• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in de Verenigde Staten van Amerika

  11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in de Verenigde
  Staten van Amerika

  11.5.1 De georganiseerde misdaad in de Verenigde
  Staten

  Het Amerikaanse ministerie van Justitie (US Department of
  Justice
  ) definieert de georganiseerde misdaad als een langdurig
  gestructureerd en gedisciplineerd samenwerkingsverband van
  individun of groepen die financieel winstbejag beogen en dit geheel
  of gedeeltelijk bereiken met behulp van illegale middelen en
  hun
  activiteiten beschermen door middel van corruptie en omkoping.
  Het ministerie gaat daarbij uit van de veel voorkomende, maar niet
  noodzakelijke kenmerken: samenzwering, gebruik van geweld en
  bedreiging daarmee, systematische of hoog gedisciplineerde
  uitvoering van activiteiten, een hirarchische structuur van de
  organisatie waardoor de leiders vaak zelf niet feitelijk de
  strafbare handelingen verrichten, invloed in de handel, de politiek
  en de overheid met behulp van corruptie en omkoping, alsmede
  winstbejag door middel van illegale activiteiten zoals de
  drughandel, gokautomaten, kredietverlening met verhoogde rente en
  het witwassen van geld en investering of deelname in legale
  bedrijven. Noot

  De drughandel is nog steeds het domein waar de grootste winsten
  worden behaald. Noot Vele andere vormen van
  criminaliteit hangen samen met druggebruik en drughandel. In de
  Verenigde Staten wordt de georganiseerde misdaad veelal
  geassocieerd met etnische of immigranten-groepen. Vooral de
  Siciliaanse mafia heeft haar activiteiten door middel van
  familie-banden kunnen uitbreiden binnen de V.S. Noot Ook
  bestaan sterke indicaties dat legale sectoren van de economie,
  zoals de bouwsector, zijn gepenetreerd door de georganiseerde
  misdaad. Noot

  Voor de aanpak van corruptie en verwijtbare betrokkenheid zijn
  remedies ontwikkeld. En daarvan is wederzijdse controle: vanwege
  het pluralistische systeem in de V.S. zijn de uitvoerende,
  wetgevende en juridische instanties in staat elkaar te controleren
  en in te binden. Professionele en openbare controle wordt
  uitgevoerd door instanties zoals de American Bar Association en de
  International Association of Chiefs of Police, de massa-media en
  belangenbehartigingsgroeperingen. Zelf-regulering, hetgeen centraal
  staat in de professionalisering van de politie, is een derde
  remedie. Enerzijds ligt zelf-regulering besloten in selectie,
  opleiding, beleid en supervisie en anderzijds in de dagelijkse
  controle van werkzaamheden. Tegen
  corruptie is op federaal
  niveau een aantal maatregelen genomen, zoals de instelling van een
  publieke integriteitseenheid bij het Justice Department, het
  Federal Witness Relocation Program, het Federal Law Enforcement
  Training Center en de oprichting van kantoren voor Inspectors
  General.
  Van groot belang is ook de Racketeer Influence and
  Corrupt Organizations Act 1970
  (RICO) waarin strafbaar is
  gesteld betrokkenheid bij activiteiten in het kader van een
  criminele onderneming. RICO leidde tot een sterke toename in
  het aantal vervolgingen van zogenaamde white collar crime.
  In het kader van RICO is ook de voordeelsontneming (Pluk
  ze-wetgeving) tot stand gebracht. Noot Dit omvat
  ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen zonder
  compensatie, onttrekking aan het verkeer en verbeurdverklaring. In
  de V.S. is ontneming gebaseerd op de regel dat de overheid eigenaar
  is van een voorwerp vanaf het moment dat een strafbaar feit wordt
  gepleegd. Ten aanzien van het witwassen van geld bestaat een
  wettelijke meldingsplicht voor financile instellingen inzake
  transacties van $ 10.000 of meer. Gegevens die zijn verkregen van
  deze instanties kunnen ook voor strafrechtelijke doeleinden worden
  gebruikt. Noot

  11.5.2. Het Amerikaanse strafproces

  In het hier te geven zeer schetsmatige beeld van het Amerikaanse
  strafproces zijn de talloze, vaak essentile afwijkingen per staat
  onbesproken gelaten. Het betreft derhalve slechts een globaal
  beeld. In de V.S. wordt geen onderscheid gemaakt tussen reactief en
  proactief rechercheren. Noot Het zogeheten
  informatieve vooronderzoek maakt in de Verenigde Staten deel
  uit van het opsporingsonderzoek in meer algemene zin.
  Noot Voor het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden
  moet een verdenking bestaan, die wordt gent op de eis van een
  reasonable suspicion (vergelijkbaar met ons redelijk
  vermoeden), maar meestal op de zwaardere eis van probable
  cause
  (vergelijkbaar met onze ernstige bezwaren). In de Bill
  of Rights
  (1791) is een aantal grondrechten vastgelegd, dat een
  belangrijk uitgangspunt is voor de normering van undercover
  policing
  . Noot In de Amerikaanse grondwet ligt een
  permissieve regel besloten: alles mag, tenzij het in strijd is met
  de wet. In principe is de politie vrij in de keuze van de
  opsporingsmethoden. Bij het gebruik van bijzondere
  opsporingsmethoden geldt het vermoeden van rechtmatigheid, totdat
  het tegendeel blijkt. Noot

  Van belang is onder meer de due process clausule in het
  Veertiende amendement in, hetgeen de verdachte recht op een eerlijk
  proces garandeert. Het Vierde amendement, dat het priv-domein van
  de burger beschermt, biedt onder meer bescherming tegen
  ongerechtvaardigde huiszoeking en inbeslagneming op
  priv-plaatsen.
  Noot In de jurisprudentie van het
  Hooggerechtshof is deze rechtsbescherming verder ontwikkeld.

  Noot Schending kan tot bewijsuitsluiting
  (exclusionary rule) leiden.

  Indien voldoende bewijs voorhanden is, kan de verdachte worden
  gearresteerd. In deze fase speelt de beslissing van de politie een
  aanzienlijke rol. Iemand kan voor een felony (zwaar
  misdrijf) worden gearresteerd
  en vervolgens worden vrijgelaten zonder dat het openbaar ministerie
  hiervan in kennis wordt gesteld. Indien hij niet wordt vrijgelaten,
  dient de verdachte onverwijld voor de rechter te worden geleid
  (initial appearance). Bij deze eerste verschijning stelt de
  rechter een voorlopige aanklacht (complaint) vast. De
  rechter instrueert de verdachte over het aan hem tenlastegelegde
  feit, zijn recht op toegang tot een advocaat en zijn recht om te
  zwijgen. Ook wordt de hoogte van de borg (bail)
  vastgesteld.

  Vervolgens wordt de zaak getoetst door het openbaar ministerie.
  Als de zaak niet haalbaar blijkt te zijn, kan het openbaar
  ministerie afzien van vervolging. In de afweging of een verdachte
  wel of niet moet worden vervolgd kunnen ook politie en rechters
  worden betrokken. Het openbaar ministerie kan de politie niet tot
  nader onderzoek verplichten. De jurisprudentie van het
  Hooggerechtshof (Supreme Court) over de bewijsuitsluitingsregel
  heeft ertoe bijgedragen dat tijdens het opsporingsonderzoek vaak
  tot een feitelijke samenwerking wordt overgegaan tussen openbaar
  ministerie en politie, vooral met betrekking tot gecompliceerde
  juridische vragen.
  Noot

  Indien het OM van mening is dat de verdachte moet worden
  vervolgd, moet deze verschijnen in een eerste zitting
  (preliminary hearing). Deze zitting is van korte duur en
  adversair van karakter, en heeft tot doel te bepalen of tegen de
  verdachte een probable cause bestaat. Tijdens deze zitting
  moet de verdachte zijn procespositie (omtrent hetgeen ten laste is
  gelegd) bepalen.

  Het kan zijn dan het openbaar ministerie en verdachte al tot
  overeenstemming zijn gekomen over de (zwaarte van de)
  tenlastelegging en veelal ook de strafmaat (plea bargaining). In
  dat geval zal de verdachte bekennen (guilty plea) en zal de zitting
  zich beperken tot de vraag van de straftoemeting. Bij een
  ontkennende verdachte of het ontbreken van overeenstemming tussen
  partijen zal een volwaardig onderzoek op de terechtzitting
  plaatsvinden, al dan niet met lekenjury. De overeenkomst tussen
  openbaar ministerie en verdachte leidt meestal tot erkenning van
  een minder ernstig delict, dan waarop in geval van tegenspraak
  vervolgd wordt. In 90% van de strafzaken bekent de verdachte
  schuld. Ongeveer 20 tot 25% van de verdachten die ontkennen en dus
  voor een rechtszitting kiezen worden vrijgesproken.

  Noot Rechters hebben geen rol in het
  opsporingsonderzoek, behalve bij de machtiging voor toepassing van
  een aantal dwangmiddelen, zoals voor het afluisteren van de
  telefoon, het plaatsen van afluisterapparatuur en video-apparatuur
  in privruimten. Deze dwangmiddelen zijn (nader) gereglementeerd in
  de Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 1968, welke
  wet ook bindende voorschriften geeft voor de statelijke wetgever.
  De rechter hoeft niet bij alle huiszoekingen en inbeslagnemingen
  een beschikking uit te vaardigen, maar in ieder geval wel als
  betrokkene zich beroept op de bescherming van het Vierde
  amendement, bij routinehuiszoekingen bij niet-verdachten, en in de
  zogeheten stop and frisk gevallen. Het Amerikaanse
  strafproces kent een veel directere toepassing van het
  onmiddellijkheidsbeginsel dan Nederland. Er geldt een verbod op
  hearsay (bewijs afkomstig van derden). Dit betekent dat
  belastend bewijs ter zitting naar voren moet worden gebracht. De
  verdachte heeft het recht op confrontatie met alle getuigen die
  belastende verklaringen afleggen. Indien het openbaar ministerie de
  waarnemingen en bevindingen van een informant of infiltrant ter
  sprake wil brengen tijdens de zitting, dienen deze personen altijd
  te getuigen zodat zij hun anonimiteit verliezen.
  Noot

  11.5.3 De organisatie van de politie

  De Amerikaanse politie heeft een zeer gedecentraliseerde
  structuur. Noot Op federaal niveau bestaat geen
  eenheidspolitie, wel een federale politie in de vorm van het
  Federal Bureau of Investigation (FBI), welke tegen de wil
  van de meerderheid van het Congres werd opgericht door Theodore
  Roosevelt in 1908. De FBI heeft competentie op het gebied van alle
  feiten die op federaal niveau strafbaar zijn gesteld en die niet op
  het werkterrein van andere federale opsporingsinstanties liggen.
  Noot Op federaal niveau kunnen alleen die feiten worden
  vervolgd waarvoor krachtens federale wetgeving strafbepalingen
  gelden. De opsporingsbevoegdheid van de FBI is daaraan gekoppeld.
  De invloed van de federatie wordt groter vanwege een bredere uitleg
  van de Grondwet, in het bijzonder met het oog op de regeling van de
  handel tussen de staten onderling, de opsporing en vervolging van
  drugcriminaliteit en financile delicten. Steeds vaker wordt de
  bestrijding van deze vormen van criminaliteit uitbesteed aan de
  beter uitgeruste federale opsporingsambtenaren. Een voorbeeld is de
  werking van de eerdergenoemde RICO, welke door de opname van de
  door de staten gecreerde strafbaarstellingen de
  opsporingsbevoegdheden van federale agenten tot deze strafbare
  feiten uitbreidt. Noot

  Aanvankelijk zette de FBI bijzondere opsporingsmethoden niet in
  tegen zogeheten vormen van georganiseerde misdaad, maar tegen
  ernstige strafbare feiten zoals ontvoering, afpersing en
  sabotage.
  Het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden werd gaandeweg meer
  populair in de politiek getinte (straf)zaken, zoals tegen
  protestbewegingen. Sinds de zeventiger jaren heeft het gebruik van
  undercover methoden door de FBI een explosieve groei
  doorgemaakt: in 1973 waren er drie FBI-operaties, en tien jaar
  later lag dit aantal al op 400. Sindsdien is dit aantal
  gestabiliseerd.
  Noot Ambtenaren van de zelfstandige
  opsporingsdienst Drug Enforcement Administration (DEA)
  hebben het mandaat binnen de gehele federatie personen aan te
  houden die worden verdacht van overtreding van de federale
  opiumwet. Van de DEA wordt verwacht dat het zijn activiteiten
  cordineert met de andere politiediensten. Deze cordinatie is niet
  bij wet vastgesteld.

  Vaak hebben federale overheden afdelingen die bevoegd zijn voor
  de vervolging van strafbare feiten op hun terrein. Het U.S.
  Treasury Department heeft in 1990 het Financial Crimes
  Enforcement Network (FinCEN) opgericht, dat reguliere
  opsporingsdiensten ondersteuning geeft door middel van analyse van
  gegevens over financile transacties. De opkomst van federale
  politie-eenheden heeft het undercover politie-werk verder
  gestimuleerd. Noot Van grote betekenis voor de opsporing
  zijn ook de samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen lokale,
  statelijke en federale ambtenaren met afgevaardigden van het
  openbaar ministerie op staatsniveau of federaal niveau. Deze
  verbanden zijn meestal informeel en krijgen vaak de naam task
  force.

  11.5.4. Opsporingsmethoden

  De omvang en kwaliteit van bijzondere opsporingsmethoden zijn
  drastisch gewijzigd sinds het begin van de tachtiger jaren.
  Noot
  De meest ingezette methoden betreffen voornamelijk de electronische
  observatie (telefoon en direct afluisteren ), financieel
  rechercheren op basis van RICO, het
  getuigebeschermingsprogramma, het gebruik van infiltranten, de
  mogelijkheid het zwijgrecht (Vijfde amendement) op te heffen voor
  getuigen voor het gerecht of de Grand Jury en de toenemende
  samenwerking van spijtoptanten van de Cosa Nostra met infiltranten,
  hetzij als
  informant, hetzij als kroongetuige.
  Noot

  Opsporingsambtenaren zijn veel meer in teams gaan opereren, zij
  zijn gebruik gaan maken van complexe technologie en
  dekmantel-bedrijven en -instellingen.
  Zij zijn gaan streven naar de aanhouding van meer personen
  tegelijk. In plaats van het aanbieden van smokkelwaar aan de koper
  (buy bust) zijn de opsporingsambtenaren steeds vaker
  smokkelwaar gaan verkopen (sell bust). Bijzondere
  opsporingsmethoden werden na verloop van tijd ook ingezet tegen de
  gebruikers van illegale diensten, terwijl vroeger steeds de
  aanbieders het doelwit waren. De aandacht van de opsporingsdiensten
  richt zich nu meer op netwerken, organisaties en individuen waarvan
  wordt vermoed dat zij betrokken zijn bij de misdaad. Met de
  toepassing van bijzondere opsporingsmethoden ten aanzien van de
  georganiseerde misdaad werd in de tachtiger jaren de enterprise
  theory of investigation populair, die het accent van de opsporing
  legt bij het georganiseerde verband waarbinnen de crimineel te werk
  gaat. Noot Het inwinnen van inlichtingen richt zich
  tegenwoordig meer op het opsporen van omstandigheden die
  faciliterend zijn voor de georganiseerde misdaad en corruptie: de
  vraag is hij corrupt? wordt meer en meer vervangen door
  is hij corrumpeerbaar? Noot

  Instellingen die zich specifiek bezighouden met
  criminaliteitsbestrijding en opsporing worden in het gebruik van
  bijzondere opsporingsmethoden steeds vaker vergezeld van
  instellingen die zich bezighouden met landbouw, huisvesting,
  douane, immigratie, auto’s, bossen en de vrije natuur. Tenslotte is
  ook de relatief duidelijke scheidslijn tussen publieke en private
  criminaliteitsbestrijding verdwenen vanwege toenemende samenwerking
  en uitwisselingen. Noot Ook is er een tendens
  informanten te gebruiken die zich niet bewust zijn van het feit dat
  zij gebruikt worden als informanten. Noot

  Observeren en volgen

  Het Amerikaanse recht maakt geen onderscheid tussen
  korte-termijn en lange-termijn observatie. Noot De
  toetsing van visuele observatie wordt vaak afgeleid van de regels
  die zijn neergelegd in de afluisterwet voor auditieve observatie.
  Leidraad voor de juridische toetsing vormt vooral het Vierde
  amendement van de Amerikaanse grondwet, dat het priv-domein van de
  burger beschermt. Valt de situatie of handeling buiten het bereik
  van het Vierde amendement dan zijn de opsporingsdiensten vrij om
  observaties uit te voeren. Bij inbreuk op het privdomein dient de
  politie voor observatie al dan niet met betreding van een woning of
  erf, een rechterlijke machtiging te hebben. Noot

  Uit de jurisprudentie van het Hooggerechtshof blijkt dat
  gedragingen van burgers in het openbaar, algemeen
  waarneembaar zijn, niet onder de bescherming van het Vierde
  amendement vallen en dus zonder beperking mogen worden waargenomen
  (geobserveerd) door de politie (plain view doctrine).
  Noot Sinds de uitspraak inzake Katz v. U.S. geldt een
  dubbele maatstaf, te weten of de persoon in kwestie heeft laten
  blijken dat hij een bepaalde gebeurtenis kennelijk als priv
  beschouwt, alsmede of het een naar het rechtsgevoel
  privacybeschermingswaardige situatie betreft.
  Noot
  De consequentie is dat de opsporingsambtenaar, die rechtmatig op
  een bepaalde plaats aanwezig is, zonder rechterlijke beschikking
  daar alles mag observeren wat een nieuwsgierige persoon ook had
  kunnen waarnemen. Bij de beoordeling is de plaats van

  observatie van belang, maar niet doorslaggevend.

  Aftappen van telecommunicatie

  Title III van de Omnibus Crime Control and Safe Streets
  Act
  (1968) voorziet in het afluisteren (eavesdropping)
  van telefoongesprekken (wiretapping) en rechtstreeks
  mondeling gevoerde gesprekken (direct afluisteren, ofwel
  bugging). Noot Bij wetswijziging in 1986 is ook
  het aftappen van andere vormen van telecommunicatie mogelijk
  geworden. Noot Onder federaal recht en het recht van 37
  staten kan telefoon, fax- en dataverkeer worden afgetapt en
  afluisterapparatuur worden geplaatst. De rechter moet daarvoor
  voorafgaand een machtiging geven. Noot Title III
  legt een minimale standaard op aan de wetgevers in de staten en
  schrijft oplegging van strafrechtelijke sancties en
  civielrechtelijke schadevergoeding voor bij niet-naleving van de
  regels. Teneinde schending van het Vierde amendement te voorkomen
  moet de rechter bij zijn machtiging bepaalde beperkingen
  opleggen.

  De rechter moet het verzoek toetsen aan een redelijk vermoeden
  van schuld (probable cause) ter zake van het hebben begaan, het
  begaan, op het punt staan te begaan van n van de strafbare feiten
  die zijn opgesomd in .2516. De machtiging heeft een geldingsduur
  van ten hoogste 30 dagen en kan met gelijke termijn worden
  verlengd, doch de termijn mag niet langer zijn dan de periode die
  noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. De rechter beslist
  verder bij afzonderlijke beschikking over de bewaring en de
  vernietiging van de gespreksbanden. Over elke tapbeschikking
  rapporteert de rechter aan het Administrative Office of the United
  States Courts. Elk jaar wordt op basis van deze rapportages een
  openbaar verslag gemaakt voor het Congress.
  Noot Per jaar
  zouden in de V.S. zo’n 750 rechterlijke machtigingen worden
  gegeven.
  Noot Een belangrijk verschil in de
  uitvoering van de
  telefoontap tussen Nederland en de V.S. is
  dat bij niet-relevante gesprekken in Amerika de tap afgesloten moet
  worden, terwijl in Nederland de opnamen van de niet-relevante
  gesprekken achteraf worden vernietigd.

  Observatie met behulp van technische middelen

  Observatie, zeker in het openbaar, is doorgaans toelaatbaar
  zonder rechterlijke machtiging. Met de uitspraak van het
  Hooggerechtshof in de zaak Katz (zie hierboven) is
  observatie met behulp van verrekijkers en (video-)camera’s in het
  openbaar en in de woning onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
  Noot Lagere federale rechters hebben herhaaldelijk
  geoordeeld dat politiemensen die van buitenaf met een verrekijker
  in iemands huis kijken en dingen zien die niet met het blote oog
  waarneembaar zouden zijn, de verwachting van privacy
  (expectation of privacy) schenden. Noot De andere
  vormen van observatie zijn op federaal niveau eveneens geregeld in
  Title IIIvan de Omnibus Crime Control and Safe Streets
  Act
  van 1968. De voorwaarden zijn in grote lijnen gelijk aan
  die van het aftappen van telecommunicatie. Ook hier dient de
  rechter voorschriften te geven om voor schending van het Vierde
  amendement te waken. Zo moet hij voorschrijven dat de technische
  observatie slechts op bepaalde momenten of binnen een beperkte
  tijdsduur dient plaats te vinden. Ook kan de rechter eisen
  regelmatig te worden ingelicht over de resultaten van het
  afluisteren. De belangrijkste beperking is het
  minimaliseringsgebod, waarbij opsporingsinstanties ertoe worden
  verplicht het afluisteren van relevante gesprekken tot een minimum
  te beperken. Noot Opname van gesprekken met wetenschap
  van n van de gespreksdeelnemers valt onder het begrip consensual
  monitoring
  en is zonder meer toegestaan.

  Observatie met behulp van video-apparatuur

  Hiervoor is al gezegd dat onder omstandigheden het gebruik van
  videocamera’s toelaatbaar is, zeker als niet meer wordt waargenomen
  dan wat elke burger met het blote oog kan zien. Video-apparatuur
  worden veelal gebruikt in combinatie met de inzet van infiltranten
  en informanten. Deze nemen deel aan de geobserveerde handeling(en)
  en hun toestemming voor de video-opname is toereikend voor
  consensual monitoring. Zo kunnen infiltranten een winkel of
  ruimte inrichten, die dan weer gebruikt kan worden voor opslag van
  gestolen of illegale waren of voor verkoop van deze goederen. Deze
  ruimten worden dan van microfoons en
  video-camera’s voorzien om de transacties van de infiltrant met de
  verdachte vast te leggen. Noot Een rechterlijke
  beschikking is nodig wanneer de video-observatie plaatsvindt in een
  privruimte zonder de deelname van een politile infiltrant of
  informant. Er is dan immers geen sprake van consensual
  monitoring
  . Om bij een ex post toetsing te kunnen
  beoordelen of een video-observatie rechtmatig is uitgevoerd wordt
  door de meeste federale gerechten de wet op het afluisteren als
  richtlijn gehanteerd. Aan deze wet worden met name de voorwaarden
  ontleend waaronder een observatie tegemoetkomt aan de bescherming
  van het Vierde amendement. Dit is gebaseerd op de idee dat vormen
  van visuele observatie onder omstandigheden net zo schadelijk
  kunnen zijn voor de privacy van mensen als auditieve
  observatie. In de staat New York is het gebruik van video-camera’s
  geregeld in artikel 700 Wetboek van Strafvordering tezamen met het
  afluisteren van (telefoon-)gesprekken. Noot

  Een verzoek tot machtiging van een video-observatie dient de
  volgende informatie te bevatten: wel waarom zij achterwege zijn
  gebleven (subsidiariteit);

  – of reeds andere opsporingsmethoden gebruikt zijn, en zo ja,
  waarom deze niet tot succes hebben geleid dan video-observatie
  uitsluitsel zal moeten geven;
  – beschrijving van het feit waarop de video-observatie betrekking
  heeft en de strafbare feiten waarover de noodzakelijk zijn teneinde
  het opsporingsdoel te bereiken en mag in ieder geval de 30 dagen
  niet – de termijn waarover de video-observatie zich zou moeten
  uitstrekken (deze termijn mag niet langer dan overschrijden);

  dat opnamen worden gemaakt waartoe geen machtiging is verstrekt.
  Noot In de praktijk komt deze regel erop – binding aan
  het minimimaliseringsbeginsel, hetgeen betekent dat zoveel mogelijk
  moet worden vermeden neer dat in het verzoek wordt aangegeven,
  welke te observeren handelingen relevant zijn voor de
  opsporing.

  Observatie met behulp van
  plaatsbepalingsapparatuur

  Voor het gebruik van peilzenders bestaat geen wettelijke
  regeling. In de jurisprudentie inzake het Vierde amendement wordt
  een onderscheid gemaakt tussen het gebruik van een peilzender ter
  vergemakkelijking van de observatie van handelingen die ook
  zonder apparatuur waargenomen kunnen worden en de inzet van
  apparatuur als noodzakelijke voorwaarde voor de observatie.
  Peilzenders worden hoofdzakelijk gebruikt voor doelgerichte, korte
  operaties, zoals het traceren van een transport.

  Het Hooggerechtshof oordeelde in U.S. v. Karo dat het Vierde
  amendement was overtreden.
  Noot In deze zaak werd
  een
  peilzender bevestigd aan een vat zodat de aanwezigheid
  van het voorwerp in een huis en garage kon worden vastgesteld. Het
  feit dat de zender werd beluisterd in een privruimte werd beschouwd
  als een schending van privacy. In de zaak U.S. v. Knotts keurde het
  Hooggerechtshof een operatie met een
  peilzender echter goed,
  omdat de
  peilzender op een ton met chemicalin werd
  uitgeschakeld nadat het transport over de openbare weg was gevolgd
  en voordat het transport werd voortgezet richting een eenzaam huis
  in een bos.
  Noot Het gebruik van peilapparatuur op openbare
  wegen en open terreinen kan onder omstandigheden schending van
  privacy opleveren.
  Peilzenders kunnen immers zichtbaar maken
  wat voor het blote oog van het publiek niet te zien is.

  Noot

  Observatie met behulp van afluisterapparatuur

  Het afluisteren van gesprekken is alleen mogelijk bij bepaalde
  delicten: de catalogus bevat meer dan honderd als gevaarlijk
  gekwalificeerde delicten, waaronder strafbepalingen betreffende de
  staatsveiligheid en die kenmerkend zijn voor de georganiseerde
  misdaad. Onder deze laatste categorie vallen de federale
  drugdelicten, corruptie en de strafbare feiten, die vallen onder de
  RICO Act. Direct afluisteren wordt het meest toegepast bij
  de opsporing van drugdelicten.

  Auteurs stellen dat Amerikaanse opsporingsambtenaren relatief
  weinig gebruik maken van verborgen microfoons. Noot Bij
  een inventarisatie over het jaar 1978 bleek dat in de gehele V.S.
  (federaal en statelijk) 27 verzoeken voor direct afluisteren werden
  ingediend. In 1990 bleek dit aantal 127 te zijn en in 1992 weer 58
  (waarvan 17 keer in combinatie met de telefoontap). De oorzaak van
  dit relatief geringe gebruik is vermoedelijk dat de plaats van de
  incriminerende gesprekken moeilijk is vast te stellen, alsmede de
  praktische problemen bij de plaatsing. Maar ook gaat de plaatsing
  van microfoons (directe afluisterapparatuur) gepaard met hoge
  (personeels-) kosten.

  Voor richtmicrofoons is niet altijd een machtiging nodig, voor
  gewone afluisterappartuur, zoals bugs wel. Noot Aan het
  direct afluisteren moet een rechterlijke beschikking voorafgaan
  (ex ante controle), behalve in spoedeisende zaken. Een
  beschikking van de Attorney Generalof n van zijn
  plaatsvervangers bij de politie
  kan volstaan, indien het direct afluisteren met onmiddellijke
  ingang moet worden gebruikt. In deze beoordeling vooraf worden
  onder andere het ingrijpende karakter van de methode en het gevaar
  voor misbruik van het middel meegewogen.

  Verzoeken tot het gebruik van afluisterapparatuur dienen een
  hoge ambtenaar bij het openbaar ministerie te passeren, alvorens
  bij een rechter te worden ingediend. Op federaal niveau is dit de
  Attorney General of zijn directe plaatsvervanger. Op deze
  wijze wordt op een centrale plaats door een politiek
  verantwoordelijke persoon de beslissing genomen over directe
  afluisteroperaties. Noot De rechterlijke beschikking
  dient het volgende te bevatten: de plaats waar de apparatuur wordt
  geplaatst, een beschrijving van het soort gesprek en de strafbare
  feiten waarop het gesprek betrekking zal hebben; de instanties die
  het afluisteren uitvoeren en de persoon die het verzoek heeft
  ingediend; de periode waarover het afluisteren zich zal
  uitstrekken; of het afluisteren na het afluisteren van het gesprek
  zal worden stopgezet of juist doorgaat; de identiteit van de
  persoon indien bekend, die het gesprek zal vastleggen. Het komt
  zelden voor dat een verzoek door de rechter afgewezen wordt.
  Noot

  De machtiging voor het gebruik van directe afluisterapparatuur
  geldt voor maximaal 30 dagen, maar kan wel een aantal keren worden
  verlengd. Bij de verlenging moet vermeld worden welke resultaten de
  voorgaande afluisteroperaties hebben opgeleverd, of waarom
  resultaten ontbreken.

  Na beindiging van de observatie-actie met behulp van direct
  afluisteren moeten de geluidsbanden onmiddellijk aan de rechter ter
  beschikking gesteld worden en onder zijn toezicht worden verzegeld.
  Indien dit zegel ontbreekt of onzorgvuldig is aangebracht, dan
  dient de opsporingsambtenaar tijdens de zitting een bevredigende
  verklaring te geven om de inhoud van de afgeluiderde gesprekken
  toch als bewijs te kunnen laten meetellen. Noot

  Alle in de machtiging betrokken partijen dienen op zijn laatst
  90 dagen na het afluisteren in kennis gesteld te worden van de
  operatie.
  Deze kennisgeving moet onder andere bevatten de mededeling dat een
  afluisteroperatie heeft plaatsgevonden, de datum, waarop de
  machtiging van kracht is geworden en de geldigheidsduur daarvan,
  alsmede of gesprekken feitelijk werden afgeluisterd. Uitstel van
  deze kennisgeving is alleen toegestaan wanneer een goede reden
  bestaat (good cause), zoals staatsgevaar of wanneer lopend
  opsporingsonderzoek daardoor zal kunnen worden
  gefrustreerd.

  De machtiging verlenende rechter maakt binnen 30 dagen na
  beindiging van de afluisteroperatie een rapportage, zoals ook voor
  de telefoontap vereist is. Indien de Attorney General de
  machtigende autoriteit is geweest, maakt hij een rapport. De
  onderscheiden griffies gebruiken deze informatie voor hun openbare
  jaarbericht aan het Congress. Noot

  Direct afluisteren werd in het verleden doorgaans niet als een
  schending van de privacy gezien, zolang de politie niet een door
  het Vierde amendement beschermde plaats had betreden
  (trespass)(Goldman v. U.S., 1942). Deze stelregel
  werd enigszins bijgesteld in Silverman v. United States
  (1961), toen het Hooggerechtshof oordeelde dat het aanbrengen van
  een microfoon in de muur van een woning en welke was verbonden met
  een verwarmingsbuis waardoor de gesprekken in het desbetreffende
  huis konden worden afgeluisterd, wel een inbreuk vormde op
  het recht op privacy.

  In Katz v. U.S., toen opsporingsambtenaren een
  telefoongesprek hadden afgeluisterd van iemand in een telefooncel
  door een opname-apparaat aan de wand van de cel te bevestigen,
  maakte het Hooggerechtshof een uitzondering op de trespassdoctrine
  en verklaarde de handelwijze van de ambtenaren in strijd met de
  grondwet omdat de subjectieve expectation of privacy geschonden was
  en omdat ook maatschappelijk (objectief) gesproken sprake was van
  een schending van dat recht.
  Noot Mede op grond
  van deze redenering verklaarde het Hooggerechtshof de nieuwe
  wetgeving van de staat New York op het afluisteren van
  (telefoon-)gesprekken voor ongrondwettig in de zaak Berger v. New
  York. Aldus wordt sindsdien ook gesproken van de Katz-Berger
  doctrine.
  Noot

  Afluisterapparatuur wordt ook vaak in combinatie gebruikt met de
  inzet van een informant of infiltrant. In beginsel is het niet
  onrechtmatig indien een gespreksdeelnemer het gesprek opneemt. In
  de literatuur wordt regelmatig de vraag gesteld of deze bepaling
  ook geldt ten aanzien van informanten en infiltranten (
  consensual monitoring). Het Hooggerechtshof acht dit
  toelaatbaar. Noot In de jaren 1987 en 1988 kwam het bij
  de FBI al 1300 keer voor dat direct afluisteren in combinatie met
  infiltratie werd toegepast. Opnamen via een verborgen
  cassetterecorder kunnen later als bewijs worden gebruikt.
  Informanten worden ook van een verborgen microfoon voorzien om het
  door hen verkregen bewijs geloofwaardiger te maken. Bovendien
  proberen politie en justitie op deze wijze hun afspraken met de
  informant te controleren, zeker als de informant een deal met
  justitie in het vooruitzicht is gesteld. Noot

  Inkijkoperaties

  De inkijkoperatie (covert entry) met het doel
  afluisterapparatuur te plaatsen is een enigszins verzwegen kwestie.
  Het verstoppen van een camera in een woning voor frequente
  observatie is problematisch, niet alleen omdat de privacy
  geschonden wordt, maar ook omdat het gepaard gaat met een betreding
  waaraan geen huiszoekingsbevel ten grondslag ligt. In Dalia v.
  United States
  (1979) bepaalde het Hooggerechtshof dat het van
  een leeg formalisme zou getuigen de rechter bij ieder plaatsing te
  verplichten tot het afgeven van een aparte machtiging tot
  binnentreden. Noot

  Informanten

  Veel jurisprudentie aangaande bijzondere opsporingsmethoden
  heeft betrekking op de inzet van gestuurde informanten en
  infiltranten. Deze komen bij de bespreking van de infiltratie aan
  de orde. Informanten zijn vaak voorzien van afluisterapparatuur. De
  consensual monitoring is veelal de inzet van de rechtsstrijd
  en niet de inzet van de informant als zodanig.

  In de zaak United States v. White (1971) oordeelde het
  Hooggerechtshof dat de verwachting van privacy van de verdachte
  niet in het geding was toen deze met een informant van de politie
  (in een restaurant, zijn eigen huis of zijn eigen auto) voor
  zichzelf belastende gesprekken voerde. Deze gesprekken werden door
  middel van een zendertje bij de informant afgeluisterd. De inhoud
  van de gesprekken kwam terug in verklaringen, die werden gebruikt
  voor het bewijs. De verwachting van een persoon dat zijn
  bondgenoten noch helpers van de politie noch zijn eigen helpers
  worden, en met name dat zij onderling gevoerde gesprekken niet
  doorbrieven aan de politie, is niet gerechtvaardigd.
  Noot

  Kroongetuigen

  De kroongetuige is in Amerika een bekende figuur. De kern is dat
  justitie aan deze persoon in ruil voor zijn getuigeverklaring een
  toezegging doet over de afwikkeling van zijn strafzaak. Als
  tegenprestatie zal het openbaar ministerie de zaak seponeren, een
  lichtere aanklacht indienen of de persoon in een gunstiger
  strafexecutie-regime laten plaatsen. Noot Dit laat zich
  vrij gemakkelijk voegen naar de Amerikaanse procesvorm. De
  bescherming van de kroongetuige is gedetailleerd geregeld.

  Kroongetuigen worden op een openbare terechtzitting aan een
  kruisverhoor onderworpen. Anonieme verklaringen worden niet als
  bewijsmiddel geaccepteerd vanwege het onmiddellijkheidsbeginsel. In
  de V.S. bestaat al sinds 20 jaar een getuigenbeschermingsprogramma
  (Witness Protection Program). Het programma is voortgekomen
  uit de Organized Crime Control Act 1970. Voor die tijd werd
  door de overheid ad hoc bescherming aan kroongetuigen
  aangeboden. Noot

  Het programma is voornamelijk ontstaan vanuit de behoefte
  bedreigde getuigen van een nieuwe identiteit te voorzien. Aan het
  begin van dit programma was de verwachting dat per jaar 25 50 maal
  identiteitswisseling zou worden toegepast. Inmiddels zijn al meer
  dan 6250 getuigen en 7750 familieleden in dit programma opgenomen.
  Elk jaar worden 250 tot 500 nieuwe getuigen in het programma
  opgenomen. Noot De kosten van het programma zijn hoog: $
  73.000 per identiteitswisseling en ongeveer $ 103.000 per gezin. Op
  jaarbasis bedragen de kosten van het programma ongeveer 75 miljoen
  dollar. Noot De huidige wettelijke basis voor het
  getuigenbeschermingsprogramma ligt nu in de Witness Security
  Reform Act 1984
  . Noot Deze wet stelt het programma
  ook open voor andere delicten dan die in het kader van de
  georganiseerde misdaad. Het programma wordt voornamelijk gebruikt
  voor terroristische zaken en drugszaken. Noot

  Om te kunnen worden opgenomen in het
  getuigebeschermingsprogramma moet men aan de volgende voorwaarden
  voldoen:
  vervolging bevinden;
  – de zaak moet op z’n minst in handen zijn van de Grand Jury of
  zich in een vergevorderd stadium van

  • de getuige of zijn familie moeten in gevaar verkeren (niet
   noodzakelijk in levensgevaar);
  • er moeten aanwijzingen zijn dat de bescherming het belang
   van de staat dient.
   Noot Na invoering van het
   getuigebeschermingsprogramma ontstonden een aantal aanzienlijke
   problemen. De meeste getuigen die meedoen in het programma komen
   uit het criminele milieu. Het General Accounting Office stelt
   dat 73% van de bedreigde getuigen een strafblad heeft. Dit getal
   wordt door de U.S. Marshal

   Service hoger ingeschat (95 %). Wanneer de getuige tot het
   programma is toegelaten wordt hij onder de bescherming van de
   Marshal Service geplaatst. De overheid verplicht zich in een
   contract of memorandum of understanding tot bescherming van de
   getuige, hem een nieuwe identiteit te verschaffen en hem te helpen
   met het vinden van een baan. Beschermde getuigen ontliepen hun
   schuldeisers, ontdoken omgangsregelingen, en een kwart van hen werd
   binnen twee jaar na opname in het programma wederom gearresteerd
   (sommigen voor ernstige misdaden zoals moord). Daarnaast ontstonden
   ook problemen vanwege onder meer slecht opgeleide marshals – die
   nauwelijks berekend waren op hun taak en onbetrouwbaar bleken
   (
   corruptie en loslippigheid) -, vertragingen bij de
   verkrijging van nieuwe identiteitspapieren, alsmede het moeilijk
   vinden van een baan door de getuigen. Sinds de Reform Act van 1984
   verplicht de overheid de getuige een regeling te treffen met zijn
   schuldeisers en zijn andere wettelijke verplichtingen na te komen
   voordat hij met het programma begint. Verdere praktische regels
   zijn dat de Marshal Service de getuige tijdig voorziet van
   identiteitsdocumenten.
   Niet zelden (in meer dan een kwart van
   de gevallen) stappen de getuigen vroeg of laat uit het programma.
   De oorzaken hiervan zijn onbekend. Noot

  Naar wordt aangenomen, kan een complete identiteitswisseling, het
  doorbreken van contacten met het thuisfront en de verandering van
  levensgeschiedenis traumatische effecten hebben op de getuigen.
  Ondanks dit aanzienlijke uitsvalspercentage en de eerder beschreven
  schaduwzijden van het programma zijn Amerikaanse
  opsporingsambtenaren nog steeds enthousiast over het
  getuigebeschermingsprogramma, voornamelijk omdat in 75% van de
  zaken waarin een beschermde getuige een verklaring heeft afgelegd,
  de verdachte ook daadwerkelijk werd veroordeeld. Noot

  Het programma staat ook bloot aan kritiek. De beschermde
  getuigen ontlopen een straf voor ernstige strafbare feiten, de
  selectie zou niet altijd even kritisch zijn en voorts zou het
  programma te aantrekkelijk zijn voor langgestraften en daarmee
  onjuiste verklaringen stimuleren. De graagte van de overheid leidt
  mogelijk tot de veroordeling van de verkeerde persoon.
  Noot

  Gecontroleerde aflevering

  In de literatuur wordt relatief weinig gewag gemaakt van de
  opsporingsmethoden gecontroleerde aflevering en doorlating.
  De opsporingsmethode van de gecontroleerde aflevering staat in
  opsporingskringen kennelijk zeer hoog aangeschreven. De methode
  wordt wel als volgt omschreven: to let the drugs walk – that is,
  allow a consigment of illicit drugs they have detected to go
  forward under [their] control and surveillance .. in order to
  secure evidence against the organizers of such illicit drug
  traffic
  . Noot De omvang en de aard van de
  gecontroleerd afgeleverde goederen blijft onduidelijk. Indien de
  aflevering van drugs gepaard gaat met het plegen van strafbare
  feiten moet de zaak ter toetsing worden voorgelegd aan de
  Criminal Undercover Operations Review Committee. Bij de
  beoordeling geldt dat acts which would be criminal when done by
  a private citizen are justifiable and not criminal when done by a
  government agent in the reasonable exercise of law enforcement
  power.
  Het legaliteitsprincipe, genterpreteerd als de noodzaak
  illegale drugs onmiddellijk in beslag te nemen na identificatie van
  hun locatie en ten aanzien van douaneregels, dat alle gemporteerde
  goederen worden aangegeven en ingeklaard, wordt verworpen.
  Noot De DEA is in veel Europese landen actief om
  gecontroleerde afleveringen te cordineren.

  Pseudo-koop

  De pseudo-koop of sting operation is een populaire
  opsporingsmethode. De pseudo-koop wordt wel beschouwd als een
  conventionele vorm van infiltratie die door elke
  opsporingsambtenaar op federaal of statelijk niveau kan worden
  toegepast. Noot Pseudo-kopers zijn volwaardige
  undercover agents. Zij worden meestal ingezet teneinde
  slachtofferloze delicten op te sporen, zoals de drughandel, het
  gebruik van steekpenningen en het illegale gokspel.

  Infiltratie

  De diepte-infiltratie of lange-termijn infiltratie (duur langer
  dan 180 dagen) is eerder uitzondering dan regel en wordt daarom als
  een onconventionele infiltratie beschouwd. Noot
  Diepte-infiltratie wordt vooral op federaal opsporingsniveau
  toegepast. Noot Niet alle opsporingsambtenaren mogen een
  diepte-infiltratie uitvoeren. Het is een misvatting dat DEA-agenten
  24 uur per dag bij undercover activiteiten betrokken zijn.
  Diepte-infiltratie ( deep cover) vindt wel plaats, maar er
  zijn weinig DEA-operaties waarbij een agent meer dan een paar dagen
  undercover moet blijven. Noot
  Voorbeelden van dit soort infiltraties zijn de fencing stings
  (speciaal opgezette garages of winkels voor bijvoorbeeld de
  opsporing van stelers en helers),
  frontstores
  (dekmantelbedrijven die met name gericht zijn op het
  aanbieden van diensten in het kader van onderzoek naar
  witwaspraktijken) en illicit services (waarbij vooral diensten aan
  de criminele organisatie worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm
  van transportmiddelen).
  Noot

  Voor de uitvoering van infiltratie bestaat in de Verenigde
  Staten geen uitdrukkelijke wettelijke regeling. Wel bestaan
  bepalingen die de FBI en de DEA bij de inzet van infiltranten
  ontslaan van wettelijke verplichtingen aangaande de besteding van
  overheidsgelden. Noot Wel heeft het ministerie van
  Justitie de Attorney General’s Guidelines on FBI Undercover
  Policing
  uitgegeven.

  Ingevolge de richtlijnen van de Attorney-General mag geen
  uitlokking plaatsvinden. Infiltratie als methode wordt in de
  praktijk alleen ingezet tegen personen die een vooropgezet plan
  hebben om een strafbaar feit te plegen (predisposition). In
  de zaak Jacobson v. United States Noot werd het
  hanteren van de eis van vooropgezetheid van de verdachte iets
  verfijnd: de predispositie moet rechtstreeks in verband staan met
  het door tussenkomst van infiltranten te plegen strafbare feit.
  Hiermee heeft het Hooggerechtshof gesteld dat een redelijk
  vermoeden met betrekking tot het feit vooraf dient te gaan aan een
  undercover operatie. Noot In de Verenigde Staten
  is veel discussie geweest over de vraag hoe hoog de drempel moet
  zijn vooraleer een agent provocateur wordt ingezet om een
  persoon in de situatie te stellen een strafbaar feit te plegen. Met
  andere woorden: hoe zwaar moet de verdenking zijn voordat

  infiltratie als methode kan worden gebruikt? Volgens de
  opvatting van de Courts of Appeal hoefde in bepaalde gevallen geen
  verdenking te bestaan om met hulp van een undercover agent
  opsporingen te verrichten ten aanzien van een bepaalde persoon.

  Noot Dit betekende dat niemand gevrijwaard is van dit
  soort opsporingsmethoden: een redelijk vermoeden van een
  (gepleegd) strafbaar feit is niet vereist.
  Noot

  De normatieve grenzen van de infiltratie worden getrokken in de
  rechtspraak op de verweren ertegen, het entrapment defense
  (uitlokkingsverweer) en het due process defense
  (behoorlijk proces-verweer). Noot Er is sprake
  van uitlokking als de verdachte een feit pleegt dat van tevoren
  door een undercover of informant uitgedacht en gepland werd,
  en dat de aangeklaagde zonder deze list, aandrang en ondersteuning
  van de undercover of informant niet gepleegd zou hebben.
  Noot Dit (subjectieve) criterium werd in 1932 vastgelegd
  door het Hooggerechtshof in Sorrells v. U.S..
  Noot

  In de zaak Sherman v. United States was de verdachte door
  een
  informant van de politie benaderd die hem na verloop van
  tijd om drugs vroeg. De
  informant herhaalde zijn verzoek
  vele malen en de verdachte weigerde steeds. Uiteindelijk gaf de
  verdachte na voortdurend aandringen van de
  informant
  toe. Noot De rechter oordeelde: Human nature
  is weak enough and sufficiently beset by temptations without
  government adding to them and generating crime. Het verweer
  slaagde.

  Enkele andere staten hanteren bij het uitlokkingsverweer de
  objectieve test, waarbij de focus ligt op het gedrag van de
  infiltrant.
  De verdachte kan zich succesvol op het uitlokkingsverweer beroepen
  indien de infiltrant met de gebruikte middelen ook andere personen
  had kunnen uitlokken tot het plegen van een strafbaar feit.
  Noot In 1973 vernietigde het Hooggerechtshof in
  United States v. Russell de vrijspraak van het Hof van
  Beroep.
  Noot De undercover agent had de verdachte
  100 gram van een stof gegeven die nodig is voor de bereiding van
  speed. De verdediging stelde dat het due process-beginsel (zie
  hieronder) was geschonden omdat de betrokkenheid van de undercover
  agent wezenlijk was geweest in de onderneming. Hoewel het
  Hooggerechtshof vond dat sprake zou kunnen zijn van
  disproportioneel handelen door het openbaar ministerie was het
  Hooggerechtshof desondanks van mening dat voldoende bewijs bestond
  om aan te nemen dat de verdachte vooropgezet (predisposed)
  was.

  De zaak United States v. Russell laat zien hoe de
  objectieve test van de uitlokking bijna naadloos overloopt in het
  verweer dat zich op schending van het eerlijk proces of due
  process
  -principe beroept. Het Hooggerechtshof heeft in recente
  uitspraken aangegeven dat er gevallen zijn waarin het
  uitlokkingsverweer niet opgaat, maar dat er sprake kan zijn van een
  buitengewoon onbehoorlijk gedrag van de infiltrant (outrageous
  and shocking to the sense of justice
  ), waardoor de due
  process-clausule van het vijfde en veertiende Amendement overtreden
  wordt. Noot

  Aanknopingspunten voor het due process-verweer zijn: schending
  van de rechten van niet-deelnemende derde personen; de vorm van de
  criminaliteit, en de omvang van de deelname van de infiltrant aan
  het tenlaste gelegde feit, in het bijzonder of medewerking of
  planning van het feit doorslaggevend is geweest. Het due
  process
  verweer werd in stelling gebracht in de zaak Hampton v.
  United States. Noot Het Hooggerechtshof verwierp het
  verweer dat de politie zich schuldig zou hebben gemaakt aan een
  buitengewoon berispelijk
  optreden, omdat de verdachte had toegegeven predisposed te zijn.
  Het Hooggerechtshof stelt de buitensporigheid van undercover
  praktijken alleen aan de kaak indien geen sprake is geweest van
  vooropgezetheid bij de verdachte. Noot In United States
  v. Twigg Noot werd voor het eerst met succes een beroep
  gedaan op het due processverweer bij een lagere federale rechter.
  Noot De undercover agent was te ver gegaan. Noot

  De grens van de overschrijding van het behoorlijk proces ligt
  hoog. Noot Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat
  indien het beroep op de schending van het due process
  succesvol is, dit leidt tot het niet-ontvankelijk verklaren van het
  openbaar ministerie. Noot

  In de dagelijkse opsporingspraktijk van federale
  opsporingsinstanties zijn vooral de richtlijnen van het
  Department of Justice van belang, waarin gedetailleerde
  regels zijn opgenomen voor alle undercover operaties waaraan
  FBI-agenten deelnemen (Attorney General’s Guidelines). De
  officile goedkeuring is gelaagd en meerdere instanties van het FBI
  en het Department of Justice zijn bij de
  toestemmingsprocedure betrokken: hoe zwaarder de ingreep, hoe
  breder de consensus dient te zijn; zware ingrepen moeten dan ook
  terug te voeren zijn op politiek verantwoordelijke personen.

  Bij direct gevaar mag een FBI-agent op plaatselijk niveau
  toestemming verlenen tot een infiltratie-actie. Deze toestemming
  dient binnen 48 uur te worden bekrachtigd op hoger niveau. De
  richtlijnen stellen – duidelijker dan in de jurisprudentie – dat
  deelname aan strafbare feiten door de infiltrant uitsluitend
  acceptabel is indien deze strafbare feiten noodzakelijk zijn voor
  de inwinning van informatie of bewijsmiddelen en leiden tot een
  succesvolle opsporing; wanneer de infiltrant zijn geloofwaardigheid
  moet opbouwen of in stand moet houden en wanneer dood of zwaar
  lichamelijk letsel moet worden voorkomen.

  Ten aanzien van de controle op infiltratie kan men tenslotte nog
  een onderscheid maken tussen controle ex ante, tijdens en
  ex post. Noot Deze controle kan worden uitgevoerd
  door verschillende autoriteiten, namelijk politie, justitie en de
  rechterlijke macht. Een controle voorafgaand (ex ante) aan
  een infiltratie betreft de toestemming en eventueel de voorwaarden
  waaronder de infiltratie dient plaats te vinden. Deze controle is
  zowel politieel als rechterlijk. Voor de politile controle die
  voorafgaat aan de diepte-infiltratie moet toestemming worden
  verkregen van een hogere politiefunctionaris, die zelf bepaalt of
  het Criminal Undercover Operations Review Committee in
  kennis dient te worden gesteld. Noot Dit betekent in
  feite dat aan de politie een grote discretionaire bevoegdheid is
  toegekend. Deze commissie dient te allen tijde toestemming te geven
  voor infiltraties die (gepland) langer dan 180 dagen duren of
  (onverwacht) langer zijn gaan duren. Zij controleert vooral de
  procedures, de veiligheidsaspecten, de kosten en dergelijke. Voor
  de juridische toetsing wordt de officier van justitie bij de
  concrete zaak betrokken.

  De infiltrant of undercover agent in het Amerikaanse
  strafproces is mede-verbalisant en hij dient na onthulling van zijn
  eigen identiteit het proces-verbaal met zijn eigen naam te
  ondertekenen. Hij dient als getuige ter zitting te verschijnen en
  indien nodig kan hij daartoe gedwongen worden (gijzeling). Niet
  nakoming van de verplichting tot het afleggen van een verklaring
  kan leiden tot ontslag. Noot Onduidelijk is in hoeveel
  gevallen politieambtenaren na onthulling van de identiteit niet
  meer inzetbaar zijn bij verdere infiltratie- of
  informantenoperaties.Beide opsporingsinstanties moeten bovendien
  het Congress in hun jaarverslag uitvoerig berichten over
  alle uitgevoerde undercover opsporingsoperaties en de
  resultaten daarvan. Elk jaar vindt een openbare zitting plaats in
  het parlement over het jaarbudget en de opsporingsactiviteiten van
  de FBI gedurende het voorgaande jaar alvorens de wet opnieuw wordt
  aangenomen. De uitvoerende macht kan aldus een redelijke ex
  post
  controle uitoefenen op het opsporingswezen, ook al omdat
  ambtenaren van de FBI verplicht zijn op soms zeer gedetailleerde
  vragen van de afgevaardigden in te gaan en hun antwoorden zonodig
  met interne documenten te ondersteunen. Noot Opslag van
  gegevens De namen van geobserveerde personen worden opgeslagen in
  de centrale FBI-computer (National Crime Information Center
  NCIC
  ). Deze computer bevat twaalf soorten gegevens, waaronder
  auto’s, autokentekens, schietwapens, waarde-documenten,
  pleziervaartuigen, arrestatiebevelen tegen gezochte personen,
  vermiste personenen en veroordelingen. Noot Ongeveer
  64.000 politieambtenaren hebben toegang tot deze computer, evenals
  andere instanties op federaal, staat en lokaal niveau (rechters,
  gevangenisbewaarders).

  Uitwisseling van gegevens

  Opsporingsambtenaren zijn aangewezen op de bereidwilligheid van
  andere instanties om aan hen gegevens te verstrekken.
  Gerechtshoven, bepaalde gremia (zoals de onderzoekscommissies van
  het congres, grand juries, en een aantal in de wet
  gespecificeerde autoriteiten) hebben ook het recht zulke gegevens
  op te vragen. Aan een verzoek tot gegevensverstrekking door een
  niet-opsporingsinstantie moet een strafbepaling ten grondslag
  liggen, die betrekking heeft op het weigeren te voldoen aan het
  verzoek om het gevraagde ter inzage geven of
  verstrekken van bepaalde documenten danwel op het optreden als
  getuige. Instanties zoals de Pennsylvania Crime Commission en de
  New York State Organized Crime Task Force
  hebben het recht een
  subpoena te hanteren. Een subpoena is ook noodzakelijk voor een
  verzoek tot computer matching. Noot

  Voor opsporing op basis van dit soort gegevens zijn het het
  kader van het veertiende Amendement – met het oog op due
  process
  – een aantal criteria ontwikkeld voor de bescherming
  van gegevens. Op de uitwisseling van gegevens tussen
  overheidsorganen is de Privacy Act (5 U.S.C. 552 a.) van
  toepassing. De Amerikaanse Privacy Act is onvergelijkbaar met
  veel Europese wetten op de persoonsregistratie, die meestal
  overkoepelend en homogeen van aard zijn.
  Noot De
  wet bevat algemene bepalingen voor opgeslagen gegevens. Het
  algemene principe is het finaliteitsprincipe: gegevens mogen niet
  voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij aanvankelijk
  verkregen zijn. Deze wet schijnt echter weinig effect te sorteren
  in de praktijk omdat weinig controle wordt uitgeoefend op de
  naleving.
  Noot Uitvoerende ambtenaren zouden de
  regels van de Privacy Act niet in ogenschouw nemen.

  Noot

  Het Vierde Amendement is echter niet van toepassing op de
  opsporing die plaatsvindt op basis van gegevensanalyse. Als
  persoonsgegevens eenmaal in de computer zijn opgeslagen staan de
  betrokkene weinig remedies ter beschikking. In de literatuur is
  weinig bekend van de wijze waarop gegevens worden samengevoegd en
  geanalyseerd.

  Wel is bekend dat het Financial Crimes Enforcement Network
  van het U.S. Treasury Department (opgericht in 1990)

  ondersteuning verleent aan opsporingsdiensten in de vorm van
  analyse van financile transacties. Dit gebeurt op basis van zowel
  harde gegevens over concrete verdachten als zachte gegevens over
  wat wij in Nederland CID-subjecten en grijze veld-subjecten noemen.
  De gegevens die worden gebruikt door het netwerk worden
  voornamelijk verkregen van financile instanties die een wettelijke
  meldingsplicht hebben aangaande transacties ten bedrage van $
  10.000,- of meer. Noot In de overheidssfeer wordt
  regelmatig gebruik gemaakt van de methode van computer
  matching
  . Deze methode houdt in dat geautomatiseerde databanken
  worden gekoppeld en vergeleken, met het doel personen op te sporen
  die in meerdere databanken voorkomen. De methode wordt bijvoorbeeld
  gebruikt om sociale verzekerings-fraudeurs op het spoor te komen.
  Over het gebruik van deze methode in de strafrechtelijke sfeer zijn
  weinig gegevens beschikbaar en er bestaat ook weinig rechtspraak op
  dit gebied. Het Office of Technology Assessment maakt
  melding van een toename in het gebruik van dit opsporingsmiddel,
  ondere tegen witwassen. Noot

  Een wettelijke basis voor computer matching is gelegen in de
  Tax Reform Act of 1976, Public Law 94-455 en de Department of
  Defense Authorization Act of 1983, Public Law 97-252. Deze
  wettelijk geregelde vormen van computer matching hebben vooral
  betrekking op gegevens die reeds zijn opgeslagen bij
  overheidsdiensten. De Social Security Act (42 U.S.C. .1320b-7)
  heeft een iets uitvoerigere regeling, namelijk dat de staten worden
  verplicht gegevensvergelijkingen uit te voeren en maatregelen te
  nemen die de gegevensvergelijking vereenvoudigen (deze vergelijking
  vindt plaats met behulp van een soort sofi-nummer of
  sociaal-verzekeringsnummer). Deze wet voorziet verder in controle
  op de inkomensgegevens van werknemers elke vier jaar, de toegang
  van federale ambtenaren tot de gegevensbestanden en de toetsing van
  bruikbare gegevens. Gegevens mogen alleen vergeleken worden als een
  bepaalde zekerheid bestaat dat er bevindingen uit komen rollen over
  mensen die geen uitkering horen te ontvangen.
  De Computer
  Matching and Privacy Protection Act
  (Public Law 100-503)
  is slechts een opsomming van vormvoorschriften en heeft alleen
  betrekking op de uitwisseling van gegevens tussen de staat en de
  federatie. Noot

  De wet schrijft voor de betrokken autoriteiten een interne
  controle voor. De betrokken autoriteiten moeten voor de
  vergelijking van gegevens een overeenkomst sluiten. In deze
  overeenkomst moet staan wat het doel is van de
  gegevensvergelijking, het soort gegevens dat worden vergeleken, de
  modaliteiten van omgang met en teruggave van de gegevens en de
  wijze waarop de betrokkene wordt ingelicht. Een copie hiervan moet
  30 dagen tevoren naar een bijzondere commissie van het congres
  gestuurd worden. Bij alle autoriteiten die zich bezighouden met
  computer-matching dient een orgaan te worden ingesteld dat de
  naleving van de wettelijke regels overziet. Aan het einde van het
  jaar moeten de betreffende gremia een verslag indienen van de
  uitgevoerde gegevensvergelijkingen.

  De kritiek op computer-matching richt zich met name op
  het feit dat het op grote schaal wordt toegepast op personen die
  niet verdacht zijn, en dat daardoor veel onschuldige personen als
  potentile daders worden aangemerkt. Noot Ingevolge de
  beslissing U.S. v. Miller is het Vierde Amendement niet van
  toepassing op het
  politile gebruik van gegevensbestanden. Computer-matching valt
  derhalve niet onder de bescherming van het priv-domein.
  Noot
  Instanties zoals de Pennsylvania Crime Commission en de New York
  State Organized Crime Task Force hebben het recht een subpoena te
  hanteren in gevallen van computer matching. De subpoena dient er
  toe het verband tussen de betreffende bewijsmiddelen en de
  opsporing aan te tonen: een concrete samenhang hoeft niet te worden
  bewezen. Geen van beide instanties hebben dit middel gebruikt ter
  bestrijding van de georganiseerde misdaad.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken