• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Duitsland

  11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
  Duitsland

  11.3.1 De georganiseerde misdaad in Duitsland


  Op 22 september 1992 is in werking getreden de Gesetz zur
  Bekmpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer
  Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalitt
  (OrgKG). De
  OrgKG voorziet niet in een definitie van de georganiseerde misdaad.
  Noot Hij geeft aan op welk soort delicten (bijzondere)
  opsporingsmiddelen kunnen worden toegepast.

  Aan de huidige OrgKG ligt een definitie ten grondslag die
  afkomstig is van de in 1990 door de ministers van Binnenlandse
  Zaken en Justitie ingestelde Gemeinsame Arbeitsgruppe
  Justiz/Polizei zur Strafverfolgung Organisierter Kriminalitt. Deze
  beschreef de georganiseerde misdaad als het planmatig plegen van
  strafbare feiten om winst en macht te behalen; deze strafbare
  feiten zijn op zichzelf of samen van grote betekenis; de feiten
  worden voor langere of onbepaalde tijd gepleegd door meer dan twee
  deelnemers door gebruik te maken van beroeps- of bedrijfsmatige
  structuren, door gebruik te maken van geweld of intimidatie, en
  door invloed uit te oefenen op de politiek, de media, het openbaar
  bestuur, justitie en de economie. Noot Deze definitie
  munt uit in onduidelijkheid en is moeilijk om te zetten in
  delictsomschrijvingen. De werkgroep realiseerde zich dit en
  beperkte de definitie van de georganiseerde misdaad tot twee
  kenmerken, namelijk de organisatiestructuur en typische vormen van
  criminaliteit.

  Voor zover het de organisatiestructuur betreft wordt veelal
  verondersteld dat criminele organisaties de faade van een legale
  onderneming aannemen.
  De illegale activiteiten worden gelegaliseerd door een vorm van
  sociale integratie. De constructie draagt eraan bij dat illegale
  activiteiten ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. Verondersteld
  wordt dat de georganiseerde misdaad zich bedient van
  afschottingsmechanismen, die zowel naar binnen als naar buiten
  gericht zijn. Interne afschotting wordt versterkt door
  bijvoorbeeld een hirarchische groepsstructuur en een professionele
  logistiek, terwijl externe afschotting plaatsvindt door middel
  van
  corruptie en bedreiging van getuigen. Niet elke
  organisatiestructuur heeft een even sterke groepsbinding. Op het
  onderste, zwakste niveau vindt men de bendecriminaliteit, op het
  middelste de criminele netwerken en op het bovenste de criminele
  organisaties.
  Als typische delictsvormen worden eigenlijk alle
  ernstige, grootschalige en op winst gerichte vormen van
  criminaliteit genoemd.

  Voorbeelden zijn de drughandel, wapenhandel, georganiseerde
  prostitutie, mensenhandel, gokindustrie, afpersing, het illegaal in
  dienst hebben van werknemers, illegale smokkel van buitenlanders,
  merkenpiraterij, goudsmokkel, fraude, valsemunterij, benadeling van
  de verzekeringsmaatschappijen en illegale transfer van technologie.
  Sommige van deze delicten, zoals merkenpiraterij, worden in
  Nederland zelden genoemd als een typisch delict voor georganiseerde
  criminaliteit. Duitsland heeft met de vertaling van deze
  indicatoren door het Bundeskriminalamt een grote invloed gehad op
  de analyse van de georganiseerde misdaad in andere landen. Noot

  Over het algemeen wordt aangenomen dat de georganiseerde misdaad
  de laatste jaren is toegenomen mede als gevolg van de val van de
  Berlijnse Muur en de groei van het aantal buitenlanders. Het
  aandeel buitenlandse verdachten in complexe zaken schommelt rond de
  50%. Na een analyse van de dadergroepen is gebleken dat de grootste
  groep (14,8%) bestond uit Turken; Italiaanse, ex-Joegoslavische en
  Poolse staatsburgers zijn ieder goed voor zo’n 5% van deze uit het
  buitenland afkomstige verdachten. Noot Dit aandeel ligt
  hoger dan bij de totale criminaliteit. De plaats van de misdrijven
  lag en ligt in verschillende landen, waaronder vooral Nederland,
  Oostenrijk, Zwitserland, Itali, Polen en Turkije.

  11.3.2 Het Duitse strafproces

  In Duitsland ligt de wetgevingsbevoegdheid op het terrein van
  het straf(proces)recht zowel bij de federatie als bij de deelstaten
  (artikel 74, eerste lid, Grundgesetz). Indien de Bond
  regelend is opgetreden zijn de deelstaten niet meer bevoegd. Het
  federale Wetboek van Strafvordering (Strafprozessordnung,
  StPO) bestrijkt een zeer breed terrein, zodat weinig wetgeving op
  deelstaatniveau bestaat. Andere federale wetten met bepalingen van
  strafvorderlijke aard zijn de Grondwet (Grundgesetz), de
  Goedkeuringswet 1953 bij het Europees verdrag van de rechten van de
  mens, de Wet op de verdovende middelen (Betubungsmittelgesetz), het
  Wetboek van Strafrecht (Strafgesetzbuch; StGB), de Wet op het
  jeugdrecht (Jugendgerichtsgesetz) en de Overtredingwet
  (Ordnungswidrigkeitsgesetz; OWiG).
  Noot Het Duitse
  strafproces heeft een accusatoir karakter. Het is gebaseerd op een
  aantal grondbeginselen, zoals het monopoliebeginsel, het
  instructiebeginsel, het legaliteitsbeginsel en het
  proportionaliteitsbeginsel. Het opsporingsonderzoek is in beginsel
  geheim en schriftelijk. Van alle onderzoekshandelingen (inclusief
  het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden) dient proces-verbaal
  te worden opgemaakt.
  Duitsland kent een directe toepassing van het
  onmiddellijkheidsprincipe. Dit betekent dat getuigen tijdens de
  rechtszitting moeten verklaren. Niet kan worden volstaan met de
  auditu-verklaringen. Noot Dit is van belang voor het
  gebied van bijzondere opsporingsmethoden, aangezien tipgevers,
  informanten en infiltranten wiens informatie als bewijs wordt
  gehanteerd, ook daadwerkelijk in de rechtszaal moeten getuigen. Het
  voorbereidend onderzoek (Vorverfahren) gaat vooraf aan een
  openbare terechtzitting. Het gerechtelijk vooronderzoek is
  afgeschaft in 1974. Het vooronderzoek bestaat eigenlijk alleen nog
  maar uit een opsporingsonderzoek (Ermittlungsverfahren).
  Noot Het openbaar ministerie draagt de formele leiding
  over het opsporingsonderzoek, maar mengt zich niet in het beheer
  van politiezaken. Het beheer ligt bij de ministeries van
  Binnenlandse Zaken. De politie staat bij de uitvoering van
  strafrechtelijke taken onder direct toezicht van de officier van
  justitie (Staatsanwalt). Deze kan aanwijzingen geven aan de
  hulpofficier van het openbaar ministerie (Hilfsbeamte der
  Staatsanwaltschaft
  ), die in bepaalde gevallen als het optreden
  van de officier niet kan worden afgewacht zelfstandig kan optreden,
  al dan niet met goedkeuring achteraf. Voor bepaalde dwangmiddelen
  is een bevel van de onderzoeksrechter (Ermittlungsrichter)
  vereist. Dit is het geval indien inbreuken op rechten en vrijheden
  van burgers zullen worden gemaakt.

  De officier van justitie kan bepalen dat bepaalde
  ambtshandelingen door een rechterlijk functionaris
  (Ermittlungsrichter) moeten worden uitgevoerd. Hij doet daartoe een
  vordering bij het kantongerecht in zijn rechtsgebied. Het openbaar
  ministerie moet zoeken naar zowel ontlastend als belastend
  bewijsmateriaal. Het openbaar ministerie ziet toe op de zorg
  waarmee het onderzoek wordt verricht en op de betrouwbaarheid van
  de resultaten. De taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie
  zijn vastgelegd in de StPO en in de Richtlinien fr das
  Strafverfahren und das Bussgeldverfahren
  . Noot Een
  opsporingsonderzoek vangt aan na ambtelijke waarneming van een
  strafbaar feit, aangifte of een verzoek om strafvervolging. In deze
  gevallen moet sprake zijn van een vermoeden dat een strafbaar feit
  is gepleegd. Noot

  Het bestaan van enkel subjectieve vermoedens is niet voldoende.
  Het begrip Verdacht (verdenking) is nauwelijks gespecificeerd in
  de wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Allerlei termen
  dwarrelen in de literatuur rond. Indien een zekere mate van
  waarschijnlijkheid (Verdacht of Tatverdacht) bestaat dat iemand een
  strafbaar feit heeft begaan, dan wordt gesproken van een
  Verdchtiger. Wanneer deze voorwerp gaat vormen van een
  opsporingsonderzoek, dan wordt deze Beschuldigter genoemd. Na de
  indiening van de openbare aanklacht tegen deze persoon wordt hij
  een Angeschuldigter. In de StPO wordt onderscheid gemaakt naar de
  mate van verdenking:

  toereikende feitelijke aanknopingspunten.
  – de eenvoudige verdenking (einfacher Verdacht of Anfangsverdacht)
  kan tot vervolging leiden en vereist

  • de verdenking op grond van bepaalde feiten
   (Verfahrenstrchtiger Verdacht)
  • de afdoende verdenking (hinreichender Verdacht)
  • de dringende verdenking (dringender Verdacht).
   Noot
   Bij de verwachting dat een strafbaar feit gepleegd zal gaan worden,
   bevindt de opsporing zich in het zogeheten Vorfeld.
   Toereikende feitelijke aanknopingspunten voor de waarschijnlijkheid
   van het toekomstige feit (Anfangsverdacht) brengen de
   verplichting voor het openbaar ministerie en politie mee om een
   opsporingsonderzoek in te stellen. Op basis van artikel 152, tweede
   lid StPO kan in het kader van opsporing van georganiseerde
   criminaliteit al in een vroeger stadium worden opgetreden. Critici
   beweren dat verwarring ontstaat door zowel het begrippenpaar
   Anfangsverdacht / Vorfeld als door de uitzonderingen op deze
   voorwaarden voor politieel optreden. Enerzijds ontstaat
   contourverlies tussen de begrippen concreet gevaar en begin van een
   verdenking, anderzijds dreigt de duidelijke scheiding tussen
   preventie en strafvordering te verdwijnen. Noot Het
   algemene politierecht staat politieel handelen toe ter voorkoming
   van toekomstige strafbare feiten. Noot Het begrip
   vorbeugende Verbrechensbekmpfung (preventieve
   criminaliteitsbestrijding) versluiert de aanwijzing van een
   bepaalde persoon als verdachte.
   Noot Het begrip
   heeft ingang gevonden in de politiewetten van de deelstaten, soms
   onder de noemer van Gefahrenabwehr. Noot

  Tijdens het opsporingsonderzoek kunnen dwangmiddelen worden
  gehanteerd, zoals huiszoeking en inbeslagneming. Ze dienen ertoe
  bewijs en de aanwezigheid van de verdachte te verzekeren. Het
  verschil tussen dwangmiddelen en (bijzondere) opsporingsmiddelen
  wordt door Kruse zodanig getypeerd dat de eerste groep handelingen
  aan de verdachte bekend zijn, en de tweede groep handelingen geheim
  zijn voor de verdachte en andere betrokkenen. Noot
  Overigens is het bij geheime opsporingshandelingen wel zo dat het
  gebruik daarvan achteraf aan de verdachte bekend wordt
  gemaakt. Het gebruik van dwangmiddelen tegen een niet-verdachte is
  legitiem, zolang daar een materile verdenking van een strafbaar
  feit aan ten grondslag ligt.
  Noot
  In de literatuur wordt wel gesignaleerd dat de zwaarte van
  opsporingsmiddelen steeds minder vaak wordt afgewogen tegen de
  belasting voor de burger of de maatschappij. Dit zou kunnen
  betekenen dat geen of minder toetsing plaatsvindt van het
  proportionaliteitsbeginsel. Bij dwangmiddelen wordt ingrijpen in de
  grondwettelijke positie van de verdachte of andere procesdeelnemer
  wl gerelateerd aan de zwaarte van het tenlastegelegde feit. Het
  probleem met het gebruik van bijzondere opsporingsmiddelen is
  dat de eigenlijke strafvervolging (legitiem) kan worden uitgesteld
  ten behoeve van verdergaande bijzondere opsporingsstrategien.

  Noot

  Bewijs kan ontoelaatbaar worden verklaard. De waarheid kan niet
  worden achterhaald met elk middel. De StPO sluit uitdrukkelijk
  bewijs uit dat verkregen is in strijd met bepaalde grondwettelijke
  beginselen, zoals door middel van marteling, uitputting,
  bedreiging, misleiding of hypnose (artikel 136a StPO). Echter, bij
  bewijsgaring met overtreding van procedurevoorschriften hoeft het
  resultaat daarvan niet noodzakelijk te worden uitgesloten van de
  bewijsvoering.

  Het Bundesverfassungsgericht heeft bepaald dat slechts
  wanneer deze verzuimen een zeer ernstig, beslissend gevolg hebben
  voor de positie van de verdachte, het bewijs ontoelaatbaar moet
  worden verklaard. Op deze rechtspraak is zware kritiek geweest,
  omdat geen criteria voor het vaststellen van het ernstig,
  beslissend gevolg zouden bestaan en omdat het moeilijk te begrijpen
  zou zijn waarom zulke procedurefouten de rechters zouden moeten
  weerhouden van het gebruik van bewijs.
  Noot

  Het openbaar ministerie is verplicht alle hem bekend geworden
  strafbare feiten te vervolgen. De politie is op haar beurt
  verplicht tot opsporing. De wet laat slechts enkele uitzonderingen
  toe. Feitelijk maakt de politie wel een selectie.
  Noot

  11.3.3 De organisatie van de politie

  De zestien deelstaten in Duitsland zijn bevoegd inzake alles dat
  niet door de Grondwet aan de bond is opgedragen. De meeste
  regelgeving op het gebied van de politie is van de deelstaten
  afkomstig. Zo heeft elke deelstaat zijn eigen politiewet, waarin de
  organisatie en (een deel van de) bevoegdheden zijn geregeld.
  Noot Zodoende bestaan in de Bondsrepubliek zestien
  verschillende deelstaatpolities, die onderling verschillen in
  structuur en organisatie. Ook de politiebevoegdheden lopen
  uiteen.

  De ministers van Binnenlandse Zaken hebben in 1972 aan de
  bezwaren tegen de verschillen willen tegemoetkomen met het
  Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes. De
  gezamenlijke Duitse politiediensten telden in 1992 in totaal bijna
  250.000 opsporingsambtenaren, waarvan 218.000 werkzaam waren bij de
  politie in de deelstaten en 2600 respectievelijk 28.000 bij de
  federale politiediensten Bundeskriminalamt (
  BKA) en
  Bundesgrenzschutz.
  Noot

  De opsporingsdiensten in de deelstaten vallen onder de
  ministeries van Binnenlandse Zaken, behalve in de stadsdeelstaten
  Berlijn, Hamburg en Bremen, waar de desbetreffende Senator het
  bevoegd gezag is. In elke deelstaat is de politie opgedeeld in vier
  diensten. De eerste is de Schutzpolizei of Schupo en heeft een
  surveillancetaak. Dit is de reguliere politie met
  opsporingsbevoegdheid. Zij heeft in totaal ongeveer 188.000
  ambtenaren. Deze dienst heeft voornamelijk een preventieve taak bij
  de handhaving van de publieke orde en handelt minder ernstige
  strafbare feiten af. De tweede is de Kriminalpolizei of de Kripo,
  met ongeveer 42.075 ambtenaren. Dit is de recherchedienst, die is
  onderverdeeld in gespecialiseerde eenheden (
  fraude,
  prostitutie, algemene misdaad en criminele recherche). De derde
  dienst is de Bereitschaftspolizei of Bepo, met zo’n 25.000
  ambtenaren. Deze dienst ondersteunt politile operaties wanneer een
  zichtbare aanwezigheid wenselijk is, bijvoorbeeld bij
  demonstraties. Hij fungeert als mobiele eenheid. Verder speelt hij
  een belangrijke rol in politie-training. De bondsregering kan via
  de onder direct toezicht van de bondsminister van Binnenlandse
  Zaken staande Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Lnder in
  principe beschikken over een zonder vertraging inzetbare
  politiemacht.
  Noot Tenslotte is er nog de
  Wasserschutzpolizei, die op de rivieren en in de kustgebieden
  patrouilleert.

  Op federaal niveau zijn te onderscheiden het reeds genoemde
  Bundeskriminalamt (BKA), de Bundesgrenzschutz, en de
  Bundesverfassungsschutz.
  Het BKA in Wiesbaden is de federale recherchedienst en valt onder
  het gezag van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Het is
  het centrum voor de samenwerking tussen de federale politie en de
  deelstaatpolitie. Bij deze dienst worden informatie en documentatie
  verzameld over criminaliteit. Voorts is hij belast met de opsporing
  van ernstige criminaliteit, zoals terrorisme, drugzaken,
  valsemunterij, en wapenhandel. Het nationaal centraal bureau van
  Interpol is ondergebracht bij het BKA. De taken van het BKA lijken
  op die
  van de Nederlandse CRI, maar het heeft een aantal operationele
  taken, waardoor het beter vergeleken kan worden met de Amerikaanse
  FBI (Federal Bureau of Investigation).
  Ambtenaren van het BKA hebben zelfstandig de bevoegdheid
  opsporingshandelingen te verrichten bij deelstaatoverschrijdende
  criminaliteit en in geval van ernstige strafbare feiten, met welker
  opsporing zij zijn belast. Noot

  Auteurs betwijfelen of het BKA over de wettelijke bevoegdheid
  beschikt om in de proactieve fase werkzaam te zijn. Noot
  In ieder geval kent de wet tot oprichting van het BKA geen regeling
  voor het afluisteren in de proactieve fase. Het BKA voert jaarlijks
  ongeveer 70 undercover operaties uit. Noot De
  Bundesgrenzschutz valt onder het federale ministerie van
  Binnenlandse Zaken. De dienst is paramilitair van karakter en is
  verantwoordelijk voor het bewaken van de buitengrenzen van de
  Bondsrepubliek. De dienst vervult ook de taak van spoorwegpolitie.
  In veel grensstreken wordt de feitelijke grensbewaking uitgevoerd
  door douaniers (Zllner) of een speciale grenspolitie, zoals in
  Beieren.

  Tenslotte de Bundesverfassungsschutz, de federale dienst voor
  de bescherming van de constitutie. Deze dienst legt zich toe op het
  verzamelen van informatie. Deze instantie mag – in bepaalde
  omschreven gevallengesprekken afluisteren en opnemen in woningen
  (artikel 9 lid 2 en 3 Bundesverfassungsschutzgesetz).

  In de deelstaten bestaan recherchediensten op verschillende
  niveaus. Op het hoogste niveau heten zij Landeskriminalmter
  (LKA). Zij hebben tot opdracht de politile samenwerking tussen de
  deelstaten onderling en tussen de deelstaten en de federatie te
  bevorderen. Zij oefenen daarbij professioneel toezicht uit op
  lokale recherche-eenheden.

  Bij de LKA’s zijn de gespecialiseerde herkennings-, analyse- en
  adviesdiensten en laboratoria ondergebracht. Door het BKA wordt aan
  de LKA’s wel bijstand verleend met behulp van specialisten en
  speciale apparatuur. Het komt voor dat het BKA een onderzoek
  overneemt van het LKA of de deelstaatpolitie op verzoek of in
  opdracht van de autoriteiten in een deelstaat, van de bondsminister
  van Binnenlandse Zaken of van de federale procureur-generaal
  (Generalbundesanwalt). De politile autoriteiten van de deelstaat
  zijn in deze gevallen gebonden aan de aanwijzingen van het

  BKA. Noot Bij de LKA’s zijn medewerkers van de
  Kriminalpolizei gestationeerd. De LKA’s voeren zelfstandig
  opsporingsonderzoeken uit naar ernstige strafbare feiten, zoals
  delicten die liggen in de sfeer van radio-activiteit,
  springstoffen, valsemunterij, staatsveiligheid, drugs en zware
  economische en milieucriminaliteit.

  Het aantal eenheden ter bestrijding van de georganiseerde
  misdaad is aanzienlijk toegenomen sinds 1984. Deze eenheden zijn
  gecreerd op federaal en deelstaatniveau en zijn bedoeld om
  proactieve strategien te ontwikkelen. Binnen deze
  recherche-eenheden worden alle criminele informatie en bijzondere
  opsporingsmethoden geconcentreerd n gecombineerd. Noot
  Wetenschappers zien een trend in de richting van covert
  policing
  en stellen dat een eenheid voor de georganiseerde
  misdaad opzettelijk arrestaties kan uitstellen met het doel een
  meer zwaarwegend strafbaar feit te voorkomen of op te sporen.
  Noot De activiteiten zijn veelal gescheiden van het
  reguliere traject van de tactische recherche. De eenheden hebben
  geen verantwoordelijkheid voor specifieke delicten, zodat zij
  doelen kunnen stellen op basis van hun eigen criteria. In de
  praktijk houden zij zich vooral bezig met drugdelicten,
  prostitutie, illegale gokspelen en georganiseerde diefstal en
  heling. Ze hebben echter geen competentie op het terrein van de
  witteboordencriminaliteit en milieudelicten, aangezien het gebruik
  van bijzondere opsporingsmethoden bij deze delicten niet is
  toegestaan (niet opgenomen in de limitatieve opsomming in het
  Wetboek van Strafvordering). Sommige eenheden hebben
  contactambtenaren in andere recherche-afdelingen om de
  informatiestroom te garanderen (zij geven zelf geen informatie aan
  tactische recherche-eenheden). De eenheden voor de bestrijding van
  de georganiseerde misdaad beschikken over speciale geautomatiseerde
  informatie-systemen. Noot

  Deze organisatorisch-institutionele ontwikkeling van de
  opsporingsdiensten wordt weerspiegeld bij het openbaar ministerie,
  in de vorm van een afdelingsbegeleider of een Staatsanwalt die nauw
  samenwerkt met de Kriminalpolizei. Noot

  Tussen politie en openbaar ministerie bestaat een spanningsveld,
  Noot aangezien de politie (naar de wil van de wetgever)
  een zelfstandig orgaan van de strafrechtspleging is. De bevoegdheid
  van het openbaar ministerie om opdrachten te geven aan de politie
  is beperkt tot de strafprocessuele politietaak. Deze strekt zich
  niet uit over preventie en openbare orde. Noot Aangezien
  de proactieve opsporing veelal gerangschikt wordt onder de
  preventieve politietaak heeft het openbaar ministerie daar weinig
  zicht op. Bovendien is de politie primair genteresseerd in
  strategische informatie-vergaring, terwijl het openbaar ministerie
  gericht is op bewijsvoering.

  11.3.4 Opsporingsmethoden

  In de visie van de Duitse politie is de georganiseerde misdaad
  slachtofferloos en in geringe mate zichtbaar. De ware
  dimensies van de georganiseerde misdaad worden bepaald met behulp
  van kleine stukjes informatie die aan elkaar geregen worden. De
  strijd tegen de georganiseerde misdaad past, volgens de politie,
  niet langer in een reactief model van politieel optreden. De
  opsporing van de georganiseerde misdaad begint met de vaststelling
  van een verdachte of verdachte situatie waarvan wordt aangenomen
  dat een delict is gepleegd of gepleegd zal worden. Bovendien
  concentreert de politie bij de opsporing van de georganiseerde
  misdaad zich niet uitsluitend op een concreet strafbaar feit, maar
  zij probeert zicht te krijgen op de organisatiestructuren. Deze
  opsporingsstrategie heeft in Duitsland vaste voet gekregen in de al
  eerder genoemde wet op de georganiseerde misdaad.
  Noot

  Deze is gentegreerd in het Duitse Wetboek van Strafvordering.
  Noot De wet legaliseert een reeks bijzondere
  opsporingsmethoden. Voorheen waren deze methoden opgenomen in
  richtlijnen van het landelijk openbaar ministerie, die een aantal
  jaren later voor een deel gentegreerd werden in de politiewetten
  van de deelstaten. Noot

  Het StPO biedt een wettelijk geregeld instrumentarium voor het
  gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. Tussen de federale
  wetgeving (OrgK en StPO) en de politiewetten bestaan overlappende
  competenties en discrepanties. Noot

  Een voorbeeld is dat in het politierecht van de deelstaten
  informatie onbeperkt mag worden verkregen door middel van
  technische middelen in woningen, terwijl een minder zwaar
  opsporingsmiddel – observatie met behulp van technische middelen in
  openbare ruimten – in de federale wet door artikel 100a StPO
  beperkt is tot een aantal delicten. Noot Ook tussen de
  politiewetten van de deelstaten onderling bestaan aanzienlijke
  verschillen op het gebied van de preventieve bestrijding van de
  georganiseerde misdaad. Noot Bovendien verschillen per
  deelstaat de procedurele waarborgen voor het inzetten van
  bijzondere opsporingsmethoden. Zo berust in Berlijn de machtiging
  voor de langdurige inzet van een infiltrant bij de
  politiecommissaris, terwijl in Hessen een rechterlijke machtiging
  vereist is. Noot De aanvullende richtlijnen verschillen
  eveneens per deelstaat.

  De grenzen aan het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden
  zijn onder meer vastgelegd in de Grondwet (het vrijheidsrecht en
  het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). In
  de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht is het
  recht op de informationelle Selbstbestimmung als grondrecht
  van de artikelen 1 en 2 Grondwet afgeleid. In het
  Volkstellings-arrest oordeelt het Bundesverfassungsgericht
  dat een inbreuk op dit recht slechts geoorloofd is op basis van een
  wettelijke regeling. Noot In de literatuur wordt veel
  geklaagd over de onduidelijkheid aangaande het plegen van strafbare
  feiten door opsporingsambtenaren. Busch en Funk bekritiseren de
  eerdergenoemde OrgKG omdat de wet geen duidelijke richtlijnen
  aanreikt voor het plegen van strafbare feiten door
  undercover agenten. Noot Problemen ontstaan
  veelal bij langdurige infiltratie: infiltranten worden vanwege hun
  aangenomen identiteit vaak gedwongen strafbare feiten te plegen. En
  politile ex-infiltrant gaf toe in zijn carrire tussen de 100 en 200
  strafbare feiten te hebben gepleegd die samen goed zouden zijn voor
  ongeveer 420 jaar gevangenisstraf. Noot

  Op basis van jurisprudentie van het Bundesgerichtshof aan
  het begin van de jaren ’80 komt Sieg tot de conclusie dat:
  deze persoon van een reeds gepleegd strafbaar feit of de geplande
  uitvoering verdacht is; – uitlokking van een persoon tot het plegen
  van strafbare feiten door staatsorganen slechts toelaatbaar is
  indien daarenboven als schulduitsluitingsgrond;

  – indien de uitlokking als ontoelaatbaar wordt beschouwd, wordt
  dit opgevat als proceshindernis en zonder uitlokking begaan
  zou zijn. Elke twijfel hierover is in het voordeel van de
  verdachte. – het uitgelokte strafbare feit slechts bestraft wordt
  indien de daad of een daaraan vergelijkbare daad ook Ten aanzien
  van drugdelicten geldt dat strafbare feiten uitgelokt mogen worden
  met het doel drugs uit de circulatie te nemen. De belangen van de
  gemeenschap op het veiligstellen van drugs rechtvaardigen
  uitlokking als strafrechtelijke handeling. Noot

  Observeren en volgen

  In de literatuur wordt wel het onderscheid gemaakt tussen
  preventieve en repressieve (of reactieve) observatie
  enerzijds en statische en dynamische observatie anderzijds.
  Noot In de wet zijn alleen de incidentele politile
  controle, het politieel toezicht en de (reactieve) observatie met
  behulp van technische middelen geregeld. Het Wetboek van
  Strafvordering kent geen regeling van de observatie voor zover
  daarbij geen gebruik wordt gemaakt van technische middelen.In 1978
  werd naar aanleiding van terroristische aanslagen artikel 111 StPO
  van kracht. Deze bepaling geeft de rechter en in spoedeisende
  gevallen de officier van justitie of de politie, de bevoegdheid om
  na ernstige misdrijven op incidentele basis checkpoints
  (Kontrolstellen) te installeren. Elke persoon die een checkpoint
  passeert mag worden onderzocht zonder concrete verdenking.
  Politieel toezicht (Polizeiliche Beobachtung) is geregeld in
  het Wetboek van Strafvordering. Met de invoering van de OrgKG is
  artikel 163e StPO gewijzigd. Voorwaarden voor het gebruik van
  politieel toezicht op de verdachte zijn een eenvoudige verdenking
  (Anfangsverdacht) van een ernstig strafbaar feit
  (Straftaten von erheblicher Bedeutung) en dat het
  vaststellen van de feiten of het achterhalen van de verblijfplaats
  van de verdachte op andere wijze minder resultaat zal opleveren of
  aanzienlijk bemoeilijkt zal worden. De maatregel kan onder bepaalde
  voorwaarden ook tegen derden worden ingezet op de grond van een
  bestaande of toekomstige relatie met de verdachte.

  Vanwege de mogelijke inbreuk van het politietoezicht op de
  grondrechten van de verdachte kan de maatregel alleen door de
  rechter – en in geval van spoed door de officier van justitie –
  worden bevolen. Het bevel heeft een geldingsduur van een jaar, het
  door de officier van justitie gegeven bevel moet binnen drie dagen
  door de rechter zijn bekrachtigd. De wet geeft geen indicatieve of
  limitatieve opsomming van delicten waarvoor observatie kan worden
  toegepast. Sinds de inwerkingtreding van de OrgKG in september 1992
  tot 1994 werd door het BKA in 99 gevallen gebruik gemaakt van het
  politieel toezicht. Noot Op deelstaatniveau is het
  politieel toezicht meestal in de politiewetten geregeld. De
  machtigingsprocedures variren.

  In de politiewetten van Niedersachsen, Schleswig-Holstein en
  Brandenburg moet een rechterlijke machtiging worden verkregen,
  terwijl in andere deelstaten toestemming van de korpschef voldoende
  is. De looptijd van de machtiging is gewoonlijk een jaar en kan met
  een jaar worden verlengd. In Brandenburg moet na een half jaar
  worden bekeken of het middel nog langer gerechtvaardigd is.
  Noot In Nordrhein-Westfalen biedt artikel 21 NWPolG een
  wettelijke grondslag voor politieel toezicht in de proactieve fase:
  personalia en autokentekens kunnen in een databestand worden
  opgenomen, indien op grond van de persoon en diens strafrechtelijk
  verleden de verwachting bestaat dat deze in de nabije toekomst
  strafbare feiten zal begaan. Het doel van het politieel toezicht is
  strafbare feiten te voorkomen.

  Van het politieel toezicht en de observatie met behulp van
  technische middelen wordt onderscheiden de langdurige
  observatie. Langdurige observatie vindt 24 uur per dag plaats en
  wordt planmatig uitgevoerd met de nodige organisatie, personeel en
  middelen. Doel van een langdurige observatie is de levensgewoonten
  van een verdacht persoon vast te leggen, vooral met de bedoeling
  samenhangen en dwarsverbanden vast te leggen in diens persoonlijke
  kring. Observatie vindt vaak plaats in combinatie met elektronische
  gegevensvergelijking of het gebruik van technische middelen.

  Een echte wettelijke regeling voor langdurige observatie bestaat
  niet op federaal niveau. Hierin was wel voorzien in een
  wetsontwerp. Noot Een wettelijke regeling voor de
  langdurige observatie staat nu in de politiewetgevingen van de
  deelstaten. De Politiewet Nordrhein-Westfalen voorziet in
  kortdurende en langdurende observatie. De kortdurende observatie
  kan alleen plaatsvinden wanneer de verzameling van gegevens over
  personen nodig is met het doel gevaar te voorkomen (artikel 1,
  eerste lid NWPolG). Langdurige observaties, die langer dan 24 uur
  ononderbroken of gedurende meer dan twee dagen duren, zijn
  geoorloofd met betrekking tot een persoon, ten aanzien van wie uit
  feiten en omstandigheden het vermoeden voortvloeit, dat hij
  ernstige strafbare feiten wil (gaan) plegen. Deze observaties
  kunnen ook betrekking hebben op diegenen die deze persoon
  begeleiden of contact met hem hebben, mits die observatie
  noodzakelijk is voor het voorkomen van dat strafbare feit. De
  korpschef moet goedkeuring verlenen (artikel 16, tweede lid
  NWPolG). Op Bondsniveau schijnt geen inzicht te bestaan in de
  jaarlijkse aantallen uitgevoerde langdurige observaties. Noot In
  1974 werden naar aanleiding van de Innenministerkonferenz
  (IMK) speciale observatie-eenheden op het niveau van de federatie
  opgericht. Noot Uit cijfers van het
  Informationssystem der Polizei (INPOL) over 1991 en 1992
  blijkt dat het grootste aandeel kortdurende observaties besteed
  wordt aan de observatie van vervoer. Ook wordt observatie vaak
  gebruikt ter opsporing van drugdelicten. Noot

  Inbeslagneming van brieven, poststukken en
  telegrammen

  Artikel 10 Grondwet garandeert het brief-, post- en
  telefoongeheim, waarop bij wet beperkingen zijn
  toegestaan. De inbeslagneming van brieven en telegrammen zijn in
  het Wetboek van Strafvordering geregelde dwangmiddelen (artikelen
  99 en 100 StPO). Omdat een grondrecht in het geding is, is
  voorafgaande rechterlijke machtiging vereist. In spoedgevallen
  (Gefahr im Verzug) waarbij de beslissing van de rechter niet
  kan worden afgewacht, kan de officier van justitie voor ten hoogste
  drie dagen een machtiging geven. Het bevel dient bevestigd te
  worden door de rechter, anders verliest de machtiging automatisch
  effect (artikel 99 StPO). Aan de verdachte gerichte brieven en
  telegrammen mogen op het postkantoor in beslag worden genomen.
  Inbeslaggenomen post moet door de officier van justitie ongeopend
  in oorspronkelijke staat aan de rechter worden gezonden (artikel 97
  StPO). Deze regeling brengt mee dat proactief geen gegevens mogen
  worden verzameld door middel van beslaglegging op brieven en
  poststukken.

  Aftappen van telecommunicatie

  Vanwege artikel 10 Grondwet inzake de onschendbaarheid van het
  telecommunicatie-geheim is de telefoontap sinds 1968 wettelijk
  geregeld in artikel 100a StPO voor de opsporing en in de G10-wet
  voor de geheime diensten. Nadien zijn ook op het niveau van de
  deelstaten wetten ingevoerd voor de telefoontap. Noot Op
  grond van artikel 100a StPO kunnen ook andere vormen van
  telecommunicatie worden afgetapt. De politiewet van
  NordrheinWestfalen geeft niet de bevoegdheid om faxen en telexen af
  te tappen. De telefoontap wordt alleen gebruikt bij ernstige
  strafbare feiten. Deze misdrijven zijn opgesomd in artikel 100a
  StPO en betreft politieke delicten zoals hoogverraad en zware
  misdaden zoals moord, mensenhandel, gijzeling. Tijdens de
  telefoontap opgevangen informatie over andere strafbare feiten dan
  die in de lijst van strafbare feiten (Straftatenkatalog)
  zijn opgenomen, kan niet worden gebruikt. Noot Bij de
  invoering van de OrgKG is deze lijst van delicten uitgebreid met
  voor de georganiseerde criminaliteit typische delicten. In de lijst
  is het proportionaliteitsbeginsel tot uitdrukking gebracht. Ook het
  subsidiariteitsbeginsel wordt in de wet uitgedrukt: een verdenking
  is op zichzelf niet voldoende, tevens moet aannemelijk zijn dat de
  opsporing van het feit of de vaststelling van de verblijfplaats van
  de verdachte anders dan door middel van het onderscheppen van
  telecommunicatie niet mogelijk zou zijn of aanzienlijk bemoeilijkt
  zou worden (artikel 100a, vierde lid StPO).

  Zowel de verdachte als personen die ervan worden verdacht met de
  verdachte samen te werken kunnen worden getapt. Een rechterlijke
  machtiging is noodzakelijk voor het onderscheppen van
  telecommunicatie. In spoedgevallen mag de officier van justitie de
  machtiging geven, waarbij binnen drie dagen de rechter deze dient
  te bevestigen (artikel 100b StPO). Een rechterlijke machtiging
  heeft een duur van drie maanden en kan telkenmale met dezelfde
  termijn worden verlengd indien de grond van het dwangmiddel blijft
  bestaan. De machtiging is schriftelijk, bevat naam en adres van de
  degene wiens telefoon getapt gaat worden (tenzij de identiteit nog
  niet vaststaat) en de aard, omvang en duur van de maatregel. De
  telefoontap wordt als een probaat middel gezien voor de inwinning
  van informatie, zelfs wanneer de informatie geen directe
  bewijswaarde heeft. Het middel wordt dus CID-matig interessant
  geacht, omdat het de bewegingen en de relaties van een verdachte
  bloot kan leggen.

  Tussen 1985 en 1990 nam het aantal door het BKA uitgevoerde taps
  toe van 98 tot 173. De deelstaten voeren nog veel meer taps uit: in
  Baden-Wrttemberg alleen al liep het aantal op van 182 in 1984 tot
  520 in 1992. Noot Het totaal aantal machtigingen dat gedurende 1992
  werd verleend lag op 3.499 – hoger dan in de Verenigde Staten. In
  1993 nam dit aantal nog toe tot 3.964, maar gedurende 1994 zakte
  dit aantal weer tot 3.730. Noot Afhankelijk van de
  omvang en duur van een telefoontap kunnen de kosten van een
  dergelijke actie oplopen tot 500.000 DM. Noot Vooral het
  telefonisch tappen van buitenlandse groepen is zeer arbeids- en
  tijdsintensief en kostbaar. Noot

  Ter terechtzitting kunnen de opgenomen gesprekken worden
  afgedraaid, door de rechter zelf worden waargenomen en als bewijs
  worden gebruikt. Onder toeziend oog van het openbaar ministerie
  worden banden en processen-verbaal met transcripten vernietigd. Van
  deze vernietiging wordt een proces-verbaal opgemaakt. Betrokkenen
  worden van de onderschepping (het afluisteren) op de hoogte
  gebracht als dit geen gevaar meer oplevert voor de strafvordering –
  meestal worden de betrokkenen genformeerd na sluiting van het
  vooronderzoek. Noot

  De Duitse Bundespost is verplicht op eerste vordering
  informatie over post-, telefoon- en telefax-verkeer te verstrekken.
  Bovendien moet de Bundespost het onderscheppen van postzendingen en
  het aftappen en opnemen van telefoongesprekken mogelijk maken.
  Noot

  Recentelijk (4 mei 1995) heeft het Duitse kabinet zijn
  goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel voor het afluisteren van
  mobiele telefoons. Het wetsvoorstel verplicht
  telefoonmaatschappijen hun telefooncentrales
  zodanig te veranderen dat gesprekken die per draagbare telefoon
  worden gevoerd, kunnen worden afgeluisterd. Noot Het afluisteren
  van mobiele telefoongesprekken zou vooraf moeten worden goedgekeurd
  door de rechter. De telefoonmaatschappijen hebben grote bezwaren
  aangetekend tegen het wetsvoorstel, aangezien aanpassing van de
  centrales 40 miljoen DM zou gaan kosten.

  De federale Binnenlandse veiligheidsdienst
  (Bundesnachrichtendienst, BND) luistert op grote schaal
  telefoongesprekken met het buitenland af. Deze worden automatisch
  vertaald. Het Duitse equivalent van de Registratiekamer heeft
  protest aangetekend tegen deze praktijk. Noot Gebleken
  is dat de BND vooral gesprekken van de kleine mensen afluistert, en
  dat het tegen de georganiseerde misdaad nauwelijks kans heeft. De
  voorzitter van de Duitse Registratiekamer, Joachim Jacobs, meldde
  dat volgens insiders dagelijks ongeveer 4000 gesprekken nader
  uitgewerkt worden. Jaarlijks komt het aantal door de BND
  geregistreerde gesprekken op minstens 36 miljoen, waarvan er 1.46
  miljoen nader worden uitgewerkt. Noot In een arrest van
  het Bundesgerichtshof van 8 november 1993 werd beslist dat
  een politiefunctionaris met toestemming van n van de deelnemers een
  telefoongesprek mag afluisteren. Het BGH legde hiermee de grondslag
  voor het onderscheid tussen meeluisteren en afluisteren (voor het
  laatse is een uitdrukkelijke wettelijke grondslag vereist). Deze
  beslissing betekent dat gesprekken tussen vertrouwenspersonen en
  derden meegeluisterd kunnen worden. Noot

  Fotograferen en video-opnamen

  Het maken van beeldopnamen in de strafvorderlijke fase valt
  onder de inzet van (optische) technische middelen en is geregeld in
  artikel 100c eerste lid onder 1a StPO. Zonder medeweten van de
  betrokkenen kunnen foto’s, films en video-opnamen worden gemaakt
  met inachtneming van het subsidiariteitsvereiste. In afwijking van
  de toepassing van andere technische middelen, zoals het afluisteren
  van gesprekken, kan de politie opnamen maken zodra tegen een
  persoon een verdenking bestaat van enig strafbaar feit
  ongeacht de ernst daarvan. De wet voorziet niet in
  bekendmaking achteraf aan de betrokkenen dat zij heimelijk zijn
  gefotografeerd of gefilmd.

  Voor beeldopnamen in of uit een woning, die door middel van
  geheime technische middelen verkregen worden is een machtiging
  benodigd van de rechter, met in geval van onverwijlde spoed de
  mogelijkheid dat de officier van justitie een voorlopige machtiging
  geeft. Artikel 16 NW PolG legt vast wanneer beeldmateriaal waarop
  derden staan geregistreerd mag worden opgeslagen en in welke
  gevallen deze derden op de hoogte dienen te worden gebracht.
  Video-opnamen worden op grote schaal gemaakt door de
  Bundesnachrichtendienst. Noot

  Betreden van plaatsen (inkijkoperaties)

  De onschendbaarheid van de woning is gegarandeerd in artikel 13
  Grondwet. Schending kan alleen als aan de in het derde lid genoemde
  voorwaarden is voldaan. Het betreden van plaatsen wordt als
  dwangmiddel (reactief) alleen toegepast op bevel van de rechter
  (artikel 105 StPO). Alleen in geval van onverwijlde spoed mag het
  openbaar ministerie of de politie dit bevel zelf uitvaardigen. Dit
  laatste is de regel in de praktijk. Noot Een
  systematische doorzoeking van de woning levert het dwangmiddel van
  huiszoeking op. Noot Bewoners moeten van betreding – ook
  door een infiltrant – op de hoogte worden gebracht zodra dit
  mogelijk is (artikel 110d StPO). Om aan deze verplichting te kunnen
  voldoen, moet de politie-infiltrant zorgvuldig aantekening houden
  van de woningen die hij in die hoedanigheid betreden heeft, maar in
  praktijk lijken de uitzonderingen op deze verplichting veelal ertoe
  te leiden dat de verdachte onbekend blijft met het optreden van een
  politie-infiltrant. Daarbij komt dat de wet geen termijn stelt
  waarbinnen personen wier woning betreden is daarvan op de hoogte
  moeten worden gesteld. Buiten de sfeer van de dwangmiddelen mag een
  woning worden betreden door een infiltrant, maar alleen met
  toestemming van de eigenaar. De controle op de aanwezigheid van
  bepaalde goederen of het openen van de situatie ter plekke, is niet
  een bevoegdheid die zonder meer uit de wet voortvloeit. Proactieve
  betreding kan slechts onder zeer strikte voorwaarden. In de NWPolG
  is vastgelegd dat een observatie alleen buiten de woning kan
  plaatsvinden. Het heimelijk binnentreden in een woning om daar te
  observeren is niet toegestaan. Het heimelijk maken van beeld- of
  gespreksopnamen in of uit een woning is alleen geoorloofd indien
  dit nodig is om een concreet gevaar voor het leven, de vrijheid of
  lichamelijke integriteit af te weren (artikel 17 lid 2 en 18 lid 2
  NW PolG).

  Observatie met behulp van afluister- en
  plaatsbepalingsapparatuur

  In Duitsland valt dit middel onder de rubriek Inzet van technische
  middelen. Hieronder is zowel het gebruik van optische als van
  akoestische middelen begrepen. Het gebruik van deze technische
  middelen heeft een wettelijke grondslag in artikelen 100c-101 StPO
  en kan alleen bij verdenking van specifieke delicten worden
  toegepast.(Straftatenkatalog; artikel 100a StPO). De
  vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit zijn
  uitdrukkelijk in de wet vastgelegd. Een rechterlijke machting is
  vereist. In geval van spoed kan de officier van justitie of
  hulpofficier van justitie hiervoor toestemming verlenen. Binnen
  drie dagen dient deze toestemming bekrachtigd te worden door de
  rechter. Voor het gebruik van afluisterapparatuur in een woning
  geldt hetzelfde als hiervoor is gezegd over het betreden van
  woningen.

  De duur van woningobservatie met behulp van technische middelen
  varieert van n tot drie maanden. Privacy-overwegingen en
  geheimhouding zijn belangrijke criteria. Bugging – het elders
  installeren van een microfoon – is niet toegestaan onder de
  wettelijke regeling op de
  telefoontap. De betrokkene dient
  op grond van artikel 101 StPO te worden ingelicht, behalve wanneer
  het onderzoeksdoel daarmee wordt gehinderd, of wanneer de
  binnenlandse veiligheid, lijf of leven van een persoon in het
  geding komen.
  Bij het ontwerp van de OrgKG werd gediscussieerd
  over het codificeren van woningobservatie met behulp van technische
  middelen, maar dit werd later op de plank gezet. Pogingen het
  gericht afluisteren in woningen en andere besloten ruimten
  (grosse Lauschangriff) op te nemen in de StPO zijn tot nog
  toe afgeketst op verzet van de FDP. Noot Eenduidige
  strafprocedurele regels bestaan derhalve niet voor gericht
  afluisteren in woningen. In de politiewetten van de deelstaten
  wordt het gebruik van verborgen microfoons geregeld.
  Noot Het gebruik van peil- of richtzenders is geregeld
  in artikel 100c, eerste lid onder 1b StPO. Deze technische middelen
  kunnen alleen worden ingezet bij een verdenking van een ernstig
  strafbaar feit. De politiewet van Nordrhein-Westfalen heeft geen
  regeling voor andere technische middelen dan waarmee beeld- en
  geluidsopnamen kunnen worden gemaakt.

  Het feitelijk gebruik van technische middelen is niet met
  absolute zekerheid vast te stellen. Naar verwachting worden zij
  gebruikt bij woningen, hotelkamers en openbare vergaderingen (in
  het bijzonder richtmicrofoons en peilzenders, maar ook
  infrarood-camera’s en verborgen afluisterapparatuur). Ook worden
  meer conventionele middelen zoals fotocamera’s en
  geluidsopnameapparatuur binnen ruimten gebruikt.

  Informanten en anonieme getuigen

  Een informant is een persoon die incidenteel – onder garantie
  van geheimhouding – vertrouwelijke informatie geeft aan
  opsporingsambtenaren. Deze garantie geldt slechts indien de
  informatie zware en georganiseerde criminaliteit, alsmede illegale
  drug- en wapenhandel, valsemunterij en delicten tegen de veiligheid
  van de staat betreft, en wanneer de informant aanzienlijk gevaar
  loopt bij het bekend worden van de samenwerking met justitie. Bij
  minder ernstige delicten kan bij wijze van uitzondering
  vertrouwelijkheid en geheimhouding worden toegezegd. Bij de kleine
  criminaliteit is het uitgesloten. Een informant wordt alleen
  ingeschakeld wanneer de opheldering van een strafbaar feit anders
  uitzichtloos of zwaar bemoeilijkt wordt (subsidiariteit).
  Noot In de gemeenschappelijke richtlijnen van de
  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van de
  Bondsrepubliek – die door alle deelstaten worden toegepast – zijn
  de gevallen bepaald waarin het gebruik van informanten is
  toegelaten, evenals de regels inzake het recruteren en runnen van
  informanten. Noot Definities van vertrouwenspersonen
  variren tussen de deelstaten, evenals hun institutionele binding.
  Vaak is de informant een zogenaamde vertrouwenspersoon (V-Mann). De
  definitie van de vertrouwenspersoon varieert: meestal betekent het
  informant, maar soms is het een undercover agent die zich met
  diepte-infiltratie bezighoudt. Noot Vertrouwenspersonen
  (V-Leute) worden in het algemeen onderscheiden van gewone
  informanten, omdat ze een langdurige, betaalde en gestuurde relatie
  hebben met de politie. Als zodanig hebben zij een structurele
  verbintenis met de politie en zijn zij geen gelegenheidsinformant.
  Vertrouwenspersonen zijn meestal mensen uit het criminele circuit
  die informatie verstrekken aan de politie in ruil voor een beloning
  of strafvermindering. Noot Vertrouwenspersonen
  onderscheiden zich van infiltranten (Verdeckte Ermittler) doordat
  het in het laatste geval gaat om speciaal geselecteerde
  opsporingsambtenaren die onder een geheime identiteit contacten
  leggen met het criminele milieu met het doel aanknopingspunten te
  vinden voor strafvervolgingsmaatregelen. Uit de literatuur blijkt
  een buitensporige aandacht voor het fenomeen vertrouwenspersoon.
  V-Leute zijn razend populair binnen het milieu van de bijzondere
  opsporing. Voordat de OrgKG werd ingevoerd bestond veel discussie
  over de basisbeginselen die voor het gebruik van
  vertrouwenspersonen zouden moeten worden ingevoerd.
  Noot

  Het Wetboek van Strafvordering bevat geen regeling voor
  vertrouwenspersonen. Sinds 1 januari 1994 zijn de
  gemeenschappelijke richtlijnen voor de inzet van informanten,
  vertrouwenspersonen (V-Leute) en undercover agenten van kracht.
  Noot De samenwerking tussen politie en
  vertrouwenspersonen is in de meeste politiewetten van de deelstaten
  geregeld, behalve in Baden-Wrttemberg en Sachsen, waar het geregeld
  is in richtlijnen, en
  Beieren. Noot
  In Nordrhein-Westfalen is de informatiegaring door het gebruik van
  een persoon wiens samenwerking met de politie niet aan derden
  bekend is, geregeld in artikel 19 NW PolG. Een vertrouwenspersoon
  kan worden ingezet wanneer op grond van informatie de stelling
  gerechtvaardigd is dat personen zich aan ernstige strafbare feiten
  schuldig zullen maken, alsmede ten aanzien van personen die in hun
  gezelschap verkeren of die met hen contact hebben, mits de
  informatie ter preventieve bestrijding van deze strafbare feiten
  nodig is. Het inzetten van informanten / vertrouwenspersonen mag
  slechts geschieden op bevel van de korpschef of een door hem
  daartoe schriftelijk per delegatie aangewezen
  politiefunctionaris.

  In enkele deelstaten worden de vertrouwenspersonen centraal
  geregistreerd bij het Landeskriminalamt (bijv. Hessen,
  Nordrhein-Westfalen). In sommige deelstaten is hun inzet sterk
  verbonden met dat van infiltranten, in andere deelstaten zijn deze
  circuits sterk van elkaar gescheiden. Vertrouwenspersonen zijn een
  wezenlijk instrument voor het binnendringen in buitenlandse
  criminele groepen, ten eerste omdat zij de taal spreken en de
  cultuur kennen, ten tweede omdat zij zelf uit het criminele milieu
  stammen en als zodanig in vertrouwen worden genomen door de
  criminele organisatie.

  Uit een onderzoek uitgevoerd in de deelstaat Hessen in het
  midden van de jaren ’80 bleek dat 71% van de vertrouwenspersonen
  ministens eenmaal veroordeeld was, waarvan 40% onder de Duitse
  opiumwet. Meer dan tweederde van de vertrouwenspersonen werd
  ingezet tegen verdenkingen in verband met drugsdelicten. Van de
  vertrouwenspersonen had 37% geen beroep geleerd en 20% had zich
  vrijwillig aangemeld bij de politie. Het motief bleek bijna altijd
  de beloning te zijn. Noot

  Een spijtoptantenregeling (Ttige Reue) is te
  vinden in de artikelen 129, zesde lid en 129a, vijfde lid StGB, 31
  Betubungsmittelgesetz en artikel 153e StPO. Artikel 129a
  bevat een catalogus van strafbare feiten waarop de
  kroongetuigeregeling van toepassing is.

  De maatregel komt op 31 december 1995 te vervallen tenzij
  uiterlijk dan een verlengingswet is goedgekeurd. De maatregel was
  oorspronkelijk (in 1988) bedoeld ter voorkoming van terroristische
  activiteiten of andere staatsgevaarlijke activiteiten.
  Noot

  Volgens de spijtoptantenregeling kan de rechter een dader of
  deelnemer aan een verboden vereniging of een terroristische
  organisatie met een mildere straf bestraffen of schuldig verklaren
  zonder toepassing van straf indien deze alles in het werk heeft
  gesteld om meer strafbare feiten door die verboden vereniging of
  terroristische organisatie tegen te gaan. Noot

  De toepassing van de kroongetuigeregeling is in Duitsland veel
  beperkter dan in Itali. De kroongetuigeregeling is alleen van
  toepassing op de in het kader van artikel 129 StGB begane feiten,
  waarbij ervanuit wordt gegaan dat sprake moet zijn van een
  criminele organisatie, die is opgericht voor een bepaalde duur en
  die een minimum aan structuur moet bezitten. Ook is de regeling
  uitsluitend van toepassing op feiten die in georganiseerd verband
  zijn begaan, voor zover de activiteiten van die criminele
  organisatie gericht zijn op strafbare feiten die met confiscatie
  bestraft kunnen worden, zoals valsemunterij, mensenhandel,
  witwassen en illegale kansspelen. Noot

  Diverse partijen maken zich zorgen over de betrouwbaarheid van
  de uitspraken van kroongetuigen en een groot deel van de
  controverse is hierop gebaseerd.
  Het gevaar van de onbetrouwbaarheid doet zich met name voor aan het
  begin van het opsporingsonderzoek. Noot
  Indien de algemene veiligheid of het leven van een getuige risico
  loopt mag het dossier door de officier van justitie of het hoofd
  van de politie gesloten worden. Zij kunnen weigeren
  undercover-agenten te laten getuigen. Noot

  In Duitsland bestaat een groeiende behoefte aan een
  getuigebeschermingsprogramma. Noot In sommige
  deelstaten bestaan voor dit opsporingsmiddel gezamenlijke
  richtlijnen van politie en justitie. Noot Het is de wens
  van de politie dat de gerechtshoven de mogelijkheden van de
  artikelen 68 en 172 StPO benutten en met de
  getuigebeschermingsdiensten van de politie samenwerken ter
  voorbereiding van de rechtzitting. Tak maakt melding van een
  groeiend aantal deals tussen verdachten en het openbaar
  ministerie. Noot De rechtsgrond hiervoor wordt gezocht
  in de artikelen 153, 153a, 154 en 154a StPO. Deze bepalingen
  bevatten de door de wet toegestane uitzonderingen op het
  legaliteitsbeginsel. Deals leiden ertoe dat zaken niet op de
  terechtzitting worden gebracht, dan wel dat strafvermindering wordt
  geboden in ruil voor bruikbare informatie.

  Gecontroleerde aflevering

  De gecontroleerde aflevering is gereguleerd in richtlijnen.
  Noot Voorwaarden zijn dat een concreet aanwijsbare
  verdachte bestaat en dat de af te leveren goederen niet buiten de
  controle van de politie of de douane geraken. Doorlaten is formeel
  niet toelaatbaar. Het verbod daarop kan vooral worden teruggebracht
  op het legaliteitsbeginsel, dat geen vrijheid geeft om aan het
  licht gekomen strafbare feiten niet op te sporen en te vervolgen.
  De gecontroleerde aflevering wordt opgevat als een specifieke vorm
  van observatie. Noot Daarnaast bestaat geen expliciet
  wettelijke basis voor dit middel. De wet vormt echter geen obstakel
  voor het gebruik van dit opsporingsmiddel.

  Artikel 73 Schengen Uitvoeringsovereenkomst reguleert een
  gecontroleerde aflevering (livraison surveille) in
  internationaal verband, overeenkomstig de Grondwet en de nationale
  rechtsorde. Een
  gecontroleerde aflevering op Duits
  grondgebied in het kader van Schengen moet voorafgegaan worden door
  toestemming van de Duitse autoriteiten. De
  gecontroleerde
  aflevering vindt plaats onder sturing en controle van de Duitse
  autoriteiten en deze zijn te allen tijde bevoegd in te grijpen.
  De
  gecontroleerde aflevering is sinds het midden van de 80er
  jaren voornamelijk door de politie gebruikt in de strijd tegen de
  drughandel. De methode werd en wordt vooral ook door de douane
  gehanteerd op vliegvelden.
  Noot

  Pseudo-koop, Toonkoop, Voorkoop

  De pseudo-koper (Scheinkaufer) onderscheidt zich van een
  infiltrant omdat hij een eenmalige transactie fingeert.
  Noot Vertrouwenspersonen kunnen optreden als
  pseudo-koper. Voor het uitvoeren van een pseudo-koop is vaak
  toongeld nodig. Daarvoor is toestemming benodigd van de officier
  van justitie. Noot De Duitse wet kent geen expliciete
  regels op het gebied van pseudo-koop, maar wel op het gebied van
  infiltratie. Agents provocateurs genieten aanzienlijke vrijheid,
  hoewel hun optreden wordt begrensd door het verbod op uitlokking
  van een strafbaar feit. Noot Op het gebied van
  pseudo-koop bestaat jurisprudentie, in het bijzonder op het vlak
  van agents provocateurs en de uitlokking van strafbare feiten.
  Blijkens de uitspraken van het Bundesgerichtshof is de inzet van
  agents provocateurs voor de bestrijding van drugsmisdrijven
  geoorloofd.
  Noot Indien uit het manifeste handeldrijven en
  de uitingen van de verdachte voldoende blijkt dat hij zich met
  zwaarwegende feiten heeft ingelaten, is geen sprake van uitlokking.
  De pseudo-koper doet zich slechts voor als handelspartner en het
  overige wordt aan de verdachte overgelaten.
  Het
  opsporingsmiddel pseudo-koop wordt weliswaar nog regelmatig
  gebruikt, maar lange-termijn infiltratie geniet de voorkeur
  aangezien het structuren van criminele organisaties blootlegt en
  opsporing van kilo’s in plaats van grammen drugs vergemakkelijkt.
  Noot

  Er bestaat een tussencategorie, de gekwalificeerde pseudo-koper
  of de incidenteel bemiddelende opsporingsambtenaar, die optreedt
  onder een valse identiteit, maar niet, zoals een infiltrant, voor
  langere duur in een criminele organisatie opgaat.

  In Nordrhein-Westfalen bestaat een door de minister van
  Binnenlandse Zaken uitgevaardigde richtlijn inzake de hoogte en het
  gebruik van toongelden en de gelden, benodigd voor pseudo-koop en
  voorkoop. Noot Regionale politie-autoriteiten zijn
  gemachtigd ten hoogste DM 100.000 als toongeld te gebruiken. Het
  Landeskriminalamt heeft een machtiging tot DM 300.000. Beide
  instanties zijn bij een voorkoop gemachtigd een bedrag van ten
  hoogste DM 10.000 te besteden. Na afloop van deze bijzondere
  opsporingshandelingen dienen deze gelden wederom in de staatskas
  terug te vloeien. Gelden mogen niet aan een tussenpersoon ter hand
  worden gesteld, tenzij dit uit opsporings-technische overwegingen
  onontkoombaar is. De genoemde ricthlijnen voorzien in een controle
  op de afgifte van die gelden aan de politie-instanties en in een
  financile verantwoording voor het gebruik van die gelden. Regels
  bestaan voor de boeking van niet-gebruikte, terugverkregen of
  verloren gegane toon- en koopgelden. Als de toongelden in concrete
  gevallen ontoereikend blijken te zijn, dan kunnen deze bedragen
  verhoogd worden met toestemming van de minister-president cq. de
  minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat.

  Infiltratie

  De (federale) wettelijke grondslag voor het gebruik van politile
  infiltranten (Verdeckte Ermittler (VE)) staan in de
  artikelen 110a-110e StPO. In aanmerking voor politile infiltratie
  komen alle ambtenaren van politiediensten, inclusief ambtenaren van
  de douanerecherche, het BKA en de Bundesgrenzschutz. Het
  opsporingsmiddel infiltratie is geregeld in de meeste politiewetten
  van de deelstaten, maar de bepalingen variren onderling.
  Noot De inzet van infiltranten is niet geregeld in de
  deelstaten Niedersachsen en Schlesweig-Holstein.
  Noot

  In Nordrhein-Westfalen is een regeling voor het inzetten van
  politie-infiltranten te vinden in artikel 20 NWPolG.

  Het bepaalt dat een opsporingsambtenaar onder een voor langere duur
  toepasbare valse identiteit ingezet kan worden om inlichtingen te
  verkrijgen over personen, indien dit voor het verhinderen van een
  concreet gevaar voor leven, vrijheid of integriteit van het lichaam
  gewenst is, of indien feiten en omstandigheden het vermoeden
  rechtvaardigen dat ernstige strafbare feiten zullen worden begaan
  en de inzet van een politie-infiltrant noodzakelijk is voor de
  preventieve bestrijding van die strafbare feiten. Een infiltrant
  mag met gebruikmaking van een valse identeit alleen met toestemming
  van de rechthebbende diens woning betreden. Volgens het federale
  Wetboek van Strafvordering is de inzet van infiltranten uitsluitend
  toegestaan bij ernstig strafbare feiten die zijn opgenomen in de
  Straftatenkatalog van artikel 110a, eerste lid StPO
  (verdovende middelen, wapenhandel, valsemunterij, veiligheid van de
  staat, beroeps-, gewoonte- of groepscriminaliteit dan wel andere
  georganiseerde criminaliteit). Infiltratie mag worden ingezet als
  sprake is van een verdenking ter zake van deze strafbare feiten dan
  wel wanneer uit feiten of omstandigheden kan worden afgeleid dat
  gevaar voor herhaling bestaat. De inzet is slechts toegestaan als
  andere middelen uitzichtloos zijn of wezenlijk bezwarend zijn.

  Infiltratie behoeft de voorafgaande toestemming van het openbaar
  ministerie. Als de infiltratie onmiddellijk van start moet gaan –
  in gevallen van onverwijlde spoed (Gefahr im Verzug) dan is de
  politie bevoegd deze methode op eigen gezag toe te passen. Wordt de
  toestemming niet alsnog binnen drie dagen gegeven, dan moet de
  infiltratie-actie worden gestaakt. Bij inzet tegen een bepaalde
  aangeklaagde of bij betreding van een woning is machtiging van de
  rechter vereist, bij onverwijlde spoed moet de machtiging van de
  officier binnen drie dagen zijn bekrachtigd. Degenen die
  verantwoordelijk zijn voor de inzet van de infiltrant – de officier
  van justitie en de rechter die bevoegd zijn toestemming voor de
  inzet van de
  politie-infiltrant te geven kunnen te allen
  tijde verlangen dat de identiteit van deze infiltrant aan hen
  bekend wordt gemaakt (artikel 110b, derde lid StPO).

  Informatie afkomstig van een infiltrant die geen officile
  toestemming heeft gehad van het openbaar ministerie kan niet voor
  het bewijs worden gebruikt. Indien de infiltrant wel met
  toestemming heeft gehandeld mag de door hem verkregen informatie
  over personen ook in andere strafprocedures gebruikt worden, alleen
  voor zover deze informatie nodig is voor de opheldering van
  strafbare feiten waarvoor infiltratie is toegestaan (artikel 110e
  StPO). Deze stukken betreffende de infiltratie blijven buiten het
  strafdossier totdat de betrokkenen van het betreden van hun woning
  op de hoogte zijn gebracht. Dit geldt ook voor de zogenaamde
  Verhandlungen, ofwel het journaal dat is opgemaakt door de
  infiltrant zelf (artikel 163, tweede lid StPO). Na afloop van de
  inzet van een infiltrant wordt zijn identiteit in beginsel onthuld,
  behalve wanneer aanleiding bestaat te veronderstellen dat hierdoor
  het leven, de lichamelijke integriteit of de vrijheid van de
  infiltrant of anderen in gevaar komen, of de politie-infiltrant
  hierdoor niet meer opnieuw kan worden ingezet (artikel 110b, derde
  lid StPO). Daarom geldt voor politile infiltranten een
  anonimiteitsregeling: als zij worden opgeroepen als getuige hoeven
  zij niet hun ware identiteit te onthullen (artikel 68 StPO). Gelet
  op artikel 96 StPO hoeft een infiltrant niet noodzakelijk als
  getuige op te treden. Een infiltrant kan ook onder valse identiteit
  worden gehoord. In een arrest van 26 mei 1981 heeft het
  Bundesverfassungsgericht geoordeeld dat de zittingsrechter de
  rechtmatigheid van de beslissing van de politieleiding om de
  identiteit van de infiltrant geheim te houden (marginaal) kan
  toetsen. In principe is het voldoende dat de rechter moet kunnen
  vaststellen dat de beslissing tot de geheimhouding van de
  identiteit niet berust op willekeur of op ondeugdelijke
  gronden.
  Noot Over de registratie van
  (bijzondere) opsporingsmiddelen in het proces-verbaal is niet veel
  te vinden in de literatuur. Contacten tussen politie en
  informanten/infiltranten zijn vrijwel uitsluitend in handen van de
  politie. Het openbaar ministerie heeft hier weinig controle op.

  Noot De verplichting tot rapportage gaat met zoveel
  clausules gepaard dat het eigenlijk een lege verplichting is. Dit
  zou betekenen dat processen-verbaal vaak onvolledig zijn.

  Noot Daarnaast bestaat het vermoeden dat de politie
  undercover operaties zoveel mogelijk geheim houdt en daarmee weg
  houdt van de terechtzitting.
  Noot

  Voor de proactieve inzet van infiltranten geven de onderscheiden
  politiewetten regelingen. Doorgaans zijn de voorwaarden dezelfde
  als bij langdurige observatie. De inzet van de politile infiltrant
  moet begrensd zijn in tijd.

  Velen zijn van mening dat infiltratie een zeer succesvol middel
  is, hoewel er waarschijnlijk net zo velen zijn die aan de
  effectiviteit twijfelen. Ook zijn er auteurs die beweren dat
  ongeveer een derde van de totale inzet van undercover agenten uit
  de hand loopt. Noot In 1991 deelde de Bondsregering mee
  dat het BKA in 1989/1990.125 centrale en 152 decentrale
  infiltratie-acties had uitgevoerd. In Baden-Wrttemberg leidden
  infiltratie-acties uitgevoerd tussen 1983 en 1990 tot 2547
  arrestaties en de inbeslagneming van waren ter waarde van 814
  miljoen DM. In 1993 werden in dezelfde deelstaat in 73 van de
  processen tegen criminele organisaties 25 infiltratie-acties
  uitgevoerd. In Rheinland-Pfalz werden tussen 1988 en 1990.313 keer
  infiltranten ingezet, waarvan 174 maal tegen verdachten van
  drugcriminaliteit. Noot De cijfermatige overzichten
  van de Landeskriminalmter en het BKA geven geen
  uitsluitsel over eventuele problemen die zich bij
  infiltratie-acties hebben voorgedaan.

  De Duitse wetgever regelt niet welke strafbare feiten de infiltrant
  mag begaan. Noot In beginsel mag hij zich niet schuldig
  maken aan strafbare feiten, zelfs niet aan milieubepaalde delicten.
  Inbreuken op rechten van derden mogen alleen als het binnen
  wettelijke kaders geoorloofd is. Een politie-infiltrant kan ook
  geen algemeen beroep doen op de rechtvaardigingsgrond van
  noodtoestand, tenzij zich uitzonderingssituaties voordoen die tot
  rechtvaardiging van zijn handelen kunnen leiden of tot
  schulduitsluiting. De vrijwaring van straf voor de strafbare feiten
  plegende infiltrant ligt bij het openbaar ministerie dat van
  vervolging afziet. Voor het opzetten van frontstores is van belang
  de bepaling in het Wetboek van Strafvordering dat de infiltrant
  onder dekmantel aan het rechtsverkeer kan deelnemen (artikel 110a,
  tweede lid StPO). Als zodanig kan hij alle privaatrechtelijke
  rechtshandelingen onder valse identiteit verrichten en kan hij
  partij zijn in een civiele procedure. De wet geeft echter niet aan
  op welke juridische grondslag een derde zijn aanspraak op
  schadevergoeding moet baseren. Identiteitspapieren en officile
  stukken kunnen op grond van artikel 110a, derde lid StPO worden
  vervaardigd, veranderd en gebruikt. Voor veranderingen in openbare
  registers is geen regeling.

  Volgens Tak is het bestaan van frontstores of dekmantelfirma’s
  vooral bekend in het kader van de bestrijding van de
  drugcriminaliteit. De politie heeft onder andere transportbedrijven
  en in- en exportfirma’s opgezet met het doel daders te kunnen
  arresteren of om een gecontroleerde aflevering mogelijk te maken.
  Noot Sinds 1972 is het systeem INPOL
  (Informationssystem der Polizei) in gebruik, waarin onder
  andere gegevensbestanden zijn opgenomen inzake processen-verbaal
  (Kriminalaktennachweis: KAN), opsporingsverzoeken inzake
  personen en goederen, de voorlopige hechtenis, vingerafdrukken en
  sporendocumentatie (SPUDOK), strafbare daders en strafbare feiten
  (SSI) en de centrale gegevensverzameling van complexe
  opsporingsonderzoeken (Personen, Institutionen, Objekte und
  Sachen: PIOS
  ), en sinds 1 juli 1986 een specifieke voor
  georganiseerde criminaliteit (PIOS OK of APOK). Noot
  SPUDOK is een systeem voor gerichte onderzoeken.

  De registratiekamers hebben vaak gezegd dat de PIOS en SPUDOK
  databanken gegevens bevatten van personen die aanvankelijk niet
  verdacht waren van het plegen van een strafbaar feit. Volgens
  Kruse
  Noot wordt weinig misbruik gemaakt van de
  (automatische) gegevenskoppeling. Busch en Funk zijn echter
  verontrust.
  Noot Volgens deze auteurs zijn
  speciale crime analysis programma’s voor de verwerking van gegevens
  ontwikkeld.
  Artikel 98a StPO staat de koppeling van bestanden
  en de geautomatiseerde vergelijking van persoonsgegevens toe
  (Rasterfahndung of data-matrixing). Artikel 98c StPO regelt
  de electronische vergelijking van gegevens uit strafrechtelijke
  registers.

  Bepaalde, vermoedelijk op de dader van een strafbaar feit
  betrekking hebbende kenmerken uit het ene databestand mogen worden
  vergeleken met gegevens uit andere ook niet-politile databestanden.
  De electronische vergelijking van strafrechteljke bestanden heeft
  betrekking op tactische gegevens (of gegevens die ontleend zijn aan
  afgeronde strafprocessen) en andere bestanden voor strafvervolging
  of -voltrekking. Enerzijds kent men de methode van positieve
  gegevensvergelijking, wanneer uit overeenstemmende gegevens een
  daderbeeld wordt gecomponeerd. Anderzijds kent men de methode van
  negatieve gegevensvergelijking, wanneer delictstypische daders
  uit een bestand gelicht worden, en vergeleken met gegevens in een
  ander databestand.

  De koppeling met niet-politile registers (electronische
  gegevensvergelijking) behoeft vooraf een rechterlijke machtiging.
  Bij onverwijlde spoed is het openbaar ministerie bevoegd deze
  methode op eigen gezag toe te passen. Indien het bevel niet binnen
  drie dagen door de rechter wordt bekrachtigd treedt deze buiten
  werking. De rechter moet de aanvraag toetsen aan de eisen van
  subsidiariteit en proportionaliteit (artikel 98a eerste lid StPO).
  De methode mag alleen worden toegepast bij verdenking van een in
  artikel 98a, eerste lid StPO opgesomde lijst van ernstig strafbare
  feiten. Bij de Wijzingswet strafvordering 1986 werd de zogeheten
  Schleppnetzfahndung wettelijk geregeld (artikel 163d StPO).
  Deze regeling geeft de opsporingsautoriteiten de bevoegdheid
  algemene persoonsgegevens – bijvoorbeeld bij verkeerscontrole te
  scannen (sleepnet) en te verwerken op basis van zekere
  selectiecriteria ten behoeve van de opsporing. In dit verband is
  van belang het reeds besproken politile toezicht (zie .11.3.4).

  De eenheden voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad
  hebben hun eigen databanken. De opgeslagen gegevens bevatten onder
  meer informatie over de onderlinge relaties tussen personen. Van
  een heimelijk geobserveerde persoon worden alle contacten
  bijgehouden in een dossier (zelfs gegevens van de mensen die als
  passagiers in een trein naast de geobserveerde persoon zitten).
  Noot Automatische gegevenskoppeling wordt gehanteerd
  door het BKA, de Landeskriminalmter en de Verfassungsschutz.
  Zowel

  persoonlijke als openbare gegevens worden gebruikt. Meestal gaat
  het om politile databestanden en de data hierin kunnen weer
  verkregen zijn uit bijzondere opsporingsmethoden. Het
  eerdergenoemde INPOL is een bijzonder omvangrijk systeem en het
  biedt de mogelijkheid om via INPOL toegang te verkrijgen tot het
  centrale verkeersinformatiesysteem van het Kraftfahrtbundesamt
  (ZEVIS), tot het Bundeszentralregister (BZR) en tot het centrale
  register van de vreemdelingendienst (AZR).
  Noot

  De politieregisters, alsmede de opslag, bewerking en
  verstrekking van gegevens, zijn eveneens geregeld in de
  politiewetten van de deelstaten. Persoonsgegevens worden vernietigd
  wanneer gronden bestaan om aan te nemen dat beschermenswaardige
  belangen van de betrokkene in het geding zijn, gegevens ter
  opheffing van het bestaan van een gebrek aan bewijs dringend
  noodzakelijk zijn, en/of het gebruik van de gegevens voor
  wetenschappelijke doeleinden gewenst is. Electronische
  gegevensvergelijking is in Nordrhein-Westfalen (artikel 31 NWPolG)
  mogelijk onder de noemer preventieve
  criminaliteitsbestrijding
  , namelijk ter afweer van een
  onmiddellijk gevaar voor het leven, de vrijheid of lichamelijke
  integriteit van een persoon of ter afweer van een gevaar voor het
  voortbestaan of de veiligheid van de Bond of deelstaat.

  De koppeling kent een ex post controle. Enerzijds door de
  zittingsrechter, die een bevel voor electronische
  gegevensvergelijking kan toetsen op rechtmatigheid. Anderzijds
  omdat de Duitse Registratiekamer in de deelstaten en de betrokkene
  zelf, achteraf dienen te worden ingelicht over de
  gegevensvergelijking (artikel 98b, vierde lid StPO). Iedere
  deelstaat heeft een eigen Datenschutzkommissar. In het reeds
  genoemde Volkstellingsarrest 1983 van het Bundesverfassungsgericht
  (zie .11.3.4) is het recht op de informationelle
  Selbstbestimmung
  een grondrecht, zodat inbreuken daarop een
  wettelijke grondslag moeten hebben. In het Wetboek van
  Strafvordering is daarin voorzien. De informationelle
  Selbstbestimmung
  geldt ten aanzien van de opslag, analyse,
  uitwisseling en koppeling van gegevens, hetgeen burgers zeggenschap
  geeft over de ontsluiting en het gebruik van hun persoonsgegevens.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken