• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 3.5 Casus

  3.5 Casus

  3.5.1 De zaak Charles Z. Een casus ter illustratie van de
  rechterlijke beoordeling van observatie

  Feiten en omstandigheden

  De zaak Charles Z. betreft een onderzoek naar een criminele
  organisatie met als belangrijke hoofdactiviteit het importeren van
  grote hoeveelheden hash uit Marokko. De hash is bestemd voor zowel
  de Nederlandse markt als voor de doorvoer naar het buitenland.
  Verder houdt de criminele organisatie zich bezig met het witwassen
  van met die handel verkregen gelden.

  Voor het transport van de hash vanuit Marokko naar Nederland
  wordt gebruik gemaakt van koelwagens van
  reguliere transportondernemingen. Daarnaast beschikt de organisatie
  over een groep die zich bezighoudt met zowel het inpakken van de
  hash in Marokko als het uitpakken en doorvoeren naar decentrale
  opslagplaatsen in Nederland. De leden van deze groep zijn eveneens
  betrokken bij het ophalen van crimineel verkregen geld in het
  buitenland, het wisselen en tellen ervan. Het tellen van het geld
  speelt zich af in de kelder van de villa van Charles Z. De
  criminele gelden worden onder meer witgewassen via de autohandel
  (Ferrari’s, Porsches, Maserati’s, Rolls Royces en dergelijke) door
  het aan Z. toebehorende bedrijf Investment Cars BV. Binnen de
  organisatie wordt verscheidene malen geweld toegepast of gedreigd
  met geweld om leden van de organisatie te dwingen zich te schikken
  naar de opdrachten die Charles Z. geeft.

  Politieel en justitieel onderzoek

  De zaak Charles Z. betreft een onderzoek dat wordt uitgevoerd
  door een multidisciplinair team dat voor langere tijd speciaal is
  vrijgesteld. De Amsterdamse politie begint omstreeks eind mei 1991
  met het verzamelen en in kaart brengen van her en der liggende
  processen-verbaal en CID-informatie rondom de groep Z.. Dit betreft
  een uitsluitend administratief onderzoek waarvan de resultaten zijn
  verwerkt in een zogenaamde misdaadanalyse.

  De resultaten van dit onderzoek worden in augustus 1991
  gepresenteerd aan de Amsterdamse driehoek, waarop besloten wordt
  tot de oprichting van een multidisciplinair onderzoeksteam. Het
  team wordt geleid door een volledig voor die taken vrijgestelde
  officier van justitie. Begin 1992 wordt het rechercheteam
  uitgebreid met personeel van de FIOD, afdeling
  douane-recherche.

  In september 1991 begint het rechercheteam met een zogeheten
  proactieve fase van onderzoek.

  De heer De Graaf :
  Mijnheer Woelders, mag ik nog twee punten met u doornemen?
  Beide hebben betrekking op de zaak-Z. Wij hebben van de heer Van
  Gemert informatie gehad over de wijze waarop clintgegevens bij een
  bank zijn opgevraagd. Ik neem aan dat u kunt bevestigen, dat dat is
  gebeurd.
  De heer Woelders:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Het gebeurde in een fase waarin nog sprake was van
  pro-actief onderzoek?
  De heer Woelders:
  Ja, die term is in die periode gebruikt. Ik vind de term wat
  ongelukkig. Ik kan, los van de terminologie, beter omschrijven wat
  de situatie was. Er is een maand of drie informatie in het land
  verzameld over de groepering rondom Z. Dat is in juni 1991 gebeurd.
  Dat heeft geleid tot een presentatie in augustus 1991 van de
  doelgroep-Z. Daarin stond wie erin zaten en wat de strafbare feiten
  waren. Op dat moment zijn het allemaal
  CID-subjecten. Er lag
  ook voldoende informatie om op dat moment een onderzoek op te
  starten. Wij hebben de maanden daarna gebruikt om die informatie te
  veredelen, te controleren en verder uit te bouwen. Daar hebben wij
  vanaf september 1991 tot mei 1992, uit mijn hoofd gezegd, aan
  gewerkt. Toen was pas het eerste GVO in dat onderzoek. In die
  tussenfase is er dus gewoon sprake van tactisch onderzoek. Dat
  hebben wij in de zaak-Z. pro-actief genoemd, maar ondertussen heb
  ik daar ook wel weer tien definities over gehoord. Dus ik laat die
  term nu maar los. Wij hebben er toen tactisch onderzoek naar
  verricht. De vraag was ook: is hij op dat moment verdachte of
  zitten er verdachten in. Er lag zoveel CID-informatie, dat hij in
  ieder geval verdachte was ter zake van artikel 2 en 3 Opiumwet. Wij
  bekeken met name in hoeverre er sprake was van een criminele
  organisatie en hij daar dus van kon worden verdacht.

  Noot

  In de periode van september 1991 tot mei 1992 controleert en
  actualiseert het team de eerder binnengekomen informatie door
  middel van het observeren van bewegingen van personen en voertuigen
  en van contacten tussen personen. Tevens worden gegevens omtrent
  adressen en telefoonnummers van die personen achterhaald en
  geverifieerd.

  Zo is bijvoorbeeld in de periode van februari 1992 tot en met
  juli 1992 de woning van Charles Z. met een camera geobserveerd en
  is bijgehouden welke auto’s en bezoekers de oprit van de villa
  betraden of verlieten. Op 23 maart 1992 wordt het eerste
  gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak geopend en wel tegen een
  lid van de transportgroep: Ray W. Zelf wordt Charles Z. op 29 juni
  1992 door de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie
  aangehouden. Hij heeft dan nog 690 dagen gevangenisstraf openstaan
  in verband met een hashzaak waarvoor hij in 1985 is opgepakt en
  door de rechtbank en later het hof en de Hoge Raad tot 2 jaar
  gevangenisstraf is veroordeeld. Op 3 juli 1992 wordt Charles Z.
  overgebracht naar de penitentiaire inrichting De Berg in Arnhem,
  van waaruit hij op 13 januari 1993 wordt overgeplaatst naar De
  Marwei in Leeuwarden. Op 9 juli 1992 wordt een gerechtelijk
  vooronderzoek geopend tegen Charles Z. en verleent de
  rechter-commissaris een machtiging voor het opnemen en afluisteren
  van telefoongesprekken die Charles Z. vanuit de gevangenis voert.
  Bijgehouden wordt welke personen hem in detentie bezoeken. Het
  blijkt dat de detentie niet leidt tot het onderbreken van de
  criminele activiteiten.

  Z. pleegt tijdens zijn detentie 14.300 telefoontjes en geeft
  opdrachten via briefjes die zijn vriendin voor hem
  verspreidt.
  In het voorjaar van 1993 vindt een groot aantal aanhoudingen plaats
  van personen die betrokken zijn bij de organisatie van Charles Z.
  De volgende golf van aanhoudingen en huiszoekingen vindt medio
  september 1993 plaats. Charles Z. zelf wordt op 12 september 1993
  aangehouden (op 17 september 1993 zou hij zijn 690 dagen uitgezeten
  hebben).

  Door de verschillende verdachten zijn veel belastende
  verklaringen tegen Charles Z. afgelegd. De bewijsvoering tegen hem
  is grotendeels opgebouwd uit deze verklaringen. Naar verluidt heeft
  de grote verklaringsbereidheid te maken met het feit dat Charles Z.
  een slechte werkgever is. Hij zou zijn medewerkers slecht of niet
  betalen en zou ze ook fysiek laten bedreigen.

  Het onderzoek heeft geresulteerd in de aanhouding van 40
  verdachten waartegen een proces-verbaal is opgemaakt dat 79 ordners
  beslaat. Hiervan zijn ongeveer 10 ordners interessant voor het
  bewijs tegen Charles Z . zelf.

  Opsporingsmethoden in de zaak Charles Z.

  Observatie Tijdens het onderzoek is veelvuldig geobserveerd,
  zowel op vaste posten als dynamisch met verschillende
  vervoermiddelen. De observaties vonden plaats op openbare plaatsen
  of in gebouwen danwel op niet-openbare lokaties met toestemming van
  de rechthebbenden. Tijdens de observatie-acties zijn foto’s en
  video-opnamen gemaakt. Tijdens verschillende dynamische
  observatie-acties zijn bij moeilijk te volgen verdachten (in
  verband met de rijstijl of contra-observatie) peilzenders aan
  voertuigen aangebracht. Voor het plaatsen van de zenders zijn geen
  lokaties betreden en is niet ingebroken in voertuigen. Scannen
  Tijdens de proactieve fase van het onderzoek heeft het team gebruik
  gemaakt van scanners, zowel in voertuigen als op vaste lokaties. De
  inhoud van de gescande gesprekken is niet verwerkt of vastgelegd in
  processen-verbaal of anderszins in het onderzoek gebruikt. Evenmin
  zijn over de inhoud van de gesprekken mededelingen gedaan aan
  anderen. Later in het onderzoek heeft het team met machtiging van
  de rechter-commissaris diverse mobiele telefoons afgeluisterd.

  Vuilnissnuffel Het team heeft meerdere keren ‘s nachts
  vuilniszakken weggehaald voor de deur van onder meer verdachte Ray
  W. De inhoud van de zakken is bekeken op de aanwezigheid van
  informatie die van belang zou kunnen zijn voor het onderzoek, zoals
  vliegtickets, plaatsbewijzen en dergelijke. De gevonden informatie
  is ter beschikking gesteld aan de CID. Vervolgens is de
  CID-informatie weer neergelegd in processen-verbaal in de strafzaak
  tegen Ray W.

  Informanten Tijdens het onderzoek zijn informanten gerund door
  zowel de CID-rechercheurs die deel uitmaakten van het rechercheteam
  als door personeel van de CID Amsterdam. Informanten in het
  onderzoek naar Charles Z. hebben volgens teamleider geen strafbare
  feiten gepleegd met toestemming van politie of justitie. Uit door
  de CID Amsterdam toegezonden informatie blijkt dat de CID tot het
  einde van het onderzoek heeft beschikt over een informant die voor
  zijn diensten is beloond met een bedrag van enkele tienduizenden
  guldens. Noot Door de informanten werd onder andere
  informatie verschaft over betrokken personen en transporten. In het
  onderzoek is geen gebruik gemaakt van infiltratie. Noot
  Inkijkoperaties Gedurende het onderzoek heeft het team een aantal
  parkeergarages, loodsen en vrachtauto’s bekeken. Dat gebeurde
  doorgaans door van buiten naar binnen te kijken, bijvoorbeeld door
  een ventilatieopening, door een raam, middels een stok met een
  spiegel waarbij een schroef van een plank is losgedraaid, door
  openstaande deuren. En keer zijn rechercheurs meegelopen met een
  makelaar die een loods inspecteerde.

  In een loods in Purmerend is een inkijkoperatie uitgevoerd door
  het AT. Dit gebeurde op grond van artikel 9 Opiumwet. Bij de
  inkijkoperatie is sprake geweest van braak. Het rechercheteam heeft
  de informatie, die uit de inkijkoperatie was verkregen, ontvangen
  van de CID Purmerend zonder te weten dat het hier een
  inkijkoperatie betrof. Er waren overigens geen verdovende middelen
  aangetroffen.

  In het onderzoek is n keer in een woning binnengekeken. Hier is
  de politie zonder dat de hoofdbewoonster daarvan wist, meegelopen
  met de woningbouwvereniging die de woning inspecteerde. Niet alleen
  de politie heeft gebruik gemaakt van bijzondere methoden, ook de
  criminele organisatie heeft zich niet onbetuigd gelaten op dit
  vlak. Zo zouden telefoongesprekken van de teamleider zijn
  opgenomen. Noot Tevens is in augustus 1994 ingebroken in
  de woning van de zaaksofficier waarbij onder andere diskettes
  zijn

  meegenomen. Ook andere politie- en justitiemedewerkers zijn op deze
  manier met een bezoek vereerd. Bovendien zijn in het najaar 1994
  delen van dagrapporten van het opsporingsteam getoond in een
  tweetal televisieprogramma’s.Het onderzoek ter terechtzitting

  De rechtbank Amsterdam heeft Charles Z. op 9 maart 1994
  veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Charles Z. tekende appl
  aan waarna het hof Amsterdam op 8 september 1995 begon met de
  zitting die in totaal veertien zittingsdagen zou kosten. Het
  gerechtshof te Amsterdam deed op 10 januari 1995 uitspraak.
  Noot Bij aanvang van de zitting heeft de raadsman
  verzocht een 36-tal getuigen op de getuigenlijst te plaatsen.
  Charles Z. bestrijdt namelijk de tegen hem afgelegde verklaringen:
  Er is geen hash, er zijn geen vrachtauto’s en geen chauffeurs. Er
  zijn naar zijn mening beloften, giften, betalingen en toezeggingen
  aan vele getuigen gedaan. Voorts zegt hij sterk de indruk te hebben
  dat in zijn zaak de veelbesproken gewraakte onderzoeksmethoden uit
  de IRT-affaire zijn gebruikt.

  Het hof besluit uiteindelijk 18 getuigen op de lijst te
  plaatsen, alsmede de illegale bandjes Noot en de
  transcripten daarvan aan het dossier toe te voegen, aangezien naast
  het onderzoek naar de vraag of de verdachte de hem telastegelegde
  feiten heeft begaan, ook dient te worden onderzocht of het in het
  dossier gepresenteerde bewijsmateriaal op rechtmatige wijze is
  verkregen.

  De als getuige opgeroepen politiemensen worden met name gevraagd
  over de gebruikte methoden. Dit gebeurt mede aan de hand van de
  illegale bandjes. De getuigen/medeverdachten leggen veelal
  verklaringen af waarin zij hun eerdere verklaringen met betrekking
  tot de rol van Charles Z. intrekken, danwel melden dat zij hebben
  gehoord dat anderen een deal met de politie hebben gesloten
  in ruil voor hun verklaring. Getuige K. verklaart ter zitting dat
  zijn verklaring bij de politie klopt, behoudens de passages over Z.
  Hij heeft niets tegen de politie over Charles Z. verklaard. Tegen
  hem is een proces-verbaal terzake meineed opgemaakt. Noot

  Getuige S. verklaart dat getuige A. hem had verteld dat hij in
  ruil voor strafvermindering, een andere woning voor zijn vrouw en 1
  miljoen gulden een extra zware verklaring tegen Z. wilde afleggen.
  Als blijkt dat getuige A. moeilijk traceerbaar is doet de
  verdediging afstand van het horen van A. Het Hof echter wil A. toch
  horen. A. verklaart dat het allemaal kletskoek is en dat hij op
  geen enkele wijze met de politie aan de gang is geweest en ook geen
  deal met het OM heeft gesloten. Noot

  Op 24 oktober 1994 verzoekt de raadsman, in verband met het door
  hem gevoerde verweer met betrekking tot de rechtmatigheid van de
  opsporing, een plan van aanpak van de politie aan het dossier toe
  te voegen, zoals dat is bekend gemaakt in het televisieprogramma
  Eerst zien van 20 oktober 1994. Het betreft een plan van
  aanpak tot september 1992, dat op kennelijk onrechtmatige wijze bij
  politie of justitie weggenomen is. Het Hof wijst dit verzoek af,
  omdat het niet rechtstreeks betrekking heeft op het aan het licht
  brengen van eventuele onrechtmatigheden in de opsporing, maar op de
  besprekingen die binnen het opsporingsteam plaatsvonden over de
  onderzoeksmogelijkheden in deze zaak. Dit laat natuurlijk de
  mogelijkheid onverlet de teamleider over het stuk te horen.
  Noot

  Op 3 december 1994 deelt de raadsman mee dat hem de avond ervoor
  door een journalist van het NRC Handelsblad telefonisch informatie
  is verschaft, afkomstig uit dagrapporten van de politie. Hieruit
  zou onder andere blijken dat er is ingekeken in een loods. De
  raadsman verzoekt vervolgens alle in de dagrapporten genoemde
  verbalisanten als getuige ter zitting op te roepen.

  Het hof acht het bedenkelijk dat het strafproces onder druk komt
  te staan van gegevens die de verdediging gedoseerd presenteert en
  die verkregen zijn door gedrag dat niet anders dan als crimineel
  kan worden beschouwd. Het hof overweegt verder dat de advocatuur
  zich dient te realiseren dat zij onderdeel van de rechtsstaat
  uitmaakt. In aanmerking nemend dat het de taak van de rechter is om
  de materile waarheid te vinden, heeft het Hof behoefte aan controle
  over de activiteiten van het team in de zogenaamde proactieve fase.
  In plaats van het horen van alle verbalisanten als getuige, zoals
  door de raadsman verzocht, hoort het hof de teamleider ter
  terechtzitting nader als getuige en vraagt hem een
  loop-proces-verbaal op te maken waarin een samenvattend relaas
  wordt gedaan van de gang van zaken in de proactieve fase.
  Noot

  De voorzitter:
  refererend naar een andere strafzaak, namelijk de hierna
  besproken zaak
  Henk R., red. Nu het verschil met de zaak-Z,
  het wezenlijke verschil waarom u niet tot dezelfde conclusie bent
  gekomen. Het ontbreken van het proces-verbaal van de heer Woelders
  leidde namelijk niet tot niet-ontvankelijkheid. Wat is het
  springende verschil, want voor veel mensen buiten de sfeer van het
  Hof leek het namelijk om bijna vergelijkbare zaken te
  gaan?
  De heer Willems:
  Dat begrijp ik, maar toch is het niet zo. De vaststelling in
  de Zwolsman-zaak is dat het niet melden in het proces-verbaal,
  zoals dat werd aangeleverd, van met name
  inkijkoperaties en
  andere activiteiten, zoals het
  scannen, niet de achtergrond
  had om de rechter een verkeerde voorstelling van zaken te geven.
  Wat je daar altijd van hoorde – de heer Woelders zei het ook op de
  zitting – is dat de politie destijds van mening

  was – die mening is intussen achterhaald – dat dit niet in
  processen-verbaal moest komen, om te voorkomen dat degenen die
  werden onderzocht, zouden kunnen weten van dat soort systemen. Op
  den duur is het overigens onvermijdelijk dat dit wel bekend wordt,
  want vroeg of laat komt dat soort dingen op tafel. Dat is de
  leidende gedachte geweest. Ik had al eens eerder gehoord, buiten
  die concrete zaak om, dat de politie het idee had een zekere
  voorsprong te hebben op de verdachte in het kader van haar
  mogelijkheden en dat men dit om die reden niet wilde melden. Het is
  door iemand als volgt gezegd: als wij dat in het PV zetten, dan
  schuift het door naar de
  rechter-commissaris, dan schuift
  het door naar de verdediging en als het naar de verdediging
  doorschuift, dan schuift het door naar de verdachte en dat willen
  wij niet. Dat is de drijfveer geweest. Daar kun je verder van
  denken wat je wilt. De vraag is of dat standpunt juist is en
  of…
  Noot (en verder) Dit proces-verbaal is
  gebaseerd op twee soorten bronnen. De eerste bron is het geheugen
  van de teamleider alsook het herinneringsvermogen van de overige
  leden van het onderzoeksteam en van de officier van justitie.
  Daarnaast zijn de dagrapporten van de tactische recherche, de
  journaals van het OT en de CID-rapporten doorgenomen. Het
  proces-verbaal geeft antwoord op de vragen, die de verdediging naar
  aanleiding van gegevens uit de dagrapporten, had opgeworpen.

  De raadsman stelt bijvoorbeeld aan de hand van de hem bereikte
  informatie sterke indicaties te hebben dat inkijkoperaties hebben
  plaatsgevonden. Hij wijst onder andere op het feit dat in het
  dagrapport van 6 november 1991 sprake is van een fax aan de FIOD
  met een verzoek de villa van Charles Z. nader te bekijken. In het
  PV wordt uitgelegd dat deze fax het verzoek inhield een onderzoek
  in te stellen binnen het kadaster met betrekking tot de beschikbare
  gegevens over de eigenaar van en de hypotheek op het pand. Op 26
  november 1991 is daarover een fax terug ontvangen, die als bijlage
  bij het pv is gevoegd.

  Verder geeft het proces-verbaal een overzicht van de gebruikte
  werkmethoden in het algemeen en een overzicht van specifieke
  onderzoeken, zoals onderzoek in een bepaalde garage of loods. De
  voorzitter van de strafkamer Willems zegt desgevraagd hierover het
  volgende:

  De heer Koekkoek:
  Is mijn classificatie van het vragen van een volledig
  proces-verbaal aan de heer W. als reddingsboei een juiste
  typering?
  De heer Willems:
  Ik vind dat geen juiste typering, omdat de rechtsopvatting
  van het Hof in die samenstelling is, voor wat het waard is, dat het
  Nederlandse recht niet de regel inhoudt, in het zicht van de
  achtergrond van het niet eerder vermelden, dat het niet vrij zou
  staan om dat op de zitting te doen. Dat hadden wij al eens eerder
  zo beslist. Ik herhaal nog eens dat de zaak-Zwolsman wat dat
  betreft niets bijzonders is, want er is slechts sprake van het
  doortrekken van reeds bestaande jurisprudentie. Ik weet wel dat het
  veelal wordt begrepen als reddingsboei, maar zo hebben wij het niet
  gekwalificeerd.
  Noot

  Het hof acht zich daarmee alsnog voldoende ingelicht over het
  opsporingsonderzoek (inclusief de proactieve fase) om een voldoende
  gefundeerd oordeel te kunnen geven.
  Of een rechterlijk college zich genoegzaam acht voorgelicht is aan
  dat college voorbehouden. Het oordeel daarover is in cassatie
  slechts op begrijpelijkheid te toetsen. Voor zover daarop in
  feitelijke aanleg verweer is gevoerd en in cassatie over is
  geklaagd doorstaat het die toets.

  Observatie Een groot deel van het onderzoek berust op observatie
  en het aan elkaar koppelen van de stukjes informatie die daaruit
  gedestilleerd konden worden.

  De heer De Graaf:
  Leidt uw stelling, zoals ook blijkt uit het arrest in de
  zaak-Z, ertoe dat de politie alle keukengeheimen gewoon op tafel
  moet leggen?
  De heer Willems:
  Dat is iets anders. Er zijn meerdere belangen in het spel.
  Het enige dat ik zeg, is dat het uiteindelijk aan de
  zittingsrechter is om dat te bepalen. Een concreet voorbeeld. De
  politie heeft met camera’s geobserveerd. Het liet voor mij geen
  twijfel dat dit in dit land rechtmatig is.
  De voorzitter:
  Vanwege de arresten van de Hoge Raad.
  De heer Willems:
  Er is een zeer recent arrest van de Hoge Raad, waarin dat
  nog eens met zoveel woorden wordt…
  De voorzitter:
  Op basis van artikel 2 van de Politiewet.
  De heer Willems:
  Neen, er wordt gewoon zeer in het algemeen gezegd dat er een
  bevoegdheid is. Ik heb het niet over eerdere arresten, maar over
  het arrest van de Hoge Raad van dit jaar over die zaak, waarbij is
  geobserveerd met camera’s bij garageboxen.
  De voorzitter:
  Op basis toch van de bevoegdheid ex artikel 2?
  De heer Willems:
  Neen, op grond van de opsporingsbevoegdheid, als
  opsporingsmethode.
  De heer Willems:
  De Hoge Raad heeft dat arrest een paar maanden geleden
  gewezen. De vraag is of aan de

  zittingsrechter moet worden gemeld waar die camera precies heeft
  gedraaid. Het antwoord van de getuigen, of bijvoorbeeld het OM, kan
  luiden dat het onverstandig is als die vraag beantwoord zou moeten
  worden, omdat slechts sprake is van n locatie waar dat had gekund.
  Als die bekend wordt, dan is sprake van een probleem aan die kant.
  Dat mag op tafel worden gelegd. Dat zou aanleiding kunnen zijn dat
  dit gegeven niet vermeld hoeft te worden. De Hoge Raad heeft
  intussen ook geaccepteerd dat het opsporingsbelang een rol speelt
  bij het specifieke van de beantwoording. Dat blijft wel een oordeel
  van de zittingsrechter.
  Noot

  Informanten De politie beschikte over een goede informant en heeft
  duidelijk via zijn medewerkers naar Charles Z. toegewerkt. Ondanks
  alle pogingen van de verdediging om deals met deze medewerkers aan
  te tonen, blijkt hier geen sprake van te zijn geweest. Het bewijs
  in het onderzoek is grotendeels opgebouwd uit verklaringen van
  medeverdachten.

  Scannen In het onderzoek tegen Charles Z. heeft de politie 3
  weken gescand in de proactieve fase zonder machtiging van de
  rechter-commissaris. De gesprekken zijn eenzijdig opgenomen op een
  taperecorder. Het hof beschouwt het scannen van mobiele telefoons
  als een feit van algemene bekendheid. Scannen is eenvoudig door
  iedereen te doen en daarom in deze zaak toelaatbaar voor de politie
  mits het gedaan is binnen de grenzen. In de zaak tegen Charles Z.
  heeft het scannen zich beperkt tot een duur van 3 weken. De
  gesprekken zijn slechts eenzijdig beluisterd en met het doel
  slechts vast te stellen f gebruik werd gemaakt van de autotelefoon
  (ATF). Het scannen heeft in dit geval geen resultaat gehad. Het
  gebruik van de taperecorder doet hieraan niets af. De taperecorder
  is slechts gebruikt om een permanente aanwezigheid van teamleden te
  voorkomen. De opnamen voegen niets toe aan de verkregen gegevens.
  Het gebruik van de taperecorder doet niets af aan de beperkte
  strekking vaststellen f …. Tevens zijn de banden gewist. Het hof
  gaat er kennelijk vanuit dat het scannen behoort tot een algemene
  opsporingstaak van de politie (artikel 141 Sv; artikel 2 Politiewet
  1993). Het Hof acht het gebruik van mobiele scanners met beperkt
  bereik ten behoeve van observatie-activiteiten in dit geval
  toegestaan.

  Inkijkoperaties Uit het aanvullend proces-verbaal blijkt het
  onderzoeksteam toch inkijkoperaties te hebben uitgevoerd. Het hof
  acht het betreden van loodsen teneinde daar te kijken rechtmatig.
  Bij een redelijk vermoeden van een overtreding van de Opiumwet in
  een loods, mag een opsporingsambtenaar die loods (heimelijk)
  betreden, teneinde te kijken wat zich daarin bevindt. De basis voor
  deze conclusie vindt het Hof in artikel 9, eerste lid sub b van de
  Opiumwet, dat een suppletoir karakter heeft (ruimere bevoegdheid
  ten opzichte van het Wetboek van Strafvordering) en een
  zelfstandige bevoegdheid voor het betreden van plaatsen verleent
  aan opsporingsambtenaren. Noot Met betrekking tot het
  vereiste van een redelijk vermoeden vindt het hof, conform de
  jurisprudentie, dat CID-informatie een voldoende basis kan zijn. De
  suggestie dat meer inkijkoperaties plaatsgevonden zouden hebben dan
  vermeld staat in het aanvullend proces-verbaal, is volgens het hof
  niet waar gebleken of anderszins aannemelijk geworden. Het hof is
  van mening dat de politie op grond van artikel 9 Opiumwet bevoegd
  was een loods te betreden tijdens een makelaar-inspectie waarbij er
  toestemming was van de huurder. Het hof acht artikel 9 Opiumwet
  daarvoor een voldoende basis. Het is in dit geval niet van belang
  of de huurder toestemming geeft. Met betrekking tot het betreden
  door de politie van de woning tijdens een renovatie-inspectie,
  redeneert het hof als volgt. De toestemming van de hoofdbewoonster
  was gegeven aan de woningbouwvereniging en niet gericht op een
  strafrechtelijk onderzoek. In dit geval vormt artikel 9, eerste lid
  sub b alleen niet voldoende basis. Daarnaast gaf het toenmalig
  derde lid als vereisten voor het betreden van een woning de
  vergezelling c.q. last n proces-verbaal/rapportage-plicht.
  Noot

  Het hof verklaart het OM ontvankelijk en veroordeelt Charles Z.
  voor zijn leidinggevende rol in een criminele organisatie.
  Noot Die rol wordt als bestuurder in de zin van artikel
  140, derde lid Sr beschouwd. Verder heeft het Hof bewezen verklaard
  dat Charles Z. zelf ook de invoer van een aantal partijen hash
  heeft medegepleegd. Hij wordt door het hof veroordeeld tot een
  gevangenisstraf van vijf jaren. Charles Z. tekent cassatie aan bij
  de Hoge Raad.

  Bij arrest van 19 december 1995 heeft de Hoge Raad het
  cassatieberoep van Z. verworpen. Het cassatieberoep richtte zich
  vooral op de verwerping van het verweer strekkende tot
  niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in zijn
  vervolging.

  r.o. 5.2 …moet worden vooropgesteld, dat indien de rechter die
  over de feiten oordeelt vaststelt dat opsporingsambtenaren in het
  opsporingsonderzoek of in het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in
  de daaraan voorafgaande fase onrechtmatig hebben gehandeld, hij zal
  behoren af te wegen of die onrechtmatigheid van dien aard is dat
  daarop een processuele sanctie past. Bij een bevestigende
  beantwoording van die vraag zal als sanctie in aanmerking kunnen
  komen de uitsluiting van bewijsmateriaal dat tengevolge van dat
  onrechtmatig handelen is verkregen, indien het de verdachte is
  geweest die door dat handelen is getroffen in
  een belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen. Voorts kan
  niet worden uitgesloten dat onrechtmatig optreden van
  opsporingsambtenaren onder omstandigheden een dusdanig ernstige
  schending van beginselen van een behoorlijke procesorde oplevert
  dat zulks – ook in een geval waarin overigens voldoende op
  rechtmatige wijze verkregen bewijsmateriaal voorhanden is – tot
  niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie dient te
  leiden. Een zo ver gaande sanctie kan in dat geval echter slechts
  volgen indien sprake is van ernstige inbreuken op die beginselen,
  waardoor doelbewust of met grove verontachtzaming van de belangen
  van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van
  zijn zaak is tekort gedaan. Van geval tot geval zal dit moeten
  worden beoordeeld, zodat een algemene regel daarvoor bezwaarlijk
  kan worden gegeven.

  De Hoge Raad stipuleert andermaal dat inbreuken op fundamentele
  rechten van burgers, waaronder ook het in ontwikkeling
  voortgeschreden recht op bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer, tijdens het opsporingsonderzoek of het daaraan
  voorafgaande onderzoek slechts gelegitimeerd kan zijn door of
  krachtens een wet in formele zin.

  Observatie en het gebruik van informanten Ingevolge
  artikel 2 Politiewet is de politie bevoegd in de proactieve fase
  handelingen te verrichten welke de haar opgedragen taak meebrengt,
  zoals het ter handhaving van de openbare orde geven van een bevel
  zich te verwijderen of onder zich nemen van voorwerpen, observatie
  en schaduwen, alsmede in het openbaar fotograferen van personen, en
  dat ook indien door zulke verrichtingen een beperkte inbreuk op de
  persoonlijke levenssfeer zou worden gemaakt.

  Scannen Volgens de Hoge Raad ligt in de overweging van het hof
  ter zake besloten dat door het gebruik van de scanner geen inbreuk
  is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Een
  ieder die dat wenst kan met behulp van eenvoudige en gemakkelijk
  verkrijgbare technische middelen gesprekken gevoerd door middel van
  een mobiele telefoon afluisteren. Binnen zekere grenzen zal de
  gespreksdeelnemer moeten accepteren dat de gesprekken worden
  opgevangen en beluisterd. Daarmee gaat niet de gehele bescherming
  verloren. Immers indien, zoals in casu, opsporingsambtenaren
  gedurende een langere periode met behulp van daarvoor speciaal
  geplaatste apparatuur doelbewust en stelselmatig gesprekken
  afluisteren en opnemen, die vanuit of in de omgeving van de woning
  van een bepaalde persoon met een mobiele telefoon worden gevoerd,
  worden die grenzen overschreden. Artikel 2 Politiewet biedt voor
  een dergelijke inbreuk geen legitimatie. De door het hof genoemde
  omstandigheden betreffende de duur, doel, het slechts eenzijdig
  kunnen horen van de gesprekken, alsmede het ontbreken van resultaat
  doen niet af aan de schending van de verdragsbepaling. Deze
  omstandigheden zijn wel van belang voor de beoordeling van de ernst
  van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De inbreuk is niet
  zodanig ernstig geweest dat dit – ook niet in samenhang met de
  beoordeling van de andere middelen – tot
  niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie in zijn
  tegen de verdachte ingestelde strafvervolging zou kunnen
  leiden.

  Inkijkoperaties Anders dan in de desbetreffende bepalingen van
  het Wetboek van Strafvordering het geval is, bindt artikel 9,
  eerste lid aanhef en onder b Opiumwet de aanwending van de
  bevoegdheid tot het betreden van plaatsen door opsporingsambtenaren
  niet aan de uitoefening van een specifieke opsporingshandeling.
  Gelet op de reikwijdte van deze bepaling moet worden aangenomen dat
  deze mede omvat het – ten behoeve van de taakvervulling – bekijken
  van die plaatsen, mits is voldaan aan de voorwaarde dat in de te
  betreden plaats een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd
  danwel redelijkerwijs vermoed kan worden dat aldaar zodanige
  overtreding wordt gepleegd. De bepaling laat echter geen ruimte
  voor stelselmatig en gericht onderzoek op de aanwezigheid van voor
  inbeslagneming vatbare voorwerpen (huiszoeking). Het afnemen van
  dactyloscopische sporen, alsmede het nemen van foto’s zijn aan te
  merken als krachtens de opsporingstaak bevoegd verrichtte
  activiteiten.

  Vuilnissnuffel ‘s Hofs oordeel dat degene die vuilniszakken ter
  inzameling aanbiedt geacht moet worden de eigendom van die zakken
  en de inhoud daarvan te hebben prijsgegeven is juist. Van inbreuk
  op het eigendomsrecht is geen sprake. Ook het onderzoek naar de
  inhoud van die zakken levert geen schending op van het recht op
  persoonlijke levenssfeer. Van degene die vuilniszakken ter
  inzameling op straat heeft geplaatst kan immers niet worden gezegd
  dat hij voor wat betreft de inhoud daarvan objectief gezien een
  redelijke verwachting heeft omtrent de bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer.

  3.5.2 De zaak Henk R. Een casus ter illustratie van de
  problemen die zich kunnen voordoen bij het geheim houden van
  opsporingsmethoden

  Feiten en omstandigheden

  De zaak Henk R. betreft een onderzoek naar import en export van
  soft- en harddrugs, alsmede de produktie van XTC, met als
  hoofdverdachte Henk R. en twee belangrijke medeverdachten.
  Bij de politie Utrecht alsook bij verschillende andere
  opsporingsdiensten in zowel Nederland als in het buitenland is
  bekend dat deze organisatie zich al vele jaren bezig houdt met de
  handel in grote hoeveelheden hashish. De gelden die de organisatie
  uit de opbrengst daarvan verkrijgt, investeert zij in onroerend
  goed en bedrijven.

  De organisatie van Henk R. maakt bij de handel in verdovende
  middelen en het investeren van de financile opbrengsten hiervan
  gebruik van tientallen personen zowel in Nederland als in andere
  landen, zoals Marokko, Canada, Engeland, Belgi, Denemarken,
  Duitsland, Polen, Ierland, Suriname, Zwitserland en Liechtenstein.
  De organisatie heeft een eigen aanvoerlijn voor het importeren van
  grote hoeveelheden hash uit Marokko. De hash wordt veelal vervoerd
  in (koel)trailers van zowel reeds bestaande als speciaal hiervoor
  opgerichte Nederlandse en Belgische transportondernemingen. De
  (koel)trailers worden door leden van de organisatie voorzien van
  geheime bergplaatsen – een extra plafond in de trailer ingebouwd –
  om daarin de verdovende middelen te vervoeren. De bergplaatsen zijn
  geschikt voor het verbergen van enkele tonnen hash per transport.
  De organisatie beschikt in Nederland over verscheidene loodsen en
  schuren waarin de verdovende middelen worden op- en overgeslagen en
  waarin de (koel)trailers worden voorzien van geheime bergplaatsen.
  Vanuit Nederland wordt doorgaans met lege vrachtauto’s naar Marokko
  gereden. Als legale lading worden vaak groenten en/of fruit uit
  Marokko naar Nederland vervoerd. De kosten van deze fruit- en/of
  groenteladingen zijn veelal hoger dan de opbrengsten.

  Uit het politie-onderzoek bij enkele gerenommeerde in Nederland
  gevestigde transportondernemingen zal blijken dat het volstrekt
  ongebruikelijk en onrendabel is om met lege vrachtwagens naar
  Marokko te rijden. Daarnaast is het niet rendabel om deze produkten
  vanuit Marokko naar Nederland te importeren per vrachtauto. Vervoer
  per schip is veel efficinter en goedkoper.

  In Spanje wisselen de chauffeurs elkaar regelmatig af. Op kosten
  van de organisatie van Henk R. reizen zij per vliegtuig heen of
  terug. Ook dit is in de reguliere transportwereld een bijzonder
  ongebruikelijke manier om beschikbare chauffeurs in te zetten.

  In Marokko beschikt de organisatie over een eigen netwerk van
  personen die kunnen zorgen voor zowel de legale ladingen als de
  hash. Tevens beschikt de organisatie in Marokko over de nodige
  corrumptieve contacten in de havens.

  Eind 1991 en in de eerste helft van 1992 worden verschillende
  transporten vanuit Marokko uitgevoerd. Zowel in Belgi als in
  Nederland wordt de hash uitgeladen, opgeslagen in loodsen en voor
  verder vervoer gereed gemaakt. De afzetgebieden liggen in
  Nederland, Engeland en Ierland. Met name in Engeland heeft de
  organisatie contacten met een groot aantal afnemers voor de soft-
  en harddrugs, met name XTC-tabletten. De afnemers zijn bekenden bij
  de Engelse politie, die ieder voor zich in Engeland beschikken over
  eigen criminele organisaties voor de opslag, aankoop, vervoer en
  distributie in Engeland en Ierland. Door verscherpte controles in
  de havens van Marokko en problemen in het transport van de
  organisatie loopt de aanvoer van hash uit Marokko medio 1992 sterk
  terug. Mogelijk als gevolg van de problemen in Marokko gaat de
  organisatie in de loop van 1992 over op de aanvoer van hash uit
  onder andere Pakistan en het vervoer per schip. In de loop van 1992
  onderneemt Henk R. met hulp van leden uit zijn organisatie meerdere
  pogingen om te komen tot een eigen produktielijn voor de
  vervaardiging van XTC-tabletten. Met name in Denemarken, Polen en
  Rusland laat hij daarvoor de nodige voorbereidingshandelingen
  plegen.

  De organisatie van Henk R. beschikt in Abcoude over een soort
  hoofdkwartier. Dit betreft een woonboerderij, die hij heeft gekocht
  via n van zijn Liechensteinse contacten. Aan de zuidkust van Spanje
  beschikken verschillende leden van de organisatie over huizen en/of
  appartementen. Deze gelegenheden worden vaak gebruikt als
  uitvalsbases voor de interne controle op hashtransporten vanuit
  Marokko. De organisatie maakt gebruik van moderne
  communicatie-apparatuur zoals semafoons, mobiele- en autotelefoons
  en telefaxapparatuur. De organisatie vreest dat de politie haar
  telefoongesprekken afluistert en maakt daarom geen gebruik van
  huistelefoonaansluitingen. Henk R. zorgt ervoor dat al zijn mensen
  doorlopend bereikbaar zijn via mobiele- en/of autotelefoons.

  Verder heeft Henk R. belangen in een telecommunicatiebedrijf in
  Amsterdam. Dit stelt hem en de leden van zijn organisatie in staat
  om op elk willekeurig moment van mobiele- c.q. autotelefoon of
  geheel van nummer te wisselen. Dit gebeurt ook diverse keren, met
  name als een partij verdovende middelen inbeslaggenomen is en/of
  leden uit de organisatie aangehouden zijn. Ook is de organisatie in
  staat om over telefoons te beschikken, die niet bij PTT-Telecom
  zijn geregistreerd. Daarnaast worden telefoons aangeschaft met
  vervalste papieren en worden telefoons op naam gesteld van niet bij
  de organisatie betrokken personen of zelfs op naam
  van personen die absoluut van niets weten.Politieel en justitieel
  onderzoek Januari 1991 start de Utrechtse recherche het onderzoek
  tegen Henk R. Deze zaak is gekozen uit de Top-tien van criminele
  organisaties, die gemaakt is door het Bureau misdaadanalyse van de
  Utrechtse politie. Dit bureau heeft in de periode oktober-december
  1990 een analyse gemaakt op basis van informatie die gedurende 10
  jaren is verzameld. De keuze is formeel gemaakt door de
  procureur-generaal. Hij heeft hierover overlegd met de
  hoofdofficier van justitie, omdat het onderzoek aanvankelijk een
  embargo-karakter had. Dit omdat er sprake zou zijn van corruptie.
  De Rijksrecherche beschikte over informatie in die richting. Het
  onderzoek naar mogelijke corruptie was niet het primaire doel. Het
  was slechts een extra facet in het onderzoek. Het politieel en
  justitieel onderzoek zou tot eind 1993 duren.

  Gedurende dit onderzoek worden tegen meerdere deelnemers van de
  criminele organisatie gerechtelijke vooronderzoeken geopend en
  worden (mobiele c.q. auto-)telefoongesprekken afgeluisterd,
  opgenomen en op schrift gesteld. Het afluisteren van de mobiele- en
  autotelefoongesprekken vindt plaats door middel van scanners.

  Met name aan de hand van deze afgeluisterde telefoongesprekken,
  alsook aan de hand van ingestelde onderzoeken en
  observatiewaarnemingen wordt duidelijk dat Henk R. en twee
  medeverdachten leiding geven aan een organisatie die zich bezig
  houdt met de internationale handel in hard- en softdrugs. Tijdens
  het onderzoek werkt de recherche in Utrecht nauw samen met
  opsporingsdiensten in binnen- en buitenland. Dat leidt ertoe dat
  meermalen transporten verdovende middelen, die bestemd zijn voor of
  afkomstig zijn van deze criminele organisatie, inbeslag kunnen
  worden genomen. Ook worden de financile geldstromen zichtbaar.

  Vanaf 9 mei 1993 worden op vele tientallen plaatsen in
  Nederland, Zwitserland, Liechtenstein en Duitsland huiszoekingen en
  inbeslagnemingen verricht en diverse verdachten aangehouden. In
  oktober 1993 wordt een scala aan verdovende middelen in beslag
  genomen, waaronder 24.556 kg hash, 3395 kg marihuana, 4,7 kg
  herone, 1 kg cocane en 85 kg XTC. Verder worden nog 12
  schietwapens, 158 patronen en een aantal opleggers met geheime
  bergplaatsen, een omvangrijke hoeveelheid administratie,
  voertuigen, transportmiddelen, contanten, munten, kunst en sieraden
  in beslag genomen. Op dit moment zijn 164 personen verhoord. In
  totaal betreft dit 43 verdachten en 121 getuigen. In totaal zijn 36
  verdachten aangehouden, waarvan er 27 in verzekering zijn gesteld
  en 6 personen in bewaring. In oktober 1993 bevinden de drie
  hoofdverdachten zich nog in voorlopige hechtenis.

  Het financile deel van het onderzoek voert het Bureau financile
  ondersteuning (BFO) van de politie Utrecht uit in samenwerking met
  de Belastingdienst/FIOD/Fiscale Recherche Utrecht. Het financile
  onderzoek richt zich met name op de bij de huiszoeking
  inbeslaggenomen administraties. Tevens wordt hierbij gebruikt
  gemaakt van de afgeluisterde telefoongesprekken. In de loop van het
  financile onderzoek worden diverse personen gehoord. Voor zover
  mogelijk zijn in kaart gebracht: de geldstromen van de gehele
  organisatie over de periode van begin 1990 tot en met mei 1993
  (totaal ca 240 miljoen gulden), de door Henk R. gedane uitgaven
  tijdens de periode van begin 1989 tot en met 10 mei 1993 (totaal
  circa 13 miljoen) en de door een medeverdachte gedane uitgaven over
  de periode van begin 1991 tot en met 10 mei 1993 (totaal circa 2,6
  miljoen gulden). Het geld uit de verdovende middelenhandel is
  vermoedelijk gebruikt voor investeringen in nieuwe verdovende
  middelen-transporten, de aankoop van onroerend goed, luxueus
  levensgedrag, luxe goederen en voertuigen. Hierbij is onder andere
  gebruik gemaakt van rechtspersonen in Liechtenstein en Curaao.

  Tijdens het strafrechtelijk onderzoek heeft de politie een
  aantal opsporingsmethoden gebruikt. De crux van het verhaal is dat
  de politie van deze methoden geen proces-verbaal heeft opgemaakt
  en/of gebruik heeft gemaakt van onrechtmatig verkregen
  bewijsmateriaal. In deze casus worden behandeld: inkijkoperaties,
  scannen van mobiele telefoons en video-observatie.Inkijkoperaties,
  betreden van een loods en een vrachtauto om een peilzender aan te
  brengen

  Tijdens het opsporingsonderzoek naar de organisatie van Henk R.
  zijn verschillende inkijkoperaties uitgevoerd. De politie heeft de
  inkijkoperaties niet vermeld in de processen-verbaal, die zij aan
  het openbaar ministerie heeft aangeboden.

  Op 21 februari 1994 meldt een artikel in De Telegraaf dat de
  Utrechtse recherche in een IRT-zaak in een loods te Landsmeer heeft
  ingebroken en daar camera’s en microfoons heeft geplaatst. De
  officier van justitie stelt vervolgens hierover vragen aan de
  rechercheleiding en de CID-officier. De leiding van de tactische
  recherche maakt op 23 februari 1994 een proces-verbaal op waarin
  wordt aangegeven dat er in de loods te Landsmeer geen camera’s zijn
  geplaatst en dat nooit opdracht is gegeven tot het plegen van een
  inbraak. Nadrukkelijk wordt erbij gemeld zoals vermeld in het
  artikel in De Telegraaf. Op grond van dit proces-verbaal neemt de
  zaaksofficier het standpunt in dat de politie niet heeft ingebroken
  in de loods in Landsmeer en daartoe evenmin opdracht heeft gegeven.
  De CID-officier belt de teamleider van de CID. Deze zegt dat er
  geen camera’s of microfoons in een loods zijn geplaatst, maar zegt
  bewust niet dat er wel was ingekeken op verzoek
  van de CID, zonder dat daarvoor toestemming was gevraagd aan de
  CID-officier. In die tijd was het niet de gewoonte inkijkoperaties
  met de officier van justitie te bespreken.

  De voorzitter:
  Toen mevrouw Van der Molen u belde, wist u wel waarover het
  ging, maar u zei dat niet.
  De heer Van Steeg:
  Dat is het spel dat ik toen met mevrouw Van der Molen heb
  gespeeld. Ik zat op cursus en moest mevrouw Van de Molen bellen.
  Dat deed ik en zij zei: Mijnheer Van Steeg, er staat in de krant
  dat er camera’s geplaatst zijn en dat er in een loods in Landsmeer
  is afgeluisterd.
  De voorzitter:
  En toen vroeg zij vervolgens: Wat is daar aan de
  hand?
  De heer Van Steeg:
  Nee, zij vroeg: Is dat gebeurd. Ik zei: Nee.
  De voorzitter:
  Maar u wist wel dat er inkijkoperaties gepleegd
  waren.
  De heer Van Steeg:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  En waarom heeft u dat toen niet gezegd?
  De heer Van Steeg:
  Omdat wij niet op de 16de februari, maar lang van tevoren
  het standpunt ingenomen hadden, dat wij deze
  inkijkoperaties
  niet bekend zouden maken en de gegevens binnen de CID
  zouden houden. Als je dat dan eenmaal besloten hebt en je wordt
  plotseling geconfronteerd met het feit dat die operaties wel in de
  openbaarheid zijn gekomen, wil je tijd inbouwen om na te gaan hoe
  je vervolgens met de situatie om moet gaan. Die tijd wilde ik
  althans graag voor mij zelf hebben.
  Noot
  De heer Vos:
  Wat is dan de reden? (om het niet aan de officier van
  justitie te vertellen, red.)
  De heer Van Steeg:
  De reden was dat ik het niet bekend wil laten worden bij de
  criminelen.
  De heer Vos:
  Ja, maar u praat toch met de officier?
  De heer Van Steeg:
  Dat weet ik, maar toen hadden wij het standpunt – ik praat
  over 1992 en niet over 1995 – dat hoe kleiner de groep is
  waarbinnen je dat weet, hoe beter het is. En dan houd je het
  binnenskamers, binnen die ene CID-kamer en de andere kamer van
  Dros.
  Noot

  De CID treedt vervolgens in overleg met de chef recherche om te
  bepalen hoe zij de inkijkoperatie in de loods in Landsmeer aan de
  korpsleiding en het OM bekend zullen maken. Afgesproken wordt dat
  het zo snel mogelijk aan justitie bekend gemaakt zal moeten worden.
  De afspraak van de CID met de CID-officier wordt een paar keer
  uitgesteld vanwege agenda-problemen bij beide partijen.
  Uiteindelijk vindt de afspraak pas op 16 maart 1994 plaats. Dat is
  n dag na de rechtbankzitting, want die sluit op 15 maart 1994 haar
  onderzoek. De rechtbank wijst dan evenwel nog geen vonnis; de
  uitspraak zal op 29 maart 1994 volgen. Op 16 maart 1994, daags na
  het rechtbank-onderzoek meldt de CID aan de CID-officier n
  inkijkoperatie, uitgevoerd door het AT West II in opdracht van de
  CID.

  Vervolgens heeft de CID-officier bewust nagelaten de ruimte
  tussen 16 maart 1995 en 29 maart 1995 (uitspraak) te gebruiken om
  de zaaksofficier vroegtijdig van de inkijkoperatie in kennis te
  stellen en de zaak te repareren.

  De voorzitter:
  Met uw goedvinden ga ik even terug naar het voorgesprek dat
  wij met u hadden. Daar zegt u: Voor mij was het toen duidelijk. De
  zaak ligt er. De rechtbank heeft waarschijnlijk het vonnis al
  gemaakt. Ik maak de
  zaaksofficier alleen nog maar
  zenuwachtiger. Hij was toch al zenuwachtig over de afloop van de
  zaak. Het was zijn eerste grote zaak. Aangezien het inkijken al zo
  lang geleden was en ze het me nu pas vertelden, ben ik niet acuut
  naar hem toegegaan. Dat was de eerste inkijk. Dan gaat het verhaal
  door.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ja, maar het klopt.
  De voorzitter:
  Het klopt toch.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ja.
  De voorzitter: Maar u zegt:
  Ik maak die man maar zenuwachtiger.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat dacht u ook.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ja. Er waren twee dingen, maar ik zei al dat ik later, na
  het besloten verhoor, nog een keer heb nagedacht. Toen was ik van
  mening dat er meer moest zijn geweest waarom ik het toen niet heb
  gedaan. Al nadenkende, kwam ik tot de conclusie dat het dat
  tussenvonnis moet zijn geweest.

  Noot
  Uiteindelijk informeert de CID-officier de zaaksofficier op 28
  maart 1995. Dat is n dag voorafgaande aan de uitspraak. Vervolgens
  verwijt de zaaksofficier zichzelf dat hij niet alsnog de rechtbank
  van tevoren genformeerd heeft.

  De voorzitter:
  Hebt u toen niet gezegd: dan maken wij daar nu stante pede
  proces-verbaal van en daarmee ga ik nog naar de rechtbank?
  De heer Maan:
  Ik heb dat inderdaad niet gezegd. Ik had dat moeten doen.
  Dat meen ik oprecht. Op dat moment

  was ik kwaad, om het kort aan te duiden, over hetgeen ik hoorde.
  Ik heb de rest van de dag eigenlijk besteed aan overleg met de

  CID-officier en de hoofdofficier, om te achterhalen wat er nu
  precies gebeurd was, welke

  inkijkoperatie had plaatsgevonden onder wat voor omstandigheden.
  Ik ben verder bezig geweest om ten behoeve van de hoofdofficier,
  die er uiteraard inmiddels in gemengd was, een rapportage te maken
  omtrent mijn ervaringen van wat er gebeurd was. Het is toen niet in
  mij opgekomen op dat moment, op het allerlaatste moment, de
  rechtbank nog te informeren. Dat had ik moeten doen.

  Noot

  De heer Rouvoet:
  Kunt u zich voorstellen dat het wat lastig is om dit in te
  voelen? U zegt: ik had het wel moeten doen. Maar het was een heel
  hectische dag. U was boos, u was overdonderd. Maar u had een dag de
  tijd. De hele dag moet toch bij u het gevoel zijn geweest: morgen
  doet de rechtbank uitspraak. Dat betekent toch dat u met uw
  gedachten bij die uitspraak was. Is het geen moment bij u opgekomen
  om dat toch te melden, ongeacht waar u verder mee bezig was, om het
  toch te melden, ongeacht de vraag of u het daarmee kon repareren?
  Is dat helemaal niet bij u opgekomen?
  De heer Maan:
  Zoals ik zei, het is iets wat ik had moeten doen. Het is op
  dat moment niet bij mij opgekomen. De besprekingen die wij op dat
  moment hadden, richtten zich met name op de vraag hoe het had
  kunnen gebeuren. De contacten die ik op dat moment met het team
  had, waren zodanig dat het mij verbijsterde dat dit gebeurd was,
  ondanks de verzoeken die er waren ten aanzien van aanvullende
  processen-verbaal. Ik ben bezig geweest, zoals ik zei, met het
  rapporteren hoe dat gegaan is in de richting van de hoofdofficier.
  Uiteraard heb ik in mijn hoofd gehad morgen is die uitspraak, maar
  ik heb op dat moment niet in mijn hoofd gehad dat ik dat heel snel
  aan de president, aan de advocaten moest melden. En dat is iets wat
  ik wel had moeten doen. Daar ben ik de fout in gegaan.
  De voorzitter:
  U heeft daarna de ongebruikelijke stap genomen om ook de
  president van de rechtbank nog een brief te schrijven na het
  vonnis.
  De heer Maan:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wat behelsde die brief?
  De heer Maan:
  Ik was van mening, gelet op hetgeen uiteindelijk op de
  zitting was gebeurd, namelijk dat ik daar een proces-verbaal had
  overgelegd waarin gezegd werd dat geen
  inkijkoperatie had
  plaatsgevonden… Ik heb mij op de zitting ook achter dat
  proces-verbaal gesteld en gezegd: dit is een verbaal van het team.
  Er heeft dus geen
  inkijkoperatie plaatsgevonden. Als dan
  ineens boven tafel komt dat er wel is ingekeken, kan ik mij zeer
  goed voorstellen dat de rechtbank ook zijn vraagtekens krijgt in de
  richting van mij en mijn opstelling op de zitting. Ik heb daarom
  besloten de voorzitter van de strafkamer, de president van de
  kamer, een brief te sturen waarin ik hem heb uitgelegd hoe het
  gegaan is en waarin ik hem in feite heb gevraagd, mijn integriteit
  niet in twijfel te trekken.
  Noot

  De officier verzoekt de politie van deze inkijkoperatie een
  proces-verbaal op te maken. Dat proces-verbaal wordt op 16
  september 1994 opgemaakt waarin de inhoud van een proces-verbaal
  van een lid van het AT bevestigd wordt. Deze deelt in zijn
  proces-verbaal van 16 september 1994 namelijk mee dat hij in de
  nacht van 13 op 14 juni 1992 op verzoek van de teamleider CID een
  loods te Landsmeer heeft betreden om vast te stellen of er in die
  loods verdovende middelen aanwezig waren. Van Steeg zegt dat hij de
  inkijkoperatie heeft laten uitvoeren naar aanleiding van
  mededelingen van de tactische recherche dat er verhoogde
  activiteiten rond de loods werden ontwikkeld.

  Enkele politie-ambtenaren worden op grond van de verwikkelingen
  rond de inkijkoperaties als getuige bij het hof gedagvaard. Wanneer
  zij het proces-verbaal begin november met elkaar bespreken, blijkt
  steeds meer boven te komen. Vlak voor de verhoren bij het hof,
  meldt de politie nog drie inkijkoperaties. Deze rapportage vindt
  plaats in de vorm van later opgemaakte processen-verbaal voor het
  hof. Zo maakt het lid van het AT West II op 31 oktober 1994 een
  proces-verbaal, dat inhoudt dat hij op verzoek van de CID in de
  nacht van 20 op 21 juni 1992 de loods in Landsmeer heeft betreden
  om daar een vrachtauto van een peilzender te voorzien. De chef CID
  en de chef Recherche-Ondersteuning hebben deze actie bij
  proces-verbaal van 2 november 1994 bevestigd. Wederom maakt de
  medewerker van het AT op 2 november 1994 een proces verbaal. Hierin
  staat dat hij op verzoek van de CID in de nacht van 2 op 3
  september 1992 een loods te Muiden heeft betreden om daar een
  onderzoek in te stellen. Ook dit wordt bevestigd in een
  proces-verbaal van de beide chefs van dezelfde datum. In dit
  proces-verbaal van de medewerker van het AT meldt hij tevens dat
  hij de loods te Muiden eerder – in april 1992 – op verzoek van de
  tactische recherche heeft betreden met als doel het plaatsen van
  een peilzender op een voertuig. Die plaatsing heeft uiteindelijk
  niet plaatsgevonden. Vervolgens maakt de tactische recherche op 3
  november 1994 een proces-verbaal op waarin hij meedeelt dat hij de
  medewerker van het AT op 23 april 1992 heeft verzocht in de nacht
  van 23 op 24 april 1992 peilapparatuur aan te brengen op, aan of in
  een trailer in de loods te Muiden. Vervolgens werd hij echter op 24
  april 1992 door de medewerker van het AT medegedeeld dat plaatsing
  van de peilapparatuur op dat moment praktisch niet haalbaar
  was.
  De politie heeft dus tijdens het onderzoek vier inkijkoperaties
  uitgevoerd en daarvan geen proces-verbaal opgemaakt; de
  processen-verbaal zijn pas achteraf opgemaakt. Ook heeft de politie
  geen intern verslag gemaakt van de inkijkoperaties. Bovendien heeft
  de politie geen overleg gepleegd met noch toestemming gevraagd aan
  het OM voor het gebruik van de opsporingsmethode inkijkoperaties.
  De politie stelt zich op het standpunt dat de Opiumwet haar daartoe
  een eigen bevoegdheid verleent.

  Er is sprake van het witwassen van informatie uit
  inkijkoperaties. De teamleider- CID zegt ter terechtzitting de
  informatie uit de inkijkoperatie als CID-informatie aan de
  tactische recherche te hebben verstrekt. Dit achtte hij
  noodzakelijk ter bescherming van personen alsmede voor het
  afschermen van opsporingsmethoden. De wijze waarop met informatie
  uit inkijkoperaties is omgegaan, illustreert het breder gehanteerde
  need-to-know- principe dat geldt tussen de CID en de
  tactische recherche.

  Scannen van mobiele telefoons Het OT luisterde de
  autotelefoons van Henk R. af met behulp van mobiele scanners. Voor
  de autotelefoonnummers die de politie kende, werd door de
  zaaksofficier machtiging gevraagd aan de rechter-commissaris. Bij
  scannen worden de gesprekken opgevangen die de verdachte via een
  gescande autotelefoon voert, ongeacht het nummer dat de telefoon
  heeft. Aangezien Henk R. veelvuldig van telefoon wisselde , bestond
  in feite geen verband tussen het autotelefoonnummer waarvoor
  machtiging werd verleend en het nummer dat werd afgeluisterd.
  Aanvankelijk was wel een algemene machtiging verleend, vervat in
  een clausule, voor het afluisteren van alle autotelefoongesprekken
  waaraan de verdachte deelnam, maar na vier weken stond die clausule
  niet meer in de vordering en daarmee ook niet in de machtiging.

  De voorzitter:
  Nu is het probleem dat die machtiging elke vier weken moet
  worden vernieuwd en dat die klaarblijkelijk vier weken daarna niet
  voor alle nummers vernieuwd wordt.
  De heer Maan:
  De machtiging is daarna elke vier weken vernieuwd. In de
  machtiging stond een bepaald nummer van een toestel genoemd.
  Geprobeerd is ook om steeds zo concreet mogelijk aan te geven van
  welke toestellen de verdachte gebruik maakte. In die beschikking
  stond eveneens vermeld: handhaaft de bepaling van de voorgaande
  beschikking voor wat betreft het overige. Dat is door mij opgevat
  als betrekking hebbend op het mogen afluisteren van de
  hoofdverdachte ten aanzien van elk toestel waar hij gebruik van
  maakte. Later is gebleken dat er kennelijk een communicatiestoornis
  is geweest met de
  rechter-commissaris, die bij het
  gerechtshof, als getuige gehoord, verklaard heeft dat dat niet de
  bedoeling was.
  De voorzitter:
  Wij hebben ook die heel dikke map, met al die machtigingen
  erin. In feite is het zo dat u daar n keer ten gronde over praat
  met de
  rechter-commissaris en dat er daarna al een stempel
  op wordt gezet van machtiging toegestaan zoals geist of
  zo.
  De heer Maan:
  Bij mijn weten is er niet elke keer gebruik gemaakt van een
  stempel. Ik weet dat het rechter-commissariaat in Utrecht dat soms
  doet. Er worden ook heel vaak beschikkingen zelf opgemaakt door het
  rechter-commissariaat waarin die zinsnede staat.

  Noot Video-observatie Tijdens het onderzoek is op
  vier lokaties (drie loodsen en een woonhuis) geobserveerd met

  behulp van videocamera’s. De zaaksofficier had hiervoor toestemming
  verleend. Op n lokatie werd de camera in opdracht van de CID
  geplaatst en door de CID beheerd. De tactische teamleiding kreeg de
  videobanden, voorzien van datum en plaats, via de CID aangeleverd.
  Een tactisch teamlid werkte deze banden vervolgens uit.

  Op de andere drie lokaties draaide 24 uren per dag een
  videocamera waarvan de band (met datum en tijdstip) door de
  tactische recherche werd beheerd. Het onderzoeksteam heeft de
  videobanden elke 24 uur bekeken. De waarnemingen zijn niet direct
  in een proces-verbaal vermeld, maar in een journaal verwerkt. Aan
  de hand van deze journaals zijn later de processen-verbaal
  opgemaakt. Het was beleid dat het gebruik van de camera niet
  openbaar werd gemaakt. Het moest niet te herleiden zijn waar de
  videocamera was opgesteld. De videobanden, die in getal toenamen,
  werden daarop op een gegeven moment ook gewist. De zaaksofficier
  wist daar niet van. Uit de processen-verbaal die van de observaties
  zijn opgemaakt, valt niet op te maken dat het om video-observatie
  ging. Gesuggereerd wordt namelijk dat de waarnemingen met het blote
  oog door de rechercheurs zelf zijn gedaan.

  De voorzitter:
  Misschien moeten wij even uitleggen waar het over gaat. Het
  gaat erom dat in het proces-verbaal staat: Ik, opsporingsambtenaar,
  heb gezien dat op zo en zoveel januari negentien zoveel, om 9.32
  uur de mij bekende A. het pand in de Kalverstraat verliet. Het was
  niet de Kalverstraat, maar dat doet er nu niet toe.
  De heer Maan:
  Dat stond in het proces-verbaal. Dat gaf mij ook aanleiding
  om ervan uit te gaan dat er sprake was van een
  observatie
  door de bewuste opsporingsambtenaar, die dat gezien heeft. Later
  bleek dat de desbetreffende ambtenaar de videoband bekeken had
  waarna die scne, hetgeen er gebeurd is, door hem beschreven is. Dat
  betekent dat hij dus niet op die dag, dat tijdstip, dat gezien
  heeft, maar dat hij later aan de

  hand van een videoband geconstateerd heeft dat op die dag dat
  gebeurd is.

  De voorzitter:
  Daar zit dus verschil in. Vond u dat een belangrijk
  verschil?
  De heer Maan:
  Ik vind dat een politieman in zijn verbaal moet vermelden
  wat hij gedaan heeft. Dus vind ik dat een belangrijk verschil. Hij
  heeft een videoband bekeken; hij heeft niet daar op die dag dat
  gezien.
  Noot

  Termijnen en vormvoorschriften

  De rechtbank Utrecht veroordeelde Henk R. op 28 maart
  1994 tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van anderhalf
  miljoen gulden. Beide partijen gingen in beroep. De zaak diende bij
  het gerechtshof te Amsterdam in oktober 1994. De commissie
  concentreert zich hier op het arrest van het hof te Amsterdam

  Noot Het Hof spreekt zich ondermeer uit over de vier
  inkijkoperaties, het plaatsen van een peilzender en het scannen
  .

  Inkijkoperaties De raadsman heeft met betrekking tot de
  inkijkoperaties een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van
  het OM. Daartoe voerde hij aan dat door de politie vier
  inkijkoperaties in twee loodsen zijn uitgevoerd, waarvoor geen
  wettelijke grondslag bestond en die daarom onrechtmatig waren.
  Verder stelde hij dat twee van de bedoelde inkijkoperaties tot doel
  hadden een peilzender in of op een vrachtauto te plaatsen. Voor het
  plaatsen van deze peilzender ontbrak een wettelijke grondslag,
  terwijl daardoor een inbreuk werd gemaakt op de persoonlijke
  levenssfeer. Van dit alles was naar het oordeel van de verdediging
  ten onrechte geen proces-verbaal opgemaakt.

  Het hof achtte het betreden van de loodsen teneinde daar een
  inkijkoperatie uit te voeren rechtmatig. Bij een redelijk vermoeden
  van een overtreding van de Opiumwet in een loods, mag een
  opsporingsambtenaar die loods (heimelijk) betreden, teneinde te
  kijken wat zich daarin bevindt. De basis voor deze conclusie vindt
  het hof in artikel 9, eerste lid sub b van de Opiumwet, dat een
  suppletoir karakter heeft (ruimere bevoegdheid ten opzichte van het
  Wetboek van Strafvordering) en een zelfstandige bevoegdheid voor
  het betreden van plaatsen verleent aan opsporingsambtenaren.

  Het hof Amsterdam heeft echter met een verwijzing naar de
  artikelen 152 en 153 Sv (verbaliseringsplicht) bezwaar geuit tegen
  het ontbreken van processen-verbaal en het verzwijgen ter
  terechtzitting van de vier inkijkoperaties. Het hof stelt dat uit
  de gang van zaken en de verklaring van de CID-teamleider blijkt dat
  de inkijkoperaties bewust door de politie – ook ten opzichte van
  het OM – zijn verzwegen met als doel de rechterlijke toetsing te
  ontlopen. Het hof oordeelde in casu dat de toetsing op
  onaanvaardbare wijze is gefrustreerd. Dit achtte het hof zozeer in
  strijd met de beginselen van behoorlijke procesorde dat het OM niet
  ontvankelijk werd verklaard in zijn vervolging.

  Betreden van een loods om peilzender te plaatsen
  Het hof Amsterdam acht het plaatsen van een peilzender (bij een
  redelijk vermoeden van een drugdelict) toegestaan. Voor het
  hiervoor betreden van de loods acht het Hof de betredingstitel van
  artikel 9 Opiumwet noodzakelijk.

  Een peilzender wordt als hulpmiddel bij de observatie gebruikt.
  Het hof vindt observatie die bestaat uit het volgen van een
  vrachtauto geen inbreuk op artikel 8 EVRM. Het gebruik van het
  hulpmiddel peilzender wordt daarbij geoorloofd geacht. In dit geval
  (drugzaak) werd de bevoegdheid tot het betreden van de loods
  ontleend aan artikel 9 lid 1 sub 1 Opiumwet.

  Scannen mobiele telefoon (ATF) Het gerechtshof te
  Amsterdam zegt met betrekking tot de vereiste machtiging van de
  rechter-commissaris dat in de praktijk geen telefoonnummers, maar
  bepaalde frequenties worden gescand. Het hof vindt dat er in feite
  geen verband is tussen praktijk en concrete telefoonnummers in de
  machtiging van de rechter-commissaris. Het hof acht een algemene
  machtiging – inclusief de clausule – een voldoende legitimatie. In
  deze zaak is bijna twee jaren met machtiging van de
  rechter-commissaris gescand. Daarvan is vier weken gescand met een
  machtiging op telefoonnummers n de genoemde clausule. Voor het
  overige heeft de politie gescand op basis van een machtiging met
  alleen de concrete telefoonnummers. De rechter-commissaris
  verklaart ter terechtzitting dat de algemene machtiging slechts
  bedoeld was voor de periode van vier weken. Het Hof oordeelt dat de
  gegevens uit telefoongesprekken gevoerd via telefoons, waarvan de
  nummers niet in de scanmachtiging waren vermeld, over de periode
  van ongeveer 20 maanden onrechtmatig zijn verkregen en niet voor de
  bewijsvoering gebruikt mogen worden. Het hof heeft op 1 december
  1994 uitspraak gedaan. Slechts voor wapenbezit en een plak hashish
  van 997,1 gram heeft het Hof Henk R. kunnen veroordelen. Dit
  resulteerde in een straf van twee maanden hechtenis en een
  geldboete van duizend gulden.

  3.5.3 Tanker Cleaning Amsterdam en Rotterdam (TCA/TCR) Een
  casus ter illustratie van de inzet van technische
  observatiemiddelen in een recent milieu-onderzoek.

  Feiten en omstandigheden

  In 1985 voeren de drie gebroeders Tom, Ron en Jan L. het bewind
  over twee grote afvalverwerkingsbedrijven in de haven van Amsterdam
  en Rotterdam (TCA en TCR). Noot Er is sprake van
  collectief leiderschap waarbij een ieder aandachtspunten heeft. Zo
  richt Tom zich voornamelijk op TCA en Jan en Ron op TCR. De
  gebroeders houden er een ruime levensstijl op na. Zo heeft n van de
  broers een geldverslindende hobby aan de autoracerij. De gebroeders
  worden ondersteund door een paar naaste medewerkers van TCA en TCR
  die samen De Groep vormen. De zaaksofficier van justitie zegt ter
  terechtzitting hierover: De echte beslissingen werden buiten de
  overlegstructuur om genomen, door de broers, als er na een ruzie
  een wolkje de deur uit kwam; (..) in de auto tussen Ron en Rob E.;
  tijdens een lunch met sat en frites en ga zo maar door!(..) De
  andere drie hier aanwezige verdachten hadden een zeer cruciale rol
  binnen TCR. Hans E. was de directeur, zonder zijn goedvinden konden
  de broers niet handelen. Wim de R. was plantmanager: hij was de
  onmisbare schakel naar de werknemers toe. (..) Daarnaast was Rob E.
  (hoofd waterhuishouding, red.) de bedenker van vele illegale
  handelingen, de chef List en Bedrog, ook wel genaamd Dirty Harry.
  Noot In het begin loopt de bedrijfsvoering aardig. De
  milieubranche is groeiende en wordt financieel ondersteund door de
  overheid. Verschillende subsidies worden verstrekt, waaronder een
  aanzienlijk bedrag voor de aanleg van Haven ontvangst installaties
  (HOI) waartoe Nederland zich verplicht heeft door de ondertekening
  van het Marpolverdrag. Noot

  Echter in de loop der tijd zien de gebroeders zich gedwongen de
  bedrijfsvoering aan te passen. De olieprijs daalt drastisch zodat
  de opbrengst uit de verkoop van de gewonnen olie uit de
  afvalstromen terugloopt. Bovendien beschikken zeeschepen zelf over
  steeds betere schoonmaakinstallaties zodat de scheepsafvalstromen
  afnemen. Zowel TCA als TCR zien zich genoodzaakt zich mede toe te
  leggen op het inzamelen van landafvalstromen. Dit betreft
  afvalstoffen die afkomstig zijn van calamiteiten en reinigings- en
  restprodukten van industrile activiteiten, waarvoor echter de
  aanwezige installaties niet altijd geschikt zijn. Daarom wordt een
  deel van de giftige stoffen illegaal afgevoerd naar het buitenland
  waaronder Belgi en Engeland, en naar later blijkt verdwijnt een
  deel rechtstreeks in het havenwater. Vanaf 1989 beginnen de diverse
  controle-instanties, de provincies, VROM, de milieudiensten,
  rijkswaterstaat en de havenbedrijven misstanden te constateren bij
  TCA en TCR. Noot Veelvuldig blijken de milieunormen te
  worden overschreden, met name bij TCR. Dit resulteert in vele
  processen-verbaal voor beide bedrijven waaronder 43 voor TCR. De
  subsidie wordt stopgezet en er wordt een handhavingsteam ingesteld
  voor TCR om te zien of er verbetering optreedt. De zaaksofficier
  van justitie maakt deel uit van dit team en memoreert ter zitting
  een voorval:

  Er was een (door TCR geplaatste, red.) camera die op de
  lozingspijp gericht stond waardoor het onmogelijk was het
  afvalwater vanaf de waterkant ongezien te bemonsteren. Het
  handhavingsteam vond dat de camera weg moest. Dat is ook gebeurd.
  Noot

  Echter, in plaats van de camera verschijnt er een uitkijkhokje
  bij de lozingspijp. Personeel van TCR blijkt hierin de wacht te
  houden als er illegaal geloosd wordt. Zo kan tijdig gestopt worden
  met lozen als controle-instanties in de buurt komen. Ook wordt er
  ‘s nachts geloosd zodat lozingen, die niet aan de
  controle-instanties worden gemeld zoals voorgeschreven is, niet
  snel zullen worden ontdekt.

  Inmiddels wordt door de directie ingezien dat
  controle-instanties vasthoudend worden en dat toedekking van de
  malversaties moeilijker wordt en men besluit de boekhouding te
  vervalsen. Op papier lijkt de zaak dan aardig te kloppen. Tevens
  wordt een aangebrachte monsternamecarrousel van Rijkswaterstaat
  gemanipuleerd door gebruik te maken van een jerrycan die half
  gevuld is met havenwater. Bovendien begint men met processen. Dit
  is het gedeeltelijk direct lozen van giftige afvalstoffen op
  oppervlaktewater waarna de tank wordt bijgevuld met havenwater.
  Vervolgens wordt de lozing gemeld aan Rijkswaterstaat, die dan na
  controle wel moet constateren dat de lozing binnen de
  vergunningseisen blijft. Noot De directe lozingen op het
  oppervlaktewater worden verhuld door het tankstandenboek te
  vervalsen. Het geweten van de medewerkers die de illegale lozingen
  moeten uitvoeren wordt afgekocht met zwart geld. Verder hangt er
  een sfeer van angst binnen de bedrijvengroep. De officier van
  justitie zegt hierover: De algemene mening is dat het hem (Jan,
  red.), maar ook Ron, niet kon schelen wat er gebeurde en hoe, als
  er maar geld verdiend werd. Hier op de zitting kreeg ik ook sterk
  de indruk dat Jan ook nu nog in staat is door een schrikbewind de
  anderen te bedreigen en bang te maken. Noot
  Als een controleur komt, na de gebruikelijke melding van zijn
  komst, moet het bedrijfsterrein netjes worden opgeruimd.
  Vervuilingen worden afgegraven en zeiltjes worden over containers
  getrokken. Noot Herhaaldelijk wordt duidelijk gemaakt
  dat iemands baan op de tocht staat als hij niet meewerkt. Alles
  lijkt in orde. Zelfs zo in orde dat de bedrijven in aanmerking
  komen voor milieukeurmerken. De Nederlandse Vereniging van
  verwerkers van chemische afvalstoffen (NVCA), waarin broer Jan een
  prominente rol speelt, verleent een milieucertificaat in september
  1992 aan TCA en in januari 1993 aan TCR. Ook wordt door TCR in
  september 1993 het ISO-9001 certificaat in de wacht gesleept. Dit
  certificaat wil zoveel zeggen als dat er een toetsbaar en geordend
  managementsysteem is. Noot De officier van justitie zegt
  hierover: Dit certificaat is met veel feestelijk vertoon uitgereikt
  in kasteel Rhoon. Voor de uitreiking was het gehele netwerk in
  brede zin uitgenodigd, waaronder zelfs de milieu-officier, die
  daarbij om begrijpelijke redenen verstek heeft laten gaan.
  Noot

  Dit wekt zoveel vertrouwen dat bepaalde grote bedrijven als
  Shell en de Hoogovensgroep in zee gaan met de gebroeders L. Dit
  vertrouwen wordt nog eens versterkt door het feit dat TCR/TCA een
  gerenommeerd accountantskantoor en een Rotterdamse advocaat in de
  arm neemt, die vertrouwen geniet als voormalig Eerste Kamerlid. Ook
  de twee commissarissen R. en Van S. genieten binnen de overheid
  waardering en respect. Noot Bovendien stelt de
  bedrijvengroep zich altijd zeer coperatief op richting overheid.
  Uiteindelijk mag dit niet baten. Een opsporingsonderzoek wordt
  gestart, de gebroeders gaan bankroet en de bedrijvengroep gaat
  failliet.Het politieel en justitieel onderzoek

  De aanleiding tot het uiteindelijke onderzoek naar TCA/TCR als
  onderzoekssubject is gelegen in eerder verrichte onderzoeken die op
  niets zijn uitgelopen. Er is door de tijd heen regelmatig
  geverbaliseerd. Hieruit zijn onderzoeken gestart in 1983/1985 en
  1989/1990, die beide voortijdig gesloten werden. De eerste mislukte
  omdat uitlekte dat telefoons werden afgeluisterd nadat op hoog
  politiek niveau over dit onderzoek was gesproken. Het tweede
  onderzoek werd gestaakt door het OM. Er zouden niet voldoende
  aanwijzingen van strafbare feiten zijn. Ook hierover was hoog
  ambtelijk overleg gevoerd in maart 1990 tussen de drie
  secretarissen-generaal van Verkeer en Waterstaat, VROM en Justitie.
  Een aantal jaren worden TCA en TCR dan strafrechtelijk met rust
  gelaten.

  Tot 1993, dan wordt in Rotterdams kernteamverband besloten een
  grote milieuzaak te gaan doen. Er is een aantal beperkte proactieve
  onderzoeken verricht naar afvalverwerkingsbedrijven waaruit TCA en
  TCR duidelijk naar voren springen. Dan wordt besloten weer een
  opsporingsonderzoek in te stellen naar deze bedrijven, maar nu
  onder strikt embargo op een aparte lokatie. Alvorens een
  gerechtelijk vooronderzoek te openen wordt er pro-actief onderzoek
  verricht van maart tot november 1993.

  Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek vormt het
  verzamelen van reeds bestaande gegevens over de betrokken
  bedrijven. Het meldingensysteem van VROM wordt bestudeerd, de
  vergunningen, de personeelsgegevens en de fiscale gegevens. Ook
  wordt gekeken naar de mogelijkheden tot observatie en monsternames,
  zowel te water als over de weg. Noot

  Er is een on line verbinding met de Kamers van Koophandel om het
  bedrijvennetwerk in kaart te brengen. Dit blijkt 120 bedrijven te
  omvatten. Tevens worden alle toezichtgegevens van de
  controle-instanties opgevraagd en geanalyseerd. Dit betreft
  bestuurlijke informatie betreffende de achtergrond en
  omstandigheden van de vergunningverlening, de onderhandelingen
  tussen bedrijf en provincie, de reden voor ontheffing etc. Een
  medewerker van Rijkswaterstaat wordt aan het team toegevoegd om dit
  proces van bestuurlijke informatievertrekking te vergemakkelijken.
  Dit uitgebreide informatieve onderzoek is onder andere nodig door
  de slechte informatiepositie van de CID op milieugebied. Er blijkt
  hier nauwelijks informatie aanwezig over het onderzoekssubject.

  Er worden verschillende opsporingsmethoden ingezet in deze
  voorfase. In juni en september/oktober 1993 wordt het bedrijf TCR
  geobserveerd door camera’s en thermische camera’s die zijn
  opgesteld in een leegstaand fabriekspand. Deze worden ook bij TCA
  gebruikt. De opnamen worden op videoband vastgelegd. Ook worden
  observaties verricht vanaf een door het team gehuurde boot. Tijdens
  deze observatieacties wordt een scanner gebruikt om het
  portofoonverkeer tussen personeel onderling af te luisteren. De
  observaties en de scanner dienen ondermeer om te ontdekken wanneer
  er geloosd wordt. Dit is onder andere van belang voor de duikers
  van de marine die een nieuw ontwikkeld monsternemingsapparaat in de
  lozingspijp aanbrengen. Dit apparaat bestaat uit een opblaasbare
  band met daarin datalogapparatuur en vier glazen buizen die dienen
  als monsterkamers. Twee monsterkamers worden handmatig bediend
  vanaf de walkant door middel van een zender en twee worden
  automatisch in werking gesteld. Noot

  De monsterkamers worden verwisseld door de duikers, vaak onder
  het spiedend oog van de op wacht staande medewerker op de kant. In
  oktober 1993 wordt het monsternemingsapparaat ontdekt door
  werknemers en verwijderd. Dit gebeurt onder het lijdelijk toeziend
  oog der observanten aan de walkant. Noot Een probleem
  bij heimelijke monsterneming is de contra-analyse. Het bedrijf kan
  immers later de analyse van
  de monsters in twijfel trekken en vragen om contra-monsters. Hierin
  wordt voorzien door inschakeling van een notaris die monsters naar
  het laboratorium stuurt en de analyse-gegevens bewaart in de kluis.
  In februari 1994 worden deze vrijgegeven aan de betrokken
  bedrijven. Noot

  Tijdens dit vooronderzoek wordt ook aandacht besteed aan
  grensoverschrijdende transporten van afvalstoffen. Zes transporten
  worden door het observatieteam van de AID geobserveerd en later
  stilgehouden en bemonsterd op grond van de Wet op de economische
  delicten of de Wegenverkeerswet. Noot Naast statisch en
  dynamisch observeren, scannen en bemonsteren wordt in de voorfase
  ook gebruik gemaakt van een informant. In maart 1993 meldt een
  anonieme beller dat bij TCR illegaal geloosd gaat worden. Later
  blijkt dit een werknemer van TCR te zijn. Hij legt vervolgens
  verklaringen af bij een koppel runners van de CID, aangevuld met
  een medewerker van het milieubijstandsteam voor de milieutechnische
  kennis. Eind april besluit de werknemer om ontslag te nemen en als
  getuige te gaan optreden. Dit vooronderzoek levert genoeg
  vermoedens op van het structureel plegen van milieudelicten om een
  gerechtelijk vooronderzoek te starten. Een multidisciplinair team
  wordt geformeerd waarin naast de recherche Rotterdam ook de CRI,
  het Milieu Bijstandsteam (MBT) en de FIOD participeren. Ook een
  medewerker van Rijkswaterstaat wordt aangetrokken. De betrokken
  medewerkers werken onder strikte geheimhouding. De reguliere
  controles vinden gewoon plaats, zonder dat de controleurs
  wetenschap hebben van het feit dat dit onderzoek loopt. Bijna gaat
  het dan ook mis. Niets vermoedende toezichthouders van
  Rijkswaterstaat ontdekken het monsternemingsapparaat. De officier
  legt hen geheimhouding op, op grond van het feit dat zij tevens
  opsporingsambtenaren zijn. Noot

  Gedurende in totaal zes weken worden de telefoons van de
  hoofdverdachten getapt alsmede de faxen van de bedrijven. De CRI
  heeft een schatting gemaakt van de illegale verdiensten. Ook worden
  informanten als getuigen gehoord. Hierna worden huiszoekingen
  gedaan in december 1993 en worden aanhoudingen verricht.

  Het onderzoek ter terechtzitting

  In het voorjaar van 1995 wordt dit grote milieuonderzoek ter
  terechtzitting in eerste aanleg behandeld. De rechtbank Rotterdam
  heeft een aantal strafbare feiten bewezen verklaard. Dit zijn
  deelname aan een criminele organisatie, het illegaal lozen van
  afvalwater op oppervlaktewater, EG-fraude, valsheid in geschrifte
  en belastingfraude. Noot

  De illegale lozingen, die zijn vastgesteld door het nieuwe
  monsternemingsapparaat, worden niet bewezen verklaard. Niet omdat
  het apparaat niet zou deugen of de contra-monster procedure wordt
  afgekeurd maar, het ten laste gelegde met betrekking tot de
  lozingen 8, 9, 10 is niet wettig en overtuigend bewezen omdat niet
  met zekerheid kan worden vastgesteld dat deze lozingen effluent van
  straat 1 of straat 2 betreffen, terwijl de in de tenlastelegging
  genoemde vergunningvoorschriften uitsluitend betrekking hebben op
  het effluent van deze zuiveringsstraten. Noot

  De rechtbank veroordeelt de oudste broer Jan L. tot zes jaar
  gevangenisstraf en oordeelt: In plaats van zijn macht in de L.
  groep en in het bijzonder in Tankcleaning Rotterdam aan te wenden
  om aan de milieu-eisen te voldoen, heeft hij met kennelijke
  minachting voor het milieu gehandeld ten behoeve van persoonlijk
  financieel gewin. (..) Hij heeft ertoe bijgedragen dat
  controlerende instanties om de tuin werden geleid, dat
  subsidiegelden een andere dan beoogde bestemming kregen, en dat
  fiscale afdrachten niet in voldoende mate werden gedaan.
  Noot

  Dit is tot nu toe de hoogste straf in een milieuzaak. Ron L.
  wordt veroordeeld tot drie jaar en zes maanden, en Tom L. twaalf
  maanden. De handlangers Hans E., Willem de R. en Rob R. worden
  veroordeeld respectievelijk tot drie jaar, twee jaar en eveneens
  twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Jan L. is de
  enige die hoger beroep heeft ingesteld.

  De broers en de bedrijvengroep zijn failliet. Duidelijk wordt
  dat de ruim 40 miljoen aan verstrekte subsidie niet te incasseren
  zal zijn. De installaties blijken slechts 5 miljoen gulden waard
  bij verkoop. Ook de fiscus heeft het nakijken. De
  miljoenenaanslagen zijn waarschijnlijk niet inbaar.

  Deze grote milieuzaak blijft de gemoederen bezighouden. Vooral
  de vragen hoe het zover heeft kunnen komen ondanks de controles
  alsmede de besteding van de rijkssubsidies staan centraal.
  Inmiddels is een onderzoekscommissie ingesteld die zich over deze
  vraag zal buigen. Mede wordt gekeken wat de bestuurlijke lessen
  zijn die uit deze zaak kunnen worden getrokken. Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken