• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.5 Tegenprestaties voor informatie

  4.5 Tegenprestaties voor informatie: geld en deals

  De tegenprestaties kunnen worden geleverd in geld of andere
  prestaties. Er dient hier op te worden gewezen dat tegenover
  geleverde inlichtingen niet steeds een tegenprestatie behoeft te
  staan. Te denken valt bijvoorbeeld aan incidentele tipgevers uit de
  bovenwereld die hun informatie om niet ter beschikking van de
  politie stellen. Maar ook criminele informanten stellen soms hun
  informatie ter beschikking van de politie zonder dat het hen (in de
  eerste plaats) gaat om het geld dat er mee te verdienen is. Ze
  hebben bijvoorbeeld de verwachting dat het hen wat zal opleveren
  als ze worden aangehouden voor een gepleegd strafbaar feit;

  De heer Mosterd :
  Ik heb het idee dat de laatste tijd met name informanten
  die zeer zeker ook een criminele achtergrond hebben, zaken met
  ons doen, om daarmee later, als zij voor het een of ander gepakt
  worden, te
  kunnen zeggen:
  dat hebben wij in opdracht van de CID
  gedaan.
  De voorzitter:
  Dat zeggen ze toch nooit zo? Ze zeggen toch altijd: ik werk
  ook voor de politie.
  De heer Mosterd:
  Wij spreken het altijd met ze af, maar er zijn er al een
  heleboel die op het moment dat zij aangehouden worden voor een
  strafbaar feit, toch zeggen: ik praat met de
  CID – of ze
  noemen het ook wel de CRI; dat is een verwarring die zij hebben,
  maar daar bedoelen zij altijd
  CID mee – en zij proberen op
  die manier de politie aan het twijfelen te maken, en ook
  justitie.
  Noot

  of dat ze door hun informantenrol een kijkje in de politie-keuken
  krijgen en zo op de hoogte zijn van waar de politie mee bezig
  is;

  De heer Hiddema:
  Ja. Maar dan gaat men ervan uit dat ook hun organisatie al
  is, of ooit bezocht zal worden, door een
  burgerinfiltrant.
  Wat doet men? Men anticipeert op die mogelijkheid; men stuurt zelf
  een vertrouweling naar het politiebureau. Die man moet dan zeggen:
  ik ben Pietje en ik wil graag infiltreren in de organisatie van Y,
  want daar weet ik alles van. Maar Y heeft hem zelf gestuurd. Dat is
  zeer profijtelijk, want zo neutraliseer je het effect van een
  politie-informant – het is immers je eigen
  informant – maar
  je kunt gelijktijdig ook in de politiekeuken kijken, om te zien wat
  ze tegen jou aan het uitbroeden zijn.
  Noot

  danwel, dat door middel van de informatieverstrekking hun
  concurrent wordt uitgeschakeld;

  De voorzitter:
  Toch ook uit concurrentieoverwegingen? Je kunt toch je
  concurrent zo uitschakelen?
  De heer Paulissen:
  Dat zou op een gegeven moment kunnen.
  De voorzitter:
  Het is toch zo. In de XTC-wereld – waarin u veel beter thuis
  bent dan wij – is dat toch ook aan de orde van de dag?
  De heer Paulissen:
  Ik weet niet of het vaak voorkomt dat een informant
  daar zit puur om een concurrent uit te schakelen. (…) En in
  sommige gevallen wisten wij dat ook wel. Maar het is geen schering
  en inslag.
  Noot

  4.5.1 Tegenprestaties in geld

  Voor de uitbetaling in geld door politie en justitie is de
  Regeling tip-,toon- en voorkoopgelden van belang. Deze regeling
  onderscheidt tipgelden door politie en justitie, tipgelden door
  verzekeraars, banken en andere derden, voorkoopgelden, toongelden
  en onkostenvergoedingen/werkgelden.

  Onder tipgeld wordt verstaan al dan niet van
  overheidswege verstrekte gelden die aan een informant worden
  uitgekeerd als beloning voor door hem verstrekte inlichtingen welke
  in beginsel geleid hebben tot de opsporing van de daders van een
  gepleegd misdrijf, daaronder poging medebegrepen, of ter voorkoming
  van een misdrijf.

  Onder toongeld wordt verstaan geld dat met machtiging van
  de overheid ter beschikking wordt gesteld om een pseudokoper in
  staat te stellen blijk te geven van zijn belangstelling en
  kredietwaardigheid voor de aankoop van een partij ongeoorloofde
  goederen.

  Bij voorkoop is sprake van de aankoop van een monster
  en/of van een partij goederen met de bedoeling vast te stellen of
  deze een ongeoorloofd karakter hebben. Voorkoopgeld is dan het geld
  dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld voor het verrichten
  van een voorkoop.

  Daarnaast wordt in de regeling nog gesproken van
  onkostenvergoeding/werkgeld. Dit is de geldelijke vergoeding
  voor gemaakte onkosten/tijdverzuim aan de informant die op verzoek
  van politie/openbaar ministerie tracht criminele inlichtingen in te
  winnen omtrent een gepleegd of te verwachten misdrijf. De regeling
  vindt niet alleen toepassing bij georganiseerde criminaliteit, maar
  ook bij klassieke delicten (bijvoorbeeld levensdelicten,
  zedendelicten en vermogensdelicten).

  De Vergadering van procureurs-generaal heeft eind 1981 de
  behoefte uitgesproken aan een algemene, uit een oogpunt van
  opsporingstechniek verantwoorde regeling inzake de verstrekking van
  tipgelden aan informanten. Deze uitspraak heeft geleid tot de
  instelling van een werkgroep die in 1983 met haar rapport is
  gekomen, waarin een aantal uitgangspunten en gedragsregels is
  geformuleerd met betrekking tot de omgang met en de registratie van
  informanten, het verwerken en uitwisselen van verkregen
  inlichtingen en het uitbetalen van geldelijke beloningen. Dit
  rapport heeft geleid tot de vaststelling van de Regeling tip- toon-
  en voorkoopgelden van 1985, die sinds die tijd niet meer is
  gewijzigd. In de regeling worden normen noch criteria gegeven ten
  aanzien van de hoogte van de tipgelden die door justitie kunnen
  worden uitgekeerd (voor tipgelden van derden geldt de
  10%-regeling). Teneinde hieraan tegemoet te komen is in 1988 de
  Werkgroep tipgelden opgericht. Dit heeft geleid tot de invoering
  van wegingsfactoren ter vaststelling van de hoogte van
  tipgeldbedragen per 1 juni 1991. Noot Eind 1993 is een
  Werkgroep actualisering tipgelden ingesteld, die tot nu toe echter
  een slapend bestaan heeft geleid. In het jaarverslag 1993 van de
  Afdeling cordinatie criminele
  inlichtingen van de CRI wordt vermeld dat in die werkgroep in ieder
  geval onderwerpen behandeld zullen worden als het tussentijds
  belonen van informanten in verband met door hen verrichte
  werkzaamheden, de wijze van uitbetaling van tipgelden, het
  bijhouden van administratie omtrent uitbetalen van tipgeld en de
  bewaartermijn van kwitanties. Noot

  Niet alleen politie en justitie stellen geld beschikbaar om de
  informant voor zijn inlichtingen te betalen. Ook andere
  belanghebbenden, zoals de PTT, banken, verzekeringsmaatschappen,
  expertisebureaus en particuliere bedrijven doen dit. Wanneer
  anderen beloningen in het vooruitzicht stellen wordt het niet
  bezwaarlijk geacht dat politie en justitie bemiddelen, aangezien
  opsporing van de gestolen goederen tevens kan leiden tot de
  opsporing van de daders. In dit kader is er een Regeling tipgelden
  beschikbaar te stellen door verzekeraars en/of expertisebureaus.
  Noot

  Dit betreft een uitvoeringsregeling waarin bepaald is dat bij
  het beschikbaar stellen van tipgelden moet worden gehandeld conform
  de Regeling tip- toon en voorkoopgelden. In deze regeling wordt
  bepaald dat alleen tipgeld wordt betaald voor informatie die naar
  dader en buit leidt. Daarnaast is bepaald dat de anonimiteit van de
  informant gewaarborgd blijft, dat de naam van de betrokken
  verzekeringsmaatschappij/expertisebureau niet aan de informant
  wordt meegedeeld, alsmede dat de hoogte van het tipgeld in beginsel
  10 % van de waarde van de verzekerde goederen in de toestand waarin
  zij zijn teruggevonden bedraagt. Sinds mei 1989 hebben de
  schadeverzekeraars via hun samenwerkingsverband CIS (Centraal
  Informatiesysteem Schade) een gezamenlijk aanspreekpunt voor
  politie in het leven geroepen. Het CIS treedt daarbij op als
  cordinatiepunt voor de belanghebbende verzekeringsmaatschappij, die
  op het moment dat de tip binnenkomt nog onbekend is of onbereikbaar
  is (weekeinden) en garandeert namens de verzekeraars de betaling
  van het tipgeld. Noot Door medewerkers van een
  particulier beveiligingsbureau is te kennen gegeven dat de CID het
  bureau benadert met de vraag of zij tipgeld kunnen regelen. Het
  particuliere bureau neemt dan contact op met het bedrijf dat
  slachtoffer van het delict is. Dat staat welwillend tegenover een
  dergelijk verzoek omdat het van de CID afkomstig is.
  Noot

  Er wordt geen afzonderlijke aandacht besteed aan de affiches op
  openbare plaatsen waarop staat vermeld dat de hoofdofficier van
  justitie een beloning in het vooruitzicht stelt aan een ieder die
  inlichtingen kan verschaffen over een bepaald misdrijf.

  Opmerkelijk is dat er in dit kader in de periode tussen 1967 en
  juni 1990 meer dan twee miljoen gulden is uitgeloofd, terwijl er
  nog geen twee ton is uitgekeerd. Het geld voor deze beloningen komt
  uit de begrotingspost gerechtelijke kosten. De beloningen op basis
  van de Regeling tip- toon- en voorkoopgelden wordt afgeboekt op de
  post geheime kosten.

  Procedure

  Indien de politie het wenselijk acht dat aan een informant
  tipgeld in het vooruitzicht wordt gesteld moet overeenstemming
  worden bereikt over de vraag welke beloning er beschikbaar wordt
  gesteld. Er wordt aan gehecht dat de hoogte van de vergoeding pas
  achteraf wordt bepaald. Het vermoeden bestaat echter dat er in
  strijd met de voorschriften soms toch al vooraf toezeggingen over
  bepaalde bedragen worden gedaan.

  Een departementsambtenaar vraagt zich af of uit de aanvraag van
  een bedrag van f.28.500 (in plaats van gewoon f.25.000 of f.30.000)
  niet af te leiden valt dat er toezeggingen aan informanten over de
  hoogte van bedragen worden gedaan. Ook verwondert hij zich over het
  feit dat wanneer een aangevraagd bedrag slechts gedeeltelijk wordt
  toegekend er een brief van de hoofdofficier van justitie komt met
  het verzoek alsnog het gehele bedrag uit te keren.
  Noot

  Een voorstel betreffende de hoogte wordt gedaan door de runners
  in samenspraak met de chef-CID. Vervolgens wordt contact opgenomen
  met de officier van justitie die de betreffende zaak behandelt.
  Vrijwel altijd is dit de CID-officier van justitie.

  De CID-officier dient te bepalen uit welke geldstroom betalingen
  plaatsvinden. In de praktijk geldt stilzwijgend de afspraak dat
  tipgelden van f.500 of minder uit het eigen politiebudget worden
  gefinancierd. De betrokkenheid van de officier van justitie vindt
  zijn grondslag in de verantwoordelijkheid van het openbaar
  ministerie voor de eenvormigheid in de wijze waarop tipgelden,
  langs alle genoemde financieringskanalen, in het vooruitzicht
  worden gesteld.

  Indien de officier van justitie, in overleg met de
  hoofdofficier, toestemming verleent, wordt bepaald uit welke bron
  het tipgeld kan worden verkregen: departement van Justitie,
  belanghebbende derde of het eigen budget van de politie.

  Voor de onkostenvergoedingen komen formeel die informanten in
  aanmerking die op verzoek van politie of
  openbaar ministerie inlichtingen trachten in te winnen. In de
  praktijk blijkt niet dat het op verzoek inlichtingen verschaffen
  een voorwaarde is voor het ontvangen van een onkostenvergoeding,
  noch van het op het tipgeld in mindering brengen van reeds betaalde
  onkostenvergoedingen. Het gaat zelfs niet enkel om vergoedingen
  voor reel gemaakte kosten. Er zit ook een element van aanmoediging
  in. De als onkostenvergoedingen (of als werkgeld of
  ontmoetingskosten) uitbetaalde bedragen betreffen altijd afgeronde
  bedragen tussen de f.50 en f.500. Noot Het is aan de
  runners – die soms een bepaald budget per maand krijgen – om de
  hoogte vast te stellen, zij het dat bedragen boven de f.500
  uitdrukkelijke toestemming van de CID-chef behoeven (in diverse
  regio’s ligt die grens lager).

  Indien een beroep wordt gedaan op de departementale middelen
  wendt de behandelend officier van justitie zich, zodra de
  verstrekte informatie tot het gewenste doel heeft geleid,
  schriftelijk door tussenkomst van de hoofdofficier tot het
  ministerie van Justitie. In geval het hogere bedragen betreft
  (f.20.000 of meer) komt het voor dat de aanvraag door de
  procureur-generaal is ondertekend. In alle gevallen dient een
  afschrift van de aanvragen te worden gezonden aan de
  procureur-generaal.

  De aanvragen variren zeer naar vorm en inhoud. Wel wordt vrijwel
  altijd melding gemaakt van de verdachten op wie het onderzoek
  betrekking heeft, alsmede van het verloop van het onderzoek. Verder
  is de onderbouwing van de aanvragen tot tipgeld zeer uiteenlopend.
  De rapporten die de aanvragen vergezellen zijn soms opgesteld door
  de runners, soms door de afdelingschef. De hoogte van de gevraagde
  tipgelden worden zelden nader gemotiveerd, anders dan risico
  gelopen, waardevolle informatie, ernst van de feiten. Meerdere
  malen blijkt uit de aanvraag zelf niet dat de officier van justitie
  een machtiging of instemming van de hoofdofficier heeft.

  Bij het ministerie van Justitie wordt de naam van de informant
  niet bekend, soms wordt de code van de informant genoemd. Er is op
  gewezen dat de identiteit van de tipgever wel bekend zou horen te
  worden gemaakt aan het ministerie om te voorkomen dat de overheid
  de misdaad financiert. Men wil in de nieuw tot stand te brengen
  regeling het noemen van de landelijke CRI-code verplicht stellen,
  zodat een landelijke registratie mogelijk is. Noot

  De CRI heeft bij het verstrekken van tipgelden, bijvoorbeeld ten
  aanzien van de hoogte van een in een bepaald geval gebruikelijke
  beloning, een adviserende taak. Daarnaast moet de CRI gegevens
  registreren over de verstrekte tipgelden en de gedane voorkopen
  ongeacht of deze door politie of justitie, dan wel door bemiddeling
  van de politie door verzekeringsmaatschappijen of andere derden
  zijn betaald. Deze centrale registratie blijkt in de praktijk niet,
  dan wel onvolledig plaats te vinden. Het ministerie van Justitie
  beschikt slechts over een overzicht van aanvragen voor en
  uitbetalingen uit de eigen pot. Uit de aan de commissie door een
  zestal regio’s toegezonden stukken blijkt echter dat vijf regio’s
  wel overzichten van tip- en toongelden uitgesplitst naar bron van
  herkomst aan de CRI toezonden. Uit vergelijking van de gegevens van
  het ministerie en die van de Afdeling cordinatie criminele
  inlichtingen van de CRI blijkt dat de politie altijd gebruik maakt
  van de adviserende functie van de CRI indien het gaat om aanspraken
  op de Regeling tip- toon- en voorkoopgelden.

  In 1993 werden 348 verzoeken om tipgeld bij de ACCI ingediend.
  In 40 gevallen is door tussenkomst van de afdeling een bedrag
  vastgesteld dat lager lag dan het gevraagde bedrag. In 30 gevallen
  is een bedrag vastgesteld dat juist weer hoger was dan het
  voorgestelde bedrag. In 303 van de bovengenoemde gevallen is
  uiteindelijk ook een uitbetaling gevolgd. Het getal van 303 komt
  overeen met het door het Ministerie opgegeven aantal uitbetalingen
  in het jaar 1993. Noot

  Ten departemente wordt elke keer een individuele afweging
  gemaakt, waarbij de enige garantie voor eenvormigheid is dat n
  departementsambtenaar bij de behandeling van alle aanvragen voor
  tipgelden betrokken is. Tot een bedrag van f.100.000 maakt hij de
  afweging zelf, boven dat bedrag vindt overleg met het hoofd van de
  Directie Politie plaats. Er is geen vast bedrag bekend waarboven
  toestemming van de secretaris-generaal wordt gevraagd. Tot op heden
  is dit tweemaal gebeurd, bij een bedrag van f.275.000.
  Noot Voorwaarden

  In de regeling is een aantal voorwaarden geformuleerd waaronder
  tot betaling van tipgelden mag worden overgegaan. Allereerst geldt
  als hoofdregel no cure, no pay: de politie mag bij criminele
  inlichtingen slechts een geldelijke beloning in het vooruitzicht
  stellen onder voorwaarde dat alleen tot betaling zal worden
  overgegaan, indien de verstrekte inlichtingen (mede) hebben geleid
  tot de aanhouding van de daders, althans tot vaststelling van hun
  identiteit. In de praktijk keert het departement tipgeld uit indien
  sprake is van een aangehouden verdachte, danwel dat de identiteit
  van de verdachte bekend geworden is.

  De heer De Graaf:
  De regeling is gebaseerd op het beginsel geen dader, geen
  beloning. Is dat in de praktijk volgehouden?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, in die zin dat wij het begrip dader hebben verruimd naar
  het begrip verdachte.
  De heer De Graaf:
  Moet dat een aangehouden verdachte zijn?
  De heer Zwanenburg:
  Een aangehouden verdachte of het bekend worden van de
  identiteit van de verdachte.
  Noot Op deze hoofdregel zijn
  uitzonderingen mogelijk. Voor het maken van een uitzondering is
  overleg met het openbaar ministerie noodzakelijk. In de regeling
  worden enkele uitzonderingen genoemd: bijvoorbeeld aan kostbare
  schilderijen. – Door de informatie zijn goederen opgespoord die van
  (nagenoeg) onvervangbare waarde zijn. Te denken valt zijn indien de
  voorbereiding van het misdrijf zich in een zodanige fase bevindt
  dat het zonder ingrijpen van de – De informatie heeft er toe geleid
  dat een ernstig misdrijf kon worden voorkomen. Hiervan kan slechts
  sprake overheid inderdaad zou zijn gepleegd. heeft de informatie
  niet geleid tot het beoogde doel. – De informatie was weliswaar
  juist, maar door omstandigheden gelegen buiten de invloed van de
  informant Als voorwaarde voor uitbetaling geldt voorts dat deze
  niet plaatsvindt, indien blijkt dat de informant bij het
  desbetreffende opsporingsonderzoek als verdachte kan worden
  aangemerkt. Deze voorwaarde geldt niet als de informant buiten de
  zaak waarin hij informatie verschaft strafbare feiten begaat. Dan
  krijgt hij zijn beloning, ook al verdwijnt hij naar de gevangenis.
  Te bedenken is dat ook gedetineerden als informant optreden. Alleen
  in het geval van gelden uitbetaald door verzekeringsmaatschappijen,
  expertisebureaus en banken geeft de regeling concrete normen voor
  de vaststelling van de hoogte van het tipgeld. Deze is in beginsel
  tien procent van de waarde van de goederen of de verwachte schade.
  Voor de overige tipgelden vermeldt de regeling slechts dat het
  tipgeld varieert in hoogte met de waarde die aan de inlichtingen
  wordt toegekend. In het rapport van de Werkgroep tipgelden van de
  Rechercheadviescommissie uit 1989 wordt een model gegeven voor de
  berekening van de hoogte van de tipgelden. Dit model is landelijk
  per 1 juni 1991 ingevoerd. Er wordt gewerkt met acht
  wegingsfactoren, die elk op een bepaalde puntenwaarde worden
  gewaardeerd. Het gaat achtereenvolgens om: 1. het risico van de
  informant; 2. de schade, die wordt aangebracht aan de criminele
  organisatie door de aanhouding van verdachten; 3. het kaliber en/of
  de organisatiegraad van de verdachten; 4. het maatschappelijk
  belang van de zaak; 5. het verleden van de informant; 6. de
  betrouwbaarheid van de informant; 7. de lokale omstandigheden ten
  aanzien van de criminaliteit; 8. het aantal verdachten. De factoren
  1 t/m 4 wegen het zwaarst. Aan factor 1 wordt een waarde van 20
  toegekend en aan de factoren 2 t/m 4 ieder een maximale waarde van
  10 punten. Aan de overige factoren wordt ieder een maximale
  waardering van 5 punten toegekend. Aan de op deze wijze bereikte
  score kan een mate van verhoging van een basis-tipgeldbedrag worden
  gerelateerd. Bij een score van 30 t/m 35 wordt de uitkering
  verhoogd met 100%. Een verhoging tussen 100 en 200% vindt plaats
  bij een score van 35 tot 65. De verhoging met 200% vindt plaats bij
  een score van tussen 65 en 70. Het systeem van wegingsfactoren met
  bijbehorende puntenwaardering is volgens de circulaire slechts
  bedoeld een richtinggevend hulpmiddel te zijn. Het rapport van de
  werkgroep, noch de invoeringscirculaire Noot bevat een
  concreet basisbedrag. De werkgroep gaat uit van in de praktijk
  gegroeide basisbedragen. In de circulaire wordt opgemerkt dat het
  niet zinvol is om een basisbedrag per delictsoort vast te stellen.
  Er wordt verwezen naar een gewoonteregel in drugszaken die in
  enkele arrondissementen blijkt te bestaan, inhoudende dat een
  tipgever f.1.000 per kilo harddrugs en f.1 per kilo softdrugs
  betaald krijgt. Daarover wordt opgemerkt dat deze basisbedragen te
  star en te willekeurig zijn en bovendien afbreuk doen aan de
  noodzakelijke beleidsvrijheid van het OM. De puntentelling wordt
  door het ministerie van Justitie bij de beoordeling van de
  tipgeldaanvragen niet gebruikt. Op grond van de wegingsfactoren en
  in vergelijking met soortgelijke zaken die eerder hebben gespeeld
  komt men op een bedrag uit. De ervaring van de medewerker die de
  regeling uitvoert, tezamen met de adviesfunctie van de CRI leidt
  tot vorming van intern beleid.
  De heer De Graaf:
  Kunt u aangeven hoe u die factoren weegt? Ik begreep uit uw
  publikatie waarover wij eerder hebben gesproken, dat daar een
  puntentelling bij komt.
  De heer Zwanenburg:
  Die puntentelling wordt niet gehanteerd. Er wordt nu gekeken
  naar het risico voor de
  informant, de betrouwbaarheid van
  de
  informant, de aard van de zaak, het kaliber en de
  organisatiegraad van de verdachte. Wat heeft het opgeleverd? Om wat
  voor soort misdrijf gaat het? In hoeverre is de rechtsorde erdoor
  geschaad? Gaat het om woninginbraken of om een grote criminele
  organisatie die zich bezighoudt met de invoer van verdovende
  middelen? Ook de kostenbesparing voor de politie is een belangrijk
  aspect. Op grond van die factoren, met een schatting van de hoogte
  van het risico en de organisatiegraad, en in een vergelijking met
  soortgelijke zaken die eerder hebben gespeeld, kom je op een
  bedrag.
  De heer De Graaf:
  Uw ervaringen leiden dus tot een vorm van
  jurisprudentie.
  De heer Zwanenburg:
  Ja. Noot

  Uitbetaling

  Het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor uitkeringen in het
  kader van de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden staat op de
  begroting van justitie onder de post geheime uitgaven. Deze post
  was altijd begroot op 1,5 miljoen. Voor 1996 is aan de Tweede Kamer
  een post van 2 miljoen gulden voorgesteld. Inzake de uitbetaling
  van gelden bevat de regeling een aantal voorschriften. Het
  uitbetalen van gelden mag uitsluitend geschieden door
  politieambtenaren die de informant begeleiden: a) met goedkeuring
  en onder begeleiding van de afdelingschef;

  b) in aanwezigheid van de directe chef van de politieambtenaren
  die de informant begeleiden; c) tegen ontvangst van een door de
  informant ondertekende kwitantie.
  Aan te nemen is dat het hier om cumulatieve eisen gaat. Op de
  kwitantie worden de namen vermeld van de bij de betaling aanwezige
  politieambtenaren. Ook zij zijn gehouden de kwitantie te
  ondertekenen. Voorgeschreven is voorts dat indien de informant een
  kwitantie weigert te ondertekenen de uitbetaling alleen plaats
  vindt indien de afdelingschef daarbij aanwezig is. De kwitantie
  moet door de afdelingschef voorzien van zijn paraaf of handtekening
  aan de chef CID worden gezonden. De chef CID administreert de
  uitbetaalde gelden en bewaart de desbetreffende kwitanties. In de
  administratie van de politie moeten eventueel bij proces-verbaal
  terug te vinden zijn: uit welke bron het geld afkomstig was; een
  aanduiding van de zaak waarvoor is uitbetaald en het codenummer van
  de informant.

  De uitbetaling vindt in sommige regio’s plaats door de runners
  in aanwezigheid van hun chef. Elders doen zij het zelf.
  In de uitbetaalde tipgelden zit in de loop van de jaren een
  aanzienlijke stijging. Tussen 1975 en 1994 steeg het tipgeld van
  25.000 gulden naar meer dan anderhalf miljoen gulden.

  Tabel 1 Uitbetaalde tipgelden 1995-1990

  Tabel
  Het hoogst toegekende bedrag waarop de commissie is gestuit is
  f.275.000. Dit bedrag is twee maal betaald. Enmaal was dat aan een
  zakenman die eerder enkele tienduizenden guldens had genvesteerd.
  Daarbij mocht door de informant de criminele winst worden behouden
  en werd een afspraak gemaakt met de belastingdienst. In een aantal
  andere zaken worden enkele tienduizenden guldens als hoogst bekende
  bedragen genoemd.

  Ook niet-criminele infiltranten krijgen soms hoge bedragen. Zo
  werd in 2 jaar tijd ongeveer f.200.000 aan beloning verstrekt aan
  een burgerinfiltrant met blanco strafregister. Een
  materiedeskundige kreeg ooit f.250.000.

  Meer dan de helft van de door justitie uitbetaalde f.1,5 miljoen
  gulden werd in 1994 uitgekeerd door de CID Amsterdam. In de meeste
  arrondissementen wordt hooguit enkele tientallen keren keer per
  jaar tipgelden uitgekeerd en dan doorgaans in de marge tussen f.250
  en f.2500. Vergeleken met Amsterdam is het bedrag van de RCID
  Zuid-Holland-Zuid gering: in 1994 werd daar een bedrag van f.10.000
  en f.1500 gulden aan tipgeld uitgekeerd. Het laatste bedrag was
  afkomstig van een verzekeringsmaatschappij in verband met een
  autodiefstal.

  Over de beloning van informanten die zich ophouden binnen
  criminele organisaties wordt vanuit de praktijk opgemerkt dat de
  informanten hun leven in de waagschaal stellen en pas veel later
  een vergoeding
  ontvangen. Die vergoeding staat niet in verhouding tot het geld dat
  in een dergelijke organisatie omgaat.

  De heer Paulissen:
  Qua betalingen hebben wij altijd de lijn gehanteerd dat wij
  bepalen hoeveel de
  informant krijgt. En er zijn dus ook
  informanten afgehaakt. In die tijd (1988: red.) konden wij,
  geloof ik, een gulden per kilo hasj betalen. Als wij een verhaal
  hadden over een hele organisatie, dan werd het nog wat meer. Als je
  dat afzet tegen de winsten die de man kon boeken door gewoon
  transporten te doen, zijn het schijntjes. Dus dan haken er ook
  gewoon
  informanten af. Noot
  De heer Karstens:
  Ik noem maar iets. Als je 2 mln. inbrengt, zul je op zijn
  minst enkele tonnen moeten geven om zijn levensstijl op te
  houden.
  Noot

  Er is in 1994 een akte van dading gesloten met een informant van
  het IRT. De informant heeft in verband met zijn afbouw een bedrag
  gekregen tussen de 1 en de 4 miljoen. Dit bedrag is niet uit het
  potje van de tip- toon en voorkoopgelden gekomen, hoewel het voor
  een deel bestond uit tipgeld voor door hem gegeven inlichtingen.

  De heer De Graaf:
  Dan de afbouw van een informant. Er heeft
  vorig jaar een
  afbouw plaatsgevonden, zoals het in het
  jargon is genoemd. Wat betekent dat precies, een

  afbouw?
  De heer Wooldrik:
  Het IRT was ontploft en de informant kon,
  doordat het
  IRT er niet meer was, zijn activiteiten niet
  meer ontplooien. Door allerlei rumoer eromheen, het bekend worden
  in de pers en wat dies meer zij, was er de vrees dat zijn
  identiteit bekend kon worden. Hij moest dus uit die operatie worden
  teruggetrokken op een zodanige manier dat zijn identiteit geheim
  bleef. Dat noemen wij het
  afbouwen van een
  informant.
  De heer De Graaf:
  Heel concreet, wat gebeurt er van de zijde van uw
  ministerie?
  De heer Wooldrik:
  (…) Er is een voorstel gedaan door, ik dacht, in dit geval
  de regio Kennemerland om de
  informant op een bepaalde manier
  af te bouwen. Er is advies gevraagd aan de landsadvocaat. Er is ook
  een soort accountantsonderzoek van de
  CRI geweest om te zien
  wat de vermogenspositie van deze
  informant was. Op grond
  daarvan en van de bijdrage die hij in het verleden had geleverd, is
  op een gegeven moment een bepaald bedrag tot stand
  gekomen.(…)
  De voorzitter:
  Waar kreeg die mijnheer of mevrouw nu voor betaald?
  De heer Wooldrik:
  Dat is nu het geheim van de dading. Dat laat je in het
  midden. Er is een claim, een wens, een verlangen. Het element van
  schadevergoeding is ook van de andere kant naar voren gebracht. Wij
  hebben in het midden gelaten waar het voor is. Wij vonden dat de
  Staat der Nederlanden ervoor verantwoordelijk was dat de man
  dreigde af te branden. Er waren in de pers gesprekken gepubliceerd
  die konden leiden tot vaststelling van de identiteit van deze
  figuur. Het was een morele verplichting die de Staat der
  Nederlanden op zich had genomen. Wij vonden dat het leven van die
  man moest worden beschermd en dat wij hem bovendien de kans moesten
  geven, zijn schepen hier achter zich te verbranden en ergens anders
  opnieuw te beginnen. Daar is een bepaald bedrag uit
  gekomen.(…)
  De heer De Graaf:
  Wist u in de zomer van 1994 of daaromtrent, als de
  afbouw rond komt en akten van dading worden ondertekend, dat de
  betrokkene zelf crimineel vermogen had opgebouwd? Was dit het
  ministerie bekend?
  De heer Wooldrik:
  Het heeft inderdaad een rol gespeeld dat hij in een
  crimineel milieu verkeerde en daar inkomsten uit had. Dat was een
  van de posten die hebben geleid tot het bedrag dat is
  vastgesteld.
  De heer De Graaf:
  Was dat criminele vermogen, die criminele winsten,
  gegenereerd met medeweten van de politie, bijvoorbeeld in zijn rol
  als
  informant? (…)
  De heer Wooldrik:
  Er is toen geprobeerd om er zicht op te krijgen. Daarom zijn
  al die rapportages gevraagd, voor zover je erachter kunt komen.
  Inmiddels wordt in het rijksrecherche-onderzoek Kennemerland nog
  steeds uitgezocht hoe het precies gegaan is. Ik kan er dus geen
  eindoordeel over geven.
  De voorzitter:
  Klaarblijkelijk is het gevolg van de zaken die wij
  onderzoeken, niet alleen dat
  informanten veel geld hebben
  verdiend, maar ook dat de overheid veel geld aan hen heeft
  meegegeven.
  De heer Wooldrik:
  De claim was een veelvoud van het bedrag dat uiteindelijk is
  uitbetaald.
  De voorzitter:
  Wat was de claim?
  De heer Wooldrik:
  Over de 10 mln.
  De heer De Graaf:
  Had hij het keurig opgebouwd met schriftelijke
  verantwoording en bijlagen?
  De heer Wooldrik:
  Wij vonden het niet erg keurig en daarom hebben wij de claim
  niet gehonoreerd.
  De heer De Graaf:
  In de akte van dading is niet precies gedefinieerd waarvoor
  het geld is, heb ik begrepen.
  De heer Wooldrik:
  Dat hebben wij inderdaad in het midden gelaten.
  De heer De Graaf:
  U hebt het voor u zelf natuurlijk wel gedaan, want het
  ministerie heeft het bedrag moeten opbouwen. (…) Wat zijn de
  elementen daarin?
  De heer Wooldrik:
  Ik heb de elementen vijf of tien minuten geleden al even
  genoemd: morele verplichting,

  schadeloosstelling.
  De heer De Graaf:
  Schadeloosstelling?
  De heer Wooldrik:
  Dat hebben wij willen vermijden door het woord dading op de
  overeenkomst te plakken.
  De heer De Graaf:
  Kunt u het element schadevergoeding iets concretiseren? Ging
  het om gederfde inkomsten? Zijn nering was verdwenen?
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat was de claim. Dat vonden wij geen passende
  kwalificatie, maar wel dat door onzorgvuldigheid van de zijde van
  de rijksoverheid de kans bestond dat zijn identiteit bekend zou
  worden. Dat element zat er wel in.
  De heer Wooldrik:
  Hij had gedurende enige tijd waardevolle inlichtingen aan
  het
  IRT gegeven. Daar zit het element van tipgeld
  in.
  De heer De Graaf:
  Had hij niet eerder lagere bedragen uitgekeerd
  gekregen?
  De heer Wooldrik:
  Nee. Noot

  Criminele winsten

  De regeling stelt dat aan een informant geen geldelijke beloning
  uitbetaald wordt indien blijkt dat hij bij het desbetreffende
  opsporingsonderzoek als verdachte kan worden aangemerkt en dat
  tegen hem proces-verbaal wordt opgemaakt indien hij zich bij het
  verzamelen van inlichtingen schuldig maakt aan een strafbaar feit.
  Deze uit 1985 daterende uitsluiting van criminele activiteiten door
  informanten verklaart waarom er in de regeling niets is opgenomen
  over het inleveren van criminele winsten. Zij is met de aanvaarding
  van de burgerinfiltratie achterhaald. De Centrale
  toetsingscommissie hanteert min of meer standaard de regel dat de
  informant zijn criminele verdiensten moet afstaan.

  De heer Koekkoek:
  Vindt u het verantwoord dat een informant zijn
  negotie gewoon kan voortzetten, inclusief de
  verdiensten die
  erbij behoren? Vindt u dat aanvaardbaar bij deze methode?
  De heer Van Randwijck:
  Dat vind ik onaanvaardbaar.
  De voorzitter:
  Maar kan de informant dan wel werken?
  De heer Van Randwijck:
  Er zullen oplossingen gevonden moeten worden in de sfeer van
  tip- en toongelden. De politie zal lease-auto’s of wat dan ook
  beschikbaar moeten stellen. In ieder geval is het behouden van
  die

  verdiensten ten eigen bate in mijn visie onverantwoord.

  De heer Koekkoek:
  Dus u zegt dat de zaak controleerbaar moet zijn, dat winsten
  afgedragen moeten worden en dat de
  informant beloond moet
  worden volgens de tipgeldregeling?
  De heer Van Randwijck:
  Juist, dat is het precies. Noot Het is nu dus
  de bedoeling dat criminele winst wordt ingeleverd. Bedacht dient te
  worden dat er voorbeelden zijn van grote verdiensten door
  burgerinfiltranten.
  De heer Lith:
  Als ik praat over mijn periode, dan zijn er 15.000 kilo het
  milieu ingegaan. Het gaat om softdrugs waarvan volgens mij – ik ben
  er weliswaar een tijdje uit – de waarde toch niet meer is dan
  ergens tussen de f 2000 en f 3000 per kilo op de vrije markt. Als
  wij uitgaan van f 3000 per kilo vermenigvuldigd met 15.000 dan
  praten wij over een bedrag van 4,5 mln. in de detailhandel. Waar
  dacht u dat de winsten naartoe gingen? Ik heb altijd gezien dat
  vooral de mensen aan de top er veel aan verdienen. Bij alle
  onderzoeken die ik heb gezien, is dat aan de orde geweest. Er zal
  dus best wel wat aan verdiend zijn door de
  informanten,
  natuurlijk. Niemand doet iets voor niets.
  Noot

  Een infiltrant in de Delta-operatie zou miljoenen hebben
  overgehouden aan zijn werkzaamheden voor de organisaties waarover
  hij informeerde. De infiltrant in de Beverzaak zou twee miljoen
  hebben ontvangen voor zijn werkzaamheden. De politie had gedacht
  dat het om enkele tienduizenden guldens zou gaan. Een aanbod van
  een infiltrant om 50-50 te doen bij de aanvoer van verdovende
  middelen werd echter afgewezen. Soms gaat het om kleinere bedragen
  die bijvoorbeeld zijn betaald aan de chauffeur van een
  drugstransport en die deze dan mag houden. In een ander geval mocht
  de informant inzake een cocane-transport van een officier van
  justitie uit het zuiden 200 kg meegenomen hasj houden, maar de
  Amsterdamse officier van justitie – die omdat het om een
  gecontroleerde aflevering ging ook bij de zaak was betrokken – stak
  een stokje voor die afspraak.

  De financile verantwoording van al deze bedragen laat danig te
  wensen over. Die grote verdiensten staan echter niet in de weg aan
  het feit dat niet iedereen in het veld de opvatting deelt dat de
  criminele winst moet worden ingeleverd.

  De heer Wortel: Uitdagend gezegd:
  als wordt besloten op die manier met een meewerkende
  informant in zee te gaan, is de consequentie dat hij zijn
  verdiensten volledig behoudt.
  De heer Koekkoek:
  Als je met een criminele informant in zee gaat, dan
  hoort dat erbij?
  De heer Wortel:
  Ja, onvermijdelijk. Noot En meer in het
  algemeen blijkt dat de informant soms (naar de feitelijke
  uitwerking van de mededeling gezien) wordt gewaarschuwd geen
  inzicht in zijn criminele verdiensten te geven. Meegedeeld wordt
  dat de informant die over zijn verdiensten spreekt, wordt verplicht
  alles af te dragen.
  De heer De Graaf:
  Ik kom nog even terug op het criminele geld. Voor alle
  helderheid: er is aan de betrokken informant-infiltrant geen
  beloning uitgekeerd in de zin van de tip-, toon- en
  voorkoopregeling?
  De heer Van der Putten:
  Dat is er wl.
  De heer De Graaf:
  Maar tegelijkertijd heeft de informant datgene wat
  werd verdiend aan het zijn van schakel in het proces, ook mogen
  behouden? Dan is hij eigenlijk twee keer betaald. De
  criminele
  winsten mochten worden behouden n de tipgelden?
  De heer Van der Putten:
  Ik heb al gezegd dat wij daar niet aandacht aan hebben
  besteed, aan dat gedeelte van de financin. Dat hebben wij eigenlijk
  in de hele keten niet gedaan.
  Noot

  Het ministerie van Justitie vraagt sinds begin 1995 bij de
  toekenning van tipgeld naar de afspraken die er met de informant
  zijn gemaakt over het al dan niet afdragen van zijn criminele
  winsten. Er zijn thans twee zaken bekend (de een betrof meer dan
  f.200.000, de ander minder f.50.000) waarin de informant zowel
  tipgeld als criminele winst heeft opgestreken. Over de zaak van
  meer dan f.200.000 is opgemerkt dat men niet dacht dat de informant
  ooit tipgeld gekregen zou hebben indien van het behouden van de
  winsten op de hoogte was geweest. Noot

  Tot op heden is zelden door een informant de criminele winst
  ingeleverd, waarna hem tipgeld is verstrekt. In een van die
  gevallen was het door hem ingeleverde geld een veelvoud van het hem
  verstrekte tipgeld.

  De heer De Graaf:
  Er heeft in ieder geval een informant, die uw
  korps,
  RCID of kernteam heeft ingezet, een forse
  beloning gehad van enige honderdduizenden guldens. Daar stond
  tegenover – en dat heeft mij in ieder geval verrast – dat de
  betrokken
  informant criminele winsten daadwerkelijk had
  afgedragen.
  De heer Brand:
  Dat is ook onze stelregel. Als wij een informant
  hebben die een handeling verricht voor een criminele organisatie
  en hij krijgt daar geld voor, moet hij dat afdragen.(…)
  De heer De Graaf:
  Hoe weet u nou of de betrokkene zich aan de afspraken houdt?
  Als u zegt alle
  criminele winsten afdragen en hij draagt,
  zeg maar, f. 800.000 af en f. 300.000 steekt hij in zijn eigen zak,
  hoe weet u dan of hij dat niet of wel heeft gedaan?
  De heer Brand:
  In ieder geval weet de informant dat hij een risico
  loopt, als hij zijn afspraken niet nakomt. En als wij de criminele
  organisatie oppakken en wij vinden daar de boekhouding waaruit
  blijkt dat hij meer heeft ontvangen dan hij tegen ons gezegd heeft,
  heeft hij natuurlijk toch een probleem. Want wij zullen hem er dan
  zeer nadrukkelijk op aanspreken dat hij zich niet aan de afspraak
  heeft gehouden. Dus ik denk dat de

  informant die in dit traject toch dit risicovolle werk doet, er
  alle belang bij heeft om zijn relatie met de politie goed te
  houden.

  De heer De Graaf:
  Zou u hem dan oppakken?
  De heer Brand:
  Ja. Noot
  De heer De Graaf:
  Het is pas n keer voorgekomen, of niet, dat daadwerkelijk
  winsten zijn afgedragen?
  De heer Van der Voort:
  In het brede perspectief, zoals ik dat zojuist heb
  geschetst, is het een aantal malen voorgekomen dat criminele

  informanten geld hebben ontvangen van de criminele organisatie
  voor verrichte diensten en dat geld hebben afgedragen aan de
  politie.
  De heer De Graaf:
  Zijn u gevallen bekend, waarin criminelen of informanten
  criminele winsten aan justitie hebben afgestaan, zonder daarbij
  ooit tipgeld te hebben gekregen?
  De heer Van der Voort:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Hoe vaak is dat voorgekomen?
  De heer Van der Voort:
  En keer. Noot Er wordt thans met de minister
  van Financin overlegd over de vraag of het geld in de algemene
  middelen stroomt of niet. Noot Als probleem bij deze
  constructie wordt vaak opgemerkt dat het moeilijk is zekerheid te
  hebben over de vraag of de informant wel alle winst inlevert.
  De voorzitter:
  Denkt u dat het ooit mogelijk is om iets te doen met
  afdracht van alle winst?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Daar heb ik, eerlijk gezegd, zo mijn twijfels over.
  De voorzitter:
  Vindt u dat dat dan niet zou moeten?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik denk dat je daar… Ja. Het kan wel, maar dan moet je wel
  een
  informant hebben die je driedubbel controleert om te
  kijken of hij inderdaad dat afdraagt, wat hij aan winst maakt. Ik
  vind dat in de praktijk een moeilijk hanteerbaar gegeven.

  Noot
  De heer De Graaf:
  Denkt u dat het voldoende is om tot uitkeringen over te gaan
  van de orde waarover wij het nu hebben, als de potentile winst vele
  malen groter kan zijn?
  De heer Wooldrik:
  Dat is het inschatten van de mate van betrouwbaarheid van
  de
  informant. Wat is zijn motief? Is dat de criminele
  winst in zijn zak stoppen, dan moet je er, behalve misschien in
  een bijzonder uitzonderlijk geval, eigenlijk geen zaken mee doen.
  Dat is het checken van wat voor vlees je in de kuip hebt. Ik had
  het over de motieven van
  informanten om tips te geven en ik
  zei dat je daar niet cynisch genoeg in kunt zijn. Maar je moet dat
  wel goed kunnen doorprikken. Waar is hij op uit?

  Noot

  In het boven door Brand aangehaalde geval moest de informant van te
  voren aangeven wanneer hij uitbetaald werd, zodat de runners hierop
  aansluitend een afspraak met hem konden maken om het geld over te
  dragen.

  De heer De Graaf:
  Er is een bedrag afgedragen dat – ik geef het toe – een paar
  keer hoger is dan die paar tonnen door de betrokken

  informant. Dat klinkt heel mooi, maar hoe weet u, hoe weet uw
  politieteamleider, hoe weet de
  CID dat alle criminele
  winst is afgedragen?
  De heer Van der Voort:
  Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Het gaat erom of het
  contact met betrokkene zodanig is dat je ervan uitgaat dat hij niet
  alleen alles vertelt, maar dat hij al zijn criminele winsten ook
  afdraagt. Dat is een kwestie van professionaliteit van de runners
  en de begeleiding van de runners. Ik heb dat nog eens nagevraagd.
  Mij is gezegd dat datgene wat de criminele
  informant ontving
  – hij ontving, zoals dat gebruikelijk is in dit soort zaken, geld
  dat afkomstig is van de opbrengst van de verdovende middelen, neem
  ik aan, want dat is vaak de enige bron van inkomsten – niet in n
  keer werd ontvangen, maar in een aantal malen. Ik weet dat vooraf,
  telkens bekend was wanneer hij het geld zou ontvangen, runners een
  afspraak met hem maakten, of dat nu in de avonduren was, of in het
  weekend, of op een gewone doordeweekse dag was, direct aansluitend
  op het overdragen van het geld. Bij die gelegenheid is het geld
  afgedragen en is de man gedebriefed, in die zin dat met hem is
  gesproken over wat hij voor nieuws te melden had.

  Noot

  4.5.2 Andere tegenprestaties: deals met criminelen

  Voor deals met criminelen in geval van zaken van leven en dood
  en daarmee gelijk te stellen ernst, zoals bijvoorbeeld ernstige
  aantasting van de veiligheid van de staat of van de volksgezondheid
  biedt de Modelbrief van de procureurs-generaal van 1 juli 1983 de
  grondslag. Onder een ernstige aantasting van de volksgezondheid
  wordt mede de handel in verdovende middelen gerekend. Welke deals
  mogelijk zijn meldt de modelbrief niet. In het navolgende wordt
  ingegaan op deals van strafvorderlijke aard. Wel zijn twee gevallen
  bekend waarbij in het belang van het opsporingsonderzoek de
  uitzetting van een uitgeprocedeerde asielzoeker achterwege is
  gelaten en toekenning van een verblijfstitel aan deze informanten
  werd overwogen. Opgemerkt wordt wel dat de tegenprestatie buiten
  het gebruikelijke strafrechtelijke beleid kan liggen. Voorts wordt
  benadrukt dat de deal een uiterste redmiddel is voor het geval het
  doel niet op andere wijze is te realiseren. De inbreng van de
  crimineel moet essentieel zijn en de tegenprestatie kan geboden
  worden, nadat de verstrekte informatie haar deugdelijkheid heeft
  bewezen. Procedureel wordt schriftelijke verslaglegging vereist en
  dient de behandelend officier van justitie met de parketleiding te
  overleggen. Aan de hoofdofficieren wordt verzocht, contact op te
  nemen met de procureur-generaal van het ressort. De modelbrief
  schrijft centrale registratie niet voor en deze vindt ook niet
  plaats.

  Buiten de gevallen van de Modelbrief vinden ook deals plaats. Zo
  is de Hoge Raad ingegaan op een deal die betrekking had op de eigen
  positie van de verdachte: de man maakt schoon schip in ruil voor
  een lagere eis Noot. Dit type deals (guilty-plea’s) blijven
  verder onbesproken. Een ander type deal heeft wel degelijk
  betrekking op afspraken met criminele informanten, doch buiten de
  in de modelbrief bedoelde gevallen. Illustratief voor de delicate
  waarde die aan de term deal moet worden toegekend is het geval
  waarvan de Haagse procureur-generaal stelde dat geen sprake was van
  een deal. Maar feit is dat na bemiddeling door een hasj-boer twee
  kostbare schilderijen werden teruggevonden, terwijl het ingestelde
  hoger beroep van het OM tegen de (vergeleken met de eis) nogal laag
  uitgevallen uitspraak over de hasj-boer werd ingetrokken
  Noot . Aan de Centrale Toetsingscommissie zijn in 1995
  (tot 28 november) 5 deals ter toetsing aangemeld.

  Tabel 2 Deals met criminelen aangemeld bij de CTC

  Zaak             1. Handel in
  verdovende middelen

  uit Suriname

  Toetsingsverzoek            
  Deals met afgestraften: belastende

  verklaringen in ruil voor o.a.

  strafvermindering en geen

  uitlevering.

  Voorleggen aan rechter          
    Ja, vrijwaring voor nog te bekennen

  misdrijven alleen in relatie tot

  Suriname.

  Toestemming en oordeel CTC

  Zaak             2. Handel in
  verdovende


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken