• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.1 Inleiding

  4 HET GEBRUIK VAN INFORMANTEN

  4.1 Inleiding

  Indien een proces-verbaal begint met de zin Uit bij de criminele
  inlichtingendienst binnengekomen informatie is het volgende
  gebleken, is de niet genoemde bron veelal een informant. Deze heeft
  zijn informatie op basis van vertrouwelijkheid aan een Criminele
  inlichtingendienst (CID) verschaft. Daarmee onderscheidt de
  informant zich van de gewone aangever en de gewone getuige. Het is
  weliswaar theoretisch mogelijk dat de informant op zeker moment als
  bedreigde getuige, of als anonieme getuige wordt gehoord, maar
  gebruikelijk is dat hij op geen enkele wijze in het strafproces wil
  worden gemengd.

  De voorzitter:
  Hoe heet een informant in het milieu?
  De heer Mosterd:
  Verklikker, verraaier, matennaaier. Dat zijn de kreten die
  gebruikt worden.
  De voorzitter:
  Het woord informant is daar niet ingeburgerd?
  De heer Mosterd:
  Nee, dat is duidelijk de wat neutralere benaming die wij met
  elkaar verzonnen hebben.
  Noot Zolang er politie
  bestaat, wordt gewerkt met informanten, of de basses-mouches
  zoals ze ten tijde van het

  Ancien Rgime genoemd werden. Dat doet niet af aan het feit dat de
  verhouding tussen de politie en de informant in de loop der tijd
  drastische veranderingen onderging. Direct na de Tweede
  Wereldoorlog ving een periode aan waarin een grote voorzichtigheid
  aan de dag werd gelegd, maar de zogenaamde open verkenningen via
  caf-recherche gingen ook toen voort. Noot

  Met de instelling van criminele inlichtingendiensten in de jaren
  zeventig kregen de informanten weer meer systematische aandacht. De
  mogelijkheid om voor de bewijsvoering anonieme getuigenverklaringen
  te gebruiken – welke mogelijkheid al voor de oorlog werd
  geaccepteerd – werd toen steeds vaker benut en dat maakte het
  minder vreemd om niet met name genoemde personen inlichtingen te
  laten verstrekken. Dat verklaart ten dele het intensievere gebruik
  van informanten, ook van die informanten die nimmer als anonieme
  getuige optreden.

  In het rapport Opsporing gezocht betroffen enkele
  vraagpunten uitdrukkelijk de informanten. 5A. Kan worden volstaan
  met richtlijnen voor infiltratie en het runnen van informanten? 5B.
  Moeten de richtlijnen voor infiltratie en het runnen van
  informanten herzien worden vanwege het meerduidige karakter van
  deze richtlijnen?

  5C. Hoe gaan politie en justitie in de praktijk om met de
  opsporingsmethoden infiltratie en het runnen van informanten? Zijn
  daar ontwikkelingen in te onderkennen?
  5D. Hoe kan in het algemeen de onafhankelijke positie van politie
  en justitie ten opzichte van informanten worden gewaarborgd?
  5E. In hoeverre worden informanten gebruikt als infiltranten?
  5F. Welke grenzen dienen gesteld te worden aan de reikwijdte van
  infiltratievormen? 5G. Hoe moet de sturing en controle van
  infiltratie-acties plaatsvinden?
  5H. In hoeverre kunnen politie en justitie participeren in het
  plegen van strafbare feiten teneinde informatie te krijgen over te
  plegen of gepleegde strafbare feiten?
  5J. Aan welke procedurele en inhoudelijke criteria dient het geven
  van vergoedingen aan informanten te voldoen?
  5K. In hoeverre moeten politie en justitie in staat worden gesteld
  andere dan financile deals met informanten te sluiten?
  In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens, nadat het werken met
  informanten is gedefinieerd en in zijn verschijningsvormen
  beschreven (3.2) de volgende onderwerpen behandeld: de juridische
  grondslag (3.3), het feitelijk gebruik (3.4) en de feitelijke
  controle (3.5). Het is wellicht zinvol er hier op te wijzen dat in
  dit hoofdstuk niet specifiek wordt ingegaan op de problematiek van
  door informanten, die deel uitmaken van criminele organisaties,
  gepleegde strafbare feiten; evenmin wordt ingegaan op de rol van
  informanten in verband met doorlevering en doorlating (zie
  hoofdstuk 5
  Infiltratie).


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken