• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.2 Omschrijving methode

  5.2 Omschrijving methode

  5.2.1 Definitie

  Door de commissie-de Wit worden drie vormen van infiltratie
  onderscheiden: I. Het door een politiefunctionaris of burger, al
  dan niet onder de dekmantel van een aangenomen identiteit, onder
  gezag en regie van politie en openbaar ministerie, binnendringen in
  het criminele milieu of deel uitmaken van een criminele
  organisatie, ten behoeve van opsporing en vervolging. II. Het,
  onder gezag en regie van politie en openbaar ministerie, gebruik
  maken van een persoon die reeds deel uitmaakt van een criminele
  organisatie en zich als zodanig, met toestemming van politie en
  openbaar ministerie, schuldig maakt aan bepaalde strafbare
  feiten.

  III. Het, onder gezag en regie van politie en openbaar
  ministerie, nebenbei, om een criminele organisatie heen, opzetten
  en exploiteren van een coverbedrijf of een structuur van
  coverbedrijven, door middel waarvan facilitaire ondersteuning, in
  de vorm van goederen of diensten aan de criminele organisatie wordt
  aangeboden op het moment dat die organisatie daarom vraagt.
  Noot

  Op voet van dit onderscheid definieert de commissie infiltratie
  als het met het oog op opsporing en vervolging onder gezag en regie
  van politie en openbaar ministerie binnendringen in een criminele
  organisatie of groep, het ervan deel uitmaken, het gebruik maken
  van personen die er reeds deel van uitmaken of het (desgevraagd)
  ondersteunen ervan, indien dit optreden gepaard gaat met het I)
  aannemen van een valse identiteit en/of II) plegen van strafbare
  feiten en/of III) aanbieden van goederen en/of diensten aan de
  criminele organisatie of groep.

  Zoals in hoofdstuk 4 reeds is beschreven, merkt de commissie
  een gestuurde
  informant dus aan als burgerinfiltrant,
  indien hij onder gezag en regie van politie en openbaar ministerie
  strafbare feiten pleegt of de criminele organisatie ondersteunt,
  dan wel optreedt onder een
  valse identiteit. Veel
  personen die in de praktijk als informant (in politiejargon soms
  informatiepositie genoemd) worden aangemerkt, voldoen aan het
  criterium dat zij als gestuurde informant de criminele organisatie
  ondersteunen. Deze benadering heeft – wellicht daardoor – feitelijk
  nog niet algemeen ingang gevonden. Dikwijls worden personen als
  informant aangeduid, waar zij volgens voormelde criteria infiltrant
  zijn. Zo is opgemerkt dat van de informanten 20% zou kunnen worden
  aangemerkt als burgerinfiltrant. In de praktijk wordt het
  onderscheid met grote verschillen gemaakt. Ter illustratie daarvan
  dient het volgende. In overeenstemming met de door de commissie
  gekozen definitie zijn in de praktijk aangetroffen opmerkingen dat
  een informant infiltrant wordt, zodra hij met toestemming strafbare
  feiten pleegt, of als hem gevraagd wordt een loods te huren, omdat
  een transport wordt verwacht en hij vervolgens ook met medeweten of
  onder regie van het openbaar ministerie die loods huurt.

  Verder dan de commissie gaat de in de praktijk ook wel
  aangetroffen opvatting dat een gestuurde informant (die andere
  activiteiten gaat verrichten dan hij uit zichzelf zou doen) een
  infiltrant wordt. Ook verder gaat de door een CID-officier geuite
  opvatting dat een informant die diep in de organisatie functioneert
  een infiltrant is.

  5.2.2 Verschijningsvormen

  Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de navolgende
  verschijningsvormen van infiltratie: pseudo-koop, pseudo-verkoop,
  projectmatige infiltratie, frontstores en gecontroleerde aflevering
  en (gecontroleerde) doorlating. Elk van deze vormen kan met
  gebruikmaking van politie dan wel burger-infiltranten
  plaatsvinden.

  Pseudo-koop

  Pseudo-koop is een vorm van infiltratie, gericht op de aankoop
  of poging daartoe van een goed, teneinde
  strafprocessueel te kunnen optreden tegen de verkoper(s) en anderen
  die met betrekking tot dat goed een strafbaar feit hebben gepleegd
  of gaan plegen.
  In de meeste landen beginnen experimenten met infiltratie via de
  pseudo-koop. Dat was ook in ons land het geval. Tot 1990 ging het
  vooral om eenmalige pseudo-kopen die geschiedde op basis van
  inlichtingen van een informant.

  De voorzitter :
  Vertelt u, graag kort, hoe het met de pseudo-koop
  ging.
  De heer Naey:
  Als je als politie een tip krijgt over iemand die drugs in
  de aanbieding heeft, moet je die tip controleren op
  betrouwbaarheid. Vervolgens moet je je afvragen of die tipgever
  onderdeel vormt van de organisatie die de drugs wil leveren. In
  zo’n geval werd een politie-informant opgestart om samen met die
  tipgever het traject in te gaan richting de drugsorganisatie. De
  eerste stap was te zorgen dat die tipgever eruit gewerkt werd. Men
  introduceerde een politieman under cover en de tipgever ging weg,
  want die mocht geen risico lopen als de zaak naderhand zou
  uitkomen. De eerste infiltrant ging controleren of de tipgever
  betrouwbare informatie had verstrekt. Als dat het geval bleek, kon
  in de CID-sfeer of in de tactische sfeer worden vastgesteld of de
  informatie dat iemand drugs wilde verkopen betrouwbaar was. De

  politie-infiltrant had intussen het vertrouwen gewonnen van een
  aantal mensen uit zo’n crimineel milieu. De volgende stap was om de
  informatie die er lag, zo los te weken dat de betrokken politieman
  verdween, waardoor het speuren naar de aanvankelijke tipgever werd
  bemoeilijkt. Ik kan vertellen dat de creativiteit op dit punt niet
  zoveel grenzen kent. Ik beschrijf onder andere de variant dat een
  politieman de informatie die hij heeft verzameld bij zijn eigen
  baas kan afmelden en in het archief kan stoppen, maar ook kan gaan
  naar de
  CID van een ander korps en daar als tipgever en
  tegen betaling informatie kan verstrekken die genoteerd wordt als
  CID-informatie.
  De voorzitter:
  U zegt dus dat vroeger politiemensen ook in andere regio’s
  als het ware als
  informant werden gebruikt. Werden zij daar
  ook voor betaald?
  De heer Naey:
  Ja, voor zover ik begrepen heb. Dat is een kwestie van
  boekhouding en dat vergt dat je helemaal doet alsof het echt is.
  Dat betekent dat van de informatie van die
  politie-infiltrant
  – in mijn oratie noem ik dat witwassen, maar dat kan men
  ook zien als het vastleggen in een ander traject – melding wordt
  gemaakt. Wat de grap is en waarom ik daar kritisch over schrijf, is
  dat de informatie weer terug wordt gesluisd naar de oorspronkelijke
  regio…
  De voorzitter:
  …zodat het lijkt alsof die informatie uit een andere hoek
  van het land komt.
  De heer Naey:
  Ja. Ik noem dit witwassen. Je kunt het ook het
  verrijken van informatie noemen en zijn nog andere mooie termen
  voor te verzinnen. Het komt erop neer dat het bij het politiekorps
  waar de zaak startte, begon met een tip en dat het er ook eindigde
  met een tip. Het verschil is dat de laatste tip, die via het
  circuit is gemaakt, heel betrouwbaar en hard is, want deze
  correspondeert met de eigen informatie via de eerste tip. Het is
  dus een bevestiging van informatie en daarmee kun je gaan
  werken.
  De voorzitter:
  Weet u of het in vele gevallen voorgekomen is dat in de tijd
  van de
  pseudo-koop politiemensen als informant bij
  een andere regio werden ingeschreven?
  De heer Naey:
  Ik heb de indruk dat het regelmatig voorkwam.
  De voorzitter:
  Weet u het ook?
  De heer Naey:
  Dat kan ik niet weten. Noot De onderwereld
  krijgt echter al snel lucht van de methode pseudo-koop en bovendien
  worden de topfiguren op die manier nooit bereikt. Er is dan ook wel
  gezegd dat pseudo-koop een aflopende zaak is. Als manier om (via
  infiltratie) zicht te krijgen op de structuur van en de betrokkenen
  bij een criminele organisatie wordt tegenwoordig lange
  termijninfiltratie noodzakelijk geacht. Toch komt de pseudo-koop
  nog wel voor, in het bijzonder bij de afronding van een langdurige
  actie, om definitief bewijsmateriaal te verkrijgen: de pseudo-koop
  is dan tevens het moment van aanhouding.
  De heer De Wit:
  De richtlijnen gaan ervan uit dat pseudo-koop
  gekoppeld is aan opsporing en vervolging, dus aan een duidelijk
  strafprocessueel doel. Dat komt in de zaken ook bijna altijd ter
  sprake. Maar het is wel zo dat je in de praktijk een ontwikkeling
  ziet waarbij dat strafprocessuele doel enige rek heeft
  gekregen.
  In de doorlichting van het ministerie van Justitie
  treffen we zowel de termen pseudo-koop, monsteraankoop,

  vertrouwensaankoop als vooraankoop aan. De term vooraankoop lijkt
  te worden gereserveerd voor de aankoop van een geringe hoeveelheid
  of een enkel exemplaar van een grotere partij, hetzij om het
  monster te kunnen testen, hetzij om de betrouwbaarheid van de koper
  te vergroten.

  Pseudo-verkoop

  Pseudo-verkoop is een vorm van infiltratie gericht op de verkoop
  of poging daartoe van een goed, teneinde
  strafprocessueel te kunnen optreden tegen de koper(s) en anderen
  die met betrekking tot dat goed een strafbaar feit hebben gepleegd
  of gaan plegen. Dit uit de Amerikaanse literatuur als reverse sting
  bekend staande middel wordt nog als een zeer bijzonder middel
  beschouwd. Het verwerven van een hoeveelheid drugs om als
  toonmonster te kunnen dienen of iets dergelijks is ingewikkelder
  dan het lijkt. Het is niet zo dat eenvoudigweg eerder in beslag
  genomen drugs kunnen worden aangeboden. Juridisch is een probleem
  dat de politie daarmee (in strijd met het hierna te bespreken
  Tallon-criterium) dreigt de koper uit te lokken. Feitelijk is er
  een probleem van geheimhouding, omdat er dan officieel veel mensen
  op de hoogte moeten worden gebracht van de reden waarom de drugs de
  zogenaamde deponeerkamer zouden moeten verlaten. Eenmaal kwam
  pseudo-verkoop bij de Hoge Raad in de zaak Hugo (1993)
  Noot aan de orde. In die zaak was door de
  Bundeskriminalamt te Wiesbaden (BKA) een transport- en
  opslagonderneming genaamd Metrans opgericht (frontstore).

  Deze onderneming, die grote partijen cocane in het bezit had van
  een organisatie uit Zuid-Amerika, werd gerund door twee
  politieambtenaren, van wie n als eigenaar te boek stonden. Een
  centrale rol binnen Mertrans werd vervult door burger-infiltrant
  Hugo. Hij zorgde voor de verkoop van (onder meer) 125 kilo cocane
  aan de Nederlander M. Deze partij is gecontroleerd afgeleverd
  (aanhoudingen volgden). De Hoge Raad noemde deze verkoop, in
  navolging van het hof, een pseudo-actie en toetste aan de criteria
  die gelden voor een gewone pseudo-koop.

  Projectmatige infiltratie
  Projectmatige infiltratie is het al dan niet onder de dekmantel van
  een aangenomen identiteit binnendringen in of deel uitmaken van een
  (criminele) organisatie, dan wel het leveren van goederen of
  diensten aan die organisatie. Het gaat erom zicht te krijgen op
  personen, activiteiten en werkwijzen, ten aanzien waarvan concrete
  aanwijzingen bestaan van gepleegde of nog te plegen misdrijven die
  tot de georganiseerde criminaliteit gerekend kunnen worden, met als
  doel het geheel of gedeeltelijk beindigen van criminele
  activiteiten en/of het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen
  voordeel (het kan betekenen dat de infiltrant zich metterwoon in
  een andere dan zijn eigen plaats moet vestigen).

  Een goed voorbeeld biedt het in mei 1992 gestarte en in 1995
  beindigde onderzoek naar Turkse drugshandelaren. In dat onderzoek
  zijn 9 politie-infiltranten werkzaam geweest. Daarbij moet bedacht
  worden dat enkelen van hen slechts een of twee keer hebben
  geacteerd, terwijl n (of twee) politie-infiltrant(en) daadwerkelijk
  veel contact heeft gehad met de criminele organisatie. Er waren in
  totaal drie Duitse politie-infiltranten bij de zaak betrokken. Van
  januari 1993 tot juni 1995 zijn de politie-infiltranten in
  verschillende combinaties in totaal 119 maal opgetreden. Na een
  jaar opbouw van de cover werd door de criminele organisatie aan de
  infiltranten 2 kg hard drugs (cocane) te koop aangeboden, nadien is
  nog circa vijf keer 2 ( 3) kg herone gekocht. Vervolgens heeft het
  infiltratieteam f.100.000 meegenvesteerd in een transport van 160
  kg harddrugs uit Turkije. In verband met dit transport werd met
  medeweten van de vreemde autoriteiten buiten Nederland geopereerd
  en hebben de infiltranten uiteindelijk 20 kg harddrugs geleverd
  gekregen. In het totaal is in deze zaak 31 kg harddrugs aangekocht
  en f.623.000,- genvesteerd in de aankopen. Noot

  Projectmatige infiltraties kennen een lange termijn. Maar
  wanneer (of bij welke totale tijdsduur) een infiltratie-actie als
  zodanig wordt aangeduid is overigens niet helder. Daarbij komt dat
  projectmatige infiltratie vaak eindigt met een pseudo-koop: dan is
  de grens met pseudo-koop minder helder. In de eerste plaats kan het
  gebeuren dat een pseudo-koop voorafgegaan wordt door een
  milieu-verkenning om de relevante personen te identificeren. Zo’n
  milieuverkenning kan 3 of 4 maanden duren. Bovendien vinden soms
  diverse pseudo-koopacties plaats eer men tot arrestatie overgaat;
  zo kan een pseudo-koopactie 4 weken duren. De tendens is dat (met
  name politie-)infiltratie-acties langer gaan duren.

  Frontstore

  Een frontstore-operatie is het opzetten en/of exploiteren van
  een coverbedrijf of een structuur van coverbedrijven, door middel
  waarvan desgevraagd facilitaire ondersteuning in de vorm van
  goederen of diensten aan criminele groeperingen of organisatie
  wordt aangeboden. Soms wordt onderscheidt gemaakt tussen
  frontstores en backstores.

  De voorzitter:
  Wat bedoelt u met de backstores en de
  frontstores?
  De heer Vrakking:
  De frontstore is het bedrijf in het verre land waar
  het spul wordt ingeladen. Dat wordt in het containertje verzonden
  naar de backstore. Dat is het bedrijf in Nederland of in

  Duitsland waar het naartoe moet.

  Noot
  Bij een frontstore gaat het om het aanbieden van goederen en
  diensten. Het gaat vooral om het geven van facilitaire
  ondersteuning aan criminele organisaties in de logistieke
  (transport, loodsenverhuur) en financile (wisselkantoren) sfeer.
  Van de frontstore die als zodanig wordt gebruikt, moet
  onderscheiden worden het geval waarin een infiltrant een bedrijf
  opricht, hetzij om zich een aannemelijke valse identiteit te
  verschaffen, dan wel om daarmee een bestemmingsadres te creren.

  De voorzitter:
  Hoeveel nepbedrijven, frontstores, heeft u
  opgericht?
  De heer Van der Putten:
  Ik heb dat nog eens de revue laten passeren, waar het gaat
  om de zaak waarover wij eerder hebben gesproken, de zaak 1991-1992.
  Ik heb toen twee
  frontstores opgericht. Ik maak hierbij de
  kanttekening dat vanuit zo’n
  frontstores geen andere
  activiteiten zijn verricht dan: een bestemmingsadres.
  De voorzitter:
  Wie betaalde dat?
  De heer Van der Putten:
  Die frontstores? Die werden betaald door de criminele
  organisatie.
  De voorzitter:
  Via de informant?
  De heer Van der Putten:
  Via de informant, ja. Noot
  De voorzitter:
  Uw frontstores verschillen toch niet zo veel van een
  BV-tje van de
  CID?
  De heer Karstens:
  Wij streven ernaar om daadwerkelijk diensten te verlenen en
  ook legale activiteiten te ontplooien.
  Noot

  De niet door de Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie
  van de Divisie CRI (ANCPI) opgezette constructies zijn louter
  camouflage. Zij vormen uiteraard naar de letter wel een nep-bedrijf
  en sommigen spreken ook in die gevallen van frontstores, maar
  bijvoorbeeld Van Vondel ziet de twee door hem opgerichte
  fake-bedrijfjes uitdrukkelijk niet als zodanig. Noot De
  commissie kiest ter onderscheiding van echte frontstores voor
  dergelijke gevallen de term dekmantel-firma.

  De praktijk leert dat het opzetten van een frontstore zeer
  ingewikkeld is. Het vergt uiteraard papieren, een postadres en een
  bankrekening. Ook is denkbaar dat ten behoeve van de opbouw van een
  juiste fiscale positie van het bedrijf contact wordt gelegd met het
  ministerie van Financin, maar in de praktijk gebeurt dit niet.
  Noot De infiltrant gaat bijvoorbeeld zelf een
  boekhoudcursus volgen om met de belastingdienst om te kunnen
  gaan.

  De heer Karstens:
  Vanuit onze positie gezien, is de belastingdienst in zijn
  algemeenheid een geduchte tegenstander. Tot op heden hebben wij de
  argwaan van de belastingen nog niet gewekt.

  Noot

  Het werken met valse identiteiten is met de invoering van de
  Gemeentelijke basis administratie (GBA) bemoeilijkt en het kost de
  ANCPI – die is belast met de verstrekking van valse identiteiten –
  de grootste moeite om in die zin het GBA-systeem te saboteren.

  Tot nu toe hebben er geen frontstore-operaties gefunctioneerd,
  waarbij (zoals in het Verenigd Koninkrijk wel gebeurt)
  publiekscontacten bestaan. De diensten worden verleend aan de
  onderzoekssubjecten. Velen staan vanwege de complexiteit sceptisch
  tegenover dit middel. Enkele malen is gewag gemaakt van de
  mogelijkheid expertise van buitenlandse of Nederlandse bijzondere
  opsporingsambtenaren te gebruiken bij het opzetten ervan.

  Gecontroleerde aflevering en doorlating

  Gecontroleerde aflevering is de methode waarbij wordt toegelaten
  dat clandestiene of verdachte zendingen met medeweten en onder
  toezicht van de bevoegde autoriteiten worden verplaatst, teneinde
  personen te identificeren die betrokken zijn bij het begaan van
  strafbare feiten, dan wel bewijs tegen die personen te verzamelen.
  Deze definitie is een parafrase van art. 1 sub g van het Verdrag
  van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen
  en psychotrope stoffen, Wenen 20 december 1988. Twee vormen worden
  onderscheiden: a) die waarbij de politie zich beperkt tot
  observatiewerkzaamheden en geen invloed heeft op de verrichtingen
  van het subject van observatie en b) die, waarbij sprake is van
  koeriersdiensten verricht door infiltranten, werkzaam onder gezag
  en regie van politie en openbaar ministerie. Dit kunnen zowel
  politiefunctionarissen als burgers zijn.

  Bij de gebruikelijke gecontroleerde aflevering wordt getracht om
  kort na of tegelijk met de vaststelling wie de betrokken personen
  zijn tot arrestatie over te gaan en de gevolgde zendingen in beslag
  te nemen. In sommige gevallen wordt echter besloten niet de eerste
  ontvanger te arresteren, maar na diens identificatie te bezien aan
  wie hij de zending doorlevert. De inbeslagneming kan ook (al dan
  niet in combinatie met een arrestatie) in de tweede of derde hand
  geschieden. In een aantal gevallen zullen dan personen die bij de
  eerste aflevering betrokken waren niet (meer) kunnen worden
  gearresteerd. Voor de situatie waarin wel inbeslaggenomen
  wordt,
  maar geen arrestaties plaatsvinden wordt de term geveegd
  gehanteerd.

  De voorzitter:
  Ik wil nog even ergens op terugkomen. U sprak van vegen; dat
  betekent dat een door u als mogelijk verdacht aangemerkte container
  door de douane in de haven bekeken wordt. Er worden verdovende
  middelen aangetroffen, meestal met behulp van een hond, denk ik,
  waarna er geveegd wordt. Dat wil dus zeggen: de partij wordt
  vernietigd.
  De heer Huisman:
  Inderdaad. In een aantal gevallen is er onvoldoende
  opsporingscapaciteit, waardoor besloten wordt om een partij te
  vegen.
  De voorzitter:
  Hoeveel is er in het afgelopen jaar geveegd omdat de
  FIOD niet genoeg opsporingscapaciteit had?
  De heer Huisman:
  Ik schat dat dat ongeveer 80 ton is. Noot Uit
  paragraaf 5.4.1 zal blijken dat met enige regelmaat onbedoeld
  partijen die gecontroleerd worden afgeleverd op de markt komen. Van
  die gevallen moeten worden onderscheiden de gevallen waarbij bewust
  niet wordt opgetreden (geen arrestaties, noch inbeslagnemingen): in
  die gevallen spreekt de commissie van doorlatingen. Deze kunnen
  tweerlei doel hebben: 1) de doorlating kan dienen om de organisatie
  die een partij drugs als lijntest heeft verzonden in de waan te
  laten dat zij een goede lijn heeft opgezet, teneinde een grotere
  lading in beslag te kunnen nemen; 2) de doorlating kan dienen om
  een informant van de politie door zijn succesvolle optreden te
  laten groeien ten opzichte van de organisatie, ten gevolge waarvan
  hij hoogwaardiger informatie zou kunnen leveren. Daarnaast speelt
  ook het zicht krijgen op de organisatie (de structuur, de
  opslagplaatsen, de werkwijze e.d.) een rol. Overigens wordt
  doorlating soms aangeduid als doorlevering. Gecontroleerde
  afleveringen waarbij tevens onder regie van politie en openbaar
  ministerie koeriersdiensten worden verricht kunnen evenals de
  doorlatingen uiteraard worden beschouwd als infiltratie: het gaat
  immers om (tijdelijke) ondersteuning van een criminele organisatie.
  Dat is ander in het geval waarbij de gecontroleerde aflevering of
  doorlating slechts bestaat in observatie. Toch wordt hierop in het
  kader van de infiltratie nader ingegaan, al was het maar omdat de
  politie dan de criminele organisatie in staat stelt tijdelijk haar
  activiteiten voort te zetten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken