• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 3.6 Conclusies

  3.6 Conclusies

  1. Traditionele observatie – vanuit een vast punt of door volgerij
  – levert onder omstandigheden een inbreuk op het recht op privacy
  op.
  2. De telefoontap – meer algemeen het tappen van gegevensverkeer
  via de telecommunicatie-infrastructur – is wettelijk geregeld. Deze
  wettelijke regeling en de wijze waarop daarmee wordt gewerkt worden
  algemeen in de rechtspraak in overeenstemming met het Europees
  Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
  geacht.

  Het komt slechts bij hoge uitzondering voor dat een vordering
  van de officier van justitie tot het verlenen van een machtiging om
  te tappen, wordt afgewezen. Er worden meer dan 3000 taps per jaar
  geplaatst met een gemiddelde duur van meer dan 40 dagen; het is
  niet ongebruikelijk dat criminele organisaties voor een termijn van
  een jaar of soms nog langer worden getapt. Volgens de wet is de tap
  een reactief dwangmiddel, maar de rechtspraak sluit inzet voor
  toekomstige strafbare feiten niet uit nadat de tap is ingezet met
  het oog op een gepleegd strafbaar feit. Bij grote drugonderzoeken
  staat doorgaans dit proactief tappen voorop. De tap wordt conform
  de wet slechts ingezet bij strafbare feiten waarvoor voorlopige
  hechtenis is toegelaten. Bij georganiseerde criminaliteit
  (waaronder handel in hard- en softdrugs) vindt de inzet min of meer
  standaard plaats. In iets mindere mate geldt dit ook voor de inzet
  bij onderzoeken in verband met levensdelicten. De tap wordt
  doorgaans niet ingezet met de verwachting dat deze direct bewijs
  zal opleveren. Door middel van de tap worden contacten tussen
  bepaalde personen, afspraken en ontmoetingsplaatsen vastgesteld.
  Van de tapverslagen wordt soms kennis genomen door de criminele
  inlichtingendienst. Tappen is een tijdelijk geheim dwangmiddel. De
  tapverslagen en beschikkingen vormen onderdeel van het
  strafdossier. In de loop van het gerechtelijk vooronderzoek (na het
  beindigen van de tap) komen de gegevens beschikbaar voor de
  verdachte. Andere getapte personen (niet-zijnde de verdachte)
  worden niet op de hoogte gebracht. Van een niet later op naam
  gesteld gerechtelijk vooronderzoek tegen een onbekende (NN) raakt
  de getapte persoon niet (vanwege justitie) op de hoogte.

  3. Onderzoek in geautomatiseerde werken (computers) is eveneens
  wettelijk geregeld. Over de feitelijke toepassing valt weinig te
  zeggen: het komt weinig voor.
  4. De opvatting dat etherverkeer voor een ieder vrij is, leidde tot
  voor kort tot de opvatting dat het de politie zonder meer vrijstond
  van scanners gebruik te maken. Het middel werd veelvuldig
  toegepast, maar is in sommige regio’s op zijn retour.
  Scanapparatuur behoorde tot de standaarduitrusting van
  Observatieteams. Het is nu bijna algemeen gebruikelijk om voor het
  scannen een machtiging van de rechter-commissaris te vragen, indien
  het in feite het afluisteren van telefoonverkeer betreft en om het
  OM om toestemming te vragen als het gaat om het scannen ter
  ondersteuning van de observatie.

  Het middel wordt ook ingezet als er geen verdenking bestaat.
  Veelal betreft het in de praktijk onderzoeken naar criminele
  organisaties.
  Het middel wordt enerzijds ingezet om telefoongesprekken af te
  luisteren en anderzijds als hulpmiddel bij andere vormen van
  observatie. Terwijl de artikelen 125f en 125g Sv van toepassing
  worden geacht voor het scannen om af te luisteren, is er geen
  expliciete wettelijke grondslag voor het scannen ter ondersteuning
  van de observatie.

  De inzet van het middel kan geheim zijn en blijven. Er is wel
  een tendens om de inzet van het middel in de vorm van een aan het
  dossier toe te voegen proces-verbaal te verantwoorden. 5. Direct
  afluisteren (met behulp van technische middelen) heeft geen
  wettelijke grondslag: het wetsontwerp dien aangaande (23.047) is
  aangehouden. Het afluisteren met medeweten van n van de
  gespreksdeelnemers komt met enige regelmaat voor; het via
  apparatuur direct afluisteren zonder medeweten van n van de
  gespreksdeelnemers komt slechts incidenteel voor. Slechts in n
  regio is het totale aantal gevallen van direct afluisteren meer dan
  20 keer per jaar. De DTOO is 32 maal (1994) ingezet voor het
  gebruik van af-/meeluisterapparatuur. Volgens het Europese Hof voor
  de Rechten van de Mens kan het direct afluisteren met medeweten van
  n van de gespreksdeelnemers een inbreuk op het recht op privacy
  opleveren. Voor zover kon worden nagegaan is de beslissing tot
  direct afluisteren steeds genomen door de officier van justitie. De
  inzet geschiedde parallel aan een lopend gerechtelijk
  vooronderzoek. Het is wel voorgekomen dat de rechter-commissaris op
  de hoogte is gesteld van de inzet van het middel. Sinds 1 januari
  1995 moet de inzet van het middel ter toetsing worden voorgelegd
  aan de Centrale toetsingscommissie. Dat is 1 keer gebeurd. Het is
  geen vaste regel dat de inhoud van de gesprekken in de vorm van een
  proces-verbaal wordt vastgelegd. De inzet van het middel is geheim.
  De verdediging wordt niet op de hoogte gesteld. De indruk bestaat
  dat het middel steeds is ingezet, terwijl er sprake was van een
  verdenking van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 27 Sv. Het
  is zelfs waarschijnlijk dat er tevens sprake was van ernstige
  bezwaren tegen
  de verdachte.
  Het middel is, in gevallen waarbij geen van de gespreksdeelnemers
  op de hoogte was van het afluisteren, alleen ingezet bij zeer
  ernstige vormen van (georganiseerde) criminaliteit. In veel
  gevallen was de inzet ondoelmatig, omdat deze op technische
  problemen stuitte. In gevallen van medeweten waren de resultaten
  doorgaans beter, omdat dan een ruimte of de gespreksdeelnemer kon
  worden geprepareerd. Voor zover kon worden nagegaan betrof het
  steeds kortdurende acties varirend van enkele uren tot enkele
  dagen.

  6. De inzet van plaatsbepalingsapparatuur gebeurt frequent, in
  sommige regio’s meer dan 30 keer per jaar. De beslissing tot de
  inzet ligt in hoofdzaak bij de politie. Er is een tendens het
  openbaar ministerie in ieder geval op de hoogte te brengen van de
  inzet. Het is niet algemeen aanvaard dat de beslissing tot inzet
  van plaatsbepalingsapparatuur uitsluitend aan het openbaar
  ministerie toekomt. Per arrondissement bestaan verschillen. Soms
  beslist de officier van justitie. Het is geen vaste regel dat
  hetgeen door middel van de plaatsbepalingsapparatuur wordt
  waargenomen in de vorm van een proces-verbaal wordt vastgelegd.
  Voor zover de DTOO de uitvoering van de inzet verzorgt, wordt de
  regel gehanteerd dat niet tot de inzet wordt overgegaan zonder een
  schriftelijke beslissing van de officier van justitie. Sinds 1
  januari 1995 moet de inzet van een technisch middel aan de Centrale
  toetsingscommissie ter registratie worden gemeld. In een
  aanzienlijk aantal gevallen is er inmiddels melding gedaan. Tot
  nadere normering heeft dit nog niet geleid. In de meeste gevallen
  wordt het middel pas in de verdenkingsfase ingezet, maar het wordt
  ook ingezet als er geen verdenking bestaat. Veelal betreft het in
  de praktijk onderzoeken naar criminele organisaties, maar het vindt
  ook toepassing bij andere criminaliteit, zoals inbraken en
  autokraken. Het middel wordt vooral ingezet met het doel a) om
  onopgemerkte observatie door volgauto’s mogelijk te maken of b) de
  noodzaak van volgerij geheel op te heffen.

  De duur van de inzet van plaatsbepalingsapparatuur varieert
  sterk. De inzet varieert van enkele dagen tot vele maanden. Van een
  eenduidige (eerste) maximumduur met de mogelijkheid tot verlenging
  is in de praktijk geen sprake. Dat betekent dat in de praktijk niet
  tevoren wordt vastgesteld hoelang het middel mag worden ingezet. De
  inzet van plaatsbepalingsapparatuur is geheim. Er is een tendens om
  in het zogenaamde stamproces-verbaal zakelijk mee te delen dat van
  plaatsbepalings-apparatuur is gebruik gemaakt en eventueel ook voor
  welke termijn.

  7. Video-observatie wordt zeer frequent toegepast. In sommige
  regio’s zijn er meldingen van meer dan 50 keer per jaar. Daarbij
  kan onderscheid worden gemaakt tussen video-observatie door middel
  van ergens in of aan bevestigde opname-apparaten en het gebruik van
  handvideo-recorders door observatieteams. In grote onderzoeken naar
  zware, georganiseerde misdaad wordt tenminste een van deze vormen
  vrijwel standaard gebruikt. Van geheime inzet van deze middelen in
  woningen is niet gebleken. Er is wel sprake van (statische) inzet
  op de toegang van woningen.

  Per arrondissement zijn er verschillen in de betrokkenheid van
  het OM. Er wordt nogal eens volstaan met het OM achteraf op de
  hoogte te stellen. Steeds vaker beslist het OM zelf. Soms wordt
  gezegd dat de inzet past binnen de tussen het OM en de politie
  afgesproken beleidskaders. De waarnemingen worden als regel niet in
  de vorm van een proces-verbaal gerelateerd. Het komt wel voor dat
  de rechter-commissaris alsdan van de inzet van het middel op de
  hoogte wordt gebracht. Voor de inzet van technische middelen geldt
  sinds 1 januari 1995 een meldingsverplichting aan de Centrale
  toetsingscommissie. Tot een nadere normering heeft dit nog niet
  geleid.

  Dit middel wordt – ook bij statisch gebruik – niet alleen
  ingezet na een redelijk vermoeden van schuld, maar ook proactief en
  (zelfs) in het kader van de openbare ordehandhaving. Het middel
  wordt bij alle soorten misdrijven toegepast. De inzet geschiedt in
  hoofdzaak om doelmatigheidsredenen. Er wordt mankracht bespaard en
  soms is andere observatie onmogelijk.

  De duur van de inzet is sterk varirend: van enkele uren tijdens
  het volgen tot (statisch) enkele maanden (bijvoorbeeld een
  loods).
  Relevante waarnemingen zullen met het oog op de interne
  communicatie binnen het onderzoeksteam in het journaal worden
  vermeld.
  De inzet van het middel is doorgaans geheim. Tot voor kort geraakte
  de verdachte als regel in het geheel niet op de hoogte van de inzet
  van het middel. Er is een tendens om in het stamproces-verbaal
  zakelijk mededeling te doen van de inzet van het middel. Het is nog
  niet gebruikelijk daarbij de duur van de inzet en hetgeen is
  waargenomen aan te geven. Probleem bij de openbaarmaking is dat
  daardoor mogelijk gevaar ontstaat voor derden die hun medewerking
  verleenden (denk aan de overbuurvrouw in wier slaapkamer de
  video-apparatuur stond opgesteld).

  8. Gegevens over de postvang zijn er weinig; Wettelijk relevante
  regels staan in het Wetboek van Strafvordering
  en in de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen. Het middel
  wordt wel eens gebruikt mede in het kader van de gecontroleerde
  aflevering. Verder lijkt het gebruik van het middel niet frequent
  voor te komen. 9. Gegevens over de vuilnissnuffel zijn er weinig.
  In sommige regio’s wordt het met enige regelmaat gebruikt, maar het
  totaalbeeld is er niet een van een veel gebruikt middel.

  10. Inkijkoperaties komen met enige regelmaat voor: zij worden
  gebaseerd op artikel 9 Opiumwet (over de mogelijke toepasselijkheid
  van artikel 150 Sv terzake bestaat discussie). Als gevolg van het
  verschillend gebruik van de term inkijkoperatie is de frequentie
  van het gebruik moeilijk vast te stellen: soms wordt gluren (al dan
  niet met een technisch hulpmiddel) ook onder inkijken verstaan, in
  andere gevallen slechts de daadwerkelijke betreding van een ruimte.
  De variatie per regio lijkt in ieder geval groot. Voor zover bekend
  zijn in woningen vrijwel geen inkijkoperaties uitgevoerd.

  De politie besliste in het verleden tot inkijkoperaties. De
  Handleiding kijkoperaties vereist bemoeienis van het openbaar
  ministerie. Tot voor kort was het niet gebruikelijk een
  inkijkoperatie in een schriftelijke beslissing vast te leggen. Een
  proces-verbaal van bevindingen wordt niet opgemaakt. De
  rechter-commissaris wordt als regel niet op de hoogte gebracht van
  de inkijkoperatie, ook niet als deze de eigenlijke grond vormt voor
  een vordering tot huiszoeking.

  Niet alleen bij een vermoeden van het begaan van een strafbaar
  feit, maar ook in de fase daaraan voorafgaand zijn inkijkoperaties
  uitgevoerd. In de praktijk zijn vooral inkijkoperaties uitgevoerd
  bij vermoeden van overtreding van de Opiumwet. Echter ook andere
  strafbare feiten, waaronder bijvoorbeeld het omkatten van gestolen
  en geheelde auto’s leiden soms tot inkijkoperaties.

  De reden voor een inkijkoperatie is veelal het verder sturen van
  het onderzoek. Een inkijkoperatie bevestigt een bestaande
  aanwijzing of een bestaand vermoeden. Een inkijkoperatie kan er toe
  leiden dat een vordering tot huiszoeking (beter) kan worden
  gemotiveerd. Er worden eveneens (zij het minder frequent)
  inkijkoperaties uitgevoerd om plaatsbepalingsapparatuur op een
  voertuig te plaatsen of een videocamera te installeren. Tot voor
  kort werd een inkijkoperatie op geen enkele wijze ter kennis van de
  verdediging gebracht.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken