• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.2 Omschrijving methode

  4.2 Omschrijving methode

  4.2.1 Definitie

  Het begrip informant kan formeel en inhoudelijk worden
  gedefinieerd. Formeel is de informant degene die als zodanig staat
  geregistreerd bij de Criminele Inlichtingendienst (CID). Deze
  definitie voldoet echter niet, al was het maar om de enkele reden
  dat op grond daarvan niet is vast te stellen wie dan als zodanig
  moeten worden geregistreerd. In het navolgende wordt dan ook een
  materile definitie ontwikkeld. In het rapport Opsporing
  gezocht
  (blz. 25) wordt de informant gedefinieerd als iemand,
  die anders dan als getuige, aan een opsporingsambtenaar gevraagd of
  ongevraagd inlichtingen verstrekt over een gepleegd of nog te
  plegen strafbaar feit. Het is overigens niet uitgesloten dat een
  informant in een later stadium wel wordt gehoord als (al dan niet
  anonieme of beschermde) getuige. Het is evenmin uitgesloten dat een
  informant in een zaak waarover hij informatie aandraagt alsnog als
  verdachte in het vizier komt. In dat perspectief is het wenselijk
  om de systematiek van de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden
  (1985) over te nemen en in plaats van de frase anders dan als
  getuige op te nemen dat de inlichtingen worden verstrekt, onder
  voorwaarde dat de anonimiteit wordt gewaarborgd. Dat doet ook recht
  aan het grote gewicht dat in de praktijk aan deze toezegging wordt
  toegekend.

  Volgens de eerder gebruikte definitie betreffen de inlichtingen
  gepleegde of nog te plegen strafbare feiten. In de praktijk is het
  verband tussen hetgeen (al dan niet desgevraagd) wordt meegedeeld
  en enig strafbaar feit tamelijk ver verwijderd: de politie is soms
  genteresseerd in de handel en wandel van het subject – komt hij in
  bepaalde cafs; kent hij X; is hij actief in de sportwereld
  enzovoort. Hier is de definitie in vergelijking tot de praktijk te
  eng. Onder criminele inlichtingen worden verstaan inlichtingen over
  personen van wie wordt vermoed dat zij betrokken zijn of nog zullen
  worden bij gepleegde of te plegen strafbare feiten. In de
  literatuur zijn ook andere elementen genoemd. Zo definieert
  Frielink Noot een informant als iemand uit het criminele
  milieu die – al dan niet tegen betaling of enige andere prestatie –
  de politie regelmatig inlichtingen verstrekt over gepleegde of nog
  te plegen strafbare feiten. Zoals we zullen zien is de beperking
  tot criminele informanten niet terecht, al is het waar dat de
  traditionele informant uit het criminele milieu afkomstig is. Ook
  de regelmaat van de contacten is niet dwingend, aangezien voor de
  vraag of iemand als informant wordt geregistreerd die regelmaat
  niet bepalend is, maar de toezegging van anonimiteit. Op het in dit
  verband in de praktijk wel, maar principieel niet relevante
  verschil tussen incidentele informanten/tipgevers en informanten
  die regelmatig informatie verschaffen (en verder worden aangeduid
  als gerunde informanten) wordt hierna onder 4.2.2 teruggekomen.
  Tenslotte kan ook de tegenprestatie niet als bestanddeel van de
  definitie worden opgenomen, aangezien sommige informanten – een
  minderheid – niet zozeer financile of strafvorderlijke
  tegenprestaties beogen, maar wraak of uitschakeling van de
  concurrentie, danwel handelen uit gewetensnood.

  Een en ander brengt de commissie tot de volgende definitie van
  informanten: iemand die onder zekere waarborgen aangaande zijn
  anonimiteit aan een opsporingsambtenaar gevraagd of ongevraagd
  inlichtingen verstrekt in verband met gepleegde of te plegen
  strafbare feiten.

  4.2.2 Verschijningsvormen: typen informanten

  Informanten kunnen op grond van de manier waarop ze worden
  geworven in drie groepen worden verdeeld: de aangehoudenen, degenen
  die zich spontaan melden en degenen die benaderd worden. De eerste
  categorie is het grootst: de meeste informanten worden geboren
  tijdens het verhoor.

  Dat is als volgt te illustreren. Bij een pand waar wordt
  gedeald, worden enkele lieden die het uiterlijk voorkomen hebben
  van een junk aangehouden en naar het bureau gebracht. Deze
  verdachten leggen al dan niet een verklaring af, maar in de drie
  dagen van in verzekeringstelling wordt een relatie opgebouwd met de
  verhorende politie-ambtenaren. De politie kijkt wat er voor hen
  gedaan kan worden in hun benarde situatie. Ze worden verwezen naar
  hulpverleningsinstanties als ze dat wensen. Er zijn er dan een
  aantal die gewoon zeggen: Je hebt mij redelijk goed behandeld, als
  we mekaar tegen komen ben ik tot een wederdienst bereid, of anders
  weet je me te vinden.

  De wijze van werving sluit aan bij de bevinding dat de meeste
  informanten afkomstig zijn uit het criminele milieu. Met boeven
  worden boeven gevangen. Volgens diverse schattingen van
  politiedeskundigen zal in elk geval meer dan drie kwart van het
  totale informantenbestand een criminele achtergrond hebben. Daarmee
  verschillen de toeleveranciers van de Criminele
  inlichtingendiensten van die van de Binnenlandse veiligheidsdienst
  (BVD). De informanten van de BVD (die bij die dienst als agenten te
  boek staan) hebben doorgaans geen criminele achtergrond.
  Er zijn echter ook informanten zonder criminele achtergrond. Te
  denken valt in de eerste plaats aan de vriendin of echtgenote van
  een persoon uit het criminele milieu, of aan familieleden. In de
  tweede plaats is te denken aan informanten afkomstig uit het
  dienstverlenende bedrijfsleven: bijvoorbeeld autoverhuurders,
  garagehouders, taxichauffeurs en mensen uit de horeca. Juist deze
  informanten behoren (evenals de hiernavolgende) tot de groep die
  zich spontaan meldt of die wordt benaderd door een CID. Een breed
  aangetroffen opvatting is dat er in de bovenwereld te weinig
  informanten worden gerund: tegenwoordig zou daarnaar actief gezocht
  worden. In de derde plaats – en in het verlengde van het vorige
  punt – worden ook in verband met de niet-klassieke criminaliteit
  (zoals milieudelicten en fraude) informanten gezocht en gevonden in
  de kring van concurrenten en werknemers.

  Als informanten worden door de Algemene inspectiedienst (AID)
  genoemd: vrachtwagenchauffeurs, vissers, boeren
  (concurrentie-informanten) en werknemers. Bij de douane recherche
  noemt men als tipgevers portiers op een haventerrein die zien dat
  van een zeeschip een tas op de kade wordt gezet. In de sector
  milieu hebben rechercheurs een heel nieuw informatienetwerk moeten
  opbouwen. Een verdeling naar een aandachtsgebied als het milieu is
  echter niet gebruikelijk.

  In beginsel kunnen bovenwereldinformanten overal worden
  gerecruteerd.

  De voorzitter :
  U heeft ons eerder verteld dat u heeft overwogen om
  journalisten als
  informant te gaan gebruiken.
  De heer Paulissen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Zijn zij uiteindelijk ook ingeschreven?
  De heer Paulissen:
  Neen, zij zijn uiteindelijk niet ingeschreven, omdat
  onze
  korpsbeheerder vond dat wij hierin toch een beetje te
  ver gingen.
  Noot

  Soms worden politiemensen (al dan niet uit een andere regio)
  ingeschreven als informant in het register van de CID. Ook zijn zij
  soms zelfs betaald als informant om anderen te doen geloven dat het
  gewoon om burgerinformanten gaat. Noot Doorgaans – maar
  niet altijd – is de CID-chef van de status van deze informant op de
  hoogte. Ter illustratie een citaat uit het verhoor van de leider
  van het Rotterdamse arrestatieteam:

  De heer Koekkoek:
  U zei, dat vroeger mondeling aan de chef CID verteld
  werd, wat er gezien was. Staat u of een van uw medewerkers
  ingeschreven als
  informant bij de CID?
  De heer Broere:
  In een ressortelijke vergadering van chefs RCID
  belegd op verzoek van de teamchefs
  AT Rotterdam en West 1 –
  is deze problematiek aan de orde geweest. Toen was de optie aan de
  orde om ingeschreven te worden als
  informant. In die tijd
  was dat de beste optie.
  De voorzitter:
  Bent uzelf ingeschreven geweest als
  informant?
  De heer Broere:
  Ja, ik was toen zelf ook ingeschreven als
  informant.
  De voorzitter:
  Hoe lang heeft dat geduurd?
  De heer Broere:
  Slechts een heel korte periode. Het was aan de orde net
  voordat het
  AT van de gemeentepolitie en het AT West
  1 samengingen. Beide chefs waren erbij betrokken. De huidige

  CID-officier en de huidige chef CID hebben beiden
  verklaard hieraan absoluut niet mee te willen werken. Dat is al
  twee jaar geleden. Ik heb dus ongeveer een jaar ingeschreven
  gestaan.
  De voorzitter:
  Vindt u het zelf wel een acceptabele werkwijze?
  De heer Broere:
  Op dat moment was dat voor ons acceptabel. Er is toen heel
  nadrukkelijk over de voors en tegens gesproken en het werd als
  zodanig geaccepteerd. Op grond van voortschrijdend inzicht – het is
  een wat afgezaagde kreet – hebben wij nu de conclusie getrokken dat
  wij van al onze bevindingen proces-verbaal opmaken.

  Noot

  De reden van het bestaan van de aldus opgezette zogenaamde
  U-bochten en L-bochten is doorgaans de afscherming van de
  identiteit van de oorspronkelijke informant.
  U-bochten: het is voorgekomen dat een Utrechtse
  pseudokoper/politie-infiltrant in Amsterdam optrad (met medeweten
  van de Utrechtse politie) en in Utrecht werd ingeschreven als
  informant. Op die manier kon de informatie van de pseudokoper (via
  een U-bocht) worden vastgelegd en worden teruggezonden aan
  Amsterdam, waardoor de identiteit van de pseudokoper zo goed
  mogelijk verborgen bleef. Deze gang van zaken wordt slechts
  toelaatbaar geacht als er toestemming voor is gegeven door het OM,
  in het bijzonder op de plaats waar de informatie wordt gedeponeerd
  en weer uitgegeven.

  L-bochten: Soms bestaat niet de vooropgezette bedoeling om de
  informatie (direct) terug te sturen naar de regio waar ze vandaan
  kwam. Dan is sprake van de zogenaamde L-bocht: de CID-runners uit
  Dordrecht voorzagen de CID Utrecht van informatie, waarbij Utrecht
  de informatie opmaakt en de Dordtse runners als
  informant werden ingeschreven.
  Als reden voor inschrijving van politiefunctionarissen als
  burgerinformant is ook genoemd dat zij in hun priv-situatie
  informatie hebben opgedaan die zij niet op de normale manier (door
  middel van het opmaken van een proces-verbaal) kunnen verstrekken
  aan collega’s.

  Zo zou om de traceerbaarheid van de oorspronkelijke informant te
  bemoeilijken het volgende traject zijn opgezet. Burgerinformant B
  meldt zich bij CID I met informatie over X. De CID I neemt contact
  op met een politie-infiltrant (P). P treedt in contact met X.
  Vervolgens meldt P zich onder een aangenomen valse identiteit bij
  een andere CID en wordt daar als burgerinformant ingeschreven. P
  geeft CID II inlichtingen over hetgeen hij te weten is gekomen,
  maar maakt daar geen melding van aanwezigheid van de
  oorspronkelijke informant B. Zo is deze er tussen uitgevallen en is
  hij later in de strafzaak in beginsel niet meer traceerbaar. Het
  zou zelfs voorkomen dat de politie-infiltrant in een dergelijke
  situatie zich tijdens een verhoor door de rechter-commissaris
  slechts identificeert onder zijn aangenomen valse identiteit en
  niet kenbaar maakt dat hij van de politie is. Noot

  De voorzitter:
  Noemt u eens een voorbeeld van wat u bij de hand hebt gehad,
  op zo’n manier dat het geen schade kan doen.
  De heer Van Steeg:
  Nu, een informant die gezien heeft dat er in een
  bepaald pand vuurwapens liggen; wij weten alleen maar dat die

  informant het gezien heeft. De informant weet het en de
  verdachte weet het, die twee, en daarbij komt dat de
  informant
  in Utrecht of in de omgeving van de verdachte woont. Op het
  moment dat de
  informant deze informatie ter beschikking
  stelt aan Utrecht en de informatie in de openbaarheid komt, zal het
  heel gauw duidelijk zijn voor de betrokken verdachte dat deze
  informatie van die
  informant af komt. Bij het toepassen van
  deze constructie zoek je naar mogelijkheden en vraag je je af: waar
  heeft de verdachte bijvoorbeeld nog meer contacten? Als dan blijkt
  dat hij veelvuldig in Amsterdam komt, zou je gebruik kunnen maken
  van die wetenschap en zeggen: we gaan wat zand in de ogen van de
  verdachte strooien en wij gaan de U-bochtconstructie
  toepassen.
  De voorzitter:
  Heeft u het ook wel eens zo gedaan, dat u het uit meerdere
  steden liet terugkomen?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ik vraag dit, omdat er ook een voorbeeld is waarbij de
  CID-informatie vanuit n bron, uit verschillende korpsen bleek terug
  te komen. Want dat kan natuurlijk niemand controleren: u kunt het
  aan Amsterdam vragen, u kunt het aan Rotterdam vragen en als zij
  het allebei doen, heb je twee bronnen.
  De heer Van Steeg:
  Ja, wie gaat er dan met zijn vingers omhoog staan? Ik niet,
  in ieder geval.
  De heer Vos:
  Ik zou nog iets over de U-bocht willen vragen: vindt er dan
  geen opwaardering van de informatie plaats? Ik heb begrepen dat de
  U-bocht ook wel eens gebruikt wordt om informatie als het ware een
  zwaarder kaliber te geven.
  De heer Van Steeg:
  Ik doe dat niet. Wij doen dat, zo durf ik te zeggen, in
  Utrecht zeker niet. Gebruikelijk is dat wij in Utrecht de
  informatie opmaken en dat deze de (waarderings-)codering meekrijgt
  die wij in kunnen vullen. Die kunnen wij ook alleen maar invullen,
  want wij hebben contact met de
  informant. Die krijgt die en
  die waardering en wij geven dat door aan het andere korps, aan de
  andere regio. De andere regio neemt die waardering over – ik vind
  in ieder geval dat dit zo moet; dat spreken wij ook af – en deze
  waardering komt uiteindelijk bij de
  tactische recherche
  terecht.
  De voorzitter:
  Heeft u er kennis van dat er wel eens opwaardering heeft
  plaatsgevonden?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dit, omdat wij daar ook van gehoord hebben.
  De heer Van Steeg:
  Ja, u heeft mij dit bij een vorige gelegenheid ook gevraagd:
  opwaardering via het
  CRI of zo, of via het buitenland. Nu,
  dat is voor mij echt waanzin.
  Noot

  Naast de vraag wie als informant worden ingeschreven, dient ook de
  vraag naar de activiteiten van deze informanten te worden
  behandeld. Dat er ook met andere dan ingeschreven personen wordt
  gewerkt, wordt door sommigen met kracht ontkend.

  De voorzitter:
  U hebt met tientallen informanten te maken gehad. U
  hebt, zoals ons is gebleken, zeer diep in dat werk gezeten. Daarom
  kan ik mij voorstellen dat u ook nog van andere tipgevers gebruik
  hebt gemaakt.
  De heer Van Vondel:
  Dat kan ik mij dus helemaal niet voorstellen. Ik werk alleen
  met
  informanten die expliciet ingeschreven staan in de
  informantendossiers. Anders is het geen
  informant.
  Noot

  Onderscheid is te maken tussen incidentele informanten/tipgevers en
  gerunde informanten. Die laatste categorie kan weer worden
  onderscheiden in passieve informanten en gestuurde informanten. Wat
  betreft de incidentele tipgevers is niet duidelijk onder welke
  omstandigheden de politie bereid is om zo’n
  tipgever als informant te registreren. Dit zal bijvoorbeeld
  afhangen van het te verwachten gebruik van de tip. De tipgever
  (bijvoorbeeld de buurman of een bezoeker van een persoon bij wie
  drugs worden opgeslagen) zal onder omstandigheden zijn inlichtingen
  slechts vertrouwelijk willen geven. Of hij als informant wordt
  geregistreerd hangt af van de vraag of de tip ook daadwerkelijk als
  CID-informatie wordt gexploiteerd, bijvoorbeeld als n van de
  gronden om een gerechtelijk vooronderzoek ter fine van huiszoeking
  te vorderen. Indien zulks het geval is, zal die registratie zinvol
  zijn. Als de tip afkomstig is van een persoon die gewoon op naam
  wil verklaren of als de tip op geen enkele wijze bruikbaar is, is
  CID-registratie niet zinvol. Voor de regelmatige contacten tussen
  informant en CID-rechercheur gebruikt men het begrip runnen. De
  CID-rechercheur die de contacten met de informant onderhoudt, wordt
  runner genoemd. Bedacht dient nu te worden dat van de
  geregistreerde informanten een aanzienlijk aantal – de overgrote
  meerderheid – niet gerund wordt. Het betreft hier de incidentele
  tipgevers of informanten waar men tijdelijk geen of slechts
  incidenteel contact mee heeft, bijvoorbeeld omdat ze gedetineerd
  zijn of omdat er van politiezijde geen prioriteit ligt bij de soort
  informatie die zij kunnen verstrekken (zie daarover 4.4.2).
  Het runnen kan weer onderscheiden worden in passief en actief
  runnen. De actief gerunde informanten worden ook gestuurde
  informanten genoemd. Als onderscheidend criterium kan hier gelden
  dat de informant gevraagd wordt iets anders te doen of na te laten
  dan hij gewoon is of anders gezegd: als hij op verzoek van de
  politie andere activiteiten gaat verrichten dan hij spontaan zou
  doen.

  Van een actief gerunde of gestuurde informant spreekt men als
  aan de informant gevraagd wordt bepaalde cafs te bezoeken om
  contacten te leggen. Ook wanneer specifiek aangegeven informatie
  moet worden verzameld – dat wil zeggen als antwoorden op concrete
  vragen worden gevraagd die de informant niet spontaan kan geven –
  is van sturing sprake.

  In de praktijk stelt menigeen zich op het standpunt dat niet
  gestuurd wordt als een informant wordt gesuggereerd om ook caf In
  de blauwe druif eens te bezoeken, omdat daar voor de CID
  interessante personen komen.

  De heer Koekkoek:
  Nu kan de informant op die vragen geen antwoord
  geven. Dan ligt het toch voor de hand dat de
  informant, die
  zich in het criminele milieu beweegt, een antwoord gaat zoeken op
  de vragen die de runner stelt? Stuur je dan niet?
  De heer Valente:
  Zo zit de mens in elkaar. Dat is geen sturen. Anders kun je
  geen
  informanten runnen. Ik ben strikt, maar zo strikt ben
  ik niet. Zo strikt heb ik het nog niet bedacht.(….)
  De heer Koekkoek:
  U ziet het dus niet als een vorm van sturing? Je wilt toch
  bepaalde informatie hebben? Je stelt vragen. De
  informant
  weet het niet. Dan gaat de informant toch op zoek? Je zet
  hem toch op een spoor?
  De heer Valente:
  Zo zou je het kunnen zien, maar dat is geen sturen. Hoe kun
  je de informatie taxeren als je niet aan een
  informant
  vraagt van: hoe weet je dat en hoe kom je eraan?
  Noot

  Vooral de informant die verkeert in criminele kring zal voor de
  vraag kunnen komen te staan of hij zal deelnemen aan strafbare
  feiten. Hij behoort er bij de eerste ontmoeting weliswaar door de
  runners op te zijn gewezen dat proces-verbaal tegen hem wordt
  opgemaakt, indien hij zich bij het verzamelen van inlichtingen
  schuldig maakt aan een strafbaar feit. Noot Maar het
  gebeurt ook dat de informant toestemming krijgt om onder gezag en
  regie van politie en OM strafbare feiten te plegen en/of de
  criminele organisatie te steunen.

  De heer Wortel:
  Een meewerkende informant mag naar mijn inzicht
  alleen gezocht worden in de kringen van hand- en
  spandienstenverleners.
  De voorzitter:
  Zoals?
  De heer Wortel:
  Degenen die voor een criminele groepering noodzakelijke of
  aantrekkelijke diensten kunnen verlenen.
  De heer Koekkoek:
  Niet in de organisatie zelf?
  De heer Wortel:
  In de periferie, de hand- en spandienstenverleners. Daar kun
  je naar mijn overtuiging een meewerkende
  informant vinden
  aan wie je kunt toestaan zijn betrokkenheid voort te zetten onder
  een aantal voorwaarden, waaronder het behoud van de

  verdiensten. Hoewel de verdiensten fors kunnen zijn,
  zullen zij aan een bepaalde bovengrens gebonden zijn.

  Noot

  In die gevallen, waarin de gestuurde informant ook handelend onder
  gezag en regie van politie en OM optreedt door strafbare feiten te
  plegen of door de criminele organisatie te ondersteunen, is de dan
  gestuurde informant aan te merken als burger-infiltrant. Dat is ook
  het geval als de gestuurde informant onder een aangenomen
  identiteit functioneert.

  De heer Paulissen:
  Toen ik in 1987 in dat wereldje terecht kwam, was 90% van
  de
  informanten crimineel. Zij
  pleegden nauwelijks strafbare feiten en hadden niet ergens echt
  actief in deel. Toch wisten zij redelijk veel van datgene wat zich
  afspeelde. Je ziet in die jaren een verandering. Er ontstaat zoiets
  van, omdat men natuurlijk ook weet dat er met
  informanten
  wordt gewerkt: als je iets wilt weten, doe je dus mee. Dat
  betekent bijna per definitie dat de
  informanten vervolgens
  in een rol kwamen waarin zij actief in bepaalde constructies of
  actief in bepaalde handelingen, ook strafbare handelingen,
  betrokken werden. Dus dan ga je een
  informant een zaak in
  sturen.
  Noot
  De voorzitter:
  Wat is in algemene zin, dus niet gerelateerd aan dit
  onderwerp, voor u het maximum wat een gestuurde infiltrant, die
  burger, kan doen?
  De heer Mosterd:
  Dat blijven voor mijn gevoel altijd de wat kleinere
  dingetjes (…). Ik denk dat er een verhouding is tussen datgene
  waar het om gaat en datgene wat de
  informant mag doen. In de
  praktijk gaat het gewoon om kleine dingetjes.
  De heer Rouvoet:
  Wat zijn kleine dingetjes?
  De heer Mosterd:
  Wat activiteiten. Wij hebben een zaak gehad waarin
  verpakkingsmateriaal aangeleverd moest worden. De infiltrant wist
  dat het op een bepaalde manier gemaakt moest zijn zodat er
  verdovende middelen in gestopt konden worden. In de zin van artikel
  140 is hij dan ook strafbaar, want hij heeft er weet van wat de
  bedoeling ervan is. Je kunt ook denken aan de situatie dat hij weet
  dat de hoofdverdachte, bij wie hij in de auto zit, een ronde maakt
  om verdovende middelen te distribueren. Als hij daarbij zit en er
  weet van heeft, pleegt hij ook een strafbaar feit. In die orde ligt
  het.
  Noot

  Overigens is het niet per se noodzakelijk dat een informant
  die het criminele milieu ingaat tevoren reeds strafbare feiten
  heeft gepleegd. Ook niet-criminele
  informanten kunnen
  derhalve het milieu worden ingestuurd en daar ondermeer door het
  plegen van strafbare feiten ingroeien.

  Aan de afbakening tussen een burgerinformant en een
  burgerinfiltrant wordt nader aandacht besteed in hoofdstuk
  5.

  Gebleken is overigens dat er in de praktijk geen eenduidigheid
  heerst over de inhoud van het begrip informant en
  infiltrant.

  De heer Brand:
  Ik heb moeite met de definitie van de
  burgerinfiltrant. Er is een informant, dat is meestal een
  criminele burger. Dan is er een
  politie-infiltrant. Aan het
  eind van de rit kan ik bedenken dat ik een

  burgerinfiltrant nodig heb. Ik wil op het terrein van
  infiltratie niet verder gaan dan de politionele infiltrant met
  de mogelijkheid om in extreme gevallen een
  burgerinfiltrant
  te gebruiken. Ik wijs de definitie van de commissie-De Wit die
  luidt dat zo gauw een
  informant een handeling verricht in
  het belang van de criminele organisatie, hij een infiltrant
  geworden is, af. Ik wil een omschrijving waarbij een
  informant
  waarvan ik accepteer dat de criminele organisatie aan hem eisen
  stelt, een
  informant blijft. Infiltratie gaat
  verder.
  Noot Bedacht dient te worden dat niet steeds
  van meet af aan duidelijk zal zijn of de informant kan uitgroeien
  tot een infiltrant. Het is een geleidelijk proces. Het omslagpunt
  van informant naar infiltrant zal niet steeds zonneklaar zijn.

  Er is verschil tussen iemand die reeds chauffeur van een
  verdachte is en zich bij een CID als informant meldt en het geval
  waarin de CID aan een persoon vraagt om te gaan optreden als
  chauffeur van een verdachte. In het eerst geval is de chauffeur
  (die verder niet onder regie van de CID handelingen verricht) een
  informant, terwijl hij in het tweede geval infiltrant is. Dat
  laatste staat los van de vraag of de persoon die als chauffeur gaat
  optreden zelf een crimineel verleden heeft of voor zijn
  geloofwaardigheid al dan niet strafbare feiten moet plegen. De aard
  van de handelingen is derhalve niet zonder meer beslissend voor de
  vraag of iemand informant of infiltrant is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken