• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.1 INLEIDING

  5 INFILTRATIE

  5.1 INLEIDING

  Vanaf eind jaren zestig wordt in Nederland met infiltranten
  gewerkt en aangenomen mag worden dat politile undercover-operaties
  nog veel ouder zijn. Noot Aanvankelijk worden met enige
  regelmaat pseudokopen uitgevoerd door de Amerikaanse Drugs
  Enforcement Administration (DEA), en pas geleidelijk gaat ook de
  Nederlandse politie zich daar georganiseerd op toeleggen. Omstreeks
  1978 is door de Amsterdamse hoofd-inspecteur Sietsma naar Canadees
  model begonnen met pseudokoopteams die zich gaandeweg ook met
  verdergaande vormen van infiltratie hebben beziggehouden. Welbewust
  is toen eind jaren zeventig door middel van de Tallon-zaak een
  uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot infiltratie
  uitgelokt. Het experimentele karakter van infiltratie leidde tot
  problemen rond 1980; ook op het optreden in de direct daarop
  aansluitende periode wordt tegenwoordig teruggezien alsof het er
  toen nogal amateuristisch aan toeging.

  De heer Van Riessen:
  Dan praat ik over 1980/1981. Toen gebeurde dat in
  Amsterdam.
  De heer Koekkoek:
  Onder wiens verantwoordelijkheid? Hoe ging dat dan?
  De heer Van Riessen:
  Dat gebeurde onder verantwoordelijkheid van de toenmalige
  chef van de centrale recherche. Om een grote slag te slaan – die is
  ook toen niet geslagen – werden er ponden herone op de markt
  gebracht.
  Noot

  Teneinde de pseudokoop te professionaliseren en omdat er behoefte
  was aan geavanceerdere vormen van infiltratie werd in 1983 zowel
  een Werkgroep pseudokoop als een werkgroep lange termijn
  infiltratie opgericht. De eerste schreef een rapport
  Pseudokoop in 1984, waarmee de basis was gelegd voor de
  ontwikkeling van een nationale pseudokoopcursus. In 1985 wordt de
  Tweede Kamer voor het eerst – als gevolg van een rapportage van het
  openbaar ministerie – in kennis gesteld van infiltratie als
  opsporingstechniek. Noot Het is op zichzelf een
  opmerkelijk feit dat tot het proefschrift van Frielink (1990)
  Noot er niet of nauwelijks in openbare bronnen iets is
  terug te vinden over deze eigenlijk zo oude, maar in de beleving
  nieuwe opsporingstechniek. Dat geldt in feite nog sterker voor
  technieken als gecontroleerde aflevering en doorlating.

  De heer Van der Putten:
  Ik durf rustig te stellen dat ik misschien de architect ben
  van het systeem. (…) Vanaf 1989 tot nu hebben wij partijen
  softdrugs doorgeleverd, die op de vrije markt zijn gekomen,
  teneinde de infrastructuur van de criminele organisatie in beeld te
  brengen.
  Noot

  In dit hoofdstuk gaat het om infiltratie in diverse vormen. In het
  vorige hoofdstuk over informanten is evenwel reeds het moeilijk te
  lokaliseren onderscheid tussen informanten en (burger)infiltranten
  vermeld. De (burger)infiltratie komt in dit hoofdstuk aan de orde,
  maar sommige in het vorige hoofdstuk beschreven aspecten van het
  runnen van informanten, de deals met criminelen (in geld en in
  strafvorderlijke voordelen) en het al dan niet kunnen behouden van
  criminele winsten, zijn ook voor de onderwerpen van dit hoofdstuk
  relevant. Datzelfde geldt voor de werkzaamheden van observatieteams
  in het kader van de gecontroleerde aflevering en doorlating.

  In het rapport Opsporing gezocht worden de volgende
  vraagpunten met betrekking tot het gebruik van infiltranten
  geformuleerd.
  5A. Kan worden volstaan met richtlijnen voor infiltratie en het
  runnen van informanten? 5B. Moeten de richtlijnen voor infiltratie
  en het runnen van informanten herzien worden vanwege het
  meerduidige karakter van deze richtlijnen?

  5C. Hoe gaan politie en justitie in de praktijk om met de
  opsporingsmethoden infiltratie en het runnen van informanten? Zijn
  daar ontwikkelingen in te onderkennen?
  5D. Hoe kan in het algemeen de onafhankelijke positie van politie
  en justitie ten opzichte van informanten worden gewaarborgd?
  5E. In hoeverre worden informanten gebruikt als infiltranten?
  5F. Welke grenzen dienen gesteld te worden aan de reikwijdte van
  infiltratievormen? 5G. Hoe moet de sturing en controle van
  infiltratie-acties plaatsvinden?
  5H. In hoeverre kunnen politie en justitie participeren in het
  plegen van strafbare feiten teneinde informatie te
  krijgen over te plegen of gepleegde strafbare feiten?
  5I. Welke voor- en nadelen zijn te onderkennen aan de inzet van
  politie-infiltranten en burgerinfiltranten? In het navolgende wordt
  achtereenvolgens ingegaan op de definitie en de verschijningsvormen
  van de methode (5.2), de juridische grondslag (5.3), het feitelijk
  gebruik (5.5), alsmede de controle en samenwerking (5.5). Na enkele
  casus (5.6.) volgen de conclusies (5.7).


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken