• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.4 Feitelijk gebruik

  5.4 Feitelijk gebruik

  5.4.1 Kwantitatieve gegevens

  De mate waarin infiltratie voorkomt blijkt moeilijk vast te
  stellen. Gebruik is gemaakt voor wat de politile infiltratie
  betreft van het rapport De Wit, van de ministerile doorlichting en
  van de aanmeldingsformulieren die de Centrale Toetsingscommissie
  hebben bereikt. De uit die rapporten te distilleren cijfers
  verdienen echter kritische aandacht: enkele grote Nederlandse
  infiltratie-projecten konden niet worden teruggevonden in de
  doorlichting. Bovendien relativeert de inhoud van gesprekken met
  personen die zich met politie-infiltratie hebben beziggehouden de
  kwantiteit.

  Wat betreft politile infiltratie maakt het rapport De Wit gewag
  van 78 gevallen in 1994 (1991: 98; 1992: 66; 1993: 59). De
  landelijk CRI officier van justitie, Kuitert, zeg hierover Van de
  78 infiltratieverzoeken resulteerden 65 in een operationeel gevolg,
  terwijl in 13 gevallen niet tot daadwerkelijke actie werd
  overgegaan. Van deze daadwerkelijke acties kunnen 5 acties worden
  aangemerkt als langdurige zaken (varirend van anderhalf tot twee
  jaar), 24 acties die gemiddeld enkele maanden vergden en 36 acties
  die binnen enkele dagen zijn uitgevoerd. In 42 gevallen werd door
  het buitenland een verzoek tot de ANCPI gericht voor Nederlandse
  assistentie; 5 Nederlandse acties hadden een link met het
  buitenland. Noot

  De heer Karstens :
  Daar zitten ook de internationale verzoeken om assistentie
  tussen. Dat kan gaan om zeer kortstondige toevallige ontmoetingen
  van een infiltrant van een buitenlandse opsporingsinstantie met een
  verdachte, bijvoorbeeld op
  Schiphol.
  Noot

  Een dergelijk gesprek dient ook aan de Nederlandse autoriteiten te
  worden gemeld en maakt dus deel uit van de totale hoeveelheid
  infiltratieacties. Een adequater beeld ontstaat met het gegeven dat
  PIT-Oost (n van de twee volledige PIT’s) sedert 1990 slechts 5
  grotere infiltratietrajecten heeft gelopen. In de doorlichting is
  tweemaal sprake van optreden van een buitenlandse undercover-agent,
  terwijl hooguit (afgezien van de gecontroleerde afleveringen) in
  twee andere gevallen duidelijk sprake is van buitenlandse
  betrokkenheid. Zo werd bijvoorbeeld in het onder 5.2.2.
  projectmatige infiltratie genoemde onderzoek naar Turkse
  drugsdealers niet expliciet ten behoeve van de doorlichting gemeld
  dat het hier om buitenlandse infiltranten ging.

  Bij de Centrale toetsingscommissie zijn in 1995 (tot 28
  november) 19 gevallen van politie-infiltratie aangemeld. Voorts
  waren 8 zaken aan de orde waarbij buitenlandse infiltranten een rol
  speelden. Voornoemde cijfers zeggen niets over infiltraties door al
  dan niet criminele burgers. Volgens n van de door ons gesproken
  officieren worden in het kader van elk strafrechtelijk onderzoek
  van enige importantie (aan de lopende band) strafbare feiten
  gepleegd. Niet iedereen drukt zich zo stellig uit, maar slechts
  weinigen zijn het niet met de strekking van deze uitspraak
  eens.

  In de ministerile doorlichting wordt blijk gegeven van 23
  gecontroleerde afleveringen en 37 andere infiltratieacties; daarvan
  zijn er tenminste 11 door een burger verricht. Noot Aan
  de Centrale Toetsingscommissie zijn 31 infiltraties door
  burgerinfiltranten voorgelegd, soms gecombineerd met een
  gecontroleerde aflevering of een doorlating (zie tabel 2).

  Waar de cijfers over de politile infiltratie vermoedelijk enige
  relativering behoeven, daar zij meer activiteiten doen vermoeden
  dan feitelijk plaatsvinden, is het omgekeerde het geval met de
  cijfers over de burgerinfiltratie. De enqutecommissie neemt aan dat
  het aantal (burger)informanten dat volgens de definitie als
  burgerinfiltrant zou behoren te worden aangemerkt vele malen groter
  is dan de hiervoor genoemde cijfers. Een van de kernproblemen van
  de burgerinfiltratie is namelijk reeds gelegen in de definitie van
  de term: het onderscheid met een informant wordt in de praktijk
  niet scherp getrokken. Zo wordt de term actief runnen van een
  informant wel gebruikt om daarmee acties die strikt genomen als
  infiltratie hebben te gelden te betitelen (zie 5.2.1).
  Gaan we tot slot af op de diverse verschijningsvormen. Het totaal
  aantal pseudo-kopen is moeilijk te schatten; bij de CTC zijn geen
  pseudo-koopacties ter registratie gemeld. Een indicatie geeft de
  volgende tabel: Tabel 3: Voorkoopgelden 1995-1990

  Tabel
  De PIT’s zijn in elk geval terughoudend met betrekking tot het
  verrichten van pseudo-koop, omdat daarbij de kans bestaat dat de
  identiteit van de infiltrant bekend wordt (hij zijn gezicht
  verliest), met als consequentie dat hij niet meer kan worden
  ingezet in andere zaken. Dit bevestigt de stelling dat het aantal
  pseudo-kopen door politie-infiltranten waarschijnlijk laag
  ligt.

  Aan de Centrale toetsingscommissie waren 7 van de in het totaal
  50 infiltratieacties die ter toetsing zijn voorgelegd, (complexere)
  gevallen van pseudo-koop. De doorlichting maakt melding van 3
  projectinfiltraties. Pseudo-verkopen worden zelden aangetroffen. De
  commissie heeft een voorbeeld gevonden van pseudo-verkoop van
  wapens en in de jaren 1989-90 zijn in twee regio’s in het zuiden
  des lands circa 30 keer door de CID grondstoffen aankocht voor de
  produktie van synthetische drugs en deze doorverkocht aan criminele
  organisaties. Die zaken zijn door de Rijksrecherche onderzocht. De
  frontstore-methode wordt niet erg veel gebruikt; er draaiden 4
  frontstores begin 1994; bij de Centrale toetsingscommissie is in
  1995 naar aanleiding van 5 meldingen gesproken over frontstore
  operaties.

  De voorzitter:
  Hoeveel frontstores kennen wij ongeveer in Nederland?
  Honderden?
  De heer Karstens:
  Nee.
  De voorzitter:
  Tientallen?
  De heer Karstens:
  Ook niet.
  De voorzitter:
  Minder dan tien?
  De heer Karstens:
  U wordt warm. Noot Vanuit de politie
  infiltratieteams herinnert men zich slechts n frontstore die als
  zodanig een belangrijke rol heeft gespeeld.
  De voorzitter:
  Die behelsde het verlenen van een bepaald soort financile
  diensten, waarbij men ook actief werd in het
  witwassen. Dit
  is nu een publiek geheim. Die operatie is samen met de Canadese
  politie uitgevoerd. Is er in Nederland een nieuwe regeling
  noodzakelijk om dit middel werkzaam te maken? Ik kan mij geen
  florerend bedrijf voorstellen dat goed met de belastingen omgaat en
  dat met undercovers werkt.
  De heer Karstens:
  Tot op heden komen wij een heel eind. In zijn algemeenheid
  proberen wij bij
  frontstores om een bedrijf op te richten
  dat daadwerkelijk diensten kan verlenen. Een en ander hangt af van
  de situatie. Als wij denken dat wij door middel van een
  pizzarestaurant in contact kunnen komen met topcriminelen, dan
  zetten wij een pizzarestaurant op. Wij zullen dan niet alleen dat
  restaurant smaakvol moeten inrichten, maar men moet er ook goed
  kunnen eten.
  Noot

  Daarnaast opereren soms buitenlandse frontstores in Nederland,
  zoals de Duitse frontstore Mertrans die aan de orde was in HR 2
  november 1993, DD 94.110 (de zaak Hugo).
  In oktober 1990 werd een Limburgse rechercheur verzocht door de CRI
  om medewerking te verlenen aan de invoer van een partij verdovende
  middelen (cocane) die door de Duitse frontstore Mertrans, een
  transport-onderneming, naar het westen zou worden afgezet
  (vermoedelijk A’dam). Daarover waren al contacten geweest met de
  landelijk officier van justitie, Van Erven, de CRI en korpsen in
  het Westen. De Limburgers moesten door observatie (met
  video-apparatuur) ervoor zorgen dat de invoer in Nederland te
  bewijzen was via een Duitse frontstore. De video-opnames vanuit
  hotelkamer en ziekenhuis van de overgaves van de verdovende
  middelen zijn niet in het dossier vermeld. De partij van tenminste
  310 kg cocane is opgesplitst en geleverd aan verschillende groepen
  afnemers. In verband met 125 kilo vond een gecontroleerde
  aflevering plaats aan verdachte M.

  Bij het onderzoek is de enqutecommissie verder gestuit op een op
  Amerikaans verzoek opgerichte bedrijf. Daarbij werd geld weggepompt
  om te bewerkstelligen dat criminele geldstromen in kaart werden
  gebracht. Op het van Nederlandse zijde opgerichte bedrijfje is
  echter niet gehapt. Er is nog sprake geweest van een frontstore
  waarbij werd samengewerkt met Engeland door het PIT-Zuid. Tenslotte
  zij hier herinnerd aan de mogelijke bijdrage van f.200.000 van
  CID-chef Langendoen voor de oprichting van een sapfabriek in Zuid
  Amerika, welk bedrijf mogelijk als dekmantelfirma dienst deed
  (zie hoofdstuk 7 Delta). In het onderzoek van de
  enqutecommissie zijn talrijke aanwijzingen naar voren gekomen die
  erop wijzen dat de totale frequentie van gecontroleerde
  afleveringen – die dus wel tot inbeslagneming leidden – groot is en
  dat
  jaarlijks honderden gecontroleerde afleveringen plaatsvinden.
  In de doorlichting van het ministerie worden in totaal 24
  gecontroleerde afleveringen gemeld. Bij de centrale
  toetsingscommissie zijn 4 gecontroleerde afleveringen ter toetsing
  voorgelegd en 1 ter registratie; deze laatste cijfers zijn echter
  enigszins bedrieglijk daar in het kader van projectmatige
  infiltraties veel vaker wordt opgetreden op een wijze die ook is te
  definiren als gecontroleerde aflevering. In Rotterdam werd geschat
  dat er ongeveer eens per week een gecontroleerde aflevering
  voorkomt. Dit varieert van een verdacht postpakketje met mogelijk
  cocane tot een container met duizenden kilo’s softdrugs; dat zou
  veel vaker kunnen als er de capaciteit voor was. Een tweemaal per
  maand heeft het observatieteam van de FIOD van doen met een
  gecontroleerde aflevering, waarbij aangetekend moet worden dat het
  soms een loos alarm is als het buitenland een signaal geeft, maar
  het blijkt van koers te zijn veranderd. Dan staat het team voor
  niks bij de grens te wachten om de observatie over te nemen.
  Noot Van de gecontroleerde afleveringen worden de
  doorlatingen onderscheiden. Bij de Centrale toetsingscommissie is
  in 1995 9 keer een doorlatingsoperatie aan de orde geweest, waarbij
  eenmaal toestemming is geweigerd. Driemaal beoordeelde de CTC een
  gecontroleerde aflevering. De comissie komt tot het oordeel dat in
  onderzoeken van de RCID Dordrecht, de RCID Kennemerland, de RCID
  Rotterdam en het IRT in totaal ongeveer 100.000 kilo softdrugs op
  de markt is gekomen (zie hoofdstuk 7 Delta). In een
  onderzoek van de RCID Twente is een container met een onbekende
  hoeveelheid, vermoedelijk een paar ton, marihuana doorgelaten.
  Noot

  Doorlating van hard drugs komt veel minder vaak voor. In het IRT
  Noord- Holland/Utrecht is voor de doorlating van 100 kg cocane in
  vier partijen toestemming gegeven door de officier van justitie Van
  Capelle, maar deze heeft niet plaatsgevonden. Net als de 150 kilo
  waarvoor Van Randwijck toestemming had gegeven, maar welke niet
  door is gegaan.

  Voorts dient vermeld dat in onderzoeken van het kernteam
  Haaglanden enkele malen cocane (als lijntester) is doorgelaten met
  het oog op een naderende grotere lading. Dit gebeurde twee maal met
  toestemming van procureur-generaal Addens.

  In het CoPa-onderzoek werden 2 partijen van in totaal meer dan
  honderd kilo cocane doorgelaten als lijntester van toekomstige
  partijen van ieder rond de 1000 kilo cocane. Daarnaast miste het OT
  een overdracht en ondanks reddingspogingen van de infiltranten
  verdween een partij van meer dan honderd kilo het milieu in. Buiten
  de drughandel valt tenslotte te wijzen op de activiteiten van een
  chauffeur die van zijn Kennemerlandse RCID-runner en diens
  FIOD-collega de gelegenheid kreeg een onbekende hoeveelheid
  containers sigaretten te smokkelen; dit geschiedde in een context
  waarin onduidelijk was wie voor deze informant verantwoordelijk
  was: de FIOD of de RCID. De omvang was de FIOD-leiding
  onbekend.

  5.4.2. Wie infiltreert?

  Politie-infiltranten

  Politie-infiltratie door Nederlandse politie-ambtenaren wordt
  uitgevoerd door ambtenaren van een Politieel infiltratieteam (PIT).
  De Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie (ANCPI) van
  de CRI is belast met de cordinatie en ondersteuning van de
  activiteiten van de PIT’s (zie Bijlage 6 Organisatie, hoofdstuk
  5
  Ondersteunende diensten). Er zijn op dit moment drie
  PIT’s in de regio, er is een landelijk team in opbouw en er bestaan
  plannen voor nog twee regionale teams.

  Politie-infiltranten worden geselecteerd uit vrijwilligers uit
  de gehele politiewereld. Deze personen – er zijn ook vrouwelijke
  infiltranten – worden aan een strenge selectieprocedure
  onderworpen. Eenmaal werkzaam, dan opereren de infiltranten met een
  of meer valse identiteiten; op dit moment zijn er volgens de ANCPI
  30 personen in Nederland in het bezit van meerdere valse
  identiteiten. Verlening van een valse identiteit geschiedt
  krachtens de briefwisseling inzake de identiteit bij pseudo-koop
  van 1990 van de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en
  Verkeer & Waterstaat.

  Ambtenaren van de burgerlijke stand die meewerken aan het
  verstrekken van een valse identiteit krijgen een zogenaamde
  niet-opportuunverklaring, dat wil zeggen een verklaring van de
  landelijke CRI-officier van justitie dat vervolging (wegens
  valsheid in geschrifte) niet zal plaatsvinden.

  Zoals reeds hierboven aangehaald dient het aantal van 78
  politie-infiltraties in 1994 met enig gevoel voor relativering te
  worden bezien. Anderzijds moet worden bedacht dat officile
  politie-infiltranten weliswaar altijd afkomstig behoren te zijn van
  een PIT, maar dat het niet kan worden uitgesloten dat er
  politie-ambtenaren (in het bijzonder CID-ambtenaren) zijn die
  zonder selectie en opleiding menen dat zij met een valse
  identiteit
  kunnen infiltreren en zulks ook doen. Aanwijzingen daarvoor zijn
  dat CID-functionarissen soms (zij het vergeefs) om valse
  identiteiten vragen aan het ANCPI, en dat Amsterdamse CID-runners
  vragen of ze de cursus politile infiltratie mogen volgen, terwijl
  Amsterdam officieel niet aan infiltratie doet.

  De heer Nordholt:
  Er is begin van dit jaar een verzoek geweest van de heer
  Valente om binnen Amsterdam voor de mensen van de
  CID tien
  pseudo-identiteiten uit te geven. Dat heeft betrekking op
  rijbewijzen en paspoorten.
  De voorzitter:
  Is dat gebeurd?
  De heer Nordholt:
  Dat is nog niet gebeurd. Wij zijn daarmee bezig. De
  toestemming daarvoor is gegeven.
  De voorzitter:
  Door wie?
  De heer Nordholt:
  Enerzijds door de burgemeester, want hij moet het via de
  afdeling Bevolking regelen, anderzijds door de hoofdofficier die
  een brief voor vrijwaring moet schrijven. Het gaat om een
  strategisch doel. Als u wilt dat ik dat helemaal uitleg, wil ik dat
  doen als dat moet. Het gaat dus niet om undercovers, die kennen wij
  niet. Het gaat niet om infiltranten. De regeling die bijvoorbeeld
  vanuit het
  CRI wordt gecordineerd door de heer Karstens, is
  een regeling waarbij men iemand die infiltrant wordt een nieuwe
  identiteit geeft, in alle opzichten. Dat is bij ons niet aan de
  orde.
  Noot

  Ook kan niet worden uitgesloten dat sommige politie-ambtenaren iets
  weten te regelen met een bevriende ambtenaar van de burgerlijke
  stand.

  De voorzitter:
  Nu weten wij dat verschillende CID’s soms ook werken met de
  mogelijkheid van een
  valse identiteit.
  De heer Karstens:
  Dat gegeven is mij bekend. Ik heb diverse verzoeken gehad
  van
  RCID of CID. Ik heb die tot op heden altijd
  geweigerd.
  De voorzitter:
  Wat vindt u ervan als dit elders in het land toch gebeurt?
  Het gebeurt namelijk toch.
  De heer Karstens:
  Ik betreur dat. Het zou niet moeten gebeuren, want de kans
  is groot dat als de kring van mensen die gebruik maken van valse
  identiteitsbewijzen te groot wordt, de hele zaak op straat komt te
  liggen. Ik zou in principe zeggen dat dit niet toelaatbaar
  is.
  De heer Koekkoek:
  Wat doet u als u ervan hoort dat bijvoorbeeld een
  burgemeester of een burgemeester als
  korpsbeheerder meewerkt
  aan het geven van een
  valse identiteit aan iemand van de
  CID in enige gemeente?
  De heer Karstens:
  Ik meld dat bij mijn directe chef en bij het ministerie
  van Justitie.
  De heer Koekkoek:
  Wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Wat is uw
  ervaring?
  De heer Karstens:
  Je moet dat uiteraard kunnen bewijzen. Ik wil op dit moment
  niet in details treden over dingen die ik heb
  geconstateerd.
  De heer Koekkoek:
  U weet toch gewoon dat het gebeurt en dan doet u toch
  wat?
  De heer Karstens:
  Ja. Ik meld dat. Ik heb in een brief aan het ministerie
  van Justitie geschreven dat ik op zichzelf de behoefte onderken
  die sommige CID’s zouden hebben, maar dat dan eerst de regeling
  moet worden aangepast. Ik heb voorgesteld, die discussie zeer
  binnenkort te starten.
  De heer Koekkoek:
  Is het voorgekomen dat door uw interventie een einde gemaakt
  is aan een bepaalde praktijk?
  De heer Karstens:
  Op dit moment nog niet.
  De heer Koekkoek:
  Betekent dit dat sommige dingen gewoon doorlopen? Zijn er
  valse identiteiten verstrekt die feitelijk desgewenst gebruikt
  worden?
  De heer Karstens:
  Ik denk dat er nog steeds vanuit het verleden
  identiteitsbewijzen in omloop zijn. Het gaat om verschreven
  identiteitspapieren.
  De heer Koekkoek:
  U zegt verschreven identiteitspapieren. Wat moet ik mij
  daarbij voorstellen?
  De heer Karstens:
  Als een ambtenaar een foutje maakte, dan werd een rijbewijs
  vaak niet uitgegeven. Je kon het wel ergens anders voor gebruiken.
  Door de invoering van de nieuwe wetgeving is het verschrikkelijk
  moeilijk geworden om buiten het officile circuit om nog rijbewijzen
  te ritselen.
  De heer Koekkoek:
  Dus dan verdween het rijbewijs niet in de versnipperaar,
  maar het werd voor een ander doel gebruikt.
  De heer Karstens:
  Dat is correct.
  De heer Rabbae:
  Hoeveel gevallen van illegale valse identiteit zijn u
  bekend?
  De heer Karstens:
  Ik weet het zeker van twee gevallen. Noot Een
  voorbeeld van het verkrijgen van fake-identiteitsbewijzen (en het
  opzetten van dekmantelbedrijven) buiten ANCPI om, biedt de CID
  Kennemerland. Zij deden dat met toestemming van de burgemeester van
  Haarlem. Noot
  Mevrouw Schmitz:
  Ik heb gezegd dat een burgemeester op grond van de
  Paspoortwet – artikel zoveel zal het wel zijn – paspoorten,
  rijbewijzen en dergelijke afgeeft.
  De voorzitter:
  Maar geen valse.
  Mevrouw Schmitz:
  Nee. Die wet heeft natuurlijk geen artikel waarin staat dat
  ik ben gemachtigd om valse dingen af te geven. Er staat wel het een
  en ander in over dienstpaspoorten en dergelijke. (…)
  – Mevrouw Schmitz:
  Ik val wel in herhaling. Ik heb eerst het verzoek gekregen
  van de korpsleiding. Ik heb ten minste twee gesprekken gevoerd met
  de chef
  RCID. Ik heb daartussendoor uitvoerig overleg
  gevoerd met mijn chef burgerzaken waarin werd besproken of dat kon.
  (…)
  Mevrouw Schmitz:
  Ik zei het al: op verzoek van de CRI gebeurt dat ook
  in andere steden. Dat is inderdaad een vorm waarbij je nadere
  vastlegging wellicht kunt overwegen.
  De voorzitter:
  Wist u toen dat er wel een geheime regeling is voor
  nationale
  verstrekking van dergelijke paspoorten en
  identiteiten?
  Mevrouw Schmitz:
  Ja. Ik heb mij er toen alleen niet van vergewist dat de
  CRI in deze zaak eerder had geweigerd om mee te werken. Dat heb
  ik nu pas in de papieren gelezen.
  De heer Koekkoek:
  Had dit uw beslissing veranderd?
  Mevrouw Schmitz:
  Ik denk dat ik dan verder had genformeerd.
  Noot Een ander voorbeeld betreft het verzoek van het
  openbaar ministerie en een CID in het westen des lands, om
  toestemming aan de CTC, om door middel van n valse identiteit een
  bedrijf op te richten. Dit omdat criminelen zelf een aantal zaken
  willen achterhalen en afscherming (van de informant) dan beter
  mogelijk zou zijn. Het lag niet in de bedoeling vanuit deze
  vennootschap economische activiteiten te ontplooien. De CTC weigert
  echter toestemming omdat het opzetten van een frontstore met als
  (enig) doel een informant te beschermen wel erg ver gaat. Daarnaast
  wijst zij op de richtlijn waarin staat dat valse identiteiten
  alleen ten behoeve van politie-infiltranten mogen worden verstrekt.
  De commissie (CTC) voorziet in een wildgroei indien lokale dan wel
  regionale CID-en de voorgestelde constructie zelf gaan opzetten en
  uitvoeren. Het gebruik van vervalste documenten brengt immers de
  nodige risico’s met zich mee. Derhalve is de vraag gerechtvaardigd
  of men zich bewust is van de consequenties. Infiltratie door
  ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten komt – afgezien van
  gevallen van gecontroleerde aflevering zelden of nooit voor. Er
  ligt een concept Infiltratiedraaiboek bij de ECD op de plank, maar
  dat is nog niet gebruikt. Politie-infiltranten kunnen in het gehele
  land worden ingezet. Als gevolg van het wegvallen van de PIT’s in
  het westen van het land, moesten mensen uit andere delen van het
  land ook in het westen worden ingezet. Recentelijk lijkt er sprake
  van te zijn dat de regio’s (die immers een deel van de kosten
  moesten blijven dragen, ondanks inzet in het westen) ertoe
  overgingen hun regionaal belang voor te laten gaan, behalve als er
  sprake was van buitenlandse verzoeken. Korpsen die niet meebetalen
  aan de PIT’s krijgen na inzet een rekening toegezonden, die zeker
  bij langdurige acties hoog kan oplopen. Er is op dit moment volgens
  velen een gebrek aan politie-infiltranten, maar de indruk is niet
  dat er in de praktijk erg veel tijdrovend werk is voor de teams.
  Bij de keuze van zaken heeft de teamleider veel invloed. Op dit
  moment kunnen we (PIT Oost) er nog wel een paar (zaken) gebruiken.
  Noot Voorts is het ook mogelijk dat Nederlandse
  politie-infiltranten in het buitenland worden ingezet. Uitgangspunt
  is dan dat de Nederlandse infiltrant in het buitenland niet meer
  mag dan hij in Nederland mag, dat er een Nederlands
  begeleidingsteam meegaat en dat de verantwoordelijke Nederlandse
  officier van justitie bij de zaak is betrokken. In Canada is er zo
  – op basis van een Memorandum of Understanding – een twee-jaar
  durende actie geweest waarbij de Nederlandse infiltrant op afroep
  beschikbaar was. Bij de inzet van een infiltrant in Turkije werd de
  voorwaarde gesteld door de Centrale toetsingscommissie dat de
  (Nederlandse) minister van Justitie op de hoogte zou worden
  gesteld. De begeleiding van politie-infiltranten is kwalitatief
  niet vergelijkbaar met het runnen van informanten. Begeleiders in
  een PIT volgen dezelfde opleiding als de infiltranten. Zij bereiden
  de operatie voor, zijn intermediair tussen de infiltrant en de
  verantwoordelijke recherchechef en/of de eigen directe chef, geven
  leiding aan de infiltrant en dragen zorg voor zijn veiligheid. Dit
  laatste betekent dat de begeleiders bij elk
  optreden van de infiltrant in de buurt zijn. Soms wordt de plaats
  waar de ontmoeting tussen een infiltrant en het doel-subject zal
  geschieden eerst verkend door n van de begeleiders. Als de
  infiltrant zakelijk contact heeft met de crimineel wordt zoveel
  mogelijk zicht op hem gehouden. Soms wordt daarbij bijstand
  verleend door een observatieteam. Op deze gang van zaken bestaat
  een uitzondering: de zogenoemde diepte-infiltratie.
  De voorzitter:
  Wat is volgens u het verschil tussen diepte- en
  projectmatige
  infiltratie?
  De heer De Wit:
  Diepte-infiltratie betekent volgens mij dat men geheel en
  al, dus bijna 24 uur per dag, deel uitmaakt van het criminele
  milieu. Projectmatige
  infiltratie betekent een samenspel van
  infiltratieacties, waarbij de een gedurende een aantal jaren zo nu
  en dan dat criminele milieu ingaat en waarbij ook de activiteiten
  van de een met die van de ander kunnen worden
  gecombineerd.
  De voorzitter:
  Maar het verschil is toch veeleer dat bij projectmatige
  infiltratie in ieder geval elke dag wordt teruggekoppeld met het
  begeleidingsteam, dus elke keer dat men het milieu gaat? Dat is
  toch het verschil met diepte-infiltratie? 24 uur in het milieu
  betekent immers dat je niet meer kunt terugkoppelen en dat geen
  proces-verbaal kan worden gemaakt. Dat is toch de grens?
  De heer De Wit:
  Nee, dat blijft natuurlijk in beide situaties het geval.
  Noot Wat er ook zij van dat laatste, bij
  diepte-infiltratie is de infiltrant zo nu en dan op zichzelf
  aangewezen. In het onderzoek zijn hiervan geen voorbeelden bekend
  geworden. Het lijkt ook beleid van de PIT’s te zijn om langdurige
  diepte-infiltratie te voorkomen: de daadwerkelijke contacten bij
  infiltratie-trajecten moeten kort lopen.
  De heer De Wit:
  (..) Wij hebben gezegd dat wij het internationale voorbeeld
  van de diepte-infiltratie in de Nederlandse verhoudingen, mede
  gelet op het gebied, de beperkte omvang van het land en alle andere
  praktische problemen die zich daarbij voordeden, niet moesten
  volgen. Daarbij komt dat ook elders inmiddels wel wat vraagtekens
  zijn gerezen in de afweging van de pro’s en contra’s van dit soort
  langdurige diepte-infiltraties.
  Noot

  Het is dus niet zo dat de politie-infiltrant (zoals de
  burgerinformant) een of twee keer per week contact opneemt met de
  begeleiders. De regie is veel strakker. De infiltrant krijgt een
  bepaalde opdracht mee en daar houdt hij zich aan. Daarbij behoort
  dikwijls een afspraak dat binnen een uur contact wordt opgenomen
  met een begeleider. Doel van deze zeer strakke regie is onder meer
  te voorkomen dat de infiltrant zelf initieert. Infiltratie vergt
  veel van de betrokkenen. Dat is vooral bekend van politile
  infiltranten die in de jaren 1980 opereerden.

  Spontane mensen worden introvert, argwanend en hard; ze krijgen
  niet zelden emotionele problemen die deskundige opvang vergen.
  Menig huwelijk van deze ambtenaren strandt.
  Bij de nieuwere garde lijken de problemen minder te zijn: de
  politie-organisatie doet nu ook veel aan de psychologische
  begeleiding. De PIT-begeleiders hebben mede vanwege die spanning
  ook geregeld contact met het thuisfront van de infiltrant. Twee
  keer per jaar bezoeken politie-infiltranten de vaste psycholoog van
  het ANCPI.

  Daarnaast is er – zeker bij langdurige infiltratie en/of
  diepteinfiltratie – het gevaar dat betrokkenen normafwijkend gedrag
  gewoon gaan vinden. Het is dan ook nog steeds een serieus te nemen
  vraag in hoeverre dergelijke politie-ambtenaren nog bruikbaar zijn
  voor de reguliere politie. De kans op afglijden in corrumptief
  gedrag door politie-ambtenaren wordt tegenwoordig gering geacht
  vanwege de zeer grote mate waarin verantwoording wordt
  afgelegd.

  Wat het normafwijkend gedrag betreft is het goed hier stil te
  staan bij de redenen waarom in het verleden enkele PIT’s zijn
  opgeheven. De Amsterdamse Afdeling pseudo-koop (met 3 units) is
  eind 1992 opgeheven omdat de effectiviteit afnam en de
  verantwoordelijke politie-autoriteiten niet aan de indruk ontkwamen
  dat sommigen in het team (in feite ging het om de begeleiders van 1
  unit) verkeerde contacten onderhielden. Uiteindelijk is n man
  gedwongen ontslag te nemen. Het team van de Rijkspolitie Amsterdam
  werd kort daarna ontbonden toen dit korps door de reorganisatie
  werd opgeheven. Het PIT van de Haagse rijkspolitie is beindigd
  omdat bleek dat een infiltrant veel te loslippig was geweest
  tegenover zijn vriendin en anderen, waardoor bijzonderheden van
  acties, tactieken en de organisatie van het PIT bij hen bekend
  waren geworden. Voorts bleek dat de begeleiding tekort was
  geschoten en dat er te weinig controle op de financin was geweest.
  Vanuit het veld wordt echter benadrukt dat in beide gevallen de
  organisatie slecht functioneerde: elkaar belemmerende chefs die via
  de dienstcommissie bovendrijvende onbekwame lieden tolereerden
  (Amsterdam), respectievelijk de te geringe afstand tot de leiding
  van een te groot team (Leiderdorp) zouden de eigenlijke oorzaken
  zijn geweest.
  Ook burgerinfiltranten – zeker niet-criminele burgerinfiltranten –
  stuiten op problemen in hun priv-leven. Het is voorgekomen dat zo’n
  infiltrant door zijn familie beschouwd ging worden als een
  crimineel, of afgleed in het crimineel milieu. Het lijkt bovendien
  moeilijk dergelijke infiltranten na hun functioneren in ons kleine
  land bescherming te bieden (zie voor de getuigenbescherming
  Bijlage 5 Methoden, hoofdstuk 4
  Informanten).

  Buitenlandse infiltranten

  In Nederland werd reeds in de jaren 1976-1985 ad hoc gebruik
  gemaakt van burger en politile-infiltranten uit het buitenland:
  Tallon werkte voor de DEA. Noot De betekenis van
  buitenlandse infiltranten is nog steeds groot ( zie uitgebreider
  hierover hoofdstuk 10
  ).

  De algemene regel bij een door het buitenland aangevraagde
  infiltratie op Nederlands grondgebied is dat de buitenlandse
  autoriteiten moeten samenwerken met de Nederlandse, of sterker, dat
  de voorkeur bestaat dat het assistentieverzoek door Nederlandse
  opsporingsambtenaren wordt uitgevoerd. Op zich is het immers
  mogelijk dat buitenlandse gegevens die zijn gebaseerd op een
  buitenlandse infiltratie-actie ertoe leiden dat een Nederlands
  infiltratieteam wordt ingezet en dat de infiltratie wordt
  overgenomen. Daarbij zal op grond van het vertrouwensbeginsel ervan
  uit worden gegaan dat het buitenlandse infiltratieteam zich naar de
  regels van zijn eigen recht heeft gedragen. Het voordeel van zo’n
  overname is dat het gevaar het hoofd wordt geboden dat de
  buitenlandse opsporingsambtenaar zich niet houdt aan in Nederland
  geldende regels. Toch kan de inzet van buitenlandse infiltranten
  vanwege de aard van de zaken niet altijd worden vermeden. Wat
  betreft buitenlandse infiltratie kan onderscheid worden gemaakt
  tussen verschillende soorten operaties: Nederland;

  – zaken waarbij een Nederlands infiltratieteam de inzet vraagt
  van een buitenlandse infiltrant voor een zaak in toestemming en
  assistentie verzoekt om in Nederland te opereren;
  – zaken waarbij de actie zich na verloop van tijd verplaatst naar
  Nederland en een buitenlands team om Het is onduidelijk gebleven
  wanneer en op grond van welke criteria buitenlandse infiltranten
  worden ingezet in – verzoeken van een buitenlands team om een
  Nederlandse infiltrant in het buitenland actief in te zetten.
  Noot Nederlandse zaken. Er kan in dit verband nog
  onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarin de buitenlandse
  infiltrant optreedt als dekmantel voor een Nederlandse
  infiltratie-actie – dat wil zeggen dat slechts een of enkele keren
  een bijrol wordt vervuld – en gevallen waarin een hoofdrol voor de
  buitenlandse infiltrant is weggelegd. De waarde van buitenlandse
  infiltranten wordt op uiteenlopende wijzen ingeschat. Een
  voorbeeld is de
  infiltratie van een Duitse Vertrauensperson
  (
  burgerinfiltrant) in een marihuanatransport van 9000 kilo.
  Dit werd verzonden als lijntester voor een transport van duizenden
  kilo’s cocane. De zaak is de Centrale toetsingscommissie voorgelegd
  nadat de
  infiltratie had plaatsgevonden; hoewel deze
  instantie sceptisch is over de vraag of de Duitse autoriteiten een
  partij cocane van duizenden kilo’s door laten gaan (om later in
  Nederland in beslag te nemen) verleent zij toch toestemming voor de
  duur van drie maanden. De partij is vanuit Colombia via Hamburg
  naar Nederland gekomen en bleek na huiszoeking 250 kg cocane te
  omvatten. Bij de huiszoekingen werd nog een partij van 150 kilo
  aangetroffen. Er zijn 19 verdachten aangehouden.
  Als een
  buitenlandse infiltrant als het ware wordt overgenomen uit het
  buitenland, moet worden uitgelegd aan de landelijke officier van
  justitie wat er in het voortraject is gebeurd (bijvoorbeeld ten
  aanzien van uitlokking) en hoe zich dit verhoudt tot de
  jurisprudentie over undercover-activiteiten. Buitenlandse
  undercover-agenten in Nederland worden meestal alleen door een
  medewerker van de ANCPI begeleid, maar soms ook door een lokaal
  begeleidingsteam en een medewerker van de ANCPI ter controle, of
  door n van de drie PIT’s. De regio’s worden vooraf ingelicht indien
  men van tevoren weet waar de ontmoeting plaatsvindt.

  De buitenlandse infiltrant kan worden gevraagd om identificatie,
  maar in de praktijk blijft dat dikwijls achterwege.

  Burger-infiltranten

  De opvattingen inzake burgerinfiltratie zijn door de jaren heen
  snel veranderd. In 1986 werd zij – evenals volgens de richtlijn van
  1981 – in de Tweede Kamer nog voor onacceptabel gehouden. De
  minister was het met de leden eens dat zo min mogelijk gebruik
  dient te worden gemaakt van burgerinfiltranten. (…) De kans dat
  een informant als burgerinfiltrant wordt ingezet achtte de minister
  niet groot. Noot In de Richtlijn infiltratie van 1991
  werd de toon al gewijzigd: politie-infiltratie verdient de voorkeur
  boven burgerinfiltratie. De commissie-De Wit maakt in haar rapport
  van 1995 geen principieel verschil meer tussen burger en
  politie-infiltratie. Daarmee
  is de burgerinfiltratie echter nog niet overal even populair: in
  Amsterdam wordt er volgens de politie aldaar op dit moment niet aan
  burgerinfiltratie gedaan; het Amsterdamse openbaar ministerie heeft
  zich er ook tegen uitgesproken.

  De heer Welten:
  Ik heb u iets verteld over de professionaliteit. Verder is
  het de vraag of het middel nog altijd het gewenste effect heeft.
  Het middel is, denk ik, halverwege de jaren tachtig ontstaan. Toen
  was het zeer beproefd. De criminaliteit was zich er niet van bewust
  dat zij met infiltranten van de politie te maken had. Dat leidde
  regelmatig tot succes. Naarmate de tijd vorderde, werd de
  criminaliteit scherper daaromtrent en nam het succes af.
  De heer Welten:
  ….. Het is ook helder dat de regie voortdurend aan de kant
  van de politie moet liggen. Wij laten ons dus niet sturen door de
  gekte en de waan van de dag. Ik run zelf geen
  informanten,
  zoals u weet, maar wat ik weet, is dat het op die manier
  gebeurt.
  De heer Welten:
  U zei daarstraks dat elke informant ook een beetje
  crimineel moet zijn. Elke infiltrant is wat mij betreft zeker een
  beetje crimineel. Je kunt misschien wel betrouwbaar en crimineel
  zijn, maar dat is een contradictie waarmee ik echt niet uit de
  voeten kan.
  Noot
  De voorzitter:
  Eerder zeiden vertegenwoordigers van het OM uit Amsterdam en
  ook de politie in Amsterdam dat er helemaal geen

  burgerinfiltratie was. Maar nu zegt u dat u dat onder
  omstandigheden niet geheel wilt uitsluiten.
  De heer Vrakking:
  Ik heb nooit gezegd: helemaal niet. Ik zeg in beginsel, nee,
  tenzij.
  Noot Een reden voor terughoudendheid met de
  inzet van burgerinfiltranten is gelegen in de gevaren voor hun
  veiligheid. Vooral infiltranten/informanten die diep in een
  criminele organisatie zitten lopen risico’s. (zie ook
  4.4.2)

  Een tweede reden voor de twijfels over de inzet van een
  burgerinfiltrant is dat deze (tegenwoordig) doorgaans een criminele
  achtergrond heeft en derhalve niet goed te vertrouwen of te sturen
  is. Redenen om toch in zee te gaan met burgerinfiltranten zijn de
  volgende. In de eerste plaats wordt gewezen op het beperkte aantal
  politie-infiltranten – officieel minder dan negen – dat Nederland
  rijk is. Een tweede reden is dat sommige criminele organisaties
  dermate voorzichtig zijn, dat het onmogelijk is voor een
  politie-infiltrant om er binnen te komen, laat staan om met de top
  van de organisatie in contact te komen. Ten derde is er volgens
  sommigen (anderen relativeren dit) nog het gevaar voor derden. Want
  weliswaar geschiedt het leggen van contact tussen de
  politie-infiltrant en de hoofdpersonen uit de criminele organisatie
  tegenwoordig doorgaans niet meer langs de indirecte weg – dat wil
  zeggen via bemiddeling van een informant die vervolgens een
  tijdelijke infiltrant binnenloodst die op zijn beurt de echte
  infiltrant binnenloodst – maar dat neemt niet weg dat er bij het
  bekend worden van een infiltratie binnen de organisatie gezocht zal
  worden naar verraders met alle gevaren van dien voor een eventueel
  aanwezige informant. Het is voor een juiste beoordeling zinvol
  onderscheid te maken tussen niet-criminele burgerinfiltranten en
  criminele burgerinfiltranten. Materie-deskundigen zijn bijvoorbeeld
  goedwillende burgers (niet criminele burger-infiltranten) met
  bepaalde specialistische vaardigheden die met de politie meewerken
  onder een valse identiteit en die worden voorgelicht hoe zij met
  die identiteit moeten omgaan. Het komt voor dat bijvoorbeeld een
  politie-infiltrant de schijn heeft gewekt een transport te kunnen
  regelen en dat de vraag vanuit de criminele organisatie komt om
  transport per helikopter. In zo’n geval wordt er niet voor gekozen
  een andere geselecteerde politie-infiltrant op te leiden tot
  helikopterpiloot, maar wordt bijvoorbeeld een andere
  politieambtenaar zonder (infiltranten-opleiding) gevraagd aan de
  infiltratie-operatie een bijdrage te leveren. Bij de pseudo-aankoop
  van bepaalde stoffen is in het verleden ook wel eens gebruik
  gemaakt van een ingenieur die zelfs geen enkele verbinding had met
  de politie.

  De meeste burgerinfiltranten beginnen als informant. Dan kan een
  informant zijn zonder strafrechtelijk verleden. Dat zijn
  bijvoorbeeld mensen uit de transport- of de geldwereld. De praktijk
  leert echter dat men met het doorgroeien tot infiltrant in een
  criminele organisatie (ook, maar niet alleen) in termen van gevaar
  enorm veel vraagt aan een dergelijke persoon. Tot nu toe wordt nog
  uiterst spaarzaam met deze mogelijkheid omgesprongen.

  Over een burgerinformant met een blancoverleden die het
  criminele milieu is in gemanoeuvreerd, is gezegd dat hij in de ogen
  van de buitenwereld – inclusief zijn familie- en kennissenkring –
  als een soort crimineel wordt gezien. De man doet op verzoek van de
  politie of hij een organisatie heeft. Hij is vrachtmedewerker en
  krijgt regelmatig partijen verdovende middelen aangeboden om te
  vervoeren.

  Het ligt voor de hand dat de voor de politie meest relevante
  informatie afkomstig is van personen die zich in de kring van de
  verdachten bevinden. Dat zijn doorgaans personen met een
  strafrechtelijk verleden, of wat
  belangrijker is, personen die in beginsel ook als verdachte van
  deelneming aan de criminele organisatie of groep kunnen worden
  aangemerkt. Nadat zij enkele malen gegevens hebben verstrekt, is de
  stap naar infiltratie gering. Die stap kan op twee manieren worden
  veroorzaakt. Het is mogelijk dat de politie hen vraagt op speciale
  dingen te letten; het is dan een praktisch kleine (maar principieel
  grote) stap om hen te vragen bepaalde dingen te doen. Het is ook
  mogelijk dat deze personen door de verdachten worden verzocht om
  bepaalde feiten te verrichten. Soms gaat het om tamelijk eenvoudige
  handelingen, ten aanzien waarvan niet onmiddellijk zichtbaar is, of
  zij de betrokken informant tot een infiltrant maken of niet. Te
  denken is aan het optreden als chauffeur voor de hoofdverdachte en
  aan het verzoek van de politie aan een informant om in een bar te
  gaan werken. Ook nog een twijfelgeval doet zich voor als de
  informant namens de criminele organisatie aan een bedrijfje vraagt
  of een auto daar een paar nachten mag staan. In de praktijk blijken
  ook verdergaande, duidelijker als crimineel te betitelen
  handelingen van een informant ter discussie te staan. Het gaat in
  veel gevallen om activiteiten in de sfeer van het leveren van
  opslagruimte, transport en financile dienstverlening. Opmerkelijk
  is dat veel van de activiteiten van burgerinfiltranten ook kunnen
  worden gebracht onder de noemer gecontroleerde aflevering.

  De volgende voorbeelden worden in de praktijk onder meer
  aangetroffen. Het ter beschikking stellen of huren van een loods
  voor de opslag van drugs ten behoeve van een criminele organisatie.
  Het ter beschikking stellen van een woning voor
  drugshandelaren.

  Het vervoer van soft drugs en het vervoer van een pillenmachine
  voor een XTC laboratorium. Het gedurende enkele jaren in
  samenspraak met de CID (buiten medeweten van het openbaar
  ministerie) leveren van grondstoffen voor XTC aan rond de zeven
  criminele groeperingen (pseudo-verkoop). Het verzorgen van
  vervoersdocumenten voor gewone vracht (waarin de verdovende
  middelen zullen worden verstopt). Het ter- beschikkingstellen van
  een auto aan een overvaller, waarna aan de auto
  plaatsbepalingsapparatuur wordt aangebracht.

  Het koerieren van geld. Het in Marokko afleveren van geld
  waarmee containers met marihuana kunnen worden vrijgemaakt. Hulp
  bij overdracht van geld naar buitenland door een bankrekening op
  naam van de informant te openen.

  Het blijven spelen van de rol van bemiddelaar tussen de afnemer
  en leverancier van cocane. Het gebruik van de informant voor het
  direct afluisteren van gesprekken, waarbij niet duidelijk is of het
  uitsluitend ging om gesprekken waaraan de informanten zelf
  deelnamen. Het aanbrengen van afluisterapparatuur op het lichaam
  van de informant (hetgeen overigens vanwege het gevaar dat dit voor
  de informant met zich meebrengt eigenlijk niet meer voor juist
  wordt gehouden).

  Een enkele keer levert de aanspraak die de criminele organisatie
  op de informant doet echt grote problemen op. De strafbare feiten
  die door een informant gepleegd mogen worden, kunnen volgens de
  meeste betrokkenen geen geweldsdelicten zijn.

  Aan een informant werd vanuit het criminele milieu de vraag
  gesteld om ergens een bom naar binnen te gooien. De CID heeft
  dergelijk optreden van de informant weten te voorkomen door het
  aanhouden van de informant voor een ander feit.

  Wel werd toegelaten dat aangeboden vuurwapens werden aangekocht
  en dat een informant meedeed aan het beramen van een overval en
  daartoe de bij een overval noodzakelijke middelen aanschafte.
  Sommigen menen – in weerwil van de meerderheidsopvatting – dat, als
  toestemming voor het plegen van strafbare feiten is gegeven geen
  enkele daad – zelfs eenvoudige mishandeling (waarvan een voorbeeld
  bestaat) – kan worden uitgesloten, al laten zij er geen misverstand
  over bestaan dat de aantasting van de lichamelijke integriteit wel
  de bovengrens vormt. Deze problematiek speelt uiteraard uitsluitend
  als de officier van justitie niet duidelijk aangeeft welke
  strafbare feiten hij aanvaardbaar acht. Wat er ook zij van
  voormelde exceptionele gevallen, de meeste politie-ambtenaren menen
  dat het plegen van strafbare feiten door een informant bespreekbaar
  moet zijn: alleen maar opzuigen kan een interessante informant
  niet. Als een informant geen strafbaar feit mag plegen heeft de
  organisatie snel door dat die man niets kan en hij dus voor de
  organisatie niet bruikbaar is. CID-ambtenaren gaan er wel vanuit
  dat het plegen van strafbare feiten door een informant slechts is
  toegestaan met toestemming van de officier van justitie. Toch kan
  niet worden uitgesloten dat sommige runners onder omstandigheden
  strafbare feiten van de informant gedogen.

  De informant wordt reeds in zijn eerste contact met zijn runners
  er op gewezen dat hij geen strafbare feiten mag plegen. Als een
  informant desondanks om toestemming vraagt of hij een strafbaar
  feit mag plegen – bijvoorbeeld het vervoeren van een hoeveelheid
  drugs – zal hij daar volgens de geldende opvattingen opnieuw op
  moeten worden gewezen. Het is immers mogelijk dat de informant zijn
  politiecontact wil misbruiken om zijn

  eigen criminele plannen veilig te stellen. Toch laten sommige
  politiefunctionarissen in gevallen waarin het gaat om een zeer
  strategisch gepositioneerde informant, doorschemeren dat het
  weliswaar hun plicht is de informant te wijzen op de
  ontoelaatbaarheid van zijn voorgenomen handelen, maar dat de kans
  dat hij gepakt zal worden niet groot is – in de hoop dat aldus
  waardevolle informatie zal worden verkregen. Dergelijke informanten
  zouden kunnen worden aangemerkt als niet-erkende infiltranten. Over
  de vraag of aan informanten toestemming kan worden verleend om
  strafbare feiten te plegen bestaat binnen het openbaar ministerie
  geen eenstemmigheid. Sommige officieren accepteren niet dat een
  informant strafbare feiten pleegt. Anderen staan wel enige hand- en
  spandiensten toe, zoals het aanbieden van een schuur voor de opslag
  van drugs of het opzetten van een plantage. Er zijn ook gevallen
  waarin het openbaar ministerie toestemming geeft voor het
  meeberamen van een overval, of het aankopen van spullen en het
  plegen van andere, meer eenvoudige strafbare feiten, doch niet voor
  het plegen van geweldsdelicten. De burgerinfiltrant wordt op in
  beginsel dezelfde wijze beloond als de informant. Vanwege de als
  (te ) laag ervaren beloningen op grond van de Regeling tip-, toon-
  en voorkoopgelden is de problematiek des te acuter, hoe moet worden
  aangekeken tegen de door de burgerinfiltrant verdiende criminele
  gelden, waarop in hoofdstuk 4.5.1 is ingegaan. De problematiek is
  complex, te meer daar in sommige doorleversituaties zelfs een
  financieel risico voor de Staat dreigt.

  De heer Langendoen:
  Ik zal schetsen hoe het in feite verlopen is. Er wordt een
  methode ontwikkeld waarbij zowel de
  CID Kennemerland als
  de
  CID van het IRT zien aankomen dat er geld
  gegenereerd zal worden voor de betrokken
  informanten.
  Vervolgens is er overleg gepleegd met justitie. Het voorstel was
  namelijk – daar waren de
  informanten mee akkoord – dat alle
  crimineel verdiende gelden zouden worden ingeleverd bij justitie en
  dat aan het einde van de rit de
  informanten een redelijke
  beloning zouden krijgen voor de inspanning die zij geleverd
  hadden.
  De heer De Graaf:
  Daar waren de informanten mee akkoord?
  De heer Langendoen:
  Daar waren de informanten mee akkoord. (…)
  De voorzitter:
  Wat was fout gelopen?
  De heer Langendoen:
  Het afleveren van de inhoud aan de criminele organisatie.
  Ergens op de lijn wordt dan uitgemaakt wie verantwoordelijk is voor
  het mislopen van een grote partij verdovende middelen. Die moet
  betaald worden; dat kunt u zich voorstellen. Dat was ook de reden
  waarom het niet doorgegaan is. Als bij container nr. 1 de zaak mis
  gaat en er een schadepost van honderdduizenden of miljoenen guldens
  is, dan is justitie dat zich verbonden heeft aan de situatie,
  verplicht om die miljoenen bij te passen. En daar was geen potje
  voor. Justitie zei ook: daar wil ik mij niet aan branden.
  Uiteindelijk is er in overleg met en met toestemming van justitie
  uitgekomen dat de
  informant de crimineelverdiende gelden
  mocht houden. Hij zou de onkosten betalen en ook de risico’s waren
  voor hem. Het bijkomende voordeel was dat de politie op enig moment
  kon beslissen wanneer partijen uit het milieu gehaald zouden
  worden. Zij behoefde daarbij alleen maar rekening te houden met de
  veiligheid van de bronnen, maar niet met de economische belangen
  van de bronnen. (…)
  De voorzitter:
  Het is toch vrij wild om crimineel geld te gebruiken, ook om
  voertuigen die je voor politiewerk gebruikt, aan te schaffen,
  terwijl je dat verder aan niemand in je korps vraagt.
  De heer Langendoen:
  Ja, u ziet het als politiewerk. Het is een stukje van het
  geheel wat normaal op een andere manier gebeurt. U moet het niet zo
  zien dat de politie ineens gaat rijden in auto’s van criminelen.
  Het gebeurt alleen ten behoeve van de uitvoering van een klein
  stukje van de methode.
  Noot

  Alleen al de verdiensten illustreren dat de taak van
  informant/infiltrant lucratief kan zijn. Vermoedelijk is er een
  zeer kleine groep infiltranten die zich vooral met het oog op de
  verdiensten door het gehele land laat inzetten. Er zijn zelfs
  aanwijzingen dat een klein circuit van dergelijke in het gehele
  land opererende superinformanten elkaar goed kent.

  Een informant opereerde in Kennemerland, Rotterdam, Gooi- en
  Vechtstreek, en wellicht ook in Zutphen, Breda en Maastricht; een
  ander in Hollands-Midden, Apeldoorn en Limburg-Zuid. Het is voor de
  runners van dergelijke informanten/infiltranten moeilijk deze
  mensen onder controle te houden. Maar zelfs als het niet om
  superinformanten gaat, zijn de aansturing en controle van criminele
  burgerinfiltranten een bron van zorg bij de politie-autoriteiten.
  Met name ten aanzien van deze personen geldt de vraag: wie runt
  wie?

  De voorzitter:
  Zegt u nu dat in het IRT-traject in feite de informant
  de regie had?
  De heer Snijders:
  Dat zeg ik niet. Als ik er goed naar kijk, neig ik ernaar te
  zeggen dat er een omslagpunt is

  geweest en dat de informanten – ik spreek in het
  meervoud, want voor zover ik heb kunnen vaststellen, gaat het om
  meerdere
  informanten – ons aanstuurden. Laat ik volstaan met
  de kanttekening dat wij niet altijd de regie hadden.
  De heer Snijders:
  Het is mij bekend dat informanten zo’n 8 mln. bruto
  hebben verdiend.
  De voorzitter:
  Betekenen die grote bedragen dat zij de zaak in feite gerund
  hebben?
  De heer Snijders:
  Dat waren in ieder geval de revenuen en zij hadden er erg
  veel belang bij dat het zo ging als zij wensten. Dat hebben wij bij
  die
  informant ook vast kunnen stellen.
  Noot

  Toen een superinformant/infiltrant geld kreeg van de chef
  RCID zag die chef dat de runner naar zijn oordeel volledig
  ondergeschikt was aan de infiltrant. Op zeker moment maakt de
  infiltrant een V-gebaar met zijn hand; tot verbijstering van de
  CID-chef wordt er een sigaret in gelegd door de runner en de
  infiltrant kreeg vervolgens een vuurtje.

  Burgerinfiltratie onttrekt zich aan het zicht van de ANCPI. Een
  burgerinfiltrant wordt op gelijke wijze als een informant, door de
  regionale CID gerund. Begeleiding van deze infiltranten, zoals ook
  politiele infiltranten worden begeleid, is een kostbare
  aangelegenheid. Het komt echter wel voor dat de actief gerunde
  informant 2 3 keer per week contact heeft met zijn runners.

  Opmerkelijk was de gehoorde redenering dat men liever een zaak
  niet wil afhandelen onder de noemer infiltratie, omdat er dan een
  begeleidingsteam aan te pas hoort te komen en men daarmee de
  zeggenschap over de informant kwijt is.

  Begeleiding door de PIT’s van criminele burgerinfiltranten zou
  voorts bezwaarlijk zijn omdat daarmee het gezicht van de
  begeleiders bekend zou kunnen worden bij de onderwereld en omdat
  dan tevens een stuk methodiek wordt prijsgegeven. Anderen stellen
  dat het feit dat burger-infiltranten moeilijker te sturen zijn dan
  politie-infiltranten, meebrengt dat de begeleiding van de
  burger-infiltrant welhaast nog intensiever zou moeten zijn dan die
  van de politie-infiltrant. Met name de criminele superinfiltranten
  zouden door een nationaal team of door enkele gespecialiseerde
  teams in een aantal politieregio’s moeten worden begeleid. In het
  verleden is wel eens bij hoge uitzondering door een PIT een
  burgerinfiltrant begeleid (ook buitenlandse burgerinfiltranten
  worden door een PIT of de ANCPI begeleid).

  Het is voorgekomen dat een burgerinfiltrant in het buitenland
  werd ingezet, waarbij hem toestemming werd gegeven een aantal
  kleine strafbare feiten te plegen – een en ander in samenwerking
  met de buitenlandse autoriteiten. Voorts is er het geval van een
  infiltrant die een ontmoeting zou hebben in Spanje met een
  vooraanstaande Turkse leverancier. Deze informant werd echter
  gearresteerd in Frankrijk toen hij werd gesnapt met een koffer met
  geld die bestemd was voor een criminele organisatie. Na 24 uur is
  hij weer vrijgelaten, het geld werd inbeslaggenomen. Door de
  Nederlandse politie is (met medewerking van de marechaussee) een
  aanhouding in scne gezet, opdat de criminele organisatie geen
  represailles zou uitvoeren omdat het geld weg was.

  5.4.3 Doelen: nut en nadeel

  De doelen die men met infiltratie tracht te bereiken worden in
  de motiveringen van de ter toetsing aangemelede zaken (CTC)
  duidelijk gemaakt. In het bijzonder in de beantwoording van de
  vraag wat het doel is en of het doel (ook) op een andere wijze te
  bereiken is (de subsidiariteitsvraag). Het doel van de pseudo-koop
  is daaruit doorgaans niet te halen, aangezien pseudo-koop niet
  behoeft te worden aangemeld. Deze vorm van infiltratie is volgens
  sommigen tegenwoordig vooral bedoeld om een arrestatie in een
  heterdaadsituatie mogelijk te maken. Er wordt dan wel gesproken van
  een open infiltratie-traject, aangezien de terzake opgemaakte
  processen-verbaal – zij het met geheimhouding van de bron – aan de
  rechter worden voorgelegd.

  De andere infiltratievormen worden wel aangetroffen in de
  CTC-stukken. Met het oog op de project-infiltratie en de inzet van
  frontstores gaat het vooral om het verbeteren van de politile
  informatiepositie, al worden met enige regelmaat ook traditionele
  strafvorderlijke doelen genoemd, zoals het vinden van
  bewijsmateriaal, aanhouding en inbeslagneming.

  Die beoogde verbetering van de informatiepositie blijkt uit
  gestelde doelen als: zicht op de handelwijze, zicht op lokaties,
  inzicht in financile stromen, identificatie van personen
  (bijvoorbeeld afnemers, leveranciers en hoog in de organisatie
  geplaatsten), vaststellen van een geschikt tijdstip van ingrijpen.
  In die gevallen kan de infiltratie ook uitsluitend ten behoeve van
  de CID blijven, zonder dat zij bekend wordt gemaakt aan de rechter.
  Eenmaal – blijkt uit de doorlichting – heeft de infiltratie mede
  bestuurlijke rechtshandhaving tot doel gehad. Meer in het algemeen
  zal een gunstige informatiepositie kunnen bijdragen
  aan de totale ontmanteling van een organisatie. Het komt voor dat
  de project-infiltratie wordt afgerond door een pseudo-koop. Een
  enkele keer is pseudo-koop zelfs als doel van een
  project-infiltratie vermeld. De gecontroleerde aflevering en
  doorlating vergen een wat uitgebreider beschouwing. En van de
  doelen van gecontroleerde aflevering is eigenlijk al in de
  definitie gegeven: het identificeren van personen die betrokken
  zijn bij het begaan van strafbare feiten. Men wil bijvoorbeeld
  inzicht verkrijgen in de organisatie, wie de financiers zijn en
  waar de containers worden opgeslagen. Een ander doel van
  gecontroleerde aflevering is het vergaren van bewijsmateriaal tegen
  reeds verdachte personen. Doorgaans zal de aflevering worden
  gecontroleerd door lijfelijke observatie.

  Dat was anders in een zaak waarbij enkele duizenden kilo’s
  marihuana uit Zuid-Amerika waren ingevoerd in Nederland. Lijfelijke
  observatie was niet mogelijk; toch werd na een rechtshulpverzoek
  aan Belgi besloten met plaatsbepalingsapparatuur de drugs te laten
  exporteren naar Belgi en vervolgens kwam het terug in Nederland,
  waar tot aanhouding en inbeslagneming is overgegaan.

  Ten derde kan niet worden uitgesloten – maar dat speelt
  vermoedelijk met name in geval van feiten waarbij geen sprake is
  van georganiseerde criminaliteit – dat de politie al dan niet in
  opdracht van het openbaar ministerie feiten laat doorlopen (althans
  pogingen laat voltooien en/of meer dan een feit laat plegen) omdat
  voor een verdachte van meer voltooide delicten eerder celruimte
  beschikbaar is ten behoeve van de voorlopige hechtenis en een
  zwaardere straf kan worden verwacht.

  Men vreest, als men slechts een feit aan de rechter voorlegt,
  dat de door de rechter te bevelen voorlopige hechtenis door
  wegzending door het openbaar ministerie wordt gevolgd en men gaat
  er vanuit dat dit laatste bij meer feiten niet zal gebeuren. Men
  kiest er dan voor bijvoorbeeld drie feiten te laten plaatsvinden en
  de verdachte vervolgens voor te leiden, in plaats van voorgeleiding
  na elk feit, waarbij pas de laatste niet meer tot wegzending zou
  leiden.

  Er bestaan nadelen ten aanzien van de gecontroleerde aflevering.
  Van een totale partij die gecontroleerd wordt afgeleverd bestaat
  het risico dat een aanzienlijk deel op straat komt en niet in
  beslag wordt genomen. Daarvoor bestaan een aantal oorzaken. In de
  eerste plaats kunnen politie en justitie nooit garanderen dat een
  partij niet uit het oog wordt verloren. Men kan in het verkeer de
  te volgen auto kwijtraken. Zeker in een geval van gecontroleerde
  aflevering, waarbij een partij (kennelijk tijdelijk) in een loods
  is opgeslagen, is het niet altijd mogelijk dat de politie zo’n
  loods permanent onder observatie houdt . En als er geen observatie
  is, is in het geheel niet duidelijk wat er met de hele partij
  gebeurt is.

  De voorzitter:
  Mogen wij dat iets helderder zeggen? Er is genvesteerd in
  een hoeveelheid die in totaal ongeveer 160 kilo zou zijn; dat staat
  ook in het proces-verbaal. Ongeveer 20 kilo daarvan wordt in beslag
  genomen en wij weten niet waar de rest is.
  De heer Koers:
  Wij ook niet.
  De voorzitter:
  Het is toch niet zo dat, zoals de recherchechef zei, er geen
  gram waar wij aan mee hebben gedaan op de markt is gekomen? Dat
  weten wij niet precies, want wij weten niet waar dat is.
  De heer Koers:
  Neen, wij weten ook niet of die 160 kilo naar Nederland
  gekomen is.
  De voorzitter:
  Neen, goed.
  De heer Koers:
  Wij hebben die 20 kilo gezien die in Amsterdam is gepakt
  plus wat er in de bergplaats lag, zo’n 30 kilo, die ook in beslag
  is genomen. Dat is wat wij gezien hebben. Wat er verder geweest is,
  weet ik niet.

  Noot
  In de tweede plaats zal een grote partij van bijvoorbeeld 1000 kg
  worden verdeeld in kleinere partijen van bijvoorbeeld 200 kg. Dat
  kan onverwacht gebeuren, tijdens het volgen of als de partij vanuit
  de opslagplaats in n keer in meerdere deelpartijen, bijvoorbeeld
  over vijf busjes, wordt gedistribueerd. In beide gevallen kunnen
  niet alle vijf de busjes worden gevolgd bij gebrek aan beschikbare
  observatieteams. Ten derde is het, als het volgen al mogelijk zou
  zijn, gevaarlijk voor de informant als alle vijf de buschauffeurs
  zouden worden gearresteerd: het element toeval valt weg en voor de
  criminele organisatie is het dan gemakkelijk te achterhalen wie de
  mogelijke bron van het uitlekken van hun stash is.

  In dit verband moet vermeld worden dat ook buiten het geval van
  gecontroleerde aflevering bekende zendingen soms niet worden
  onderschept, bijvoorbeeld na een tip van een in het buitenland
  gestationeerde liaison officer. Daarbij speelt ten dele de
  capaciteit van de politie een rol. Maar het blijkt ook
  organisatorisch een probleem om informatie uit het buitenland te
  verwerken, die niet aansluit bij een lopend project. Zelfs de
  melding dat er een container met 10 ton hasj op het punt stond naar
  Nederland te vertrekken, leverde geen reactie van politiezijde.

  Een heel ander type problemen doet zich voor als het buitenland
  bij de gecontroleerde aflevering is betrokken.
  Ten eerste worden gecontroleerde afleveringen die Nederland
  binnenkomen in beginsel gemeld aan de landelijke officier van
  justitie, maar soms blijkt dat niet feitelijk te gebeuren. Bij de
  CRI en/of de landelijk officier van justitie is geen totaal
  overzicht beschikbaar van alle uit het buitenland afkomstige
  verzoeken tot gecontroleerde aflevering. Het is mogelijk dat het
  buitenland een rechtshulpverzoek aan een lokaal openbaar ministerie
  in nederland stuurt en de observatie en gecontroleerde aflevering
  door een lokaal observatieteam wordt uitgevoerd, in welk geval noch
  de CRI, noch de landelijk officier van justitie betrokken zijn.
  Noot

  Ten tweede kan het gebeuren dat het buitenland een
  gecontroleerde aflevering naar Nederland frustreert. In het
  onderzoek naar Turkse drugsdealers ging het om een gecontroleerde
  aflevering van Turkije naar Nederland. Deze mislukte, doordat per
  ongeluk in Hongarije de zaak werd onderschept en 100 kg herone
  ervan in beslag werd genomen. Iets dergelijks was ook het geval
  toen een Nederlandse koerierster in Brazili tegen de zin van de
  Nederlandse politie werd opgepakt.

  Bij de doorlating zijn de naastbijgelegen doelen anders van
  aard, al spelen op de achtergrond identificatie van personen en
  bewijsgaring opnieuw een rol. Ook de risico’s zijn ietwat anders.
  In de eerste plaats kan – volgens de Prisma-methode – een partij
  worden doorgelaten omdat men hoopt dat de organisatie langs
  dezelfde weg een partij zwaardere drugs (of een grotere partij) zal
  importeren (waarbij een nevendoel is dat de schadelijkste import
  wordt verijdeld). Er zijn na gebruik van deze methode mensen
  veroordeeld.

  De heer Van der Voort:
  Je kunt de Prisma-methode op twee manieren definiren. De ene
  is de negatieve, namelijk niet zijnde de
  Delta-methode. De
  andere is een wat meer positieve. Binnen het Prisma-team krijgen
  wij regelmatig te maken met
  informanten, die wetenschap
  zeggen te hebben over aanstaande cocanetransporten, vanuit
  Zuid-Amerika naar Nederland. Zij geven aan dat zij door de
  criminele organisatie zijn gevraagd om daarin een bepaalde rol te
  spelen. Zij vragen aan ons of wij daarin zijn genteresseerd. Veelal
  zijn wij dat, niet altijd. Het gaat er vaak om dat de criminele
  organisatie een nieuwe cocanelijn wil openen. Ze benaderen mensen,
  omdat er in het verleden dingen zijn mis gegaan. Wat dan blijkt, is
  dat de criminele organisatie vaak gebruik maakt van wat de heer
  Brand bij u heeft aangeduid als een lijntester. Ik vind dat er
  niets verkeerds aan is om gebruik te maken van een lijntester. De
  methode betekent heel simpel dat eerst een kleine hoeveelheid
  verdovende middelen via die personen, die bedrijven, die schepen,
  die havens, vanuit het bronland naar Nederland komt, om te bekijken
  of die lijn goed is. Als die partij zou worden gepakt, in welk
  stadium dan ook, dan weten wij zeker dat via die lijn,
  waarschijnlijk met behulp van de mensen die er tot dan toe bij
  waren betrokken, de partij cocane waar het werkelijk om gaat en die
  dus vele malen groter is, niet wordt verzonden. Dat betekent dat
  wij in elk geval via die lijn daar nooit meer zicht op krijgen. Als
  het gaat om dat soort afwegingen, dan vind ik dat dit een
  verantwoorde methode kan zijn.
  Noot

  In de tweede plaats kan – volgens de Delta-methode – het ook de
  bedoeling zijn in de ogen van de criminele organisatie de
  betrouwbaarheid van een infiltrant te vergroten door een aantal
  door hem georkestreerde leveringen door te laten; de infiltrant kan
  daardoor groeien in de organisatie en vanuit een belangrijker
  positie meer waardevolle informatie over de organisatie aandragen.
  Volgens de heer Lith heeft dit veel nuttige informatie opgeleverd.

  De heer Koekkoek:
  Wat bent u nou wijzer van geworden van de methode? U hebt
  ontdekt waar de drugs naartoe gaan. U ontdekt opslagplaatsen, ik
  noem maar iets. Hebt u daarbij ook mensen ontdekt?
  De heer Lith:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Uw doel was, zicht te krijgen op de grote baas.
  De heer Lith:
  De verantwoordelijken. Uiteindelijk leidt dat
  tot…
  De heer Koekkoek:
  (…) meer bazen. Dat is allemaal mogelijk. Hoever bent u nu
  gekomen dankzij deze methode?
  De heer Lith:
  In de periode dat ik er nog zat, ben ik informatief heel ver
  gekomen. Er zijn veel personen boven tafel gekomen.
  De heer Koekkoek:
  Dankzij deze methode?
  De heer Lith:
  Ja. En plaatsen, waar het allemaal werd opgeslagen. Wij
  hebben gezien welke maatregelen de criminelen namen, hoe zij
  werkten, hoe hun organisatie in elkaar zat. Wij hebben mede verder
  in de organisatie ontdekt wie aan welke touwtjes trok.
  De heer Koekkoek:
  U bent gekomen tot het middenkader?
  De heer Lith:
  Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Hoger, lager?
  De heer Lith:
  Dat is moeilijk vast te stellen, mijnheer Koekkoek, zeker
  achteraf. Ik vond zelf, als ik naar het

  totaal kijk, dat wij boven die lijn zaten.
  De heer Koekkoek:
  Bent u dankzij deze methode op enig moment de
  eerstverantwoordelijken tegengekomen?
  De heer Lith:
  In n expliciet geval was het helder dat er een relatie was
  met…
  De heer Koekkoek:
  Dat was…?
  De heer Lith:
  Het is niet n persoon die aan de touwtjes trekt. Ten aanzien
  van een topfiguur van die criminele organisatie was er in mijn
  beeld een duidelijke verbinding te leggen. Daar ging het ook om in
  dat traject.
  De voorzitter:
  Is het niet zo dat u heel veel informatie heeft
  verzameld?
  De heer Lith:
  Ja.
  De voorzitter:
  Gedetailleerd, maar dat het vertrouwenselement er nog niet
  uitkwam? Dat u een heleboel wist maar daarvan heel veel niet kon
  gebruiken?
  De heer Lith:
  Neen, want als ik het traject zie, dan zie ik tussen de
  eerste informatie en de laatste informatie die wij krijgen, veel
  meer, betere en ook veredelde informatie.
  Noot

  Over het verschil tussen de Prismamethode en de Deltamethode zegt
  Van der Voort:

  De heer Van der Voort:
  Het verschil is dat het de bedoeling is dat direct na de
  lijntester wordt ingegrepen. Ik zie de
  Delta-methode
  voornamelijk als een methode om de betrouwbaarheid van de
  informant, dan wel de infiltrant te testen en die langzaam in
  vertrouwen te laten groeien. De methode, zoals ik die schetste, is
  er veel meer n, waarbij de lijn eenmalig moet zijn getest. Het
  gebeurt soms ook op andere manieren. Het is geen geheim dat met
  name Colombiaanse organisaties, voordat ze een grote partij cocane
  afzenden, via dezelfde lijn een partij marihuana afzenden. Als die
  verloren gaat, dan is er niet zoveel aan de hand voor de
  Colombianen.
  De voorzitter:
  Dan kun je zo’n partij marihuana omgekeerd ook
  doorlaten.
  De heer Van der Voort:
  Dat zou ook kunnen.
  De voorzitter:
  Dat is, dacht ik, ook gebeurd.
  De heer Van der Voort:
  Dat is bij ons gebeurd.
  De voorzitter:
  Was zo’n lijntester altijd succesvol, in die zin dat daarna
  de boel kwam die u wilde hebben?
  De heer Van der Voort:
  Niet altijd. Noot In de praktijk blijken –
  vermoedelijk vooral sedert 1992 – zo nu en dan buitengewoon grote
  hoeveelheden door te zijn gaan (in 5.4.1 werden enkele hoeveelheden
  gegeven). Het openbaar ministerie en de politie becommentariren
  deze gang van zaken verschillend. Met name in Amsterdam is men
  radicaal tegen doorlating.
  De heer Van Riessen:
  Waar haal ik dit soort standpunten vandaan? Wij doen dit
  gewoon niet: het op de markt brengen van drugs, laat staan van
  harddrugs. Ik grijp hierbij terug op de ervaringen en de discussies
  die wij hier zo’n vijftien jaar geleden over hebben gehad. In die
  tijd, zo mag ik wel zeggen, is er intern een harde richtingenstrijd
  geweest in het korps. Wij hebben toen, omdat wij constateerden dat
  er door de politie herone op de markt werd gebracht, ook al gezegd:
  dit wensen wij niet; dit willen wij niet; daar liggen voor ons
  gewoon uiterste grenzen. Er zaten corruptie-achtige ontwikkelingen
  aan vast en dat wilden wij niet. Daar moest mee gestopt worden. Er
  zijn dus twee dingen uit naar voren gekomen, namelijk geen
  harddrugs op de markt en, daar waar het moet, in openheid werken en
  toetsen. Er zijn gewoon grenzen aan onze opsporingsmethode. Wij
  vinden niet dat wij als politie en openbaar ministerie – ik bedoel
  dit niet verkeerd – de normen en waarden van de criminele wereld
  moeten overnemen.
  Noot

  Onder degenen die geen principile bezwaren tegen doorlating hebben
  treffen we verschillen in opvatting aan. Sommigen menen dat er een
  grens aan het aantal door te laten kilo’s moet worden gesteld.
  Anderen stellen dat dit niet goed mogelijk is.

  De voorzitter:
  Daar komen wij straks nog wel op terug. Een andere vraag nu.
  Is er een grens aan het aantal kilo’s en tonnen?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik kan daar zo niet een grens voor aangeven.
  De voorzitter:
  Is er een grens aan het aantal kilo’s cocane?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik kan daar ook niet een grens voor aangeven.
  De voorzitter:
  Nee? Honderden kilo’s, kan dat maar?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, als u zegt honderden, dan zegt natuurlijk iedereen: Nee,
  mag niet gebeuren. Ja, maar…
  De voorzitter:
  Ja, precies. Dat zeggen veel mensen. Misschien
  logisch.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, misschien is dat ook wel zo. Het hangt er dus ook vanaf
  wat je ermee wilt. Je zult dus in iedere concrete situatie moeten
  beoordelen of dat wat men van plan is in die situatie en onder die
  omstandigheden toelaatbaar is.
  De voorzitter:
  Is er dan geen absolute grens? Iets dat je echt niet moet
  doen?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, kijk eens, als je spreekt van duizend kilo cocane, dan
  zeg je natuurlijk dat je het niet moet doen.
  De voorzitter:
  Dan heeft u een grens.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Maar dat is mijn grens niet.
  De voorzitter:
  Jawel, dat zegt u net. Je moet het dan niet doen.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat is niet een grens. Dat is een punt waarvan ik zeg dat ik
  het niet zou doen. Mijn grens ligt misschien wel veel lager.
  Nogmaals, het hangt ervan af wat je ermee beoogt.
  De voorzitter:
  Ja, maar kunt u begrijpen dat niet-juristen in dit leven
  soms enige vastigheid willen hebben in de zin van: Waar ligt nu de
  grens?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Toch kun je die vastigheid niet altijd geven. Kijk, als je
  op een gegeven moment met een onderzoek bezig bent, dan moet je in
  dat onderzoek gaan bepalen wat voor criminele organisatie je
  aanpakt, wat voor kaliber de top van die organisatie heeft en wat
  de politie allemaal al gedaan heeft om de top van de organisatiete
  pakken. Het hangt er dus helemaal vanaf in wat voor een situatie de
  politie quaopsporing op dat moment verkeert. Daarna kun je bekijken
  wat voor acties op dat moment en onder die omstandigheden met een
  bepaalde kans op succes toelaatbaar zijn. Daar kun je geen grenzen
  bij aangeven.
  De voorzitter:
  Wil dat ook zeggen, om gelijk maar een ander punt bij de kop
  te nemen…
  De heer Rabbae:
  Mag ik vragen, voordat u een ander punt aansnijdt, of dit
  ook voor wapens geldt?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Kijk, ik wil nooit nooit zeggen, maar het idee dat er
  vuurwapens op die manier zouden worden doorgeleverd, daarvan zeg ik
  dat het niet moet gebeuren. Maar nogmaals, je zegt nooit
  nooit.
  De voorzitter:
  U zegt toch wel een enkele keer nooit?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik zeg in een concreet geval ja of nee.
  De voorzitter:
  U zegt dus nooit vantevoren, ook niet als minister van
  Justitie, dat doen wij in ieder geval nooit?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Bij vuurwapens zou ik dat eigenlijk wel zeggen.
  Noot Weer anderen stellen dat er een direct operationeel
  doel mee gediend moet zijn.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Vrakking, ik meen eerder van u begrepen te hebben
  dat u zegt: liever geen doorlevering, maar je zult mij niet horen
  zeggen onder geen enkele omstandigheid.
  De heer Vrakking:
  Dat klopt.
  De heer Rouvoet:
  Ik vind het toch belangrijk om hier de volgende vraag nog
  een keer te stellen: huldigt u dat standpunt nog steeds of zegt u
  door wat ik nu weet, ben ik daar rigoureuzer in geworden?
  De heer Vrakking:
  Nee, dat is hetzelfde gebleven.
  De heer Rouvoet:
  Dus het kan wel?
  De heer Vrakking:
  Het kan wel, maar alleen in uiterste gevallen.
  De voorzitter:
  Maar kan het ook om een organisatie of een groep of club in
  kaart te brengen?
  De heer Vrakking:
  Nee.
  De voorzitter:
  Wanneer kan het wel?
  De heer Vrakking:
  Ik denk als je zo ver bent dat je met een tamelijk kleine
  partij het laatste stukje van de puzzel op zijn plaats kan
  krijgen.
  Noot

  Ter bepaling van een door te laten hoeveelheid hard drugs maakt Van
  der Veen onderscheid tussen een juridische en een politieke
  afweging.

  De voorzitter:
  En waar lagen uw twijfels?
  De heer Van der Veen:
  Met betrekking tot de politieke verantwoordelijkheid van de
  minister van Justitie ten overstaan van de Tweede Kamer.
  De voorzitter:
  In verband met harddrugs, dus omdat het hier over cocane
  ging? (tussen de 50 en 250 kilo)
  De heer Van der Veen:
  Ja, omdat harddrugs bestaande uit cocane aan de orde
  waren.
  De heer De Graaf:
  Twijfel over de politieke verantwoordelijkheid van de
  minister van Justitie voor de doorlevering van softdrugs heeft u
  nooit gevoeld?
  De heer Van der Veen:
  Neen, klopt. (…)
  De voorzitter:
  Mag ik nog terug naar de vraag: u gaat naar de
  procureur-generaal omdat u twijfel heeft over het doorlaten van
  harddrugs.
  De heer Van der Veen:
  Ja, ik wilde aftasten of de politieke dekking goed
  was.
  De voorzitter:
  U had geen twijfel over de juridische haken en ogen
  daaraan?
  De heer Van der Veen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Helemaal niet?
  De heer Van der Veen:
  Neen. Dat is een andere afweging trouwens. Je hebt een
  operationele afweging en een beleidsafweging, die qua hoeveelheid
  anders uit kan vallen.
  De voorzitter:
  Maar de juridische afweging heeft toch ook wel iets te maken
  met of het proportioneel is?
  De heer Van der Veen:
  De beleidsafweging, ja.
  De voorzitter:
  Maar dat is toch ook een juridische afweging. U ging, denk
  ik, toch ook naar de procureur-generaal voor een juridische
  afweging, zelfs als je…
  De heer Van der Veen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Niet?
  De heer Van der Veen:
  Ik ging voor een beleidsafweging. Juridisch kwam ik tot een
  andere uitkomst.
  De voorzitter:
  Heeft u toen de procureur-generaal gevraagd: neem het nog
  door met de minister?
  De heer Van der Veen:
  Neen, is niet aan de orde geweest. Het is een uitvoerig
  gesprek geweest waar de procureur-generaal, de heer Van Randwijck
  en de heer Behling, advocaat-generaal Amsterdam aan hebben
  deelgenomen. En van de kant van het
  IRT was er de heer van
  Baarle, algemeen teamleider en commissaris Lith, de dagelijks
  teamleider. Zij waren bij de beraadslagingen aanwezig waarbij
  gewikt en gewogen is en argumenten uitgewisseld zijn, de pro’s en
  contra’s.
  Noot

  Daarnaast wordt door sommigen benadrukt dat het in de strijd tegen
  de georganiseerde misdaad niet om de kilo’s gaat maar om de
  criminele organisatie en wensen daarom geen bovengrens te stellen
  omdat die – zo hij al bepaald kan worden – moet worden vastgesteld
  aan de hand van wat in de criminele organisatie gebruikelijk is. De
  bewijsgaring kost dan heel wat als de organisatie gewend is om
  partijen binnen te halen van 5.000 10.000 kg marihuana. Bovendien
  zal zo’n grens snel bekend worden bij de onderwereld en dan als
  criterium worden gebruikt om personen (dus ook infiltranten) op hun
  betrouwbaarheid te toetsen door hen te vragen 250 kg te vervoeren,
  indien de grens 200 kg cocane is. Sommigen voegen daaraan nog toe
  het als verantwoord te beschouwen om gedurende enige tijd iets in
  het milieu te laten druppelen, temeer daar het anders op een andere
  wijze Nederland toch binnenkomt. Tenslotte wordt de mogelijkheid
  van controle principieel in twijfel getrokken. Als immers door
  bevoegde autoriteiten toestemming is gegeven voor de invoer van 5
  ton marihuana en het blijkt om 500 kilo cocane te gaan, dan is het
  haast onmogelijk om alsnog op te treden, al was het maar omdat
  bijvoorbeeld de informant niet is afgedekt.

  De voorzitter:
  Hoe effectief is dit nu allemaal geweest? U heeft net gezegd
  dat u twijfels had over wie nu wie runde. Dat is natuurlijk de
  vraag die erachter zit.
  De heer Teeven:
  Ik heb hier horen zeggen door collega’s van mij dat je niet
  hoger in een organisatie kunt komen met een celstructuur en dat in
  feite de methode van de gecontroleerde of de ongecontroleerde
  doorlevering een heel goede methode zou zijn. Ik ben persoonlijk
  een andere mening toegedaan; dat is ook de mening die collega
  Valente hier vorige week naar voren heeft gebracht. Ik denk dat de
  middelen die het openbaar ministerie en de opsporing hebben om
  grote organisaties aan te pakken op zichzelf voldoende zijn. Je zou
  nog kunnen denken over het uitbreiden met een aantal andere
  opsporingsbevoegdheden of opsporingsmethodieken. Ik ben op zichzelf
  niet tegen
  infiltratie, dus het gebruik van frontstores
  en backstores zoals in deze methode. Dat kan op zichzelf heel
  nuttig zijn in concrete opsporingsonderzoeken. Je kan best heel
  goede opsporingsonderzoeken hebben waarin
  infiltratie een
  heel bruikbaar middel is, ook bij bepaalde dadergroepen. Maar ik
  denk dat het een utopie is om te denken dat je met de methode van
  doorleveren in het milieu bij de top van de organisatie uitkomt,
  zeker als het gaat om organisaties die zich bezighouden in de
  Hollandse netwerken.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Teeven:
  Met name in organisaties en dadergroepen in het kader van de
  Hollandse netwerken – ik praat dan niet zozeer over buitenlandse
  dadergroepen, maar over Hollandse netwerken -kent iedereen toch
  vrijwel iedereen. Daar bedoel ik mee dat het niet zal lukken om
  door het doorleveren van verdovende middelen in het milieu in de
  topte komen. Dan moet je heel erg uitkijken dat het proces niet
  omgedraaid wordt en dat de criminelen zeggen: wij hebben in ieder
  geval zekerheid, omdat de douane gewoon 293 ton niet controleert.
  Daar raken wij wel een groot percentage van kwijt wat in beslag
  wordt genomen in de tweede of de derde hand, maar wij hebben in
  ieder geval ook een percentage dat wij wel krijgen. Politie en
  justitie willen toch zicht krijgen op de top, dus die zullen daar
  toch heel lang mee doorgaan.
  Noot

  5.4.4 Gevallen: het soort delicten en de betekenis van de
  verdenking

  Pseudo-koop wordt zoals de meeste infiltratie-activiteiten
  vooral ingezet in gevallen van georganiseerde
  misdaad op het vlak van de opiumwetgeving. Incidenteel
  (bijvoorbeeld in 8 van de 78 politie-infiltraties) betreft het
  uraniumhandel, kinderporno, een huurmoordzaak en kunstroof.
  Burgerinfiltranten zijn buiten de overgrote meerderheid van
  gevallen van georganiseerde opiumdelicten ingezet in gevallen van
  heling van containers kleding, het omkatten van auto’s, illegale
  wapenhandel en vals geld.

  De doorlichting maakt voorts gewag van een geval waarin een
  informant werd meegestuurd naar de uitvoering van een voorgenomen
  moord. In het kader van internationale rechtshulp aan de VS vond
  een gecontroleerde aflevering plaats van naar later bleek
  vuurwapens. Voorts wordt er nog een zaak gemeld van infiltratie in
  verband met gestolen waardepapieren. In een zaak zijn vermoedelijke
  hennepoogsten begeleid en hennepkwekerijen geobserveerd zonder
  ingrijpen. Of het in deze gevallen steeds ging om georganiseerde
  misdaad, is niet duidelijk.

  Een enkeling stelt dat infiltratie slechts zou zijn toegestaan
  als er sprake is van verdenking. Wat daar ook van zij, het is
  duidelijk dat vooral politie-infiltratie eerst dan wordt
  georganiseerd als er al het nodige bekend is over het doel van
  onderzoek. Het geringe aantal officile politie-infiltranten (minder
  dan 9) en de kosten van goede begeleiding staan niet toe dat bij de
  beslissing om langduriger infiltratietrajecten aan te vangen over n
  nacht ijs wordt gegaan. Sommigen sluiten in feite infiltratie als
  methode om personen te identificeren uit, maar laten een tactisch
  doel toe.

  De heer Vos:
  Begrijp ik goed dat u tegenstander bent van een
  infiltratiemethode in een CID-fase? Bent u daarmee ook een
  uitzondering in Nederland?
  De heer Pieters:
  Het ligt iets genuanceerder. Over het algemeen moet je erg
  oppassen met een infiltratiemethode in de CID-fase omdat je haar
  verder niet kunt gebruiken.
  Infiltratie is in mijn optiek
  vooral een tactisch middel, bedoeld om bewijs te verkrijgen. De
  methode moet je dus op een gegeven moment open kunnen spelen als
  bewijsmiddel. Er moet procesverbaal van worden opgemaakt. Als dat
  je dat niet kunt, levert dat grote risico’s op, vooral als het
  begin van je bewijs gestoeld is op de CID-infiltratie en je kunt de
  infiltrant niet open spelen omdat het in de optiek van de

  CID-officier nog steeds een informant is. Er is dan een
  groot onderzoek gedaan dat je niet kunt gebruiken. Dat vind ik ook
  zonde. Het is ook een zeer praktisch punt om het niet te gebruiken.
  De richtlijnen rond
  infiltratie hebben vooral betrekking op
  een tactisch traject en niet op bijvoorbeeld een

  fenomeenonderzoek, een onderzoek naar een bepaalde bedrijfstak
  terwijl je nog niet weet wat je daar strafrechtelijk gezien aan
  zult treffen.
  Noot

  In dergelijke gevallen is het – anders dan wanneer het doel
  identificatie van personen is – op zich mogelijk als eis te stellen
  dat voor infiltratie een verdenking moet bestaan.
  Het is echter ook mogelijk dat de infiltratie is gericht op een
  bepaalde persoon over wiens omgeving wel harde informatie bestaat,
  maar ten aanzien van wie persoonlijk nog geen redelijk vermoeden
  van schuld is te formaliseren. Tegen die achtergrond kan de
  voorwaarde worden begrepen dat het moet gaan om een geval waarin
  concrete aanwijzingen (bestaan) dat er sprake is van misdrijven die
  tot de georganiseerde en/of beroepscriminaliteit gerekend kunnen
  worden. Noot Over de gevallen waarin wordt genfiltreerd
  geven sommige toelichtingen, die door het openbaar ministerie
  worden gezonden aan de Centrale toetsingscommissie ter motivering
  van een verzoek tot infiltratie, opheldering. Dat geschiedt dan
  onder de noemer informatie geleid tot voorstel opsporingsmethode
  (proportionaliteit). In een aantal gevallen wordt dan weliswaar
  niet gesproken van een verdachte, maar gaat het de facto om
  onderzoek waarbij betrokkene wel degelijk als zodanig is aan te
  merken.

  Een voorbeeld: Betrokkene heeft geregeld contact met crimineel
  bekend staande personen; hij is enkele keren eerder aangehouden in
  verband met delicten van een criminele organisatie die zich
  bezighoudt met een combinatie van verdovende middelen,
  levensdelicten, fraude (witwas), vermogensdelicten en corruptie,
  maar er was toen niet voldoende bewijsmateriaal; hij is eerder
  veroordeeld voor andere feiten. Tweede voorbeeld: Betrokkene
  wisselde regelmatig omvangrijke geldbedragen; er bestaan contacten
  tussen hem, de top van de doelgroep en de drugsleverancier.

  In andere gevallen is minder duidelijk aan te geven om wat voor
  type geval het gaat. Soms wordt volstaan met het opgeven van
  kenmerken van de organisatie, bijvoorbeeld dat deze heel
  gewelddadig is. Vaker blijkt het te gaan om een goede gelegenheid:
  een grote partij drugs die naar Nederland komt. En een enkele keer,
  wordt er eigenlijk niet meer gezegd dan dat de informant erg
  betrouwbaar is.

  Wat er ook zij van de soms wel zeer beknopte motiveringen die in
  de aanmeldingsformulieren van de Centrale toetsingscommissie zijn
  te lezen, feit is dat niet in alle gevallen duidelijk behoeft te
  zijn welke persoon of personen als verdachte of als doel-subject
  zijn aan te merken.

  5.4.5 Termijnen

  Voor een infiltratie-actie wordt door de CTC doorgaans toestemming
  gegeven voor een periode van drie maanden na welke periode
  terugkoppeling dient plaats te vinden. Deze termijn wordt door de
  politie geaccepteerd. Zoals gezegd is het mogelijk dat een
  pseudo-koop toch enige tijd duurt, omdat men eerst
  milieuverkenningen moet doen; doorgaans zal men inderdaad aan drie
  maanden genoeg moeten hebben. Bij project-infiltratie moet evenwel
  rekening worden gehouden met een feitelijke termijn van 2 of 3
  jaar.

  De heer De Wit:
  (..) Er is niet zomaar uit de lucht een grens te trekken van
  een x-aantal maanden. De werkelijkheid van de zaken waarin

  infiltratie zich aanbiedt, laat zich niet in dat soort
  simplificaties vatten.
  De voorzitter:
  Maar er is toch ook nog het gewone wel en wee van de persoon
  zelf? Er is toch ook beheersmatig gezegd: nooit langer dan vier
  jaar?
  De heer De Wit:
  Ook dat is van persoon tot persoon verschillend. De enige
  tijdsduur die wij hebben genoemd, is de tijd gedurende welke iemand
  als politile infiltrant inzetbaar is.
  De voorzitter:
  Nou, hoelang is dat?
  De heer De Wit:
  Daarvoor hebben wij een termijn van vijf jaar
  genoemd.
  De voorzitter:
  Dan kan het dus nooit langer dan vijf jaar zijn.
  De heer De Wit:
  Ja. Maar dat betekent niet dat hij die hele vijf jaar…
  Noot De inzet van buitenlandse infiltranten in Nederland
  is dikwijls van zeer korte duur (zie hoofdstuk 10).

  Men kan – ook gezien de persoonlijke belasting – niet voor
  onbeperkte duur als infiltrant optreden. Een politie-infiltrant
  wordt (evenals zijn begeleiders) in beginsel ingezet voor een
  periode van 5 jaar. De infiltrant krijgt 1 jaar om zich in te
  werken, 3 jaar om echt operationeel te zijn en 1 jaar om af te
  bouwen. Er zijn echter infiltranten die in het verleden veel langer
  hebben gewerkt. Een termijn van 2 3 jaar wordt als vuistregel
  aangehouden voor een niet-criminele burgerinfiltrant en van 5 6
  jaar voor criminele burgerinfiltranten. Ook deze termijnen worden
  soms overschreden.

  Over de vraag hoe lang achter elkaar gecontroleerde afleveringen
  kunnen doorgaan of hoeveel doorlatingen zijn toegestaan, bestaat
  geen eenduidig antwoord. Soms wordt volgens de heer Van der Putten
  wel een limiet gesteld, maar hij meent dan binnen die limiet vrij
  zijn gang te kunnen gaan. Noot Soms ook is er in het
  geheel geen sprake van een limiet.

  De heer De Graaf:
  Ik vroeg naar de effectiviteit van de methode. Hoe lang u
  ermee doorgaat als die container met harddrugs maar niet
  binnenkomt?
  De heer Van Vondel:
  Dan wordt er een tijdlijn uitgezet. Binnen hoeveel tijd zou
  ons dat lukken? Dat lukt dus niet binnen een half jaartje. Bij de
  start van het traject is al aangegeven, dat het jaren kon gaan
  duren.
  De voorzitter:
  Had het jaren kunnen duren?
  De heer Van Vondel:
  Ja, het had jaren kunnen duren. In mijn beleving had het
  zelfs nog wel vier jaar kunnen duren.
  Noot

  Ook vanuit het openbaar ministerie wordt beaamd dat soms (of
  doorgaans) geen tijdslimiet wordt gesteld.

  De voorzitter:
  Hebt u zichzelf toen de vraag gesteld hoeveel er nog
  eventueel doorgeleverd zou worden?
  De heer Van Capelle:
  We wisten dat het laten groeien van een informant,
  het betrokken raken bij steeds grotere partijen, een traject van
  langere adem was. Over de looptijd van het IRT-onderzoek werd in
  termen van jaren gedacht. Wij stelden vast dat, wanneer je kon
  spreken over de invoer van harddrugs, het moment was aangebroken om
  de organisatie te ontmantelen. In september/oktober kwam dat
  bericht.
  De voorzitter:
  Het had nog jaren kunnen doorgaan, zonder dat u precies wist
  hoe het werkte.
  De heer Van Capelle:
  Had en zou is een inschatting maken. Heel nadrukkelijk was
  er sprake van dat de operatie zodanig zou verlopen dat je
  uiteindelijk bij harddrugs zou uitkomen. Als dat een uiterst lange
  periode zou kosten, was er ingegrepen. Je kunt niet jarenlang,
  alleen om te groeien, bezig zijn zonder strafrechtelijke
  resultaten.
  Noot
  De voorzitter:
  Hebt u een limiet in uw hoofd van waar de Staat aan kan
  meewerken om het door te laten?
  Mevrouw Gonzales:
  Geen limiet. Voor mij gaat het veel meer om deze argumenten:
  hoe ver kom je in de organisatie, hoe dicht zit je erop en hoe snel
  kun je toeslaan. Eerlijk gezegd vind ik: hoe sneller, hoe beter. Ik
  vind het heel moeilijk om te zeggen: als je een ton hebt, moet je
  stoppen.
  Noot

  Naar aanleiding van het Bever-onderzoek is door sommigen opgemerkt
  dat het erger is als heel vaak wordt doorgelaten dan als een grote
  lading wordt doorgelaten. Voor de politie is het soms niet
  duidelijk hoe vaak zij moet aantonen dat er iets is gebeurd.
  Ook buiten de opiumdelicten komt het voor dat met toestemming van
  justitie lange tijd niet wordt opgetreden tegen delicten. Een
  dergelijk geval van gecontroleerde aflevering met doorlating deed
  zich voor in een zaak waar het ging om een organisatie van helers.
  Er is gedurende anderhalf jaar ongeveer 100 keer niet opgetreden
  terwijl onder de ogen (of voor de camera) van de politie werd
  ingebroken: op een nacht werden er aldus circa 50 vrachtwagens
  opengesneden.

  5.4.6 Vastlegging feitelijk gebruik

  De politile infiltrant legt van ieder optreden zijn bevindingen
  vast bij proces-verbaal. Ook de handelingen van de begeleiders
  worden vastgelegd. Bijvoorbeeld in de zaak AH Oosterbeek:

  De heer Koers:
  Er is een uitgebreid procesverbaal opgemaakt door de
  politie-infiltrant, door zijn begeleiders. Later zijn die op
  verzoek van de president van het Hof bij de stukken gevoegd. Zij
  hebben echter geen spoor van bewijs opgeleverd.

  Noot

  Te lezen is dan bijvoorbeeld dat de infiltrant in hun bijzijn
  proces-verbaal heeft opgemaakt. Deze verbalen zijn veel
  omvangrijker dan de CID-rapporten die worden opgemaakt terzake
  contacten met informanten. Deze processen-verbaal komen soms echter
  niet in het zaaksdossier, bijvoorbeeld met het doel de informant te
  beschermen.

  De heer Gerding:
  Zou mij de vraag zijn voorgelegd, maar dat is wat
  speculatief, dan denk ik dat ik waarschijnlijk had ingestemd met
  deze vooraankopen. Ik zou waarschijnlijk niet hebben ingestemd met
  de wijze waarop niet werd vastgelegd wat moet worden vastgelegd.
  Dat moet op de zitting aan de orde komen. Als dat betekent dat de
  veiligheid van de
  informant, want dat was het punt waarom
  het hierbij draaide, niet kan worden gewaarborgd, dan moet het maar
  niet doorgaan.
  Noot

  Buitenlandse infiltranten kunnen uiteraard niet zelf een
  proces-verbaal opmaken evenmin als de burgerinfiltrant. Als een
  buitenlandse infiltrant of een burgerinfiltrant (bijvoorbeeld als
  materie-deskundige) met een PIT samenwerkt, maken zijn begeleiders
  wel een proces-verbaal op van het gesprek dat zij met de infiltrant
  voerden. Uit het proces-verbaal blijkt overigens niet altijd of de
  infiltrant een vreemde nationaliteit heeft. Verslaglegging met
  betrekking tot burgerinfiltratie is wisselend, maar door de bank
  genomen gering. Dit geldt nog sterker voor de gecontroleerde
  aflevering. Doorlatingen werden alleen door de FIOD en Douane
  systematisch bijgehouden, alsmede door enkele individuele
  functionarissen. Bedacht dient te worden dat de eisen van
  verslaglegging op veel meer betrekking hebben dan alleen op hetgeen
  is gedaan door de infiltrant. Te denken is bijvoorbeeld aan de
  noodzaak van een goede financile verantwoording. En bij
  internationale contacten dienen gegevensverzoeken en
  -verstrekkingen geregistreerd te worden. Soms zal ook vanwege de
  territoriale beperking van de bevoegdheid van Nederlandse
  opsporingsambtenaren toestemming moeten bestaan voor het optreden
  van Nederlandse ambtenaren in het buitenland.

  De voorzitter:
  Mag ik nog n punt helder krijgen over de besprekingen in
  Turkije? Een van de voorwaarden was, dat schriftelijke toestemming
  door de Turkse autoriteiten werd gegeven, maar die is er nooit
  gekomen.
  De heer Koers:
  Ik weet dat niet.
  De voorzitter:
  Er is een schriftelijk rapport gemaakt bij thuiskomst door
  de verantwoordelijke officier, maar geen schriftelijke toestemming
  als zodanig door Turkije. Is dat nog van belang?
  De heer Koers:
  Ik moet daar elk antwoord op schuldig blijven. Dat valt heel
  nadrukkelijk binnen de verantwoordelijkheid van het Zwolse parket.
  Daar heb ik op dit moment geen zicht op.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken