• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 3.3 Juridische grondslag

  3.3 Juridische grondslag

  3.3.1 Observatie algemeen

  De meeste van de hiervoren genoemde vormen van observatie hebben
  geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag: het observeren en volgen,
  het gebruik van plaatsbepalingsapparatuur, het maken van foto- en
  video-opnamen en het (al dan niet met toestemming van een van de
  gesprekspartners) afluisteren met behulp van technische middelen
  zijn niet geregeld. Discussie of slechts gedeeltelijke regeling
  bestaat ten aanzien van het scannen van mobiel telefoon- en
  semafoonverkeer, de postvang en de inkijkoperaties. Wel wettelijk
  geregeld is het aftappen van gegevensverkeer dat wordt gevoerd via
  de telecommunicatie-infrastructuur: het tappen (en het scannen)
  daarvan wordt bestreken door artikel 125g Sv. De wettelijke
  grondslag voor de inzage in computerbestanden is te vinden in de
  artikelen 125i t/m 125n Sv (Wet computercriminaliteit). In de
  Nederlandse rechtspraak is de meeste aandacht uitgegaan naar de
  toelaatbaarheid van observatiemethoden met het oog op artikel 8
  EVRM dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het observeren
  (schaduwen) van personen kan niet zonder meer worden beschouwd als
  een inbreuk op de privacy. Of daarvan sprake is hangt af van de
  concrete omstandigheden van het geval.

  Het gedurende enkele nachtelijke uren volgen van een auto van
  een bij de politie bekend persoon levert geen inbreuk op het recht
  op privacy op, reeds omdat de waarnemingen van de politie beperkt
  zijn gebleven tot
  hetgeen in het openbaar is geschied, aldus de Hoge Raad in de
  zogenaamde Schaduwarresten. Noot Een wettelijke
  grondslag voor dergelijke observatie is volgens de Hoge Raad
  gegeven in de algemene taak van de politie: artikel 28 oud
  Politiewet respectievelijk artikel 2 Politiewet 1993. Observatie
  van hetgeen niet in het openbaar geschiedt, maar in de eigen
  woning, kan een inbreuk op het recht op privacy opleveren.

  Zo oordeelde de Hoge Raad (in een civiel arrest) dat er sprake
  is van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, indien een
  uitkeringsgerechtigde gedurende ongeveer vijf jaren door haar
  buurman (adjunct-directeur van de GSD) in de gaten wordt gehouden
  en deze informatie om een uitkering te beindigen ter beschikking
  stelt aan de Gemeentelijke Sociale Dienst. Noot De
  gedragingen van de buurman als burger leverden hier een schending
  op van het recht op privacy.

  Dergelijke inbreuken leveren echter niet steeds een schending
  van het recht op privacy op. Zij vergen dan – zoals in hoofdstuk
  2 Juridisch kader
  (deze bijlage) is uiteengezet – een
  formeelwettelijke basis, een legitiem doel en zij moeten
  noodzakelijk (en proportioneel) zijn met het oog op dat doel. In de
  jurisprudentie is de wettelijke basis gezocht in de algemene
  bevoegdheidsverlenende (taakstellende) artikelen 141 en 142 Sv. Een
  inbreuk, maar geen schending achtte de kamer voor burgerlijke zaken
  van de Hoge Raad aanwezig in de zaak van de Wierdense
  bijstandsfraude. Het ging hier om het gedurende een periode van
  ruim twee weken vrijwel onafgebroken observeren met behulp van een
  videocamera van de woning van een van uitkeringsfraude verdachte
  persoon. Als legitimatie voor de inbreuk wijst de Hoge Raad hier op
  de algemene opsporingsbevoegdheid van artikel 141 Sv.
  Noot

  Observatie van hetgeen in het openbaar geschiedt, levert slechts
  bij uitzondering een inbreuk op het recht op privacy op. Een
  consequentie daarvan is dat de Hoge Raad de afwezigheid van een
  nadere regeling in het Wetboek van Strafvordering niet in de weg
  vindt staan aan het gebruik van bijvoorbeeld beeldmateriaal dat
  afkomstig is van een in een garagebox opgehangen camera:

  In het licht van deze vaststellingen geeft het (…) oordeel van
  het hof, inhoudende dat, bij gebreke van bijzondere omstandigheden
  die tot een ander oordeel zouden moeten leiden, noch artikel 8
  EVRM, noch enige andere rechtsregel zich verzet tegen het in het
  onderhavige geval toepassen van bedoelde opsporingsmethode, geen
  blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hieraan kan anders dan in
  het middel wordt betoogd, niet afdoen dat observatie door middel
  van een of meer video-camera’s niet uitdrukkelijk in het Wetboek
  van Strafvordering is geregeld. Noot.

  Of zich desalniettemin een inbreuk op het recht op privacy
  voordoet hangt sterk van de omstandigheden van het geval af. De
  stelselmatigheid waarmee de observatie van een persoon plaatsvindt,
  speelt daarbij in de eerste plaats een rol. Noot Ook
  kunnen de aard en de mate van intimiteit van hetgeen omtrent een
  ander wordt waargenomen, van belang zijn. Waarnemingen van hetgeen
  in het openbaar geschiedt kunnen dermate intens zijn dat zij een
  inbreuk op de persoonlijke levenssfeer opleveren. Dat zal in het
  bijzonder spelen in een situatie waarin de geobserveerden in een
  voor het publiek toegankelijke ruimte onbevangen zichzelf wilden
  zijn. Noot Zoals in hoofdstuk 2 Juridisch kader (van
  deze bijlage)
  reeds is opgemerkt wordt in de rechtspraak over de
  opsporingsmethoden – en dat betreft zeker ook de meeste van de in
  dit hoofdstuk behandelde methoden – geen verdenking vereist.

  De voorzitter:
  Wij hebben gisteren van de heer Kloosterman gehoord dat het
  in de praktijk van het werk dat u doet, eigenlijk niet uitmaakt of
  u te maken hebt met een verdachte of een subject, iemand met wie u
  bezig bent.
  De heer Mosterd:
  Voor de observatie niet echt. Het observatieteam
  rijdt inderdaad in de CID-fase, de proactieve fase of hoe we het
  ook allemaal noemen, en ook in de opsporingsfase, de tactische
  fase. Zij werken in principe op precies dezelfde manier; zij maken
  verslag op van hun waarnemingen en die komen bij ons terecht.
  Voorheen werden die alleen in een grote map gedaan en sinds een
  halfjaar – dat is gewoon een kwestie van capaciteit -verwerken wij
  die ook in het CID-registratiesysteem.
  De voorzitter:
  Maakt het nu voor uw verdere methodieken en middelen wat uit
  of u te maken heeft met een verdachte of met iemand die officieel
  nog geen verdachte is?
  De heer Mosterd:
  Volgens mij niet. Ik kan me niet direct een verschil voor de
  geest halen. Ik denk dat de werkwijze precies hetzelfde is.

  Noot

  Toch heeft nog niet iedereen daar vrede mee.

  De heer De Graaf:
  Wij horen hier van heel veel mensen dat je nu juist die
  methoden nodig hebt – en dan heb ik het niet over doorlevering,
  maar over observeren, peilbakens plakken – kortom,
  informatiemethoden om te kunnen bepalen of een
  CID-subject
  uiteindelijk ook verdachte kan worden. Wij hebben een paar
  voorbeelden op tafel gehad. Het wordt in heel Nederland
  waarschijnlijk toegepast juist om te kijken of iemand uiteindelijk
  als verdachte aangemerkt kan worden. U zegt: dat kan absoluut
  niet.
  De heer Vrakking:
  Dat vind ik. Als je het over organisaties hebt en je hebt
  twee, drie verdachten in beeld gebracht, zie je wel door het volgen
  van die twee, drie mensen meer en meer mensen. Dit betekent dat je
  zo de organisatie in beeld krijgt. Maar ‘s morgens opstaan en
  denken kom wij gaan vannacht de scharensliep maar even bekijken kan
  niet.
  De heer De Graaf:
  Maar die scharensliep is toch niet per se
  CID-subject?
  De heer Vrakking:
  Nee, maar je hoort vaak verdedigen dat je ook dingen in
  kaart zult moeten kunnen brengen, omdat het bij voorbaat al
  verdacht zou zijn. En dat gaat mij te ver.
  Noot

  3.3.2 Telefoontap en dergelijke

  Dat door het aftappen van telefoonverkeer inbreuk
  wordt gemaakt op het recht op privacy staat buiten twijfel

  Noot. De noodzaak van een wettelijke legitimatie is algemeen
  aanvaard. Bij de wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 33
  (inwerkinggetreden op 1 maart 1993) is het begrip gegevensverkeer
  via de telecommunicatie-infrastructuur gentroduceerd. Door deze wet
  (doorgaans aangeduid als de Wet computercriminaliteit) kunnen ook
  andere vormen van telecommunicatie dan de telefoon worden getapt.
  Te denken valt daarbij vooral aan de telefax en electronic mail.
  Bij de wet van 16 juni 1994, Stb. 1994, 628 (inwerkinggetreden op 1
  september 1994) is daaraan toegevoegd : of via een
  telecommunicatieinrichting die wordt aangewend voor dienstverlening
  aan het publiek. Artikel 125g Sv biedt daarmee de basis voor het
  tappen van mobiele (draadloze) telefoons. Daarbij doet niet ter
  zake welk soort mobiel dataverkeer in het geding is : GSM (Global
  system for mobile communications), het digitale paneuropese
  semafoniesysteem ERMES (European radio messaging system) of DCS
  1800 (Digital communications system).
  De wettelijke grondslag
  is te vinden in de artikelen 125f en 125g Sv. Volgens artikel 125f
  Sv heeft de officier van justitie bij ontdekking op heterdaad of
  bij verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is
  toegelaten de mogelijkheid inlichtingen te vragen over het
  telecommunicatieverkeer. Als vereiste geldt hier voorts ondermeer
  nog dat het vermoeden moet bestaan dat de verdachte aan het
  gegevensverkeer heeft deelgenomen. Het betreft hier vooral
  zogenaamde printgegevens: abonneenummers waarmee vanaf een bepaalde
  aansluiting contact is gezocht of is gebeld (zogenaamde incalls en
  outcalls) alsmede de tijdstippen waarop zulks is geschied. Het
  verzoek om inlichtingen kan zowel het verleden betreffen
  (historische printgegevens) als de toekomst: door middel van de
  gegevens is bijvoorbeeld vast te stellen of er op een bepaalde dag
  contact is geweest via de betrokken telefoonaansluiting. Tijdens
  het gerechtelijk vooronderzoek komt de bevoegdheid tot het vragen
  van dergelijke inlichtingen toe aan de rechter-commissaris. De in
  artikel 125f Sv bedoelde inlichtingen betreffen het
  telecommunicatieverkeer. Het begrip verkeer wordt door de Hoge Raad
  beperkt opgevat. Inlichtingen betreffende de tenaamstelling van
  telefoonnummers, betreffende de vraag welk telefoonnummer bij een
  bepaald adres behoort en betreffende geheime nummers vallen niet
  onder artikel 125f Sv. Het opvragen van dergelijke gegevens is
  echter geen ongeoorloofde inbreuk op het recht op privacy als
  bedoeld in artikel 8 EVRM. De inbreuk is in accordance with the
  law, omdat de PTT ingevolge artikel 11 lid 2 van de Wet
  persoonsregistraties de gevraagde inlichtingen kan verschaffen
  indien daartoe een dringende en gewichtige reden bestaat.
  Noot Wanneer de officier van justitie de inlichtingen
  vordert, is hij binnen een maand na het verkrijgen van de
  inlichtingen verplicht te beslissen of hij al dan niet een
  gerechtelijk vooronderzoek vordert. Als het niet tot een dergelijke
  vordering binnen een maand komt, moeten de inlichtingen worden
  vernietigd en dient daarvan ook proces-verbaal te worden opgemaakt
  (artikel 125h lid 4 Sv). De verplichting tot het opmaken van
  proces-verbaal van vernietiging wordt in de praktijk niet steeds
  nageleefd. Noot De termijn van een maand wordt ook niet
  altijd gehaald.

  Voor de rechter lijkt een misslag van het OM met betrekking tot
  de voorschriften in verband met het voegen in het dossier of het
  vernietigen van printgegevens niet van zodanig gewicht dat dit
  leidt tot niet-ontvankelijkheid van het OM. Noot

  Volgens artikel 125g Sv kan telefoonverkeer en dergelijke (al
  het gegevensverkeer via de telecommunicatie-infrastructuur of via
  een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor
  dienstverlening aan het publiek) onder nadere voorwaarden worden
  afgetapt en opgenomen, mits het vermoeden bestaat dat de verdachte
  aan de communicatie deelneemt. Voorts wordt geist dat het
  onderzoek
  de tap dringend vordert. Een machtiging van de rechter-commissaris
  is vereist. Van het aftappen of opnemen moet binnen twee maal
  vierentwintig uur proces-verbaal worden opgemaakt (artikel 125g Sv
  laatste volzin). Het hier bedoelde proces-verbaal behoeft niet de
  inhoud van de gesprekken te bevatten, doch dient tenminste in te
  houden dat er getapt is, door wie, wanneer en op welk nummer.
  Noot Hoewel noch uit de wet, noch uit de rechtspraak met
  zoveel woorden valt af te leiden dat de (samengevatte) inhoud van
  de gesprekken in leesbare vorm ter beschikking moet komen, is zulks
  wel gebruikelijk. Artikel 125h Sv geeft regels omtrent de
  dossiervorming en vernietiging van tapgesprekken. Hieromtrent
  bestaat ook een modelbrief van de procureurs-generaal van 2 juli
  1984 (richtlijnen onderzoek telefoongesprekken). In sommige
  arrondissementen (bijvoorbeeld Breda) bestaan eigen tapreglementen.
  In de Nederlandse rechtspraak is uitgemaakt dat de regeling van
  artikel 125g Sv en de wijze waarop deze wordt toegepast, voldoet
  aan de eisen van het EVRM. Noot Een aantal normen die
  het EVRM stelt en die in de praktijk reeds worden nageleefd, zijn
  in het wetsvoorstel Herziening gerechtelijk vooronderzoek
  opgenomen: het stellen van een maximale duur aan de tap en de
  vernietiging van de banden als de zaak is beindigd. De
  processen-verbaal met uitgewerkte tapgesprekken en de banden waarop
  deze gesprekken zijn opgenomen dienen voor zover zij voor het
  onderzoek niet van belang zijn ten overstaan van de
  rechter-commissaris te worden vernietigd. Voor zover wel van een
  onderzoeksbelang sprake is, moeten de processen-verbaal met
  gesprekken en de originele banden worden toegevoegd aan het
  procesdossier uiterlijk op het moment waarop de sluiting van het
  gerechtelijk vooronderzoek onherroepelijk wordt. De
  rechters-commissarissen voeren op het punt van de vernietiging van
  tapgesprekken een eigen en onderling verschillend beleid. In
  gevallen waarin de hand wordt gehouden aan de regeling van artikel
  125h Sv wordt soms de verdediging in de gelegenheid gesteld aan te
  geven welke gesprekken voor het onderzoek (met name ook in
  ontlastende zin) relevant zijn. In nogal wat kabinetten bestaat het
  gebruik om alle telefoongesprekken te (doen) bewaren tot het moment
  dat er sprake is van een onherroepelijke uitspraak in de strafzaak.
  De gesprekken worden dan bewaard zonder dat zij aan het dossier
  worden toegevoegd. De wet kent die mogelijkheid niet. De
  handelwijze wordt ingegeven door de angst dat er gegevens
  vernietigd worden die achteraf toch relevant blijken te zijn. Uit
  de rechtspraak komt naar voren dat vernietiging van (achteraf) voor
  het onderzoek relevante gegevens op zich zelf nog niet fataal
  behoeft te zijn Noot . Het wetsontwerp Herziening
  gerechtelijk vooronderzoek brengt op dit punt de wet in
  overeenstemming met de praktijk.

  De dwangmiddelen van de artikelen 125f en 125g Sv kunnen formeel
  bezien slechts worden toegepast als er sprake is van een verdachte.
  De dwangmiddelen worden toegepast in het kader van een gerechtelijk
  vooronderzoek. Dat gerechtelijk vooronderzoek kan zich richten
  tegen een onbekende persoon (GVO-NN). Zie artikel 181 lid 3 Sv. Dit
  betekent dat de dwangmiddelen toepasbaar zijn wanneer er nog enkel
  de verdenking van een strafbaar feit is, maar nog geen bekende
  verdachte. Deze constructie maakt dat er al spoedig getapt kan
  worden. Daar komt nog bij dat de strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen maakt dat er eerder gesproken kan worden
  van een verdenking van een strafbaar feit. Ook artikel 140 Sr
  (deelname aan een criminele organisatie) biedt in dit kader nogal
  wat ruimte voor een tap. In de praktijk leidt een en ander er toe
  dat met name bij overtreding van de Opiumwet gesprekken worden
  afgeluisterd met betrekking tot nog te plegen strafbare feiten. De
  gesprekken betreffen dan andere feiten dan terzake waarvan het
  gerechtelijk vooronderzoek is gevorderd. Dergelijke gesprekken
  mogen voor het bewijs van die andere feiten worden gebruikt.
  Noot

  Volgens het wetsvoorstel tot herziening van het gerechtelijk
  vooronderzoek vervalt de eis dat de verdachte deelneemt aan de
  gesprekken. Tappen van een telefoonaansluiting van het woonadres
  van een gedetineerde verdachte is ingevolge het voorstel zonder
  meer mogelijk. Voorts zal de niet-verdachte wiens aansluiting is
  getapt, zodra het onderzoek dit toelaat, op de hoogte worden
  gesteld van het feit dat er getapt is (voorgesteld artikel 125l
  Sv). Voorgesteld is artikel 125k, tweede lid Sv, waarin niet wordt
  geregeld op welke wijze tapgegevens kunnen worden opgeslagen in
  registers van de criminele inlichtingendienst. Het artikel regelt
  dat bepaalde processen-verbaal niet worden vernietigd, maar door de
  rechter-commissaris op de vordering van de officier van justitie
  kunnen worden bewaard om als bewijs te dienen in andere ernstige
  zaken. De betekenis hiervan is beperkt, omdat er nergens wordt
  geist dat eerder verkregen gegevens die bij de politie berusten
  worden vernietigd. Deze gegevens kunnen voor zover ze zijn
  opgeslagen in een CID-register worden gebruikt in meer dan n
  zaak.

  3.3.3 Mobiele telefoons, semafoons, en het scannen

  Het aftappen van mobiele telefoons en semafoons is thans
  mogelijk via de infrastructuur van PTT-Telecom. Daarbij gaat het
  dus om het aftappen als bedoeld in artikel 125g Sv. Buiten twijfel
  is daarmee dat een rechterlijke machtiging voor het aftappen
  noodzakelijk is. Het doet er niet toe of een
  telecommunicatiestructuur
  van PTT-Telecom of van een ander netwerk (bijvoorbeeld GSM
  Noot) wordt gebruikt voor het telefoonverkeer. Ook als
  van een ander netwerk gebruik wordt gemaakt is een machtiging van
  de rechter-commissaris noodzakelijk. Het is inmiddels mogelijk om
  telefoonverkeer, dat via het GSM-net wordt gevoerd, af te tappen.
  Zowel bij het tappen van ATF als bij het tappen van GSM geldt dat
  het aantal aansluitpunten voor taps feitelijk beperkt is.

  Dit roept de vraag op of de politie kan kiezen tussen het
  aanvragen van een tapmachtiging en afluisteren via PTT-Telecom
  enerzijds en het scannen (al dan niet met machtiging) anderzijds.
  Kan een observatieteam scannen louter en alleen om zogenaamde
  sturingsinformatie te verkrijgen? Maakt het daarbij verschil of er
  gesprekken worden afgeluisterd danwel alleen wordt vastgesteld met
  welke aansluitingen wordt gebeld?

  De voorzitter:
  Die heten toch Kolibries in het jargon en die konden
  autotelefoons uitpeilen?
  De heer Kloosterman:
  Ja. Het is een verfijnde scanner die iets duidelijker
  aangeeft wie belt. Je kunt heel duidelijk zien wie er aan het
  bellen is binnen de straal van jouw auto.
  De voorzitter:
  Kun je de gesprekken ook opvangen?
  De heer Kloosterman:
  Ja. (…) Dat is gebeurd.
  De voorzitter:
  Vroeg u of daarvoor machtiging was of gebeurde dat gewoon om
  iemand te spotten?
  De heer Kloosterman:
  Ik weet van zaken waar het gebruikt is met machtiging en ik
  weet van zaken waar het gebruikt is zonder machtiging.
  De voorzitter:
  Maakte dat voor u iets uit of niet?
  De heer Kloosterman:
  Voor ons niet, want voor ons gaat het alleen om
  werkinformatie die wij nodig hebben voor onze
  observatie,
  zodat wij weten waar de persoon naartoe gaat. Als hij telefonisch
  een afspraak maakt dat hij gaat eten in een of ander wegrestaurant,
  dan maakt dat het voor ons een stuk makkelijker.
  De heer Koekkoek:
  Maakt het voor u wat uit of er een rechterlijke machtiging
  was om af te luisteren of niet?
  De heer Kloosterman:
  Ja, dat maakt voor mij wel iets uit. Maar je kunt natuurlijk
  een
  scanner aanzetten wanneer je wilt. Het gaat erom wat je
  met die informatie doet. Als er een rechterlijke machtiging is
  geweest, dan zou de informatie gebruikt kunnen worden.

  Noot

  In de literatuur is met tal van argumenten verdedigd dat voor het
  tappen van de ether (scannen van draadloze telefonie) geen
  rechterlijke machtiging noodzakelijk zou zijn. Noot
  Degene die deelneemt aan communicatie door de ether geeft daarmee
  zijn communicatie in zekere zin aan de openbaarheid prijs. Het
  afluisteren van het etherverkeer is pas strafbaar, indien daardoor
  een bijzondere inspanning dient te worden verricht (artikel 139c
  Sr). Dat is bijvoorbeeld het geval, indien het verkeer niet via een
  eenvoudige ontvanginrichting, maar via een stelsel van dergelijke
  inrichtingen, stelselmatig wordt afgeluisterd. In de praktijk was
  het desondanks niet ongebruikelijk dat de rechter-commissaris een
  machtiging afgaf. Die machtiging had echter beperkte betekenis,
  omdat het afluisteren niet kon worden beperkt tot gesprekken
  gevoerd door middel van een bepaalde aansluiting. De
  etherfrequentie moest derhalve steeds afgetast worden om vast te
  stellen of de verdachte aan een gesprek deelnam. In een
  niet-gepubliceerd arrest van 31 oktober 1994 (nr. 23.001411-94)
  heeft het Amsterdamse gerechtshof zich op het standpunt gesteld dat
  voor het scannen van telefoongesprekken een machtiging van de
  rechter-commissaris op grond van artikel 125g Sv noodzakelijk is.
  Hoewel signalen via de ether in beginsel vrij zijn, moet het er
  voor worden gehouden dat het speciaal op een bepaalde verdachte
  gerichte afluisteren en gebruiken van radiografisch opgevangen
  mobiele telefoongesprekken ten behoeve van strafvordering slechts
  is toegelaten met rechterlijke machtiging. De eis van een
  rechterlijke machtiging voor het afluisteren van gesprekken via
  mobiele telefoons stelt hetzelfde hof eveneens in de zaak Henk R.
  Noot Probleem vormt daar echter de vormgeving. De
  rechter-commissaris heeft een beschikking tot afluisteren afgegeven
  voor bepaalde ATF-nummers. Volgens het hof is van de regel dat
  alleen met rechterlijke machtiging mag worden afgeluisterd
  afgeweken door het afluisteren van bepaalde frequenties in plaats
  van een bepaald nummer. In feite bestond er geen enkel verband
  tussen de in de beschikkingen van de rechter-commissaris concreet
  genoemde ATF-nummers en de door de opsporingsambtenaren
  uitgeluisterde en opgetekende gesprekken. De scanners waren
  namelijk geprogrammeerd met de frequenties die in gebruik waren in
  de betreffende regio. Alle gesprekken op die frequenties werden
  opgevangen en geregistreerd. Het hof overweegt voorts : Deze
  gesprekken zijn door een opsporingsambtenaar op schrift gesteld en
  in de vorm van een 24-uurs journaal ingezonden aan de
  rechter-commissaris. Op deze journaals is steeds een
  autotelefoonnummer vermeld dat voorkwam in de op dat moment
  geldende machtiging. Niet is vastgesteld of bij het desbetreffende
  telefoongesprek daadwerkelijk het op het journaal vermelde nummer
  of enig ander in de machtiging genoemd telefoonnummer was gebruikt.
  De gang van zaken wordt door het hof onrechtmatig geacht. Een
  machtiging voor een bepaald ATF-nummer kan dus volgens het hof niet
  gebruikt worden om de ether op een bepaalde frequentie te scannen
  en vervolgens aan de hand van stemherkenning na te gaan of de
  verdachte ook aan het telefoongesprek heeft deelgenomen. Een
  dergelijke gang van zaken sluit niet uit dat er door de verdachte
  gevoerde gesprekken worden afgeluisterd via een telefoonaansluiting
  waarvoor geen machtiging is afgegeven.

  In de zaak Charles Z., gaat het om scannen, niet met het doel om
  een gesprek af te luisteren, maar met de bedoeling om vast te
  stellen of de verdachte in of nabij zijn woning gebruik maakt van
  autotelefoons. De inzet van een scanner met dat doel acht het hof
  niet onrechtmatig nu de inzet van de scanner voor wat de duur ervan
  betreft beperkt is gebleven tot drie weken, de gesprekken slechts
  eenzijdig konden worden gehoord (vanwege de technische aard van de
  gebruikte scanner) en overigens met de officier van justitie was
  afgesproken dat de gesprekken slechts gebruikt zouden worden voor
  het beperkte doel (vaststellen of van een ATF wordt gebruik
  gemaakt) en er voor afluisteren van gesprekken overigens machtiging
  van de rechter-commissaris zou worden gevraagd. Noot De
  Hoge Raad overwoog: Noot Dit brengt op zichzelf niet
  alleen mee dat degene die op deze wijze telefoongesprekken voert
  erop bedacht moet zijn dat een door hem met behulp van een mobiele
  telefoon gevoerd gesprek door derden wordt opgevangen en
  beluisterd, maar ook dat hij – nu het een ieder in beginsel
  vrijstaat signalen uit de ether op te vangen – dit binnen zekere
  grenzen zal moeten aanvaarden.

  Binnen zekere grenzen, omdat de door het Hof bedoelde
  omstandigheid er niet toe behoeft te leiden dat degene die door
  middel van draadloze telefonie communiceert iedere aanspraak op
  eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer voor wat betreft de
  aldus door hem gevoerde telefoongesprekken verliest. Indien, zoals
  in het onderhavige geval, opsporingsambtenaren gedurende een
  langere periode met behulp van daarvoor speciaal geplaatste
  apparatuur doelbewust en stelselmatig gesprekken afluisteren en
  opnemen die vanuit of in de omgeving van de woning van een bepaalde
  persoon met een mobiele telefoon worden gevoerd, worden die grenzen
  overschreden zodat sprake is van een schending van het ingevolge
  artikel 8, eerste lid, EVRM aan die persoon toekomende recht op
  eerbiediging van het telefoongeheim. Met de hiervoor onder 9.3
  vermelde strafbaarstelling van het aftappen en opnemen van door
  middel van een radio-electrische ontvanginrichting ontvangen
  gegevens indien om die ontvangst mogelijk te maken een bijzondere
  inspanning is geleverd of een niet toegestane ontvanginrichting is
  gebruikt, heeft de wetgever inmiddels aangegeven wanneer de
  hiervoor bedoelde grenzen in ieder geval worden overschreden.

  9.7. Uit het vorenoverwogene volgt dat het oordeel van het Hof
  dat ten aanzien van de verdachte voormelde verdragsbepaling niet is
  geschonden onjuist is, nu het een inbreuk betreft op het eerste lid
  van artikel 8 EVRM, terwijl niet is voldaan aan de in het tweede
  lid van die verdragsbepaling opgenomen voorwaarde dat de gemaakte
  inbreuk in accordance with the law is, hetgeen in de Nederlandse
  rechtsorde, gelet op artikel 10 Grondwet, meebrengt dat enige
  inbreuk is gelegitimeerd door of krachtens een wet in formele zin.
  Voor een inbreuk als waarvan hier sprake is, biedt artikel 2
  Politiewet 1993 geen legitimatie. Aan de onjuistheid van ‘s Hofs
  oordeel kan niet afdoen dat, zoals door het Hof is vastgesteld, de
  inzet van de scanner beperkt is gebleven tot drie weken, de
  gesprekken slechts eenzijdig konden worden gehoord, met het
  plaatsen van de scanner slechts werd beoogd vast te stellen dat in
  de nabijheid van de woning van de verdachte door deze gebruik werd
  gemaakt van autotelefoons, de inhoud van de beluisterde gesprekken
  voor geen ander doel zouden worden gebruikt en het inzetten van de
  scanners geen – ook niet het beoogde – resultaat heeft gehad.

  9.8. Laatstgenoemde omstandigheden zijn wel van belang voor de
  beoordeling van de ernst van de door het hiervoor onder 9.1
  bedoelde optreden van opsporingsambtenaren veroorzaakte inbreuk op
  de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.

  Over het scannen van semafoons ontbreekt rechtspraak. Het is de
  vraag of juridisch van belang is welke soort gegevensverkeer
  mogelijk is met de semafoon.
  Hier zijn verschillende varianten: alleen een geluid- of
  lichtsignaal; geluid- of lichtsignaal plus een geprojecteerd
  telefoonnummer op een display; geluid- of lichtsignaal plus een
  boodschap geprojecteerd op de display. Als het er uitsluitend
  omgaat vast te stellen op welk moment met een bepaalde semafoon
  contact wordt gezocht en vanaf welke aansluiting dit geschiedt kan
  de telefoonbeambte verplicht worden daaromtrent informatie te geven
  op grond van artikel 125f Sv. Buiten het gerechtelijk vooronderzoek
  is een machtiging van de rechter-commissaris niet vereist, maar kan
  volstaan worden met een beslissing van de officier van justitie.
  Als de semafoon wordt ingezet voor uitwisseling van gegevensverkeer
  (display) is een machtiging van de rechter-commissaris vereist.

  3.3.4 Inzage in computerbestanden

  Evenals bij het tappen van telecommunicatie is algemeen aanvaard
  dat de inzage in een computerbestand een inbreuk op de privacy
  oplevert en alleen daarom al wettelijke grondslag behoeft. In 1993
  zijn de artikelen 125i t/m 125n in het Wetboek van Strafvordering
  ingevoegd.

  Het wetsvoorstel tot wijziging van het gerechtelijk
  vooronderzoek bevat slechts een enkele technische wijziging van de
  artikelen inzake het onderzoek van gegevens in geautomatiseerde
  werken. Voor zover het onderzoek in het kader van een doorzoeking
  (nieuwe terminologie voor huiszoeking) plaatsvindt, is het niet
  noodzakelijk dat een gerechtelijk vooronderzoek wordt gevorderd.
  Buiten dat geval is het onderzoek slechts mogelijk in het kader van
  een gerechtelijk vooronderzoek. Hier rijst de vraag waarom dit
  kader noodzakelijk is, nu de tendens van de nieuwe regeling is om
  de toepassing van dwangmiddelen buiten het gerechtelijk
  vooronderzoek (maar met inschakeling van de rechter-commissaris)
  mogelijk te maken.

  3.3.5 Direct afluisteren

  In afwachting van de uitkomst van de parlementaire enqute heeft
  de minister van Justitie het wetsvoorstel Direct afluisteren
  Noot na behandeling en goedkeuring door de Tweede Kamer
  aangehouden. Het voorstel bevat de mogelijkheid dat de
  rechter-commissaris machtiging geeft om gesprekken af te luisteren
  onder voorwaarden die in belangrijke mate overeenkomen met de eisen
  waaraan bij het aftappen van telecommunicatie dient te worden
  voldaan. In woningen mag slechts worden afgeluisterd bij verdenking
  van misdrijven die met acht jaar gevangenisstraf of meer worden
  bedreigd en die in georganiseerd verband worden gepleegd. Het
  voorgestelde artikel 126g Sv maakt het mogelijk dat een bevel tot
  afluisteren wordt gegeven van gesprekken waaraan een persoon
  deelneemt ten aanzien van wie op grond van feiten en omstandigheden
  een redelijk vermoeden bestaat dat hij is betrokken bij het in
  georganiseerd verband beramen van misdrijven, bedoeld in artikel 67
  Sv, eerste lid, die gezien hun aard of samenhang met andere
  misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren en het
  bevel voor het onderzoek dringend noodzakelijk is. Met name de
  introductie van deze bevoegdheid tegen een persoon die in de zin
  van strafvordering (nog) geen verdachte is, heeft veel stof doen
  opwaaien.

  Naar huidig recht is het afluisteren zonder toestemming van de
  gespreksdeelnemers verboden. Ook de Centrale toetsingscommissie
  (CTC) heeft een verzoek om direct af te luisteren in een caf als
  zijnde onrechtmatig afgewezen. Het is de vraag of dit anders ligt
  in het geval een van de gespreksdeelnemers toestemming verleent tot
  het afluisteren. In een arrest van 23 november 1993 Noot
  heeft het Europese Hof beslist dat het afluisteren en opnemen van
  een (telefoon) gesprek tussen twee personen een ongerechtvaardigde
  inmenging in het priv-leven van de gespreksdeelnemer die geen
  toestemming had gegeven vormde. Overwogen werd onder meer: … one
  of the two speakers may agree to or even co-operate in the
  interception or recording of the conversation concerned is
  irrelevant to the issue under discussion. The recording of a
  private conversation without the knowledge of the participants or
  one of those participants is an interference in their private life.
  A telephone conversation does not cease to be private merely
  because its content concerns or may concern matters of public
  interest. De laatste overweging wijst er op dat het hof hier
  kennelijk van oordeel is dat het recht op privacy niet minder sterk
  is als het gaat om een publiek belang zoals (in casu) het voorkomen
  van een moord.

  De artikelen 139a en 139b Sr stellen het afluisteren van
  gesprekken strafbaar. De bepalingen sluiten echter onder bepaalde
  omstandigheden strafbaarheid uit. Wanneer een van de
  gespreksdeelnemers opdracht geeft tot het afluisteren van een
  gesprek is dat afluisteren niet strafbaar meer. Ook het opnemen van
  een gesprek door de gespreksdeelnemer zelf of in opdracht van een
  gespreksdeelnemer is niet strafbaar. Het lijkt te ver gaan om de
  artikelen 139a en 139b Sr als bevoegdheidsverlenende bepalingen te
  zien die maken dat een inbreuk op de privacy in accordance with the
  law is als bedoeld in artikel 8 lid 2 EVRM. Dit wordt overigens wel
  verdedigd voor zover het gaat om het afluisteren door de
  Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD). Zie artikel 139a lid 3 onder
  3 Sr en de opmerkingen die hierover zijn gemaakt bij de
  beschrijving van de BVD.

  Uit de niet-strafbaarheid van het afluisteren of opnemen van een
  gesprek door of in opdracht van een gespreksdeelnemer mag dus niet
  afgeleid worden dat de overheid de bevoegdheid heeft inbreuk op de
  privacy te maken door een gesprek af te luisteren en op te
  nemen.

  Een lastige kwestie is vast te stellen of het afluisteren en
  opnemen van een gesprek door de gespreksdeelnemer of van
  overheidswege geschiedt. Denk bijvoorbeeld aan een uitlokker van
  een moord. Als de uitgelokte naar de politie gaat, zal het
  aantrekkelijk zijn dat er onder regie van de politie nog bewijs
  tegen de uitlokker wordt verzameld. De vraag of in een dergelijk
  geval het afluisteren en opnemen door de gespreksdeelnemer of door
  de politie geschiedt is een vaststelling van feitelijke aard
  waarbij verschillende factoren een rol spelen zoals:
  wie neemt het initiatief tot het afluisteren en opnemen; stuurt de
  politie de gesprekken; wie plaatst de apparatuur en waar. Het is
  niet uitgesloten dat onder omstandigheden kan worden volgehouden
  dat door een gespreksdeelnemer opgenomen gesprekken later ter
  beschikking van de politie worden gesteld. In lagere rechtspraak is
  wel aangenomen dat de gesprekken in een dergelijk geval te
  gebruiken zijn als bewijs in een strafzaak. Noot Wat de
  overheid niet mag, zou de burger hier dus wel zijn toegestaan. In
  dit kader rijst de vraag of het geoorloofd is dat de politie een
  verhoor van een verdachte (of een getuige) opneemt. Dit is niet
  ongebruikelijk. Op die wijze is een analyse van de verklaring van
  de verdachte (eventueel met inschakeling van gedragswetenschappers)
  eenvoudig realiseerbaar en is de op schrift gestelde verklaring van
  de verdachte controleerbaar aan de hand van de geluidsopname.
  Wanneer aan de verdachte wordt meegedeeld dat het gesprek wordt
  opgenomen is daarmee de strafbaarheid van het handelen van de
  politie niet meer in het geding. Artikel 139b Sr stelt immers als
  voorwaarde dat het gesprek heimelijk wordt afgeluisterd of
  opgenomen.

  3.3.6 Plaatsbepalingsapparatuur

  Het gebruik van bepaalde technische hulpmiddelen maakt het
  mogelijk langdurig en intens door te dringen in het privleven. Toch
  is het plaatsen en gebruiken van plaatsbepalingsapparatuur in het
  Wetboek van Strafvordering en de Politiewet niet als zodanig
  geregeld. In de rechtspraak wordt het gebruik van een peilzender
  geaccepteerd.

  In de XTC II zaak overwoog het Amsterdamse hof Noot
  onder meer als volgt : Het recht vereist, in het bijzonder ook de
  beginselen van een goede procesorde, niet dat, als in het
  voorbereidend onderzoek, zoals in casu, gebruik is gemaakt van –
  hetgeen de raadsman noemt – niet wettelijk gereguleerde
  opsporingsmiddelen of opsporing ondersteunende middelen van
  peilzenders en video-opnamen, gebleken moet zijn dat de officier
  van justitie van dat gebruik op de hoogte moet zijn geweest of op
  dat gebruik controle heeft uitgeoefend, reeds omdat
  opsporingsambtenaren van politie de eigen bevoegdheid hebben ter
  uitoefening van de hen opgedragen politietaak al die
  opsporingsmiddelen in het onderzoek aan te wenden, die voor dat
  onderzoek dienstig kunnen zijn, zulks – vanzelfsprekend – met
  uitzondering van opsporingsmiddelen, waarvan toepassing krachtens
  het recht is voorbehouden aan enige andere strafrechtelijke
  autoriteit en voorts in de onder het recht voor toepassing door hen
  aan die middelen gestelde grenzen, hetgeen in het bijzonder geldt
  voor de zogenaamde dwangmiddelen, te weten middelen waarmee een
  inbreuk wordt gepleegd op de aan de burger gegarandeerde rechten en
  vrijheden. Het toepassen van opsporingsmiddelen van peilzender en
  observatie door middel van video-apparatuur behoort in beginsel tot
  genoemde bevoegdheid van opsporingsambtenaren.

  Ook in de zaak Henk R, waarbij een loods werd betreden om een
  peilzender op een vrachtauto te plaatsen, oordeelde het hof dat een
  peilzender een hulpmiddel is bij het observeren van de vrachtauto.
  Het observeren van een vrachtauto door deze (met behulp van een
  peilzender) te volgen brengt volgens het hof geen inbreuk op het
  recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer met zich mee
  en evenmin een inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid als
  bedoeld in artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM.
  Noot In deze rechtspraak wordt het plaatsen van een
  peilzender gezien als een bevoegdheid van een opsporingsambtenaar.
  Voorafgaande toestemming van de officier van justitie is volgens
  het Amsterdamse hof hier dus niet noodzakelijk.

  De heer Vos:
  In de notitie die u ons stuurde, meldde u het geval van
  een
  peilzender die in een fiets werd ingebouwd van twee
  jongens die van brandstichting verdacht werden.
  De heer Van der Spoel:
  Dat betreft een geval van een collega van mij. Je kunt je
  daarbij de vraag stellen of ze het allemaal wel goed hebben
  bekeken, of het allemaal wel evenwichtig is. Ik denk dat dergelijke
  middelen alleen in bepaalde gevallen moeten worden gebruikt. Dat
  geldt ook voor de
  telefoontap en andere dwangmiddelen die
  wij kennen uit het Wetboek van Strafvordering.
  De heer Vos:
  U stelt niet vast dat de proportionaliteit geweld wordt
  aangedaan?
  De heer Van der Spoel:
  Ik denk het wel. Noot

  3.3.7 Foto en video

  Voor het gebruik van beeldregistratie-apparatuur (foto
  en video) geldt in belangrijke mate hetzelfde als voor de

  peilzenders. Een specifieke wettelijke regeling ontbreekt. De
  inzet van
  beeldregistratie-apparatuur ondersteunt de
  observatie. Van groot belang met het oog op de privacy is dat na
  de inzet van
  beeldregistratie-apparatuur hetgeen is
  waargenomen reproduceerbaar en daarmee toegankelijk voor meer
  mensen is. Over de vraag of het

  gebruik van beeldregistratie-apparatuur ingrijpend is,
  lopen de opvattingen sterk uiteen. De rechtbank Utrecht beschouwt
  de inzet van dergelijke apparatuur als weinig ingrijpend blijkens
  de volgende overweging: Vermelding van een dergelijk gebruik
  behoeft, evenmin als het gebruik van een bril door een observant,
  in de processen-verbaal te worden opgenomen.
  Noot
  Het Hof Den Haag oordeelde in een zaak waarin niet uit het
  proces-verbaal bleek van de inzet van een camera als volgt: dat
  juister was geweest indien in de politieverbalen wel melding was
  gemaakt van de wijze van observeren. Die tekortkoming is echter
  niet van dien aard dat het OM in de vervolging niet-ontvankelijk
  dient te worden verklaard en/of dat de verdediging daardoor
  redelijkerwijs in zijn belang is geschaad.
  Noot Uit
  deze rechtspraak kan afgeleid worden dat observatie met
  beeldregistratie niet zonder meer als een opsporingshandeling wordt
  gezien waarvan op grond van artikel 152 Sv proces-verbaal dient te
  worden opgemaakt. Wel wordt het juister geacht de wijze van
  observatie te vermelden in een proces-verbaal. Vrijwel onafgebroken
  camera-observatie in een geval van bijstandsfraude gedurende 18
  dagen acht de Hoge Raad, zoals hierboven reeds werd vermeld, een
  inbreuk op het recht op privacy. De politie is tot een dergelijke
  inbreuk echter gelegitimeerd op grond van artikel 141 Sv.
  Noot Mede in het licht van eerdere jurisprudentie van de
  Hoge Raad lijkt thans in de rechtspraak wel vast te staan dat de
  permanente observatie door een op een woning gerichte camera een
  inbreuk op de privacy oplevert. Noot Vermoedelijk is het
  systematische karakter van de observatie bepalend voor de
  vaststelling dat er sprake was een inbreuk op het recht op privacy
  en niet de omstandigheid dat het geobserveerde object een woning
  was.

  In de literatuur is bepleit het maken van (geheime)
  video-opnamen van verdachten ten behoeve van een confrontatie
  wettelijk te regelen, omdat een dergelijke confrontatie een inbreuk
  zou opleveren op artikel 8 lid 1 EVRM.

  Naey merkt hierover op: Gezien de intimiteit van de gemaakte
  opname (gericht op het vastleggen van het uiterlijk van de man), de
  geheime en systematische wijze van opnemen (candid camera), en het
  doel waarvoor het resultaat van de opnamen werd gebruikt
  (confrontatie ten behoeve van het bewijs in strafzaken), vormt het
  op deze wijze vastleggen van iemands openbare doen en laten immers
  een extra aanslag op de persoonlijke levenssfeer. Noot
  Het betreft hier de zogenaamde Nijmegen-methode, die door de
  rechtbank Arnhem (29 november 1994; niet-gepubliceerd) niet
  onrechtmatig is geoordeeld.

  Het is de vraag of het vastleggen van een verhoor door middel
  van beeldregistratie een inbreuk oplevert op het recht op
  privacy.
  Een verhoorsituatie is bij uitstek niet een situatie waarin de
  verdachte er recht op heeft onbevangen zichzelf te zijn.
  Noot In dit verband valt overigens te wijzen op de
  strafbaarstelling van het gebruik van een verborgen camera in een
  niet voor het publiek toegankelijk lokaal in artikel 139f Sr. Mede
  in het licht hiervan lijkt het aangewezen dat aan de verdachte
  wordt meegedeeld dat er opnamen van het verhoor worden gemaakt.
  Voor zover de opnamen bij het dossier worden gevoegd lijkt aan
  wettelijke regeling nauwelijks behoefte te zijn. Aan het maken van
  foto’s zal in het algemeen het systematische karakter ontbreken.
  Door het incidenteel maken van een foto ter ondersteuning van
  volgen en observeren zal nog geen sprake zijn van een inbreuk op de
  privacy.

  Buiten beschouwing blijft verder: fotograferen van aangehouden
  verdachten voor beperkte administratieve doeleinden
  (Dodewaardarrest); fotograferen van aangehouden verdachten met het
  oog op de vaststelling van de identiteit (artikel 61a-61c Sv);
  fotograferen van inverzekeringgestelde verdachten in het belang van
  het onderzoek (artikel 222 en 225 Invoeringswet
  Strafvordering).

  De gehele context waarin de foto wordt genomen moet in
  aanmerking worden genomen. Zo gaf de Europese Commissie in de zaak
  Friedl tegen Oostenrijk het oordeel dat voor zover de
  gefotografeerde personen anoniem waren gebleven en de foto’s niet
  bewaard waren in een databank er geen inbreuk was gemaakt op het
  privacyrecht van de gefotografeerden. Noot In de
  Nederlandse rechtspraak werd voor het maken van foto’s geen
  verdenking nodig geacht. Noot Ook wordt voorafgaande
  toestemming van de officier van justitie niet vereist.
  Noot

  3.3.8 Postvang

  Het Wetboek van Strafvordering kent zowel opsporingsambtenaren
  (waaronder de officier van justitie) als de rechter-commissaris
  onder omstandigheden de bevoegdheid toe om ten behoeve van de
  waarheidsvinding beslag te leggen op voorwerpen. De
  rechter-commissaris (en in spoedgevallen de officier van justitie)
  kan dan onder nadere voorwaarden bij de PTT uitlevering bevelen van
  pakketten, brieven, stukken en andere berichten (artikel 100 en 114
  Sv). De regeling geldt zowel voor de brieven en poststukken
  toevertrouwd aan openbare vervoersinstellingen zoals de PTT, als
  aan particuliere bedrijven (stadspost en koeriersdiensten).
  In artikel 114 lid 2 Sv staat dat de rechter-commissaris bevoegd is
  te bepalen dat van inbeslaggenomen gesloten pakketten, brieven,
  stukken en andere geschriften zal worden kennis genomen voor zover
  zij klaarblijkelijk voor de verdachte bestemd zijn of van hem
  afkomstig zijn. In de literatuur wordt gesteld dat onder de opening
  van post mede begrepen dient te worden het doorlichten met
  bijvoorbeeld infrarood apparatuur. Noot

  De vraag is of de wettelijke regeling ruimte biedt voor een
  bevel tot uitlevering met als doel het poststuk, nadat het is
  voorzien van bijvoorbeeld plaatsbepalingsapparatuur, door te
  zenden. Een dergelijke handelwijze staat om een aantal redenen op
  gespannen voet met de wet.

  Die redenen zijn de volgende. De bevoegdheid tot het geven van
  een bevel uitlevering en het openen van poststukken, komt ook als
  deze voorlopig wordt uitgeoefend door de officier van justitie
  uiteindelijk slechts toe aan de rechter-commissaris. Voor
  zelfstandig optreden van opsporingsambtenaren (al dan niet
  ondergebracht bij de CID) biedt de wet geen ruimte. Het zogenaamde
  hengelen in de postbussen is derhalve niet geoorloofd (tenzij het
  geschiedt in het kader van een huiszoeking onder leiding van de
  rechter-commissaris). Voorts regelt artikel 102 Sv wat er moet
  gebeuren met geopende stukken. Alleen stukken die niet van belang
  zijn voor het onderzoek worden onverwijld naar het adres van
  bestemming verzonden. De stukken worden, voor zover het
  onderzoeksbelang zich daartegen niet verzet, gewaarmerkt. Wanneer
  de behoefte bestaat om bij een bepaald stuk bijvoorbeeld
  plaatsbepalingsapparatuur te voegen zal niet gezegd kunnen worden
  dat het stuk voor het onderzoek niet van belang is.

  Anderzijds laat de wet enige ruimte zodra de geadresseerde een
  ander is dan verdachte, maar bijvoorbeeld een nep-bedrijf van
  verdachte. Noot Buiten het Wetboek van Strafvordering
  zijn bovendien ook wettelijke bepalingen te vinden in – onder meer
  – artikel 66 Algemene wet Douane en Accijnzen. Op grond van deze
  wet hebben douane-ambtenaren de bevoegdheid postpakketten te
  onderzoeken en daartoe te openen. Noot In die pakketten
  aangetroffen drugs kunnen op grond van de Opiumwet in beslag worden
  genomen. Of hierbij ook de bevoegdheid bestaat bijvoorbeeld een
  peilzender aan te brengen, is een zelfstandige vraag die op
  zichzelf beschouwd niet met de postvang van doen heeft.

  3.3.9 Vuilnissnuffel

  In het arrest van de Hoge Raad van 19 december 1995 in de zaak
  Z. heeft de Hoge Raad zich over de belangrijkste vraagstukken met
  betrekking tot het onderzoek van huisvuil uitgesproken: ‘s Hofs
  oordeel dat degene die vuilniszakken ter inzameling aanbiedt geacht
  moet worden de eigendom van die zakken en van de inhoud daarvan te
  hebben prijsgegeven is juist. Van inbreuk op eigendomsrecht is dus
  geen sprake. (..) Het in het middel gewraakte onderzoek levert geen
  schending op van het recht op de persoonlijke levenssfeer. Van
  degene die vuilniszakken ter inzameling op straat heeft geplaatst
  kan immers niet worden gezegd dat hij voor wat betreft de inhoud
  daarvan objectief gezien een redelijke verwachting heeft omtrent de
  bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  3.3.10 Inkijkoperaties

  Inkijkoperaties zijn niet met zoveel woorden beschreven in het
  Wetboek van Strafvordering.. Enkele auteurs leiden de bevoegdheid
  ertoe af van de bevoegdheid van de officier van justitie tot schouw
  (artikel 150 Sv). Ook door de Handleiding kijkoperaties wordt de
  schouw aangemerkt als een wettelijke (algemene) basis voor
  inkijkoperaties, maar in de rechtspraak is dit artikel 150 Sv als
  basis voor een inkijkoperatie nog nauwelijks erkend.
  Noot

  Artikel 150 Sv luidt als volgt: De officier van justitie is te
  allen tijde bevoegd ten einde enige plaatselijke toestand of enig
  voorwerp te schouwen, met de personen door hem aangewezen, elke
  plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder
  toestemming van de bewoner. Noot In de literatuur wordt
  uiteenlopend geoordeeld over de vraag of een inkijkoperatie kan
  worden gestoeld op de bevoegdheid van de officier van justitie tot
  schouw Noot . Het wetsvoorstel tot wijziging van het
  gerechtelijk vooronderzoek (wetsvoorstel 23.251) voorziet in een
  wijziging van artikel 150 Sv. De schouw wordt dan een zelfstandige
  bevoegdheid van de officier van justitie en het is mogelijk dat de
  schouw in het belang van het onderzoek (voorlopig) geheim gehouden
  wordt. In de literatuur wordt gesteld dat de voorgestelde wijziging
  er toe zou leiden dat artikel 150 Sv zich beter leent als basis
  voor een inkijkoperatie. Noot

  De heer Pieters:
  Je hebt (…) kijkoperaties die je gaat doen in het kader
  van een onderzoek naar reguliere strafbare feiten, bijvoorbeeld
  grootscheepse heling van auto’s. Daarbij kun je je beroepen op
  artikel 150 van

  het Wetboek van Strafvordering. Dat artikel regelt dat de
  officier van justitie een schouw kan houden op plaatsen die verband
  houden met strafbare feiten. Er hoeft geen redelijk vermoeden te
  bestaan dat er strafbare feiten zijn gepleegd; aanwijzingen zijn
  voldoende.

  De heer Vos:
  Wat doet de officier als hij schouwt?
  De heer Pieters:
  Dan gaan de officier van justitie, danwel de hulpofficier,
  dan wel politiemensen onder het directe gezag van de officier van
  justitie of van de hulpofficier naar die plaats toe. Dat is nooit
  een woning. Het is geverifieerd dat dit bij ons nooit is gebeurd.
  Zij gaan naar die plaats toe en proberen met zo min mogelijk schade
  naar binnen te komen. Zij proberen braak altijd te voorkomen. Zij
  kijken rond en leggen eventueel met beelddragers vast wat zij daar
  zien.
  De heer Vos:
  Kunt u uitleggen wanneer u dat precies gebruikt? Wij hebben
  begrepen dat een eenvoudig telefoontje naar de

  rechter-commissaris kan werken om met spoed een machtiging te
  krijgen, als je de telefoon wilt afluisteren. U mag ook een
  huiszoeking plegen. Wanneer maakt u de keuze voor een schouw of
  voor een huiszoeking? In beide gevallen gaat het om een strafbaar
  feit.
  De heer Pieters:
  Ja, dat klopt. Ik denk dat je de huiszoeking doet, op het
  moment dat je een concreet vermoeden hebt – dat is meer dan
  aanwijzingen – dat je ergens bewijsmiddelen vindt. Dan ga je een
  huiszoeking doen. De schouw ligt daarvoor. De schouw kan ook
  bedoeld zijn om een huiszoeking voor te bereiden. Als je een
  redelijk vermoeden hebt dat ergens een gestolen auto staat, dan zou
  ik dat te allen tijde via een huiszoeking proberen te regelen. Daar
  hebben wij ook de spoedhuiszoeking voor, waar geen

  rechter-commissaris aan te pas komt, als hij verhinderd
  is.

  De voorzitter:
  In de handleiding kijkoperaties die in uw arrondissement is
  gemaakt en nu in heel Nederland geldt, zij het dat zij nog niet is
  gepubliceerd, staat dat er in ieder geval een verdachte moet zijn.
  Maar dan kunt u net zo goed een spoedhuiszoeking aanvragen. Dat
  wilt u niet, want u wilt het op dat moment geheim houden. Dat is
  toch het hangpunt, niet zozeer dat u de
  rechter-commissaris
  niet zou kunnen bellen?
  De heer Pieters:
  Ik denk dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen
  een verdenking tegen een persoon of het feit dat er op een bepaalde
  plek bewijsmiddelen te vinden zouden zijn. Ik kan natuurlijk heel
  goed de verdenking hebben dat iemand bezig is met grootschalige
  helingsactiviteiten, maar ik weet misschien helemaal niet waar hij
  zijn spullen verbergt. Juist om te kijken of hij bepaalde
  opslagruimte gebruikt, kun je de kijkoperatie gebruiken. Ik denk
  dat je het los van elkaar moet zien.
  Noot

  De wettelijke grondslag voor bepaalde inkijkoperaties wordt door de
  rechter wel gevonden in artikel 9 van de Opiumwet (OW).
  Artikel 9 lid 1 Opiumwet luidt als volgt: De opsporingsambtenaren
  hebben voorzover dit voor de vervulling van hun taak nodig is
  toegang:
  a. tot voer-en vaartuigen met inbegrip van woongedeelten, waarvan
  hun bekend is, of waarvan rederlijkerwijze door hen kan worden
  vermoed, dat daarmee ingevoerd en vervoerd worden of dat daarin,
  daarop of daaraan bewaard worden of aanwezig zijn middelen als
  bedoeld in de artikelen 2 of 3, eerste lid; b. tot de plaatsen,
  waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt of waar
  redelijkerwijze vermoed kan worden, dat een zodanige overtreding
  gepleegd wordt.

  De Hoge Raad overwoog in het arrest in de zaak Charles Z.
  Noot (overweging 7.3): Gelet op de reikwijdte van
  artikel 9, lid 1, aanhef en onder (b), Opiumwet moet worden
  aangenomen dat die bepaling naast de bevoegdheid tot het betreden
  van plaatsen mede omvat de bevoegdheid tot het – ten behoeve van
  genoemde taakvervulling – bekijken van die plaatsen, mits aan de
  voorwaarde van die bepaling is voldaan, namelijk dat in de te
  betreden plaats een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd
  danwel redelijkerwijs vermoed kan worden dat aldaar zodanige
  overtreding wordt gepleegd. Deze bepaling laat evenwel geen ruimte
  voor een stelselmatig en gericht onderzoek op de aanwezigheid van
  voor inbeslagneming vatbare voorwerpen.

  De (niet-gepubliceerde) Handleiding kijkoperaties van het
  openbaar ministerie – waarmee de Vergadering van
  procureurs-generaal op 7 december 1994 instemde – zoekt de
  wettelijke grondslag eveneens in artikel 9 Opiumwet. Artikel 9
  Opiumwet als grondslag voor inkijkoperaties kan min of meer worden
  beschouwd als een jurisprudentile vondst. Noot Bedacht
  dient te worden dat er geen enkele wettelijke bepaling is die is
  geschreven met het oog op inkijkoperaties. In het bijzonder het
  geheime karakter van een inkijkoperatie – het is niet de bedoeling
  dat het betrokken subject van de operatie op de hoogte raakt – is
  in het systeem van de wettelijk geregelde strafvordering tamelijk
  uitzonderlijk.

  De heer Rouvoet:
  Het laatste punt uit het lijstje is, dat de
  inkijkoperaties ook geregeld zouden moeten worden bij hetzelfde
  stuk wetgeving. Vindt u de hier ook wel aangedragenweg van artikel
  9 van de Opiumwet onvoldoende als basis voor

  inkijkoperaties?
  De heer Patijn:
  De onvrede die ik heb met de Opiumwet is, dat het element
  van de onopgemerkte waarneming

  nooit bedoeld is, maar een juridisch relevant onderscheid is. Ik
  heb de bepaling niet gemaakt, maar bedoeld is dat er in loodsen kan
  worden gekeken. Het lijkt mij dat je, als je het eens een keer
  behoorlijk wilt regelen, onderscheid moet maken tussen waarnemen en
  onopgemerkt waarnemen. Het onopgemerkte waarnemen is een
  indringender inbreuk op de privacy dan het uitoefenen van
  bevoegdheden met medeweten van de betrokkenen.
  De heer Koekkoek:
  Hoe bedoelt u dat dat nooit bedoeld is?
  De heer Patijn:
  Ik heb die bepaling in de Opiumwet ook wel eens gezien,
  hoewel ik haar niet zelf gemaakt heb. Je stelt je voor dat het
  daarbij net is als bij een huiszoeking. Degene bij wie de
  huiszoeking plaatsvindt weet dat dat gebeurt. Hij kan toevallig weg
  zijn, maar hij kan het weten. Er is niet een bevoegdheid om stiekem
  huis te zoeken, om onopgemerkt waarnemingen te doen. Ik heb artikel
  9 van de Opiumwet altijd begrepen – ik geloof niet dat de
  toelichting aanleiding geeft tot een andere opvatting – als een
  bevoegdheid om zonder de procedurele waarborgen van het
  binnentreden van een woning en zonder een huiszoeking ergens te
  gaan kijken. Het wordt nu gebruikt, omdat de wetstekst er de ruimte
  voor laat, om bewust stiekem ergens te gaan kijken. Het lijkt mij
  dat de wetgever dat indertijd niet onder ogen heeft gezien. Als men
  vindt dat het nodig is, moet men dat aspect uitdrukkelijk ook als
  zodanig regelen. Het aspect van de onopgemerkte waarneming is een
  juridisch relevante extra inbreuk op grondrechten.

  Noot

  De betredingsbevoegdheid van artikel 9 OW is toebedeeld aan
  opsporingsambtenaren. Volgens de Handleiding kijkoperaties
  geschiedt een inkijkoperatie onder verantwoordelijkheid van de
  officier van justitie en is steeds bewilliging van de hoofdofficier
  van justitie vereist. De Handleiding stelt hier derhalve strengere
  eisen dan de wet.

  Volgens de Handleiding kijkoperaties zijn inkijkoperaties in
  woningen overigens uitgesloten. In de hierboven gememoreerde
  rechtspraak ging het telkens om loodsen en dergelijke.
  De enkele omstandigheid dat de Algemene Wet op het binnentreden
  (Awb) legitimatie en doelvermelding eist bij het betreden van
  woningen maakt reeds dat een geheime inkijkoperatie in een woning
  is uitgesloten. Ook de verplichting om een afschrift van het
  proces-verbaal van binnentreden uiterlijk op de vierde dag na die
  waarop de woning is binnen getreden, toe te zenden of uit te reiken
  aan de bewoner verhindert een geheime inkijkoperatie (artikel 11
  Awb). Weliswaar laat de wet uitstel van uitreiking of toezending
  toe, indien het doel waartoe wordt betreden daartoe noodzaakt, maar
  het is de vraag of deze uitzondering (artikel11 lid 2 Awb) bij
  inkijkoperaties tot regel is te verheffen.

  De toepassing van artikel 9 OW als grondslag voor
  inkijkoperaties is beperkt tot gevallen waarin er sprake is van een
  verdenking ter zake van de Opiumwet. In het stadium voorafgaande
  aan de verdenking van een strafbaar feit is er geen grondslag voor
  een inkijkoperatie. Ook enkele andere bijzondere wetten bevatten
  bijzondere betredingsbevoegdheden.

  Te wijzen valt bijvoorbeeld op de artikelen 74 Jachtwet, 48 Wet
  wapens en munitie, 46 Wet op de telecommunicatievoorzieningen, 30y
  Wet op de Kansspelen en 18, 20 en 21 Wet Economische Delicten. Voor
  zover bekend zijn in de rechtspraak inkijkoperaties niet op deze
  bijzondere betredingsbevoegdheden gestoeld. De Handleiding
  kijkoperaties stelt dat inkijkoperaties op grond van genoemde
  andere wettelijke bepalingen veelal strijdig zullen zijn met het
  beginsel van proportionaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken