• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 3.2 Omschrijving methode

  3.2 Omschrijving methode

  Observatie komt in uiteenlopende verschijningsvormen voor. De
  traditionele observatie kan statisch of dynamisch zijn. Statische
  observatie geschiedt vanuit een vast punt, terwijl bij dynamische
  observatie het te observeren object of subject wordt gevolgd.
  Gesproken wordt dan ook wel van volgerij, mobiele observatie of
  schaduwen. Het gaat dan om het direct, fysiek, heimelijk gadeslaan
  en systematisch heimelijk volgen van een persoon of een object, al
  dan niet met gebruikmaking van hulpmiddelen. Voor zowel de
  statische als voor de dynamische observatie geldt dat deze zowel
  incidenteel als stelselmatig kan zijn. Onder het aftappen van
  telecommunicatie wordt in de eerste plaats de telefoontap verstaan,
  maar sinds kort kan ook de fax worden getapt en opgenomen door een
  opsporingsambtenaar evenals ander niet voor het publiek bestemd
  gegevensverkeer via de telecommunicatie-infrastructuur. Wel moet
  het vermoeden bestaan dat de verdachte daaraan deelneemt. Het
  aftappen gaat vooralsnog via de infrastructuur van PTT-Telecom. Het
  aftappen via de telecommunicatieinfrastructuur betreft een concreet
  aangewezen abonneenummer. Het gaat hier om gegevensverkeer per
  telefoon, semafoon, telefax en telex. Het dataverkeer tussen
  computers (E-mail) via de telefoonlijn valt er eveneens onder. Dit
  laatste ondervindt overigens in de praktijk nog veel technische
  problemen.

  Bij inzage in computerbestanden gaat het om het verschaffen van
  toegang tot gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of
  overgedragen met gebruikmaking van een geautomatiseerd werk. Dit
  observatiemiddel onderscheidt zich van de overige, omdat de wet
  niet de mogelijkheid kent het heimelijk in te zetten. Om die reden
  en omdat het middel niet veel wordt toegepast zal de verdere
  bespreking van dit middel summier zijn. Bij het scannen van mobiele
  telefoons dient bedacht te worden dat tot voor kort dergelijk
  gegevensverkeer niet afgetapt kon worden via de
  telecommunicatieinfrastructuur. Daarom werd met behulp van een
  zogenaamde scanner vastgesteld of mobiele telefoons in gebruik
  waren en werden met behulp van die scanner gesprekken afgeluisterd.
  Signalen die door de ether gaan werden derhalve door de scanner
  opgevangen. De scanner wordt op een bepaald golfbereik ingesteld en
  richt zich op het sterkste signaal. Het is mogelijk de scanner
  daarop te fixeren en daarna gericht en systematisch alle gesprekken
  die op die frequentie worden gevoerd af te luisteren. Het is
  noodzakelijk dat de scanner in de nabijheid van de af te luisteren
  mobiele telefoon operationeel is. Om die reden is het gebruikelijk
  dat een scanner aanwezig is in een observatievoertuig van de
  politie. De scanner zelf wordt in de praktijk wel aangeduid als
  kolibrie, naar de meest voorkomende merknaam.

  De heer De Graaf :
  Met die Kolibrie kon u eigenlijk twee dingen doen:
  bepalen dat iemand aan de telefoon zat en rechtstreeks afluisteren
  als u erachter zat en een frequentie opving.
  De heer Mosterd:
  Dan konden wij gewoon afluisteren, ja.
  De heer De Graaf:
  Dat deed u dan zonder machtiging van de
  rechter-commissaris?
  De heer Mosterd:
  Voor alle duidelijkheid: de informatie die wij via de
  Kolibrie hoorden, gebruikten wij alleen als er een machtiging
  van de
  rechter-commissaris was. Nog steeds gaat de
  schakelaar van het apparaat gewoon om als wij zien dat er iemand
  belt met ATF3, alhoewel je die vandaag de dag niet veel meer
  tegenkomt.
  De heer De Graaf:
  Wat bedoelt u met de schakelaar gaat om?
  De heer Mosterd:
  Dat het apparaat aangaat. Dan maakt het observatieteam
  er gebruik van om te anticiperen op de bewegingen van de
  verdachte.
  De heer De Graaf:
  Is dat een grijs gebied of een grensgebied?
  De heer Mosterd:
  Ik wil er niet schijnheilig over doen: wij beroepen ons er
  natuurlijk op dat het eigenlijk

  nergens wettelijk verboden is om een scanner te
  gebruiken. Er zijn ook uitspraken, richtlijnen, over dat je hem wel
  mag gebruiken voor operationele werkinformatie ten behoeve van
  je
  observatieteam, maar dat je de informatie die zonder
  machtiging is verkregen, niet mag gebruiken ten behoeve van het
  onderzoek.
  Noot

  Thans kunnen gesprekken, gevoerd via een mobiele telefoon,
  aangemerkt worden als gegevensverkeer via de
  telecommunicatie-infrastructuur.
  Het scannen van semafoons is het met behulp van een technisch
  middel zowel ongericht als gericht opvangen en desgewenst
  vastleggen van semafoonoproepen in de ether. Als eenmaal is
  vastgesteld dat van een semafoon gebruik wordt gemaakt kan met
  behulp van de bij de semafoon behorende unieke RIC-code het verkeer
  van en voor die semafoon worden onderschept en vastgelegd. Het
  scannen van semafoons kan op ongeveer dezelfde wijze als het
  scannen van mobiele telefoons. Met behulp van een scanner,
  ingesteld op de voor het semafoonverkeer gebruikte golflengte,
  gekoppeld aan een computer kunnen alle op die frequentie
  uitgezonden boodschappen worden geregistreerd.

  Wanneer de RIC-code bekend is, kan dit gericht gebeuren op een
  bepaalde semafoon. Voordat deze geavanceerde techniek voor handen
  was, geschiedde het onderscheppen van semafoonboodschappen ook door
  een semafoon parallel te schakelen aan de te observeren semafoon.
  De parallel geschakelde semafoon werd voorzien van dezelfde
  RIC-code als de te observeren semafoon. Op deze wijze worden alle
  boodschappen voor de te observeren semafoon eveneens opgenomen op
  de parallelle semafoon. Deze werkwijze wordt steeds minder
  gebezigd. Er kan nog op worden gewezen dat het gegevensverkeer dat
  door middel van een semafoon mogelijk is, zich steeds verder
  ontwikkelt. Aanvankelijk was slechts een geluidssignaal mogelijk
  (gesproken werd ook wel van een sematoon), vervolgens bleek het
  mogelijk het geluidssignaal te combineren met een op een display
  verschijnend telefoonnummer. Thans kunnen via bepaalde semafoons
  korte teksten worden overgebracht.

  Onder het direct afluisteren met behulp van technische middelen
  wordt verstaan het afluisteren en/of opnemen van gesprekken, niet
  zijnde het aftappen van telecommunicatie, met gebruikmaking van
  (verborgen) microfoons (richtmicrofoons en bugs) en/of recorders.
  Daarbij dient het (heimelijk) opnemen van een gesprek met medeweten
  van n van de gespreksdeelnemers onderscheiden te worden van het
  afluisteren zonder dat n van de gespreksdeelnemers op de hoogte is
  van het afluisteren.

  Plaatsbepalingsapparatuur wordt ingezet om de plaats van een
  bepaald object te bepalen. Daartoe wordt het te observeren object
  heimelijk uitgerust met een zender die een signaal uitzendt dat
  door de politie kan worden opgevangen. De ontvangstapparatuur
  bevindt zich op een vaste plaats (bijv. het politiebureau) en in
  andere gevallen wordt de ontvangsapparatuur mobiel ingezet (in een
  volgauto).

  De heer Koekkoek:
  Dat ging met hoge snelheid over de autobaan?
  De heer Kloosterman:
  Nee, dit ging met heel lage snelheid. Ja, ik kan het
  eigenlijk wel vertellen, maar… Wij maakten toen gebruik van
  peilapparatuur. Eh, de man reed nogal langzaam.
  De heer Koekkoek:
  Wat is langzaam op de autobaan?
  De heer Kloosterman:
  80 km/u. (…) meestal word je dan voorbij gereden door de
  vrachtwagens. Dus dan valt 80 km/u erg op, als er een hele sliert
  OT-auto’s rijdt. (Gelach) Het schijnt grappig te zijn, maar voor
  ons zijn zulk soort situaties heel moeilijk. Dus toen is er
  besloten om peilapparatuur in te zetten. (…) Ik denk dat ook
  meegenomen is dat een sliert Nederlandse auto’s in een buitenland
  heel moeilijk te verbergen is. Dus vandaar dat er ook
  peilapparatuur ingezet is.
  Noot

  Onderscheid kan worden gemaakt tussen apparatuur ter ondersteuning
  van dynamische observatie (bijvoorbeeld een baken voor
  peilapparatuur aan een auto of container) en apparatuur die dient
  om vanuit een centraal punt de bewegingen van een object te volgen
  (het volgen van een container op een schip door middel van
  satellietverbindingen). De apparatuur dient de plaats van een
  object aan te geven. Bewegingsdetectie is eveneens mogelijk. Dit
  betekent dat er een signaal wordt uitgezonden als een object in
  beweging komt. Voorts is er apparatuur met richtings- en
  afstandsindicatie. Een speciaal soort apparatuur is de geotach, die
  als een soort tachograaf de bewegingen van het object vastlegt en
  later kan worden uitgelezen. Bij fotograferen en het maken van
  videoregistraties moet in dit kader gedacht worden aan het
  heimelijk met beeldregistratiemiddelen vastleggen van
  plaatsvindende activiteiten en de personen die daarbij betrokken
  zijn. Dit middel wordt ingezet ter ondersteuning van dynamische
  observatie (bijvoorbeeld het vastleggen van een ontmoeting of een
  situatie). Het technische middel ondersteunt de waarneming met
  eigen ogen.

  De heer Vos:
  Is observatie door middel van videocamera’s in uw
  optie onbeperkt mogelijk?
  De heer Koers:
  Technisch is het onbeperkt mogelijk. Als een rechercheur
  ergens staat te kijken, ziet hij wat er gebeurt. Het is
  geaccepteerd dat hij een bril op zijn neus zet als zijn ogen wat
  kippig zijn. Als er op afstand iets gebeurt, wordt het geaccepteerd
  dat hij een verrekijker op zijn ogen zet. Ik denk dat in het
  verlengde daarvan technisch gezien ook een videocamera zit. Daaraan
  zitten wel grenzen.
  Noot

  Inzet van dit middel bij statische observatie (bijvoorbeeld het
  vastleggen van alle bewegingen bij een pand, al dan niet
  aangestuurd door bewegingsdetectie) komt eveneens voor. Het middel
  wordt hier niet ondersteunend, maar zelfstandig ingezet. De
  apparatuur wordt verborgen opgesteld bijvoorbeeld in een
  parkeermeter of een verkeerstellerskastje in de berm. Het is zelfs
  mogelijk een camera te monteren in de binnenspiegel van een auto.
  De apparatuur is op afstand bedienbaar en vervangt fysieke directe
  waarneming. De term postvang wordt in de praktijk gebruikt voor het
  op enigerlei wijze onderscheppen van post met het doel kennis te
  nemen van de op de buitenzijde aanwezige informatie en/of de inhoud
  en/of het poststuk heimelijk te voorzien van afluister-of
  detectieapparatuur, waarna het weer aan de geadresseerde wordt
  aangeboden. Twee vormen zijn hier te onderscheiden. Het is mogelijk
  dat de post uit de brievenbus wordt gehengeld en het is mogelijk
  dat de post desgevraagd door de PTT wordt onderschept. Te denken
  valt bijvoorbeeld aan pakketten met cocane die gecontroleerd worden
  afgeleverd. Op die wijze wordt getracht zo nauwkeurig mogelijk vast
  te stellen voor wie het pakket bestemd is.

  De vuilnissnuffel is het onderzoek van huisvuil.
  Onder inkijkoperatie wordt hier verstaan de activiteit waarbij de
  politie heimelijk en zonder toestemming van de rechthebbende een
  (afgesloten) gebouw of erf betreedt, eventueel door middel van
  braak of verbreking, om binnen de situatie in ogenschouw te nemen
  en/of apparatuur aan te brengen in de ruimte zelf of aan een in die
  ruimte aanwezig object. Voor inkijken is betreden derhalve een
  voorwaarde en de gevallen waarin van buiten naar binnen wordt
  gekeken worden gebracht onder observeren en volgen.

  De heer Van Amerongen:
  Ik praat alleen over mijn regio. Het is in feite heel
  eenvoudig ontstaan uit onderzoeken die men draaide op het gebied
  van de synthetische drugs, Daarbij werd dan door observanten gezien
  dat spullen werden binnengebracht in een boerenschuur, wat dan
  grondstoffen bleken te zijn voor het maken van synthetische drugs.
  Op een gegeven moment dachten we dan: Nu, de criminelen zijn ook
  binnen, laten we maar eens tot aanhouding overgaan. Toen bleek
  echter dat er nog geen strafbaar produkt lag, alleen maar
  grondstoffen die volgens de crimineel gebruikt werden om kattevoer
  of kattebakvulsels te maken, waarbij ze bezig waren met een nieuw
  procd.
  De heer De Graaf:
  Kan dat, naar uw oordeel?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben het nagevraagd bij wetenschappers. In scheikunde
  was ik niet al te best op de middelbare school. Die hebben het
  ontkend, maar het was in ieder geval wel reden om niet tot straf
  over te gaan. Daarom hebben wij inderdaad later gezegd: Kunnen we
  niet met een inkijkactie kijken of wij op het juiste tijdstip
  zitten? Toen is, denk ik, zo heb ik het tenminste gisteren gehoord,
  de modus ontstaan om in de boerenschuur van te voren te kijken of
  het strafbare produkt er al was. Als het er was, werd het tijd om
  tot aanhouding over te gaan, om te voorkomen dat de boeven weer in
  vrijheid konden weglopen en wij met lege handen blijven staan.

  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken