• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 11.4 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Engeland en Wales

  11.4 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Engeland en
  Wales

  11.4.1 De georganiseerde misdaad in Engeland en Wales

  De aard, ernst en omvang van de georganiseerde misdaad is
  onderzocht door het Home Affairs Committee van het Britse
  Lagerhuis. Noot De omvang is aanzienlijk en groeiende.
  De committee uit haar ernstige bezorgheid en vraagt de regering
  effectieve preventieve maatregelen te nemen.

  Vanuit de academische wereld wordt veel aandacht geschonken aan
  economische criminaliteit, zoals fraude en witwassen van illegaal
  verkregen inkomsten. Deze bijzondere aandacht staat vermoedelijk in
  verband met de betekenis van Londen als financieel centrum.

  De respondenten vertelden de commissie dat voor zover het
  criminaliteit door autochtone Westeuropese groepen betreft, het
  niet zozeer lijkt te gaan om vaste groepen met een hechte interne
  hirarchische structuur, maar om netwerken van criminele personen
  met verschillende kwaliteiten. In de etnische criminele groepen zou
  het vooral om de familierelatie gaan die groepen tot een
  organisatie maakt. Termen als flatter matrix en linking
  pin structure
  worden gehanteerd om de structuur van de
  georganiseerde misdaad te beschrijven. De respondenten zien een
  stijgend aantal internationaal opererende groepen.

  In het Verenigd Koninkrijk bestaat geen wetgeving op het gebied
  van de bestrijding van de georganiseerde misdaad, behoudens de
  bestrijding van het witwassen van druggelden krachtens de Drug
  Trafficking Offences Act 1986
  (DTOA). Deze wet verplicht de
  financile instellingen verdachte transacties te melden bij de
  National Criminal Intelligence Service.

  In 1988 breidde de Criminal Justice Act dit uit tot
  andere vormen van zware criminaliteit, hoewel bij deze vormen van
  criminaliteit de instellingen niet strafbaar zijn voor het nalaten
  van zo’n melding. Levi acht het onwaarschijnlijk dat dit systeem
  een belangrijk instrument zal worden in de proactieve opsporing van
  de drughandel of zware criminaliteit. Daarvoor wordt bij witwassen
  te strategisch gehandeld. Noot

  11.4.2 Het Engelse strafproces

  De strafvorderingswetgeving in Engeland en Wales is niet een
  systematisch, gecodificeerd geheel, maar een puzzle van bepalingen,
  regels en jurisprudentie. Noot Een geschreven Grondwet
  of een Bill of Rights bestaat niet. Het EVRM is niet
  direct toepasbaar
  naar Engels recht, hoewel de indirecte
  invloed op het terrein van de burgerrechten en -vrijheden
  aanzienlijk is. Noot Vaak worden met beroep op de
  staatsveiligheid de rechten van de belanghebbende – al dan niet
  verdachte – ingeperkt. Noot
  Het Engelse strafproces bestaat uit een vooronderzoek en een
  onderzoek ter terechtzitting. Het vooronderzoek valt uiteen in twee
  fasen. De eerste fase, het opsporingsonderzoek, bestaat uit een
  onderzoek door de politie naar het (vermoedelijk) begane strafbare
  feit en de dader. Noot Deze procedure staat niet onder
  toezicht van openbaar ministerie of rechter. Aanhouding van een
  verdachte is wel onderworpen aan rechterlijke toetsing.
  Noot Betreft het een ernstig strafbaar feit, dan is er
  een tweede fase, bestaande uit een rechterlijke procedure waarin
  wordt beslist of de zaak naar de Crown Court moet worden
  verwezen (committal proceedings of verwijzingsprocedure).
  Noot Alle strafzaken worden aangebracht bij de
  Magistrate’s Court (enkelvoudige kamer). Zij beoordeelt of de zaak
  in enkelvoudige kamer kan worden afgedaan dan wel of berechting
  door de jury moet plaatsvinden. Elk jaar worden ongeveer 90.000
  zaken verwezen naar de Crown Court. In 1993/1994 is 54,5% van de
  zaken als summary case door de Magistrate’s Court berecht en 38,9%
  als indictable/either way case verwezen naar de Crown Court.
  Noot Voor de Crown Court wordt de Crown Prosecution
  Service (openbaar ministerie) vertegenwoordigt door een barrister
  (advocaat) uit de private sfeer (meestal Counsel genoemd).

  Noot

  Het onderzoek op de terechtzitting is openbaar en heeft een
  adversair karakter in plaats van inquisitoir. De rechter moet
  derhalve niet het bewijs voor het tenlastegelegde feit leveren,
  maar moet het door de twee gelijkwaardig tegenover elkaar staande
  partijen aangedragen bewijs tijdens de zitting toetsen met
  inachtneming van de door hen ingenomen procesposities.
  Uitgangspunten van deze procesvorm is dat de verdachte als
  onschuldig wordt beschouwd (presumption of innocence) zolang het
  tegendeel niet is bewezen en hij het recht heeft om te zwijgen. De
  verdachte mag op het laatste moment getuigen doen verschijnen. Dit
  in tegenstelling tot de vervolgende autoriteiten, die van te voren
  moeten laten weten welke informatie tijdens de zitting zal worden
  gebruikt als bewijs en welke informatie (unused material) niet zal
  worden gebruikt (zie ook hieronder). Deze laatste stelregel heet
  the obligation of disclosure.
  Noot Het
  opsporingsonderzoek is als zodanig niet onderworpen aan
  regelgeving, behoudens de in de Police and Criminal Evidence
  Act
  1984 (PACE) en de Codes of Practice geregelde
  bevoegdheden. Deze wet en beroepscode hebben betrekking op de wijze
  van verhoor en enkele dwangmiddelen. Deze dwangmiddelen betreffen
  onder andere aanhouding, staandehouding, doorzoeking van gebouwen
  en voertuigen, inbeslagneming van voorwerpen en onderzoek aan
  lichaam en geest. Noot Voor de toepassing van deze
  dwangmiddelen is een machtiging nodig. Een aanhouding op straat
  anders dan bij heterdaad, bijvoorbeeld door middel van een val,
  behoeft machtiging van een superintendent, een huiszoeking van
  de magistrate, en uitvoering van een
  telefoontap van de Home
  Secretary (minister van Binnenlandse Zaken (en Justitie)).

  Noot

  Op de meeste bijzondere opsporingsmethoden, waaronder de inzet
  van informanten, afluisterapparatuur en observatie is de PACE niet
  van toepassing. Noot De preventieve politietaak is
  onderdeel van community policing. De proactieve opsporing
  wordt algemeen afgeleid uit deze preventieve functie. Dit is geen
  serieus onderwerp van publieke discussie. Noot

  De rechtmatigheid van de politile bevoegdheden wordt bepaald
  door de ernst van de delicten: hoe ernstiger, hoe meer de politie
  zich kan permitteren. Een grondregel in het Engelse bewijsrecht is
  dat de bewijsgaring vrij is, zolang de wet geen regels stelt aan
  een bewijsmiddel. Het strafproces voorziet slechts in een beperkte
  controle op de rechtmatigheid van het politie-optreden.
  Noot Niettemin wordt in de rechtspraak wel bewijs als
  onrechtmatig verkregen aangemerkt met als sanctie
  bewijsuitsluiting. Bewijs kan onder bepaalde voorwaarden wel worden
  uitgesloten als de fairness van het proces in het geding is.
  Noot Hoewel het niet letterlijk kan worden opgevat
  als een exclusionary rule of evidence, bepaalt artikel 78 PACE dat
  de rechter bewijs mag weigeren als het een negatief effect heeft op
  de eerlijkheid van het proces (dit geldt alleen ten aanzien van het
  bewijs dat wordt aangevoerd door de prosecution). Deze regel kan
  theoretisch worden toegepast op de inzet van agents
  provocateurs.
  Noot

  Toezicht en controle op de activiteiten van de politie vindt in
  het algemeen niet extern, maar intern plaats, meestal door een
  review officer die zelf niet betrokken is bij een
  opsporingsonderzoek. Alternatieve remedies zijn: controle door de
  Inspector of Constabulary (te vergelijken met de
  Rijksrecherche), lay visitor schemes, Codes of
  Practice
  , civiele klachten, consulteren van de advocaat, de
  uitsluiting van het bewijs en de Police Complaints
  Authority
  . Noot

  Feitelijk bepaalt de politie hoe het opsporingsonderzoek
  verloopt, maar sinds de oprichting in 1986 van de Crown
  Prosecution Service
  (CPS) neemt zij geen beslissingen meer over
  de strafrechtelijke vervolging. De CPS werd opgericht bij de
  Prosecution of Offences Act 1985 om een einde te maken aan de
  praktijk waarin de politie besliste over zowel de opsporing als de
  vervolging, alsmede het optreden in de rechtszaal verzorgde. De
  richtlijnen inzake de vervolgingsbeslissing van de verschillende
  politiekorpsen liepen sterk

  uiteen en te veel zwakke zaken werden vervolgd met als gevolg
  een hoog percentage vrijspraken. Aan het hoofd van de CPS staat de
  Director of Public Prosecutions (DPP). De Attorney General is
  verantwoording over het CPS aan het parlement verschuldigd. Sinds
  april 1993 is de CPS onderverdeeld in 13 districten (Schotland en
  Noord-Ierland zijn niet inbegrepen), met aan het hoofd steeds een
  Chief Crown Prosecutor (CCP).
  Met de mogelijkheid om de
  vervolging te staken, heeft de CPS een indirect sturingsmiddel op
  het opsporingsonderzoek. Sinds de oprichting van de CPS wordt in
  een steeds vroeger stadium overleg gevoerd tussen politie en
  openbaar ministerie, ook over de opsporingsmethoden. Dit overleg
  heeft nadrukkelijk het karakter van advies.

  In de beslissing over de vervolging zijn twee elementen te
  onderscheiden. In de eerste plaats wordt het bewijs getoetst
  (evidential test). Hierbij wordt beoordeeld of het bewijs
  bruikbaar en betrouwbaar is en of een realistisch uitzicht bestaat
  op een veroordeling. Vervolgens wordt de mate van publiek belang
  onderzocht (public interest test): hoe zwaarder het delict, des te
  eerder vervolging nodig geacht wordt in het belang van de
  maatschappij (voor de bepaling hiervan bestaan een veertiental
  criteria, waaronder het belang van het slachtoffer). Bij het
  ontbreken van een maatschappelijk belang kan van vervolging worden
  afgezien. De bevoegdheid van de DPP om moeilijk bewijsbare zaken
  niet te vervolgen komt feitelijk neer op toepassing van het
  opportuniteitsbeginsel. Noot

  Nadat de vervolging is aangevangen draagt de politie het gehele
  dossier over aan de CPS. The Serious Fraud Squad en HM
  Customs and Excise
  hebben nog een zelfstandige bevoegdheid tot
  vervolging. Bij die overdracht hoort tevens alles uit het
  voortraject, inclusief de geheime onderzoeken. De CPS
  bepaalt welk deel van het dossier naar de verdediging gaat. Voor
  het gesloten houden van een deel van het dossier heeft de CPS een
  machtiging van de rechter nodig. De rechter ziet het hele dossier
  en weet waarover de verdediging niet beschikt. De goedkeuring van
  de rechter is gent op het bovengenoemde fairness-principe
  van het proces. Noot De rechter kan op die beslissing
  terugkomen, indien de verdediging verweer voert waarvoor kennis van
  het niet geopenbaarde gedeelte van belang is. De goedkeuring tot
  het gesloten houden is geen oordeel over de rechtmatigheid van het
  politie-optreden, maar over de noodzaak van openbaarheid voor een
  eerlijk proces. Tot voor kort waren de Attorney General’s
  Guidelines for the Disclosure of Unused Material to the Defence
  (1982) de enige richtlijnen voor het vrijgeven van gevoelig
  materiaal door de vervolgende autoriteiten. Op 1 september 1994
  werd door de CPS een aantal richtlijnen uitgevaardigd (in het
  bijzonder Disclosure of Unused Material: Operational Instructions)
  die politie en openbaar ministerie voorschrijven hoe zij om moeten
  gaan met gevoelige gegevens. Een aantal criteria waarmee de
  disclosure kan worden beoordeeld, is aan de rechtspraak ontleend:
  1) is de informatie relevant of mogelijk relevant ten aanzien van
  een onderwerp in de zaak; 2) kan het materiaal nieuwe onderwerpen
  aan het licht brengen die nog niet waren gebleken uit het bewijs
  dat het OM wil gebruiken; 3) wat zijn de rele perspectieven dat 1)
  en 2) leading evidence vormen.
  Noot Als de
  politie gevoelig materiaal doorsluist naar de CPS betekent dit niet
  automatisch dat het materiaal wordt vrijgegeven aan de verdediging.
  In beginsel ligt de classificatie van materiaal als gevoelig bij de
  politie. De politie verzoekt (text procedure) regelmatig de naam
  van de
  informant niet bekend te maken: de Metropolitan
  Police ongeveer 100 keer per jaar en de South East Regional Crime
  Squad ongeveer n twee keer per week.
  Intussen heeft de regering
  een Consultation Document uitgebracht over het vrijgeven van
  informatie. Noot In dit document wordt gesteld dat de
  huidige criteria voor het vrijgeven van ongebruikt materiaal
  bezwaarlijk kunnen zijn. Politie en CPS zien graag een vergroting
  van de mogelijkheid om delen van het dossier gesloten te houden,
  vooral om zogenaamde fishing expeditions door de verdediging
  tegen te gaan. Met de Royal Commission on Criminal Justice
  is de regering thans van mening dat de materie ten aanzien van het
  gesloten houden van delen van het dossier zich leent voor
  wetgeving. Noot

  11.4.3 De organisatie van de politie

  Engeland en Wales hebben 43 politiekorpsen, samen goed voor zo’n
  128.000 politie-ambtenaren. Noot Deze zijn zelfstandige
  publiekrechtelijke organen. De Chief Constable heeft
  volledige zeggenschap. Voor het beheer staat hij onder controle van
  een politiek college, dat geen gezag heeft over het politiewerk.
  Het beheer van de Metropolitan police – de Londense politie
  – valt rechtstreeks onder het Home Office. In een poging de
  strijd tegen de internationaal georganiseerde misdaad efficinter te
  maken zijn centraliseringsverschijnselen binnen het politiesysteem
  te bespeuren. Noot De Association of Chief Police
  Officers (ACPO)
  voorspelt dat korpsen zullen worden
  samengevoegd. De procedures voor dit soort fusies zijn aanzienlijk
  versoepeld, aangezien de minister van Binnenlandse zaken/Justitie
  (Home Secretary) nu meer bevoegdheden heeft voor het bepalen van de
  grenzen van een politiekorps. Noot
  De korpsen zijn intern onderverdeeld in geniformeerde
  opsporingsambtenaren, verkeerspolitie en rechercheurs, die bij het
  Criminal Investigation Department (CID) werken. Zij zijn
  ondergebracht in lokale eenheden. Daarnaast kent elk korps een
  Special Branch (SB). Noot De SB’s bestaan sinds
  de Police Act 1964. Zij verrichten het politieke
  inlichtingenwerk en houden buitenlandse diplomaten in de gaten,
  zorgen voor de bescherming van de koninklijke familie en publieke
  figuren, en controleren terroristen, extreem-rechtsen en
  activisten, zoals van de dierenbescherming. Voorheen werd het werk
  van de SB’s gecordineerd door de National Joint Unit van Scotland
  Yard (Metropolitan Police), maar sinds de veiligheidsdienst MI5
  (Military Intelligence unit 5) in 1992 de leidende rol heeft
  gekregen in de bestrijding van het IRA-terrorisme, functioneren de
  SB’s meer als regionale afdelingen van MI5. De SB’s verstrekken
  informatie aan MI5 en voeren aanhoudingen voor deze dienst uit. Bij
  de Metropolitan Police Special Branch werken zo’n 600 mensen, en
  bij de andere korpsen in Engeland en Wales in totaal zo’n 2000.
  Noot Als zodanig bestaat in Engeland en Wales een veel
  duidelijkere, meer open relatie tussen de politie- en
  veiligheidsdiensten dan in Nederland. Het is algemeen bekend dat de
  SB’s hun informatie vergaren met behulp van dwangmiddelen en
  bijzondere opsporingsmethoden (afluisteren van telefoongesprekken,
  het openen van post, het gebruik van videocamera’s, het
  fotograferen, en het gebruik van informanten en infiltranten).
  Noot

  De Regional Crime Squads werden bijna 30 jaar geleden
  opgericht op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de
  korpsen en regionale autoriteiten (artikel 13 Police Act
  1964
  ). Noot De korpsen staan 1,5% van de
  formatieplaatsen af aan de squads; de detachering is voor een
  periode van drie tot vijf jaar. Bij de eenheden werken in totaal
  ongeveer 1500 mensen. De zeven Regional Crime Squads, die onder
  leiding staan van de National Coordinator, ondersteunen de lokale
  politie bij opsporingsonderzoeken naar de interregionale, nationale
  en internationale zware misdaad. Op regionaal niveau bestaat ook
  een Regional Criminal Intelligence Service en een speciale
  drug-unit. De bevoegdheden zijn regionaal beperkt: voor het
  overschrijden van de districtsgrenzen is een machtiging benodigd.
  De hoogst verantwoordelijke is de Chief Constable (korpschef) in
  het district. Evenals de Special Branches hanteren de Regional
  Crime Squads bijzondere opsporingsmethoden.
  Noot
  Zij richten zich niet specifiek op de bestrijding en opsporing
  van de georganiseerde misdaad; op het terrein van de drughandel
  zijn echter zeer actief. De regionale eenheden werken nauw samen
  met de douane (HM Customs and Excise) en de National Criminal
  Intelligence Service (zie hieronder).

  Het grootste interregionale team, de South East Regional
  Crime Squad
  (SERCS), staat onder de controle van de Police
  Authority Committee
  (vooral financin en selectie van de
  cordinator van het Regional Crime Squad) en de Chief Officers
  Management Committee
  (vooral organisatie, voortgangscontrole,
  gebouwen en technische middelen).

  SERCS bedient 13 politiekorpsen, en bestrijkt een gebied van
  17.000 km2 met een populatie van 24 miljoen mensen. Dit
  is ongeveer de helft van de totale populatie in Engeland en Wales.
  SERCS schat dat het met de helft van alle (zware) criminaliteit te
  maken heeft. Er werken 584 opsporingsambtenaren en het heeft een
  budget van 38 miljoen per jaar (personeelslasten maken 84% van het
  budget uit). SERCS is onderverdeeld in vier gebieden die worden
  gestuurd door twee hoofdbureau’s in Crawley en Hemel Hempstead. In
  het jaar 1994/1995 ondernam SERCS 1.022 operaties, waarvan meer de
  helft te maken had met de illegale drughandel (559 operaties),
  waarvan ongeveer 60% ook met andere vormen van criminaliteit te
  maken heeft. Een klein deel (34) van de onderzoeken werd samen met
  de douane uitgevoerd. Naar aanleiding van de Criminal Justice
  Act 1987
  is een centraal bureau voor de zware en complexe
  fraude ( Serious Fraud Office; SFO) opgericht in 1988: de
  verantwoordelijkheden voor de opsporing en de vervolging van zware
  en complexe fraude-zaken werden hierdoor binnen n organisatie
  geconcentreerd. Op regionaal niveau bestaan bovendien regional
  fraud squads
  . Voorbeelden van zaken die door het SFO behandeld
  worden zijn: de Bank of Credit and Commerce International en het
  Maxwell imperium. De National Criminal Intelligence Service
  (NCIS) werd in 1992 opgericht. De politiediensten van Schotland en
  Noord-Ierland zijn nog niet gentegreerd. Wel hebben zij bij het
  NCIS contactambtenaren en zijn zij verenigd in het Integrated
  National Criminal Intelligence System
  (INCIS). Noot
  NCIS wordt gefinancierd door het Home Office en valt onder de
  gezamenlijke politile regelingen. De staf van de NCIS telt nu 441
  mensen en bestaat uit een combinatie van politie- en
  douanepersoneel. In oktober 1994 werd NCIS geherstructureerd. Naast
  een beheersdivisie omvat NCIS nu ook de divisies International,
  United Kingdom (UK) en Headquarters (HQ). De HQ Division omvat een
  Operations Support Unit, een International Coordination Unit
  (waaronder de European Police Office desk), Policy and Research
  Unit en een Strategic and Specialist Intelligence Branch. Deze
  laatste divisie bestaat weer uit eenheden die zich bezighouden met
  de

  georganiseerde misdaad (Organised Crime Unit, waar onder andere
  een netwerk voor de verzameling van inlichtingen van

  informanten wordt ontwikkeld), economische delicten (de Economic
  Crimes Unit fungeert als meldpunt voor verdachte transacties onder
  de Drug Trafficking Offences Act 1986 en de Criminal Justice Acts
  van 1988 en 1993 en onderzoekt deze), verdovende middelen (Drugs
  Unit, die strategische inlichtingen verschaft aan
  opsporingsdiensten en ministeries en in het bijzonder kijkt naar
  trends in het lokale gebruik van drugs, de invoerroutes en de
  opkomst van nieuwe drugs) en bijzondere misdrijven
  (voetbalvandalisme, pedofilie). De UK divisie ziet toe op het werk
  van de vijf regionale NCIS-bureaus, die zijn te vinden in Londen,
  Birmingham, Bristol, Manchester en Wakefield. De internationale
  divisie tenslotte onderhoudt een netwerk van Europese Drugs Liaison
  Officers (DLO’s) en huisvest zeven buitenlandse contactambtenaren.
  Interpol NCB is bij deze divisie ondergebracht.

  De meeste zachte informatie die naar NCIS toegaat is
  afkomstig van de Regional Crime Squads. Noot
  Vermeldenswaard is nog het bestaan van het onafhankelijke
  Financial Fraud Information Network (FFIN), waarbinnen
  informatie verzameld en verspreid wordt over mogelijke zaken van
  zware fraude en andere vormen van zware criminaliteit. Het grootste
  politiekorps in Engeland, de Metropolitan Police Force,
  leidt verder nog een Joint Action Group on Financial Crime
  en een Joint Action Group on Organised Crime, die als meer
  informele netwerken fungeren voor de uitwisseling van informatie en
  ervaring teneinde het inzicht in de georganiseerde en de
  economische criminaliteit te verbeteren.

  11.4.4 Opsporingsmethoden

  De Engelse politie hecht sterk aan het belang van het
  inlichtingenwerk (intelligence) voor de opsporing. Een succesvolle
  preventie en vervolging van georganiseerde misdaad is sterk
  afhankelijk van de zachte informatie die wordt verkregen van
  informanten en door middel van observatie. Noot Het
  Home Office en de NCIS menen dat het vrijgeven van gevoelige
  informatie vaak leidt tot frustatie van de vervolging: getuigen en
  bronnen dienen niet te worden gecompromitteerd. De noodzaak tot
  openbaring zal leiden tot een besluit de vervolging niet door te
  zetten. NCIS ziet daarom graag het behoud van de bestaande
  richtlijnen waarbij de politie beroep kan doen op immuniteit op
  grond van het publieke belang. Noot Voor het gebruik van
  bijzondere opsporingsmethoden bestaat geen wettelijke regeling,
  maar circulaires met richtlijnen voor de inzet van criminele
  informanten en het gebruik van akoestische en optische technische
  middelen. Noot Home Office heeft circulaires
  uitgevaardigd om consistentie aan te brengen in de
  opsporingspraktijk. De Association of Chief Police Officers
  (ACPO) heeft een deel van de richtlijnen nader uitgewerkt, zodat
  formeel de Home Office-versie van kracht is en in de
  praktijk met de ACPO-versie wordt gewerkt.

  De Royal Commission on Criminal Procedure stelde in 1981 voor
  bepaalde opsporingsmethoden een wettelijke grondslag te geven. De
  voorstellen hadden betrekking op de invoering van een strafbepaling
  voor het gebruik van observatieapparatuur, een definitie van
  opsporingsinstrumenten en de machtigingsprocedures voor het gebruik
  van bijzondere opsporingsmethoden. Verder vond de Commissie dat de
  inzet van observatieapparatuur aan bepaalde voorwaarden moest
  worden gebonden, zoals de vereisten van proportionaliteit en
  subsidiariteit en die apparatuur slechts mocht worden ingezet bij
  ernstige strafbare feiten. Voorts moest worden getoetst op
  finaliteit, relevantie en privacy. De conservatieve partij verwierp
  de door de Royal Commission voorgestelde wettelijke regeling. Deze
  werd dan ook niet ingevoerd.
  Noot De Home
  Secretary heeft onlangs voorstellen ingediend voor een
  getuigebeschermingsregeling, met inbegrip van de invoering van een
  nieuw strafbaar feit bedreiging van getuigen. De regering is
  bovendien voorstander van een wettelijke regeling van bijzondere
  opsporingsmethoden. De voorzitter van de ACPO Crime Committee,
  Commissioner Taylor, verwacht wetgeving zelfs op korte
  termijn.

  Observeren en volgen

  Voor politile observatie bestaat geen wettelijke regeling. Het
  is moeilijk gegevens te verkrijgen over daadwerkelijk gebruik.
  Onder observatie worden mede verstaan verkeerscontroles en
  identiteitscontrole. Het middel wordt toegepast tegen een concrete
  verdachte. Gegevens voortkomend uit de observatie worden
  automatisch gecheckt met de index van de police national
  computer (PNC2). Heimelijke
  observatie op publieke plaatsen
  wordt regelmatig uitgevoerd door de militaire inlichtingendienst
  MI5.
  Noot

  Langdurige observatie wordt in politiekringen niet beschouwd als
  een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
  van de verdachte, terwijl arrestatie, doorzoeking en inbeslagneming
  wel als zodanig worden beschouwd. In het belang van de opsporing
  wordt observatie beschouwd als een geldig middel. De toestemming
  tot langdurige observatie moet afkomstig zijn van ten minstens een
  sergeant onder controle van een Chief Inspector (deze
  moet op de zitting de observatie voor zijn rekening kunnen nemen).
  Het middel heeft tot doel het achterhalen van feit en dader. Voor
  de uitvoering van kortdurende observatie (al dan niet met inzet van
  verrekijkers en telescopen) gelden minder voorwaarden dan voor de
  langdurige observatie. Noot Informatie voortkomend uit
  observatie met gebruik van technische middelen is bruikbaar als
  bewijs (behalve de telefoontap). Technische middelen worden – zo
  nodig onder bewaking – bevestigd door technici. De leider van de
  operatie is bij plaatsing aanwezig. Afhankelijk van de mate van
  inbreuk op de privacy moet hoger in de politie-organisatie
  toestemming worden gegeven voor de inzet daarvan. In beginsel kan
  dit niveau van toestemming per korps verschillen. De indruk bestaat
  dat op een veel grotere schaal dan in Nederland van observatie met
  behulp van technische middelen gebruik wordt gemaakt en dat dieper
  op de privacy kan worden ingegrepen. Observatie in privruimten
  wordt in het algemeen als meer problematisch beschouwd dan
  observatie in het openbaar, maar het gebeurt wel, vooral door de
  veiligheidsdiensten. Noot

  Inbeslagneming van brieven en poststukken

  De Interception of Communications Act 1985 voorziet in
  regels voor het onderscheppen van post. Op 31 december 1989 liepen
  59 machtigingen voor het onderscheppen van brieven en poststukken
  (deze waren afkomstig van de Home Secretary en de Secretary of
  State for Scotland). Noot Post wordt opengemaakt door
  een speciale afdeling van de Investigation Division van het
  postkantoor. Tegenwoordig worden speciale verstuivers gebruikt die
  de enveloppen doorzichtig maken en electronische scanning machines
  kunnen de post ongeopend lezen. Noot

  Aftappen van telecommunicatie

  De Interception of Communications Act 1985 legt
  voorwaarden vast voor het onderscheppen van post en boodschappen
  die door middel van publieke telecommunicatielijnen worden
  overgebracht (telegraaf, telefoon, telex, telefax, E-mail). De wet
  is tot stand gekomen naar aanleiding van de uitspraak van het
  Europees Hof voor de rechten van de mens in de Malone-zaak.
  Noot

  De wet voorziet in een strafbaarstelling voor het onderscheppen
  van boodschappen, in een regeling voor het verlenen van
  machtigingen voor het onderscheppen en in een regeling van de
  handhaving van de bepalingen van de wet. Toestemming voor
  onderscheppingen kan worden verleend door een minister
  (secretary of state) in het belang van de nationale
  veiligheid, het voorkomen van ernstige criminaliteit (hieronder
  valt ook de georganiseerde misdaad) en ter bescherming van het
  economisch welzijn van de staat. Noot Het
  subsidiariteitsprincipe is van toepassing, in de zin dat de vraag
  gesteld dient te worden of de informatie niet redelijkerwijs op een
  andere manier verkregen had kunnen worden. Behalve politie kunnen
  ook douane en veiligheidsdiensten (MI5 en MI6) een verzoek indienen
  voor officile machtiging van een tap. De geldigheidsduur van de
  last van de minister is twee maanden. Verlengingen zijn mogelijk
  met steeds een maand op dezelfde gronden als waarop de
  oorspronkelijke machtiging werd verleend (artikel 4). De wet draagt
  aan de minister op ervoor zorg te dragen dat de verkregen
  informatie aan niet meer personen ter kennis wordt gesteld dan
  noodzakelijk is en dat kopien worden vernietigd als zij niet meer
  noodzakelijk zijn (artikel 6). De controle op dit dwangmiddel, dat
  zich aan de beoordeling door de rechter onttrekt, is in handen
  gelegd van een speciaal Tribunaal, bestaande uit vijf juristen, dat
  verzoeken van burgers behandelt die menen dat hun telefoon
  (onterecht) zou zijn getapt (artikel 7). Het Tribunaal behandelt
  geen klachten over het ontbreken van een officile toestemming voor
  de tap en evenmin klachten over uitvoering van de tap door een
  privdetective. Deze laatste klachten behoren (strafrechtelijk) te
  worden onderzocht door de politie. Tegen uitspraken van het
  Tribunaal is geen rechtsmiddel.

  Resultaten van een telefoontap mogen niet als bewijsmiddel
  worden gehanteerd. De tap kan slechts als inlichtingenmiddel worden
  ingezet en aanleiding geven tot verdere opsporing. Noot
  Over het aftappen van telecommunicatie kunnen in de rechtszaal geen
  vragen worden gesteld. Slechts het gegeven dat getapt is, kan
  bekend zijn.

  Onze respondenten waren geen voorstander van het gebruik van
  tapmateriaal als bewijs. De redenen daarvoor zijn divers, zoals de
  hoeveelheid werk bij de transcriptie, geringe directe bewijswaarde
  vanwege het onmiddellijkheidsbeginsel en de mogelijkheid van
  onderzoek naar redenen voor het plaatsen van de tap. De
  transcripten die gebaseerd zijn op gesprekken die zijn afgeluisterd
  met microfoons of andere electronische afluisterapparatuur mogen
  wel worden gebruikt als bewijs.
  De Interception of Communications Act voorziet in een
  jaarlijkse steeksproefsgewijze controle op uitgevoerde taps door
  een rechter, die in een rapport verslag doet van zijn bevindingen.
  Ondanks deze rapportage is het moeilijk te zeggen in welke mate
  gebruik wordt gemaakt van telefoontaps. Op 31 december 1989 liepen
  256 machtigingen voor telefoontaps (toestemming gegeven door ofwel
  de Home Secretary of de Secretary of State for Scotland).
  Noot Bijna alle officile statistieken over het aantal
  machtigingen voor telefoontaps geven een te gering aantal aan. Toen
  M. Rees Home Secretary was zouden 2000 3000 lijnen zijn getapt,
  terwijl slechts 250 400 machtigingen liepen. Telefoontaps kosten de
  overheid jaarlijks zo’n 15 miljoen – een goedkope manier van
  informatie verzamelen. Het telefonisch afluisteren is een groeiende
  industrie in het Verenigd Koninkrijk. De geprivatiseerde British
  Telecom heeft zelfs de service verbeterd: de overheid betaalt BT
  jaarlijks zo’n 10 miljoen pond voor het uitvoeren van taps.
  Noot

  Fotograferen en video-opnamen

  De Home Office Guidelines on the use of equipment in police
  surveillance operations
  (1984), die betrekking hebben op het
  gebruik van technische middelen zijn ook van toepassing op
  observatie met behulp van foto- en videocamera’s. Er bestaan geen
  regels voor de invoer van gegevens voortkomend uit observatie in
  herkenningssystemen en de opslag van bewegingsbeelden.
  Noot Evenmin bestaat er jurisprudentie op dit vlak. In
  de rechtspraak zijn video-opnamen, gemaakt in het openbaar of in
  publiek toegankelijke ruimten, geaccepteerd als bewijs (R.
  v. Thomas, zie ook onder Informanten en
  infiltranten
  ). De richtlijnen van het Home Office staan het
  gebruik van technische middelen toe bij de preventie en de
  opsporing van criminaliteit. De richtlijnen bevatten onder meer de
  volgende regels voor de inzet van optische middelen met
  opname-mogelijkheid.

  1 Doel van de observatie moet zijn de opsporing van
  ernstige criminaliteit of kwaadaardige of obscure telefonische
  communicatie.
  2 Andere opsporingsmethoden moeten zijn uitgeprobeerd, tenzij deze
  voor het bereiken van het doel ongeschikt zijn
  (subsidiariteit).
  3 De inzet van de middelen moet gericht zijn op de aanhouding en
  veroordeling of de voorkoming van (terroristische)
  activiteiten.
  4 Tussen de ernst van het feit en de inbreuk op de persoonlijke
  levenssfeer van de verdachte moet een balans bestaan
  (proportionaliteit).
  5 Alleen de hoogstgeplaatste politieambtenaar is bevoegd
  toestemming te verlenen (Chief Constable, of anders Assistant
  Commissioner van de Metropolitan Police).
  6 Het gebruik van technische middelen moet in de gegeven
  omstandigheden noodzakelijk, uitvoerbaar en gerechtvaardigd
  zijn.

  Videocamera’s (statisch) en fotocamera’s worden veelvuldig gebruikt
  in het openbaar. Volgens onze respondenten wordt de methode slechts
  zelden ingezet in een privruimte vanwege het ontbreken van de
  proportionaliteit. Scanners worden veel gebruikt voor het
  registreren van verkeersovertredingen. De opnamen, die bijvoorbeeld
  op de rijksweg worden gemaakt, worden verbonden met de databank
  voor gestolen voertuigen. Noot Ook het gebruik van
  fiberoptics apparatuur schijnt populair te zijn.

  Betreden van plaatsen (inkijkoperaties)

  De douane – HM Customs and Excise – heeft vooral
  krachtens de Customs and Excise Act 1979 ruime bevoegdheden
  om gebouwen binnen te gaan en te doorzoeken. Deze wet geeft onder
  andere de bevoegdheid to enter buildings or places where there
  are reasonable grounds to suspect that anything liable to
  forfeiture under the customs and excise act is kept
  (artikel
  161). De douane heeft een vrij algemene opsporingsbevoegdheid.

  Observatie met behulp van afluisterapparatuur

  Het gebruik van (ingebouwde) afluisterapparatuur schijnt
  veelvuldig te zijn. Doel van dit opsporingsmiddel is het doen en
  laten van n enkele persoon te observeren.
  Gebruik van akoestische technische middelen is niet geregeld bij
  wet, hoewel het ontwerp van de Police and Criminal Evidence Act
  (PACE) hier aanvankelijk wel een regeling voor had. Deze werd
  echter geschrapt door de Standing Committee E van het Lagerhuis. De
  Interception of Communications Act is niet van toepassing op
  afluisterapparatuur. Wel zijn de eerdergenoemde Home Office
  Guidelines on the use of equipment in police

  surveillance operations (1984) van toepassing.
  De voorwaarden voor de inzet van afluisterapparatuur zijn dezelfde
  als voor het maken van film- en video-opnamen.
  Een Assistant Chief Constable is bevoegd toestemming te geven
  voor het gebruik van afluisterapparatuur indien een
  gespreksdeelnemer de opname-apparatuur heeft meegenomen en daar
  kennis van draagt. In het geval dat het apparaat wordt meegenomen
  door een opsporingsambtenaar moet zijn ware identiteit aan ten
  minste n van de gespreksdeelnemers bekend zijn. Voor openbare

  observatie is toestemming van de Chief Superintendent benodigd.
  Het afluisteren mag geen onverantwoorde inbreuk zijn op de
  persoonlijke levenssfeer van de verdachte, en de inzet moet ook
  overigens gerechtvaardigd zijn.
  De gegeven toestemming heeft
  een duur van ten hoogste een maand, welke termijn kan worden
  verlengd. Het transcript van de opnamen wordt bewaard zolang dit
  wenselijk is voor de opsporing en de vervolging. Vernietiging vindt
  plaats zodra aannemelijk is dat het transcript voor dat doel niet
  meer nodig is. Opdrachten tot de inzet van akoestische technische
  middelen moeten worden geregistreerd in een centraal register (bij
  de Metropolitan Police).

  In het register wordt genoteerd: soort zaak, naam toestemming
  verlenende politieambtenaar, mededeling van een eventuele
  weigering, korte uiteenzetting van de toelaatbaarheidsgronden,
  alsmede het resultaat. Vermelding in dit register wordt minstens
  twee jaar bewaard ter controle door de dienst. Het door afluisteren
  van gesprekken verkregen bewijs is toelaatbaar.

  Zo was in de zaak R. v. Stewart een gesprek in de cel
  tussen twee gedetineerden afgeluisterd, evenals in de zaak Bailey
  and Smith. In R. v. Keeton was het gesprek tussen een veroordeelde
  en zijn vrouw afgeluisterd. Noot De band met de opname
  kan door de verdediging worden afgeluisterd. Dit verkleint de
  kansen op manipulatie. Het verweer van uitlokking dan wel
  misleiding van de verdachte omdat voorafgaand aan de actie
  afluisterapparatuur was aangebracht, heeft geen kans van slagen.
  Noot Buggen in huizen komt niet veel voor, maar is geen
  zeldzaamheid. Met name de Special Branch en MI5
  plaatsen afluisterapparatuur in priv-ruimten, daarbij soms geholpen
  door technici van British Telecom. Noot Het
  gebruik van afluisterapparatuur door privdetectives is door het
  Home Office wel aan regels gebonden. Het is echter een grijs
  gebied waar geen zicht op is.

  Observatie met behulp van
  plaatsbepalingsapparatuur

  De richtlijnen van het Home Office voorzien ook in het gebruik
  van plaatsbepalingsapparatuur. De inzet moet voldoen aan de eisen
  van proportionaliteit, subsidiariteit en finaliteit. Indien voor
  het plaatsen van plaatsbepalingsapparatuur (tracking
  devices
  ) en peilzenders (beacons) privruimten moeten
  worden betreden dan is toestemming nodig van de korpschef (Chief
  Constable
  ). Bevestiging van deze apparatuur aan of zelfs in
  voertuigen kan worden beslist op n niveau lager dan de
  korpschef.

  De Younger Committee, die de gevolgen onderzocht van technische
  observatiemiddelen op privacy, noemde al in 1972 het gebruik van
  taperecorders, microfoons met verschillende aansluitmogelijkheden,
  richtmicrofoons, direct aftappen van telefoonlijnen, infinitive
  transmitters, en onzichtbare lichtstralen die vibraties opnemen.
  Zeer extreme voorbeelden van plaatsbepalingsinstrumenten waren 1)
  radioactieve poeders die in zeer kleine hoeveelheden aan de te
  achtervolgen persoon worden toegediend (de plaatsbepalende
  ambtenaar volgt met een geiger-teller op een maximale afstand van
  200 300 yards); 2) fluorescerende stoffen die worden toegediend aan
  de te achtervolgen persoon en die oplichten wanneer beschenen met
  een ultraviolette lichtbron. Deze methoden zouden ook zijn gebruikt
  door journalisten, privdetectives en industrile spionnen.
  Noot
  SERCS gaf ons een voorbeeld van een peilbaken (beacon) in het
  geweer van een verdachte, waarmee zijn illegale wapenfabriek kon
  worden getraceerd. Technische
  plaatsbepalingsapparatuur kan
  zeer klein zijn, maar voor het laten functioneren is veel
  electriciteit benodigd, wat soms tot praktische problemen
  leidt.

  Informanten

  Politie en veiligheidsdiensten maken al heel lang gebruik van
  informanten. Het Home Office hecht grote waarde aan het
  gebruik ervan voor een succesvolle preventie en vervolging van de
  georganiseerde misdaad. Noot Voor de inzet van informanten bestaat
  een richtlijn van het Home Office, Informants who take part in
  crime
  (1969, opnieuw uitgevaardigd in 1986 en door ACPO
  uitgegeven als interne circulaire). De voorwaarden voor toelaatbare
  betrokkenheid bij strafbare feiten zijn de volgende:
  a. de politie noch een informant mag strafbare feiten beramen,
  uitlokken of teweegbrengen; b. als de informant aan de politie
  informatie verstrekt over de opzet van andere personen een
  strafbaar feit te plegen, dan mag deze informant alleen nog verder
  deelnemen indien:

  b.1. hij niet actief deelneemt aan de planning en de
  uitvoering van het strafbare feit; b.2. hij een ondergeschikte rol
  speelt;
  b.3. zijn deelname noodzakelijk is voor het arresteren van de
  hoofdverdachte voordat het strafbare feit heeft plaatsgevonden.
  De
  informant moet altijd worden genstrueerd nooit als agent
  provocateur op te treden (anders kan hij worden vervolgd);
  c. de politie mag de rechter niet misleiden, noch met het oog op
  bescherming van de
  informant, noch op andere gronden;
  d. bescherming van de
  informant verleent aan deze
  informant geen immuniteit tegen arrestatie of strafrechtelijke
  vervolging indien hij willens en wetens aan het strafbare feit
  deelneemt. Strikt genomen begaan de
  informanten en
  undercover agenten geen misdrijven, omdat bij hen de misdadige
  intentie (mens rea) ontbreekt;

  e. de omgang met informanten moet worden beoordeeld en
  gesuperviseerd door een ervaren opsporingambtenaar. De beslissing
  om een criminele
  informant in te zetten moet op hoger niveau
  binnen de politie worden genomen;

  f. de uitbetaling van openbare gelden aan de informant
  dient door een hogere ambtenaar te gebeuren; g. als de
  informant aan een strafbaar feit heeft deelgenomen, waarbij
  andere personen worden gearresteerd, dan dient de Crown Prosecution
  Service, daarvan op de hoogte te worden gesteld, zonder onthulling
  van de identiteit van de
  informant.

  De informanten zijn nagenoeg uitsluitend mensen uit het
  criminele milieu. Slechts bij uitzondering wordt een
  bovenwereld-figuur als informant gerund. Advocaten zijn regelmatig
  informant, waarbij onduidelijk is hoe dat te verenigen is met hun
  beroepsgeheim. Mensen die informatie leveren worden als getuige
  behandeld, zij het dat om veiligheidsredenen de identiteit meestal
  niet wordt onthuld. De Metropolitan Police heeft circa 8.000
  informanten en de SERCS heeft na schoning van het bestand
  ongeveer 2.200
  informanten.

  Het runnen van informanten is geen exclusieve activiteit van de
  intelligence-afdelingen. Elke politieman kan een informant
  aanbrengen en die vervolgens zelf runnen (to handle). Hij
  krijgt wel een co-handler. Daarnaast wordt een controleur
  aangewezen die het journaal bijhoudt van alle contacten en die in
  ieder geval hoger in rang moet zijn (rang: Inspector of Chief
  Inspector). Voorts is een informatiebeheerder aangesteld (rang:
  Superintendent), die de gegevens van de
  informant beheert.
  Ten slotte heeft op het niveau van de korpsleiding een functionaris
  het totale overzicht en de eindverantwoordelijkheid (registrar,
  rang: Commander). Elke
  informant krijgt een pseudoniem. Het
  NCIS beschikt over een codering voor elke aangemelde

  informant. Dit systeem is ook in Nederland in gebruik. De
  inlichtingen worden in het algemeen verwerkt met behulp van een 4 x
  4 systeem, dat ook door de Nederlandse CID-en wordt gehanteerd. De
  inlichtingen worden gevalueerd naar betrouwbaarheid en bron. Alles
  wordt schriftelijk vastgelegd, zowel afspraken, contacten als
  informatie. In Engeland heeft men geld over voor informatie.
  Informanten zijn immers een effectieve en goedkope vorm van
  opsporingswerk. Het tippen van vijf kilo cocane kan 20.000
  opleveren; bij grotere hoeveelheden kan dit bedrag oplopen tot
  60.000.

  Na enkele betalingen aan n informant wordt in beginsel het
  informantendossier nog eens doorgenomen. Een informant kan soms
  jaren meegaan, maar enkele zijn na twee drie keer opgebrand. Naast
  betalingen kunnen verdachten, die samenwerken met de politie in
  aanmerking komen voor lichtere bestraffing. De procedure is daarbij
  dat de politie de rechter die de straf bepaalt, informeert over de
  mate van behulpzaamheid. Deze schriftelijke aanbeveling wordt
  getekend door de voor informantenbeheer eindverantwoordelijke
  functionaris. Is een verdachte behulpzaam geweest of informant
  geweest dan heeft hij ingevolge de rechtspraak aanspraak dat de
  rechter daarover wordt genformeerd. De inhoud van de medelingen is
  de vrijheid van de politie. Soms is het niet wenselijk dat de op te
  leggen straf verlaagd wordt vanwege het opvallende karakter
  daarvan. Dan geeft de rechter of de politie de informatie aan het
  Home Office, zodat de betrokkene in een inrichting met lichter
  regime kan worden geplaatst en eerder in vrijheid kan worden
  gesteld (beslissing is aan de Home Secretary).
  Noot
  Spijtoptanten (supergrasses) moeten op de terechtzitting
  verklaren. De Home Secretary beslist of een andere identiteit
  gegeven moet worden. De kosten bedragen ongeveer 50.000,- per valse
  identiteit. In het getuigebeschermingsprogramma zouden medio
  1995.200 getuigen zitten. Noot
  Fishing expeditions naar de inzet en identiteit van
  informanten door de verdediging zijn niet ongebruikelijk. Deze
  verdediging is gericht op het mogelijk ontbreken van de eerlijkheid
  in de procesgang.

  Gecontroleerde aflevering

  De methode van de gecontroleerde aflevering van illegale
  goederen is geen onderwerp van discussie. Hoewel niet geregeld bij
  wet, is de gecontroleerde aflevering toegestaan in de context van
  internationale verdragen, zoals het Verdrag van de Verenigde Naties
  over drugs en psychotrope stoffen, Wenen 1988. Over het
  doorlaten van verdovende middelen als methode werd niet
  eensluidend gedacht door onze respondenten. De n beschouwde het
  doorlaten van 2 kilo cannabis als lijntester voor een partij hard
  drugs als een grensverleggende methode waarvoor de Chief Constable
  toestemming zou moeten geven. Bovendien was hij niet gerust op de
  toetsing door de rechter. Een ander daarentegen vond de casus
  onproblematisch en de methode toelaatbaar. Bij HM Customs and
  Excise zou het doorlaten van drugs als methode nooit zijn
  overwogen. Onze respondenten kunnen zich geen zaak herinneren
  waarin drugs werden doorgelaten. De toelaatbaarheid van de methode
  vormt momenteel wel onderwerp van discussie bij de Regional Crime
  Squads. In ieder geval wordt over doorlating van duizenden kilo’s
  softdrugs afwijzend gedacht.

  Pseudo-koop, Toonkoop, Voorkoop

  Koop- en verkoophandelingen van politieambtenaren dienen strikt
  onderscheiden te worden. Koop is in het algemeen getolereerd,
  verkoop is niet onomstreden.
  Onderscheiden worden: buy bust (arresteren van de handelaren bij
  de overdracht van de goederen); buy operation (volledig doorvoeren
  van de transactie, waarop arrestatie later volgt); sell bust
  (arrestatie van de verkooppartner); extended sell operations
  (doorgaan met de operatie teneinde informatie in te winnen over de
  criminele activiteiten van een individu of groep) en sting
  operations (vergelijkbaar met het opzetten van een illegaal bedrijf
  (
  frontstore) om informatie in te winnen over strafbare
  feiten). Het Hof van Beroep heeft geen bezwaren tegen dit soort
  operaties of bedrijven.
  Noot Zie verder onder
  infiltratie.

  Infiltratie

  In Engeland en Wales worden infiltranten meestal agents
  provocateurs
  genoemd. Al in 1929 omschreef de Royal
  Commission on Police Powers and Procedure
  de agent provocateur
  als een persoon die een ander uitlokt tot het plegen van een
  strafbaar feit dat hij anders niet zou hebben gepleegd en die
  vervolgens tegen deze persoon procedeert en informatie verstrekt
  ten aanzien van het gepleegde delict. Hoewel de Royal Commission
  het uitlokken van strafbare feiten afkeurde, maakte zij n
  uitzondering: het in de val laten lopen van een verdachte persoon
  kan toelaatbaar worden geacht wanneer deze persoon continu
  strafbare feiten pleegt, of wanneer de politie over betrouwbare
  informatie beschikt dat delicten regelmatig worden gepleegd.
  Noot

  De jurisprudentie heeft de marges bepaald die
  opsporingsambtenaren zich bij infiltratie kunnen veroorloven. De
  limiet lag aanvankelijk bij het plegen van strafbare feiten door
  opsporingsambtenaren met het doel bewijs te vergaren tegen een
  peroon. Noot De zaak Sang betekende echter een
  totale ommekeer. Het hof wees bewijsuitsluiting af: The court is
  not concerned with how it was obtained. Indien bewijs onrechtmatig
  zou zijn verkregen, dan biedt het burgerlijk recht een remedie en
  ingeval van strijdigheid met de interne politieprocedures is dat
  een zaak voor de disciplinaire autoriteit. En daarmee was de kous
  (voorlopig) af. Noot Bewijsuitsluiting werd weer
  gentroduceerd met de toevoeging van artikel 78 aan de Police and
  Criminal Evidence Act
  1984 (PACE), waarin is bepaald dat bewijs
  door de rechter kan worden uitgesloten als de wijze van
  bewijsgaring een negatief effect op de eerlijkheid van het proces
  heeft gehad. In Christou and Wright (1992) beriep de
  verdediging zich op uitlokking. De zaak ging om undercover agenten
  die een onechte juwelierszaak (dekmantelfirma of frontstore) hadden
  opgezet in Londen om een groep overvallers en dieven in de
  gelegenheid te stellen hun gestolen waar te verkopen. Het hof
  verwierp het argument van de verdediging dat de verdachten
  uitgelokt zouden zijn, omdat de politieambtenaren niet een markt
  zouden hebben gecreerd die anders niet zou hebben bestaan en omdat
  de verdachten predisposed waren (voornemens waren strafbare feiten
  te plegen). Noot

  Uitlokking tot het begaan van een strafbaar feit kan ten gunste
  van de verdachte worden meegenomen in de
  straftoemeting. Noot De Prosecution of Offences
  Act
  1985 biedt verdachten de mogelijkheid uitlokkers (agent
  provocateurs) te doen vervolgen, de zaak Christou and Wright is
  daar een voorbeeld van. Daarbij speelt het geen rol of de
  provocateur een politieambtenaar is of niet.

  De Home Office Circular on Informants who take part in
  crime
  legt een aantal voorwaarden voor infiltratie vast, die
  grotendeels vergelijkbaar zijn met de richtlijnen voor de inzet van
  participerende informanten: 1. de infiltrant mag geen strafbaar
  feit uitlokken;

  2. de infiltrant mag niet deelnemen aan het beramen en plegen
  van een strafbaar feit; 3. de rol van de infiltrant in het
  strafbaar feit moet ondergeschikt zijn; 4. de rol van de infiltrant
  moet essentieel zijn in het frustreren van de activiteiten van
  vooraanstaande criminelen en moet leiden tot aanhouding voordat
  schade of letsel wordt aangebracht. Undercover agenten worden
  voornamelijk ingezet bij de bestrijding van zogenaamde subversieve
  activiteiten, drugcriminaliteit en terrorisme. Noot

  Tijdens het werkbezoek is gebleken dat de geheime
  politie-operaties in Engeland en Wales veel omvangrijker zijn dan
  in Nederland. In Engeland en Wales voeren ongeveer 160 full-time
  agenten langdurige undercover werkzaamheden uit. De aanstelling is
  niet in tijd beperkt: sommige undercover agenten doen het werk al
  20 jaar. De opleiding tot undercover agent duurt n jaar. In dat
  jaar worden de agenten onder meer als pseudo-koper ingezet. Dit
  wordt gezien als het eenvoudige werk, zoals drugs kopen op straat.
  In Londen worden daarvoor door de Metropolitan Police per jaar
  tussen de 20 en 30 mensen ingezet. Uit deze level II mensen worden
  de agenten voor diepte-infiltratie, ofwel level I geselecteerd, die
  een identiteitswijziging ondergaan en zich voornamelijk bezighouden
  met buy-bust-operations. De grootste zorg bij diepte-infiltratie is
  het sociaal en psychisch welzijn van de agent. Daarom hebben
  dergelijke infiltranten altijd twee begeleiders, waarvan n tot
  enige taak heeft te waken over het welzijn van de agent en de ander
  over de meer operationele aspecten en veiligheid (uncle and
  auntie). De langst lopende actie bij de Metropolitan Police betrof
  n agent die gedurende 69 maanden werd ingezet. Uitgangspunt is
  echter de duur op ten hoogste n jaar te stellen. Onze respondenten
  melden een enkele ramp met een undercover, maar ongelukken gebeuren
  vaker met
  informanten. De frontstore (store
  front
  , zeggen de Britten) is als bijzonder opsporingsmiddel
  veel verder ontwikkeld dan in Nederland. Niet alleen papieren
  bedrijven worden opgezet, maar ook mensen van vlees en bloed worden
  ingezet.

  Een voorbeeld dat ons werd gegeven betreft een bank met
  secretaresses en manager, die werd opgezet met het doel te wachten
  tot criminele gelden zouden worden aangeboden, hetgeen na een
  aantal maanden daadwerkelijk gebeurde. Een ander voorbeeld is de
  juwelier – een joodse politieman – die onder het wakend oog van de
  videocamera een nering uitoefende en optrad als (lok of
  pseudo)-heler; dit had bijna 100 arrestaties tot gevolg. De
  videoband diende in de strafzaken als bewijsmiddel.

  Opslag gegevens

  Bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens is neergelegd in
  de Data Protection Act 1984. Deze wet is in het hele
  Verenigd Koninkrijk van toepassing en heeft betrekking op elke
  verzameling van persoonsgegevens, waaronder de door de politie
  aangelegde registraties.

  De wet werd in 1984 gedeeltelijk van kracht, en betrof in eerste
  instantie de verplichting het verzamelen van persoonsgegevens te
  melden bij de Data Protection Registrar. In november 1987 werd
  de wet als geheel van kracht. De wet regelt de opslag, koppeling
  en
  verstrekking van gegevens, alsmede het recht op toegang
  tot gegevens door de geregistreerden. In november 1994 zijn
  richtlijnen voor de persoonsregistratie (Registrar’s Guidelines)
  uitgevaardigd – in totaal 128 bladzijden.

  De Aanbeveling van de Raad van Europa No. 87 (15) ligt aan de
  basis van de regelgeving. De uitgangspunten zijn dat gegevens
  slechts mogen worden verzameld indien dit noodzakelijk is voor het
  gestelde doel van het register en dat gegevens niet mogen worden
  gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn. Er
  schijnen echter nog veel grijze gebieden te bestaan.
  Noot

  De Drug Trafficking Act 1986, de Criminal Justice Act
  1988
  en de Prevention of Terrorism Act 1989 voorzien in
  de mogelijkheid gegevens over verdachte financile transacties op te
  slaan. Voor het overige bestaan voor de oprichting, inhoud en
  omvang van politile geautomatiseerde informatiesystemen geen
  wettelijke regelingen. De Chief Constable (korpschef van het
  regionale politiekorps) geldt als houder/beheerder van de
  politieregisters . Op de regel dat iedereen toegang heeft tot
  zijn/haar persoonsgegevens bestaan veel uitzonderingen. De Code
  of Practice for Police Computer Systems
  van ACPO bevat
  richtlijnen voor het gebruik van politile informatiesystemen.
  Noot

  De Police National Computer (PNC2) is het grootste
  inlichtingensysteem in Europa. De PNC2 beslaat vijf
  velden: de nationale indexen van strafregisters, kentekens,
  gestolen en verdachte motorvoertuigen, vingerafdrukken, alsmede
  gezochte en vermiste personen. De regionale politiekorpsen hebben
  toegang tot de namen van 5 miljoen veroordeelden, 40 miljoen
  auto-eigenaren, 450.000 verdwenen voertuigen, 135.000 vermiste
  personen en 1160 extremistische strafbare feiten. Opvallend is dat
  onder deze geregistreerde, harde gegevens ook vallen de analyse van
  criminaliteitspatronen en dwarsverbindingen tussen de registers
  (zoals namen van daders en plaatselijke registers). Commentatoren
  zeggen dat PNC2 ruimte laat voor manipulaties; misbruik schijnt
  niet zeldzaam te zijn. Noot

  In de toekomst zou PNC2 met het Schengen Informatie Systeem in
  verbinding kunnen komen te staan, omdat hardware en software van de
  systemen koppelbaar zijn. Noot De PNC2 is ook
  toegankelijk voor de Special Branches, die voornamelijk
  werken met CID-gegevens. In de registers van de SB’s zijn ongeveer
  2,5 miljoen individuele rapporten opgeslagen met daarin zachte
  informatie
  over verdachte activiteiten. Ook bestaat bij alle
  SB’s een soort geheugenbank met informatie die afkomstig is van
  informanten. Noot NCIS heeft een brede toegang tot
  allerlei gegevens.

  Het NCIS heeft een voorstel gedaan om een netwerk-computer (NIX)
  te creren, waarin zachte informatie wordt opgeslagen over
  georganiseerde misdaad, drugcriminaliteit en witwassen, welke
  computer in verbinding zal komen te staan met PNC2. NIX wil met
  name dossiers aanleggen van de 50 professionele criminelen die meer
  dan 100.000 per jaar verdienen. Noot De voorloper van
  NCIS – de National Drugs Intelligence Unit (NDIU)
  verzamelde tactische informatie over drugs. Met tactisch wordt
  bedoeld het produkt van gegevensanalyse dat wordt gebruikt ter
  ondersteuning van het plannen en uitvoeren van opsporing.
  Noot De zachte informatie heeft niet alleen betrekking
  op de eigenlijke subjecten en de mensen waarmee hij omgaat, ook
  bestaat ruimte voor vrije tekst en commentaar, waarin van alles
  wordt opgeslagen, ook gevoelige gegevens.
  Het informatiesysteem
  van de douane is bijzonder omvangrijk. Dit heet de Customs and
  Excise Drug Recording Intelligence Computer
  (CEDRIC). De
  militaire inlichtendienst MI5 is al in 1971 begonnen met de
  automatisering van de informatie. De Hoofdcomputer (R2) staat in
  verbinding met 200 satelliet-terminals, waarin informatie is
  opgeslagen met een vergelijkbare hoeveelheid als 50.000 boeken. In
  het systeem kunnen de basisgegevens van 20 miljoen mensen worden
  opgeslagen. R2 staat in verbinding met grote ministerie-computers
  via het Government Data Network. Deze verbindt het Home
  Office
  , Customs and Excise, Inland Revenue,
  Health, Social Security en in de toekomst ook de
  PNC2. De veiligheidsdiensten vallen buiten het bereik van de
  Data Protection Act.

  Uitwisseling en koppeling opgeslagen gegevens

  Vanwege de speciale relatie tussen MI5 en de SB’s bestaat een
  dubbel informatiecircuit tussen opsporings- en veiligheidsdiensten
  enerzijds en de centrale bestanden met gevoelige informatie bij de
  overheid anderzijds. Tussen de Regional Criminal Intelligence
  Squads en de centrale databanken bestaat een computerverbinding;
  met behulp hiervan worden wel bewegingsbeelden van verdachte
  personen
  opgemaakt. MI5 geeft toegang tot de National
  Insurance Computer
  , die de gegevens van 50 miljoen mensen
  (bijna alle Britten – je bent niemand als je geen
  National Insurance nummer hebt) bevat. Door onze
  respondenten wordt de informatie-uitwisseling tussen MI5 en de SB’s
  als een grijs gebied gekenschetst, wat controle – en de
  keerzijde daarvan: het afleggen van verantwoording
  (accountability) – bemoeilijkt. Overigens bestaat ook
  informatie-uitwisseling tussen de andere militaire
  inlichtingendienst (MI6) en de Regional Crime Squads. Het
  behoort tot de officile taak van MI6 om de politie te ondersteunen
  en het beeld van de gevoelige informatie compleet te maken. Douane
  en politie wisselen vrijelijk informatie uit. De douane heeft
  toegang tot de PNC2 en tot gegevens over verdachte financile
  transacties (CLUE). NCIS heeft toegang tot de computer van de
  vliegmaatschappijen om de gegevens van bepaalde personen te kunnen
  volgen: technisch is gegevenskoppeling of de vergelijking van
  gegevens mogelijk. Noot Met behulp van het nationale
  politienetwerk (Police National Network / PNN) hebben
  talrijke organen van de strafrechtspleging (gerechtshoven, Crown
  Prosecution Service,
  gevangenissen, douaneopsporingsambtenaren)
  toegang tot PNC2.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken