• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 3.1 Inleiding

  3 OBSERVATIE

  3.1 Inleiding

  In het kader van onderzoek naar strafbare feiten is observatie
  een middel van informatievergaring. De term observatie dekt een
  grote lading. Onder observatie verstaat de commissie: Het gadeslaan
  van bepaalde personen, objecten en situaties ten einde informatie
  te verzamelen, al dan niet op de openbare weg of al dan niet in
  voor het publiek toegankelijke ruimten.

  De traditionele observatie – de volgerij – vormt slechts een
  beperkt onderdeel van dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de
  telefoontap en inzage in computerbestanden, scannen van mobiele
  telefoons en semafoons, direct afluisteren (met behulp van
  technische middelen), gebruik van plaatsbepalingsapparatuur,
  fotograferen en maken van video-opnames, postvang, vuilnissnuffel
  en inkijkoperaties. Bij al deze methoden is een bepaalde mate van
  (al dan niet tijdelijke) geheimhouding vereist voor het welslagen
  van het gebruik.

  De heer Koekkoek:
  Wat vindt u nu het leuke aan het vak, het
  observeren?
  De heer Kloosterman:
  Dat is heterdaad constateren van bepaalde dingen, waardoor
  je een zaak kunt oplossen (…)en de ontbrekende schakel bent in
  het hele onderzoek.
  De heer Koekkoek:
  Ja. U ziet het gebeuren, maar u moet ervoor zorgen dat u
  niet gezien wordt.
  De heer Kloosterman:
  Ja, daar draait het om. Noot Bij observatie
  worden tevens technische hulpmiddelen gebruikt. Te denken valt wat
  de gewone volgerij betreft aan een verrekijker, een
  restlichtversterker of een nachtkijker. Het gebruik van dergelijke
  hulpmiddelen vergroot de observatiemogelijkheden. Veel van de
  andere hiervoor genoemde observatiemethoden hebben mede het doel om
  door de inzet van technische hulpmiddelen de aanwezigheid (ter
  plaatse) van een opsporingsambtenaar overbodig te maken. Dat is
  niet alleen van belang vanuit het oogpunt van het besparen van
  personeel en kosten; soms is er geen mogelijkheid voor een
  politiefunctionaris om fysieke waarnemingen te kunnen doen. Door
  observatie met gebruikmaking van technische hulpmiddelen kan voorts
  worden bereikt dat de observatie reproduceerbaar is. Een bandopname
  kan worden bewaard en is daarmee in beginsel voor meer personen
  toegankelijk. De technische observatiemethoden zijn soms
  opmerkelijk verstrkkend. Van elk van de voormelde specifieke
  observatiemethoden wordt de huidige juridische grondslag
  beschreven, de frequentie van het gebruik, de functionarissen die
  organisatorisch met de inzet zijn belast, de doelen en de
  effectiviteit van de inzet, de gevallen waarin tot inzet wordt
  besloten alsmede de duur en/of de eventuele vormvoorschriften
  waaronder de inzet kan plaatsvinden.
  De heer Kloosterman:
  Ja, je hebt onderzoeken waar wij vrij lang op zullen werken
  en je hebt onderzoeken die eenmalig zijn.
  De heer Koekkoek:
  Wat is de langste observatie die u ooit heeft gedaan
  op dezelfde zaak?
  De heer Kloosterman:
  Enkele jaren. U moet het niet zo zien dat wij ‘s ochtends
  vroeg opstaan en dan direct op die zaak gaan en dat wij dat twee
  jaar lang doen. (…) Enkele malen in de week wordt er gekeken wat
  hij doet. Meestal loopt daarnaast het traject van een tactische
  recherche die ons de informatie geeft dat de betrokkene dan en dan
  een ontmoeting heeft met die en die. Je kunt dan kijken of hij er
  inderdaad naar toe gaat en wie het andere contact is.

  Noot

  Observatie kan door allerlei politiediensten worden verricht. Wel
  zijn in het bijzonder de observatieteams (OT) en de secties
  technische ondersteuning (STO) met specifieke
  observatiewerkzaamheden belast (zie Bijlage Organisaties,
  hoofdstuk 5
  Ondersteunende diensten). Deze diensten
  werken doorgaans in nauwe samenwerking met, danwel onder
  verantwoordelijkheid van de criminele inlichtingendiensten (CID).
  In het rapport Opsporing gezocht betroffen enkele
  vraagpunten uitdrukkelijk de observatie. 4A Welk effect heeft de
  voortdurende technische ontwikkeling op de praktijk van de
  opsporingsmethoden? 4B Welke grenzen dient de wetgever te stellen
  aan het gebruik van observatiemiddelen? 4C Hoe maken
  opsporingsorganisaties in de praktijk gebruik van
  observatiemiddelen? Zijn daar in de tijd
  ontwikkelingen in te onderkennen? Welke inhoudelijke en procedurele
  voorwaarden hanteren opsporingsorganisaties feitelijk voor de inzet
  van observatiemiddelen?
  4D Vallen de thans gebruikte opsporingsmethoden binnen de grenzen
  van de wet? 4E In hoeverre worden buitenwettelijke
  observatiemiddelen gehanteerd door opsporingsorganisaties? 4F Welk
  effect heeft het verschijnsel contra-observatie op het gebruik van
  opsporingsmethoden en het functioneren van opsporingsorganisaties?

  In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de navolgende
  onderwerpen behandeld. In 3.2 wordt de methode nader gedefinieerd
  en in zijn verschijningsvormen omschreven. Paragraaf 3.3 behelst
  het juridische kader. Aan de grondrechtenproblematiek wordt
  afzonderlijk aandacht besteed. De vraag daarbij is of het gelet op
  de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
  mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) noodzakelijk is voor (nog
  niet geregelde) vormen van observatie een wettelijke regeling te
  treffen. Vervolgens wordt de stand van het recht beschreven voor de
  verschillende vormen van observatie. Paragraaf 3.4 is gewijd aan
  het feitelijk gebruik van de verschillende bijzondere
  observatiemethoden. Paragraaf 3.5 betreft de controle en
  samenwerking. In 3.6 wordt een groot aantal conclusies
  getrokken.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken