• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.5 Controle en samenwerking

  5.5 Controle en samenwerking

  5.5.1 De politie

  De organisatie van de politile infiltratie is in handen van de
  ANCPI en de PIT’s. Een politile infiltrant wordt tijdens zijn
  optreden bijgestaan door een begeleidingsteam dat bestaat uit twee
  of meer begeleiders. Deze begeleiding geschiedt onder
  verantwoordelijkheid van de chef van het PIT en niet van het
  kernteam of het regionale korps dat om de infiltratie heeft
  verzocht.

  De divisiechef zware georganiseerde criminaliteit voor wie het
  PIT op dat moment werkzaam is, ziet bij teambijeenkomsten de
  teamleider, de begeleiders en de infiltranten. Dat betekent niet
  dat hij van alle
  activiteiten met infiltranten op de hoogte wordt gesteld.
  De rol van de informant in de zaak Bever is slechts in
  hoofdlijnen doorgesproken met de
  tactische recherche. Er is
  geen overleg geweest met de ZwaCri-commissaris Jansen. Alles vond
  plaats in het overleg tussen de uiteindelijke Rotterdamse runner,
  kernteamchef Hagen en CID-/kernteamofficier van justitie De
  Groot.
  De korpsleiding is volgens de Richtlijn infiltratie bij
  de infiltratieprojecten niet betrokken. Slechts bij uitzondering
  vindt die betrokkenheid desalniettemin plaats (bijvoorbeeld bij een
  operatie, waarbij een Nederlandse politie-ambtenaar in Canada
  infiltreerde). Er wordt wel gesteld dat de korpsleiding zeker voor
  grote CID-operaties vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het
  personeel betrokken hoort te zijn bij de gang van zaken. Het
  openbaar ministerie is hierbij niet de juiste trait d’union daar
  het openbaar ministerie geneigd is op zaaksniveau te oordelen.

  De regionale organisatie van de politile infiltratie levert
  (afgezien van de selectie, opleiding en de rol van de CTC)
  afschermingsproblemen op, terwijl ook de (hoge) kosten op dit
  moment in de niet-westelijke regio’s waar de PIT’s nu zijn
  gevestigd op bezwaren stuiten. Ook al vanwege de gewenste
  consistentie in beleid en omdat het middel vaak
  regio-overschrijdend is, zien sommigen de beslissingen terzake
  infiltratie gaarne centraal geregeld.

  5.5.2. Het openbaar ministerie

  Infiltratie wordt tot nu toe beschouwd als ultimum remedium.
  Zoals hiervoor bleek, vergt infiltratie volgens de Richtlijn
  infiltratie 1991 steeds schriftelijk toestemming van de officier
  van justitie en moeten alle infiltraties worden getoetst of
  geregistreerd door de Centrale toetsingscommissie. De officier van
  justitie moet volgens de richtlijn goedkeuring verlenen voordat tot
  de inzet van een infiltrant mag worden overgegaan. In beginsel
  heeft de regionale officier van justitie het gezag over het
  feitelijk verloop van de infiltratie en dat kan zowel een
  CID-officier als een zaaksofficier zijn. In de regel gaat het
  evenwel om de CID-officier; zeker tot voor kort kwam de
  zaaksofficier slechts te weten wat aan het papier was
  toevertrouwd.

  In sommige arrondissementen is de CID-officier tevens
  zaaksofficier. Elders – bijvoorbeeld bij het kernteam Randstad
  Noord en Midden – vormen CID- en zaaksofficier een vast koppel. Hoe
  dan ook, de bij de infiltratie betrokkene officier is er voor de
  sturing en de tactische aspecten verantwoordelijk; hij zal slechts
  bij uitzondering met een begeleider spreken en zelden of nooit met
  een infiltrant (zie Bijlage Organisaties hoofdstuk 3
  Criminele inlichtingendiensten).

  De meeste vormen van politie-infiltratie vergen in de praktijk
  de goedkeuring van de hoofdofficier. Dat is overigens anders bij de
  pseudo-koop. Soms – en zeker bij iedere politie-infiltratie waarvan
  de ANCPI vindt dat deze grensverleggende activiteiten betreft –
  wordt de infiltratie ook aan hogere echelons ter kennis gebracht:
  een procureur-generaal of zelfs staatssecretaris of minister. Dit
  was bijvoorbeeld het geval met de lijntesters is het
  CoPa-onderzoek;

  De heer Koekkoek :
  Hoeveel malen is niet alleen aan het begin, maar ook daarna,
  in voortgangsrapportages het hele
  CoPa-onderzoek besproken
  met een procureur-generaal? Is dat frequent geweest?
  De heer Blok:
  In ieder geval als het ging om datgene wat u doorleveringen
  noemt. U weet dat wij spreken over proefzendingen of lijntesters.
  Daar zit toch een zeker verschil in. Die werden altijd met de
  procureur-generaal besproken. De algemene voortgang van het
  onderzoek werd ook regelmatig met de procureur-generaal besproken.
  Elke keer wanneer het met de minister werd besproken, werd tevoren
  dezelfde presentatie aan de procureur-generaal gegeven, zodat hij
  wist, wat wij de minister zouden melden.
  Noot

  In het bijzonder de gecontroleerde aflevering en de doorlating zou
  horen te worden gemeld aan de procureur-generaal, meent de heer
  Gonsalves. In tegenstelling tot vroeger, wordt over de doorlating
  nu per casus in de Vergadering van procureurs-generaal beslist.

  De heer Gonsalves:
  (..) Daarvan hebben wij gezegd dat dit alleen in
  uitzonderlijke omstandigheden mag. Daarbij doet zich weer die
  afweging van proportionaliteit voor. Het mag alleen met toestemming
  van het

  College van procureurs-generaal.

  De voorzitter:
  Heeft u in de afgelopen jaren die speciale casus besproken
  waarbij dat is toegepast? Heeft u daar toestemming voor
  gegeven?
  De heer Gonsalves:
  Neen, want dat wisten wij niet……. Dat heeft ook te maken
  met ons systeem. Door de embargoteams werd een heleboel vitale
  informatie beperkt tot een zeer kleine kring. Het was tot voor kort
  ook bij ons niet bekend dat een methode als de gecontroleerde
  doorlevering op grote schaal werd toegepast.
  De voorzitter:
  Dus er ging nooit een hoofdofficier naar een PG, waarna die
  PG dat in de vergadering bracht.

  Dat is nooit voorgekomen.
  De heer Gonsalves:
  Neen. Bij mijn weten niet. Het zal voor het eerst aan de
  orde zijn gekomen toen werd gesproken over de verwikkelingen rond
  de zogenaamde IRT-affaire…… Toen dat eenmaal naar buiten was
  gekomen, heb ik in de PG-vergadering voorgesteld – ik herinner mij
  dat nog goed – om met elkaar af te spreken dit soort zaken in de
  vergadering te brengen om ze gezamenlijk te bespreken. (…) De

  voorzitter: Is er ooit in de PG-vergadering gesproken
  over het doorlaten van harddrugs?
  De heer Gonsalves:
  Ja. Daar is wel over gesproken.
  De voorzitter:
  Zijn er toen ook besluiten gevallen? Is dat
  toegestaan?
  De heer Gonsalves:
  Het wordt nu anders – over gecontroleerde doorlevering
  moeten wij nu per casus beslissen – maar tot voor kort spraken wij
  daar in de PG-vergadering niet over. Wij zeiden gewoon dat dit de
  verantwoordelijkheid was van de verantwoordelijke
  procureur-generaal, eventueel doorlopend tot en met de minister als
  de zaak ernstig genoeg was. Er is wel in het algemeen besproken of
  zoiets zou mogen. Zo ja, mag dat dan eenmalig? Stel dat je n keer
  vier kilo doorlaat, zodat je de volgende keer 100 kilo pakt en de
  hele organisatie oprolt…
  De voorzitter:
  Dan zegt u ja.
  De heer Gonsalves:
  Dat soort discussies hebben wij gevoerd.
  De voorzitter:
  Het gaat er meer om of u het goed heeft gevonden.
  De heer Gonsalves:
  Die beslissing werd op een ander niveau genomen; door de
  hoofdofficier en de betrokken procureur-generaal. In sommige
  gevallen legde de betrokken PG het voor aan de departementsleiding
  en eventueel aan de minister.
  Noot

  In beginsel acht het ministerie van Justitie (ook buitenlandse)
  infiltraties een zaak voor het openbaar ministerie en de politie.
  De invloed van de minister kan weliswaar bestaan in stopzetting van
  bepaalde acties (waarop dadelijk wordt ingegaan), maar kwam de
  facto tot 1995 niet voor, daar de minister niet was ingelicht.
  Over de toezegging van Hirsch Ballin in het IRT-debat dat geen
  hard drugs zouden zijn doorgelaten zegt de

  heer Blok:
  Die specifieke uitlating van de minister van Justitie dat
  het uitsluitend om doorlatingen ging…
  De voorzitter:
  Voor een goed begrip: in het IRT-geval.
  De heer Blok:
  …van softdrugs en nooit om harddrugs, heb ik voor de
  eerste keer gehoord in mijn voorgesprek van de heer De Graaf.
  Daarvoor is het mij nooit opgevallen.
  Noot

  Het is de vraag of de politie de formele lijn in de praktijk steeds
  heeft aangehouden, in het bijzonder bij burgerinfiltratie. De
  CID-functionarissen plegen maximale inspanning om te zorgen dat hun
  infiltrant anoniem blijft. Zij vinden dat een kwestie van ethiek,
  waarvoor de officier van justitie, de hoofdofficier en de minister
  de verantwoordelijkheid niet kunnen overnemen.

  De voorzitter:
  Voor de grote Delta-zaak is dus nooit toestemming
  gegeven?
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat u dat had moeten weten?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Noot Volgens het systeem moet de officier
  van justitie toestemming geven in het geval strafbare feiten
  gepleegd (gaan) worden. Soms zal deze toestemming als het ware
  ingebakken zitten in een andere beslissing. Wanneer een frontstore
  wordt opgericht, moeten er noodzakelijkerwijs valse handtekeningen
  worden gezet. Soms ook zal het plegen van een strafbaar feit
  moeilijk te voorkomen zijn, bijvoorbeeld als de infiltrant diep in
  het milieu zit en een monster van een drug aangeboden krijgt. Er
  wordt evenwel van uitgegaan dat de officier over andere strafbare
  feiten steeds opnieuw een beslissing zal moeten nemen. Een
  buitenlandse infiltrant in Nederland werkt onder Nederlandse regie
  en aansturing en volgens de Nederlandse richtlijnen (zie
  hoofdstuk 10
  ). Het wordt onaannemelijk geacht dat buitenlandse
  infiltratie-acties

  op Nederlandse bodem plaatsvinden, waar de landelijke officier van
  justitie niet tevoren in is gekend; dat doet niet af aan het feit
  dat er voorbeelden zijn waarbij de betrokken zaaksofficier van
  justitie pas zeer laat op de hoogte wordt gebracht.

  Overigens ging de HR 17 januari 1984, NJ 1984, 405 m.nt ThWvV
  (V-mann David) ermee accoord dat het openbaar ministerie het
  optreden van de infiltrant, voor zover dat heeft plaatsgevonden
  voordat diens activiteiten door de Nederlandse justitie konden
  worden gecontroleerd, achteraf heeft gedekt, na te hebben
  onderzocht of dat optreden heeft voldaan aan de in Nederland te
  dien aanzien geldende maatstaven.

  5.5.3 Centrale toetsingscommissie

  Zoals onder 5.3 bleek moeten de meeste soorten infiltraties ter
  toetsing worden voorgelegd aan de Centrale toetsingscommissie
  (CTC); ten aanzien van eenvoudige soorten kan worden volstaan met
  het ter registratie aan de CTC voorleggen. Deze commissie bestaat
  uit ervaren leden van het openbaar ministerie; politie-ambtenaren
  hebben een adviserende stem; de zittende magistratuur is er niet in
  vertegenwoordigd. Formeel fungeert de CTC als te consulteren orgaan
  voor het lokaal bevoegde openbaar ministerie; de CTC heeft ook als
  taak het ontwikkelen van richtlijnen.

  Ten behoeve van toetsing en registratie wordt een formulier
  toegezonden aan de CTC. Doorgaans volgt in geval van toetsing ook
  een mondelinge presentatie voor de CTC. Dat geldt zowel voor
  politie- als burgerinfiltratie. De casus wordt daar mondeling
  toegelicht door de teamleider en de CID-officier, hetgeen voor de
  hand ligt daar de aanmeldingsformulieren nogal summier worden
  ingevuld. Ook alle internationale (projectmatige) infiltratiezaken
  moeten worden getoetst door de CTC.

  Binnen de CTC leeft de gedachte dat de CTC een instituut met
  voorbijgaande status is, tenzij naar aanleiding van de
  parlementaire enqute de wetgever het een wettelijke status zou
  verlenen. Zowel vanuit het openbaar ministerie als vanuit de
  politie worden bezwaren geuit tegen dit instituut. Er doen zich
  twee kernproblemen voor. Vooral bij de politie leeft de zorg dat de
  stukken van de CTC (aanmeldingsformulieren en dergelijke) door een
  advocaat ter zitting worden opgevraagd. Men vreest dat de
  rechtbanken dit niet zullen weigeren en dat daardoor grote gevaren
  voor infiltranten en/of informanten ontstaan. Voorts is het de
  vraag of (en zo ja in hoeverre) de rechter ter terechtzitting zich
  zal laten leiden door het oordeel van de CTC. Waarschijnlijk is dat
  de rechtbank zelf zal willen toetsen of de verdachte in zijn
  rechten is geschaad; als dat het geval is dan is aannemelijk dat de
  rechter op zeker moment de stukken van de CTC zal willen inzien. De
  rechter zal immers willen kunnen vaststellen of er geen uitlokking
  heeft plaatsgevonden. Tot nu toe is er nog geen rechterlijke
  uitspraak geweest waarin de positie van de CTC werd getoetst,
  waarbij stukken werden opgevraagd of waarbij de voorzitter als
  getuige werd opgeroepen. Ook na de instelling van de CTC zijn er
  infiltratie-acties geweest waarvan alleen de CID-officier en de
  chef CID op de hoogte waren. Dat was het geval bij het
  Bever-onderzoek, waarbij volgens de CID-officier de hoofdofficier
  in grote lijnen op de hoogte was, maar de procureur-generaal en de
  minister laat staan de korpsbeheerder waren dat niet. Men achtte
  dat niet nodig bij een methode die zo frequent wordt toegepast.
  Voorbeelden van zaken waarvan de minister of de staatssecretaris op
  de hoogte zijn gebracht, is het CoPa-onderzoek en meer in het
  algemeen lijken infiltratie-acties in het buitenland op het hoogste
  niveau te worden doorgesproken (zoals de infiltratie in Canada en
  Turkije).

  De door de CTC gehanteerde normen zijn hiervoor onder 5.3 aan de
  orde gekomen.

  De heer Jansen:
  Ten aanzien van n traject hebben wij de opmerking gemaakt
  dat wij zeker niet akkoord zouden zijn gegaan met het doorleveren
  van een zo grote hoeveelheid. Ten minste hadden wij bedongen dat
  een stap zou zijn ingebouwd. Men had veel kleiner moeten beginnen
  en moeten nagaan wat die kleine stap zou opleveren. Echter, het was
  een gelopen traject waarbij tot en met de hoogste OM-functionaris
  was ingestemd met deze werkwijze.
  De voorzitter:
  Welke functionaris was dat?
  De heer Jansen:
  De PG. (Addens, red.)
  De voorzitter:
  Is bij de presentatie van de trajecten die aan uw commissie
  zijn voorgelegd, gesproken over de vraag of de minister met een en
  ander had ingestemd?
  De heer Jansen:
  Dat is niet aan de orde geweest.
  De voorzitter:
  Heeft u zichzelf de vraag gesteld of dat van belang zou
  kunnen zijn?
  De heer Jansen:
  Ik heb mij die vraag wel gesteld. De zaken hadden allemaal
  te maken met een bepaald onderzoek dat van een dergelijke lading
  was, dat ik er eigenlijk van uitging dat een en ander ook met de
  verantwoordelijke minister was besproken.
  Noot

  Recentelijk heeft de minister een infiltratie-actie stopgezet. In
  dat geval vond de Centrale toetsingscommissie het optreden
  verantwoord.

  De voorzitter:
  U bent met een infiltratietraject bij de Centrale
  toetsingscommissie geweest. Waar ging dat over?
  De heer Paulissen:
  Wij deden een infiltratie in een criminele
  organisatie, die vanuit Nederland internationaal opereert.
  De voorzitter:
  Daarbij is aan de orde geweest dat er eventueel doorgelaten
  moest worden?
  De heer Paulissen:
  Ja. Op een gegeven moment zijn wij voor de keuze gekomen of
  er een gecontroleerde doorvoer moest plaatsvinden. Wij hebben
  gezegd: als wij die niet laten plaatsvinden, dus als wij op de
  eerste partij ingrijpen, dan komen wij naar onze inschatting niet
  tot een ontmanteling. Wij vinden het middel van de

  infiltratie, dat wij gebruikt hebben en dat op dat moment geheel
  blootgelegd zou moeten worden, dan niet

  meer opwegen tegen hetgeen wij bereiken. Daarom vonden wij dat
  wij eenmalig moesten laten doorgaan.

  De voorzitter:
  Het infiltratietraject dat u bij de Centrale
  toetsingscommissie bracht, was een traject met
  politie-infiltratie. Dat heeft voor u het voordeel dat u in
  ieder geval meer in het proces-verbaal krijgt. U kunt het dus beter
  gebruiken dan een burger-infiltratietraject.
  De heer Paulissen:
  En het is controleerbaar. Dat vind ik ook heel belangrijk.
  Ik zei net dat informantenacties niet 100% stuurbaar zijn. In de
  professionele begeleiding die op
  infiltratie plaatsvindt,
  vind ik dat ik daarbij voor mij zelf, als teamleider, een grote
  mate van zekerheid heb dat dingen zo gebeuren zoals wij ze gepland
  hebben.
  De voorzitter:
  In welke orde van grootte wilde u eventueel doorleveren om
  daarna meer succes te hebben?
  De heer Paulissen:
  Wij wilden eenmalig doorleveren. Het is in ieder geval een
  wat grotere partij geweest dan 500 kilo.
  De voorzitter:
  Meer dan 1000 kilo?
  De heer Paulissen:
  Laat ik zeggen: enige duizenden.
  De voorzitter:
  Had u een garantie dat het bij die ene keer zou
  blijven?
  De heer Paulissen:
  Gezien de turbulentie die er op dit moment rond de
  gecontroleerde doorvoer is, hadden wij voor ons zelf gesteld:
  jongens, in deze tijd moeten wij echt een plan maken waarin het
  maar n keer plaatsvindt.
  De voorzitter:
  Maar je kunt dan natuurlijk een situatie hebben waarin je
  zegt: wij moeten het toch twee keer doen.
  De heer Paulissen:
  Die situatie moet je niet uitsluiten. Wij hebben die in dit
  geval wl uitgesloten. Ik denk ook niet – zo helder heb ik het ook
  voor de
  CTC gezegd – dat ik in dit specifieke geval voor een
  tweede keer terug was gegaan met: heren, er is mij iets overkomen
  waarover ik eens met u wil praten.
  De voorzitter:
  De CTC heeft deze werkwijze goedgekeurd. Daarna keurt
  de minister het af.
  De heer Paulissen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Is u geworden waarom de minister het afkeurde? Hoorde u dat
  via de telefoon van Justitie? Hoe is dat gegaan?
  De heer Paulissen:
  Ik ben er zelf niet bij geweest, maar wij hebben
  uiteindelijk een briefje van de minister gekregen, een heel kort
  briefje: op het punt van de gecontroleerde doorvoer kon zij op dit
  moment geen toestemming geven.
  De voorzitter:
  Dat moet ongeveer in mei van dit jaar zijn geweest.
  De heer Paulissen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u het toen weer op een andere manier opgepakt? Wat is
  er toen gebeurd?
  De heer Paulissen:
  Wij hebben toen besloten te stoppen. Wij vonden de
  gecontroleerde doorvoer echt noodzakelijk voor het bereiken van het
  grotere doel in de
  infiltratie. Wij zijn meteen gaan denken
  of er binnen de consignes van de minister nog mogelijkheden waren
  om dat doel op een andere manier te bereiken. Toen werden wij
  helaas geconfronteerd met het feit dat de zaak was uitgelekt in de
  pers. Toen hebben wij besloten om de zaak abrupt te
  stoppen.
  De voorzitter:
  Dus daarmee is deze episode van de baan?
  De heer Paulissen:
  Ja. Noot
  De voorzitter:
  Ligt het aan de politieke gevoeligheid dat u in mei van het
  jaar van de infiltratie-operatie in het Zuiden zegt die niet meer
  te willen doen. Die methode leek, vergeleken met de IRT-methode,
  zeer verantwoord te zijn. Ik doel dus op de infiltratiemethode van
  het
  kernteam in het Zuiden, waarvan u zegt het niet meer te
  willen doen, omdat er te weinig garantie is dat men de zaak echt in
  beslag kan nemen.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Als de zaak waar u nu over spreekt, in het zuiden des lands,
  loopt, is er geen kader wat de Centrale toetsingscommissie
  kennelijk had vastgesteld.
  De voorzitter:
  Zij vonden het goed!
  Mevrouw Sorgdrager:
  Zij vonden het goed, maar het openbaar ministerie twijfelde
  kennelijk, want men is naar mij toegekomen met de vraag of het door
  kon gaan. Wij hebben toen die methode besproken en bekeken wat de
  te verwachten effectiviteit was. Ik vond, nu men het mij toch
  vroeg, dat men een te vaag doel had. De effectiviteit van de
  methode was niet groot genoeg. Ik verwachtte dat men over enige
  tijd weer bij mij zou komen met dezelfde vraag over dezelfde zaak.
  Dat moesten wij dus gewoon niet doen.
  De voorzitter:
  Dat is toch een heel ander soort oordeel, mevrouw
  Sorgdrager, dan toen u op 30 april 1994 door de heer Bleichrodt
  werd genformeerd? Is de reden daarvoor niet de veel meer politieke
  aandacht voor het onderwerp?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Natuurlijk. De heer Bleichrodt geeft mij, als
  procureur-generaal, bepaalde informatie. Dan heb ik wel het
  politieke gevoel om dat aan mijn minister te vertellen. Vervolgens
  gebeurt er natuurlijk een heleboel. Eind april speelt dan de
  Bever-zaak, met alle commotie van dien. In mei komt men met deze
  zaak. Daarvan zeg ik dan: Gut, als je bij mij komt met zo’n verhaal
  en als ik zie wat men daarmee hoopt te bereiken,

  dan vind ik dat het niet moet. Noot

  5.5.4. De rechter

  Veel rechters, maar zij niet alleen, benadrukken het belang van
  wetgeving inzake infiltratie. Zij vragen zich ook af waarop de CTC
  op dit moment haar toetsing kan baseren. Dat neemt niet weg dat ook
  rechters waarschuwen voor pogingen al te uitputtend te zijn. In het
  algemeen gesteld lijkt de cordinerend rechter-commissaris, of enige
  andere rechter nog nauwelijks betrokken te worden bij het
  besluitvormingsproces inzake infiltratie. Een enkele keer komt het
  voor dat een rechter-commissaris op de hoogte wordt gesteld dat het
  in die zaak gebeurt, maar dan meer als achtergrondinformatie dan
  met het oog op toestemming.

  De heer Koers:
  (…) in dit onderzoek, waar er heel intens overleg met
  de
  rechter-commissaris was, vonden wij het niet verstandig
  om de
  rechter-commissaris, die de verantwoordelijkheid voor
  een gerechtelijke vooronderzoek heeft en die de
  verantwoordelijkheid heeft voor het afluisteren van telefoons,
  onkundig te laten van dit (infiltratie-; red.
  )traject, dat
  uiteindelijk toch openbaar zou worden.
  De heer Vos:
  Heeft u daar de cordinerend rechter-commissaris voor
  ingeschakeld en heeft u er enige meerwaarde van ervaren?
  De heer Koers:
  Daar hebben we geen cordinerend rechter-commissaris
  voor ingeschakeld. Die heeft, voor zover ik weet, met deze zaak
  geen enkele bemoeienis gehad. Maar de
  rechter-commissaris
  die al vanaf 1992… de Arnhemse rechter-commissaris die
  bij het onderzoek betrokken was.
  De voorzitter:
  En als hij gezegd had neen, doe dat niet?
  De heer Koers:
  Dan hadden we tegen hem gezegd, dat dit al liep en dat er
  geen neen meer tegen was te zeggen. Dit is iets wat voor onze
  verantwoordelijkheid komt. De zittingsrechter bepaalt straks wel of
  het goed is of niet goed is.
  Noot

  Tot voor kort leken slechts weinig rechters-commissarissen er
  behoefte aan te hebben om ambtshalve navraag te doen over wat zich
  allemaal precies in de infiltratie(fase) had afgespeeld. De enkele
  rechter-commissaris die dat wel wil, heeft daar echter weinig
  mogelijkheden toe: een rechter-commissaris wordt in zijn toetsende
  rol geplaatst voor voldongen feiten en met een beroep op het belang
  van de veiligheid van de informant wordt hem soms essentile
  informatie onthouden.

  Denkbaar is dat de rechter-commissaris of de raadkamer in het
  politieel vooronderzoek een voorafgaande toetsende rol krijgt, al
  wordt benadrukt dat de noodzaak blijft bestaan dat uiterst
  gevoelige informatie kan worden afgeschermd. Zonder wettelijke
  regeling wordt het niet zinvol geacht een rechter-commissaris bij
  de zaak te betrekken; deze levert immers geen garanties ten aanzien
  van het gedrag van de zittingsrechter.

  De heer De Graaf:
  Als een rechter-commissaris in de Ramola-zaak
  had gezegd dat hij dit had getoetst en dat er geen sprake was van
  uitlokking, had de rechtbank daar dan genoegen mee kunnen nemen? Ik
  vraag nu naar uw standpunt op dit moment.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik ben bang van niet.
  De heer De Graaf:
  Dan had u dus toch zelf meer informatie willen hebben. Dan
  is die rol van de
  rechter-commissaris in de voorfase dus
  niet zo vreselijk relevant?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen. Noot Dat de toetsing op dit moment door
  de CTC geschiedt en niet door een rechter-commissaris wordt slechts
  zelden met zoveel woorden ter discussie gesteld. Sommigen zien voor
  de CTC een taak vooraf en voor de rechter-commissaris of de
  raadkamer een taak achteraf weggelegd. Anderen zien in het geheel
  geen rol voor de rechter. Die mening wordt door een aantal rechters
  gedeeld: een rechter-commissaris kan geen grip op een
  infiltratie-actie houden en behoort bovendien afstand te bewaren en
  zelfs tegen toetsing door een rechter wordt met scepsis aangekeken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken