• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.3 Juridische grondslag

  4.3 Juridische grondslag

  4.3.1 Wettelijke regeling

  Een afzonderlijke (formeel) wettelijke basis voor de
  inlichtingeninwinning door middel van informanten ontbreekt. Of een
  dergelijke basis noodzakelijk is, is een punt van discussie. Voor
  zover de gedachte wordt aangehangen dat de politie al datgene mag
  doen, wat ook gewone burgers mogen, is een wettelijke regeling voor
  het passief ontvangen van informatie wellicht niet noodzakelijk.
  Voor zover de gedachte wordt aangehangen dat elk overheidsoptreden
  moet zijn gebaseerd op een wettelijke bepaling, kan aanknoping
  worden gezocht bij enkele algemene – doorgaans als taakstellend
  aangeduide – wettelijke bepalingen. In dat perspectief kan
  inlichtingeninwinning worden beschouwd als een normale politietaak
  die, evenals het leggen en onderhouden van contacten met andere
  burgers, is te baseren op artikel 2 Politiewet 1993. Aangezien het
  hier gaat om inlichtingeninwinning met het oog op de opsporing van
  strafbare feiten, is ook verdedigbaar deze activiteit te baseren op
  andere taakstellende artikelen, zoals de artikelen 141 en 142 Sv.
  Op deze plaats kan vooralsnog in het midden blijven welk van beide
  standpunten wordt ingenomen – dat wil zeggen of men geen wettelijke
  basis noodzakelijk acht dan wel een taakstellend artikel
  noodzakelijk en voldoende acht. Voor beide opvattingen geldt immers
  dat een nadere wettelijke basis noodzakelijk is, indien (en/of voor
  zover) inbreuk wordt gemaakt op grondrechten van burgers en indien
  (en/of voor zover) andere redenen bestaan welke daartoe nopen.

  Wat betreft de mogelijke inbreuk van grondrechten, is in het
  bijzonder het recht op privacy van belang (artikel 10 Grondwet en
  artikel 8 EVRM). Voor zover het contact met informanten bestaat in
  het incidenteel passief aanhoren wat de informant te vertellen
  heeft, wordt aangenomen dat dit geen privacy-schending ten opzichte
  van degene over wie de inlichtingen zijn verstrekt oplevert.
  Redenen om tot wetgeving over te gaan werden derhalve tot nu toe
  niet aanwezig geacht.

  Voor zover het contact met de informanten regelmatig is en er
  sprake is van een actief gerunde informant, kan onder
  omstandigheden tenminste worden gesproken van een mogelijke
  spanning met het recht op privacy. Daarbij spelen de positie die de
  informant ten opzichte van het subject inneemt, de intensiteit van
  het contact tussen informant en runner en de inhoud van de
  inlichtingen die de informant geeft een rol. Het actief runnen van
  informanten heeft echter ook geen wettelijke regeling gekregen.

  Een voorbeeld is het geval waarin de echtgenote van een subject
  als informant dagelijks contact heeft met de runners waarbij de
  volledige thuissituatie wordt besproken. Van enige terughoudendheid
  is in de praktijk in dergelijke gevallen niet gebleken.

  Wat betreft andere dan mensenrechtelijke redenen om tot
  wettelijke regeling over te gaan, dienen genoemd te worden de
  gevallen waarin de politie informanten strafbare feiten laat plegen
  en eventueel strafvorderlijke deals met criminelen worden gesloten,
  daar in dat laatste geval ingrijpend wordt afgeweken van het
  strafvorderlijke systeem zoals dat in Nederland bestaat.

  Dat met betrekking tot het runnen van informanten in de praktijk
  wel behoefte bestond aan enige regeling, moge blijken uit het
  bestaan van de CID-regeling 1995, de (niet-gepubliceerde) Regeling
  tip-, toon- en voorkoopgelden (1985) en de Modelbrief deals met
  criminelen (1983). In het bijzonder in de laatste twee documenten
  zijn onder meer gedragsregels voor het werken met informanten
  opgenomen, waarop in 4.3.2 en in 4.4.6 wordt teruggekomen.

  De kaders en toepassingswijze van de Regeling tip-, toon- en
  voorkoopgelden zijn zodanig dat onduidelijk is of de Regeling
  tip-,toon- en voorkoopgelden elke omgang met informanten regelt,
  danwel of zij slechts van toepassing is op de gevallen waarin men
  tipgeld wenst voor de door de informant gegeven inlichtingen.

  De voorzitter :
  In de regeling staat heel uitvoerig wat informanten
  wel of niet mogen en wat informanten wel of niet kunnen.
  Nu blijken er toch afspraken met
  informanten te worden
  gemaakt die daaroverheen gaan. Hoe kan dat nu?
  De heer Wooldrik:
  Het feit dat deze regeling bestaat, wil niet zeggen dat
  mensen er niet van kunnen afwijken. Alleen zullen wij op het
  departement deze regeling niet toepassen als ervan wordt afgeweken.
  Als korpsen zelf besluiten om geld uit te betalen of een andere
  constructie bedenken, kan dat. U ziet veel meer in de regeling dan
  er naar mijn idee in staat. Zij regelt niet het totale
  recherchewerk voor het omgaan met

  informanten.

  De voorzitter:
  In de regeling staat niet alleen wat er uitbetaald moet
  worden. Er staan ook allerlei regels in voor wat
  informanten
  wel of niet moeten doen.
  De heer Wooldrik:
  ..Ik probeer u uit te leggen dat het alleen een
  vergoedingsregeling is. Op de voorwaarden die daarin staan, is de
  minister van Justitie ertoe bereid, geld beschikbaar te
  stellen.(…) De regeling is door de minister van Justitie
  vastgesteld in overeenstemming met de vergadering van
  procureurs-generaal.
  De heer De Graaf:
  Als ook de procureurs-generaal ermee akkoord gaan, heeft de
  regeling toch een iets ruimere werking dan alleen voor een
  uitkering door de minister van Justitie. Het gaat toch ook om
  inhoudelijke normen voor de wijze waarop met
  informanten
  moet worden omgegaan.
  De heer Wooldrik:
  Zeker. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is
  geregeld in de Politiewet. Dat is een heel ingewikkeld systeem. Wie
  gaat er over de Nederlandse politie? Wie gaat er over het OM? Dat
  wordt toch niet door een eenvoudige ministerile regeling beheerst?
  Die slaat toch niet dwars door de bevoegdheden van de
  politiewetgeving?
  De heer Wooldrik:
  Het gezag dat erbij hoort voor de minister van Justitie, zit
  er echter niet aan vast. De

  regeling wordt decentraal uitgevoerd. Ik meen dat de heer
  Dijkstal als kamerlid tegen deze Politiewet gestemd heeft, omdat
  hij vond dat er te weinig zeggenschap over was wat er decentraal
  gebeurt. Dit is daar een aardig voorbeeld van.

  Noot

  4.3.2 Gedragsregels inzake contacten met informanten

  In de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden is een aantal
  regels opgenomen voor de omgang met informanten. Ze worden
  onderscheiden in uitgangspunten en regels inzake contacten met
  informanten.De uitgangspunten van de Regeling tip-,toon-en
  voorkoopgelden zijn de volgende: 1. De politieambtenaren die een
  contact met onderhouden met een informant doen dit onder de directe
  verantwoordelijkheid van hun afdelingschef.

  2. De afdelingschef van de begeleidende politieambtenaren kent
  de identiteit van de informant. Hij beschikt tevens over alle
  gegevens betreffende de informant en de inlichtingen die deze heeft
  verstrekt. Hij verzendt de inlichtingen die de informant verstrekt
  voor verder verwerking naar de CID. 3. De anonimiteit van de
  informant dient waar mogelijk te worden gewaarborgd. 4. Aan
  informanten worden alleen toezeggingen gedaan die kunnen worden
  nagekomen. 5. Het optreden van de informant moet binnen de door de
  rechtspraak gestelde grenzen blijven. 6. In principe wordt
  uitgegaan van geen dader, geen beloning. Slechts in bepaalde
  (hierna onder 4.5.1 aan te geven) omstandigheden mag hiervan worden
  afgeweken.

  7. De CID cordineert tips van verschillende informanten in
  dezelfde zaak ten behoeve van de opsporingstactiek en de eventuele
  uitbetaling van het tipgeld.
  8. De CID onderzoekt en registreert of informanten met meerdere
  politieambtenaren van verschillende korpsonderdelen vertrouwelijke
  contacten hebben en deze ambtenaren tegen elkaar uitspelen. 9. Het
  uitbetalen van gelden en het onderhouden van contacten geschiedt
  zodanig dat van alle activiteiten een goede verantwoording mogelijk
  is.

  Hoewel de regeling over de waarborging van de anonimiteit
  opmerkt dat dit waar mogelijk moet gebeuren gaat in de CID-praktijk
  het belang van de gewaarborgde anonimiteit boven het belang van de
  zaak.

  De heer Van Steeg:
  Ik vind dat die afscherming moet kunnen blijven
  bestaan. Als wij geen
  informanten meer af kunnen schermen,
  zullen onze informatiebronnen opdrogen. Dan is er geen
  CID
  meer. Dan zijn er de benodigde mensen niet meer. Niemand laat
  zich afschieten. Nu garandeert de
  CID de informanten
  dat zij beschermd worden, dat zij afgeschermd worden en dat hun
  identiteit niet bloot komt te liggen. Het zou dan toch te gek
  worden dat wij vervolgens verplicht werden om hun identiteit wel
  bloot te geven.
  De voorzitter:
  Maar als de rechter u daartoe zou verplichten?
  De heer Van Steeg:
  Dan doe ik het niet.
  De voorzitter:
  En als daardoor de zaak stuk gaat?
  De heer Van Steeg:
  Dan gaat de zaak stuk.
  De voorzitter:
  Dat is toch eigenlijk een onmogelijke positie. Dan is de
  informant belangrijker dan de zaak?
  De heer Van Steeg:
  Nog niet zolang geleden ben ik met collega’s naar een cursus
  compareren geweest. Daarbij hebben wij met een spel een bepaalde
  situatie goed nagebootst. In die spelsituatie heb ik meegemaakt
  waar u op doelt, dus de rechter zei: toch moet u het zeggen. De
  officier vond ook dat ik het moest zeggen toen er geschorst
  werd.
  De voorzitter:
  Maar als de officier zegt: u moet het zeggen, dan moet u dat
  toch ook doen?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dan ook niet?
  De heer Van Steeg:
  Ik zeg het dan in ieder geval niet. Ik vind dat ik het
  tegenover een
  informant die ik beloofd heb zijn identiteit
  niet prijs te geven, niet kan maken dat ik zijn identiteit wel
  prijsgeef. Dat zal ik nooit doen.
  De voorzitter:
  Maar u staat toch onder gezag van de officier. U kunt zoiets
  toch niet op eigen houtje beslissen.
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Als de officier nu zegt: mijnheer Van Steeg, het spijt me
  wel maar u moet een nadere indicatie geven.
  De heer Van Steeg: Nogmaals:
  dat is een hypothetische situatie. Zij heeft zich nog nooit
  voorgedaan, behalve dan in een spelsituatie.
  De voorzitter:
  Maar u bent nu heel duidelijk. Op zichzelf is dat goed, maar
  is het niet zo, dat de officier het gezag over u heeft?
  De heer Van Steeg:
  Ja, de officier heeft gezag over mij.
  De voorzitter:
  Stel dat die officier zegt: u moet meer indicaties gegeven.
  Zegt u dan nee?
  De heer Van Steeg:
  Als ik dan vind dat de betrokken informant als het
  ware bloot komt te liggen en het risico

  groot wordt dat hij afgeschoten wordt, zal ik die niet geven. Ik
  wil die liquidatie niet op mijn geweten hebben. En de officier kan
  ernaast zitten. Hij kan wel beweren: toch moet u het zeggen, maar
  dan laat ik het erop aan komen. Wat mij betreft mag het dan zo
  zijn, dat de rechtbank zegt: gijzelen die man. Maar ik heb dan veel
  vertrouwen in de officier en verwacht dat hij die gijzeling niet
  ten uitvoer zal leggen.
  De voorzitter:
  Juist, maar dan zegt u in feite tegen die officier: je kunt
  op het dak gaan zitten; je zaak gaat stuk en dat zij zo. Dat is de
  uiterste consequentie.
  De heer Van Steeg:
  Als uiterste consequentie zou dat zo kunnen zijn.
  De voorzitter:
  En om dit te veranderen, zou de officier eerst naar uw
  korpschef moeten gaan met de mededeling: dat moet Van Steeg nu toch
  echt zeggen? Van de officier zou u het niet aannemen…
  De heer Van Steeg:
  En van de korpschef wel, denkt u?
  De voorzitter:
  Van uw korpschef wel?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ook niet?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Want die heeft verstand van management en u van
  CID-zaken.
  De heer Van Steeg:
  Precies!
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Steeg, als ik het goed begrijp, zou u een
  ambtelijk bevel – daar gaat het natuurlijk om – negeren, vanwege
  zwaarder wegende belangen. Daar komt het eigenlijk op
  neer.
  De heer Van Steeg:
  Ik geloof dat ik duidelijk geweest ben. Als ik zeg dat ik
  het op een gijzeling aan laat komen, dan laat ik het ook op een
  gijzeling aan komen. Ik heb gekozen voor dit vak. Ik sta er
  helemaal achter. Ik vind het ook prima zoals alles nu loopt en ik
  weet dat dit de consequenties kunnen zijn.
  Noot

  Onder het kopje Contacten met informanten in de Regeling tip-, toon
  en voorkoopgelden wordt nog een aantal andere regels vermeld. De
  eerste regel houdt in dat ontmoetingen in persoon met informanten
  in principe door twee politieambtenaren geschieden. Voor het maken
  van een afspraak die van deze regel afwijkt is toestemming vereist
  van de ploegchef. Het lijkt er op dat deze regel in de praktijk
  niet steeds in volle omvang wordt nageleefd.

  Aan de omgang van tenminste twee rechercheurs met een informant
  wordt op zich zelf wel gehecht. Dat geldt met name voor het eerste
  contact. Dat een informant door twee rechercheurs wordt gerund, is
  echter niet steeds haalbaar als gevolg van de werkdruk. Een
  enkeling vraagt zich zelfs af of er niet te gemakkelijk van de
  regel wordt afgeweken. Voor vrouwelijke informanten wordt het
  runnen door twee rechercheurs nog sterker benadrukt. De tweede
  regel bepaalt dat een ontmoeting met een informant in beginsel niet
  plaats vindt in een woning c.q. een andere niet openbare
  gelegenheid. Indien van deze regel moet worden afgeweken dienen bij
  die ontmoeting tenminste twee politieambtenaren aanwezig te zijn.
  Er is niet gebleken dat er aanleiding is om te veronderstellen dat
  van deze regel(s) wordt afgeweken. Vanuit de praktijk is ook
  opgemerkt dat het van belang is dat de runner de plaats van
  ontmoeting bepaalt.

  De derde gedragsregel betreft het plegen van strafbare feiten
  door de informant, die daardoor volgens de in hoofdstuk 5 geldende
  definitie een burgerinfiltrant wordt. Tegen een informant moet bij
  de eerste ontmoeting gezegd worden dat proces-verbaal tegen hem zal
  worden opgemaakt indien hij zich bij het verzamelen van
  inlichtingen schuldig maakt aan strafbare feiten, tenzij zich de
  bijzondere situatie voordoet dat er toestemming verleend wordt tot
  een bepaald strafbaar feit.

  De voorzitter:
  En uw spelregels zijn?
  De heer Van Teijlingen:
  Die zijn onder andere, zoals net ter sprake is geweest, dat
  het plegen van strafbare feiten, waar wij kennis van zouden kunnen
  dragen, voor de betrokken bron betekent dat er een proces verbaal
  volgt.
  De voorzitter:
  Nu zegt u dus: een informant mag nooit strafbare
  feiten plegen onder onze regie. Of mag hij dat wel?
  De heer Van Looijen:
  Dat mag hij niet. Dat klopt. Noot Sinds de
  IRT affaire worden informanten er, meer nog dan voorheen, bij
  voortduring op gewezen dat ze geen strafbare feiten mogen begaan.
  Diverse CID-rechercheurs van andere korpsen dan dat van de heer Van
  Teijlingen hebben echter laten merken dat zij, m.n. bij criminele
  informanten het soms belangrijker vinden dat de informant met goede
  informatie komt dan dat hijzelf geen strafbare feiten pleegt. Zij
  nemen voor die feiten geen verantwoordelijkheid maar aan de indruk
  kan niet worden ontkomen – hoewel weinigen zulks erkennen – dat men
  wel eens een oogje toeknijpt. het kan bijvoorbeeld gaan om een
  strafbaar feit dat als het ware past bij de rol van de informant
  binnen de organisatie waarover hij informatie verstrekt terwijl dat
  niet gebeurt onder gezag en regie van OM en politie. Anders gezegd:
  om (onuitgesproken opportuniteitsoverwegingen) wordt dan
  niet of nauwelijks gerechercheerd naar dergelijke strafbare feiten
  gepleegd door personen die de politie nog aanmerkt als (gestuurde)
  informanten, maar die vanwege de afwezigheid van sturing en regie
  door de politie ten aanzien van het plegen van strafbare feiten
  niet als burgerinfiltrant worden aangemerkt. Op de problematiek van
  de door informanten gepleegde strafbare feiten wordt in het
  hoofdstuk Infiltratie nader ingegaan. De mededeling met betrekking
  tot de strafbare feiten behoeft de informant volgens de
  gedragsregeling niet schriftelijk, al dan niet in de vorm van een
  contract, onder de aandacht te worden gebracht. Volgens sommige
  officieren van justitie en politiefunctionarissen hebben criminelen
  toch geen boodschap aan een schriftelijk contract of sterker nog,
  de crimineel zal geen schriftelijk contract willen ondertekenen.
  Voor de informant zijn er weinig voordelen aan het ondertekenen
  verbonden, terwijl hij de nadelen ervan niet kan overzien. Ook voor
  de overheid is een schriftelijk contract niet onverdeeld gelukkig:
  het gaat immers dikwijls om personen met wie het contact
  interessant is vanwege hun criminele achtergrond en informatie: om
  met hen een (twee-zijdig) contract te sluiten en derhalve in feite
  beloften aan te gaan jegens een crimineel draagt risico’s in zich.
  In de CID-opleiding wordt zelfs aan rechercheurs geleerd dat ze aan
  informanten geen beloften moeten doen.
  Mevrouw Gonzales:
  Wat een veel groter probleem is – daarom zie ik dat contract
  niet zo zitten – is dat, wanneer wordt afgesproken dat er een
  bepaalde partij binnen moet komen en die wordt onderweg gezwiept,
  de infiltrant zijn afspraken niet kan nakomen aan de criminele
  groepering en dan zal er met hem worden afgerekend. Hij zal dan
  moeten betalen voor de partij die verloren is gegaan.
  De voorzitter:
  En moet de Staat dat dan betalen?
  Mevrouw Gonzales:
  Dat is dan de consequentie als de Staat zo graag…
  De voorzitter:
  Maar dan zit de Staat toch zelf in de handel?
  Mevrouw Gonzales:
  Dus zitten daar de problemen en daarom vind ik het
  ideaalmodel niet zo ideaal.
  Noot Dit neemt niet weg
  dat het wenselijk is afspraken goed vast te leggen, maar dit kan
  ook gebeuren krachtens de vierde gedragsregel. De vierde
  gedragsregel vereist dat politieambtenaren, zo mogelijk vooraf, van
  elk contact dat gericht is op de overdracht van criminele
  inlichtingen kennis geven aan hun afdelingschef. Het is niet
  duidelijk in hoeverre deze gedragsregel overal even sterk leeft.
  Dit geldt ook voor de eis dat de politieambtenaren elk contact met
  informanten schriftelijk meldt aan de chef van de CID. In het
  dagjournaal moeten de runners alle activiteiten met de informanten
  beschrijven. In de praktijk bestaat veel variatie in de soort
  informatie die in de journaals wordt weergegeven. Volgens de
  Centrale toetsingscommissie moeten concrete afspraken met gestuurde
  informanten echter wel schriftelijk worden vastgelegd. In een enkel
  geval is ook daadwerkelijk gemeld dat de afspraken met een
  informant door de procureur-generaal schriftelijk zijn vastgelegd.
  Er bestaat behoefte aan een verdergaande beschrijving van de wijze
  waarop met informanten moet worden omgegaan. Dit blijkt alleen
  reeds uit de instelling van de Werkgroep ethische aspecten van
  CID-werkzaamheden, onder voorzitterschap van D. Veurink. Deze
  werkgroep formuleerde in juni 1995 een ethische code met 41
  gedragsregels. Daaraan is evenals aan enkele interne richtlijnen in
  Bijlage 6 Organisaties, hoofdstuk 3 Criminele inlichtingen
  diensten
  enige aandacht besteed.

  4.3.3 De informant, de getuige en de anonieme getuige

  Een informant is niet noodzakelijk een getuige in de zin van
  artikelen 338 jo 342 Sv en treedt doorgaans ook niet als zodanig
  op.
  Elke schriftelijke registratie van door een informant waargenomen
  feiten en omstandigheden kan als ander geschrift in de zin van
  artikel 344 lid 1 onder 5 Sv worden aangemerkt. Voorts is het
  mogelijk de bevindingen van een informant te relateren in een door
  een opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld de chef van de CID) opgemaakt
  proces-verbaal (artikel 344 lid 1 onder 2 Sv). De bewijskracht is
  in beide gevallen verschillend, doch beperkt (artikel 344, eerste
  lid onder 5 Sv).

  In het algemeen hebben inlichtingen van een informant geen
  betekenis voor het bewijs. Indien bijvoorbeeld een informant de tip
  geeft dat morgen een schip met hasj de haven van IJmuiden
  binnenvaart, kan dit leiden tot verhoogde activiteit van politie of
  douane. Als de informatie juist is, zal het materiaal bijvoorbeeld
  tijdens een ogenschijnlijke routine-controle van de douane worden
  aangetroffen. De verklaring van de informant is verder niet van
  belang.
  Wel is het mogelijk dat de door de informant verstrekte
  inlichtingen het begin vormen van verdere opsporingshandelingen die
  een verdenking vergen.
  Dat doet zich in aansluiting op het voorgaande voorbeeld voor als
  de tip luidt dat de hasj zal worden opgeslagen in een loods op pier
  14. In dat geval zal een doorzoeking – of tenminste toch een
  binnentreding – nodig zijn, waarvoor een verdenking vereist is.

  De verdediging kan in dergelijke gevallen vragen waarop de
  verdenking is gebaseerd (bijvoorbeeld met het oog op voorbereiding
  van een onrechtmatig verkregen bewijs-verweer) en verzoeken een
  eventuele informant als getuige op te roepen.

  Frielink wijst er op dat de officier van justitie een verzoek
  van de verdediging eenvoudig kan frustreren. Noot In het
  tot dagvaarding van de getuige strekkende verzoek moet de
  verdediging – bij gebrek aan identiteitsgegevens – de informant zo
  nauwkeurig mogelijk omschrijven (artikel 263 lid 2 Sv). Veelal zal
  de verdediging daartoe nauwelijks in staat zijn. Indien nu de
  officier van justitie zich op het standpunt stelt dat hij aan de
  hand van de gegeven omschrijving de betreffende persoon niet heeft
  kunnen achterhalen, lijkt de verdediging met lege handen te staan.
  Er zou dan geen sprake zijn van een weigering als bedoeld in
  artikel 263 lid 4 Sv. Dit lijkt alleen mogelijk als de rechtbank
  met de opstelling van de officier van justitie instemt. De rechter
  blijkt de verdenking volgens de jurisprudentie te kunnen baseren op
  CID-informatie, als de tip concreet is naar tijd en plaats
  Noot en zowel de officier van justitie als de rechtbank
  kunnen de dagvaarding van de informant als getuige weigeren, op de
  enkele grond dat redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de
  verdachte door het niet horen van de informant (wiens verklaring
  niet tot het bewijs wordt gebezigd) niet redelijkerwijs in zijn
  verdediging is geschaad. Noot

  De Hoge Raad is in dezen overigens zeer ver gegaan, als we
  bezien dat in NJ 1991, 807 zelfs telefonische anonieme tips als
  bewijsmiddel werden geaccepteerd.
  Toch kan niet uitgesloten worden dat de rechter een informant als
  getuige wenst te horen. Sedert het Kostovski-arrest van het
  Europese Hof voor de Rechten van de Mens Noot worden
  eisen gesteld aan de redenen om te accepteren dat getuigen niet ter
  terechtzitting aanwezig zijn. Al eerder had het Hof gesteld dat all
  the evidence must in principle be produced in the presence of the
  accused at a public hearing with a view to adversarial argument.
  Noot Dat beginsel dat in diverse arresten later is
  herhaald, sluit niet uit dat gebruik wordt gemaakt van bewijs dat
  voorafgaand aan de zitting is verzameld. Maar bijvoorbeeld het
  recht van de verdachte om de getuigen charge te ondervragen mag
  niet illusoir zijn, ook al hoeft de verdachte niet altijd (en
  vermoedelijk evenmin de rechter) van naam en toenaam van de getuige
  op de hoogte te worden gebracht. Noot De opvattingen
  verschillen over de vraag in hoeverre het van belang is of de door
  politie of rechter-commissaris opgetekende verklaring het
  bewijsmateriaal oplevert waarop de veroordeling to a decisive
  extent
  is gebaseerd. De Hoge Raad heeft aanvaard dat
  verklaringen van personen, die de verdachte niet heeft kunnen
  ondervragen, als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt indien de
  bewezenverklaring niet in overwegende mate steunt op die
  verklaring. Noot

  Dit is van belang met het oog op de vraag of aanwijzingen van
  anonieme informanten kunnen worden gebruikt om een onderzoek te
  starten. Zulks lijkt (langs de lijnen die in de Nederlandse
  rechtspraak te dezen zijn gevolgd) toegestaan in het licht van
  artikel 6 EVRM. Waar inlichtingen van de informant noodzakelijk
  zijn voor het overwegende bewijsmateriaal en de informant anoniem
  wordt gehoord, vergt het EVRM in ieder geval de materile
  mogelijkheid tot ondervraging.

  Wanneer het openbaar ministerie weigert tot dagvaarding van een
  informant als getuige, loopt het het risico in de zaak zelf
  niet-ontvankelijk te worden verklaard. Deze sanctie wordt in de
  praktijk toegepast. Het is nu enkele keren voorgekomen dat politie
  en justitie bewust het verhoor van een informant niet mogelijk
  wilden maken. Eenmaal geschiedde dat tijdens het onderzoek van de
  commissie in de z.g. Ramolazaak, waarbij naar verluidt de
  verdachten zelf verbijsterd waren over het feit dat zij tengevolge
  van de weigering van het OM werden vrijgelaten. Noot

  Vanuit het oogpunt van behoorlijke procesvoering en vanuit het
  oogpunt van criminaliteitsbestrijding is dit uiterst onbevredigend.
  Om dit probleem te ondervangen kan de zaak eventueel naar de
  rechter-commissaris worden verwezen teneinde in de beslotenheid van
  het kabinet de getuige anoniem te horen. Noot Sedert 1
  februari 1994 geldt de Wet getuigenbescherming. Volgens artikel 264
  Sv kan de officier van justitie de door de verdachte opgegeven
  getuige weigeren te dagvaarden (of een bevel tot dagvaarding van de
  rechtbank uit te voeren) indien a) de getuige een bedreigde getuige
  is; of b) indien de officier aan de getuige, op grond van zijn
  oordeel dat het hier een bedreigde getuige betreft, de toezegging
  heeft gedaan dat hij niet anders zal worden gehoord dan onder
  geheimhouding van zijn identiteit. Blijkens de toelichting kan ook
  de politie zo’n toezegging doen. Noot De rechter moet
  gemotiveerd beslissen dat verdachte niet in zijn verdediging
  wordt
  geschaad door achterwege blijven van het verhoor of de stukken in
  handen geven van de rechter-commissaris om te onderzoeken of sprake
  is van een bedreigde getuige.
  Artikel 226a Sv geeft aan wanneer sprake is van een bedreigde
  getuige, te weten indien: a. de getuige of een andere persoon, met
  het oog op de door de getuige af te leggen verklaring, zich zodanig
  bedreigd kan achten dat, naar redelijkerwijs moet worden
  aangenomen, voor het leven, de gezondheid of de veiligheid dan wel
  de ontwrichting van het gezinsleven of het sociaal-economisch
  bestaan van die getuige of die andere persoon moet worden gevreesd,
  en

  b. de getuige te kennen heeft gegeven wegens deze bedreiging
  geen verklaring te willen afleggen. De volledige identiteit moet in
  ieder geval aan de rechter-commissaris worden kenbaar gemaakt
  (artikel 226c Sv). Tijdens het verhoor onderzoekt de
  rechter-commissaris de betrouwbaarheid van de getuige en legt
  daarvan rekenschap af; hij draagt er ook verantwoordelijkheid voor
  dat de identiteit van de getuige verborgen blijft. Hij geeft de
  verdediging via telecommunicatie of schriftelijk de gelegenheid
  vragen te stellen. Uiteindelijk kan de verklaring alleen meewerken
  tot bewijs als het gaat om een delict, dat valt onder de delicten
  genoemd in artikel 67, eerste lid Sv, en dat gezien zijn aard, het
  georganiseerd verband waarin het is begaan of de samenhang met
  andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op
  de rechtsorde oplevert (artikel 342 lid 2 onder b Sv).

  Van deze procedure wordt in de praktijk zeer spaarzaam gebruik
  gemaakt. Noot Dit is te verklaren doordat de praktische
  betekenis van de regeling reeds op het eerste gezicht voorbij lijkt
  te gaan aan de praktijk van het informanten runnen. Immers, indien
  de raadsman vraagt om een met naam aangegeven persoon te kunnen
  horen, dan zal de officier van justitie niet kunnen stellen dat
  deze getuige niet in het openbaar op de zitting kan verschijnen
  omdat hem anonimiteit is beloofd in verband met het feit dat hij
  als informant is opgetreden, noch dat het om een bedreigde getuige,
  wiens bedreiging in verband staat met zijn informantenrol; door dat
  te vertellen wordt de betrokkene reeds als informant verraden.
  Indien de raadsman de naam van de persoon niet kent en dus slechts
  kan vragen naar de informant, zal het – zoals hiervoor reeds
  aangegeven – in elk geval in de ogen van de politie uiterst
  aantrekkelijk zijn om te stellen dat de getuige niet kan worden
  achterhaald bij onvoldoende concrete aanduiding. Dat zulks voor de
  politie aantrekkelijk is, ligt voor de hand daar de CID-runners
  immers de belofte van anonimiteit doen aan de informant. Daarbij
  dient bedacht te worden dat bij sommigen de gedachte leeft dat deze
  procedure nog onvoldoende waarborg voor de bescherming van de
  informant biedt, al was het alleen maar omdat aan de hand van de
  inhoud van de verklaring niet zelden te traceren is wie de getuige
  is. Nog ongeacht de juistheid van deze opvatting, zal in ieder
  geval het verlangen geen woordbreuk te plegen jegens de informant
  in de huidige situatie aan het gebruik van de Wet
  getuigenbescherming in de weg staan.

  In een Bossche zaak weigerde de politie, nadat de zaak door de
  rechtbank naar de rechter-commissaris was terugverwezen voor het
  verhoren van de informanten, aan de rechter-commissaris de
  identiteit van die informanten te onthullen. In het vonnis is te
  lezen: De reden voor die weigering (aan de informanten is
  anonimiteit gegarandeerd) acht de rechtbank in het gegeven geval
  begrijpelijk en aanvaardbaar, evenals de argumentatie waarom de
  betreffende informanten niet als bedreigde getuigen kunnen worden
  gehoord (reeds hun afwezigheid in verband met een verhoor zou in de
  kring van verdachten kunnen opvallen). Gevolg is dat de
  processen-verbaal o.g.v. artikel 344 lid 3 Sv niet konden meewerken
  voor het bewijs Noot, hetgeen in concreto tot vrijspraak
  leidde. Aangezien de rechtbank de officier van justitie niet het
  bevel heeft gegeven de informanten als getuigen te dagvaarden, kwam
  men niet toe aan de in artikel 349 lid 3 Sv opgenomen sanctie van
  niet-ontvankelijkheid van het OM.

  Bovendien zal niet van elke informant even gemakkelijk
  aangetoond kunnen worden dat het hier daadwerkelijk een bedreigde
  getuige betreft. Hiervoor is noodzakelijk dat feiten en
  omstandigheden worden gesteld waaruit de bedreiging redelijkerwijs
  kan worden afgeleid. Indien leden van de groepering waarover de
  informant verklaart geen geweldsantecedenten hebben, kan dat
  moeilijkheden opleveren.

  De voorzitter:
  Maar het probleem is toch dat u een groot risico hebt
  gelopen, blijkbaar, door met een
  informant te werken die u
  om begrijpelijke redenen uiteindelijk niet als getuige wilt laten
  optreden. (…) Had u het niet kunnen voorkomen door toch nog te
  proberen, in de vorm van anonieme getuigen etc., dat het niet
  hierop zou uitlopen, te weten dat uw zaak stuk gaat?
  De heer De Groot:
  Daar hebben wij van tevoren over gedacht en uiteindelijk de
  beslissing genomen om dat niet te doen – het is nu makkelijk
  achteraf praten – omdat er op dat moment niet voldoende concrete
  aanwijzingen waren dat wie dan ook uit die
  Ramola-groepering
  zich bedreigend ten opzichte van de

  informant had uitgelaten. En als je iemand als anonieme getuige
  bij de
  rechter-commissaris wilt laten horen, dan zal de
  rechter-commissaris en in het verlengde daarvan, bij een
  mogelijk hoger beroep, de raadkamer van

  de rechtbank, zich ervan moeten vergewissen dat er feiten en
  omstandigheden zijn die aanleiding geven om tot de conclusie te
  komen, dat betrokkene inderdaad op enigerlei wijze wordt
  bedreigd.

  De voorzitter:
  Dat kunt u toch wel, als u deze informant absoluut
  niet aan de openbaarheid wilt prijsgeven – dan moet u het waarom
  toch wel duidelijk kunnen maken?
  De heer De Groot:
  Dat kan ik in zijn algemeenheid duidelijk maken…
  De voorzitter:
  Maar niet in zo’n geval?
  De heer De Groot:
  In het specifieke geval, bij een anonieme getuige, zul je
  moeten duidelijk maken – zo is de wettelijke regeling, door de
  wetgever in het wetboek neergezet – dat er ten aanzien van zijn
  persoon iets aan de hand is. Als ik dat niet kan aantonen – en de
  inschatting was dat wij het op dat moment niet konden aantonen,
  want er was niets concreets – zit ik met het probleem…
  De voorzitter:
  Of wilde u dat niet aantonen…
  De heer De Groot:
  Ik wilde dat best aantonen.
  De voorzitter:
  …omdat u dan zegt: alleen al door het aantonen moeten ze
  ongeveer weten wie het is?
  De heer De Groot:
  Nee, dat hoeft niet, want je hoeft het alleen maar bij
  de
  RC te zeggen en bij de raadkamer. Daar is niet de
  officier bij en daar is niet de advocaat bij. Dat wordt zelfstandig
  door de rechtbank getoetst, zonder ons. Maar als ik er niet in
  slaag om dat aan te tonen – het was duidelijk voor ons dat wij dat
  op dat moment niet konden – en als mij de vraag wordt gesteld om
  die persoon op te roepen, omdat hij niet als anonieme getuige kan
  worden geaccepteerd, dan schrijft de wet voor dat ik, als ik hem
  moet oproepen en dit weiger – ik zou het geweigerd hebben – niet
  ontvankelijk word verklaard.
  Noot

  De Wet bedreigde getuigen roept tenslotte de vraag op of naast de
  bedreigde getuigen nog andere anonieme getuigenverklaringen
  toelaatbaar zijn. Dit is gezien artikel 342, tweede lid Sv niet de
  bedoeling van de wetgever geweest. Wel is er de mogelijkheid dat op
  de voet van artikel 344 lid 3 Sv een schriftelijk bescheid,
  houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet
  blijkt, tot het bewijs kan meewerken onder de voorwaarde dat de
  bewezenverklaring in belangrijke mate steun vindt in andersoortig
  bewijsmateriaal, alsmede dat door de verdediging niet gevraagd is
  de anonieme persoon te (doen) horen. Dit laatste was ook het geval
  in HR 2 mei 1995, NJ 1995, 643: Een door anonieme
  opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal kon meewerken tot het
  bewijs, nu de betrouwbaarheid van de verbalisanten, noch die van
  hun verklaringen door de verdediging is betwist, terwijl de
  bewezenverklaring in overwegende mate berust op andere, niet
  anonieme bron. De opvatting dat het hof voormeld proces-verbaal
  (van anonieme politie-ambtenaren) slechts voor het bewijs had mogen
  bezigen wanneer uit de stukken van het geding had kunnen worden
  afgeleid dat sprake was van bedreiging van getuigen, vindt in haar
  algemeenheid geen steun in het recht.

  Voorts laat de wet de mogelijkheid open dat anonieme getuigen
  een rol spelen, namelijk waar zij dienen tot vaststelling van
  andere gegevens dan die welke meewerken tot het bewijs dat de
  verdachte het telastegelegde feit heeft begaan. Te denken is aan de
  weerlegging van een onrechtmatig verkregen bewijs-verweer.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken