• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 11.6. Conclusies

  11.6. Conclusies

  1. De meeste door de commissie en door Tak c.s. onderzochte
  landen kampen met een als ongrijpbaar ervaren criminaliteit van
  georganiseerde aard. In alle landen zoekt de overheid naar nieuwe
  wegen in de misdaadbestrijding. Nergens bestond tien jaar geleden
  toereikende regelgeving. Overal zijn sindsdien in de rechtspraak
  grenzen getrokken. In veel landen is de laatste jaren het
  wetgevingsproces op gang gekomen. Daarbij valt op dat geavanceerde
  opsporingstechnieken zeker in wetgeving zijn te vatten en dat de
  opsporing niet vanwege de vorm van de regelgeving wordt belemmerd.
  In de landen met wetgeving is de geheime opsporing niet beperkter,
  maar wel strakker gekaderd dan de landen waar met circulaires wordt
  gewerkt. Tot slot, vrijwel overal zijn in de loop van de tijd
  excessen geweest, die de aanleiding zijn gebleken tot verandering.
  De IRT-affaire is een relatief – in vergelijking met de landen om
  ons heen – late gebeurtenis. Met de aanpak van de regelgeving loopt
  Nederland niet voorop.

  Naast de normering van de opsporingsmethoden als zodanig moet
  verantwoorde sturing en controle tot stand gebracht worden door de
  uitvoerende diensten en de rechterlijke macht. Vrijwel overal is
  bij een bevoegdheid een controlepunt aangebracht. Elk land heeft
  zijn eigen systeem van checks and balances. Hoewel vorm en
  inhoud van normering, sturing en toetsing sterk kunnen variren,
  bestaat niet de indruk dat de aanpak van de georganiseerde
  criminaliteit in een bepaald land ernstig te kort schiet in
  vergelijking met elders. Uiteraard loopt het ene land wel voor op
  het andere. De ongelijke tempi van de ontnemingsprocedures zijn
  daar een treffend voorbeeld van. De technische mogelijkheden
  beperken de criminaliteitsbestrijding wel, doch deze beperkingen
  komen nauwelijks voort uit de regelgeving. De
  telefoontap
  in Belgi is misschien hierop een uitzondering. Dit
  betekent niet dat de vormgeving niet ter zake is. Een
  cultuurvreemde oplossing zal niet werken. Recht in het algemeen en
  dus ook de strafrechtspleging is in hoge mate cultureel
  bepaald.
  2. De proactieve opsporing betreft de politile
  activiteiten gericht op toekomstige, nog te plegen, strafbare
  feiten. In alle onderzochte landen wordt de facto aan proactief
  onderzoek gedaan. De rechtsgrond daarvoor verschilt wezenlijk van
  elkaar. Overigens wordt het onderscheid vooral van theoretisch en
  niet van praktisch belang geacht.

  In Belgi regelt het Wetboek van Strafvordering het onderzoek
  naar een strafbaar feit, dit is een reeds begaan feit. De
  proactieve fase valt daar niet onder. Voorts is in het algemeen de
  rechtsregel dat aan opsporingsambtenaren in het kader van hun
  taakvervulling alles toegestaan dat niet uitdrukkelijk verboden is,
  de zogenaamde permissieve regel. Voor zover naast het winnen van
  inlichtingen, al dan niet door het gebruik van informanten, andere
  opsporingsactiviteiten worden ingezet, behoeven deze de goedkeuring
  van de procureur des konings op de voet van de geheime circulaire
  van 24 april 1990 van de minister van Justitie aan het openbaar
  ministerie. In Belgi bestaat het voornemen om te komen tot
  strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen.

  In de Bondsrepubliek Duitsland is voor proactief optreden een
  strafvorderlijk kader gecreerd in de vorm van de
  Anfangsverdacht in het zogenaamde Vorfeld. Dit komt
  neer op een lichte vorm van verdenking in de zin van aanwijzingen.
  Op basis daarvan bestaat de bevoegdheid (in het licht van het
  legaliteitsprincipe voor politie en openbaar ministerie: de plicht)
  tot het instellen van (orinterend) onderzoek. De basis waarop dit
  geschiedt is in zoverre niet zuiver proactief, dat aanwijzingen
  voor reeds gepleegd strafbaar handelen voorhanden moeten zijn. Dat
  onderzoek hoeft echter niet (alleen) gericht te zijn op de feiten
  waar de aanwijzingen op slaan. Daarnaast zijn in de federale
  politiewet en in die van de afzonderlijke landen de bevoegdheden
  van de politie in het kader van de zogenaamde vorbeugende
  Verbrechensbekmpfung
  geregeld. Hieronder wordt onder meer
  verstaan het voorkomen van strafbare feiten, alsmede vorsorgen
  fr die Verfolgung knftiger Straftaten
  . De uitoefening van deze
  bevoegdheid valt niet onder het gezag van het openbaar ministerie,
  maar omvat wel de inzet van bijzondere opsporingsmethoden. Zo is
  strafvorderlijk langdurige observatie met technische hulpmiddelen
  niet toegestaan, maar in de meeste deelstaten wel toegelaten. In de
  BRD zijn de voorbereidingshandelingen voor bepaalde misdrijven
  strafbaar gesteld.

  In Engeland en Wales is het gehele opsporingsonderzoek in handen
  van de politie die daarin zelfstandig optreedt. Slechts voor het
  aftappen van de telefoon is machtiging van de Home Secretary
  vereist. Ten aanzien van de opsporingsmethoden is nauwelijks
  regelgeving voorhanden. De weinige regelgeving bestaat
  doorgaans
  in circulaires. In Engeland wordt de inzet van bijzondere
  opsporingsmiddelen – ook in de proactieve fase – nauwelijks als
  problematisch ervaren. De opsporingsmiddelen mogen worden ingezet
  voor de opsporing en vervolging, maar ook voor het inlichtingenwerk
  en ter voorkoming van strafbare feiten. Hiermee is de proactieve
  opsporing geoorloofd. Voorbereidingshandelingen van strafbare
  feiten in vereniging begaan (conspiracy) zijn strafbaar.

  In de Verenigde Staten is voor inbreuken op de gegarandeerde
  grondrechten veelal machtiging – in de meeste staten van de rechter
  – nodig. Deze machtiging kan worden afgegeven onder meer in de
  gevallen dat verdenking bestaat dat een strafbaar feit – al dan
  niet van bepaalde ernst – is gepleegd dan wel onmiddellijk gepleegd
  zal gaan worden. Zijn de gegarandeerde rechten niet in het geding
  of wordt door de opsporingsactiviteit geen rechtens te beschermen
  belang van de latere verdachte geschonden dan is de politie vrij in
  haar optreden. Proactief optreden is aldus gebonden aan naar
  verwachting binnenkort te plegen delicten en valt overigens
  doorgaans buiten de – ex ante – rechterlijke controle.

  In het onderzoek van Tak c.s. valt op dat in Frankrijk het
  voorbereidend opsporingsonderzoek een zo ruime omschrijving heeft
  dat het ook het proactieve onderzoek omvat. De onderschepping van
  telecommunicatie kan eveneens proactief zijn, zij het dat zulks
  gebeurd in de vorm van wat wij een veiligheidstap zouden noemen. In
  Itali is het proactieve onderzoek wettelijk geregeld. Het is
  gericht op de informatiegaring, die later strafvorderlijk relevant
  kan zijn. Blijkens het rapport over Denemarken is daar observatie
  in het openbaar en in publieke ruimten, al dan niet met technische
  hulpmiddelen en met opnamemogelijkheid, ook proactief toegestaan
  evenals het gebruik van informanten en – onder strenge voorwaarden
  – infiltratie. 3. De organisatie van de tegenspraak is
  problematisch in verband met het geheime karakter van veel
  bijzondere opsporingsmethoden. Elk land heeft zo zijn eigen
  voorzieningen. Zo moeten in de Bondsrepubliek de meeste, maar niet
  alle inbreuken op de informationelle Selbstbestimming
  achteraf aan de betrokkenen worden meegedeeld. In wezen is dit de
  meest directe uitwerking van het vereiste van artikel 13 EVRM dat
  op schending van de gegarandeerde burger- en vrijheidsrechten,
  betrokkenen een rechtsmiddel (remedie) moeten hebben, ook indien de
  schending is begaan door personen in de uitoefening van hun
  ambtelijke functie. Daarnaast is in Duitsland, evenals in Engeland
  en Wales, de Verenigde Staten en Denemarken, de uitwerking van het
  onmiddellijkheidsbeginsel dat alles dat voor het bewijs nodig is
  uitvoerig op de terechtzitting ter sprake moet worden gebracht.

  In Engeland en Wales respectievelijk de Verenigde Staten is de
  mate van disclosure van het opsporingsdossier de vrijheid
  van de Crown Prosecution Service respectievelijk de District
  Attorney, zij het dat de rechter moet instemmen met het gesloten
  houden. In de loop van het proces kan de rechter de aanvankelijk
  genomen beslissing wijzigen gelet op de ontwikkelde lijn van
  verdediging. De rechter geeft derhalve bij zijn beslissing omtrent
  disclosure geen oordeel over de rechtmatigheid van het
  opsporingsmiddel, maar hij let op de eerlijkheid van het
  proces. Wordt de opsporing ter discussie gesteld dan verbiedt de
  eerlijkheid om relevante gegevens ter zake aan de verdediging te
  onthouden. Wil het openbaar ministerie ondanks de last tot
  openbaarmaking het dossier gesloten houden, dan zal het de zaak
  moeten terugnemen. In Belgi en Frankrijk is het voorbereidend
  onderzoek geheim. Dit brengt mee dat slechts de processen-verbaal
  uit het vooronderzoek voor zover zij van belang zijn voor de
  bewijsvoering zullen worden geopenbaard aan de verdediging. Dit ter
  discretie van het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter. Ook
  hier kan natuurlijk de aanval van de verdediging op het
  voorbereidend onderzoek tot openheid leiden, maar een
  veiligheidsklep is niet voorhanden. De zittingsrechter kan niet van
  een oordeel omtrent de rechtmatigheid van het gebruik van een
  opsporingsmiddel worden afgehouden. In Frankrijk kunnen bepaalde
  infiltratieprojecten volledig gesloten blijven.

  In Denemarken is een getrapte vorm van tegenspraak georganiseerd
  bij de inzet van opsporingsmethoden waarvoor voorafgaande
  rechterlijke machtiging is vereist. In raadkamer treedt een
  toegevoegd advocaat op namens de in onwetendheid gehouden
  verdachte. Deze advocaat, op wie een geheimhoudingsplicht rust en
  die niet in de strafzaak zelf mag optreden, heeft het recht om
  beroep in te stellen tegen de rechterlijke beschikking.

  4. In alle onderzochte landen geldt in meer of minder strikte
  mate het verbod van uitlokking. Wordt iemand gebracht tot strafbare
  feiten waartoe hij zonder de interventie van de politie niet
  gekomen zou zijn, dan zal hij niet veroordeeld worden. Blijkt van
  bestaand algemeen of generiek opzet tot dergelijke strafbare
  feiten, of zo men wil predispositie (VS), dan is de methode
  toelaatbaar.

  5. Nergens is uitdrukkelijk in de wet geregeld dat door of ten
  behoeve van politie en justitie verontschuldigbaar strafbare feiten
  mogen worden begaan. Voor de Angelsaksische rechtssytemen ligt de
  noodzaak hiertoe iets anders, omdat in tegenstelling tot de
  continentale systemen een misdadige intentie wordt vereist voor
  strafbaarheid. Op het continent is het voor strafbaarheid voldoende
  dat de dader de gewraakte handeling sec
  heeft willen verrichten. In alle andere landen wordt de oplossing
  gevonden in het opportuniteitsbeginsel: de vrijheid van het
  openbaar ministerie om niet te vervolgen. Zelfs in Duitsland wordt
  hiervoor het legaliteitsprincipe doorbroken, althans van vervolging
  afgezien. Nergens wordt overigens de strafbaarheid van feiten als
  gevolg van de inzet van bijzondere opsporingsmethoden uitgesloten
  geacht op grond van algemeen werkende strafuitsluitingsgronden.
  Alleen Itali kent een beperkte regeling van immuniteit voor
  projectmatig optredende politile infiltranten in geval van
  bewijsgaring van witwassen, drugcriminaliteit en handel in
  wapens.

  6. Er zijn landen met zeer gedetailleerde regelgeving inzake het
  omgaan met persoonsgegevens. Andere landen hebben nauwelijks of
  zeer algemene regelgeving. In beide situaties bestaan reguliere
  gegevensstromen naar en tussen de opsporingsinstanties, alsmede van
  private instellingen naar opsporingsdiensten. De landen met
  uitvoerige regelgeving mogen bepaald niet minder gegevens vergaren
  en mogen er evenmin minder mee doen. Wel is het gebruik van
  gegevens sterker gereglementeerd in de zin dat er meer toezicht is,
  dat handelingen ten aanzien van gegevens schriftelijk moeten worden
  vastgelegd, zoals bij verstrekking en koppeling, en dat veelal is
  voorzien in inzage en correctierecht van de geregistreerde. Soms is
  het geven van informatie aan de geregistreerde verplicht. Bovendien
  is in die landen de verwijdering en vernietiging van gegevens
  geregeld. Een materile beperking in het gegevensverkeer levert de
  regelgeving doorgaans niet op, wel worden de gegevensstromen
  traceerbaar.

  7. In Engeland en Wales wordt de telefoontap slechts informatief
  gebruikt. Het gebruik van de resultaten van de tap als bewijs is
  uitgesloten. De door ons gesproken functionarissen zouden niet
  anders willen. Zij kunnen zich het gebruik tapgegevens als bewijs
  ter zitting te presenteren niet goed voorstellen, want wat zou het
  bewijzen. Bovendien zou het slechts aanleiding zijn om in het
  overige inlichtingenwerk van de politie te wroeten. 8. In geen
  enkel land is het runnen van informanten een exclusieve taak van
  een klein onderdeel van het korps, al komen wel functionarissen
  voor die het runnen tot taak hebben. Elke functionaris kan
  inlichtingen verzamelen en naar de inlichtingencentrale zenden. In
  Belgi en Engeland heeft elk korps een informantenbeheerder, die
  verantwoording verschuldigd is aan de korpsleiding. Elke
  opsporingsambtenaar die een informant runt krijgt een co-runner
  aangewezen. In Engeland houdt de directe meerdere van de runner
  toezicht op de wijze van runnen. De informantenbeheerder
  controleert – en evalueert – de ingewonnen informatie.

  9. De getuigebescherming in de VS is een middel om het leven van
  getuigen, die bedreigd worden omdat ze een verklaring (zullen)
  afleggen voor de grand jury, te beschermen. Het is echter een
  middel met zeer veel nadelen. Veel getuigen houden het niet of
  slechts kortstondig vol, maken misbruik van de nieuwe identiteit
  door schuldeisers te ontlopen of door nieuwe misdaden te begaan.
  Bovendien is het een corruptiegevoelig instrument. Tak maakt
  melding van het bestaan van getuigebeschermingsprogramma’s in een
  aantal deelstaten, die effect zouden hebben. De
  kroongetuigeregeling – in welk kader getuigebeschermingsprogramma’s
  zinvol zijn – is in de BRD omstreden. De beslissing om de sinds
  1994 bestaande regeling, die ultimo 1995 expireert, te verlengen is
  nog niet genomen. De regeling is omstreden. Belgi heeft geen
  kroongetuigeregeling, maar kent wel verschoningsgronden op basis
  waarvan strafvermindering kan worden verkregen. Ook in Frankrijk is
  wettelijk voorzien in strafvermindering en -vrijstelling bij
  medewerking met de justitie in geval van terrorisme en
  drugcriminaliteit. 10. Hoewel in alle landen direct afluisteren als
  methode zeer gewenst wordt beschouwd, is de methode in het openbaar
  of in publiek toegankelijke ruimten nauwelijks werkbaar. De
  mogelijkheden om in woningen af te luisteren verschillen per land,
  doch zijn beperkt

  11. Door de respondenten in de onderzochte landen wordt ontkend
  dat doorlaten van drugs, zoals dat in Nederland wordt toegepast,
  plaatsvindt. Slechts in de literatuur over opsporingsmethoden in de
  USA wordt melding van doorlaten gemaakt. Nergens is regelgeving ter
  zake van doorlaten. In alle landen wordt vastgehouden aan de eis
  van inbeslagneming van de geobserveerde partij.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken