• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.6 Controle en samenwerking

  4.6 Controle en samenwerking

  4.6.1 De politieorganisatie

  Hoewel in ons land geen nationaal politie-apparaat bestaat, zou
  denkbaar zijn dat vanuit de Divisie CRI van het Korps landelijke
  politiediensten (KLPD) een zekere controle werd uitgeoefend op het
  gebruik van informanten. Reeds onder 4.4.1 kwam het nationale
  informantenregister van de bij de CRI ondergebrachte NCID ter
  sprake, waaraan de regionale CID-en geacht worden hun informanten
  te melden; er worden trouwens ook informanten van bijzondere
  opsporingsdiensten geregistreerd al hebben die diensten geen
  CID-status. Zoals reeds vermeld laat de landelijke registratie van
  informanten evenwel te wensen over. De regio’s meldden tot voor
  kort niet aan en omdat de aanmelding in code gebeurt geeft het
  systeem op zichzelf niet de waarborg dat een dubbele melding wordt
  tegengegaan. Enerzijds lijkt er bij de regio’s sprake van
  slordigheid, terwijl anderzijds een rol speelt dat men met het oog
  op de vertrouwelijkheid en de kwetsbaarheid de kring van personen
  die bekend zijn met de informant zo beperkt mogelijk wil houden.
  Ten derde heeft de CRI geen bevoegdheden om correcte meldingen af
  te dwingen.

  Een CID-chef zegt dat hij sinds kort informanten bij de LCID
  aanmeldt. Hij heeft ongeveer 320 nummers aangemeld. Hij heeft geen
  enkele reactie gehad in die zin dat informanten ook elders in een
  bestand stonden. Dezelfde ervaring heeft de AID: nog nooit werd de
  informant reeds door een andere dienst gerund. De voornaamste
  politile controle op het omgaan met informanten moet, alleen al
  vanwege de minder gelukkig functionerende nationale registratie,
  uit de regio’s komen. In beginsel gelden hier de gebruikelijke
  hirarchische lijnen. De hirarchische structuur wordt echter buiten
  de CID doorkruist door het vertrouwelijke karakter van het werken
  met informanten. Dat lijkt in het algemeen te leiden tot
  terughoudendheid bij het verschaffen van inlichtingen over het werk
  van de kant van de CID en tevens bij het stellen van vragen over de
  werkwijze van de kant van de rest van de politie.

  De heer Paulissen:
  Als ik kijk naar de mogelijkheden om uiteindelijk informatie
  te krijgen, zet ik het werken met
  informanten bovenaan het
  lijstje. Het is tegelijkertijd ook het meest heikele gebied, waarop
  in het huidige rechtssysteem volstrekt onvoldoende controle is. Het
  wordt totaal overgelaten aan mensen van politie en justitie om in
  dit soort zaken een lijn te bepalen. Ik vind dat een heel slechte
  zaak. Ik vind dat politie en justitie bij zo’n belangrijk
  opsporingsmiddel gewoon recht hebben op controle. Die controle
  ontbreekt op dit moment.

  Noot
  Zoals gezegd is de chef van de CID de centrale figuur bij het
  runnen van informanten. Hij is feitelijk belast feitelijk met de
  dagelijkse leiding van de werkzaamheden verbonden aan de werking
  van het register. In de Wet politieregisters wordt als beheerder
  voor de registers van de regionale korpsen de
  burgemeester/korpsbeheerder aangewezen. In het
  Model-privacyreglement CID en het Reglement politieregister NCID
  (Stc 1995, 79) wordt naast de beheerder een registerbeheerder
  aangewezen, te weten de korpschef. Daarnaast wordt in beide
  documenten de dagelijkse leiding aan het hoofd CID opgedragen. De
  runners/rechercheurs zijn aan hem verantwoording schuldig. De chef
  CID kent de identiteit van de informant . Hij beschikt voorts over
  alle gegevens betreffende de informant en de inlichtingen die hij
  heeft verstrekt. Ook de uitbetaling van gelden aan een informant
  geschiedt onder verantwoordelijkheid van de chef. In Bijlage 6
  Organisaties, hoofdstuk 3 Criminele inlichtingen diensten
  is
  beschreven dat de korpsleiding geen of nauwelijks bemoeienis heeft
  met en controle over het inhoudelijk werk van de CID. Zeer
  incidenteel ligt dit wel eens anders, maar dan is het beheer in het
  geding.

  De heer De Graaf:
  De vraag was of u nu niet wilt weten van het bestaan van
  actieve burgerinformanten of -infiltranten, of

  politie-infiltranten – toch vrij vergaande middelen die worden
  toegepast – en u zegt, dat u ervoor moet zorgen dat de mensen goed
  kunnen opereren en dat het goede mensen zijn. Mag ik het
  vergelijken met het openbare-ordevraagstuk: een beetje
  openbare-ordeprobleem… daar bent u als korpschef misschien niet
  op de bok, maar wel heel dichtbij zodat u precies weet wat er aan
  de hand is. Waar zit nu het verschil in? Dat de recherche toch veel
  afstandelijker wordt benaderd?
  De heer Wiarda:
  Dat zit hem in de traditie, dat de openbare orde een zaak is
  van de burgemeester, die ook
  korpsbeheerder was in de oude
  situatie. In de nieuwe situatie is hij in Utrecht ook nu weer

  korpsbeheerder. Het contact met de burgemeester is veel
  intensiever… van openbare-orde-operaties het directe
  afbreukrisico, ook in de publiciteit en in politiek opzicht veel
  nadrukkelijker is en de politile en justitile kansen altijd in
  sterke mate een zaak is geweest van de professionals bij politie en
  openbaar ministerie. Daar treedt nu dus wel een

  verandering in op en waar het moment komt, dat ik genformeerd
  moet zijn over zaken, daar hebben we net al iets over uitgewisseld.
  Maar als u het hebt over een infiltratie-actie… als het gaat over
  een politile
  infiltratie met een politie-infiltratie
  in een operatie bij ons, dan moet ik dat weten. Dat vind ik zo
  vergaand en riskant, dat ik daar echt zelf bij betrokken wil zijn.
  Maar als het gaat over het runnen en het aansturen van
  criminele
  informanten in het milieu – die dan nu infiltrant
  heten, maar dat daargelaten – dan vind ik dat iets, wat binnen de
  professionele lijn van openbaar ministerie en recherche kan
  blijven, mits – en dat is ook iets nieuws – ik daar wel in de zin
  van controle over hoe die zaak in het algemeen verloopt daar
  indringend naar kijk. U moet niet vergeten, dat er een divisiechef
  recherche tussen zit, die zeer berekend is voor zijn functie.

  Noot

  De heer De Graaf:
  Bent u een witte raaf in de Nederlandse politie, in die zin
  dat bij u dit wel wordt doorgesproken, maar in andere korpsen niet
  met de korpsleiding?
  De heer IJzerman:
  Mijn taxatie is dat ik mij nauwelijks collega’s kan
  voorstellen waarbij dat niet meer aan de orde is.
  De heer De Graaf:
  Niet meer!
  De heer IJzerman:
  Dat zeg ik er nadrukkelijk bij.(…) Er was toch een cultuur
  vanuit de
  CID rechtstreeks naar het openbaar ministerie.
  Enerzijds de toename van de problematiek, de risico’s en de verdere
  ontwikkeling van methodes en anderzijds, zoals evident zal zijn, de
  hele publieke ontwikkeling daaromheen van de afgelopen jaren,
  hebben tot een aanscherping van de positie van korpschefs
  geleid.
  Noot

  Door de CID worden de informanten tegenover de rest van het korps
  afgeschermd. Dat kan leiden tot onderling wantrouwen.
  Als een informant van de CID als verdachte in een tactisch
  onderzoek opduikt, ontstaat er over en weer wantrouwen. Wantrouwen
  en wancommunicatie was er te meer in een geval dat een
  telefoongesprek tussen runner en informant niet meer op de band
  bleek te staan. In dat telefoongesprek deelde de informant aan de
  runner mee dat hij het voorgevoel had dat er een actie van de
  politie op komst was. Er was ook een huiszoeking voor de volgende
  dag gepland. Van lekken door de runner is echter niet gebleken.
  Achteraf is vastgesteld dat het telefoongesprek door een technisch
  mankement niet op de band stond. Ingewikkeld wordt het gevonden als
  op een informant getapt wordt. Wanneer de informant de CID belt is
  het tactisch team van de identiteit van de informant op de hoogte.

  De verhouding tussen de verschillende CID-en onderling wordt
  niet gekenmerkt door volledige openheid. Er zijn ernstige
  communicatieproblemen bij de overdracht van een informant van de
  ene CID naar een andere aan het licht gekomen. Die zijn mede te
  wijten aan gebrekkige registratie van de contacten met de
  informant. Het moet van groot belang worden geacht dat bij de
  overdracht van een informant er volstrekte duidelijkheid is over de
  vraag wie de verdere verantwoordelijkheid voor de informant draagt.
  Deze overdracht wordt niet altijd schriftelijk vastgelegd en een
  verplichting daartoe vloeit ook niet voort uit enig algemeen
  geldend voorschrift. Voor (incidentele) inlichtingen van
  informanten van regiokorpsen aan bijvoorbeeld een kernteam worden
  twee constructies denkbaar geacht. De CID-rechercheurs van het
  kernteam horen de informant zelf aan, of een rechercheur van het
  kernteam gaat met een rechercheur van de regionale CID mee en stelt
  specifieke vragen. Er zou wel naar gestreefd worden de informanten
  over te nemen. Dat levert namelijk de beste garanties op om
  maximaal het eigen zaaksbelang te kunnen behartigen. Anderzijds is
  ook opgemerkt dat het verlies aan informatie bij het niet zelf
  runnen van de informant opweegt tegen het openbreken van de
  vertrouwensrelatie die de informant met zijn runners heeft, ook al
  omdat men de informant alleen nodig heeft voor een bepaald
  onderzoek dat morgen afgelopen kan zijn. Niet alle CID-en zijn even
  welwillend bij het overdragen van hun informanten.

  Afstemming tussen CID-en onderling is voorts geboden als een
  informant niet bereid is zijn inlichtingen te geven aan de ene CID,
  maar wel aan een andere. In de praktijk stelt de informant soms
  zelfs de eis dat zijn informatie niet mag worden beschikbaar
  gesteld aan de CID in een bepaalde regio. Naar voren is gekomen dat
  de CID met een dergelijke voorwaarde niet akkoord behoort te
  gaan.

  4.6.2 Het Openbaar Ministerie

  De officier van justitie geeft leiding aan het
  opsporingsonderzoek. Hierboven en in Bijlage 6 Organisaties,
  hoofdstuk 9 Openbaar ministerie
  is opgemerkt dat aangenomen mag
  worden dat het OM ook verantwoordelijk is voor het onderzoek in de
  informatieve fase. Het is vanuit deze optiek dus niet relevant of
  de informant wordt gerund voordat een verdenking bestaat of daarna
  (zie echter 4.4.4).

  De taak van het openbaar ministerie bij het runnen en begeleiden
  van informanten wordt doorgaans vervuld door de CID-officier van
  justitie. Wanneer een tactisch onderzoek is gestart wordt de
  zaaks-officier van justitie tenminste in grote lijnen genformeerd
  over het inlichtingentraject. In uitzonderingsgevallen lijkt van
  een
  verdergaande betrokkenheid sprake te zijn. In het algemeen
  gesproken behoudt de CID-officier zijn verantwoordelijkheid voor
  het runnen van de informant.
  Deze taak werd tot voor kort nogal afstandelijk ingevuld. Runners
  vertelden de officier weinig. Daar is de laatste twee jaar
  verandering in gekomen. Vrij algemeen gebruikelijk is thans dat
  over het sturen van informanten geregeld – soms enkele malen per
  week – overleg plaats vindt tussen de CID-officier van justitie en
  de teamleider. Als de informant gericht op pad wordt gestuurd om
  iets te verifiren, wordt goedkeuring door de officier van justitie
  geist. En het wordt als onjuist gezien als gewerkt wordt met een
  informant die dicht tegen de hoofddader aanzit en verklaringen
  tegen zich krijgt, terwijl de CID-officier van justitie niet op de
  hoogte is. Van zijn kant lijken de meeste CID-officieren en enkele
  hoofdofficieren de overwegingen van de politie met betrekking tot
  de anonimiteit van de informant te delen.

  De heer Koekkoek:
  Kunt u in uw filosofie nog gebruik maken van
  informanten?
  De heer Vrakking:
  Volop.
  De heer Koekkoek:
  Maar de identiteit moet dan wel bekend kunnen worden op de
  zitting of een zaak wordt niet ter zitting gebracht.
  De heer Vrakking:
  Nee, dat valt toch wel mee. De informatie is vaak, zoals ik
  zojuist met een voorbeeld aangaf, dat er in een bepaald huis in
  herone gehandeld wordt. Nou, dan kan je gewoon opvoeren in een
  dossier: wij ontvingen informatie. Dan zal de advocaat mogelijk
  zeggen: maar hoe komt u aan die informatie? Dat is via een

  informant. Dan moet de rechter wikken en wegen of de naam van
  de
  informant bekend moet worden gemaakt.

  De voorzitter:
  En als de rechter zegt ja, wij moeten die informant
  hier ook als getuige kunnen horen, wat doet u dan?
  De heer Vrakking:
  Dan kom je voor een keuze: dat zou je moeten doen of je
  vraagt niet-ontvankelijkheid op dat punt. Dus dan breng je hem niet
  voor. Dat hebben wij een paar keer gezien, in Zeeland en in
  Rotterdam, dacht ik. Dan wordt het OM niet ontvankelijk verklaard.
  Dat is de sanctie.
  De voorzitter:
  Dan zeg je als OM zelf dat is het mij niet waard, dan trek
  ik het maar helemaal terug?
  De heer Vrakking:
  Precies. Noot Een zekere afstand van de
  officier van justitie tot de informanten blijft evenwel bestaan.
  CID-officieren hebben zelden of nooit zelf rechtstreeks contact met
  informanten. Zij kennen doorgaans ook de namen van de informanten
  niet en willen dat ook niet. Met passief gerunde informanten heeft
  het openbaar ministerie al zeker weinig bemoeienis. Pas als zich
  bijzonderheden voordoen komt de officier van justitie in beeld. Dat
  kan bijvoorbeeld zijn als de informant een strafbaar feit heeft
  gepleegd of als voor een concrete zaak belangrijke informatie op
  waarde moet worden beoordeeld. Ook als er sprake is van een
  burgerinfiltrant wordt de bemoeienis van de officier groter, soms
  zelfs in dier voege dat hij wel de naam van betrokkene wil weten
  (en dan ook te weten krijgt). Reeds naar voren kwam dat het OM een
  rol heeft bij de beloning van informanten.

  4.6.3 De Centrale toetsingscommissie

  Aan de sinds 1 januari 1995 fungerende Centrale
  toetsingscommissie behoeft pas goedkeuring te worden gevraagd als
  er sprake is van een burgerinfiltrant. Melding van gestuurde
  informanten (die geen burgerinfiltrant zijn) is niet
  voorgeschreven. Voor wat betreft de afscherming van (passieve)
  informanten ziet de Centrale toetsingscommissie geen rol voor zich
  weggelegd. Over die burgerinfiltratie heeft de CTC enkele oordelen
  uitgesproken met een algemenere strekking. Deze CTC-jurisprudentie
  is evenwel vooralsnog niet openbaar toegankelijk. 1. Daar waar het
  gaat om overname van informatie en informanten en/of infiltranten
  van andere regiokorpsen uit andere arrondissementen dienen zowel op
  het niveau van de politie als op dat van het openbaar ministerie
  sluitende afspraken te worden gemaakt. 2. Naar de achtergronden van
  de informant (later infiltrant) die in het verleden was gebruikt,
  was naar het oordeel van de commissie onvoldoende onderzoek gedaan.
  3. De informant moet zijn criminele verdiensten afstaan. 4. De
  commissie heeft zich bij haar oordeel over een strafvorderlijke
  deal voornamelijk gebaseerd op het feit dat indien bedoelde
  verklaringen door betrokkenen zouden zijn afgelegd bij de
  behandeling van hun zaak ter zitting, het aannemelijk is dat dit
  zou hebben geleid tot een lagere eis van de officier van justitie
  dan wel tot een lagere strafoplegging door de rechtbank dan wel in
  hoger beroep door het gerechtshof. De commissie lijkt er vanuit te
  gaan dat er sprake is van een novum als bedoeld in artikel 2
  Gratiewet, dat wil zeggen een omstandigheid waarmee de rechter ten
  tijde van de berechting geen rekening heeft gehouden. De
  opvattingen over de rol van de CTC zijn nogal verschillend, maar
  ook bij de politie bestaat scepsis, omdat de CTC de
  verantwoordelijkheid van de zittingsrechter niet kan wegnemen.

  De voorzitter:
  Wat houdt uw toestemming eigenlijk in? Mag men dan iets wat
  men vroeger niet mocht? Het mag toch altijd, of niet?
  De heer Jansen:
  Die toestemming speelt toch een belangrijke rol. Als de lijn
  het anders wil doen en zich niet bij de uitspraak van de
  CTC
  wil neerleggen, heeft de lijn een probleem.
  De voorzitter:
  Maar omdat niet openbaar duidelijk wordt gemaakt of die
  toestemming al dan niet is gegeven, rijst de vraag wat het
  juridische element van die toestemming is.
  De heer Jansen:
  Er is geen juridisch element in die zin dat de rechter kan
  zeggen: dit behoef ik niet verder te beoordelen want de
  CTC
  heeft al getoetst. Noot

  Dat betekent dat het probleem van het behoud van anonimiteit van de
  informant ten overstaan van de rechter niet wordt opgelost door
  tussenvoeging van de CTC.

  De heer Paulissen:
  Je probeert dus de rol van de informant te
  minimaliseren in het proces-verbaal. Maar als op de zitting de
  vraag ter sprake komt of de
  CTC een rol heeft gespeeld,
  begrijpt iedereen wel dat er een wat zwaardere opsporingsmethodiek
  is gebruikt. Daar ontstaan dan weer vragen over. Ik vind de idee
  van de
  CTC op een aantal punten prima, maar het past niet in
  ons bestel.
  Noot

  Bovendien komt het voor dat de CTC een voorwaardelijke toestemming
  geeft en dat ondanks dat niet aan de voorwaarde is voldaan, de zaak
  toch wordt voortgezet.

  De voorzitter:
  (…) Wat is nu eigenlijk de waarde van de toestemming?
  (…) Ik stel u deze vraag omdat wij enkele gevallen kennen waarin
  u voorwaardelijk toestemming heeft gegeven. In een bepaald traject
  zegt u: misschien is doorlevering mogelijk maar daar moet even mee
  worden gewacht omdat wij nadere informatie willen hebben.
  Vervolgens komt men zes maanden later bij u terug en dan is het al
  gebeurd. Ik doel nu op een zaak waarin het weer gaat om het
  doorlaten van enkele duizenden kilo’s softdrugs, met de bedoeling
  een eventuele harddrugslijn uit te testen. Zo is het gegaan en ik
  vraag mij af, wat nu die toestemming waard is.
  De heer Jansen:
  Het geval waarover u nu spreekt, is bijzonder specifiek. Het
  betrof de methodiek die wel vaker voorkomt. Er komt een
  proefzending van een organisatie die wil nagaan of de afzetlijn
  naar Nederland betrouwbaar is. Men stuurt een partij softdrugs –
  geen grote hoeveelheid; enkele duizenden kilo’s – met de bedoeling
  om, als dat traject goed blijkt te functioneren, later een grotere
  zending harddrugs langs dezelfde lijn binnen te brengen. In het
  geval waarover u nu spreekt, vonden wij de beoogde lijntest niet
  verantwoord.
  De voorzitter:
  Maar het gebeurde tch. (…) Later komt men bij u terug met
  de mededeling dat men met die figuur wil verder werken en dat de
  proefzending al heeft plaatsgevonden. Dan blijkt toch dat er niet
  aan uw voorwaarden is voldaan? De vraag is wat voor effect dit
  heeft.
  De heer Jansen:
  Het is een wat ongelukkige casus. Het OM heeft zich bij onze
  beslissing neergelegd maar de proefzending kwam er toch, zij het
  niet onder regie van politie en OM.
  De voorzitter:
  Daarna komen ze weer bij u terug, met dezelfde
  informant. Ons wordt niet duidelijk of er bepaalde consequenties
  worden verbonden aan het feit dat men zich niet aan de voorwaarden
  heeft gehouden.
  De heer Jansen:
  Ik probeer u almaar duidelijk te maken dat het OM zich wl
  aan de voorwaarden heeft gehouden. De proefzending vond plaats
  buiten de regie van het OM om. Daarna is men met de
  desbetreffende

  informant in contact gekomen en die zei: die proefzending is
  inmiddels binnen, daar wilden jullie niets van weten maar als
  straks die partij cocane eraankomt, zijn jullie dn
  genteresseerd?

  De heer Vos:
  Is hiermee niet het bewijs geleverd dat de informant
  in kwestie niet onder regie te houden was? Gevraagd wordt of het
  traject mag worden gevolgd, toestemming wordt niet gegeven maar hij
  doet het tch.
  De heer Jansen:
  Dat is ook een van de bevindingen geweest, neergelegd in ons
  advies, nadat men met deze zaak was teruggekomen. In de zin van: je
  hebt steeds geroepen dat je een perfecte infiltrant had die goed
  stuurbaar was, maar het tegendeel is bewezen.
  De heer Vos:
  Dus gn vervolgtraject?
  De heer Jansen:
  Het vervolgtraject heeft niet meer plaatsgevonden.
  De heer Vos:
  U heeft daarvoor geen toestemming gegeven?
  De voorzitter:
  U heeft toch niet gezegd: kap het helemaal af?
  De heer Jansen:
  Neen.
  De heer Vos:
  Wat heeft u dan wl gezegd?
  De heer Jansen:
  Wij hebben een aantal zeer kritische kanttekeningen
  geplaatst. Ik heb begrepen dat uiteindelijk het traject gewoon niet
  is doorgegaan.
  Noot

  Voorts is niet altijd even duidelijk of aan een aan de toestemming
  verbonden voorwaarde is voldaan.

  De voorzitter:
  Wij krijgen niet de indruk dat wat over de tafel is gegaan
  als een absolute voorwaarde van de

  CTC – de criminele informant mag zijn winsten niet houden
  – in de praktijk wordt gerespecteerd. Nergens zien wij bij
  terugkoppelingen dat afspraken over dat geld zijn vastgelegd. U
  stelt die voorwaarde wel altijd, maar…
  De heer Jansen:
  Ik zie inderdaad geen stukken waarin precies staat hoe men
  dat doet.
  De voorzitter:
  Men weigert ook vaak om dit in te vullen. Of men vult dat
  gewoon niet in.
  De heer Jansen:
  En keer is het gebeurd dat men stelde dat men moeilijk met
  deze voorwaarde uit de voeten kon.
  De voorzitter:
  Vaker komt het voor dat men het berhaupt niet benoemt. Ik
  heb een voorbeeld gezien dat ook met drugs te maken heeft, een
  traject boven de grote rivieren. Men komt drie keer terug en drie
  keer vraagt u hoe het precies zit maar drie keer wordt daarop geen
  antwoord gegeven. Wordt het geen tijd om dan eens te zeggen: zo
  doen wij het niet meer? Moet u dan niet zeggen: geen toestemming?
  Blijkbaar zegt u vaker: kom over drie maanden terug. Vragen wij
  hiermee van u het onmogelijke?
  De heer Jansen:
  Neen. Het is reel om te zeggen: wij hebben dat als
  voorwaarde gesteld; wilt u maar even aangeven hoe dat is
  gegaan.
  De voorzitter:
  Men lijkt zich er niet aan te houden.
  De heer Jansen:
  Ik heb redenen om te veronderstellen dat men zich er wl aan
  houdt. Ik heb geen aanwijzingen om aan te nemen dat er wordt
  gezegd: laat die commissie dat maar roepen. Echter, uw commissie
  ziet geen stuk waaruit dat blijkt en dus zegt u…
  De voorzitter:
  Ik zie geen stukken waaruit blijkt welke afspraken er zijn
  gemaakt over de afdracht van
  criminele winsten.
  De heer Jansen:
  Dergelijke stukken heb ik een aantal keren wl gezien, maar
  niet standaard. Dat ben ik met u eens. Ik heb een zaak uit het
  noordoosten van het land voor ogen. Ik meen dat er daarbij sprake
  was van een uitgebreid contract met de infiltrant.
  De voorzitter:
  Dat klopt maar voor de meerderheid van de gevallen geldt dit
  niet.
  De heer Jansen:
  Daar zit het niet zwart-op-wit bij maar dat mag mijns
  inziens niet bij uw commissie leiden tot de veronderstelling dat
  men het dus maar niet doet. (…) Als een officier of een
  hoofdofficier mij zegt dat het zo gebeurt, ga ik ervan uit dt het
  gebeurt. Ik vind het niet absoluut dwingend dat men dan eerst een
  papier toont waarop een en ander staat.

  4.6.4 De rechter-commissaris

  Bij het runnen van informanten heeft de rechter-commissaris op
  grond van de wettelijke regelingen geen enkele zelfstandige taak.
  De indruk bestaat dat de rechter-commissaris niet of nauwelijks van
  doen heeft met informanten en enkele rechters-commissaris geven
  zelf te kennen dat zij niet gemengd dienen te worden in het runnen
  van informanten.

  Toch kan de rechter-commissaris langs verschillende wegen met
  informanten in aanraking komen. Een hoogst enkele keer komt het
  voor dat een aan hem in het kader van de beslissing omtrent
  bewaring voorgeleide verdachte te kennen geeft dat hij informant
  van de CID is.

  Veelal lijkt de behoefte van de informant om hiermee voor de dag
  te komen niet erg groot. De rechter-commissaris zal zich immers al
  spoedig gehouden voelen van deze mededeling gewag te maken in het
  proces-verbaal van verhoor. De informant is daarmee zijn geheim
  kwijt. Als de informant als verdachte naar voren brengt dat hij het
  strafbare feit waarvoor bewaring wordt gevorderd, heeft gepleegd
  onder regie van de CID dan zal de rechter-commissaris een onderzoek
  in dienen te stellen. Intussen is er voor de rechter-commissaris
  wel het dilemma in hoeverre hij vertrouwelijkheid in de richting
  van de verdachte kan garanderen. Als de verdachte informant is in
  de zaak tegen een medeverdachte kan onbekommerde toevoeging van
  alle resultaten van het onderzoek in het dossier tot ernstige
  problemen leiden. Splitsing van dossiers en afzonderlijke
  behandeling van de zaken tegen beide verdachten is hier in elk
  geval aangewezen. Zelfs is onder omstandigheden behandeling van de
  zaak achter gesloten deuren te overwegen. Het zijn echter geen van
  beide goede garanties voor anonimiteit. Splitsing van zaken
  betekent niet dat verdachte B niet te weten kan komen wat informant
  A in de afgesplitste zaak heeft gedaan of verteld. Of een zaak
  achter gesloten deuren behandeld wordt is een beslissing van de
  voorzitter van de strafkamer. Het is de vraag of hij anonimiteit
  van een informant een respectabel belang vindt. De
  rechter-commissaris heeft de mogelijkheid om zijn zorg voor de
  veiligheid van de verdachte/informant aan de voorzitter van de
  strafkamer kenbaar te maken. Ook kan de informatie waarop de
  rechter-commissaris zijn bevoegdheid tot het aanwenden van een
  dwangmiddel baseert, gelegen zijn in CID-informatie en wel meer in
  het bijzonder inlichtingen van informanten. De wijze waarop de
  rechter-commissaris met dergelijke informatie omgaat lijkt hier en
  daar nogal te verschillen. Voor zover bekend is het nergens zo, dat
  de rechter-commissaris de eis stelt dat hij de informanten zelf wil
  horen alvorens op de inlichtingen af te gaan.

  De heer Vos:
  En als u bijvoorbeeld een proces-verbaal krijgt, waarin
  staat dat uit CID-informatie gebleken is dat iemand betrokken is
  bij een delict in verdovende middelen: wat doet u dan? Gaat u dan
  vragen: wat is die CID-informatie?
  De heer Gelderman:
  Zeker. Wanneer voor mij de informatie te weinig grijpbaar
  is, te weinig helder is, vraag ik nader, bijvoorbeeld: wat is het
  karakter van de
  informant? Is hij betrouwbaar of niet
  betrouwbaar? Heeft hij het zelf gezien, deze informatie, of heeft
  hij het maar van horen zeggen? Is het gecheckt en waar blijkt dat
  allemaal uit? Die informatie wordt dan ook verstrekt. (…) Ik zeg
  dat wanneer ik informatie tekort kom, ik informatie vraag. Het kan
  best zijn dat er meer is dan hetgeen ik uiteindelijk krijg, maar
  wanneer ik genoeg heb voor mijn beslissing, heb ik dat meerdere
  voor mijn beslissing in principe niet nodig.

  Noot

  Een cordinerend vice-president van een middelgrote rechtbank
  merkt op dat hij zich niet kan herinneren dat de betrouwbaarheid
  van
  informanten ter discussie werd gesteld. De
  CID-informatie die aan de rechter-commissaris wordt voorgelegd is
  doorgaans vervat in een proces-verbaal afkomstig van de chef van de
  CID. Daarmee wordt niet altijd zonder meer genoegen meegenomen.
  Nader mondelinge toelichting wordt soms gewenst geacht.

  Te denken valt aan nadere informatie over het aantal bronnen,
  hun kwalificatie (betrouwbaarheidsgraad) en de ouderdom van het
  bericht. OM en politie zouden wel eens te schichtig zijn met het
  prijsgeven van informatie over informanten en infiltranten.

  Als de rechter-commissaris een vordering van het openbaar
  ministerie tot het toepassen van een dwangmiddel afwijst, omdat de
  CID-informatie onvoldoende wordt geacht, heeft de officier van
  justitie in het algemeen de mogelijkheid om tegen de afwijzing in
  beroep te gaan bij de raadkamer van de rechtbank (artikel 446 Sv).
  Dit komt in de praktijk wel voor.

  Als het tijdens de terechtzitting noodzakelijk geoordeeld wordt
  om een informant als getuige te horen, kan de zaak daartoe worden
  verwezen naar de rechter-commissaris. In de beslotenheid van het
  kabinet kunnen zonodig maatregelen ter afscherming van de
  getuige/informant worden genomen (zie 4.3.3). Het is voorgekomen
  dat een informant die afkomstig was van de politie zich onder een
  aangenomen identiteit heeft gelegitimeerd tegenover de
  rechter-commissaris.

  De heer Paulissen:
  Iedereen verwacht van ons dat wij boeven vangen. Iedereen
  zou ons naef vinden als wij niet te rade gingen bij mensen die ons
  konden vertellen wie de boef was. Dat doen wij dus. Die man zegt
  vervolgens tegen ons: ik wil best vertellen wie de boef was, maar
  als jullie vertellen dat ik dat verteld heb, vertel ik het niet.
  Dat respecteren wij. Dan ontstaat er een CID-regime. Vervolgens sta
  ik voor de rechter. Dan sta ik te draaien en te keren om die man,
  de constructie of de techniek buiten beeld te houden, terwijl ik
  eigenlijk vind dat ik niks te verbergen heb. Als alles – de
  verdachte, de pers, de openbaarheid enz. – even weg is, zal ik de
  rechter precies vertellen hoe het zit.
  Noot

  4.6.5 Verslaglegging

  Een aantal regels en bevindingen kwam hierboven al aan de orde
  en voorts moet verwezen worden naar het organisatieonderzoek over
  de CID (Bijlage 6 Organisaties, hoofdstuk 3 Criminele
  inlichtingen diensten)
  . Teneinde herhaling te voorkomen, worden
  slechts enkele hoofdpunten genoemd. Na elk contact tussen runner en
  informant vindt er terugkoppeling met de chef-CID plaats. Van de
  contacten wordt verslag gedaan in het werkjournaal en/of in het
  informantendossier. In het journaal wordt zelden vastgelegd welke
  opsporingsmethoden op welke wijze zijn gebruikt. In het
  informantendossier worden op zeer wisselende wijze gegevens
  opgenomen. Vaak staan daar wel de genomen beslissingen in,
  bijvoorbeeld over gemaakte afspraken met de officieren van
  justitie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken