• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.4 Feitelijk gebruik van de methode

  4.4 Feitelijk gebruik van de methode

  4.4.1 Kwantitatieve gegevens

  De NCID beheert een systeem waar alle CID-en hun informaten
  gecodeerd aanmelden (zie hierover Bijlage 6 Organisaties,
  hoofdstuk 3 Criminele inlichtingen diensten)
  . Dit systeem
  bevatte echter lange tijd geen totaaloverzicht, omdat tot 14
  september 1995 zes regionale CID-en hebben nagelaten de informanten
  aan te melden.

  De heer Barendregt :
  Ik mis op dit moment nog de Gelderland-Midden CID, de
  Noord-Holland noord regionale
  CID, met de Midden- en
  West-Brabant
  CID is de afspraak gemaakt dat zij regionaal
  zouden aanleveren – week 37, als ik het goed heb – ik mis Brabant
  Zuid-Oost, Limburg-Noord en Flevoland. Dat is dus op het gebied van
  de aanlevering van gecodeerde
  informanten.
  Noot

  In het totaal waren op 7 juni 1995 binnen het
  Informantencoderingssysteem 2.936 coderingen opgenomen afkomstig
  van 17 CID-eenheden. Medio december 1995 is dit aantal gegroeid tot
  5.259 informanten. Dit keer hebben alle 25 RCID-en, de Koninklijke
  marechaussee, de Divisie Mobiliteit van het Korps landelijke
  politiediensten (gedetineerden-vervoer) en een aantal bijzondere
  opsporingsdiensten, waaronder de FIOD, informanten aangemeld.
  De Nationale CID (NCID) voert geen controle uit op het aangeleverde
  materiaal. Zij heeft daartoe ook geen bevoegdheid. Dit heeft tot
  gevolg dat niet voorkomen kan worden dat informanten door meer dan
  een CID worden gerund zonder dat de diensten daar zelf weet van
  hebben. Dat staat nog los van de gevallen waarin sprake is van het
  zogenaamde combi-runnen, waarbij een runner van CID I tezamen met
  een runner van CID II de informant begeleidt.

  De voorzitter:
  U hebt er geen check op, landelijk want u kent immers de
  namen van die
  informanten niet.
  De heer Barendregt:
  Nee, het zijn codes voor ons. Welke namen erachter zitten,
  weet alleen de regio. Het systeem geeft op zichzelf niet de
  waarborg dat een dubbele melding wordt tegengegaan. Het is mogelijk
  dat er een andere naam achter zit.
  Noot

  Er bestaan tussen de (R)CID-en grote verschillen in de aantallen
  ingeschreven informanten. Nergens is met zo veel woorden
  voorgeschreven wie de zegsman de status van informant kan verlenen.
  Op grond van de CID-regeling 1995 kan de registerbeheerder als
  verantwoordelijke hiervoor worden gehouden. De chef van de CID in
  de praktijk is belast met de dagelijkse leiding ten aanzien van het
  registerbeheer en is uit dien hoofde medeverantwoordelijk (zie
  4.6.1). In de praktijk vindt de inschrijving dikwijls plaats in
  overleg tussen het koppel CID-rechercheurs en de ploegchef; het is
  niet duidelijk in hoeverre de RCID-chef daadwerkelijk greep heeft
  op de inschrijving van personen als informant. De CID-regeling laat
  ook wat de materile criteria voor inschrijving betreft, een
  tamelijk grote discretionaire ruimte bestaan.

  In artikel 7, eerste lid van de CID-regeling is bepaald wanneer
  gegevens in het CID-register mogen worden opgenomen: In het
  CID-register worden met het oog op de voorkoming of opsporing van
  misdrijven die, gezien hun ernst of frequentie dan wel het
  georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd, een ernstige
  inbreuk maken op de rechtsorde uitsluitend gegevens opgenomen
  omtrent (…) De informanten worden door de CID geregistreerd
  volgens een gecodeerd systeem. Regel is dat de code slechts bekend
  is bij de chef van de CID en de politieambtenaren die het contact
  met de informant onderhouden alsmede hun direct leidinggevende.

  De heer Koekkoek:
  Is het uitgesloten dat een zelfde natuurlijke persoon onder
  meer codenamen in het (informantencoderingssysteem red.)
  voorkomt?
  Mevrouw Gonzales:
  Zodat het lijkt alsof het meer voorstelt? Nee, dat is
  uitgesloten.
  De heer Koekkoek:
  Door het systeem van codering?
  Mevrouw Gonzales:
  Onder andere. Noot Van elke informant dient
  de CID een dossier aan te leggen. Noot Voor een goed
  begrip van de kwantitatieve gegevens is het feit dat er zowel
  incidentele tipgevers als gerunde informanten worden ingeschreven
  en wat de laatste categorie betreft zowel passief gerunde
  informanten als gestuurde informanten (inclusief de
  burgerinfiltranten). Dat ook incidentele informanten als zodanig
  worden ingeschreven is minder verwonderlijk dan op het eerste
  gezicht lijkt. Ook zo’n tipgever kan immers slechts bereid zijn de
  belangrijke tip te geven op voorwaarde van anonimiteit, terwijl op
  het moment van ontvangst van de tip reeds duidelijk is dat de
  informatie van belang kan zijn. In een dergelijk geval zal de
  betrouwbaarheid van de bron doorgaans niet te beoordelen zijn, wat
  dan ook door de classificatie X uit het CID-rapport behoort te
  blijken. Op de CID-informatierapporten (de zogenaamde 4x4tjes)
  wordt nader ingegaan in Bijlage 6 Organisaties, hoofdstuk 3
  Criminele inlichtingendiensten.

  De daadwerkelijke intensiteit waarmee informanten worden gerund,
  verschilt, hetgeen alleen al duidelijk is door het feit dat
  sommigen enkel passief worden gerund en anderen actief. Het runnen
  van een informant wordt ervaren als tijdrovend werk. Niet alleen
  het gesprek tussen rechercheur en informant kost tijd, maar het
  eigenlijke werk lijkt daarna pas te beginnen. Als de informant
  inlichtingen geeft moeten deze worden nagetrokken. Denk
  bijvoorbeeld aan de tenaamstelling van een telefoonnummer, een
  kenteken of een bankrekeningnummer.

  Daarbij moet tevens bedacht worden dat zelfs met de naar
  schatting paar honderd actief gerunde informanten – dat wil zeggen
  informanten aan wie concrete verzoeken worden gedaan – soms slechts
  een keer per maand een contact van bijvoorbeeld 2 uur wordt
  onderhouden en met anderen bijvoorbeeld in een eindfase van het
  onderzoek twee of drie maal per week.

  Een en ander leidt tot grote regionale verschillen in de
  aantallen ingeschreven informanten per regio en/of per runner. Over
  het geheel genomen kan geschat worden dat er circa drie tot vier
  maal zoveel informanten zijn ingeschreven als het aantal dat
  daadwerkelijk wordt gerund. Over het aantal te runnen informanten
  per runnerskoppel is (ondermeer als gevolg van de verschillen die
  afhankelijk zijn van de stand van het onderzoek)
  geen enkele zinnige schatting te geven.
  Een zegsman van de CID Twente gaf te kennen dat men werkt met 64
  informanten en 9 runners. Van die 64 worden er 29 daadwerkelijk
  gerund. Een runner geeft aan dat hij werkt met 20 informanten
  waarvan hij er 5 daadwerkelijk als informant runt. Een andere
  rechercheur geeft aan dat hij twee informanten runt. En van die
  twee runt hij reeds drie jaar.

  Vanuit het regiokorps Haaglanden wordt gemeld dat er ongeveer
  300 informanten zijn. Vier koppels rechercheurs runnen 80
  informanten. Van die 80 informanten geven er 40 50 meer dan
  incidenteel informatie. Een runner uit hetzelfde korps meldt dat
  hij ongeveer 60 informanten runt waarvan met 15 regelmatig wordt
  gewerkt.

  In Noord- en Oost-Gelderland zijn ongeveer 100 informanten
  geregistreerd. Per koppel worden in dat korps 5 6 informanten
  actief gerund. Het zou daar in totaal gaan om 20 25 actief gerunde
  informanten. In het regiokorps Zuid Holland Zuid is er een
  informantenbestand van een paar honderd informanten. Men vindt dat
  veel te groot. Het is vervuild door ndagsvliegen en er zitten zelfs
  nog personen in die al zijn overleden. Een andere zegsman schat het
  overigens ruw op 70-100 informanten. Amsterdam/Amstelland heeft 330
  structureel gerunde informanten. Daarnaast is er een lijst van
  incidentele tipgevers, enkele honderden per jaar.

  In Utrecht wordt het aantal informanten op 80 geschat. Van dat
  aantal wordt vermoedelijk een 25-tal gerund. Dat wil zeggen dat er
  meerdere keren per week contact is met die informanten. De CID-chef
  van de regiopolitie Brabant-Noord zegt 200 goede informanten te
  hebben. Gelet op de kwaliteit kunnen er twintig of dertig beschouwd
  worden als potentile infiltrant.

  De kernteams hebben eveneens een zeer varirend aantal
  informanten en zij beschikken volgens de CID-chefs van de kernteam
  over 2 tot 20 actief gerunde informanten.
  Bij de Economische controle dienst (ECD) worden ongeveer vijf
  informanten gerund. Gemeld wordt dat de AID n of twee (gerunde)
  informanten op jaarbasis heeft; een andere zegsman is echter van
  oordeel dat van het echt runnen van informanten binnen de AID geen
  sprake is. Vanuit enkele douaneposten wordt gemeld dat er geen
  informanten worden gerund. Ook de douanerecherche zou zich daar
  niet mee bezighouden, maar wel gebruik maken van tipgevers. Ook de
  fiscale recherche werkt niet met gerunde informanten, maar wel met
  tipgevers.

  4.4.2 De taak van de runners: sturing en veiligheid.

  De CID is binnen de politie exclusief belast met het runnen van
  informanten. Dat neemt niet weg dat ook tactische rechercheurs te
  maken kunnen krijgen met informanten, al was het maar op het moment
  van verhoor, waarbij iemand zich presenteert als mogelijke
  informant. Tactische rechercheurs hebben soms te maken met
  incidentele tipgevers die hun informatie slechts op voorwaarde van
  anonimiteit willen verstrekken. Wanneer deze informatie van zodanig
  belang wordt geacht dat deze geregistreerd moet worden, zal de
  tactische rechercheur de informant moeten overdragen aan de CID.
  Daarin ligt een discretionaire beslissing. Vast staat dat het door
  de bank genomen als onprofessioneel wordt beschouwd als tactische
  rechercheurs – en meer algemeen: anderen dan CID-rechercheurs –
  ertoe overgaan dergelijke tipgevers te runnen. Toch zijn er
  aanwijzingen dat dit incidenteel wel voorkomt.

  De begeleiding en sturing van informanten door de politie blijft
  ook tijdens het tactisch onderzoek in handen van de CID. Dat is
  zelfs het geval als de informant actief wordt ingezet in het
  tactische traject. De tactische recherche heeft in een dergelijk
  geval geen duidelijkheid over de vraag of er in het onderzoek
  sprake is van een actief gerunde informant.

  Het runnen geschiedt in koppels van twee CID-runners (zie ook
  bijlage 6 Organisaties hoofdstuk 3 Criminele inlichtingendiensten).
  Zij bepalen onder verantwoordelijkheid van de RCID-chef de
  voorwaarden waaronder met de informant wordt gewerkt. Er is de
  commissie n geval gebleken van het runnen van een informant door
  een chef.

  De voorzitter:
  Vond u het vreemd dat de heer Langendoen zelf ook
  informanten runde, in ieder geval n? De chef doet dat normaliter
  toch niet?
  De heer Van Vondel:
  Het is natuurlijk geen normale situatie, maar die situatie
  was zo gegroeid en was door omstandigheden zo gebleven.

  Noot
  De voorzitter:
  (…) Hoeveel mensen binnen de CID-Kennemerland hielden zich
  bezig met het runnen van
  informanten ten behoeve van het
  IRT?
  De heer Langendoen:
  In totaal vier man.
  De voorzitter:
  Vier in totaal? Daar was u zelf ook bij?
  De heer Langendoen:
  Daar hoor ik zelf ook bij.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat de CID-chef zelf informanten
  runt? Dat is toch niet zijn functie?
  De heer Langendoen:
  Dat is vreemd. Het is niet zijn functie.
  De voorzitter:
  Waarom deed u het wel?
  De heer Langendoen:
  Dit heeft ook weer een historische achtergrond. Ik runde een
  van de
  informanten al in mijn begintijd. Ik ben hem blijven
  runnen. Het is wenselijker om dat niet te doen, maar gezien de
  zwaarte van de informatie en de groepering waarin wij gingen
  opereren, was het wenselijker om deze combinatie vol te
  houden.(…)
  Noot

  In het contact met de informant is van wezenlijk belang dat de
  rechercheur de leiding heeft. Dit is in de relatie tussen
  rechercheur en informant het kritische punt. Geeft de rechercheur
  de leiding en daarmee het initiatief uit handen dan loopt hij de
  kans dat een omgekeerd sturingsproces in werking treedt. De
  (criminele) informant stuurt in een dergelijk geval de CID. Hij
  maakt van deze dienst gebruik om er zelf beter van te worden en
  tracht zijn eigen criminele handelen buiten schot te houden. De
  controle op de verrichtingen van de informant is door dit dreigende
  gevaar uiterst essentieel.

  De heer Vos:
  Maar er is niet exact na te gaan wat de informant
  gedaan heeft, omdat de informatie naar voren komt via de mond
  van de politie.
  De heer Valente:
  Dat is het probleem met informanten. Dan zouden wij
  geen
  informanten meer moeten gebruiken.
  Noot

  Inhoudelijk dienen de runners bij hun werk te worden geleid door de
  bestaande gedragsregels, die onder 4.3.2 aan de orde kwamen en die
  tot stand kwamen in het kader van de tegenprestaties voor de
  informant. Bedacht moet echter worden dat het runnen van
  informanten feitelijk niet louter als een regelgeleid proces kan
  worden opgevat. De interactie tussen runners en informant heeft een
  eigen dynamiek, doordat de informant zich soms bewust is van zijn
  sterke positie van aanbieder van informatie die de runners graag
  willen hebben. Tussen de informant en rechercheur wordt over van
  alles en nog wat gesproken. Een goede vertrouwensband levert in het
  politiewerk de beste informatie. Wel is de mening naar voren
  gekomen dat runners aan een informant niet te veel vragen moeten
  stellen over zijn privleven, omdat de informant dan het idee krijgt
  dat hij een schouder heeft om op uit te huilen.

  Vanuit de praktijk is geopperd om CID-rechercheurs zich, naast
  hun gewone rechtspositie, nog eens schriftelijk accoord te laten
  verklaren met de bij de CID geldende regels, onder het motto
  controle moet normaal worden. Er zou nog te veel sprake zijn van
  een knuffel-cultuur.

  Het zou veel te ver gaan te concluderen dat de rechercheur het
  initiatief vaak uit handen geeft. Veel runners hebben met reden het
  gevoel dat zij steeds de regie over de informant weten te behouden.
  Toch is gebleken dat gevallen zich voordoen waarbij de rechercheur
  het initiatief heeft verloren. In hoofdstuk 5 zal in verband met de
  doorlevering enkele malen blijken van gevallen waarin de controle
  verloren lijkt te zijn gegaan, zoals in de Kennemerlandse affaire
  en in een geval waarbij een informant zijn XTC-handel met succes
  wist voort te zetten.

  Andere voorbeelden zijn het geval waarin een informant aan een
  rechercheur/runner informatie vraagt over mogelijk van diefstal
  afkomstig zilveren bestek. Als de runner zegt dat er geen aangifte
  is, weet de informant dat hij minder risico loopt bij de aanschaf
  van het bestek.

  Ook is het voorgekomen dat een CID-rechercheur bewust informatie
  naar een subject wegtipte, door hem bijvoorbeeld op de hoogte
  brengen van een op handen zijnde huiszoeking, wellicht vanuit de
  veronderstelling dat de informant buiten de zaak stond waarover
  deze de informatie had gegeven en op grond waarvan de huiszoeking
  was gepland.

  Men kan erover twisten of de controle is verdwenen, wanneer –
  zoals in Twente gebeurde – op verzoek van de informant van runner
  wordt gewisseld, omdat hij met een bepaalde rechercheur niet goed
  kan opschieten. Aan het verzoek werd daar voldaan uit angst dat de
  verstoorde relatie met de rechercheur ten koste zou gaan van de
  informatie.

  De heer Langendoen:
  De informant bepaalt uiteindelijk of hij voor een
  andere
  politieregio of -organisatie wil gaan
  werken.
  De voorzitter:
  Maar je zou toch zeggen dat u, de politie, toch die keuze
  moet bepalen?
  De heer Langendoen:
  In dit concrete geval zijn wij met het IRT
  overeengekomen dat wij akkoord waren met het overdragen van de
  diverse informatieposities. Wij hebben dat vervolgens
  teruggekoppeld naar de
  informanten en die informanten
  wilden niet overgaan. Noot

  Een complicerende factor is dat in het geval de informant
  (onverwacht) niet stuurbaar blijkt, het probleem kan ontstaan dat
  enerzijds beindiging van het contact wenselijk is, maar anderzijds
  met de veiligheidsbelangen van de informant rekening zal moeten
  blijven worden gehouden.

  Ter illustratie: stel dat een informant op het laatste moment
  komt met informatie over de levering van verdovende middelen door
  zijn organisatie. Hem is zoals gebruikelijk aanvankelijk te
  verstaan gegeven dat hij zich niet met strafbare feiten mag inlaten
  en hij draagt dus het risico dat hij justitie pas in een laat
  stadium heeft ingeschakeld. Van vervolging voor strafbare feiten
  die hij heeft gepleegd voor het moment dat hij naar justitie kwam
  met de informatie is hij niet gevrijwaard. Twee wegen staan nu
  open. Als de informant verboden wordt bij de zaak betrokken te
  blijven, bestaat de kans dat de partij verdovende middelen niet
  meer te volgen is, terwijl tevens het risico toeneemt dat de
  criminele organisatie vermoedt dat betrokkene een informant van de
  politie is met alle gevaren van dien. Beide gevolgen suggereren dat
  de informant niet buiten de zaak moet worden gehouden. Maar als de
  informant wel bij de zaak betrokken mag blijven, moet hij vanaf dat
  moment als infiltrant worden beschouwd en lijkt de vrijwaring als
  het ware ex post facto gegeven. Dit is des te ongelukkiger daar er
  rekening mee moet worden gehouden dat de informant de partij met
  opzet zo laat heeft aangemeld in de verwachting dat de politie de
  partij wel zal laten lopen om hem te beschermen. Illustratief in
  dit kader zijn ook de twee zaken die in Haaglanden met de informant
  F. hebben gespeeld:

  De heer De Graaf:
  Wat is er exact aan de hand met de informant of
  infiltrant F., voor zover er iets aan de hand is? Wat weet u
  daarvan?
  De heer Brand:
  Het gaat om twee zaken. De eerste is een zaak van 40 kg
  cocane waar de
  informant F. aan een tactische rechercheur
  van ons meldt dat hij hem kan brengen bij 40 kg cocane en bij een
  dader. Regel bij ons is dat een tactische rechercheur een

  informant niet zelfstandig mag runnen. Dus de rechercheur heeft
  dat gemeld aan de chef
  CID.(…) De chef CID kijkt
  dan of de
  CID het over kan nemen. Dat was in dit geval niet
  mogelijk. Dus aan de tactisch rechercheur is toegestaan om onder
  verantwoordelijkheid van de chef
  CID de

  informant te runnen. In dat traject is inderdaad 40 kg cocane
  door ons in beslag genomen en er zijn daders bij aangehouden.
  Vervolgens bleek dat de
  informant zich niet aan de afspraken
  gehouden had. (…) Hij had de container op zijn naam laten zetten.
  Hem was dus verboden, dat te doen. (…) En de zaak is dus niet
  doorgezet naar de rechter.
  Noot

  De heer Van der Voort:
  In die zaak (de door Brand als eerste zaak aangeduide, red.)
  is niet gebleken dat de
  informant onbetrouwbaar was. In die
  zaak is gebleken dat de
  informant ongestuurd, onbestuurbaar,
  onvoldoende aangestuurd was.
  De voorzitter:
  Daarbij is als het ware gebleken dat de informant
  niet goed werd gerund en dat hij zich niet liet runnen.
  De heer Van der Voort:
  Juist. Dat is dus een fatale combinatie.
  De voorzitter:
  Een soort gedeelde verantwoordelijkheid van aan de ene kant
  politie en OM en aan de andere kant de figuur zelf.
  De heer Van der Voort:
  Het bleek dat om veiligheidsredenen de informant, die
  niet onbetrouwbaar was, maar op een verkeerde manier had gewerkt,
  niet meer uit de zaak kon worden gehouden. Er is toen voor gekozen
  om alle verdachten, waaronder de
  informant zelf op dat
  moment, op vrije voeten te stellen. De zaak is vervolgens
  geseponeerd. (…)
  De heer Van der Voort:
  Ik heb wel meegemaakt – die zaak is bij het verhoor van de
  heer Brand aan de orde geweest (dit betreft de door Brand als
  tweede zaak aangeduide, red.) – dat iemand zich presenteerde
  als

  informant en een partij bij de politie meldde. Hij vertelde dat
  iets buiten de haven een schip lag met een partij van maar 40 of 50
  kilo groot. Hij zei tegen ons dat de politie daar vooral niet aan
  moest komen, omdat daarna een partij zou komen die vele malen
  groter zou zijn. Dat verzekerde hij ons ook. Ik geloof dat zelfs
  werd gesproken over 1000 kilo cocane. (…) In dat geval hebben wij
  de partij gecontroleerd afgeleverd, omdat er twee dingen aan de
  orde waren. Het ene was dat de
  informant F volstrekt
  oncontroleerbaar en onbestuurbaar was. Dat was al in een eerdere
  zaak gebleken. Het andere aspect was dat wij zeer ernstige twijfels
  hadden over de betrouwbaarheid van deze
  informant. Ik had de
  indruk, samen met de politie, al in een heel vroeg stadium, dat het
  helemaal geen kleine partij was, maar dat op deze manier, met
  toestemming van de politie, met bescherming van de politie zelfs,
  om een ripdeal te voorkomen, een grotere partij werd ingevoerd. Het
  laatste bleek, want er zat geen 40 kilo in, maar 200 kilo.(…) De
  partij is geschept, er is een
  gecontroleerde aflevering van
  gemaakt. De
  informant, tevens zijnde verdachte, is
  aangehouden, voorgeleid aan de
  rechter-commissaris en
  uiteindelijk voor de rechtbank gebracht. Ik heb een gevangenisstraf
  van acht jaar geist. De rechtbank heeft er zeven van gemaakt. Het
  hof, om hem moverende redenen, heeft er drie jaar gevangenisstraf
  van gemaakt.
  Noot

  De CID-runners zijn – en voelen zich – bij uitstek verantwoordelijk
  voor de veiligheid van de informant. Gesteld is dat het hoofd van
  een RCID tegenover derden (daaronder begrepen de rechterlijke macht
  en de tactisch recherche) nooit antwoord geeft op de vraag of
  iemand informant is. Het wordt niet bevestigd en niet ontkend. Er
  zijn diverse voorbeelden van gevallen waarin de politie het belang
  van de geheimhouding van de naam van de informant (tegenover de
  rechter) zwaarder liet wegen, als gevolg waarvan een verdachte niet
  werd veroordeeld. De eerste reden voor deze terughoudendheid is
  gelegen in bezorgdheid voor de veiligheid van de informant. Een
  tweede, meer instrumentele, reden is dat men vreest dat zonder een
  waterdichte garantie van anonimiteit het aantal informanten
  drastisch zal afnemen.

  Toch weet de criminele organisatie soms de informant te
  ontdekken door na te gaan welke persoon niet strafrechtelijk is
  aangepakt en wie van de aangehouden personen niet inverzekering of
  in bewaring zijn gesteld. Het komt ook voor dat een informant zich
  zelf later als zodanig bekend maakt. Het bekend worden van de
  identiteit van een informant blijkt ook inderdaad gevaarlijk te
  zijn. Het doodschieten van Helio Stewart, de voormalige lijfwacht
  van de hoofdverdachte in de Laundryzaak (zie 4.6.1), kan
  worden beschouwd als de liquidatie van een kroongetuige. Er is nog
  een geval – in Amsterdam – waarbij het vermoeden sterk is dat het
  om een liquidatie gaat. Met zekerheid is echter niet vast te
  stellen om welke reden iemand uit het criminele milieu wordt
  geliquideerd. Dat doet uiteraard niet af aan de dreiging die
  uitgaat van het feit dat in 1993 43 liquidaties in criminele kring
  plaatsvonden.

  De heer Vrakking:
  Getuigenbescherming; daar maken wij op dit moment gebruik
  van.
  De voorzitter:
  Juist.
  De heer Vrakking:
  En dan wordt er een apart convenant gesloten. En dat komt
  gewoon in het dossier te liggen.
  De heer De Graaf:
  Nog even voor alle zekerheid en om het duidelijk vast te
  stellen: getuigenbescherming geef je aan getuigen die zich bedreigd
  voelen en daadwerkelijk bedreigd worden. Dat kunnen bij wijze van
  spreken ook
  informanten zijn.
  De heer Vrakking:
  Dat kan.. Noot In 1994 stelde de minister van
  Justitie een Werkgroep getuigenbescherming in onder voorzitterschap
  van Craemer. Deze werkgroep bracht in het voorjaar van 1995 rapport
  uit. Noot De werkgroep ziet voor de centrale overheid
  een rol bij de bescherming van getuigen en stelt voor
  getuigenbeschermingsprogramma’s te introduceren.
  De heer Craemer:
  Ik citeer nu uit het rapport dat is uitgebracht in april
  1995. De criteria zijn wat de commissie betreft cumulatief, dat
  voor het leven, gezondheid of veiligheid moet worden gevreesd van
  de getuige of zijn naasten, dat de dreiging niet zodanig is dat
  bescherming reeds op voorhand ontoereikend is, dat de dreiging niet
  op een eenvoudige wijze door de regionale politie te pareren is,
  dat de dreiging verband houdt met het afleggen van getuigenis dan
  wel het verlenen van belangrijke diensten ten behoeve van justitie
  of politie, dat de betrokkene gemotiveerd is om volledig met de
  beschermende autoriteiten mee te werken, dat die stressbestendig
  is, dat de kosten opwegen tegen de baten, dat de te nemen risico’s
  van toelating politiek verantwoord zijn. Dan heb je voor

  kroongetuigen of getuigen die nog een verklaring moeten
  afleggen, nog een paar bijzondere criteria, namelijk dat het moet
  gaan om misdrijven die in zijn algemeenheid aan het CID-criterium
  voldoen.
  De voorzitter:
  Wat is dat?
  De heer Craemer:
  Dat zijn over het algemeen de ernstige misdrijven,
  gemakkelijker gezegd, daar waarop voorlopige hechtenis van
  toepassing is. Dus waar vier tot zes jaar of meer op staat. Verder
  moet de getuigenis of verleende dienst op initiatief van politie en
  justitie zijn afgelegd en moet de getuigenis of verleende dienst
  substantieel bijdragen aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van
  misdrijven. Ten slotte geldt voor degenen van wie de identiteit
  gewijzigd zou moeten worden, het criterium dat de betrokkene, gelet
  op zijn karakterstructuur en gedragspatroon geen gevaar oplevert
  voor zichzelf of zijn nieuwe omgeving.
  Noot

  Voor getuigenbeschermingsprogramma’s worden volgens het rapport 15
  tot 25 aanvragen per jaar verwacht. Vooralsnog zullen er per jaar
  niet meer dan 5 tot 8 daadwerkelijk te beschermen getuigen zijn.
  Het gaat hier hoofdzakelijk om drugzaken. De werkgroep acht het
  noodzakelijk de getuigenbescherming in hoofdlijnen wettelijk te
  regelen. Er wordt daarbij vanuitgegaan dat de getuige geen recht
  heeft op bescherming.

  De heer Rouvoet:
  Om die twee onderwerpen uit elkaar te houden, zou je kunnen
  zeggen dat de Wet getuigenbescherming eigenlijk niet meer is dan de
  Wet anonieme getuigen? Wilt u dat daarmee aangeven?
  De heer Craemer:
  Ja. Per definitie zou je kunnen zeggen dat wie in het kader
  van de Wet getuigenbescherming als
  anonieme getuige is
  opgetreden, niet meer in aanmerking behoeft te komen voor
  het

  getuigenbeschermingsprogramma. Die heeft ook geen
  risico.

  In de praktijk biedt de regiopolitie in uitzonderlijke gevallen
  bescherming. In het rapport wordt een geval genoemd van een getuige
  die in de gelegenheid wordt gesteld te emigreren. Ook is een geval
  bekend van een getuige die tijdelijk is ondergebracht in een hotel
  in Duitsland.

  4.4.3 Doel van het gebruik: nut en betrouwbaarheid

  In het algemeen heerst in politiekringen de opvatting dat
  inlichtingenwerk door middel van informanten waardevol is. Al in
  1983 werd gesteld: Het kopen van inlichtingen, om die
  opsporingstaak op een zo goed mogelijke wijze te vervullen, is een
  werkwijze die moeilijk kan worden gemist. De rol van een betaalde
  informant is dikwijls zelfs van doorslaggevende betekenis bij de
  opsporing van daders van een misdrijf of ter voorkoming van een
  misdrijf. Noot

  Het doel van het vergaren van inlichtingen van informanten, kan
  als volgt worden gereconstrueerd: in de eerste plaats dienen deze
  inlichtingen om nieuwe zaken in beeld te brengen en daaromtrent
  beslissingen over de vraag welke zaken moeten worden aangepakt,
  voor te bereiden. Omdat met name de zaken van georganiseerde
  criminaliteit doorgaans worden gestart naar aanleiding van
  beschikbare CID-informatie (zie Bijlage 6 Organisaties,
  hoofdstukken 3, 4, 6 en 9)
  en die informatie voornamelijk tot
  stand komt door informanten, is de indirecte rol van informanten
  bij de selectie van zaken groot.

  De voorzitter:
  De basis van uw werk is nog steeds wat u uit het criminele
  milieu hoort?
  De heer Mosterd:
  Wij proberen daar nu wat meer koers aan te geven. Een bekend
  probleem bij de
  CID was – het is het ten dele nog steeds,
  maar het was het zeer zeker – dat het terechte verwijt werd
  gemaakt: de

  informant runt, managed de CID en bepaalt waar de politie
  achteraan loopt. Door betere afspraken, betere procedures, zie je
  nu dat wij proberen de beleidsdoelstellingen van het korps te
  volgen. Het is in dit verband grappig dat ik, voordat ik hier
  naartoe kwam, nog een managementrapportage zat door te nemen,
  waarin wij ook dit jaar proberen de bedrijfsvoering wat beter te
  verwoorden. Daarin zie je dan bijvoorbeeld dat wij op het item
  woninginbraken zoveel informantengesprekken hebben gehad en op het
  item roofovervallen zoveel informantengesprekken. Op die manier
  proberen wij eigenlijk zelf veel meer de regie te bepalen.

  Noot In de tweede plaats dragen de inlichtingen van
  informanten bij aan de oplossingen van bepaalde onderzoeken, hetzij
  door concrete aanwijzingen te geven over gepleegde of te plegen
  strafbare feiten dan wel door inzicht te geven in kenmerken en
  relaties van bepaalde personen die als verdachte of anderszins de
  belangstelling van de politie hebben. Dat informanten deze functie
  hebben is aannemelijk, maar er zijn geen cijfers – laat staan
  recente cijfers – die hierin nader inzicht geven. Wel kunnen
  uiteraard voorbeelden van successen worden genoemd.

  Door de informatie is in Gelderland-Midden een overval
  voorkomen. Op het tijdstip van de geplande overval is er een
  politieauto voor het te overvallen pand gezet. Voorts wordt uit
  Brabant-Zuid-Oost gemeld dat aan een informant toestemming is
  gegeven om mee te gaan in de uitvoeringsfase van een moord. Op deze
  wijze kon de verdachte aangehouden worden voor verboden
  wapenbezit.

  Intussen wordt veel van de verzamelde informatie in het geheel
  niet gebruikt. Volgens een CID-chef wordt binnen zijn regio slechts
  18% van de verzamelde informatie ook daadwerkelijk gexploiteerd.
  Zowel vanuit de recherche als vanuit het OM is de opvatting dan ook
  te vernemen dat de CID-informatie nogal ongestructureerd is. Het
  varieert van informatie over een gestolen brommer tot een
  drugorganisatie. Projectmatig werken op van tevoren uitgekozen
  doelen zou nog te weinig gebeuren.

  Nu moet deze in het licht van de bevindingen in Bijlage 6
  Organisaties, hoofdstuk 3 Criminele-inlichtingen diensten
  niet
  onbegrijpelijke kritiek, enigszins worden gerelativeerd. In de
  eerste plaats kan informatie die irrelevant lijkt voor het lopende
  onderzoek wel zinnig zijn om nieuwe zaken en groepen in beeld te
  krijgen. In de tweede plaats is de kwaliteit en de structurering
  van de informatie in hoge mate afhankelijk van de toeleveranciers:
  de informanten. Ten aanzien van sommige (groepen) subjecten
  beschikt de CID niet of nauwelijks over informanten – bijvoorbeeld
  in de Chinese onderwereld – en ten aanzien van andere (groepen)
  subjecten is de betrouwbaarheid van de informanten gering.

  De betrouwbaarheid van de informanten wordt ongetwijfeld mede
  benvloed door de motieven van een persoon om als informant op te
  treden (over de betrouwbaarheidsinschatting Bijlage 6
  Organisaties, hoofdstuk 3 Criminele-inlichtingen diensten
  ).
  Naar die motieven wordt ook gevraagd bij het kennismakingsgesprek.
  Veruit het meest genoemde motief is de hoop een beloning te
  krijgen.

  De heer Paulissen:
  Wat wij altijd doen, is zoeken naar het motief van de
  informant.
  De voorzitter:
  Wat zijn zijn motieven?
  De heer Paulissen:
  Vaak is dat geld. Het kan wraak zijn. Het klinkt misschien
  vreemd, maar er zijn er bij die er een soort vak van maken. Zij
  zien er een bepaalde spanning in terug. Wij
  scannen een
  beetje: waarom komt deze man ons nu vertellen dat dit
  gebeurt?
  De voorzitter:
  Toch ook uit concurrentieoverwegingen? Je kunt toch je
  concurrent zo uitschakelen?
  De heer Paulissen:
  Dat zou op een gegeven moment kunnen.
  Noot
  De heer Van Looijen:
  Motieven zijn er vele: wraak, concurrentiebeding,
  dollartekens in de ogen. Zo kan ik er een aantal noemen.

  Noot

  Sommigen gaan ervan uit dat informanten per definitie onbetrouwbaar
  zijn; zeker informanten uit de omgeving van de hoofddader worden
  met scepsis bezien. Er dient immers rekening mee gehouden te worden
  dat de CID wordt misbruikt; er is zelfs gewezen op de mogelijkheid
  dat criminele organisaties quasi-informanten sturen om informatie
  over lopende zaken in te winnen.

  De voorzitter:
  Dus hoe meer strafbare feiten hij pleegt, hoe meer
  vertrouwen je in hem moet hebben?
  De heer Paulissen:
  Absoluut. Stel dat een informant een wat actievere
  rol gaat spelen binnen zo’n organisatie. Dat doet ik niet met
  een
  informant die ik niet ken, die ik nooit heb kunnen
  controleren.

  Informanten zijn in mijn ogen nooit 100% stuurbaar. Het is een
  illusie om mensen voor te schilderen: luister, dit is het scenario
  en dit gebeurt er. Wat je moet doen, is duidelijke afspraken met
  die man maken: dit zijn de kaders waarbinnen jij opereert met
  dekking van politie en justitie, als jij daarbuiten gaat, zijn de
  problemen en de effecten daarvan ook voor jezelf, als wij je buiten
  die kaders op een strafbaar feit betrappen waarover wij vooraf met
  jou geen afspraken hebben gemaakt, dan ga je daarmee gewoon het
  strafrechtelijke circuit in. Dus je probeert de stuurbaarheid wel
  te vergroten, maar op 100% moet je nooit rekenen. Je moet altijd
  wantrouwend blijven ten opzichte van hetgeen zo’n
  informant
  voor je doet. Dat is het spel. En die onzekerheid moet je
  meenemen.
  Noot

  In het algemeen wordt de stelregel aangehangen dat informatie
  van een enkele informant onvoldoende is om op te varen. Bij het
  zoeken naar bevestiging bestaat het gevaar dat dezelfde informatie
  nogmaals bevestigd wordt door dezelfde bron.

  Dat gevaar dreigt met name als de informant zijn informatie bij
  verschillende CIDen neer legt. Hier is ook te wijzen op de onder
  4.2.2 beschreven U- en L-bochtconstructie voor zover die het doel
  hebben een burgerinformant af te schermen: diens informatie wordt
  als het ware witgewassen tot informatie van de politiefunctionaris
  die als informant staat ingeschreven. Het is (niet alleen
  theoretisch) mogelijk dat desondanks uiteindelijk toch ook de
  informatie van de burgerinformant opduikt, als gevolg waarvan twee
  CID-bronnen elkaar bevestigen: in het uiteindelijk opgemaakte
  proces-verbaal kan ook de indruk zijn gewekt dat het om twee
  bronnen gaat, terwijl dat er niet met zoveel woorden staat en het
  in feite een bron is. Niet zelden is een proces-verbaal als volgt
  ingedeeld :

  1. Op 3 januari 1994 kwam bij de RCID informatie binnen dat
  Jansen zich schuldig maakt aan woninginbraken. De bron wordt
  gekwalificeerd als in het verleden betrouwbaar gebleken.
  2. Op 23 januari 1994 kwam bij de RCID informatie binnen dat Jansen
  beschikt over een grote som geld. Het zou gaan om tenminste 20.000
  gulden. De bron wordt gekwalificeerd als in het verleden
  betrouwbaar gebleken.

  3. Op 6 februari 1994 kwam bij de RCID informatie binnen dat
  Jansen half januari 1994 een woninginbraak heeft gepleegd waar veel
  geld is weggenomen. Hij zou op dit moment in cafs de grote jongen
  uithangen. De bron wordt gekwalificeerd als in het verleden
  betrouwbaar gebleken.

  4. Voorts is bekend geworden dat op 18 januari een inbraak in
  een woning aan de X-straat te Y heeft plaatsgevonden. De buit
  bedroeg onder meer 50.000 in contanten. Zie de bijgevoegde
  aangifte. In dit bericht wordt niet gezegd dat er van n en dezelfde
  bron sprake is en ook niet dat er van meer bronnen sprake is.
  Navraag is zonder meer noodzakelijk.

  Het is niet ongebruikelijk de betrouwbaarheid van een informant
  te testen: het is evenwel niet duidelijk wanneer hiertoe wordt
  besloten. De gangen van een informant worden soms nagegaan door een
  observatieteam (OT). Het observatieteam (OT) gaat dan na of de
  informant de met de runner gemaakte afspraken nakomt.

  In het contact met criminele informanten zou niet stiekem met
  opname-apparatuur worden gewerkt. Het vertrouwen wordt wel eens
  gecheckt door de informant te vragen een recorder in zijn zak te
  doen. Dit wordt ook gedaan omdat informanten nogal eens
  overdrijven.

  De Regeling tip-,toon- en voorkoopgelden schrijft voor dat
  informanten die onbetrouwbaar zijn gebleken worden vermeld op een
  zogenaamde zwarte lijst. Deze lijst wordt thans naar aanleiding van
  meldingen vanuit de regio opgesteld door de CRI en door deze dienst
  vertrouwelijk binnen de korpsen bekend gemaakt. Of iemand op de
  lijst wordt geplaatst of er weer van afgevoerd wordt is een
  beslissing van de chef van de CID.

  De voorzitter:
  U beschikt over een zwarte lijst met informanten.
  Staan daar de mensen met naam en toenaam op?
  De heer Barendregt:
  Ja, hoewel ze sinds kort gecodeerd zijn. Het bezwaar van het
  verspreiden van de naam is dat ook bekend wordt dat iemand in het
  verleden als
  informant is opgetreden. Al is hij nu
  onbetrouwbaar, dan wil dat niet zeggen dat hij dat in het verleden
  ook was.
  De voorzitter:
  Hoeveel mensen staan er op die lijst?
  De heer Barendregt:
  Het zijn drie A4-tjes vol. Ik denk dat het om 120 130 mensen
  gaat.
  Noot
  De heer Van der Voort:
  Als de criminele organisatie plotseling besluit om de
  plannen anders uit te voeren, dan hebben politie en justitie te
  maken met de criminele
  informant die dat meldt en waar je je
  vraagtekens bij hebt. Uiteindelijk gaat het erom wat voor contact
  de runners hebben met de
  informant. Kun je ervan op aan, is
  de
  informant betrouwbaar gebleken, is die aan te sturen? In
  sommige gevallen, als tijdens het traject blijkt dat er telkenmale
  een ander verhaal komt en als wij het gevoel hebben voor het lapje
  te worden gehouden, dan moet je er een streep onder
  zetten.
  De voorzitter:
  Heeft u dat ook gedaan?
  De heer Van der Voort:
  Het is in zaken voorgekomen dat een streep is gezet onder de
  samenwerking met een
  informant. Dan komt deze op de
  zogenaamde zwarte lijst terecht bij de
  RCID.
  Noot

  Een voorbeelden van het verbreken van het contact met een
  informant is een onderzoek van Gelderland-Midden, waar een
  informant werd gerund van wie pas later bleek dat hij zelf deel
  uitmaakte van de criminele organisatie. Alle politile contacten met
  deze
  informant zijn daarop verbroken. De hoofdofficier van
  justitie oordeelde dat sprake was van een toelaatbare inzet. In een
  onderzoek in Zaanstreek/Waterland werd overwogen tot

  burgerinfiltratie. Dat ging niet door in verband met
  onbetrouwbaarheid van de burger.
  Het is de runners verboden om
  met personen op de zwarte lijst contact op te nemen. Als dergelijke
  personen contact zoeken met CID-rechercheurs, moeten zij
  onmiddellijk overleg plegen met de chef van de CID. De chef van de
  CID stelt vervolgens vast of en zo ja onder welke voorwaarden en
  door wie contact wordt onderhouden met een persoon op de zwarte
  lijst. De contacten met die persoon moeten beperkt blijven tot de
  zaak waarover hij informatie aanbiedt. Deze regeling wordt in de
  praktijk niet altijd nageleefd. Zo kwam naar voren dat een
  rechercheur/runner is geschorst, omdat hij ondanks daartoe
  verstrekte opdracht het contact met een informant niet had
  verbroken. Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat niet is uit te
  sluiten (en het ook voorkomt) dat een informant van de zwarte lijst
  alsnog in contact treedt of benaderd wordt door de tactische
  recherche. De recherche weet niet dat de getuige op de zwarte lijst
  staat. Dit is ook niet bezwaarlijk, aangezien de verklaring van de
  voormalig informant nu via het openbare traject gaat.

  4.4.4 Gevallen: het soort delicten en de betekenis van de
  verdenking

  De informanten bevinden zich voornamelijk in de wereld van de
  verdovende middelen. De meeste informatie – percentages van 60 en
  80 zijn genoemd – heeft betrekking op drugs en aan drugs gelieerde
  feiten. Het reguliere CID werk zou derhalve vooral drugs betreffen.
  Daarnaast spelen informanten een rol bij levensdelicten, in
  georganiseerd verband inbreken en corruptie. Eerder in 4.2.2 is er
  al op gewezen dat de wens bestaat ten aanzien van niet-klassieke
  criminaliteit (milieu en fraude) informanten te vinden en dat dit
  tot nog toe slechts in beperkte mate lukt.

  Het ligt in de aard van dit middel dat informanten niet alleen
  worden gebruikt in geval van verdenking. Met name incidentele
  tipgevers melden zich dikwijls spontaan aan en hebben dan iets te
  vertellen over een nog onbekend strafbaar feit of over een persoon
  tegen wie nog geen verdenking bestaat. De vraag is in het algemeen
  en dus ook ten aanzien van de incidentele tipgevers, wanneer de
  door de informant aangedragen informatie over een persoon mag
  worden geregistreerd. De definities van het CID-subject en het
  grijze veld subject in de CID-regeling 1995 lijken een
  aanknopingspunt te bieden: een CID-subject is een natuurlijk
  persoon of rechtspersoon, die als verdachte betrokken is, of naar
  redelijkerwijs kan worden vermoed betrokken zal worden bij enig
  misdrijf, dat gezien zijn ernst of frequentie dan wel het
  georganiseerd verband waarin het wordt gepleegd een ernstige
  inbreuk op de rechtsorde maakt (artikel 1 sub c jo 2, eerste lid
  sub a CID-regeling 1995), terwijl van het grijze veldsubject nog
  niet vaststaat of hij als CID-subject kan worden aangemerkt
  (artikel 1 sub d).

  De definitie van het CID-subject in de CID-regeling 1995 is iets
  preciezer dan die in artikel 1 Besluit Politieregisters, maar is
  daar goed mee te verenigen. De definitie van het
  grijze-veldregister is daarentegen preciezer – aangelegd met het
  oog op de vaststelling of de geregistreerde in samenhang met andere
  gegevens kan worden aangemerkt als CID-subject – dan die in de
  CID-regeling 1995. Wanneer een mededeling van een informant – die
  immers nog niet (en vermoedelijk nimmer) als getuige wordt
  aangemerkt – aanleiding is om iemand als CID-subject (ofwel als
  verdachte of als betrokkene) te beschouwen dan wel als persoon die
  niet als zodanig maar wel als grijze veld subject is te
  registreren, is niet helder en in de praktijk lijkt hierover ook
  geen beleid te bestaan.

  Tijdens de RCID-themadagen van 5 en 6 april 1988 heeft men
  gediscussieerd over de vraag wanneer verkregen inlichtingen als
  criminele inlichtingen moeten worden beschouwd en waar het
  beoordelingsprimaat behoort te liggen. Men kwam tot de conclusie
  dat er voldoende vertrouwen in CID-rechercheurs mag worden gesteld
  om de beoordeling hiervan aan hen over te laten. Het primaat ligt
  dus bij degene die de inlichtingen in ontvangst neemt.
  Noot

  De heer Barendregt:
  Het is heel lastig om de criteria voor CID-subject in
  de praktijk te interpreteren. De regel spreekt over ernstige
  inbreuk op de rechtsorde. Wij kennen n rechtsorde in Nederland,
  maar de inbreuk daarop kan zeer divers zijn. Kortom, er kan
  regionaal en lokaal verschil zijn wat betreft de inbreuk. Je moet
  al een bandbreedte hanteren, voordat je tot benoeming kunt
  overgaan. Er zijn regio’s die via een puntensysteem proberen om de
  zwaarte van het feit in relatie tot de persoon in kaart te brengen.
  Wij hebben met elkaar gepoogd om de criteria landelijk vast te
  stellen, maar dat is niet gelukt omdat het heel lastig is. Dit
  betekent dat de registerbeheerder vanuit zijn verantwoordelijkheid
  voor de privacy de taak heeft om daarop toe te zien en steeds te
  bekijken of het rechtmatig is.
  Noot

  Daarmee hangt nauw samen het gegeven dat niet duidelijk is wanneer
  over een persoon nadere gerichte vragen kunnen worden gesteld aan
  informanten, of in hoeverre het (systematisch) verzamelen van
  gegevens over een grijze veld subject wordt toegelaten en
  plaatsvindt. Wel staat vast dat informanten met concrete vragen op
  pad worden gestuurd, zonder dat vaststaat dat de betrokken persoon
  over wie de informatie wordt gevraagd verdachte is, of dat een
  strafbaar feit is gepleegd.

  Wat hier ook van zij, feit is dat informanten worden gerund met
  het doel van bepaalde personen meer te weten te komen voordat
  iemand als verdachte is gedentificeerd. Of zulks alleen gebeurt,
  als het subject als CID-subject is geregistreerd dan wel als grijze
  veld subject, of dat ook zonder een dergelijke status op concrete
  personen wordt gerechercheerd, is niet duidelijk.

  De eventuele status van het subject is van belang met het oog op
  andere opsporingsmethoden.

  De heer De Graaf:
  Mijn vraag is wat concreter. U zegt dat de actieve
  observatie van een observatieteam niet op een
  CID-subject gezet mag worden?
  De heer Vrakking:
  Als het CID-subject verdacht is, mag het wel. Bij
  degene die mogelijk verdachte kan worden, mag het niet, zo vind ik.
  (…) dat gaat mij te ver. Als er geen verdachte is, vind ik dat
  een inbreuk op het Europees Verdrag.
  De heer De Graaf:
  Toch begrijp ik het nog niet, mijnheer Vrakking. Wij horen
  hier van heel veel mensen dat je nu juist die methoden nodig hebt –
  en dan heb ik het niet over doorlevering, maar over observeren,
  peilbakens plakken – kortom, informatiemethoden om te kunnen
  bepalen of een
  CID-subject uiteindelijk ook verdachte kan
  worden. Wij hebben een paar voorbeelden op tafel gehad. Het wordt
  in heel Nederland waarschijnlijk toegepast juist om te kijken of
  iemand uiteindelijk als verdachte aangemerkt kan worden. U zegt:
  dat kan absoluut niet.
  De heer Vrakking:
  Dat vind ik. Als je het over organisaties hebt en je hebt
  twee, drie verdachten in beeld gebracht, zie je wel door het volgen
  van die twee, drie mensen meer en meer mensen. Dit betekent dat je
  zo de organisatie in beeld krijgt. Maar ‘s morgens opstaan en
  denken kom wij gaan vannacht de scharensliep maar even bekijken kan
  niet.
  De heer De Graaf:
  Maar die scharensliep toch niet per se
  CID-subject?
  De heer Vrakking:
  Nee, maar je hoort vaak verdedigen dat je ook dingen in
  kaart zult moeten kunnen brengen, omdat het bij voorbaat al
  verdacht zou zijn. En dat gaat mij te ver.
  De heer De Graaf:
  Betekent uw opvatting dat je het begrip verdachte wat ruimer
  gaat interpreteren? Omdat je die methode nodig hebt je sneller tot
  de verdenking komt?
  De heer Vrakking:
  Als u in de rode Cremers, ons handboekje, kijkt, vindt u
  daarin nog steeds een standaardarrest van de Hoge Raad uit 1983.
  Dat ging over het volgende. Er komt de tip binnen dat er in een
  bepaalde woning in drugs gehandeld wordt. De Hoge Raad zegt: dat
  was al voldoende om degenen die daar

  naar binnen gingen als verdachte aan te merken. Dus je bent
  tamelijk snel verdachte, als er aanwijzingen zijn.
  Noot
  Voorts is de status van het CID-subject van belang met het oog op
  het gericht stellen van vragen aan de informant. De privacy van het
  subject kan immers in het geding komen.
  Illustratie: gesteld dat de informant de echtgenoot van het subject
  is en dat de informant stelselmatig verslag doet van de
  activiteiten van haar partner. Dit kan de facto een dermate
  intensieve observatie inhouden, dat zulks – indien het zou
  geschieden door een overheidsambtenaar – een ontoelaatbare inbreuk
  op de privacy zou opleveren. Naar geldend recht, kan de politie
  hier onbelemmerd gebruik van maken, aangezien niet zij, maar de
  informant (wellicht) een inbreuk maakt, waarvan de politie slechts
  gebruik maakt. Noot Als eenmaal een tactisch onderzoek
  tegen een verdachte, of zelfs een gerechtelijk vooronderzoek loopt,
  brengt dit niet mee dat het contact met de informant wordt gestaakt
  of formeel een andere status krijgt. Illustratie: Stel dat op zeker
  moment een kleine dealer wordt opgepakt en deze vertelt dat hij
  zijn waar heeft ingekocht bij ene Johnnie in caf Het Haasje.
  Gesteld voorts dat de cafbaas een informant van de politie is. Als
  bijvoorbeeld nog niet bekend is wie Johnnie is, is er nog geen
  verdenking. Sterker nog het enkele feit dat deze informant Johnnie
  aanwijst is (zolang er nog geen getuigenverklaring van het
  dealertje ligt) wellicht onvoldoende om van een redelijk vermoeden
  te spreken. Op dat moment opereert de politie proactief. Dat
  verandert als de politie weet wie Johnnie is, hem verdenkt en een
  telefoontap wil verzoeken. Dat vergt het tactisch maken van het
  onderzoek en tevens een gerechtelijk vooronderzoek (of in de
  voorgestelde wetgeving inschakeling van de rechter-commissaris).
  Het is evenwel goed mogelijk dat de CID ook dan nog de caf-baas
  blijft benaderen om te vragen of hij een tip wil geven als Johnnie
  opnieuw in het caf komt. Het feit dat dan een informant wordt
  gerund in het kader van de zogenaamde parallelle opsporing is van
  belang met het oog op wetsontwerp 23.251, dat immers melding van
  opsporingshandelingen in het parallelle traject aan de
  rechter-commissaris voorschrijft. Of daarmee ook gedoeld is op
  CID-handelingen is niet duidelijk (zie ook Bijlage 6
  Organisaties, hoofdstuk 3 Criminele inlichtingendiensten)
  .

  4.4.5 Duur

  Kenmerkend voor de incidentele tipgever is dat het contact met
  hem eenmalig, althans uiterst vluchtig is. De duur en intensiteit
  van contacten met passief gerunde informanten is wisselend. Het
  komt in dergelijke gevallen voor dat de rechercheur zijn informant
  min of meer bij toeval in een caf treft. Het komt ook voor dat de
  passief gerunde informanten met grote regelmaat aangehoord worden
  door de runners. Er lijkt weinig reden te bestaan om hier verder
  bijzondere aandacht aan te wijden. Wel kan nog worden opgemerkt dat
  met name bij de informant die zijn brood verdient met het geven van
  criminele inlichtingen het gevaar bestaat dat de relatie met hem
  voortduurt hoewel het nauwelijks nog bruikbare informatie oplevert,
  omdat zowel de informant (in verband met zijn inkomsten) als de
  runner (in de hoop dat er volgende keer betere informatie zal
  komen) belang hebben bij het instandhouden van de relatie. Tijdens
  het onderzoek is zelfs n geval gebleken waarin de informant en zijn
  runners gedurende 20 jaar contact hadden.

  Bij de actief gerunde, de gestuurde informant is de vraag
  hoelang van de diensten van zo’n informant gebruik wordt gemaakt.
  Structureel gebruik maken van dezelfde informant bij het doorlaten
  van drugstransporten wordt in de praktijk ongewenst geacht, maar
  komt wel voor. Met name als de informant waardevol is gebleken en
  er een goede relatie tussen informant en rechercheurs is opgebouwd
  is het moeilijk de relatie te verbreken. Om te voorkomen dat de
  omgekeerde sturing ontstaat, is vijf jaar genoemd als maximale
  termijn voor de contacten met een informant. Dat is ongeveer
  dezelfde termijn als de BVD aanhoudt voor haar agenten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken