen
  gepleegd zijn, misdrijven en daders of medeplichtigen aan de
  overheid kenbaar maakt. Noot

  De Drugwet kent een verschoningsgrond (artikel 6 Drugwet van 24
  februari 1921). Volgens artikel 6, wet van 24 februari 1921
  (gewijzigd op 9 juli 1975) kan een verdachte die de identiteit van
  daders van strafbare feiten weergeeft, vrijgesteld worden van een
  correctionele straf.

  Het sepot kan een procesrechtelijke reactie zijn op het optreden
  van informanten Noot , maar dit wordt volgens onze
  respondenten alleen toegepast bij minder ernstige feiten. Van deals
  met criminelen als zodanig kan geen sprake zijn, maar met
  aanwending van het opportuniteitsbeginsel kan het lot worden
  verzacht in ruil voor informatie.

  Financile beloning

  De tipgeldregeling is opgenomen in de circulaire van 24 april
  1990. De tip-en voorkoopgelden heten de A-fondsen, de
  toongelden de B-fondsen. De A-fondsen bevatten naast de
  tipgelden de kosten van undercoveroperaties. Voor betalingen boven
  de 20.000 BF is toestemming van de Procureur des Konings nodig.
  Deze kent dan de identiteit van de informant. Bij uitbetaling van
  tipgelden aan derden geldt dat de politie geen initiatieven mag
  nemen en dat het alleen mag gebeuren door tussenkomst van de
  informantenbeheerder. In beginsel kan tipgeld slechts worden
  uitgekeerd als de informant vooraf is aangemeld. Aanmelding
  gelijktijdig met verzoek om betaling wordt wel geaccepteerd.
  Belangrijkste principe is no cure, no pay. Betalingen
  geschieden alleen indien de eventueel geobserveerde illegale
  goederen in beslag worden genomen en indien aanhoudingen
  worden verricht.

  Respondenten zeggen enigszins ontevreden te zijn met de regeling
  omdat niet voorkomen kan worden dat tipgevers rechtstreeks contact
  opnemen met verzekeraars en zo de politie erbuiten laten. Er zou
  volgens hen een convenant moeten komen met de bond van
  verzekeraars.

  De beloning voor informanten is laag. Maximale bedragen variren
  per arrondissement. Zo is in Brussel eens een bedrag van ongeveer
  360.000 BF uitgekeerd, terwijl in Gent het hoogst uitgekeerde
  bedrag 50.000 BF is geweest. In de tijd dat burger-infiltratie is
  toegepast lagen de bedragen hoger dan nu. Onze respondenten noemden
  als hoogste bedrag tweemaal 100.000 BF aan n burger-infiltrant voor
  enkele tonnen marihuana en een gestolen schilderij. In 1994 is in
  totaal 818.000 BF Premie A (informanten en voorkoop) uitgegeven.
  Een kwart daarvan is besteed aan drugszaken en een kwart aan
  banditisme.

  Gecontroleerde aflevering

  In Belgi wordt de gecontroleerde aflevering wel de begeleide
  zending
  genoemd: de politie laat een transport van illegale
  goederen plaatsvinden zonder tussenbeide te komen met het doel het
  transport in beslag te nemen op de uiteindelijke bestemming of op
  een ander controlepunt.

  De begeleide zending of uitgestelde inbeslagneming is
  opgenomen in de circulaire van 24 april 1990 en vindt plaats onder
  de verantwoordelijkheid van een magistraat. Er is schriftelijke en
  voorafgaande toestemming vereist van de Procureur des Konings in de
  plaats waar de zending begint n op de plaats van interventie. Dit
  kan eventueel bij binnenkomst in Belgi zijn. Volgens onze
  respondenten is het soms moeilijk precies te weten waar het
  transport binnenkomt. Bij grensoverschrijdende gecontroleerde
  afleveringen treedt doorgaans de

  Nationaal magistraat op. Noot Hij neemt
  contact op met het plaatselijke parket en zorgt voor de nodige
  toelatingen. De circulaire bepaalt dat indien de
  gecontroleerde
  aflevering plaatsvindt op het territorium van een ander land,
  vooraf toestemming gegeven moet zijn door de buitenlandse
  autoriteiten die dienen te garanderen dat a). de illegale goederen
  in beslag zullen worden genomen en niet in omloop zullen worden
  gebracht en b). dat de verdachten van het illegale
  goederentransport zullen worden vervolgd.
  Het openbaar
  ministerie met bevoegdheid op het gebied van de interventie leidt
  het onderzoek en neemt alle beslissingen die relevant zijn voor de
  uitvoering van de operatie. Verder dienen de parketten die liggen
  op de route van de begeleide zending te worden genformeerd over de
  operatie. Als de zending of de verdachte dreigt zoek te raken mag
  de hulpofficier van justitie, die de leiding heeft over de operatie
  het transport onderscheppen en de goederen inbeslagnemen.Onze
  respondenten stellen dat in Belgi thans absoluut geen
  gecontroleerde aflevering van drugs plaatsvindt zonder
  inbeslagneming aan het einde (doorlaten): er wordt altijd
  ingegrepen wanneer de wetenschap bestaat van een illegaal
  transport. Wel zou voor de toekomst worden overwogen zendingen
  gecontroleerd te laten doorgaan.

  De livraison surveille (geobserveerde aflevering) is
  verder geoorloofd op basis van artikel 73 van de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst, mits deze regel in overeenstemming is met
  de Belgische Grondwet en de nationale rechtsorde. Een
  gecontroleerde aflevering op Belgisch grondgebied in het kader van
  Schengen moet voorafgegaan worden door toestemming van de Belgische
  autoriteiten. De gecontroleerde aflevering moet plaatsvinden onder
  de sturing en controle van de Belgische autoriteiten en deze zijn
  bevoegd in te grijpen.

  Pseudo-koop, toonkoop, voorkoop

  De circulaire van 24 april 1990 bepaalt dat de Procureur des
  Konings schriftelijk voorafgaande toestemming moet geven aan een
  pseudo-koop-operatie. De Procureur en in het voorkomende geval de
  onderzoeksrechter moeten op de hoogte gehouden worden van de
  operatie. Zij kunnen op ieder ogenblik een einde maken aan de
  operatie. Noot Alleen speciaal opgeleide
  politie-ambtenaren mogen pseudo-koop verrichten. In
  uitzonderingsgevallen mag van de laatste eis worden afgeweken. Ook
  buitenlandse opsporingsambtenaren mogen in Belgi een pseudo-koop
  verrichten.

  Volgens onze respondenten worden pseudo-kopers bijna altijd in
  het milieu gentroduceerd via een informant. Dit verschilt van
  infiltranten, die bijna nooit door informanten worden
  gentroduceerd. Pseudo-koop is goedkoper dan infiltratie, zo’n 2000
  3000 BF per operatie. Dit maakt het middel redelijk populair. De
  test- en vertrouwenskoop vinden plaats onder dezelfde voorwaarden
  als de pseudo-koop. Onder pseudo-koop is ook de flashroll
  operatie inbegrepen (zie ook onder infiltratie).

  Infiltratie

  Voor de inzet van infiltranten bestaat geen formele wetgeving.
  Het is geregeld in de circulaire van 24 april 1990.
  Ex-minister Wathelet zei in 1970 dat dit middel alleen zou mogen
  worden ingezet bij criminaliteit met hoge risico’s en hoge kosten,
  zoals het banditisme. De Parlementaire commissie vond dat er een
  wettelijke regeling moest komen voor infiltratie-technieken. De
  wetgever zou een gedragscode moeten uitwerken in verband met het
  bijna onvermijdelijk begaan van strafbare feiten.

  Infiltratie is gedefinieerd als een politile handeling die wordt
  uitgevoerd onder een valse identiteit en voor een beperkte periode
  binnen een crimineel netwerk of criminele organisatie (waarover
  concrete aanwijzingen bestaan dat deze zware strafbare feiten
  pleegt) met het doel informatie en bewijs over deze en beraamde
  strafbare feiten te verkrijgen. De politie hanteert deze methode in
  het kader van het gerechtelijk vooronderzoek en onder controle van
  de onderzoeksrechter. Noot Gedurende de infiltratie
  wordt de onderzoeksrechter over de operatie genformeerd door middel
  van een geschreven en vertrouwelijk rapport dat wordt opgemaakt
  door de hulpofficier van justitie die de operatie leidt.

  De circulaire van 24 april 1990 maakt onderscheid tussen
  sting operaties (simuleren van interesse door undercover agent)
  en flash roll operaties (simuleren van interesse door het tonen van
  geld).
  Noot De laatste vorm valt onder de categorie
  pseudo-koop.

  De infiltratie is voorts aan de volgende bijzondere voorwaarden
  gebonden:
  – infiltratie mag in geen geval leiden tot het plegen van ernstige
  misdaden of wanbedrijven door de infiltrant. – infiltratie mag
  slechts van korte duur zijn; Van provocatie is geen sprake wanneer
  een undercover aan een potentile dader de gelegenheid geeft om een
  misdrijf te plegen, onder door de politie gecontroleerde
  omstandigheden, maar zonder enige benvloeding; Noot

  • infiltratie mag slechts worden uitgevoerd door speciaal daartoe
   opgeleide opsporingsambtenaren;
  • infiltratie mag worden uitgevoerd door een (opgeleide)
   buitenlandse opsporingsambtenaar;
  • er moeten garanties zijn voor de anonimiteit en de integriteit,
   zowel fysiek, psychisch als moreel van de betrokken
   functionarissen;

  In de praktijk valt infiltratie veelvuldig samen met langdurige
  observatie. Bij infiltratie wordt veel gebruik – een constante,
  schriftelijke rapportage.
  gemaakt van technische middelen, zoals body-transmitters,
  microfoons en kleine zendertjes die aan het lichaam van de
  infiltrant zijn bevestigd. De Rijkswacht en de Gerechtelijke
  politie ondernemen geen gezamenlijke infiltratie-acties. Bij de
  infiltratie-eenheid van de Gerechtelijke politie leiden 1 op de 5
  infiltratie-acties (vaak pseudo-koop) tot een veroordeling. Onze
  respondenten bij de Rijkswacht zeggen dat 30% van haar
  infiltratie-acties slaagt. Het duurt gemiddeld 4 tot 7 maanden
  voordat een infiltrant zijn eerste contact gelegd heeft, en 12
  maanden voordat de eerste criminele handeling in kaart gebracht kan
  worden, aldus onze respondenten. Infiltratie kan CID-matig
  interessant zijn. In Belgi wordt bij infiltraties samengewerkt met
  buitenlandse collegae (een toenemend gebruik wordt gemaakt van
  uitwisseling via de International Police Working Group on
  Undercover Policing). Bij het starten van de zaak moet, althans bij
  de Gerechtelijke politie, de finaliteit (het uiteindelijke doel)
  van de actie worden aangegeven. De zaaksofficier houdt zich hiermee
  bezig.

  De burgerinfiltrant is na de zaak Franois niet meer ingezet. In
  deze zaak ging de burgerinfiltrant er met het geld vandoor. Franois
  wilde het kastekort aanzuiveren door samen met de DEA een drugslijn
  op te zetten. Wel wordt inzet van burgerinfiltranten in de toekomst
  overwogen, aldus onze respondenten. Frontstores worden ook (nog)
  niet opgezet. De circulaire voorziet niet in het opzetten van
  fictieve firma’s. Wel is de methode in onderzoek. Verzoeken uit
  Nederland om een frontstore in Belgi op te zetten werden een jaar
  of drie geleden geweigerd. De vraag is of de Belgische
  jurisprudentie het runnen van een frontstore toestaat. Sinds 1989
  beschikt de Gerechtelijke politie over een politieel
  infiltratieteam, dat nu uit 11 mensen bestaat. Ook dit team is
  onderdeel van Divisie 1 (Operaties) van de BNB en staat binnen de
  organisatie bekend als de Intelligence Unit.

  Het team houdt zich voornamelijk bezig met
  pseudo-koop-operaties. Langdurige diepte-infiltratie wordt nagenoeg
  niet ondernomen. In de eerste helft van 1995 hebben 27 zaken
  gelopen, waarvan 10 drugs betroffen, en daarnaast mensenhandel,
  valsemunterij en hormonen. 1 op de 5 zaken wordt succesvol, met een
  veroordeling, afgesloten. De infiltratie-acties die door de eenheid
  worden ondernomen geschieden alleen op vraag uit de brigades. Het
  team initieert zelf geen zaken. Wel wordt het team bij voorkeur
  reeds voor de aanvraag bij de Nationaal magistraat bij de zaak
  betrokken, hetgeen operationeel de beste kansen geeft en de
  zekerheid biedt dat het niet om te kleine zaken gaat
  (proportionaliteit).

  Opslag, uitwisseling en verstrekking van gegevens

  In de door ons bestudeerde literatuur vonden wij weinig
  informatie over de informatiehuishouding. De methode van
  gegevenskoppeling is niet bij wet geregeld, en ook niet in de
  circulaire van 24 april 1990. Wel bevat deze circulaire enige
  regels voor het beheer van criminele inlichtingen.

  De informatie dient te worden uitgewisseld tussen de lokale
  afdelingen. Inlichtingen die niet lokaliseerbaar zijn, bovenlokaal
  of internationaal belang hebben worden op centraal niveau
  geregistreerd. Indien uit een informatierapport misdaden of
  wanbedrijven blijken, dan dient een afschrift naar de Procureur des
  Konings te gaan. De gemeentelijke politie moet de informatie
  deponeren bij de eenheid van de Rijkswacht of de Gerechtelijke
  politie waarbij aansluiting is gezocht (zie ook boven onder
  informanten). Politie en openbaar ministerie gebruiken soms
  informatie uit priv databanken en incidenteel is sprake van
  gerichte verzoeken om gegevens over personen en bedrijven.
  Internationale uitwisseling van gegevens loopt via Interpol, maar
  feitelijk vooral via de diverse verbindingsofficieren (liaison
  officers
  ). Bij de Gerechtelijke politie wordt overwogen de
  software VIDOCQ te gaan gebruiken voor de verwerking van
  inlichtingen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken