• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 3.4 Feitelijk gebruik

  3.4 Feitelijk gebruik

  3.4.1 Algemeen

  Dynamische observatie vindt plaats door het subject op enige
  afstand te volgen, zowel op de openbare weg als in voor het publiek
  toegankelijke ruimten, middelen van openbaar vervoer enzovoorts.
  Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen
  zoals verrekijkers en beeldregistratie-apparatuur. Dergelijke
  activiteiten worden als regel uitgevoerd door een observatieteam
  (OT), een team van opsporingsambtenaren dat hiervoor speciaal is
  opgeleid en uitgerust.

  De voorzitter :
  Zou u kunnen beschrijven hoe dat in de praktijk in zijn werk
  gaat?
  De heer Kloosterman:
  Eh, wij krijgen een soort van opdracht mee waarin gevraagd
  wordt of wij een bepaalde handeling kunnen vastleggen, dat kunnen
  zien, een overdracht van het maakt niet uit wat, verdovende
  middelen, gestolen televisies en noem maar op. Daarvoor gaan wij de
  straat op. En dat proberen wij vast te leggen. En daar kan een
  tactisch team mee werken.
  De heer Kloosterman:
  Ja. Ik zit niet 100% van mijn tijd in de auto.
  De voorzitter:
  Maar wel 80%?
  De heer Kloosterman:
  Wel heel veel ja.
  De voorzitter:
  En dat gaat ongeveer met vijf, zes auto’s?
  De heer Kloosterman:
  Dat ligt aan de zaak. Maar over het algemeen…
  De voorzitter:
  Die er omheen cirkelen?
  De heer Kloosterman:
  Ja, daar komt het op neer. Noot Waarnemingen
  van hetgeen in het openbaar geschiedt kunnen weliswaar door de bank
  genomen dikwijls toelaatbaar zijn in het licht van het recht op
  privacy, maar toch zeer intens zijn.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Kloosterman (…) Hebt u wel eens gedacht ik hoop
  dat mij dat nooit gevraagd wordt, want dat gaat toch echt een stap
  te ver voor een observant, dat zou ik toch nooit voor mijn rekening
  willen nemen?
  De heer Kloosterman:
  Ja, het is iemands privacy waar je mee bezig bent. En daar
  zijn wij natuurlijk best wel mee bezig.
  Observatie is toch
  wel een klein beetje een inbreuk op iemands eigen leven. Alleen het
  vervelen…, tenminste het voordeel voor ons is dat wij van degenen
  achter wie wij aan rijden, altijd weten dat het criminelen zijn,
  eigenlijk, of verdacht worden van criminele activiteiten. Op het
  moment dat het niet zo zou zijn, heb je natuurlijk een heel ethisch
  probleem.
  De voorzitter:
  Maar u heeft nooit het idee gehad waar ik nou achteraan
  rijd, ik begrijp niet wat ze bezielt; ik zit nu iemands leven door
  te ploegen, daar begrijp ik niks van? Bij wijze van spreken,
  h?
  De heer Kloosterman:
  Ja, ja, dat gebeurt wel, ja. Maar dat is puur… Als u
  bedoelt dat ik met de
  observatie een inbreuk maak op iemand,
  terwijl er helemaal niets gebeurt, ja, dat gebeurt. Dan gaan wij
  terug naar onze chef en dan zeggen wij: dit heeft helemaal geen
  zin; die man doet gewoon niets; die zit ‘s avonds netjes thuis,
  binnen, en overdag gaat hij naar zijn werk; wat kunnen wij verder
  voor jullie betekenen?
  De voorzitter:
  Na hoeveel tijd zeg je dat?
  De heer Kloosterman:
  dat was na een dag of drie, vier. (…) Dan heb je al een
  stuk van het gedrag van iemand vastgelegd, ja.

  Noot

  3.4.2 Telefoontap en dergelijke

  Frequentie

  In grote strafvorderlijke onderzoeken wordt (zeker als het
  handel in verdovende middelen betreft) min of meer als regel de
  telecommunicatie van verdachten getapt. De tap is een van de
  middelen om de criminele organisatie en diens handel in kaart te
  brengen. De toepassingsfrequentie is daarmee derhalve hoog. Van de
  kant van PTT-Telecom zijn er voor wat betreft het aantal af te
  luisteren telefoonaansluitingen vrijwel geen beperkingen. De
  uitzondering betreft het aantal aftapmogelijkheden voor ATF 2 en
  ATF 3. Dit bedraagt 60 voor ATF-2 en 120 voor ATF-3.

  Anders ligt dit bij Libertel BV. Dit bedrijf is sinds 29
  september 1995 operationeel als operator van een GSM netwerk in
  Nederland. Krachtens het bepaalde in artikel 13 tweede lid Besluit
  mobiele telecommunicatie jo artikel 2 Regeling aftappen mobiele
  telecommunicatie GSM (HDTP/94/18.335) dient Libertel met ingang van
  1 januari 1996 zijn telecommunicatiestructuur zodanig in te richten
  dat een last tot het aftappen wordt uitgevoerd op het daarin door
  de lastgever vermelde abonneenummer. In een brief van 26 oktober
  1995 gericht aan onder meer de rechters-commissarissen in
  strafzaken valt de volgende passage op:Aparte aandacht verdient de
  verstrekking van gegevens ex artikel 11 tweede lid WPR. Nu omtrent
  de toepassing van deze bepaling geen afspraken zijn gemaakt tussen
  Libertel en de overheid stelt Libertel zich op het standpunt dat
  een verzoek tot het verstrekken van gegevens krachtens deze
  bepaling uitsluitend gehonoreerd kan worden als aan de wettelijke
  eisen is voldaan: er moet sprake zijn van een dringende en
  gewichtige reden en Libertel moet van mening zijn dat de
  persoonlijke levenssfeer van betrokkene door de verstrekking niet
  onevenredig wordt geschaad.

  Het aantal telefoontaps heeft lange tijd een stijgende lijn
  vertoond. Echter, de cijfers uit het verleden zijn te wantrouwen,
  omdat niet steeds duidelijk is dat het gaat om het aantal
  beschikkingen (wellicht per beschikking meer lijnen getapt), of het
  aantal getapte lijnen.

  Zo werd aan de commissie een intern stuk van parket van de
  procureur-generaal Den Bosch ter hand gesteld met (handgeschreven)
  de volgende cijfers. Het zou hier gaan om een landelijk overzicht
  van telefoontapbeschikkingen: 1982: 869; 1983: 979; 1984: 1019;
  1985: 1087; 1986: 1088; 1987: 1422. Als bijlage bij het rapport van
  de RESAC-Werkgroep justitieel aftappen (1991) is een schematisch
  overzicht gevoegd van het aantal telefoontaps. De precieze
  aantallen telefoontaps zijn niet uit dit schema te herleiden.
  In 1985 gaat het om meer dan 2100 taps, in 1986 om meer dan 2200
  taps, in 1987 om meer dan 2700 taps, in 1988 om meer dan 3200 taps,
  in 1989 om meer dan 3600 taps; in 1990 om meer 3300 taps en in 1991
  om meer dan 3500 taps.

  Het WODC doet thans een onderzoek naar de effectiviteit en de
  frequentie van het tappen. Aan een tussenrapport van het WODC van
  31 oktober 1995 wordt ontleend dat in 1993.3619 taps werden
  geplaatst en in 1994.3284 taps. De grote arrondissementen (Den
  Haag, Rotterdam, Arnhem en Amsterdam) blijken zowel in 1993 als in
  1994 een hoger tapgemiddelde te hebben per 100.000 inwoners. De
  duur van de tapperiode bedroeg in 1993 gemiddeld 43,54 dagen en in
  1994 43,89 dagen.

  De tapcapaciteit is afhankelijk van de faciliteiten van de
  politie. Bepalend is of er voldoende aansluitpunten zijn. In de
  praktijk komt het wel voor dat er uitgeweken moet worden naar
  andere regio’s, omdat alle aftappunten binnen een bepaalde regio
  bezet zijn. Niet gezegd kan worden dat de capaciteit van het tappen
  werkelijk ontoereikend is. Opmerkelijk is dat niet uitgesloten is
  dat n telefoonlijn in meerdere onderzoeken wordt afgetapt. Het kan
  daarbij voorkomen dat de politie er niet van op de hoogte is dat
  ook in een ander onderzoek wordt getapt.

  De kosten van een telefoontap voor justitie zijn aanzienlijk.
  Deze kosten drukken op het budget van het arrondissement. Er is een
  standaardbedrag van f.129,- (f 74,- voor het eenmalig in
  verbindingstellen en daarboven een eenmalig tarief van f.55). De
  overigekosten variren per kilometer. Het aantal kilometers tussen
  de centrale waarvan de afgetapte telefoon gebruik maakt en de
  centrale waarvan de politie gebruik maakt is bepalend.

  Het is technisch mogelijk GSM telefonie te tappen. Aanvankelijk
  leek het er op dat het afluisteren alleen mogelijk was met speciale
  kostbare apparatuur van het Duitse bedrijf Siemens. Inmiddels is
  (per 1 januari 1996) het afluisteren echter mogelijk via de
  infrastructuur van de PTT. In 1995 is het eerst een GSM getapt in
  een kernteam-onderzoek. De commercile belangen van PTT-Telecom en
  andere telecommunicatiebedrijven (waaronder ook de vraag wie de
  kosten van de technische voorzieningen moet dragen) hebben een
  belemmerende rol gespeeld bij het realiseren van de GSM-tap.

  Het opvragen van printgegevens door het OM, alsmede met
  machtiging van de rechter-commissaris komt zeer veelvuldig voor. In
  onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit is het min of meer
  standaard. Ook worden wel printgegevens opgevraagd van
  telefooncellen. Dat gebeurt nadat gezien is dat een verdachte
  vanuit die cel een gesprek heeft gevoerd, maar het komt ook voor
  dat een telefooncel gedurende langere tijd wordt geprint.

  Voor het opvragen van printgegevens is er een vast tarief voor
  inkomend en uitgaand verkeer van f.120 per opvraag. Als het alleen
  om inkomend of alleen om uitgaand verkeer gaat zijn de kosten f.60.
  Hier gaat het om een printer die tentijde van de gesprekken
  registreert. Het opvragen van historische printgegevens brengt geen
  kosten met zich mee.

  Functionarissen

  De officier van justitie dient om een telefoontap (eventueel
  gelijktijdig voor verschillende nummers) te verkrijgen een
  vordering tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek in
  (artikel 125g Sv). De tap kan ook gegeven worden in het kader van
  een strafrechtelijk financieel onderzoek (artikel 126b Sv), maar
  dit komt nog nauwelijks voor.

  Het is (vrijwel) onmogelijk om met voorbijgaan van de
  rechter-commissaris te tappen. Zulks is in het onderzoek van de
  commissie slechts eenmaal naar voren gekomen. Daarbij was sprake
  van een tap die uitsluitend betrekking had op printgegevens en
  waarbij (door een misverstand?) daadwerkelijk gesprekken werden
  afgeluisterd.

  De schriftelijke tapmachtiging van de rechter-commissaris wordt
  (door de politie) naar PTT-Telecom gefaxt. Voor het realiseren van
  een tap is derhalve de inschakeling van een particulier bedrijf
  (PTT-Telecom) noodzakelijk. Binnen de security-afdeling van het
  bedrijf zijn verschillende mensen op de hoogte. Ook in den lande
  worden verschillende werknemers van PTT-Telecom ingeschakeld, onder
  meer voor het daadwerkelijk aanleggen van de verbindingen. Deze
  personen zijn ingeval van onzorgvuldig handelen niet aanspreekbaar
  langs de weg van het ambtenarentuchtrecht. Er zijn overigens geen
  aanwijzingen gevonden dat vanuit PTT-Telecom (structureel) gelekt
  wordt.

  In de praktijk wordt de inhoud van de telefoongesprekken door de
  politie binnen enkele dagen zakelijk uitgewerkt en op papier of op
  schijf ingeleverd bij de rechter-commissaris. Het uitwerken van de
  gesprekken geschiedt veelal door de leden van het tactisch
  onderzoeksteam.

  Over de correcte weergave van tapgesprekken in het zogenaamde
  tapjournaal kan discussie ontstaan. Het komt voor dat de
  zittingsrechter tot de slotsom komt dat de gesprekken niet correct
  zijn weergegeven. Noot
  Er zijn geen nadere algemeen geldende regels over de taakverdeling
  in verband met het tappen. In de modelbrief van 2 juli 1984 met
  richtlijnen inzake het onderzoek van telefoongesprekken komt niet
  naar voren welk politieonderdeel met de uitvoering van het tappen
  is belast. Veelal (zie Bijlage Organisaties, hoofdstuk 5
  Ondersteunende diensten) is het beheer over de tapkamer en
  de daarbij behorende voorzieningen ondergebracht bij de criminele
  inlichtingendienst. Het is niet ongebruikelijk dat een kopie van de
  uitgewerkte gesprekken blijft bij het onderzoeksteam en er een gaat
  naar de officier van justitie. De geluidsbanden blijven eveneens
  bij de politie. Belangrijke informatie uit de taps zal ook worden
  verwerkt in het dagjournaal dat er (in grotere teams) mede toe
  strekt om alle teamleden van de nodige actuele informatie te
  voorzien. De vraag of de rechter-commissaris zelf kennis neemt van
  de inhoud van tapverslagen en zo ja op welke wijze moet per
  rechter-commissaris worden beantwoord. Het beeld rijst op dat de
  rechter-commissaris in het algemeen in ieder geval wel globaal
  kennis neemt van de inhoud van tapgesprekken. Soms gebeurt dit aan
  de hand van door het team of door zijn griffier gemaakte
  samenvattingen. Bedacht dient te worden dat de tapverslagen soms
  van een omvang zijn dat integrale kennisname een groot beslag op de
  tijd zou leggen. In ieder geval zal de rechter-commissaris ten
  tijde van de verlenging van de tapbeschikking op de hoogte willen
  zijn van de globale inhoud van de gevoerde gesprekken. De
  verlengingsrapporten bevatten niet zelden als bijlage de
  belangrijkste voor de verdachte belastende gesprekken.

  In de grotere onderzoeken zal aan de tap doorgaans een einde
  komen door de aanhouding van verdachten. Na aanhouding is het
  immers (aanvankelijk) onmogelijk dat de verdachten nog deelnemen
  aan de telefoongesprekken. De mogelijkheid van deelname is (thans
  nog) een wettelijke eis en de tap zal dus dienen te worden
  beindigd: in het wetsvoorstel tot herziening van het gerechtelijk
  vooronderzoek is deze eis vervallen.

  Ook in de huidige regeling is het niet volstrekt uitgesloten dat
  de telefoonaansluiting van iemand die zelf na aanhouding niet in
  staat is deel te nemen aan het telefoonverkeer (tijdens de
  beperkingen in het kader van voorarrest) wordt afgeluisterd. De tap
  van die aansluiting kan plaatsvinden in het onderzoek tegen een
  medeverdachte (eventueel een onbekende persoon; GVO-NN). Niet uit
  te sluiten valt dat de medeverdachte via de afgetapte lijn een
  familielid van de gedetineerde belt en daarbij voor het onderzoek
  relevante mededelingen doet. Er is sprake van misbruik indien de
  tap in het kader van een GVO-NN doorloopt na aanhouding van de
  verdachte en het gerechtelijk vooronderzoek niet op naam wordt
  gezet. Noot De beindiging geschiedt doordat de politie
  een proces-verbaal opmaakt dat op een bepaalde tijd is gestopt met
  het afluisteren. De knop in de tapkamer wordt omgezet, maar
  doorgaans verbreekt PTT-Telecom de verbinding pas later. Van
  misbruik van deze situatie is niet gebleken.

  De regel dat de rechter-commissaris gegevens uit de tap die voor
  het onderzoek niet van belang zijn dient te vernietigen, levert in
  de praktijk problemen op. De wet gaat er vanuit dat de
  rechter-commissaris bepaalt of gegevens al dan niet van belang zijn
  voor het onderzoek. In ieder geval moet de verdediging
  uitdrukkelijk in de gelegenheid worden gesteld om te verzoeken dat
  processen-verbaal met afgeluisterde gesprekken en banden aan de
  processtukken worden toegevoegd. Noot In de praktijk
  wordt veelal niet tot vernietiging overgegaan voordat er in de zaak
  een onherroepelijke beslissing is.

  De heer Gelderman:
  Een zaak die vijf jaar loopt, komt vrijwel niet voor. In het
  kader van een gerechtelijk vooronderzoek dat afgesloten wordt,
  wordt bekeken welk deel van de tapverslagen bewijsmateriaal is –
  dat deel dient in het dossier te worden gevoegd om zijn
  bewijsfunctie te hebben – en welk deel wordt vernietigd. Sinds
  enige tijd wordt het materiaal bewaard, totdat de
  advocatuur
  heeft aangegeven, aan het materiaal dat niet in het dossier is
  gevoegd, geen behoefte meer te hebben. Het moet nagekeken kunnen
  worden, maar daarna wordt het vernietigd in het kader van de zaak.
  Ik heb altijd begrepen dat die banden gewoon overgespoeld
  worden.(…)
  De heer Koekkoek:
  Artikel 125h van het Wetboek van Strafvordering zegt: De
  rechter-commissaris doet te zijnen overstaan processen-verbaal
  en andere voorwerpen -bandjes bijvoorbeeld – waaraan een gegeven
  kan worden ontleend zo spoedig mogelijk vernietigen. Wat betekent
  te zijnen overstaan als u er niet bij zit?(…)
  De heer Gelderman:
  Onder zijn verantwoordelijkheid, dus dat hij het wist.
  Hetzelfde is dat de
  rechter-commissaris de huiszoeking doet.
  Hij mag nu gelukkig tussendoor wel even weg. Hij doet het vooral
  niet zelf, want hij heeft helemaal niet de vaardigheden om
  verstandig en systematisch huiszoeking te doen. Dat geldt ook
  hierbij. Ik denk dat je het praktisch moet interpreteren. Dat
  ontslaat de
  rechter-commissaris echter niet van de
  waarneming, van het opdracht geven en van het vragen of het gebeurd
  is. Maar ik heb ook van collega’s niet begrepen dat het en detail
  checken vaak gebeurt.
  De heer Koekkoek:
  Het is een ruime interpretatie van te zijnen overstaan. U
  zit nu tegenover ons. Dat kunnen wij waarnemen. Als het gaat om het
  vernietigen van spullen en als er te zijnen overstaan staat, dan
  moet er een directe controle op zijn.
  De heer Gelderman:
  Bij de sluiting van een tap krijg ik een proces-verbaal
  waarin staat dat de banden zijn vernietigd. Daar ben ik zelf niet
  bij geweest. Maar het proces-verbaal krijg ik. (…) Als ik van de
  politie een proces-verbaal krijg waarin onder ambtsede wordt
  verklaard dat de banden zijn gewist, dan ga ik daarvan uit. Ik ga
  dan niet zelf naar een bureau ergens in het arrondissement om te
  kijken of het inderdaad gebeurd is.
  Noot

  Van centrale registratie van taps is geen sprake. De Centrale
  toetsingscommissie vervult geen rol bij de inzet van dit
  dwangmiddel.

  Doel en effectiviteit

  Over de effectiviteit van het afluisteren van telefoongesprekken
  valt weinig met zekerheid te zeggen. Veelal wordt het door de
  politie als een onmisbaar middel gezien. In veel gevallen draagt
  een proces-verbaal met als inhoud telefoongesprekken bij aan het
  bewijs. De afgeluisterde telefoongesprekken dragen ook indirect bij
  aan het bewijs. Immers niet uitgesloten is dat de verdachte die
  tijdens zijn verhoor met een telefoongesprek wordt geconfronteerd,
  alsnog bekent. Het uitgewerkte telefoongesprek zal in veel gevallen
  dan niet meer nodig zijn als bewijsmiddel. Een reden dat de
  telefoongesprekken vaak niet voor het bewijs gebruikt worden, is
  dat verdachten bedacht zijn op afluisteren en geen of nauwelijks
  bewijsrechtelijk interessante informatie wisselen over de afgetapte
  lijn. Bedacht dient te worden dat de tap in een dergelijk geval
  desondanks wel nuttig kan zijn.

  In 1991 concludeerde de Werkgroep justitieel aftappen van de
  Recherche adviescommissie: De telefoontap is in veel onderzoeken
  van doorslaggevend belang, terwijl in andere zaken de tap een
  belangrijke ondersteunende functie heeft. De tap maakt
  onlosmakelijk deel uit van een keten van onderzoeksmiddelen die de
  overheid ter beschikking heeft.

  Veelal bevatten de gesprekken namelijk sturingsinformatie. Met
  name afspraken met andere (potentile) verdachten geven zicht op de
  handelwijze van de verdachte. De tap kan ook het optreden van een
  observatieteam ondersteunen.

  De voorzitter:
  Twintig jaar geleden bestonden er nog geen
  Kolibries.
  De heer Jansen:
  Nee, maar toen had je wel een tap. Je had een indicatie. Het
  is maar heel kort in zwang geweest om open over de telefoon te
  praten, want na de eerste rechtszaken was dat mooi afgelopen. Je
  had dus wel indicaties. Je kon aan een stemverheffing, aan het
  nerveus worden van mensen die over de telefoon praatten, merken dat
  er met een bepaalde lading iets niet goed moest zitten. Men was
  alerter, nerveuzer. Men belde elkaar vaker. Een ogenschijnlijk
  onbelangrijke lading bleek ineens ontzettend belangrijk te zijn.
  Het ging een keer om 20 ton elastiekjes waar niemand in Nederland
  op zat te wachten, maar men had daar geweldig veel haast mee. Dan
  is daar iets fout. Dan ga je daarnaar kijken.

  Noot

  Als er uit de tap blijkt van betrokkenheid bij andere feiten dan
  die waarvoor het gerechtelijk vooronderzoek loopt, mag deze
  informatie worden gebruikt. Noot Dat ligt niet anders
  als het om feiten gaat waarvan ten tijde van het geven van de
  tapmachtiging in het geheel nog geen sprake was. De tap kan dus
  mede gebruikt worden voor toekomstige, nog niet-gepleegde feiten en
  in zoverre kan de tap ook aangeduid worden met de term proactief.
  Noot Het tappen louter met het oog op nog te plegen
  feiten is niet toegelaten. Het onderscheid is echter in de praktijk
  soms erg subtiel en gezocht. Als de tap informatie over andere
  personen oplevert, kan de tap tegen hen gebruikt worden en kunnen
  zij bijvoorbeeld eventueel op grond van de tap als verdachte worden
  aangemerkt. Noot In geval bij het tappen in strijd met
  de wet is gehandeld lijdt dit nog niet zonder meer tot
  bewijsuitsluiting. Zo komt aan de verdachte die niet heeft
  deelgenomen aan het afgetapte verkeer in het geheel geen beroep op
  onrechtmatigheid toe, omdat er jegens hem niet onrechtmatig is
  gehandeld. Noot Aan het gebruik van tapgegevens (in de
  vorm van informatie van de Criminele inlichtingendienst) in andere
  onderzoeken wordt in het hoofdstuk over de uitwisseling van
  gegevens aandacht besteed. Hier wordt er slechts op gewezen dat
  schriftelijke weergaven van afgetapt verkeer geen register vormen
  in de zin van de Wet Politieregisters. Noot

  Technische ontwikkelingen zijn sterk bepalend voor de
  effectiviteit van de tap. Gebleken is bijvoorbeeld dat een nieuwe
  vorm van telefonie, zoals GSM waarvan bekend is dat het tappen
  daarvan (tot voor kort) onmogelijk was een aanzienlijke
  aantrekkingskracht voor wetsovertreders heeft.

  Ondermeer uit de pers komt naar voren dat er technische middelen
  voorhanden zijn of komen waarmee een gespreksdeelnemer kan
  voorkomen dat gesprekken worden afgeluisterd. Gesprekken zouden via
  een computermodem kunnen worden gecodeerd: de techniek zou
  eenvoudig te bedienen zijn en de investeringskosten bedragen rond
  de duizend gulden. Noot Een Werkgroep justitieel
  aftappen van de Recherche

  adviescommissie concludeerde in 1991 : Het toenemend gebruik van
  crypto-apparatuur baart grote zorgen, aangezien inspanningen om het
  onderzoeksmiddel telefoontap in de toekomst te waarborgen daardoor
  gefrustreerd worden. In een vergadering van het zogenaamde
  Landelijk contact observatie van 6 december 1994 is meegedeeld dat
  er een bedrijf is dat telefoonscramblers levert.

  Tijdens het onderzoek van de commissie is slechts in een geval
  gebleken dat het afluisteren door de politie door de inzet van
  technische contra-middelen wordt bemoeilijkt.
  In de toekomst valt zulks vaker te verwachten. In de begroting van
  het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt reeds opgemerkt dat het
  toenemend gebruik van cryptografie bijzondere inspanning van de BVD
  eist. Noot Printgegevens leveren eigenlijk alleen
  sturingsinformatie op. Op die manier tracht de politie in kaart te
  brengen wie met wie contact legt. Het gaat daarbij niet om de
  inhoud van het gesprek, maar om de vaststelling van het
  contact.

  De voorzitter:
  Hebt u ooit met de CID-officier met wie u het printen
  besprak, discussie gehad over de vraag wat u met de gegevens kon
  doen?
  De heer Van Teijlingen:
  Wij hebben, zeker anderhalf jaar geleden, een zeer
  uitgebreide discussie gehad met justitie over de vraag wat wij
  eventueel zouden doen met de informatie die daarmee gegenereerd
  werd. Er hebben zich situaties voorgedaan waarin er het voornemen
  was om de informatie in het CID-bestand op te nemen en wij hebben
  toen in overleg met justitie gesteld: dat nemen wij niet in het
  CID-bestand op. De belangrijkste reden daarvoor heeft mijn collega
  al aangehaald: in een printeractie krijg je op papier dat twee
  telefoonnummers met een bepaalde naam erbij contact hebben, maar
  daarmee weet je nog niet of daar ook bepaalde personen bij
  betrokken zijn. De waarde van de informatie vinden wij dan ook niet
  zodanig dat wij de informatie in het bestand moeten opnemen.

  Noot

  Gevallen

  Volgens artikel 125g Sv is het tappen van gegevensverkeer
  mogelijk als het vermoeden bestaat dat de verdachte eraan
  deelneemt. Zoals reeds vermeld komt deze eis te vervallen volgens
  het wetsontwerp Herziening gerechtelijk vooronderzoek.

  Ter motivering van de vordering wordt als regel een
  proces-verbaal van de politie aan de vordering gehecht. De

  rechter-commissaris doet zich desgewenst nader mondeling
  (telefonisch) inlichten. Daaraan zal in het algemeen behoefte
  bestaan als de vordering tot het instellen van een gerechtelijk
  vooronderzoek slechts gemotiveerd wordt met informatie van de

  criminele inlichtingendienst. Daarbij lijkt er in de praktijk de
  ongeschreven regel te zijn dat informatie uit slechts n bron van
  de
  CID in beginsel onvoldoende is om een gerechtelijk
  vooronderzoek te openen. Er is geen duidelijk beeld ontstaan op
  grond van welke criteria over het afgeven van een tapmachtiging
  wordt beslist. Algemene (en enigszins vage) rechtsbeginselen als
  proportionaliteit en subsidiariteit spelen een vooraanstaande rol.
  Het komt wel eens voor dat een vordering wordt afgewezen. Vaker is
  het geval dat er door aanvullende informatie alsnog voldoende grond
  aanwezig wordt geoordeeld om over te gaan tot het

  aftappen.

  In de media en tijdens zittingen is oneigenlijk gebruik
  gesuggereerd in verband met de afgeluisterde gesprekken, terwijl de
  hoorn van de haak lag.
  Noot
  Als na het verbreken van de verbinding met de gesprekspartner de
  hoorn niet of niet goed wordt teruggelegd, blijft de lijn openstaan
  en is het mogelijk dat gesprekken die vervolgens in de betreffende
  ruimte worden gevoerd, afgeluisterd kunnen worden. Naar het oordeel
  van de Hoge Raad is er geen sprake van onrechtmatig afluisteren in
  geval in een kamer gevoerde gesprekken via een open lijn worden
  meegeluisterd. Noot Soms worden publieke telefooncellen
  (alsmede telefoons in cafs en dergelijke) getapt. In de meeste
  gevallen wordt door middel van stemherkenning vervolgens uitgemaakt
  of de verdachte al dan niet aan het gesprek heeft deelgenomen.
  Alleen die gesprekken worden in het tapverslag uitgewerkt. Een
  belangrijk probleem rijst hier: kunnen in dergelijke gevallen de
  afgeluisterde gesprekken van derden aangaande volledig andere
  strafbare feiten gebruikt worden als CID informatie.

  Soms geschiedt de selectie met behulp van camera-observatie. De
  rechter-commissaris eist namelijk soms een voortdurende
  camera-observatie van de telefooncel met tijdregistratie. Via een
  videoband met tijdregistratie kan vervolgens bezien worden welk
  deel van de geluidsband dient te worden uitgeluisterd. Het spreekt
  voor zich dat alleen die gesprekken worden uitgeluisterd waaraan
  volgens de videoband de verdachte deelneemt. Het opvragen van
  printgegevens behoeft niet alleen op telefoonnummer te geschieden.
  Het is mogelijk bij de PTT historische printgegevens te vragen van
  alle mobiele telefoonverbindingen die op een bepaalde tijd in een
  bepaald gebied zijn gelegd. Met name wanneer een overval in het
  holst van de nacht in een landelijk
  omgeving plaatsvindt kan dit een uiterst effectief recherchemiddel
  zijn. De wettelijke grondslag is echter twijfelachtig. Het komt
  voor dat in het hier geschetste geval een rechterlijke machtiging
  wordt afgegeven.

  Termijnen

  Een machtiging tot tappen wordt ten hoogste voor een termijn van
  vier weken gegeven. Kortere termijnen komen in de praktijk eveneens
  voor. Na de eerste termijn is (telkens) verlenging met ten hoogste
  vier weken mogelijk. Daarvoor wordt geen vordering ingediend, maar
  een verlengingsrapport van de politie. De rechter-commissaris stelt
  de verlenging van de machtiging op schrift. Het is niet
  ongebruikelijk dat er bij gelegenheid van een verlenging een
  bespreking plaatsvindt tussen officier van justitie, teamleider en
  rechter-commissaris.

  3.4.3 Inzage in computerbestanden

  Over de feitelijke toepassing van dit dwangmiddel valt gelet op
  de recente invoering (1 maart 1993) weinig te zeggen. Er is nog
  nauwelijks ervaring mee opgedaan. In de doorlichting en in de
  meldingen aan de Centrale toetsingscommisie komt het middel niet
  voor. Van enige nadere normering aan de hand van rechtspraak is
  geen sprake. Het lijkt er op dat het dwangmiddel slechts zelden
  wordt toegepast. Voor zover het middel wordt toegepast geschiedt
  zulks met name in fraudezaken. Over de vraag of het middel
  voldoende ruimte aan de praktijk biedt is weinig met zekerheid te
  zeggen. Klachten daaromtrent zijn overigens niet naar voren
  gekomen. Binnen elk regiokorps zijn doorgaans enkele specialisten
  aanwezig in verband met het toegankelijk maken van de
  geautomatiseerde informatie. Deze opsporingsambtenaren zijn
  doorgaans ook belast met het opsporen van computercriminaliteit.
  Expertise wordt ook geleverd door het Gerechtelijk Laboratorium.
  Het dwangmiddel van artikel 125i en verder Sv wordt bij gelegenheid
  van een huiszoeking toegepast. Het onderzoek ter plaatse is niet
  zelden tijdrovend. Te denken valt bijvoorbeeld aan het maken van
  een kopie van de harde schijf van een geautomatiseerd werk. Het
  voordeel van de procedure van artikel 125i en verder Sv is dat de
  onderzochte persoon slechts overlast ondervindt ten tijde van de
  zoeking. Niet zelden wordt in de praktijk eerst nagegaan of het
  mogelijk is om het geautomatiseerde werk in zijn geheel in beslag
  te nemen en het onderzoek te doen plaatsvinden op het
  politiebureau. Men moet dan nagaan of een en ander technisch
  realiseerbaar is en voorts of de beslagene niet te zeer wordt
  belemmerd in de normale voortgang van werkzaamheden met als gevolg
  mogelijke schadeclaims. In een dergelijk geval is dus geen sprake
  van een computerzoeking als bedoeld in artikel 125i Sv, maar gewoon
  van een klassiek beslag als bedoeld in artikel 94 en verder Sv.

  Van centrale registratie van inzage in computerbestanden is geen
  sprake. De Centrale toetsingscommissie vervult geen rol bij de
  toepassing van dit dwangmiddel.

  3.4.4 Scannen van mobiele telefoons en semafoons

  Toepassingsfrequentie

  Zeker in de wat grotere onderzoeken wordt vrijwel altijd gebruik
  gemaakt van de scanner. Dit geschiedt zowel in de informatieve als
  in de tactische fase. Bij de inzet van een OT hoorde in ieder geval
  tot voor kort de inzet van een scanner tot de gebruikelijke
  werkwijze. De scanner is voor het OT standaarduitrusting. Het
  scannen is daarmee een frequent ingezet opsporingsmiddel.

  De Arnhemse procureur-generaal is niet in staat te melden in
  welke onderzoeken sprake is geweest van de inzet van een semascan
  of kolibrie. Noot Door de regiopolitie Gelderland-Zuid
  wordt te kennen gegeven dat het OT in veel gevallen standaard
  gebruik maakt van de kolibrie en van fotoen videoregistratie. Dit
  korps meldt driemaal de inzet van een kolibrie of semascan met
  machtiging van de rechter-commissaris; in dezelfde regio zou
  eenmaal een kolibrie zijn gebruikt met toestemming van het openbaar
  ministerie om vast te stellen of de verdachte gebruik maakte van
  een mobiele telefoon. Voorts wordt een inzet van een ATF-scan
  gemeld waarvoor geen toestemming van het OM bestond teneinde na te
  gaan of er vanuit een woning telefonisch verkeer was.

  In Gelderland-Midden is elf keer een semascan ingezet telkens
  met machtiging van de rechter-commissaris. In twee gevallen is de
  scan al gebruikt voor de aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek
  met toestemming van het openbaar ministerie. Dit korps heeft
  driemaal een kolibrie ingezet zonder toestemming van het openbaar
  ministerie.

  Door de regiopolitie Twente wordt tweemaal een semascript
  (parallel schakelen van een semafoon) gemeld met machtiging van de
  rechter-commissaris en de inzet van een semascanner of kolibrie in
  vier gevallen,
  zonder betrokkenheid van de rechter-commissaris (trouwens ook
  zonder dat proces-verbaal van de inzet in het dossier is opgenomen
  en in drie van vier gevallen ontbrak toestemming van het openbaar
  ministerie. Het kernteam Noord- en Oost-Nederland verantwoordt
  enkele malen het gebruik van een scanner voor het afluisteren van
  ATF-gesprekken met machtiging van de rechter-commissaris. In de
  politieregio Noord-Holland-Noord zou in vijf gevallen sprake zijn
  van het scannen van ATF of semafoon telkens met toestemming van het
  openbaar ministerie. Uit Amsterdam-Amstelland komen zeven grotere
  onderzoeken waarin ATF en/of semafoon gescand zijn. Er zou telkens
  toestemming van het openbaar ministerie zijn geweest.

  Naast de kosten van de aanschaf van de apparatuur brengt de
  inzet van de scanner geen bijzondere kosten met zich mee.

  Functionarissen

  Er wordt gescand, zowel op eigen gezag van het OT, als na
  toestemming van het openbaar ministerie alsook met machtiging van
  de rechter-commissaris. Uit het onderzoek van de commissie, noch
  uit de doorlichting van het ministerie van Justitie, wordt
  duidelijk welke functionaris onder welke omstandigheden beslist.
  Volgens een CID-officier hebben gegevens uit de scan geen
  bewijskracht en kan de scan door de politie niet operationeel
  worden ingezet dan na machtiging van de rechter-commissaris. Er
  dient in ieder geval achteraf schriftelijke rapportage plaats te
  vinden aan het hoofd van de RCID en aan de CID officier van
  justitie. Ten behoeve van parallelle schakelingen wordt een
  semascan gebruikt doch slechts met machtiging van de
  rechter-commissaris. De semascan is in beheer bij de afdeling STO
  van de RCID. De hoofdofficier van justitie te Arnhem geeft evenwel
  te kennen dat een beperkt gebruik van de semascan tot de
  opsporingstaak van de politie behoort. Noot Bij de
  normale inzet van het OT behoort zijns inziens de inzet van
  semascan en plaatsbepalingsapparatuur.

  Omdat niet van de vaste kabels van de PTT werd gebruik gemaakt
  en omdat sprake was van vrij etherverkeer werd tot in het recente
  verleden een machtiging van de rechter-commissaris niet
  noodzakelijk geacht. De beslissing tot de inzet geschiedde op het
  niveau van de politie. Ook achtte men het tot voor kort niet altijd
  noodzakelijk om de officier van justitie zelfs maar op de hoogte te
  brengen. Beide standpunten lagen ook niet erg voor de hand
  aangezien elk OT standaard met scanners is uitgerust. De beslissing
  tot inzet van een scanner werd dus niet schriftelijk geregistreerd
  en er werd geen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt omtrent
  hetgeen tijdens het scannen was gehoord. In het zittingsdossier was
  niet terug te vinden dat van een scanner gebruik was gemaakt.

  Doel en effectiviteit

  Voor de effectiviteit van het scannen van gesprekken kan worden
  verwezen naar hetgeen omtrent het afluisteren van gesprekken bij
  het tappen is gezegd. Het doel is enerzijds het afluisteren van
  gesprekken en anderzijds het ondersteunen van de observatie. Voor
  zover het om het laatste gaat is de scan te vergelijken met
  plaatsbepalingsapparatuur.

  Een observatieteam was – zeker tot voor kort – niet zelden
  standaard uitgerust met scanapparatuur. De observatie werd op deze
  wijze vergemakkelijkt. Immers de geobserveerde persoon deed via een
  autotelefoon wel mededelingen over het door hem af te leggen
  traject of maakte op een bepaalde plaats een afspraak. Door het
  opvangen van dergelijke berichten kon de observatie onopvallender
  geschieden, zeker indien geen baken is of kon worden geplaatst aan
  een voertuig van de te volgen persoon. Op deze wijze kan op enige
  afstand worden gevolgd en is het gevaar van stukrijden van een OT
  minder groot. Het was immers beter mogelijk enige afstand te houden
  van het te volgen voertuig, omdat de politie al op de hoogte was
  van de bestemmingsplaats.

  Het scannen op de wijze als hier vermeld vond zowel plaats in
  het kader van het tactische onderzoek als in het kader van geheime
  CID-matig al dan niet proactief onderzoek.
  Voor wat betreft het afluisteren van telefoongesprekken verdient
  opmerking dat van de mobiele telefonie aanvankelijk hoofdzakelijk
  gebruik werd gemaakt vanuit de auto. Steeds meer wordt echter de
  mobiele telefoon gebruikt ongeacht de plaats waar wordt verbleven.
  Binnen het criminele milieu werd en wordt ook van de mobiele
  telefoon gebruik gemaakt, wanneer vermoed wordt dat de gewone
  telefoonaansluiting wordt afgeluisterd. Deze ontwikkeling bracht
  met zich mee dat scanners ook in een vaste opstelling werden
  geplaatst om zodoende mobiele telefoons af luisteren. Het scannen
  van GSM-telefonie is niet mogelijk. Aannemelijk is
  dat hierom veel consumenten – onder wie criminelen – op GSM zijn
  overgeschakeld. De effectiviteit van het scannen is daarom
  behoorlijk teruggelopen. Op soortgelijke wijze werd eveneens
  semafoonverkeer afgetapt. Intussen lijkt mede gelet op het
  gewijzigde artikel 125g Sv, niet meer vol te houden dat voor het
  tappen van gegevensverkeer door middel van een scanner geen
  rechterlijke machtiging noodzakelijk is. Mobiele telefoons en
  semafoons maken immers gebruik van de
  telecommunicatie-infrastructuur. De indruk bestaat dat thans niet
  zonder machtiging met een scanner gegevensverkeer wordt afgetapt.
  Daarop wijst ook de omstandigheid dat de scanner niet langer zonder
  meer tot de standaarduitrusting van het observatieteam behoort.
  Voor zover het niet gaat om het gegevensverkeer zelf, maar om
  inlichtingen over het verkeer dat is of wordt gevoerd is artikel
  125f Sv van toepassing. Dat betekent dat in geval actuele
  printgegevens met behulp van een scanner worden verkregen, de
  officier van justitie beslist en tijdens het gerechtelijk
  vooronderzoek de rechter-commissaris.

  Blijft er nu nog ruimte voor scannen door de politie? Valt het
  geval dat met een scanner wordt vastgesteld of van een mobiele
  telefoon gebruik wordt gemaakt wel of niet onder het bereik van de
  artikelen 125f en 125g Sv? Met een beroep op een hierboven genoemd
  arrest van de Hoge Raad zou kunnen worden volgehouden dat het hier
  geen verkeer betreft (HR 8 november 1994, DD 95.085). Dit gaat
  nogal ver.

  Gevallen

  Tot voor kort werd in grote onderzoeken naar georganiseerde
  criminaliteit zeer veel gescand. Het kon dan zowel gaan om
  verdovende middelen als om bedrijfsinbraken/kluiskraken, overvallen
  of autodiefstallen. Nu naar het geldend recht een machtiging van de
  rechter-commissaris is vereist – tenminste voor het afluisteren van
  gesprekken – is daarbij een verdenking noodzakelijk. Vaststaat dat
  een verdenking tot voor kort niet nodig werd geacht – zeker niet
  voor de ondersteuning van observatie.

  Termijnen en vormvoorschriften

  Geenszins is gebleken dat het scannen aan enige termijn is
  gebonden. Voor zover de scan wordt gebruikt om het observatiewerk
  te ondersteunen verdient dit geen verdere aandacht. Dat is wellicht
  anders waar de scan in feite neerkwam op het afluisteren van
  telecommunicatie.

  De Centrale toetsingscommissie heeft volgens het
  Instellingsbesluit onder meer als taak zich een beeld te vormen van
  de bijzondere opsporing. In dat kader moeten operaties waarbij
  gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige technologie (zoals
  peilzenders- en bakens) ter registratie worden gemeld. De scan
  hoeft echter niet te worden geregistreerd.

  3.4.5 Direct afluisteren

  Frequentie

  In de praktijk blijken verschillende varianten van direct
  afluisteren (en daarmee meestal ook opnemen) voor te komen: het
  afluisteren van gesprekken met medeweten van n van de
  gespreksdeelnemers; het afluisteren van gesprekken zonder medeweten
  van gespreksdeelnemers; afluisteren teneinde aanwezigheid van
  activiteiten of personen vast te stellen en afluisteren bij
  gelegenheid van een verhoor van een verdachte of een getuige.
  Vanuit de gedachte dat de politie datgene mag wat niet verboden is,
  is in het recente verleden ruim gebruik gemaakt van
  afluisterapparatuur in gevallen die niet vallen onder de
  strafbaarstellingen van de artikelen 139a, 139b en 139d Sr en
  sommigen vatten dat ruim op.

  De heer Vos:
  Heeft direct afluisteren enige malen
  plaatsgevonden?
  De heer Koers:
  Dat heeft een paar keer plaatsgevonden. Wij hebben een keer
  geprobeerd op een terras met geluidsboxen een gesprek af te
  luisteren. Daarbij is de redenering toegepast, dat de wet verbiedt
  in een gesloten ruimte met technische hulpmiddelen een gesprek op
  te nemen; dit is niet een gesloten ruimte; wij kunnen eens kijken
  of het lukt. Dat was voordat het nieuwe wetsvoorstel
  direct
  afluisteren in de Kamer aanhangig is gemaakt.
  De heer Vos:
  Hoe hebt u de legitimatie toen gewaarborgd?
  De heer Koers:
  Het criterium was, dat het niet expliciet verboden was. Ik
  heb in dat specifieke geval voor mezelf de afweging gemaakt, of ik
  dat in een grote drugzaak voor mijn verantwoording kon nemen. Ik
  heb dat gedaan omdat het niet strafbaar was. Het is echter geen in
  de strafvordering opgenomen bevoegdheid.
  Noot

  Toestemming van n van de gespreksdeelnemers wordt voldoende geacht
  om gesprekken af te luisteren en op
  te nemen. Afluisterapparatuur werd op deze wijze frequent ingezet
  bij pseudokoopacties, ontmoetingen met informanten en andere
  ontmoetingen op van tevoren bekende en daarmee te prepareren
  plaatsen.

  De heer Koers:
  (…) ik wilde absoluut voorkomen dat er een verhoorsituatie
  zou ontstaan waardoor die
  politie-infiltrant op dat moment
  ongecontroleerd als het ware de cautie zou moeten geven. Dat mocht
  never gebeuren. En dat wisten ze ook.
  De heer Vos:
  U spreekt er in objectieve zin over, maar is het niet heel
  subjectief? Iemand kan iets ervaren als een verhoorsituatie: ik was
  met iemand aan het praten en hij stelde mij vragen, hij stimuleerde
  met mij in gesprek te komen. Dat kan toch snel als een
  verhoorsituatie uitgelegd worden?
  De heer Koers:
  Ja. Van alle bezoeken in de caravan, waar onze infiltrant
  toen woonde, en in het appartement waar hij later woonde, zijn
  video-opnames met geluidopnames gemaakt om dit risico, deze
  discussie uit te sluiten.
  Noot

  Het gebruik van audio-apparatuur door de verschillende regio’s
  varieert, maar in de Doorlichting van het ministerie van Justitie
  noemt slechts een regio een hogere frequentie dan 20 keer. De
  Dienst technische operationele ondersteuning (DTOO) zette in 1994
  in 32 gevallen af- of meeluisterapparatuur in. Het komt voor dat
  een getuige zelf opnamen maakt van de gesprekken die hij met
  anderen (waaronder de verdachte) voert en daarmee naar de politie
  stapt.

  Er wordt ook afgeluisterd zonder dat n van de gespreksdeelnemers
  daartoe opdracht heeft gegeven (of daarvan op de hoogte is). Het is
  onmogelijk vast te stellen hoe vaak dit gebeurt, als het gesprekken
  betreft die (min of meer) in het openbaar plaatsvinden.

  Het komt voor dat een agent in burger onopvallend op een
  terrasje gaat zitten in de onmiddellijke omgeving van subjecten die
  in gesprek zijn. Soms wordt daarbij getracht het gesprek tussen de
  subjecten op te nemen. Hoewel het OM dit in n geval achteraf
  ontoelaatbaar achtte, wordt het soms gerechtvaardigd geacht met de
  overweging dat wanneer een gesprek door omstanders gewoon is te
  horen het ook mag worden opgenomen. De indruk bestaat dat slechts
  bij hoge uitzondering gesprekken worden afgeluisterd die niet in
  het openbaar geschieden.

  In een loods is een microfoon geplaatst teneinde vast te stellen
  of er bepaalde handelingen werden verricht en zo ja welke. Het
  afluisteren was hier niet (primair) gericht op het afluisteren van
  gesprekken, maar strekte ertoe vast te stellen welke werkzaamheden
  in de loods werden verricht. Tijdens een andere observatie-actie is
  afgeluisterd door een gecamoufleerde recorder in een telefooncel te
  leggen, terwijl bekend was dat het subject van die telefooncel
  gebruik zou maken.

  Doorgaans blijft het dan bij plannen, waarvan de verwezenlijking
  door het OM ontoelaatbaatbaar wordt geacht of waarvan de
  verwezenlijking onmogelijk blijkt.
  Zo is in n van de onderzoeken van een kernteam de plaatsing van een
  meeluisterapparaat bij een telefoon voorbereid. Voorts is in een
  onderzoek van datzelfde kernteam het plan gemaakt en voorbereiding
  getroffen voor het plaatsen van afluisterapparatuur in een in
  aanbouw zijnde gebouw. Na uitvoerige afweging is door het openbaar
  ministerie daartoe geen toestemming verleend. Tenslotte is in een
  onderzoek van het kernteam voorbereiding getroffen voor de
  plaatsing van afluisterapparatuur aan de buitenmuur van een bar.
  Een ander kernteam heeft geprobeerd een telefooncel van een bug te
  voorzien, maar dit bleek technisch onmogelijk. Voorts is in een
  regio in het oosten van het land getracht in een woning van een
  verdachte van moord (deze persoon bleek achteraf niet de dader te
  zijn) af te luisteren. Het OM heeft daartoe vooraf toestemming
  gegeven, maar achteraf achtte de hoofdofficier deze actie
  ontoelaatbaar.

  In een strafrechtelijke context vindt het opnemen van gesprekken
  iets vaker plaats. De audio en video-registratie van verhoren van
  verdachten en getuigen is een regelmatig voorkomend verschijnsel.
  In Zutphen wordt het verhoor van een getuige in een
  doodslag/moord-zaak opgenomen met medeweten van de getuige. Dit zou
  plaatsvinden binnen de met het openbaar ministerie afgesproken
  kaders en dus geen uitdrukkelijke toestemming van het OM behoeven.
  Iets soortgelijks gebeurt bij een bankoverval. In een andere
  Zutphense zaak vindt een audio-opname van een verhoor van een
  verdachte plaats. Een tweede verhoorkoppel kan meeluisteren. Dit
  zou CID-matig binnen een tactisch onderzoek geschieden. Met deze in
  dit kader vrij onbegrijpelijke toevoeging wordt waarschijnlijk
  vooral bedoeld dat het niet de bedoeling is dat de verdachte op de
  hoogte geraakt van de omstandigheid dat het verhoor wordt
  opgenomen. Vanuit de regiopolitie Gelderland-Zuid wordt eveneens
  melding gemaakt van het maken van geluids-en video-opnamen van het
  verhoor van verdachten. In een brief van 6 januari 1995 aan het OM
  wordt opgemerkt dat de opnamen niet gebruikt worden als
  opsporingsmiddel, maar enkel als middel om de verhorende ambtenaren
  te coachen en te
  begeleiden. Een aantal Regionale Bijstand Teams werkt standaard met
  audio- en video-opnamen van verhoren (van de verdachte).
  Ook in detentiesituaties wordt soms getracht om gesprekken tussen
  gedetineerden af te luisteren en op te nemen.

  De heer Koers:
  (..) Ik herinner mij nog een zaak waarin het in overleg met
  een gevangenisdirecteur gebeurd is, omdat de dreiging bestond dat
  iemand zou ontsnappen. Dat heeft echter absoluut niets
  opgeleverd.
  De voorzitter:
  Er wordt vaker in de gevangenis afgeluisterd. Wat is
  daarvoor volgens u de rechtsbasis?
  De heer Koers:
  Ik denk dat het de bevoegdheden van de directeur zijn voor
  de interne veiligheid van zijn inrichting.
  De voorzitter:
  U weet dat er bij de CRI een meldpunt is. Mag vanuit
  penitentiaire inrichtingen een directeur ook direct afluisteren,
  niet alleen voor het beveiligen van zijn inrichting maar ook voor
  het opsporen van strafbare feiten?
  De heer Koers:
  Ik denk niet in algemene zin, maar ik heb dat niet
  gecontroleerd.
  De voorzitter:
  Ziet u dat het kan of niet?
  De heer Koers:
  Mijn gevoel zegt dat het niet kan. Hij heeft een andere
  taak.
  De voorzitter:
  Het zou alleen rechtens zijn indien het zou gaan om te
  verhinderen dat er een uitbraakpoging wordt gedaan?
  De heer Koers:
  Ja, en hier liep het door elkaar heen. Noot

  Functionarissen

  In het basispakket van de regionale sectie technische
  ondersteuning was – in elk geval in 1988 – audio-apparatuur voor
  het opnemen van gesprekken aanwezig. Dat betekent dat geen beroep
  op het Korps landelijke politiediensten (
  KLPD) behoeft te
  worden gedaan.

  De beslissingstructuur is ondoorzichtig. De wet biedt geen
  expliciet aanknopingspunt om een bepaalde functionaris bevoegd te
  doen zijn. Voor zover het gaat om
  direct afluisteren buiten
  het kader van een verhoor al dan niet met medeweten van een
  deelnemer aan een gesprek is er in de praktijk steeds toestemming
  gevraagd aan het OM. Dit type zaken is eveneens ter registratie
  gemeld aan de
  Centrale toetsingscommissie. Bij de opnamen
  van verhoren wordt het openbaar ministerie niet steeds van te voren
  betrokken.

  Doel en effectiviteit

  Het middel om af te luisteren zonder medeweten van n van de
  gespreksdeelnemers lijkt eerder te worden ingezet om
  sturingsinformatie ten behoeve van het verdere tactische onderzoek
  te verkrijgen dan om bewijs te vergaren. Dat hangt samen met de
  omstandigheid dat met zekerheid te verwachten valt dat de
  rechtmatigheid van
  direct afluisteren tijdens het onderzoek
  ter terechtzitting zeker onderwerp van onderzoek zal zijn als van
  het afluisteren een mogelijk voor het bewijs te gebruiken
  proces-verbaal wordt opgemaakt. Opmerkelijk is dat in de gevallen
  waarin
  direct afluisteren buiten medeweten van
  gespreksdeelnemers is gesignaleerd vrijwel steeds naar voren komt
  dat het afluisteren en opnemen niet (goed) is gelukt. Het gebruik
  van richtmicrofoons in openbare ruimten levert thans geen of
  onvoldoende rendement. Bij verborgen microfoons is het
  omgevingsgeluid een belangrijke belemmerende factor.

  De voorzitter: Wij willen het met u nog hebben
  over twee kleine puntjes. In de doorlichting van uw regio komt ook
  nog voor dat u wel eens ging afluisteren met, geloof ik, uw eigen
  koffer.

  De heer Paulissen:
  Ja. Wij zagen dat criminelen niet meer via de telefoon met
  elkaar praatten, maar stad en land afreden om ontmoetingen met
  elkaar te hebben. Wij hebben zelfs een geval gehad waarin iemand
  naar Luxemburg reed om daar tien minuten op de hoek met iemand te
  praten en vervolgens terugging. Wij hebben gezegd: we kunnen achter
  ze aan blijven rijden tot we een ons wegen, maar wij zullen toch
  een beetje zicht moeten krijgen op datgene wat daar gebeurt. Wij
  hebben toen gezegd: in openbare ruimten vangt iedereen gesprekken
  op. Als je daar bent, vang je flarden van een gesprek op van een
  naastliggend tafeltje. Waarom zou je als politie ook niet mogen
  proberen, die flarden op te vangen? Misschien vang je flarden op
  die je in het totaal van de onderzoeksgegevens uiteindelijk weer
  wat wijzer maken.
  De heer Paulissen:
  Wij hebben toen gezegd dat datgene wat een normale burger in
  de openbare ruimte doet, ook voor de politie toelaatbaar is. Zij
  kan dus flarden van gesprekken en mededelingen oppakken. Nogmaals,
  Daarvan kan achteraf worden gezegd: dat is heel stout, dat had je
  niet moeten doen. Daar heb ik ook wel vrede mee. Maar ik wil maar
  aangeven dat wij dit soort afwegingen gemaakt hebben. Uiteindelijk
  hebben wij in
  die afweging gezegd:
  wij vinden dit te verantwoorden.
  De voorzitter:
  Heeft het overigens gewerkt?
  De heer Paulissen:
  Neen, op dat punt schaam ik mij nog het meest. Als je daarop
  terugkijkt, ziet het er allemaal wel amateuristisch uit. Het heeft
  dus niet gewerkt. Wij zijn er op een gegeven moment ook mee
  gestopt.
  Noot
  De heer Kloosterman:
  Ik heb nog nooit gezien dat zoiets werkt. Ze hebben mij nog
  nooit kunnen bewijzen dat dit te doen is voor ons soort werk. Het
  is mooi in het bos, als het heel stil is, voor de vogeltjes, maar
  ik denk niet dat je in een stad als Amsterdam een richtmicrofoon
  kan gebruiken.
  Noot

  Toch spreken sommige leden van het OM zich nog positief uit over
  deze methode.

  De heer Koers:
  Als wij gebruik hadden kunnen maken van het middel
  direct afluisteren, had deze infiltratie-operatie niet zo lang
  geduurd. Dan was zij zeker met misschien een jaar of anderhalf jaar
  bekort.
  De heer Vos:
  Waarom?
  De heer Koers:
  Omdat je dan in bepaalde locaties afluisterapparatuur kunt
  plaatsen en direct hoort wat besproken wordt. Nu blijf je van de
  buitenkant naar binnen kijken.
  Noot

  Ook het afluisteren van gesprekken met medeweten van een
  gespreksdeelnemer is niet altijd op het verkrijgen van bewijs
  gericht, ook al wordt het middel eigenlijk alleen tijdens een
  tactisch onderzoek (zij het doorgaans onder supervisie van de CID)
  ingezet. Het wordt dan gebruikt ter ondersteuning. Door het
  uiteenlopend gebruik is er weinig over de effectiviteit te zeggen.
  Ook hierbij kunnen problemen bij de opnamen ontstaan, tenzij er
  gelegenheid is om de gespreksruimte tevoren te prepareren. Daarbij
  moet zowel aan het voorbeeld van de hotelkamer als aan het
  voorbeeld van de verhoorkamer worden gedacht.

  Gevallen

  Het direct afluisteren met behulp van technische apparatuur
  geschiedt, zoals gezegd, doorgaans in het kader van een tactisch
  onderzoek.

  De heer Koekkoek:
  Werkt u met afluisterapparatuur?
  De heer Broere:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Bij welke gelegenheden?
  De heer Broere:
  Gijzelingen, ontvoeringen. Wij maken daarbij ook gebruik van
  camera’s om zicht te krijgen op wat zich binnen afspeelt.

  Noot

  De indruk bestaat dat inzet van deze methoden alleen wordt
  overwogen in zaken die OM en politie zeer ernstig vinden. Dit valt
  ook te concluderen uit de doorlichting. Daarin wordt 15 maal
  melding gemaakt van direct afluisteren, waarvan in zes gevallen met
  medeweten van n der gespreksdeelnemers. Het afluisteren vond plaats
  in gevallen van moord/doodslag, gijzeling, een schietpartij,
  kinderporno, een zedenzaak, fraude en handel in verdovende
  middelen. Een paar uitgewerkte voorbeelden:

  Moordzaak
  Tijdens het onderzoek naar de gewelddadige moord op een bejaarde
  vrouw is direct afgeluisterd. Dit gebeurde door de plaatsing van
  afluisterapparatuur in een woning teneinde de gesprekken van de
  vermoedelijke dader in de aangrenzende woning af te luisteren. Dit
  betrof een zwaar verslaafde jongen die bij zijn moeder woonde. Uit
  de bandjes die gedurende twee dagen van gesprekken tussen moeder en
  zoon zijn opgenomen bleek dat de jongen niet betrokken was bij de
  moord. Deze afluisteroperatie gebeurde onder de regie van de CID en
  met toestemming van de officier van justitie.

  Gijzelingszaak
  In het geval van een gijzelingszaak is direct afgeluisterd door het
  aanbrengen van afluisterapparatuur in een hotelkamer. Het ging om
  de gijzeling van een uit Duitsland afkomstige Turk. Het zag ernaar
  uit dat de onderhandelingen tussen de familie en de gijzelnemers in
  een nader bepaalde lokatie zouden plaatsvinden. Op voorhand heeft
  de politie toen een hotelkamer gehuurd waarin video- en
  geluidsapparatuur is geplaatst. Naderhand liep de zaak anders en is
  deze afluisteractie niet nodig gebleken. Hiervoor was toestemming
  gegeven door de officier.

  Afluisteren in het huis van bewaring
  In het huis van bewaring zat een verdachte die vermoedelijk
  betrokken was bij de invoer van verdovende middelen van Frankrijk
  naar Nederland. Een medeverdachte kwam op bezoek en er zou wellicht
  over de handel
  gepraat worden. Besloten werd om direct af te luisteren, hetgeen
  echter geen succes had. Doorgaans zal een verdenking bestaan. Voor
  zover het gaat om afluisteren zonder medeweten van n van de
  partijen is de inschatting van de commissie dat dit alleen gebeurt
  in gevallen die als uitzonderlijk worden beschouwd vanwege hetzij
  levensgevaar dan wel grote problemen om anderszins door te dringen
  tot een bepaald subject.

  De heer Vos:
  Mag in een woning ook direct afgeluisterd worden of gelden
  daar weer andere normen voor?
  De heer Koers:
  Ik vind dat er in een woning niet direct afgeluisterd mag
  worden.
  De heer Vos:
  Is dat ooit gebeurd?
  De heer Koers:
  In n zaak weet ik dat een collega dat gedaan heeft om – ook
  daar liep het onderzoek vast – uit te sluiten dat bepaalde mensen
  wel of niet bij een moord betrokken waren. Daar is het
  gebeurd.
  De heer Vos:
  Is daar verslag van gedaan?
  De heer Koers:
  Daar is verslag van gedaan. Noot Opmerkelijk
  was dat een politiefunctionaris, Van der Putten, door hem
  zelfgevoerde telefoongesprekken, met de officier van justitie op
  een recorder opnam. In strijd met het strafrecht of het
  strafprocesrecht is dat overigens niet, aangezien hij zelf aan de
  gesprekken deelnam.
  De voorzitter:
  Indertijd heeft u bandopnamen gemaakt van de gesprekken die
  u voerde met uw officieren?
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  U vertrouwde ze blijkbaar zo weinig?
  De heer Van der Putten:
  Nee.
  De voorzitter:
  Of was het uw manier van vastleggen?
  De heer Van der Putten:
  Ik neem normaliter alle gesprekken in een actie op. Maar ik
  moet wel heel eerlijk zeggen dat ik niet gestimuleerd ben om de
  recorder af te zetten.
  De heer De Graaf:
  En dat wist de officier, dat u het opnam?
  De heer Van der Putten:
  Nee, dat wist de officier van justitie niet.
  De heer De Graaf:
  U vertelt dat niet aan die officier van justitie?
  De heer Van der Putten:
  Dat heb ik aan niemand verteld. Het was bij mij zo dat op de
  werkkamer de taperecorders zichtbaar aanwezig waren en dat iedereen
  die binnenliep, dat kon zien.
  De heer De Graaf:
  De heer Valente kon ook zien dat de band draaide? De banden
  draaiden zichtbaar?
  De heer Van der Putten:
  Dat ze er stonden, was duidelijk.
  De heer De Graaf:
  Op mijn kamer staat ook van alles en nog wat.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb het ze niet medegedeeld. Normaliter gebeurt er verder
  helemaal niets meer mee.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Van der Putten, is het niet uiterst raar dat u een
  gesprek met degene die gezag over u uitoefent, van het openbaar
  ministerie, opneemt zonder dat de ander dat weet? Dat is toch niet
  de normale verhouding?
  De heer Van der Putten:
  Ik heb dat al jaren gedaan. Ze hebben nu tegen mij gezegd
  dat dat een soort plichtsverzuim is. Ik zie het eerder als
  plichtsbesef. Ik heb alles heel nauwkeurig vastgelegd. Normaliter
  is er verder niets mee aan de hand, want dan worden alle banden
  gedemagnetiseerd. Maar nu is er wel iets aan de hand.

  Noot

  3.4.6 Plaatsbepalingsapparatuur

  Frequentie

  Onder plaatsbepalingsapparatuur wordt hier verstaan een zender
  die permanent of met tussenpozen, een signaal uitzendt, waardoor de
  beweging van het object waarin of waaraan de zender is aangebracht,
  kan worden gevolgd en/of de plaats van het object kan worden
  vastgesteld. Ook wordt als zodanig aangemerkt de geotach, die als
  een soort tachograaf de bewegingen registreert van het object
  waarin of waaraan het apparaat is aangebracht, waarna achteraf de
  bewegingen kunnen worden uitgelezen.

  Men zou onder de plaatsbepalingsapparatuur ook het gebruik van
  lokradio’s, lokauto’s en lokfietsen kunnen begrijpen. Van
  dergelijke middelen wordt in sommige regio’s melding gemaakt, maar
  hoge frequenties in het gehele land zijn ten dezen niet
  vastgesteld. Het gebruik van deze middelen blijft dan ook verder
  buiten beschouwing.
  Er zijn twee toepassingswijzen te onderscheiden: het gebruik ter
  ondersteuning van de dynamische observatie en het zelfstandig
  gebruik. In het laatste geval kunnen via satellietverbindingen de
  bewegingen van een object over grote afstand en gedurende langere
  tijd permanent worden gevolgd.

  Het gebruik van plaatsbepalingsapparatuur geschiedt bepaald niet
  incidenteel. Als ondersteuning van de dynamische observatie wordt
  het door het OT tamelijk frequent ingezet. De frequentie verschilt
  sterk per regio: in sommige regio’s gebeurt het slechts enkele
  malen, in andere regio’s circa 30 keer per jaar. De zelfstandige
  toepassing vindt veelvuldig plaats. In alle grote onderzoeken,
  waarbij sprake is van transport wordt het middel herhaaldelijk
  ingezet.

  Volgens de doorlichting van het ministerie wordt in
  Amsterdam/Amstelland in een tweetal tactische onderzoeken melding
  gemaakt van de inzet van door de DTOO geplaatste peilzender/-baken.
  In het hele land plaatste de DTOO 370 peilzenders/-bakens.

  De heer De Graaf:
  Mij is opgevallen dat, terwijl uw korps een zeer zuinige
  koers vaart ten aanzien van het gebruik van buitenwettelijke
  opsporingsmethoden, n van die methoden in omvang wel enorm is
  toegenomen bij het Amsterdamse korps. Ik doel dan op het plakken
  van peilbakens. Wij hebben een brief gezien die u hebt gekregen van
  de
  DTOO van het landelijke korps in Driebergen, waarin wordt
  aangegeven dat in 1994 ten behoeve van Amsterdam maar twee
  peilbakens zijn geplaatst en nu reeds 13, oplopend naar 20 dit
  jaar. Kunt u daar een verklaring voor geven?
  De heer Van Riessen:
  Ik zal dat proberen. De centrale recherche is vanaf april
  tot op heden een nogal actieve club.
  De heer De Graaf:
  Dat was ze vorig jaar ook, mag ik aannemen.
  De heer Van Riessen:
  Ik praat vanaf 1992 tot 1995. Dat wil niet zeggen dat het
  daarvoor niet zo was, maar wij hebben in 1992 wel een fundamentele
  stap moeten zetten door tot op de bodem de centrale recherche aan
  te pakken en te reorganiseren. Daarna is een werkproces ontstaan
  waarin de
  CID, zoals ik zojuist al heb gezegd, onderdeel is
  van een bureau recherche-informatie en waarin daarnaast heel sterk
  genvesteerd wordt in de tactische teams. De body van het bedrijf
  van Bernard Welten bestaat volgens mij uit tactische teams,
  selfsupporting…
  De heer De Graaf:
  Dat geloof ik graag. Mijn vraag is, ervan uitgaande dat de
  centrale recherche in 1994 ook al aardig op orde was, waarom het
  hanteren van deze ene methode nu zo explosief is
  toegenomen.
  De heer Van Riessen:
  Kennelijk hebben tegelijkertijd een aantal zaken gespeeld
  die het gebruik van deze opsporingsmethode noodzakelijk
  maakten.
  Noot

  Functionarissen

  Peilzenders ter ondersteuning van de observatie, die
  eenvoudig zijn aan te brengen worden meestal geplaatst door leden
  van het
  observatieteam. Indien het te prepareren object
  moeilijk te benaderen is – bijvoorbeeld omdat het in een afgesloten
  loods staat – wordt voor de plaatsing soms een
  arrestatieteam
  ingeschakeld, of wordt een beroep gedaan op de DTOO. Dit
  laatste is ook het geval als technische kennis noodzakelijk is. De
  desbetreffende (low cost)
  peilzenders en de bijbehorende
  mobiele ontvanger zijn doorgaans ondergebracht bij het

  observatieteam en/of de sectie technische ondersteuning. Bij het
  gebruik van deze apparatuur kan een
  observatieteam een
  beroep doen op ondersteuning door de Onderafdeling politie
  luchtwaarneming van de Divisie mobiliteit van het
  KLPD, die
  eveneens over peil-ontvangstapparatuur beschikt. De plaatsing van
  peilapparatuur voor de zelfstandige toepassing is een zaak voor de
  sectie Technische Ondersteuning of de
  DTOO, die daarbij soms
  wordt geassisteerd door personeel van een
  arrestatieteam
  (AT). Bij de inzet van een zender voor satelietontvangst
  door de
  DTOO van het KLPD worden schriftelijk de
  voorwaarden en de kosten afgesproken. De kosten van inzet van een
  Argoszender bedragen f.75,- per dag, te rekenen vanaf het tijdstip
  dat de zender de eerste positie heeft gegenereerd, tot het tijdstip
  dat de zender van een object is verwijderd.

  Tot voor kort was niet voor elke inzet van
  plaatsbepalingsapparatuur tussenkomst van een officier van justitie
  vereist. Thans gaat de KLPD uitsluitend tot actie over wanneer een
  schriftelijke beslissing van de officier van justitie voorhanden
  is. Zulks laat onverlet de inzet van eenvoudige apparatuur in het
  kader van observatie op eigen gezag van de politie.

  De voorzitter:
  Nu is er begin 1993 een peilbaken aangebracht op een
  voertuig dat gebruikt werd door de dienst Driebergen. Waarom is
  daar geen goedkeuring bij van een officier van justitie?
  De heer Lith:
  Daar is wel goedkeuring bij.
  De voorzitter:
  Volgens het proces-verbaal dat wij hebben, is er geen sprake
  van toestemming van de officier van justitie: bij ons niet
  bekend.
  Noot

  De indruk bestaat dat tegenwoordig in de meeste regio’s de
  plaatsbepalingsapparatuur uitsluitend wordt geplaatst met
  toestemming van het OM. Dat betekent overigens niet dat het
  opgemaakte proces-verbaal steeds in het zaaksdossier wordt
  opgenomen. Het tegendeel lijkt het geval: de inzet van het middel
  zal zelden blijken. Indien de plaatsbepalingsapparatuur wordt
  ingezet in de fase die voorafgaat aan een verdenking, wordt
  bijvoorbeeld in Flevoland zelfs in het geheel geen proces-verbaal
  opgemaakt. Opmerkelijk is dat ook de Algemene inspectiedienst (AID)
  bij de handel in amfetaminen een CID-matige inzet van de geotach
  heeft gemeld, terwijl deze dienst geen CID-status heeft.

  Het is de bedoeling dat bakens worden aangemeld bij het
  Landelijk Informatiepunt Observatie. In de praktijk stuit de DTOO
  tijdens een peilaktie wel eens op een niet aangemeld baken. Soms
  bestaat er onduidelijkheid wie een peilbaken heeft geplaatst.

  De heer Koekkoek:
  Is er in het XTC-onderzoek onder uw verantwoordelijkheid bij
  uw weten meermalen geplakt en een
  peilzender
  aangebracht?
  De heer Lith:
  In dit specifieke Delta-onderzoek?
  De heer Koekkoek:
  Ja.
  De heer Lith:
  Het zou kunnen dat er elders ook zenders zijn
  aangeplakt.
  Noot Blijkens het Instellingsbesluit
  heeft de Centrale toetsingscommissie een taak bij de inzet van
  hoogwaardige technologie, zoals peilzenders en bakens in het kader
  van observatie. De inzet van deze middelen moet ter registratie aan
  de toetsingscommissie worden gemeld. Dat is inmiddels in een
  aanzienlijk aantal gevallen gebeurd.

  Doel en effectiviteit

  Het volgen en observeren door een observatieteam is slechts bij
  hoge uitzondering van belang voor het bewijs in de strafzaak. De
  observaties worden slechts in de vorm van een proces-verbaal van
  bevindingen voor het bewijs gebruikt als er echte bewijsnood is. In
  de praktijk wordt dan ook gezegd dat het OT primair een
  opsporingsmiddel is en slechts onder stringente voorwaarden als
  bewijsmiddel kan worden gezien. Plaatsbepalingsapparatuur ter
  ondersteuning van de observatie wordt vooral ingezet in geval van
  moeilijk te volgen personen en ladingen. De kans dat betrokkene
  ontdekt dat hij wordt gevolgd, wordt daardoor aanzienlijk
  verminderd, doordat het OT op grotere afstand kan volgen of doordat
  het OT zelfs niet eens hoeft te worden ingezet. Voor wat betreft de
  effectiviteit van dit gebruik van deze apparatuur worden
  verschillende geluiden vernomen.

  Zo wordt vanuit de politie wel gezegd dat criminelen de
  peilapparatuur ontdekken met apparatuur afkomstig uit de winkel om
  de hoek.

  De heer Kloosterman:
  Ik denk dat peilapparatuur heel eenvoudig te detecteren is
  met de huidige spullen die je zo in de winkel kunt kopen. Ik denk
  dat je een ontoelaatbaar risico neemt door dat in te
  zetten.
  De voorzitter:
  Dus door die peilzender eronder te plakken?
  De heer Kloosterman:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Je verraadt jezelf als het ware.
  De heer Kloosterman:
  Ja. Dan kun je beter gewoon je ogen gebruiken. Wat dat
  betreft zijn wij een heel ouderwets
  observatieteam.
  De heer De Graaf:
  U maakt ook geen gebruik van de diensten van een andere
  politie-organisatie die daarin is gespecialiseerd?
  De heer Kloosterman:
  Nee. Ik weet wat u bedoelt, maar dat hebben wij niet
  gedaan.
  Het hoofd van de DTOO, Hellemons, betwist dit en deelt
  mee dat personen die een dergelijke opvatting uiten,

  onvoldoende zicht hebben op de mogelijkheden van het KLPD.

  De voorzitter:
  Gisteren heeft onze laatste getuige gezegd dat hetgeen
  voorhanden is, eigenlijk niet goed werkt.
  De heer Hellemons:
  Dat heb ik gehoord, maar ik ben het in het geheel niet met
  hem eens.
  De voorzitter:
  Maar hij rijdt ermee rond; u stuurt de mensen
  eruit.
  De heer Hellemons:
  De vraag is waar hij mee rondrijdt. Ik wil hier graag bij
  aantekenen dat er, zoals ik al aangegeven heb, een enorme variteit
  aan
  plaatsbepalingssystemen is. Ik neem aan dat de getuige
  van gisteren doelt op een standaardmethodiek van een

  observatieteam.
  De voorzitter:
  Het plakken van een…
  De heer Hellemons:
  Van een peilbaken, zoals u waarschijnlijk wilde opmerken. Ik
  teken hierbij aan dat er op dit moment heel andere systemen bij
  onze dienst in gebruik zijn. Ongetwijfeld zullen er vanavond rijen
  deskundigen op de televisie komen en in de krant staan, die
  allemaal laten zien dat een peilbaken piept en dat je met een
  apparaat, waarvan zij driftig verkondigen dat het echt maar f.120
  ex BTW kost, die
  peilzender onmiddellijk te pakken hebt aan
  de andere kant van de kamer. Ik durf hier echter absoluut te
  beweren dat wij goede systemen in gebruik hebben. Ik daag elke
  crimineel uit om die te vinden. Ik denk dat dat niet lukt.

  Plaatselijke omstandigheden zijn bij de inzet van een peilzender
  soms van invloed. Zo komt in n van de vergadering van het Landelijk
  contact observatie (LCO) naar voren dat de interferenties op
  Schiphol met name na 20.00/21.00 uur groot zijn. Daardoor kon men
  in een concreet geval het peilsignaal niet meer traceren en is men
  een zender met bewegingsmelder kwijtgeraakt. Het zelfstandig
  gebruik vindt vooral plaats om de bewegingen van een
  transport(middel) te kunnen waarnemen, zonder dat fysieke
  observatie nodig is. Daardoor heeft men een grote mate van
  zekerheid over de plaats waar het transport(middel) zich bevindt en
  kan de inzet van personeel zeer gericht plaatsvinden. De gegevens
  worden alleen voor de bewijsvoering gebruikt als dit beslist nodig
  is. Het doel is echter vooral het verkrijgen van sturingsinformatie
  ten behoeve van het onderzoek.

  Doordat een hoge mate van heimelijke plaatsing kan worden
  bereikt, wordt het op deze wijze ingezette middel als zeer
  effectief aangemerkt.

  Gevallen

  De soorten delicten waartegen met behulp van
  plaatsbepalingsapparatuur wordt opgetreden zijn divers. In een
  onderzoek in Gelderland-Midden naar gewelddadige overvallen is met
  toestemming van het OM een peilzender gebruikt, omdat volgen zonder
  de inzet van dergelijke apparatuur onmogelijk bleek. Een
  gelijksoortige inzet met dezelfde redengeving geschiedt eveneens in
  onderzoek naar bedrijfsinbraken en kluiskraken. Ook in verdovende
  middelenonderzoeken is een geotach aan een auto gemonteerd, nu eens
  om een XTC-laboratorium op te sporen, dan weer om een groot
  transport te kunnen volgen.

  Duur

  Voor zover plaatsbepalingsapparatuur met behulp van batterijen
  werkt, is met enige regelmaat een feitelijk nieuwe beslissing nodig
  of het middel zal worden voortgezet of niet. Sommige peilapparatuur
  is maanden achtereen in werking geweest. Dat was onder meer het
  geval toen een peilzender zich aan boord van een schip bevond.
  Herinnerd zij hier aan het feit dat sommige observatie-acties jaren
  kunnen duren (zie het citaat van de heer Kloosterman in 3.1).

  3.4.7 Foto en video

  Frequentie

  Video-observatie is een veelvuldig toegepast bijzondere
  opsporingsmiddel. In de grote onderzoeken naar zware,
  georganiseerde criminaliteit wordt het vrijwel standaard gebruikt.
  De inzet geschiedt niet zelden reeds in de proactieve fase.
  Opmerking verdient dat het middel ook wordt ingezet bij allerlei
  vormen van veel voorkomende zogenaamde kleine criminaliteit, zoals
  in gevallen van pesterijen en vernielingen. Men dient bij het
  gebruik van video-camera’s overigens niet alleen te denken aan de
  gewone apparatuur door een politie-ambtenaar die ze handmatig
  gebruikt. Veel video-apparatuur wordt op een vaste plaats neergezet
  en automatisch in werking gezet. In 1994 plaatste de DTOO in 206
  gevallen een videocamera en er werd in 362 gevallen van het
  video-laboratorium van de DTOO gebruik gemaakt.

  Er zijn video-camera’s die opnamen kunnen maken via een
  radio-antenne van een auto. De opnamen kunnen eventueel via een, op
  een (auto)telefoon aangesloten, modem worden doorgestuurd. Er is
  zelfs al melding gemaakt in de pers van opleiding van politiehonden
  waardoor het mogelijk wordt op moeilijk toegankelijke of
  gevaarlijke plaatsen opnamen te maken. Noot
  Video-camera’s behoren tot het normale straatbeeld in winkelcentra.
  Onlangs heeft het KLPD een opdracht gegeven tot het ontwikkelen van
  een systeem waardoor de snelwegen voorzien worden van
  video-camera’s. Noot

  De inzet lijkt met name gestoeld op overwegingen van
  doelmatigheid. Er wordt immers personele inzet van
  observatie-rechercheurs gespaard. Voorts maakt het middel het
  mogelijk te observeren op plaatsen waar dat
  door personen niet kan worden gedaan.
  In Noord- en Oost-Gelderland is in de periode 1991-1994
  achtereenvolgens 25, 46, 29 en 50 keer de inzet van een
  video-camera gemeld. Het meest werd het middel daar ingezet in
  verband met vermogensdelicten. In Twente werd in 1994 tenminste 52
  keer gebruik gemaakt van de video-camera. Fotoregistraties worden
  in de doorlichting van het ministerie veel minder genoemd en ook
  tijdens het onderzoek van de commissie is er slechts zelden aan
  gerefereerd. De inzet daarvan wordt kennelijk niet meer als
  bijzonder gezien, aangezien vaststaat dat van het gebruik van
  fotografie in de praktijk wel degelijk sprake is. Zo worden door
  een observatieteam ontmoetingen op foto vastgelegd en dienen foto’s
  er ook toe helderheid te scheppen over de identiteit van de te
  volgen personen.

  Meer nog dan bij de audio-opnamen komt het voor dat gebruik is
  gemaakt van door derden gemaakte registraties (dankzij
  video-apparatuur in voetbalstadions, tankstations, bankgebouwen,
  postkantoren e.d.). In andere gevallen bieden slachtoffers soms
  nuttige medewerking.

  Functionarissen

  De meeste foto- en video-observaties vinden plaats door de
  observatieteams. De sectie technische ondersteuning houdt doorgaans
  bij wie over een video-apparaat beschikten. Bij het inbouwen van
  complexere video-apparatuur wordt de DTOO van het KLPD
  ingeschakeld.

  De organisatie van de inzet levert een chaotisch beeld op. Van
  de concrete inzet van een camera is het openbaar ministerie lang
  niet altijd op de hoogte. De inzet geschiedt dus als regel op
  beslissing van de politie, in het bijzonder als het gaat om
  camera-observaties in de open, publieke ruimte. Soms wordt gezegd
  dat de inzet moet passen in het algemene kader van afspraken tussen
  politie en openbaar ministerie. Dat was bijvoorbeeld het geval bij
  videoregistratie en -opname van een telefooncel op momenten dat een
  verdachte er telefoneert.

  In andere gevallen acht men het voldoende het openbaar
  ministerie achteraf op de hoogte te stellen. Daarbij gaat het zowel
  om de zaaksofficier van justitie als om de CID-officier van
  justitie. Voorafgaande toestemming van het openbaar ministerie komt
  in de praktijk eveneens voor, vooral indien het gaat om observatie
  van een woning.

  Toestemming werd bijvoorbeeld gegeven bij video-observatie van
  een brievenbus, van (de buitenzijde van) een wooncaravan, van een
  portiek en van de ontmoeting tussen een infiltrant en verdachte. En
  tevens voor een video-observatie van bezoekers van een crematorium
  na een moord en die van de bruiloft van een verdachte. Dat er
  sprake is van een verfijnd stelsel van afspraken is niet gebleken.
  Zo wordt in hetzelfde arrondissement soms voor de observatie van de
  buitenzijde van een woning voorafgaand toestemming aan het OM
  gevraagd en soms wordt dergelijke observatie geacht binnen de
  bestaande kaders te vallen. Van de inzet wordt vrijwel nooit een
  proces-verbaal opgemaakt. In ieder geval tot voor kort bleek uit
  het dossier niet (of slechts bij hoge uitzondering) dat er sprake
  was geweest van de inzet van een video-camera. Het is daarom des te
  opmerkelijker dat het Kernteam Noord-Oost-Nederland van een
  video-observatie elke twee dagen proces-verbaal opmaakte en aan de
  rechter-commissaris zond.

  Het is de vraag of de Centrale toetsingscommissie volgens het
  Instellingsbesluit een bijzondere taak heeft in het kader van de
  inzet van video- en fotocamera’s. Uit een brief van 2 mei 1995 valt
  evenwel af te leiden dat de inzet van foto-en videoapparatuur ook
  onder de meldingsplicht valt.Doel en effectiviteit
  Videoregistraties worden slechts bij hoge uitzondering voor het
  bewijs gebruikt. De videoregistratie levert vooral
  sturingsinformatie ten behoeve van de voortzetting van het
  strafrechtelijk onderzoek op. Het valt moeilijk vast te stellen of
  en in hoeverre de registraties doelmatig zijn. Uit de veelvuldige
  toepassing zou een indicatie kunnen voortvloeien dat de politie er
  ook werkelijk wat aan heeft.

  Voor wat betreft de inzet van video-camera’s is een algemeen
  antwoord op de vraag naar effectiviteit nauwelijks te geven. Er
  moet nader onderscheid gemaakt worden. Zo kan een camera op een
  kassa waaruit regelmatig geld wordt ontvreemd indirecte betekenis
  voor het bewijs hebben. Als de verdachte wordt geconfronteerd met
  de omstandigheid dat er min of meer sprake is van een heterdaad,
  omdat de wegnemingshandeling op band staat ligt een bekentenis
  nogal voor de hand. In dit soort gevallen is de inzet van het
  middel lang niet altijd omhuld met geheimzinnigheid. Dat wordt
  anders als de camera is opgesteld bij een derde die om redenen van
  veiligheid buiten het onderzoek wordt gehouden. In een dergelijk
  geval valt de effectiviteit nauwelijks te meten. Naar de vraag of
  de inzet van een camera in verhoorsituaties doelmatig is, is geen
  onderzoek gedaan.

  De heer Mosterd:
  In het begin hebben wij het zodanig op papier geformuleerd
  dat het niet duidelijk werd of het via een videocamera was
  geregistreerd of rechtstreeks met de ogen van de betrokkenen. Ook
  daarin zie je een ontwikkeling. Wij geven nu gewoon aan of er wel
  of niet gebruik is gemaakt van een videocamera.
  De heer Koekkoek:
  Sinds wanneer doet u dat zo? Na het arrest van het
  Amsterdamse hof in de zaak R.?
  De heer Mosterd:
  Ik weet niet hoelang dat geleden is. In mijn beleving doen
  wij het nu ongeveer anderhalf jaar op deze manier.
  De voorzitter:
  Is er in zaken waarbij u betrokken bent geweest, wel eens
  een rechter over gevallen?
  De heer Mosterd:
  Nee. Noot

  Gevallen

  Eerder is reeds opgemerkt dat de camera niet alleen wordt
  ingezet in het kader van de georganiseerde criminaliteit. De meeste
  gevallen betreffen vermogensdelicten en drugdelicten, maar ook
  kleine criminaliteit (pesten, vernielingen) en openbare
  ordehandhaving leiden soms tot de inzet van dit middel. De
  AID
  gebruikt het middel onder meer in verband met het illegaal
  lossen van vis.

  De heer Vos:
  Is observatie door middel van videocamera’s in uw
  optie onbeperkt mogelijk?
  De heer Koers:
  Technisch is het onbeperkt mogelijk. Als een rechercheur
  ergens staat te kijken, ziet hij wat er gebeurt. Het is
  geaccepteerd dat hij een bril op zijn neus zet als zijn ogen wat
  kippig zijn. Als er op afstand iets gebeurt, wordt het geaccepteerd
  dat hij een verrekijker op zijn ogen zet. Ik denk dat in het
  verlengde daarvan technisch gezien ook een videocamera zit. Daaraan
  zitten wel grenzen. Als er inbreuk gemaakt wordt op de privacy van
  woonhuizen van mensen, zijn wij van mening dat het niet mag. Die
  grenzen brengen wij heel nadrukkelijk aan. (..)
  De heer De Graaf:
  En permanent een camera plaatsen op het raam van een
  woning?
  De heer Koers:
  Dat zou ik niet doen.
  De heer De Graaf:
  Een camera op het raam, is dat in uw arrondissement wel of
  niet gebeurd?
  De heer Koers:
  Ik weet dat er in n zaak een video geplaatst is op een
  woning waarmee door de woning heen gekeken kon worden. Het betrof
  een zaak waarin een moord gepleegd werd.
  Noot

  Duur

  De Twentse regiopolitie heeft in het kader van de
  Doorlichting aangegeven voor welke duur een camera is ingezet. In
  ongeveer een vijfde van het totaal aantal gevallen ging het om een
  of twee dagen. Voor het overige ligt de inzet doorgaans tussen twee
  en vier weken. Het hoogste aantal dagen was 97 voor enkele
  inbraken. Een totaalcijfer biedt het jaarverslag van de Divisie
  Zware Criminaliteit van de regiopolitie IJsselland over 1994: daar
  is in 1994.2249 dagen video-observatie ingezet. De
  kernteams
  verrichten soms nog langduriger video-observaties. Vanuit een
  postpand is jarenlang met behulp van de video geobserveerd.

  3.4.8 Postvang

  De gegevens over postvang zijn uiterst summier. Het is
  gelet daarop niet goed mogelijk afzonderlijke aandacht te besteden
  aan de verschillende aspecten, zoals tot dusver met de besproken
  middelen is gedaan. Wat betreft de frequentie is op te merken dat
  het middel in de doorlichting weinig wordt gemeld. In de

  politieregio Gelderland-Zuid wordt viermaal melding gemaakt van
  bevelen van de
  rechter-commissaris (artikel 110 en 114 Sv).
  Het gaat daarbij onder meer om post die wordt verzonden naar het
  adres van het slachtoffer van een strafbaar feit en om post in
  openbare postbussen. De
  politieregio Gelderland-Midden meldt
  drie gevallen.

  De postvang is een klassiek dwangmiddel en geen bijzonder
  opsporingsmiddel. In alle gevallen is proces-verbaal opgemaakt.
  Soms wordt dit echter niet gevoegd in het zaaksdossier, namelijk
  als de postvang plaatsvindt conform artikel 100 Sv.

  Er zijn summiere aanwijzingen dat de postvang wel eens op minder
  traditionele wijze plaatsvindt. In enkele onderzoeken van het
  kernteam Noord-Oost-Nederland wordt melding gemaakt van
  postmonitoring. Dit geschiedt CID-matig met toestemming van de
  officier van justitie. Aan de PTT is verzocht aan te geven of er
  voor bepaalde adressen post binnen komt uit een vreemd land. Hoe
  ver deze methode gaat is niet geheel duidelijk. Het kan zijn dat
  volstaan wordt met de registratie van gegevens die op de enveloppe
  staan (adressering en afzender). In het wettelijk systeem is
  tussenkomst van de rechter-commissaris noodzakelijk om kennis te
  nemen van de inhoud van de brief of het postpakket.
  In dit kader is voorts te wijzen op een vorm van gecontroleerde
  aflevering. Tijdelijke onderschepping en het openmaken van
  postpakketten geschiedt met het oog op de plaatsing van bakens in
  het postpakket. Een rechter-commissaris heeft aangegeven daarvoor
  toestemming te hebben gegeven. Door de plaatsing van het baken
  hoopt men na te kunnen gaan voor wie het pakket (met verdovende
  middelen) uiteindelijk is bestemd.

  3.4.9 Vuilnissnuffel

  Het onderzoek van huisvuil (vuilnissnuffel) wordt door sommige
  regio’s gemeld. Evenals over de postvang is in het algemeen weinig
  te zeggen over de frequentie, de functionarissen, de doelen, de
  gevallen en de vormvoorschriften die terzake bestaan.

  Vanuit de regiopolitie Gelderland-Zuid wordt in een brief van 6
  januari 1995 aan het openbaar ministerie geschreven dat het
  meenemen van huisvuil regelmatig voorkomt. Daaraan wordt toegevoegd
  dat het niet in alle gevallen met toestemming van de rechthebbende
  geschiedt. Uit Noord-Holland-Noord wordt een CID-matige
  vuilnissnuffel met toestemming van het OM gemeld. Ook in een
  onderzoek in Amsterdam/Amstelland en een onderzoek in Zeeland wordt
  aangegeven dat onderzoek van een vuilniszak heeft
  plaatsgevonden.

  Er is geen duidelijkheid in de praktijk of men voor het
  onderzoek van een vuilniszak de officier van justitie al dan niet
  nodig heeft.

  3.4.10 Inkijkoperaties

  Frequentie

  De inkijkoperatie is geen zelden voorkomend of marginaal
  verschijnsel, al varieert de toepassing ervan sterk per
  politieregio. Voor zover inkijkoperaties plaatsvinden door de
  arrestatieteams kan op grond van de bij de arrestatieteams
  aanwezige registrde frequentie, de functionarissen, de doelen, de
  gevallen en de vormvoorschriften die terzake bestaan.

  Vanuit de regiopolitie Gelderland-Zuid wordt in een brief van 6
  januari 1995 aan het openbaar ministerie geschreven dat het
  meenemen van huisvuil regelmatig voorkomt. Daaraan wordt toegevoegd
  dat het niet in alle gevallen met toestemming van de rechthebbende
  geschiedt. Uit Noord-Holland-Noord wordt een CID-matige
  vuilnissnuffel met toestemming van het OM gemeld. Ook in een
  onderzoek in Amsterdam/Amstelland en een onderzoek in Zeeland wordt
  aangegeven dat onderzoek van een vuilniszak heeft
  plaatsgevonden.

  Er is geen duidelijkheid in de praktijk of men voor het
  onderzoek van een vuilniszak de officier van justitie al dan niet
  nodig heeft.

  3.4.10 Inkijkoperaties

  Frequentie

  De inkijkoperatie is geen zelden voorkomend of marginaal
  verschijnsel, al varieert de toepassing ervan sterk per
  politieregio. Voor zover inkijkoperaties plaatsvinden door de
  arrestatieteams kan op grond van de bij de arrestatieteams
  aanwezige registratie en gesprekken met AT-medewerkers worden
  gesteld dat jaarlijks gemiddeld in tien gevallen per AT – oftewel
  tezamen 80 – inkijkoperaties worden verricht. Aan de CTC zijn in
  1995 4 inkijkoperaties ter toetsing voorgelegd.

  Het vaststellen van de frequentie van de inkijkoperaties wordt
  bemoeilijkt door het feit dat in sommige regio’s ook bijvoorbeeld
  het boren van een gat in de muur van een schutting als
  inkijkoperatie wordt aangeduid en in andere regio’s niet.

  De variatie van het aantal in de doorlichting gemelde
  inkijkoperaties is groot, maar de indruk bestaat dat na 1993 het
  aantal inkijkoperaties is afgenomen.
  Die suggestie rees in de gesprekken (interviews) die in het gehele
  land zijn gevoerd en ook bijvoorbeeld de cijfers van het nauwkeurig
  registrerende korps van Noord en Oost Gelderland: in 1992-1994
  zouden daar achtereenvolgens 13, 22 en 7 inkijkoperaties hebben
  plaatsgevonden. Dat korps lijkt in verhouding tot andere korpsen
  aan de ruime kant te zitten wat betreft het aantal gemelde
  inkijkoperaties. Van inkijkoperaties in bewoonde woningen is niet
  gebleken, of het moest het ene geval zijn waarin een naar het zich
  aanvankelijk liet aanzien leeg kraakpand bijna was betreden; deze
  operatie is afgebroken toen van bewoning bleek.

  De heer Koekkoek:
  Kijkt u wel eens in woningen?
  De heer Broere:
  Alleen van buiten naar binnen door de ramen. Dat komt voor.
  Inkijken in de zin van betreden gebeurt niet bij woningen.

  Noot

  Wel zou men kunnen spreken van enkele – eveneens zeer zeldzame –
  semi-inkijkoperaties in woningen/kantoren, waarbij een
  opsporingsambtenaar andere ambtenaren tijdens een reguliere
  controle begeleidde.

  Functionarissen

  Verschillende personen binnen de politie, waaronder de CID-chef,
  achtten zich bevoegd een inkijkoperatie te entameren. Deze methode
  wordt op verzoek van de tactische recherche, de CID of het OT
  uitgevoerd door medewerkers van het AT, de STO en/of de DTOO.

  De heer Koekkoek:
  Bij die neventaken denk ik bijvoorbeeld aan
  inkijkoperaties. Doet u die nog steeds in Rotterdam?
  De heer Broere:
  Als wij een verzoek daartoe krijgen, doen wij dat nog
  steeds. (…) Afgesproken is dat al deze verzoeken via de
  RCID
  lopen en dat men daar de afweging maakt, of dit bij uitstek het
  middel is om de informatie te verzamelen. Zij sluiten dat ook kort
  met de
  CID-officier van justitie. Als mij een dergelijk
  verzoek bereikt, beperk ik mij tot het stellen van de
  controlevraag: heeft u overleg gehad met de
  CID-officier.
  Als die vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt door ons de naam
  van de officier genoteerd in de aanvraag. Wordt die vraag
  ontkennend beantwoord, dan zijn wij niet in voor deze operatie.
  (…) Het opbellen naar mij was voldoende. Ik stelde de
  controlevraag: weet de officier daarvan. Die vraag werd dan wel of
  niet bevestigend beantwoord. Ik toets niet – dat doe ik nu ook niet
  – het traject naar het OM. Daar ga ik van uit.

  Noot
  De heer Dros:
  De drie inkijkoperaties in de zaak-R – de enige drie
  vanuit de
  CID onder mijn verantwoordelijkheid – zijn op
  voorhand aan mij voorgelegd. Het is mijn inschatting geweest dat
  het juridisch verantwoord was en dat er ruimte was vanuit het
  openbaar ministerie om dat op politieverantwoordelijkheid te
  doen.
  Noot

  In ieder geval tot 1993-1994 was het niet voor zich zelf sprekend
  dat het openbaar ministerie op de hoogte was van een
  inkijkoperatie.
  Zo heeft bijvoorbeeld zonder medeweten van het OM een
  onderzoeksteam van de Rotterdamse en Haagse politie en de FIOD in
  1990 en 1991 zes keer ingebroken in een loods, een bedrijfspand en
  een garage onder een woning. Een CID-chef die daaromtrent door het
  Amsterdamse hof als getuige wordt gehoord, geeft te kennen dat hij
  het niet efficint achtte het openbaar ministerie in kennis te
  stellen. De korpsleiding had evenmin wetenschap van dergelijke
  operaties. De indruk bestaat dat niet alleen de kennis over de
  concrete operatie ontbrak, maar dat de korpschefs ook niet op de
  hoogte waren van het bestaan van een dergelijke methodiek. Zo wist
  Wiarda niet van de vier inkijkoperaties in de zaak Henk R.

  De heer Koekkoek:
  Ik wilde nog enkele zaken die in uw korps gespeeld hebben en
  nog spelen, bespreken. In de eerste plaats is dat de zaak-R,
  waarover wij al een paar keer uitvoerig hebben gesproken. In
  hoeverre was u nu als korpschef op de hoogte van zo’n project en de
  methodes die daarbij werden gebruikt? Ik noem bijvoorbeeld het
  inkijken.
  De heer Wiarda:
  Ik was daar niet van op de hoogte.(…) Van
  schriftelijke beslissingen of verslaglegging was niet of nauwelijks
  sprake. Deze benadering vloeide voort uit het geheime karakter van
  de inkijkoperatie. Toch zijn er bijvoorbeeld in Twente en
  Gelderland-Zuid ook inkijkoperaties gemeld waarbij wel een
  proces-verbaal werd gemaakt. Van een eenduidige toepassing van de
  inzet van een inkijkoperatie was en is nog steeds geen sprake. Het
  openbaar ministerie eist voorafgaande aan een inkijkoperatie
  tegenwoordig tenminste vooroverleg. Over de wijze van
  verslaglegging bestaat geen eenduidigheid.
  De heer De Graaf:
  Heeft u toestemming gegeven voor een
  inkijkoperatie?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, dat heb ik gedaan.
  De heer De Graaf:
  Op grond van 9 Opiumwet?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Volgens de richtlijnen Gonsalves?
  Mevrouw Gonzales:
  Exact. Klopt.
  De heer De Graaf:
  En keer?
  Mevrouw Gonzales:
  Dat is n keer gebeurd en ik moet erbij zeggen dat het nog
  mislukt is ook, dus het had niet veel resultaat.
  De heer De Graaf:
  Het is dus bij een poging gebleven?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, en het is geverbaliseerd, inderdaad op basis van 9
  Opiumwet.
  Noot Inkijkoperaties behoeven volgens de
  geldende regeling niet te worden getoetst door of gemeld aan de
  Centrale toetsingscommissie. Desalniettemin heeft de Centrale
  toetsingscommissie zeer onlangs een inkijkoperatie toelaatbaar
  verklaard.Doel en effectiviteit Inkijkoperaties hebben
  verschillende doelen. De twee meest genoemde redenen om een
  inkijkoperatie te verrichten zijn het vergaren van aanwijzingen (in
  opiumwetzaken eventueel bewijsmateriaal) en het aanbrengen van
  plaatsbepalingsapparatuur of camera’s. Wat betreft het vergaren van
  aanwijzingen zal het er bijvoorbeeld om draaien vast te stellen of
  er zoals vermoed inderdaad drugs in de schuur liggen. De
  inkijkoperatie kan dan als achterliggende reden hebben na te gaan
  of de informatie van een informant juist is; de geloofwaardigheid
  en betrouwbaarheid van informant en informatie wordt aldus
  getoetst. Voorts is naar voren gekomen dat de operatie er toe
  strekt na te gaan of een gerechtelijk vooronderzoek ter fine van
  huiszoeking gendiceerd is.
  De voorzitter: Met andere woorden:
  u gaat kijken in die loods; de drugs liggen er…
  De heer Mosterd:
  Het gaf ons een zekerheidje. En als ze er liggen en er in
  feite al voldoende feiten en omstandigheden zijn om die loods
  binnen te gaan, dan wordt dat met toestemming van de
  RC
  gedaan.
  De voorzitter:
  Dan komt er gewoon een huiszoeking achteraan.
  De heer Mosterd:
  Precies, maar expliciet niet op grond van de informatie
  waarvan wij ons overtuigd hebben.
  De voorzitter:
  Wat vertelde u dan de rechter-commissaris?
  De heer Mosterd:
  Wij vertellen niets aan de rechter-commissaris. Het
  was meer naar het team toe, van: Joh, je moet het nu,
  morgenochtend, doen.
  Noot

  Ook in dit opzicht vormt de effectiviteit geen probleem. De
  rechter-commissaris die van de inkijkoperatie niet op de hoogte is,
  zal tot de conclusie komen dat zoekingen (louter) op grond van
  CID-informatie nogal eens succesvol zijn. Opmerkelijk is dat
  slechts enkele gevallen zijn geconstateerd waarbij de
  inkijkoperatie daadwerkelijk geschiedde ten behoeve van het
  aanbrengen van plaatsbepalingsapparatuur.
  In Haaglanden werd een inkijkoperatie ten behoeve van het plaatsen
  van een camera in een loods achteraf door de hoofdofficier van
  justitie onrechtmatig geacht.
  Aan de inkijkoperatie gaat doorgaans een voorverkenning vooraf. Dit
  om zich een beeld te kunnen vormen van het object en de te
  verwachten problemen en om te voorkomen dat men voor onaangename
  verrassingen komt te staan tijdens de uitvoering.

  Duidelijk moet worden wie beslist over een dergelijke
  voorverkenning en hoever die kan gaan. Een voorbeeld deed zich voor
  in Gelderland-Midden, waar in een onderzoek in verband met het
  omkatten van auto’s eerst alleen door een kier naar binnen is
  gekeken (zonder toestemming van het openbaar ministerie).
  Vervolgens is er in datzelfde onderzoek met toestemming van het
  openbaar ministerie binnen getreden in een loods om aldaar rond te
  kijken. Naar het (latere) oordeel van de hoofdofficier van justitie
  was dit ontoelaatbaar. In Flevoland was sprake van een schouw in
  een vrachtwagen en een voorverkenning ten behoeve van (niet
  uitgevoerde) inkijkoperaties in een verdovende middelenzaak met
  toestemming van het OM maar zonder dat proces-verbaal is
  opgemaakt.

  Er zijn niet of nauwelijks gegevens beschikbaar over mislukte of
  bijna mislukte inkijkoperaties waarbij degenen die de operatie
  uitvoerden groot risico liepen. Er is melding gemaakt van een
  methode om panden tegen een inkijkoperatie te beschermen. Dit zou
  gebeuren door los zand rond de te bezichtigen plaatsen te strooien
  zodat elke voetstap zichtbaar wordt.

  Gevallen

  Volgens artikel 9 Opiumwet vergt een inkijkoperatie het
  vermoeden dat sprake is van overtreding van de Opiumwet. In de
  praktijk bleek dat criterium niet altijd te worden gehanteerd.

  De heer Van Amerongen:
  Ik heb n keer toestemming gegeven – dat was in de eerste
  fase dat ik er zat – om een
  inkijkoperatie te doen onder de
  CID-vlag, zoals wij dat dan noemen. Ik denk dat dat ook de
  gebruikelijke wijze was waarop wij dat drie vier jaar terug deden.
  Wij hebben pas de ommezwaai gemaakt na de notitie van de twee heren
  Revis en Pieters van het Bossche parket, omdat zij hem onder 9
  Opiumwet en dan onder 150 Wetboek van Strafvordering lieten vallen.
  Wij hebben achteraf gemeend, die zaak alsnog te moeten melden en
  daarvan 9 Opiumwet te maken. Maar voorheen – ik heb dat gisteren
  nog een keer nagevraagd omdat ik het verhoor van de heer Welten heb
  gehoord – vond dat naar mijn mening gewoon plaats onder de
  CID-vlag. Ik denk dat dit als reden had dat men eigenlijk vond dat
  wel de zorgvuldigheid er was, dat dus de beginselen van
  proportionaliteit en subsidiariteit werden ingevuld, maar dat het
  wat de wetmatigheid betreft, niet kon.
  Noot

  De inkijkoperatie wordt niet alleen toegepast in onderzoeken
  betreffende de handel in verdovende middelen. Opvallend is juist
  dat ook bij min of meer georganiseerde vormen van
  vermogenscriminaliteit (autodiefstallen en omkatten van auto’s)
  alsmede bij de gewone vermogenscriminaliteit wordt ingekeken.
  Toestemming van het openbaar ministerie ontbreekt dan vrijwel
  altijd. Slechts in een geval wordt gerept van voorafgaande
  mondelinge toestemming van het openbaar ministerie. In dat geval
  gaat het om een partij gestolen sportschoenen in een kelderbox. Er
  is wel sprake van interne rapportage. Als wettelijke grondslag
  wordt verwezen naar artikel 150 jo 158 Sv (bevoegdheid tot
  schouwen).

  Het feit dat een loods is afgesloten lijkt geen beletsel te
  zijn, al wordt het soms uitdrukkelijk vermeld als de betreden
  plaats juist niet was afgesloten.


  vorige        
  volgende        
  Inhoudsopgave en zoeken