• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.3 Juridische grondslag

  5.3 Juridische grondslag

  Het Wetboek van Strafvordering noch enige andere Nederlandse wet
  in formele zin kent de opsporingsmethode infiltratie. Hoewel art. 1
  Sv bepaalt dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze bij
  de wet voorzien, heeft deze bepaling tot nu toe in de rechtspraak
  niet in de weg gestaan aan de toepassing van infiltratie. In de
  jurisprudentie is sedert het Tallonarrest (HR 4 december 1979, NJ
  1980, 356 m.nt ThWvV) infiltratie als opsporingsmethode erkend.
  Reeds in dit arrest kwam de mogelijkheid aan de orde dat de
  infiltrant strafbare feiten (mede)pleegt.

  In enkele internationale verdragen waar Nederland zich aan heeft
  gebonden, komt een van de vooromschreven varianten van infiltratie
  wel voor. Zowel art. 11 van het VN-verdrag tegen de sluikhandel in
  verdovende middelen en psychotrope stoffen als art. 73 van de
  Schengen-uitvoeringsovereenkomst 1990 verplicht de lidstaten ertoe
  dat gecontroleerde aflevering bij illegale handel in verdovende
  middelen en psychotrope stoffen kan worden toegepast. Het
  VN-verdrag clausuleert dit met de woorden indien zulks geoorloofd
  is volgens de grondbeginselen van hun nationale rechtsstelsel; de
  Schengen-uitvoeringsovereenkomst stipuleert dat de
  overeenkomstsluitende partijen deze verbintenis op zich nemen
  overeenkomstig hun Grondwet en hun nationale rechtsorde. Art. 11,
  derde lid VN-verdrag luidt: Illegale zendingen waarvoor
  gecontroleerde aflevering is overeengekomen, kunnen, wanneer de
  betrokken partijen hiermee instemmen, worden onderschept en
  vervolgens worden doorgelaten, waarbij de verdovende middelen of
  psychotrope stoffen onaangeroerd blijven dan wel geheel of
  gedeeltelijk worden verwijderd of vervangen. Tot andere vormen van
  infiltratie dan gecontroleerde aflevering heeft Nederland zich niet
  verplicht. De internationale regelgeving roept reeds de vraag op of
  infiltratie geoorloofd is volgens de grondbeginselen van ons
  nationale rechtsstelsel. In de rechtspraak is de in dit licht
  relevante vraag aan de orde gesteld of en zo ja in hoeverre
  infiltratie een inbreuk kan betekenen op de grondrechten van de
  betrokken burgers/verdachten, in het bijzonder het recht op privacy
  en het recht op een eerlijk proces.

  Wat betreft het recht op privacy stelde het Europese Hof voor de
  Rechten van de Mens (EHRM) dat in de zaak Ldi het gebruik van een
  undercover agent did not, either alone or in combination with the
  telephone interception, affect private life within the meaning of
  art. 8. Noot Uit dit Ldi-arrest blijkt dat van schending
  van de mensenrechten door infiltratie volgens de Europese
  jurisprudentie zeker niet steeds sprake is. Toch houden sommige
  auteurs (bijvoorbeeld advocaat-generaal Myer) rekening met de
  mogelijkheid dat infiltratie onder
  omstandigheden wel in strijd met het recht op privacy zal komen.
  Daarbij valt ook te denken aan de betekenis van art. 10 lid 1
  Grondwet waarin gesteld wordt dat ieder recht heeft op eerbiediging
  van zijn persoonlijke levenssfeer, behoudens bij of krachtens de
  wet te stellen beperkingen.

  Denkbaar is dat zulks het geval is wanneer een
  politie-infiltrant onder aangenomen identiteit zich mengt in een
  geloofsgemeenschap – hetgeen vanwege die aangenomen identiteit als
  infiltratie is aan te merken. Daar immers zal de betrokkene geacht
  kunnen worden ondanks het dikwijls publieke karakter van
  geloofsbijeenkomst toch onbevangen zichzelf te kunnen zijn.

  De heer Koers:
  (…..) Het bijzondere in deze situatie was dat de
  hoofdverdachte in die zaak, die het middelpunt was van, zeg maar,
  zo’n zestig kennissen, vrienden om hem heen, slechts op n publiek
  toegankelijke plaats echt kwam. Dat was in die geloofsgemeenschap.
  (…) En gelijk de eerste keer dat onze politieman zich daar
  vertoonde, gebeurde wat wij gehoopt hadden: de hoofdverdachte zelf
  nam contact met onze man op. (..) Toen hebben wij gezegd: het is
  mooi dat dat contact er is, maar er mag in die gemeenschap absoluut
  niets gebeuren.
  De heer De Graaf:
  Wat bedoelt u met niets gebeuren?
  De heer Koers:
  Al te uitgebreide gesprekken. Want het is een
  geloofsgemeenschap. Maar je kunt wel misschien zo ver komen dat de
  hoofdverdachte onze man een keer wou bezoeken. Dat is gebeurd. Keer
  op keer heb ik erop aangedrongen en hebben de begeleiders erop
  aangedrongen: je mag absoluut geen sturende vragen stellen, er mag
  never een verhoorsituatie ontstaan. Dat is een absolute eis die ik
  gesteld heb. Dat is keer op keer gezegd. Je mag alln proberen
  vertrouwen te wekken in de hoop dat er spontaan een verhaal zou
  komen (..) Van alle bezoeken in de caravan, waar onze infiltrant
  toen woonde, en in het appartement waar hij later woonde, zijn
  video-opnames met geluidopnames gemaakt om dit risico, deze
  discussie uit te sluiten. En van het begin af aan is gezegd: alles
  moet vastgelegd worden; dit moet heel clean, heel zuiver aan de
  rechter voorgelegd kunnen worden. Het onderzoek liep niet goed;
  deze dadergroep kwam op basis van een heel goede analyse in beeld,
  eigenlijk het allerlaatste wat wij konden doen. Er was veel te
  weinig technisch bewijs om ooit via technisch bewijs bij die daders
  te komen. En toen hebben wij gezegd: in deze zaak, afwegend wat er
  gebeurd is, welke schending van privacy of privleven van iemand,
  dus dat tegen elkaar afwegend, is het verantwoord onder de
  voorwaarden die ik net aangaf.
  De heer Rouvoet:
  Vindt u infiltratie in geloofsgemeenschappen
  acceptabel?
  De heer Koers:
  In zijn algemeenheid niet. Noot Wat betreft
  het recht op een eerlijk proces verdienen in verband met de
  infiltratie twee aspecten nadere aandacht. Het Europese Hof voor de
  Rechten van de Mens stelde in de zaak Edwards dat the prosecuting
  authorities disclose to the defense all material evidence for or
  against the accused and that the failure to do so in the present
  case gave rise to a defect in the trial proceedings.
  Noot Dit roept de – nog niet definitief beantwoorde –
  vraag op of het toelaatbaar is met het oog op een eerlijk proces
  dat het openbaar ministerie ten tijde van de terechtzitting
  beschikt over verslaglegging van infiltranten waarover de
  verdediging niet beschikt; aangenomen wordt dat voorafgaand aan de
  zitting wel bepaalde politietactieken en methodes geheim kunnen
  blijven. Het is ten tweede zinvol erop te wijzen dat de infiltrant
  – en zeker de burgerinfiltrant – doorgaans niet bereid is ter
  zitting of bij de rechter-commissaris te worden gehoord.
  Infiltratie zal dan ook in veel gevallen gepaard gaan met anonieme
  getuigenverklaringen, waarop in hoofdstuk 4 Informanten
  reeds is ingegaan vanuit mensenrechtelijk oogpunt.

  Met betrekking tot de vraag of infiltratie geoorloofd is volgens de
  grondbeginselen van ons nationale recht, dient met het oog op
  mogelijke wetgeving ook onder ogen te worden gezien of het
  gerechtvaardigd is dat de overheid personen – al dan niet met een
  criminele achtergrond – (onrechtmatige) handelingen laat
  verrichten. Het Wetboek van Strafvordering kent ten dezen geen
  algemene bepalingen. Wanneer de overheid anderen van hun vrijheid
  berooft, inbreuk maakt op hun recht op huisvrede, of goederen
  afneemt, worden deze potentieel strafbare gedragingen (vergelijk
  artt. 282, 138 en 310 Sr) gerechtvaardigd indien de overheid
  bijvoorbeeld op grond van wettelijke strafprocessuele bevoegdheden
  tot deze handelingen besluit. Dergelijke rechtvaardigende artikelen
  bestaan niet ten aanzien van bijvoorbeeld het kopen van drugs (in
  het kader van een pseudo-koop), het rijden van een drugstransport
  (in het kader van koerierswerk bij een gecontroleerde aflevering)
  of zelfs maar de levering van een loods (in het kader van de
  medeplichtigheid aan de deelnemers van een criminele organisatie).

  Het Wetboek van Strafrecht kent ook geen afzonderlijke
  strafuitsluitingsgrond, met betrekking tot door de overheid
  gepleegde strafbare feiten (zie hoofdstuk 2 Juridisch
  kader)
  . Dit impliceert dat het geldende materile strafrecht
  geen afdoende regeling kent met betrekking tot strafbare feiten die
  door infiltranten worden
  gepleegd.
  Deze lacune staat er niet aan in de weg dat het
  opportuniteitsbeginsel (art. 167 Sv) aan het openbaar ministerie de
  ruimte laat om van vervolging af te zien op gronden aan het
  algemeen belang ontleend – of, naar de heersende interpretatie van
  genoemd artikel, dat het openbaar ministerie slechts tot vervolging
  zal overgaan indien zulks in het algemeen belang is. Het openbaar
  ministerie kan de infiltrant een zogenaamde vrijwaring van
  vervolging geven. In dit verband wordt eraan herinnerd dat de
  vervolgingsbeslissing wordt geleid door de beginselen van een goede
  procesorde. Dat heeft als consequentie dat de infiltrant die
  optreedt onder regie van politie en openbaar ministerie naar alle
  waarschijnlijkheid met succes een beroep kan doen op het bij hem
  gewekte vertrouwen dat hij niet zal worden vervolgd.

  Uiteraard zal de beslissing van het openbaar ministerie in hoge
  mate afhangen van de vraag of respectievelijk in welke mate de
  infiltrant zich heeft gehouden aan de door het openbaar ministerie
  terzake infiltratie gestelde regels. In de Richtlijnen infiltratie,
  vastgesteld in de vergadering van procureurs-generaal d.d. 20
  februari 1991 worden voorwaarden, werkmethoden, de rechtspositie
  van de infiltrant, het centraal voorwaardenscheppend orgaan, de
  gecontroleerde aflevering en de internationale samenwerking
  geregeld. De richtlijn noemt vier voorwaarden:

  1. De infiltrant mag door zijn optreden de verdachte niet
  brengen tot ander handelen dan waarop zijn opzet te voren reeds was
  gericht. Dit verbod van uitlokking wordt aangeduid als het
  Tallon-criterium, naar de naam van het arrest waarin het werd
  geformuleerd.

  De heer Corstens:
  De Hoge Raad heeft gezegd dat het middel gehanteerd mag
  worden, als het maar niet zo is dat de verdachte wordt gebracht tot
  iets waarop zijn opzet niet gericht was. Opzet moet je hier
  verstaan als algemene intentie, algemene bereidheid. Het mag niet
  zo zijn dat je iemand die, bijvoorbeeld, in financile moeilijkheden
  verkeert over de streep trekt. Iemand die in het geheel nog niet
  was ingevoerd in het criminele drugsmilieu houdt de politie voor
  dat hij, als infiltrant, in korte tijd veel geld kan verdienen door
  aan een drugstransport mee te werken. Dat is door de Hoge Raad
  verboden. Als je dat doet, mag het aldus verkregen bewijsmateriaal
  niet tot bewijs meewerken. Dat is een voorwaarde (…).

  Noot

  2. Het optreden van de infiltrant dient plaats te vinden na
  goedkeuring door het openbaar ministerie, onder regie van de
  recherchechef en in nauw overleg met de betrokken officier van
  justitie. Volgens het Amsterdamse Hof 4 februari 1993, NJ 1994, 113
  brengt geen rechtsregel met zich mee dat de officier van justitie
  belast is met de dagelijkse leiding van een pseudo-koop-actie en
  dat hij bij voortduring en ononderbroken op de hoogte zou moeten
  worden gebracht, indien die activiteiten haar normale en voorziene
  gang gaan. Inmiddels heeft de Vergadering van procureurs-generaal
  in december 1994 besloten dat de meeste infiltratie-acties ter
  toetsing moeten worden voorgelegd aan de Centrale
  toetsingscommissie (zie hierna).

  3. De toepassing van infiltratie moet voldoen aan de eisen van
  proportionaliteit en subsidiariteit en zorgvuldigheid. De aard van
  de op te sporen feiten moet de toepassing rechtvaardigen en andere
  meer gebruikelijke opsporingstechnieken moeten onvoldoende
  effectief geacht kunnen worden. De HR 4 januari 1994, NJ 1994, 294
  stelde dat bij beoordeling of voldaan is aan de eisen van
  proportionaliteit (..) niet alleen de ernst van de feiten van
  belang is maar ook de wijze waarop en de mate waarin ten behoeve
  van opsporing en vervolging van die feiten wordt opgetreden in het
  criminele milieu.

  Wat de subsidiariteit betreft: infiltratie wordt beschouwd als
  ultimum remedium, maar dit punt is in de rechtspraak nog weinig aan
  de orde geweest. Er wordt – zoals gebruikelijk – in dezen van
  rechtmatig politie-optreden uitgegaan en het is uiteraard voor de
  verdediging heel moeilijk aan te voeren welke andere methoden
  gebruikt hadden kunnen worden. Het Hof Den Bosch heeft eenmaal het
  openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard omdat het een
  infiltratie niet vond voldoen aan de eis van subsidiariteit.
  Noot 4. Als infiltrant dient bij voorkeur alleen een
  speciaal daarvoor opgeleide politiefunctionaris te worden ingezet.
  Reeds in het arrest van HR 1 november 1983, NJ 1984, 586 mn GEM
  werd de burger-infiltrant toelaatbaar geacht; zie ook Hof Amsterdam
  27 november 1984, NJ 1985, 256 en HR 17 januari 1989, NJ 1989, 575
  m.nt ‘tH.

  In de rechtspraak ligt de meeste nadruk op het eerste en derde
  criterium. De Hoge Raad achtte het niet van belang of de verdachte
  op het moment van de inzet van een infiltrant reeds tot de kring
  der verdachten behoort (HR 4 december 1990, NJ 1991, 327) en of de
  verdachte naar het buitenland is gelokt (HR (civiele kamer) 9
  september 1994, NJ 1995, 44) Noot. Zoals reeds
  opgemerkt, staat het verbod op uitlokking doorgaans in de weg aan
  een eventuele pseudo-verkoop.

  Met de doorlating van partijen drugs, zodat deze bewust op de markt
  zouden komen, is de Vergadering van procureurs-generaal zich pas
  actief gaan bemoeien na de IRT-affaire. Spraakverwarring met
  betrekking tot de termen gecontroleerd af- en doorlevering en
  doorlating leverde de volgende situatie op:

  De voorzitter:
  Heeft u in het verleden methodes als gecontroleerde
  aflevering en doorlevering in detail in de vergadering van
  procureurs-generaal besproken, met name waar het gaat om de
  operationele kanten van die kwesties?
  De heer Gonsalves:
  Het plegen van strafbare feiten door in te zetten
  infiltranten staat in de infiltratierichtlijnen. Die kwestie is dus
  ook uitgebreid aan de orde gekomen. Er is ook gesproken over

  gecontroleerde aflevering, maar dat is een veel beperkter
  begrip. Het begrip gecontroleerde doorlevering is van heel recente
  tijd. In onze ogen gaat het bij
  gecontroleerde aflevering om
  een heel duidelijke zaak, want dan volg je een partij tot de plaats
  van bestemming. Dan ga je tot aanhouding en inbeslagneming over.
  Dan laat je zo’n partij een tijdje volgen, totdat die van de plaats
  van invoer de plaats van bestemming bereikt, zodat je ook het
  afnemersnetwerk kunt aanpakken. Mits dat goed is georganiseerd en
  van voldoende veiligheidsgaranties is voorzien, zitten daar naar
  mijn mening weinig risico’s aan. Dat is iets wat regelmatig is
  gebeurd en nog steeds gebeurt. De gecontroleerde
  doorlevering…
  De voorzitter:
  Zoals wij het doorlaten nu noemen.
  De heer Gonsalves:
  …houdt in het doorlaten met het risico dat niet op de
  plaats van bestemming tot inbeslagneming wordt overgegaan. Dat doe
  je, omdat je hoopt daardoor op den duur informatie te krijgen die
  leidt tot de aanhouding van de gehele groep. Dat is naar mijn
  mening de definitie van gecontroleerde doorlevering. Daarvan hebben
  wij gezegd dat dit alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag.
  Daarbij doet zich weer die afweging van proportionaliteit voor. Het
  mag alleen met toestemming van het
  College van

  procureurs-generaal.

  De voorzitter:
  Heeft u in de afgelopen jaren die speciale casus besproken
  waarbij dat is toegepast? Heeft u daar toestemming voor
  gegeven?
  De heer Gonsalves:
  Neen, want dat wisten wij niet.
  De voorzitter:
  Dat wist u niet?
  De heer Gonsalves:
  Neen. Noot
  De heer Corstens:
  Ik heb het misschien verkeerd verstaan, dat zou kunnen. Wij
  weten dat waarnemen moeilijk is. Toen mijnheer Gonsalves hier
  gisteren zat, zei hij dat er geen sprake zou zijn van gecontroleerd
  doorleveren, althans dat het op het PG-niveau niet aan de orde zou
  zijn geweest. Ik heb mij verbaasd afgevraagd of de
  procureur-generaal, mijnheer Gonsalves, niet de circulaire van 20
  februari 1991 kent, die dit impliceert naar mijn gevoel. Maar ik
  kan het verkeerd begrepen hebben.
  Noot

  De Vergadering van procureurs-generaal heeft op 6 december 1994
  besloten dat infiltratie-acties vooraf ter toetsing aan de Centrale
  toetsingscommissie (CTC) (zie ook 5.5) moeten worden voorgelegd, te
  weten: zoals pseudo-koop en de gecontroleerde aflevering gericht op
  inbeslagneming (welke laatste moet worden – alle (inter-)nationale
  (projectmatige) infiltratiezaken met uitzondering van eenmalige of
  kortlopende acties aangemeld ter registratie aan de CTC);

  van criminele infiltranten, die onder regie en gezag van het
  openbaar ministerie en politie strafbare feiten – alle vormen van –
  al dan niet langdurige – infiltratieoperaties waarbij gebruik wordt
  gemaakt van informatie (blijven) plegen;

  coverbedrijf of een structuur van coverbedrijven, door middel
  waarvan desgevraagd facilitaire ondersteuning in – alle zogenaamde
  frontstore-operaties waarmee bedoeld wordt het opzetten en/of
  exploiteren van een de vorm van goederen of diensten aan criminele
  groeperingen of organisaties wordt aangeboden; De CTC houdt zich
  dus eigenlijk bezig met alle in dit hoofdstuk behandelde methoden,
  behoudens de – alle infiltratie-operaties, waarbij gebruik gemaakt
  wordt van niet criminele burgerinfiltranten. Noot eenvoudige
  gevallen van pseudo-koop en gecontroleerde aflevering. Tot 28
  november 1995 zijn door de CTC 72 acties getoetst, waarvan 50 in
  verband met infiltratie (zie ook 5.5.4). Niet alle 72 aangemelde
  zaken leidden tot daadwerkelijke toetsing, dit als gevolg van
  bijvoorbeeld het feit dat het hier geen zaak voor de CTC betrof of
  dat gesproken moest worden van een informant en nog niet van een
  infiltrant.

  Tabel 1:
  Politie-infiltratie aangemeld bij de CTC Zaak
              1. Handel in verdovende
  middelen
  Toetsingsverzoek          
    Inzet Nederlandse en buitenlandse politie-infiltranten en
  plegen
  strafbare feiten (pseudo-koop, vervoer van en investering in
  drugs). Duur             anderhalf
  jaar Voorleggen aan rechter          
    ja Toestemming en oordeel CTC        
      Ja. Goede psychosociale begeleiding van een
  medewerker van het PIT en handelen conform de Nederlandse
  richtlijnen infiltratie . Schriftelijke afspraken met buitenlandse
  autoriteiten voor vrijwaring en via rogatoire commissie.
  Investering conform Tip-, toon- en voorkoop, aansturen op maximaal
  aantal kilo’s in transport. Voorleggen aan minister. Zaak  
            2. Handel in XTC en organiseren
  house party’s.
  Toetsingsverzoek        
      Politie-infiltratie met pseudo-koop. Duur  
            twee maanden Voorleggen aan
  rechter             nee Toestemming
  en oordeel CTC             Ja, als
  niet wordt afgeweken van aard en duur inzet. Zaak    
          3. Handel in verdovende middelen.

  Toetsingsverzoek Inzet Duitse pseudokoper in Nederland. Duur
  Voorleggen aan rechter            
  ja, operatie is vooraf getoetst door Duitse RC. Toestemming en
  oordeel CTC             Ja, als niet
  wordt afgeweken van aard en duur inzet Zaak      
        4. Criminele organisatie: o.a. verdovende
  middelen, moord,
  fraude, corruptie.
  Toetsingsverzoek             Inzet
  politie-infiltrant Duur            
  ongeveer half jaar Voorleggen aan rechter      
        ja, per proces-verbaal in zaaksdossier.
  Toestemming en oordeel CTC          
    Nee, eerst meer informatie. Zaak      
        5. Handel in verdovende middelen en

  fraude. Toetsingsverzoek          
    Inzet politie-infiltrant Duur        
      ongeveer half jaar Voorleggen aan rechter  
            Ja, in procesverbaal.
  Toestemming en oordeel CTC          
    Ja, als tot daadwerkelijke infiltratie wordt overgegaan dan
  terugkoppeling. Zaak            
  6. Handel in wapens en springstof.
  Toetsingsverzoek  
            Duitse politie-infiltrant die
  eventueel vooraankopen moet doen. Duur        
      Nog niet bekend of opsporingsmethode tot vervolgbare
  zaak zal leiden.
  Voorleggen aan rechter            
  Ja, het traject kan worden opgestart. Toestemming en oordeel CTC
              Wanneer strafbare
  handelingen gaan worden verricht moet nieuwe toetsing plaatsvinden.
  Zaak             7. Criminele
  organisatie: o.a. handel in verdovende middelen en vuurwapens,

  fraude, geweld. Toetsingsverzoek        
      Inzet politie-infiltrant. In dit kader opzetten
  frontstore en direct afluisteren in combinatie met video. Duur
              vijf maanden Voorleggen
  aan rechter             In principe
  via infiltratie-proces-verbaal naar rechter. Toestemming en oordeel
  CTC             Toetsing achteraf van
  een niet succesvolle aktie. Inzet PIT is goed bevonden. Echter het
  voornemen tot direct afluisteren had de CTC afgekeurd. Geen
  gevolgen omdat aktie zonder resultaat gestopt is. Zaak  
            8. Criminele organisatie: o.a.
  handel in verdovende middelen,
  fraude en
  corruptie. Toetsingsverzoek        
      Inzet politie-infiltranten caf-infiltratie met een
  frontstore. Duur Voorleggen aan rechter        
      Ja Toestemming en oordeel CTC      
        Toetsing achteraf. PIT-actie is, hoewel
  onsuccesvol, wel terecht geweest. Zaak      
        9. Criminele organisatie o.a. gericht op
  verspreiding kinderporno.
  Toetsingsverzoek      
        Politie-ambtenaar wordt onder pseudoniem
  donateur van een Bulletin Board System (porno). Duur    
          zes tot acht weken Voorleggen aan
  rechter             Indien nodig
  Toestemming en oordeel CTC          
    Ja,maar gelet moet worden op risico van uitlokking en
  aantasting privacy, indien besloten wordt externe bestanden aan te
  bieden. Zaak             10.
  Criminele organisatie: o.a. handel verdovende middelen en
  vuurwapens, geweld,
  corruptie en prostitutie.
  Toetsingsverzoek            
  Politie-infiltrant Duur            
  voorlopig drie maanden Voorleggen aan rechter      
        Ja Toestemming en oordeel CTC    
          Ja inzake de orinterende
  informatiefase. Wanneer contact ontstaat, dan opnieuw ter toetsing
  voorleggen. Zaak             11.
  Handel verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek    
          Inzet Nederlandse en buitenlandse
  politie-infiltranten. Twee doorlatingen. Duur      
        bijna een jaar Voorleggen aan rechter  
            nee Toestemming en oordeel CTC
              Toetsing achteraf.
  Gunstig oordeel over doorlatingen, gezien het grote belang van de
  zaak uit maatschappelijk en crimineel-politiek oogpunt, voorgelegd
  aan PG-vergadering. Zaak          
    12. Grootscheepse handel in gestolen goederen

  Toetsingsverzoek             Inzet
  politie-infiltrant en bewijsaankopen. Duur      
        ongeveer zes weken Voorleggen aan rechter
              ja Toestemming en oordeel
  CTC             Ja. Zaak  
            13. Handel in verdovende
  middelen
  Toetsingsverzoek          
    Inzet politie-infiltrant Duur        
      anderhalf jaar Voorleggen aan rechter    
          ja Toestemming en oordeel CTC  
            Voorlopige toestemming tot een
  concreet scenario voor de werkzaamheden van de infiltrant
  beschikbaar is. Zaak            
  14. Handel in verdovende middelen, diefstal en geweld.

  Toetsingsverzoek            
  Politie-infiltratie en frontstore(transport) Duur Voorleggen aan
  rechter             ja Toestemming en
  oordeel CTC             Toetsing
  achteraf. Zaak             15.
  Handel in verdovende middelen, smokkel van grondstoffen voor
  vervaardiging,
  witwassen en geweld. Toetsingsverzoek
              Politie-infiltranten en
  frontstore. Strafbare feiten denkbaar i.d.v.v aankopen harddrugs of
  transport. Duur             een jaar
  Voorleggen aan rechter             ja
  Toestemming en oordeel CTC          
    Nee, zaak opnieuw voorleggen met concreter scenario. Zaak
              16. Criminele
  organisatie: handel in verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek
              Politie-infiltrant Duur
              9 maanden Voorleggen aan
  rechter             ja Toestemming en
  oordeel CTC             Nee, er is
  vooralsnog geen duidelijk scenario en de onderliggende CID-info is
  verouderd. Tevens is vastgesteld dat zowel de zaaksofficier als de
  tactische chefs onvoldoende op de hoogte zijn. Dit
  wordt als klassiek en achterhaald beschouwd door de CTC. Zaak
              17. Handel in XTC.

  Toetsingsverzoek            
  Politie-infiltrant en vooraankopen Duur        
      2 maanden Voorleggen aan rechter      
        Beslissing hangt af van wel/niet vervolgbare
  zaak. Toestemming en oordeel CTC          
    Ja, maar denk aan uitlokking en goede vastlegging. Zaak
              18. Handel in verdovende
  middelen en
  witwassen. Toetsingsverzoek    
          Inzet politie-infiltrant met
  (financile) frontstore. Duur          
    3 maanden Voorleggen aan rechter        
      ja Toestemming en oordeel CTC      
        Nee, afbreukrisico zowel voor de infiltrant
  als politiek te groot. Zaak          
    19. Criminele organisatie in de handel synthetische drugs in
  GB en NL.
  Toetsingsverzoek          
    Inzet Nederlandse en Britse politie-infiltranten in NL
  (transport) en gecontroleerde aflevering. Duur      
        4 maanden Voorleggen aan rechter    
          ja Toestemming en oordeel CTC  
            Ja, als alle afspraken met de
  Engelse autoriteiten schriftelijk worden vastgelegd.
  Tabel 2:
  Burgerinfiltratie aangemeld ter toetsing aan de CTC
  Zaak             1. Handel in
  verdovende middelen
  Toetsingsverzoek      
        Burgerinfiltratie met een gecontroleerde
  aflevering Duur             een maand
  Voorleggen aan rechter             In
  beginsel niet Toestemming en oordeel CTC Ja, als niet wordt
  afgeweken van aard en duur inzet. Zaak      
        2. Handel in verdovende middelen

  Toetsingsverzoek            
  Burgerinfiltratie en het plegen van strafbare feiten (vervoer
  drugs). Duur             een dag
  Voorleggen aan rechter            
  Bij zaaksdossier wordt CID-proces-verbaal over de aard van de
  gebruikte methode gevoegd. Toestemming en oordeel CTC Ja. Melden
  als omvang en/of gedeelte van transport dat niet kan worden
  onderschept bekend is. Zaak          
    3. Handel in verdovende middelen
  Toetsingsverzoek  
            Inzet niet criminele
  burgerinfiltrant en het plegen van strafbare feiten. Duur  
            drie maanden
  Voorleggen aan rechter            
  Een operationeel CID-proces-verbaal wordt bij zaaksdossier gevoegd.
  Toestemming en oordeel CTC Ja. Activiteiten infiltrant mogen niet
  in het buitenland. Afspraken schriftelijk vastleggen en informant
  waarschuwen voor consequenties als afspraken worden geschonden.
  Zaak             4. Platte
  politieambtenaar met nevenactiviteit drugshandel.

  Burgerinfiltratie en plegen strafbare feiten. Duur  
            zes weken Voorleggen aan rechter
              Indien noodzakelijk
  Toestemming en oordeel CTC Ja, als niet wordt afgeweken van aard en
  duur inzet. Zaak             5.
  Handel in verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek    
          Burgerinfiltratie met doorlaten. Duur
  Voorleggen aan rechter            
  nee Toestemming en oordeel CTC Nee. Observatie van deze partij is
  niet verzekerd. Tevens is niet zeker of de volgende partij wel
  komt. Zaak             6. Handel
  in verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek      
        Inzet buitenlandse burgerinfiltrant met
  doorlaten. Duur Voorleggen aan rechter        
      Ja. Toestemming en oordeel CTC Test door gesprekken
  betrouwbaarheid en stel plan van aanpak op. Zaak    
          7. Handel in verdovende middelen.

  Toetsingsverzoek             Inzet
  buitenlandse burgerinfiltrant met doorlaten. Duur Voorleggen aan
  rechter             ja Toestemming en
  oordeel CTC Ja. Goede afspraken maken met buitenlandse autoriteiten
  en deze vastleggen. Zaak          
    8. Handel in verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek
              Burgerinfiltratie met
  doorlaten. Duur Voorleggen aan rechter        
      nee Toestemming en oordeel CTC Ja, als omvang
  transport niet groter wordt dan gemeld.
  Zaak             9. Handel in
  verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek      
        Burgerinfiltratie met doorlaten in kader
  frontstore. Duur Voorleggen aan rechter Toestemming en oordeel CTC
  Oordeel opgeschort. Zaak          
    10. Ontmantelen XTC-laboratoria.
  Toetsingsverzoek  
            Burgerinfiltratie met strafbare
  feiten. Duur             twee maanden
  Voorleggen aan rechter            
  nee Toestemming en oordeel CTC Ja, als aard en duur operatie niet
  veranderen. Zaak             11.
  Handel in XTC-pillen.
  Toetsingsverzoek      
        Burgerinfiltrant en een strafbare feit
  (chauffeur) Duur             een paar
  dagen Voorleggen aan rechter          
    nee Toestemming en oordeel CTC Ja, als aard en duur operatie
  niet veranderen. Afspraken schriftelijk vastleggen en op
  consequenties wijzen bij schending. Zaak      
        12. Grote criminele organisatie: o.a. handel
  drugs,
  fraude, corruptie. Toetsingsverzoek  
            Burgerinfiltratie en plegen
  strafbare feiten (transport) Duur        
      drie maanden Voorleggen aan rechter    
          nee Toestemming en oordeel CTC Ja, als
  gelet wordt op afbreukrisico infiltrant en politiek. Alle afspraken
  schriftelijk vastleggen en wijzen op consequenties bij schending.
  Verdiensten afdragen. Zaak          
    13. Handel in harddrugs
  Burgerinfiltrant
  Toetsingsverzoek Duur Voorleggen aan rechter      
        nee Toestemming en oordeel CTC Ja,
  terugkoppeling als meer bekend wordt over omvang partij en het
  Nederlandse traject. Zaak          
    14. Criminele organisatie: o.a. XTC-laboratorium, geweld en
  vuurwapens.
  Toetsingsverzoek          
    Burgerinfiltrant en strafbare feiten Duur    
          drie maanden Voorleggen aan rechter
              nee Toestemming en
  oordeel CTC
  Oordeel opgeschort. Later niet meer nodig. Zaak    
          15. Handel in verdovende middelen

  Toetsingsverzoek             Inzet
  burgerinfiltrant Duur            
  twee en een halve maand Voorleggen aan rechter Toestemming en
  oordeel CTC Ja, afspraken schriftelijk vastleggen en wijzen op
  consequenties bij schending. Zaak        
      16. Criminele organisatie: o.a. verdovende middelen,
  vuurwapens, geweld.
  Toetsingsverzoek      
        Inzet burgerinfiltrant en plegen strafbare
  feiten. Duur Voorleggen aan rechter        
      nee Toestemming en oordeel CTC Ja, schriftelijke
  vastlegging afspraken en gewezen moet worden op consequenties bij
  schending. Zaak             17.
  Criminele organisatie: verdovende middelen,
  fraude,
  geweld,
  corruptie. Toetsingsverzoek      
        Inzet burgerinfiltrant en gecontroleerde
  aflevering. Duur             een jaar
  Voorleggen aan rechter            
  nee Toestemming en oordeel CTC Toetsing achteraf Zaak  
            18. Handel in verdovende
  middelen.
  Toetsingsverzoek          
    Inzet niet criminele burgerinfiltrant. Duur Voorleggen aan
  rechter             nee Toestemming
  en oordeel CTC Ja. Zaak          
    19. Criminele organisatie: o.a. mensenhandel en verdovende
  middelen.
  Toetsingsverzoek          
    Inzet burgerinfiltrant en strafbare feiten. Duur  
            een jaar Voorleggen aan rechter
              nee Toestemming en
  oordeel CTC Toetsing achteraf. CTC is van mening dat infiltrant
  verdiensten had moeten afstaan. Afbreukrisico is ook erg groot.
  Advies om zaak niet voor de rechter te brengen. Zaak  
            20. Handel verdovende
  middelen.
  Toetsingsverzoek          
    Inzet burgerinfiltrant en strafbare feiten (financier en
  bewaker
  drugshandel) Duur Voorleggen aan rechter      
        nee Toestemming en oordeel CTC Ja, gezien de
  relatief korte duur en lichte vorm van de aktie, de betrouwbaarheid
  van de infiltrant, het feit dat in detentie dit transport is
  voorbereid en de partij gepakt zal worden. Wel moet aandacht
  besteed worden aan het afbreukrisico. Zaak      
        21. Handel in verdovende middelen.

  Toetsingsverzoek             Aktie
  niet criminele burgerinfiltrant van de DEA, leidt waarschijnlijk
  tot gecontroleerd aflevering in transito. Duur      
        twee maanden Voorleggen aan rechter  
            ja, indien buitenlands onderzoek
  tot bewijzen tegen Nederlandse verdachten leidt. Toestemming en
  oordeel CTC Ja, omstotelijk moet vaststaan dat er geen sprake was
  van uitlokking, DEA contact op NL bodem onder Nederlandse
  pol./just.-regie en primair gericht op bewijsvergaring van NL
  verdachten, partij moet in VS in beslag worden genomen en landelijk
  officier inlichten. Zaak          
    22. Handel in verdovende middelen, geweld,
  corruptie
  en zedendelicten. Toetsingsverzoek      
        Burgerinfiltrant en doorlaten. Duur Voorleggen
  aan rechter             nee
  Toestemming en oordeel CTC Toetsing achteraf. Gunstig oordeel over
  hoeveelheden doorgelaten harddrugs voorgelegd aan PG-college.
  Zaak             23. Handel in
  verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek      
        DEA burgerinfiltrant en doorlaten Duur  
            een jaar Voorleggen aan rechter
              nee Toestemming en
  oordeel CTC Toetsing achteraf. Gunstig oordeel over hoeveelheden
  doorgelaten drugs voorgelegd aan PG-vergadering. Zaak  
            24. Produceren van synthetische
  hardrugs.
  Toetsingsverzoek          
    Burgerinfiltrant die reparatiewerkzaamheden verricht
  aan amfetaminelaboratorium. Duur Voorleggen aan rechter  
            nee Toestemming en oordeel CTC
  Zaak is ingetrokken door meningsverschil politie en hoofdofficier.
  Zaak             25. Handel in
  verdovende middelen en diefstal en export van auto’s.

  Toetsingsverzoek            
  Burgerinfiltrant en doorlaten (vervoer gestolen auto’s) Duur
  Voorleggen aan rechter            
  nee Toestemming en oordeel CTC Ja. Zaak      
        26. Handel in verdovende middelen en
  geweldsdelicten.
  Toetsingsverzoek        
      Niet-criminele burgerinfiltrant en strafbare feiten.
  Duur             een maand Voorleggen
  aan rechter             ja
  Toestemming en oordeel CTC Geen toestemming. Er moet een ander
  scenario bedacht worden. Zaak          
    27. Handel in verdovende middelen en
  corruptie.
  Toetsingsverzoek            
  Niet-criminele burgerinfiltrant en strafbare feiten(transport) Duur
              een twee maanden
  Voorleggen aan rechter            
  nee Toestemming en oordeel CTC Ja, criminele verdiensten afdragen
  in ruil voor justitile beloning. Zaak      
        28. Handel in verdovende middelen en

  witwassen. Toetsingsverzoek        
      Inzet burgerinformant (!) voor aankoop monsters. Duur
              anderhalf jaar Voorleggen
  aan rechter             in principe
  niet Toestemming en oordeel CTC Toetsing achteraf. Geen oordeel
  bekend. Zaak             29.
  Handel in verdovende middelen.
  Toetsingsverzoek    
          Inzet gestuurde burgerinformant die
  geen strafbare handelingen verricht. Duur      
        drie maanden Voorleggen aan rechter  
            nee Toestemming en oordeel CTC
  Toetsing wanneer informant burgerinfiltrant wordt. Zaak  
            30. Handel in verdovende
  middelen,
  fraude en corruptie.
  Toetsingsverzoek             Inzet
  niet-criminele burgerinfiltrant en plegen strafbare feiten en deals
  met criminelen. Duur Voorleggen aan rechter      
        nee Toestemming en oordeel CTC Eerste toetsing
  geen toestemming. Getwijfeld wordt over de stuurbaarheid van de
  burgerinfiltrant . Tweede toetsing nog geen toestemming.
  Kwetsbaarheid infiltrant te groot. Derde keer wel toestemming onder
  voorwaarden: schriftelijke vastlegging afspraken informant, runners
  moeten hem wijzen op eigen verantwoordelijkheid. Zaak  
            31. Handel in verdovende
  middelen
  Toetsingsverzoek          
    Informant adviseert voor opzetten frontstore: legaal im- en
  exportbedrijf Duur             drie
  maanden Voorleggen aan rechter          
    nee Toestemming en oordeel CTC Nog geen toestemming nodig.
  Pas als strafbare feiten worden verricht. Verder snel een OvJ
  betrekken. Op grond van de toetsingen kan een interpretatie worden
  gegeven van de wijze van inhoudelijke beoordeling door de CTC van
  infiltratie-activiteiten.
  De heer Vos:
  Welke criteria legt u aan? Er is geen wettelijke basis
  en dus moeten die criteria ergens vandaag worden gehaald. Waaraan
  ontleent u uw criteria?
  De heer Jansen:
  U bedoelt toetsingscriteria?
  De heer Vos:
  Ja.
  De heer Jansen:
  Voor een aantal zaken zijn er geen wettelijke
  regelingen. Wel zijn er zaken zoals
  infiltratie, waarvoor er
  een richtlijn bestaat. Die richtlijn geeft een aantal criteria aan.
  Dat zijn ook de criteria die in de rechtspraak hun weg hebben
  gevonden. Ik noem de uitgangspunten van proportionaliteit en
  subsidiariteit. Is wat je wil in verhouding met de zaak? Kan het
  beoogde resultaat niet met andere, minder vrstrekkende middelen
  worden bereikt? Erg belangrijk is ook het principe dat voorkomen
  wordt dat men in uitlokkingssituaties terechtkomt. Dit criterium
  gaat ook wel door voor het Tallon-criterium, genoemd naar een zaak
  die door de Hoge Raad is behandeld. Men mag de verdachte niet
  brengen tot handelingen die hij niet uit zichzelf zou willen
  plegen. Voorts kijken wij ook naar de behoorlijkheid en de
  controleerbaarheid van het traject, de regie die wordt gevoerd en
  de risico’s die men een infiltrant laat lopen. Daarbij kan het gaan
  om zijn veiligheid maar ook om de vraag of niet te gemakkelijk
  tegen een infiltrant is gezegd: je gaat wel onder onze regie
  strafbare feiten plegen maar maak je geen zorgen want we houden je
  straks wel buiten de zaak. Dat wordt soms wat t gemakkelijk gezegd
  en het is onze taak om te toetsen of dit inderdaad zonder
  kleerscheuren kan. Een ander punt waaraan wij absoluut stringent
  toetsen, is de kwestie van de
  verdiensten van de infiltrant.
  Daarin zijn wij zeer rigoureus. Wij vinden het niet acceptabel dat
  een infiltrant criminele
  verdiensten uit zijn activiteiten
  krijgt. Het is een duidelijke eis onzerzijds dat dit niet gebeurt
  en dat er wordt gezorgd voor een passende beloning in het kader van
  de tipgeldregeling. Met betrekking tot het maken van afspraken met
  infiltranten hameren wij op het vastleggen van die afspraken. Daar
  gaan wij vrij ver mee. Wij verlangen ook wel dat die afspraken niet
  alleen schriftelijk worden vastgelegd maar ook worden getoond aan
  de
  CTC. Noot

  In het afgelopen jaar is de meeste melding gemaakt van de
  (voorgenomen) inzet van burgerinfiltratie, te weten 31 keer.
  Hierbij zitten zowel Nederlandse als buitenlandse
  burgerinfiltranten, meestal gepaard gaande met het
  plegen van strafbare feiten zoals het doen van vooraankopen en
  transport van verdovende middelen. De duur van de inzet varieert
  van een dag tot anderhalf jaar. Er zijn vier niet criminele
  burgerinfiltranten aangemeld. De voorwaarden die aan de inzet van
  burgerinfiltranten gesteld worden zijn onder meer: stellen;

  – er mag niet worden afgeweken van de aard en de duur van de
  inzet zonder de CTC hiervan op de hoogte te (o.a. aanhouding) bij
  schending hiervan;
  – afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en de infiltrant
  moet gewezen worden op de consequenties

  • criminele verdiensten moeten worden afgedragen in ruil voor een
   beloning van justitie;
  • aandacht moet worden besteed aan het beperken van het
   afbreukrisico, zowel voor de infiltrant als politiek.
  • de Nederlandse infiltrant mag doorgaans geen activiteiten in
   het buitenland verrichten. Bij buitenlandse infiltranten moeten
   goede schriftelijke afspraken worden gemaakt met de buitenlandse
   autoriteiten en gelet moet worden dat er absoluut geen sprake is
   van uitlokking;

  middelen gemeld worden, inclusief het deel wat eventueel
  uiteindelijk het milieu ingaat; – bij gecontroleerde aflevering of
  doorlating moet de uiteindelijke omvang van een transport
  verdovende Naast burgerinfiltranten wordt ook de inzet van
  politie-infiltranten gemeld ter toetsing, te weten 19 zaken.
  Nederlandse infiltranten behoren tot een Politieel infiltratie team
  (PIT). In vijf zaken zijn buitenlandse politie-infiltranten gemeld,
  al dan niet in combinatie met Nederlandse infiltranten. Incidenteel
  is er sprake van een combinatie met een frontstore of direct
  afluisteren. De duur van inzet varieert van zes weken tot anderhalf
  jaar. De voorwaarden aan de inzet van politie-infiltranten wijken
  niet veel af van die voor burgerinfiltratie. Een tweetal afwijkende
  voorwaarden zijn:

  • goede psycho-sociale begeleiding van de
   politie-infiltrant;
  • in geval van een buitenlandse infiltrant: handelen conform
   Nederlandse richtlijnen, schriftelijke afspraken met buitenlandse
   autoriteiten onder meer over vrijwaring als sprake is van het
   plegen van strafbare feiten en het sturen van een rogatoire
   commissie.

  In het merendeel van de gevallen wordt er toestemming gegeven,
  waarbij de CTC specifieke voorwaarden stelt. In een enkel geval
  worden deze voorwaarden niet nagekomen.

  De voorzitter:
  Ik stel u deze vraag omdat wij enkele gevallen kennen waarin
  u voorwaardelijk toestemming heeft gegeven. In een bepaald traject
  zegt u: misschien is doorlevering mogelijk maar daar moet even mee
  worden gewacht omdat wij nadere informatie willen hebben.
  Vervolgens komt men zes maanden later bij u terug en dan is het al
  gebeurd. Ik doel nu op een zaak waarin het weer gaat om het
  doorlaten van enkele duizenden kilo’s softdrugs, met de bedoeling
  een eventuele harddrugslijn uit te testen. Zo is het gegaan en ik
  vraag mij af, wat nu die toestemming waard is.
  De heer Jansen:
  Het geval waarover u nu spreekt, is bijzonder specifiek. Het
  betrof de methodiek die wel vaker voorkomt. Er komt een
  proefzending van een organisatie die wil nagaan of de afzetlijn
  naar Nederland betrouwbaar is. Men stuurt een partij softdrugs –
  geen grote hoeveelheid; enkele duizenden kilo’s – met de bedoeling
  om, als dat traject goed blijkt te functioneren, later een grotere
  zending harddrugs langs dezelfde lijn binnen te brengen. In het
  geval waarover u nu spreekt, vonden wij de beoogde lijntest niet
  verantwoord.
  De voorzitter:
  Maar het gebeurde tch. Later komt men bij u terug met de
  mededeling: we konden niet anders. Wat is nu het gevolg van het
  feit dat u het (nog) niet verantwoord vond?
  De heer Jansen:
  Het is nadien niet gebeurd onder de regie van politie en
  OM.
  De voorzitter:
  Dan is er toch sprake van onstuurbaarheid? U zegt dat het
  niet moet gebeuren maar het gebeurt toch. Later komt men bij u
  terug met de vraag of men nog verder kan gaan met de

  informant.
  De heer Jansen:
  Wij hebben gezegd dat die lijntest niet verantwoord was. Wij
  hadden problemen met het Tallon-criterium. Wij vonden niet dat het
  OM daaraan kon meewerken. Vervolgens hebben politie en OM hun
  handen van dat proefzendingstraject afgetrokken.
  De voorzitter:
  Maar dan weten OM en politie later toch niet dat het tch is
  gebeurd? Dan doen ze er verder niets meer mee.
  De heer Koekkoek:
  Bovendien hadden ze de partij dan in beslag moeten
  nemen.
  De heer Jansen:
  Maar men wist bij benadering niet wanneer de partij zou
  binnenkomen.
  De voorzitter:
  Later komt men bij u terug met de mededeling dat men met die
  figuur wil verder werken en dat de proefzending al heeft
  plaatsgevonden. Dan blijkt toch dat er nietaan uw voorwaarden is
  voldaan? De vraag is nu niet of u de hele casus wilt doorlopen. De
  vraag is wat voor effect dit heeft.
  De heer Jansen:
  Het is een wat ongelukkige casus. Het OM heeft zich bij onze
  beslissing neergelegd maar de proefzending kwam er toch, zij het
  niet onder regie van politie en OM.
  Noot

  De CTC is tevens gevraagd enkele methoden achteraf te toetsen. De
  methoden waren dan al toegepast.

  De voorzitter:
  In een paar gevallen wordt u gevraagd om achteraf te
  toetsen. Welke zin heeft dat eigenlijk?
  De heer Jansen:
  Ik heb zoven al gezegd dat ik het toetsen achteraf
  problematisch vind. Het ligt ook duidelijk anders dan het toetsen
  vooraf. Enkele trajecten waarin wij achteraf hebben getoetst, waren
  trajecten waarin in de OM-lijn, hoofdofficier en PG, was ingestemd
  met het te lopen traject. Het belang van de toetsing achteraf door
  ons zou kunnen zijn dat wij in een bepaald traject zulke grote
  risico’s zien – dat heeft zich niet voorgedaan – of vinden dat men
  zo volstrekt ernaast heeft gezeten dat wij de mensen die nog met de
  zaak bezig zijn ontraden om dat voort te zetten. Dat is ook in een
  geval gebeurd.
  De voorzitter:
  In een geval is dat gebeurd. In welk geval is dat
  gebeurd?
  De heer Jansen:
  Dat was een geval waarin het probleem zat – het is al even
  aan de orde geweest – van de vrijwaring van de infiltrant. Men had
  gezegd: natuurlijk, wij moeten jou op een bepaald ogenblik ook wel
  aanhouden samen met de andere verdachten, want je speelt een rol in
  die zaak, maar wij halen je er wel uit. Men kwam daarmee in de
  problemen en stuurde toen aan op het maken van een
  vormfout.
  De voorzitter:
  Een welbewuste vormfout?
  De heer Jansen:
  Ja. Wij hebben gezegd dat wij dat volstrekt onaanvaardbaar
  vinden.
  De voorzitter:
  Heeft men toen naar u geluisterd?
  De heer Jansen:
  Toen heeft men naar ons geluisterd in die zin dat men zei:
  wij zijn het niet met je eens. Maar dat is ook de zaak waarin het
  beroep op de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Toen heeft de portefeuillehouder wie gelijk
  gegeven?
  De heer Jansen:
  De portefeuillehouder heeft gezegd: ik vind het
  buitenproportioneel om de hele zaak af te blazen nu je zover bent,
  maar leg je probleem aan de rechter voor; laat de rechter uitmaken
  wat hij ervan vindt en wat hij eventueel…
  De voorzitter:
  Uiteindelijk is die weg van de vormfout dus niet
  gekozen?
  De heer Jansen:
  Dat klopt. Noot Een vraagpunt is overigens
  nog of in geval er een lange termijn infiltratie reeds door het CTC
  is goedgekeurd, ook een in dat kader verrichte gecontroleerde
  aflevering, doorlevering of doorlating opnieuw moet worden
  voorgelegd (om toestemming of ter registratie). Dit punt geldt
  overigens mutatis mutandis eveneens in gevallen waarin de officier
  van justitie toestemming voor bijvoorbeeld een pseudo-koop heeft
  gegeven: men kan zich afvragen hoe vaak de politie in zo’n geval
  mag blijven proberen voordat opnieuw toestemming van de officier
  moet worden gevraagd. Wat betreft de mogelijkheden tot toetsing
  achteraf moet nog gewezen worden op art. 152 Sv. Volgens dit
  artikel maken opsporingsambtenaren ten spoedigste proces-verbaal op
  van een door hen opgespoord strafbaar feit of van hetgeen door hen
  tot opsporing is verricht of bevonden. Het relaas van infiltratie
  in een proces-verbaal is in de jurisprudentie diverse malen aan de
  orde geweest. Volgens Hof Den Bosch 26 juli 1990, NJ 1990, 787
  droeg de afwezigheid van een proces-verbaal inzake pseudo-koop in
  geval van valsemunterij bij aan de niet-ontvankelijkheid van het
  openbaar ministerie. Dat neemt niet weg dat het Hof Amsterdam 4
  februari 1993, NJ 1994, 113 in verband met pseudo-koop stelde: In
  zijn algemeenheid vindt in het recht geen steun het standpunt dat
  opsporingsambtenaren gehouden zijn tot het opmaken van een
  proces-verbaal van iedere verrichting of bevinding in het kader van
  de opsporing van – mogelijk gepleegde – strafbare feiten op straffe
  van niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. (…)
  Weliswaar is het uiteindelijk niet aan de opsporingsambtenaren
  bedoeld om de bedoelde relevantie te bepalen, doch dat neemt niet
  weg dat dezen zich in de eerste plaats daarover een oordeel hebben
  te vormen.
  De voorzitter:
  Maar vindt u dat pseudo-koop ook kan worden toegepast
  als het niet in het proces-verbaal komt, als er niet vervolgd
  wordt?
  De heer De Wit:
  Als pseudo-koop wordt toegepast, vind ik dat die
  actie in het proces-verbaal moet worden opgenomen en ter toetsing
  beschikbaar moet zijn bij de behandeling van een zaak op de
  zitting. Deze vraagstelling wordt wat bemoeilijkt door het wat
  geforceerde onderscheid dat langzamerhand ontstaan is tussen wat
  als de pro-actieve, uitgebouwde CID-fase wordt aangeduid en het
  tactisch onderzoek.
  De voorzitter:
  Het is toch heel simpel? Het betekent dat het in het
  proces-verbaal moet komen en niet zomaar in het CID-traject mag
  worden gestopt.
  De heer De Wit:
  Ja. Noot In het voorgaande is enige relevante
  rechtspraak naar voren gebracht. Het is op deze plaats wellicht
  goed nog eens te benadrukken, dat de rechterlijke toetsing
  noodzakelijkerwijs een beperkte is. Bij afwezigheid van nadere
  wettelijke bepalingen is de rechter slechts in staat te toetsen aan
  grondrechten en aan ongeschreven beginselen van een goede
  procesorde. Wat de laatste betreft zal daarbij in aanmerking moeten
  worden genomen of en in hoeverre de verdediging door het gelaakte
  overheidsoptreden in haar belangen is geschaad. Factoren zoals de
  veiligheid van de infiltrant, de risico’s voor de integriteit van
  het politie-optreden en – meer algemeen – de belangen van derden,
  kunnen door de strafrechter niet of nauwelijks in diens beoordeling
  van een concrete strafzaak worden betrokken. Uit de rechtspraak
  blijkt voorts dat de strafrechter het feit dat door infiltranten
  strafbare feiten zijn gepleegd niet pers (dat wil zeggen anders dan
  in verband met het onder 1-3 van de Richtlijn gestelde) van
  doorslaggevend gewicht acht bij de beoordeling van een concrete
  strafzaak.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken