• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.6. Casus

  5.6. Casus

  5.6.1. RAMOLA (Rabo Money Laundering)

  Een casus ter illustratie van pseudo-koop uitgevoerd
  door
  burgerinfiltranten.

  Feiten en omstandigheden

  Op een dinsdag in september 1991 gaat een man met een sporttas een
  filiaal van de Rabobank in Utrecht binnen. Noot Hij
  stelt zich voor als Soussi en kondigt aan dat hij van plan is
  veelvuldig grote hoeveelheden buitenlands geld, Frans en Belgisch,
  te wisselen. Het bankpersoneel verwijst hem vervolgens naar het
  hoofdkantoor. Daar wordt gevraagd naar de herkomst van het geld in
  de sporttassen die hij inmiddels bijna dagelijks aanbiedt. Soussi,
  die meneer T. blijkt te heten, vertelt dat het geld afkomstig is
  van zijn autohandel en van andere Marokkanen. De bank is voorlopig
  gerustgesteld en verleent haar diensten. In ruim een jaar gaan
  sporttassen met 25 miljoen gulden aan buitenlandse valuta over de
  toonbank. De directie van de bank vraagt op een gegeven moment naar
  een mogelijke relatie met verdovende middelen. De heer T. ontkent
  met klem. Ondanks het feit dat de Wet melding ongebruikelijke
  transacties bij financile dienstverlening (MOT) nog niet van kracht
  is, acht de bank het toch wenselijk melding te maken van deze
  opmerkelijke grote hoeveelheden buitenlandse valuta in sporttassen.
  Het Meldpunt ongebruikelijke transacties bij de CRI ontvangt in
  januari 1993 (na zestien maanden) de eerste melding. De RCID
  Utrecht besluit deze melding na te trekken en ontdekt dat T. zeer
  regelmatig naar Rotterdam rijdt, daar een aantal panden bezoekt en
  direct weer terugrijdt naar Utrecht. Daar wordt een aantal
  sporttassen geleegd bij de bank. Inmiddels doet de bank een
  vervolgmelding aan het meldpunt waarin staat dat inmiddels weer 30
  miljoen is aangeboden aan de bank om te wisselen. De zaak wordt
  overgedragen aan de RCID Rotterdam die reeds informatie blijkt te
  hebben over de panden in relatie tot verdovende middelen. Besloten
  wordt een gerechtelijk vooronderzoek te openen. Ontdekt wordt dat
  de handel in verdovende middelen onder meer plaatsvindt vanuit een
  snackbar en een videotheek. Vanuit de videotheek worden per
  telefoon regelmatig vreemde zaken besteld. Zo wordt gesproken over
  zendingen colberts, spul, jonge varkentjes, zuivere aarde, melk,
  kamers. Bovendien blijkt het mogelijk om halve cassettes en halve
  video-films te bestellen en wordt vaak verzocht om te komen met een
  weegschaal. De bestellingen worden gedaan bij een woning die
  naderhand een safe-house van verdovende middelen blijkt te zijn. In
  de loop der tijd wordt duidelijk dat de organisatie bestaat uit
  twee Marokkaanse families Z. en B. en een groep geldwisselaars die
  in anderhalf jaar tijd 270 miljoen gulden aan buitenlands geld
  hebben gewisseld.

  Politieel en justitieel onderzoek

  Tussen de eerste MOT-melding en de opening van het gerechtelijk
  vooronderzoek wordt proactief onderzoek gedaan. In deze periode
  wordt een aantal vaststellingen gedaan, zoals blijkt uit de
  verklaringen ter terechtzitting. Niet duidelijk wordt op welke
  wijze dit vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Gezien de
  vaststellingen lijkt observatie te zijn gebruikt. Vervolgens wordt
  het onderzoek overgedragen aan het Regionale bureau bovenlokale
  criminaliteit Rotterdam (RBBC). Op 10 juni 1993 wordt een
  gerechtelijk vooronderzoek geopend op de geldwisselaar T. Door
  middel van langdurige observatie en het tappen van
  telefoongesprekken komt de politie onder andere uit bij de twee
  Marokkaanse families (Z. en B.) Bij de observatie in dit onderzoek
  werd gebruik gemaakt van fotocamera’s en videocamera’s. De
  opgenomen telefoongesprekken worden vertaald door tolken. Verder
  worden nog registraties van een aantal autotelefoons opgevraagd met
  een machtiging van de rechter-commissaris. In de doorlichting staat
  dat diverse ATF gesprekken zijn afgeluisterd middels de kolibrie.
  In het requisitoir wordt nadrukkelijk vermeld dat er geen
  autotelefoons zijn afgeluisterd. Noot

  Vooraankopen

  Een informant die zich in het criminele milieu kon bewegen doet
  vier vooraankopen van herone en cocane in opdracht van de RCID
  Rotterdam/Rijnmond.
  Deze informant is in de ogen van officier van justitie De Groot
  geen infiltrant, immers hij bevindt zich al in het criminele milieu
  dus hij hoeft hierin niet meer te infiltreren, noch is er sprake
  van pseudo-koop. Van het begin af aan was het de bedoeling door
  middel van deze aankopen CID-informatie te bemachtigen. Er is geen
  sprake geweest van pseudo-koop. Noot

  Voor deze aankopen wordt vooraf onder andere buitenlandse valuta
  verstrekt door het ministerie van Justitie. Dit geld wordt gemerkt
  teneinde de geldstromen te kunnen volgen. Noot De
  informant krijgt een beloning voor het doen van de aankopen. Dit
  CID-traject loopt parallel met het gerechtelijk vooronderzoek. De
  vooraankopen vinden plaats tussen 1 september 1993 en geruime tijd
  voor 3 oktober 1994 Noot en betreffen hoeveelheden van
  minder dan 100 gram, tussen de 100 en 750 gram of meer dan 750
  gram. Noot Elke aankoop heeft een ander aspect zoals een
  andere hoeveelheid of een andere persoon. Het doel van de aankopen
  is bevestiging te verkrijgen van reeds aanwezige informatie over de
  samenstelling van de organisatie en met name over de safehouses en
  de geldstromen. Het is niet bedoeld om bewijs tegen personen te
  verkrijgen. Daarom worden deze aankopen door het openbaar
  ministerie niet beschouwd als opsporingshandelingen Noot
  omdat ze niet hebben plaatsgevonden in een opsporingsonderzoek en
  niet gericht
  zijn geweest op bewijsgaring. Slechts informatie over het feit dat
  twee panden druggerelateerd zijn is doorgegeven aan het tactisch
  team.
  Het traject kwam tot stand in overleg tussen de RCID en de
  CID-officier van justitie. De informant zat strak aan de regie. De
  informant mag geen mensen uitlokken. De informant heeft zich
  gedragen op de manier waarop een informant zich moet gedragen.
  Noot De hoeveelheden werden vooraf afgesproken. Toen
  zijn geen afspraken gemaakt over het totale aantal voorkopen, noch
  om de operatie buiten het dossier te houden. Deze afweging is later
  gemaakt. Noot De inzet van dit middel werd nodig geacht
  omdat het hier een gesloten familie-organisatie betrof waarin een
  groot aantal familieleden zich bezighield met strafbare feiten en
  het verkrijgen van informatie over deze groep erg moeilijk was. Om
  deze reden werd het ook niet voor mogelijk gehouden om een
  politie-infiltrant in te zetten. Bovendien was reeds een informant
  ingeschreven bij de RCID die informatie over deze groepering kon
  verschaffen.

  De CID-officier van justitie en de zaaksofficieren zijn achteraf
  op de hoogte gehouden van de voorkopen door middel van mondelinge
  verslaggeving en processen-verbaal waarin van elke aankoop het
  tijdstip, de hoeveelheid en de prijs staat vermeld. Noot
  De runners waren niet op de plaats aanwezig waar de aankoop zich
  had afgespeeld en de informant was evenmin in het bezit van
  afluisterapparatuur. Noot De rechtsgrond voor de
  aankopen is onduidelijk. In deze aankopen is niet voorzien in de
  Richtlijn infiltratie 1991.

  De richtlijnen voor pseudo-koop zijn zo gemaakt maar de
  ontwikkelingen gaan wat harder. Ik heb deze affaire besproken met
  de hoofdofficier van justitie. We hebben intern besproken of we van
  de richtlijn af zouden wijken. We vonden de richtlijn achterhaald.
  Noot Het onderzoek ter terechtzitting Processen-verbaal
  van de vooraankopen komen aanvankelijk niet voor in het
  zittingsdossier. Op herhaald verzoek van de rechtbank wordt
  hierover informatie verstrekt door het openbaar ministerie en de
  criminele inlichtingendienst in de vorm van een proces verbaal en
  een getuigenverhoor van de chef CID, het getuigenverhoor van de
  CID-officier van justitie en geanonimiseerde processen-verbaal van
  de vooraankopen. Deze blijken zodanig geanonimiseerd dat niet veel
  duidelijkheid geschapen wordt over de feiten en omstandigheden van
  elke aankoop. De getuigenverhoren van de CID-officier van justitie
  en de CID-chef werpen ook niet meer licht op de zaak en worden
  gekenmerkt door zinsneden als: Ik weet dat wel, maar wil er geen
  uitspraak over doen. en Als ik dat bevestig of ontken, is dat een
  vingerwijzing naar de identiteit. Noot De rechtbank
  verzucht:

  Voorzitter (In ‘t Velt-Meijer): Dat betekent dus dat u nooit
  volledige opening van zaken kan geven zonder de identiteit van de
  informant vrij te geven?
  Getuige RCID-chef (In ‘t Veld): Dat klopt. Dat was ook van tevoren
  voorzien, en het is de afweging geweest die wij hebben gemaakt.
  Noot
  Vervolgens wordt door de officier van justitie de mogelijkheid van
  het opvoeren van de informant/infiltrant als anonieme getuige
  overwogen. Hiervan wordt echter afgezien omdat op dat moment er
  niet voldoende concrete aanwijzingen zijn dat iemand uit de
  Ramola-groepering zich bedreigend naar de informant uitliet
  Noot .

  De officier van justitie vermeldt in zijn requisitoir dat naar
  de mening van het openbaar ministerie de verstrekte informatie
  voldoende mogelijkheden biedt tot toetsing door de rechter van de
  rechtmatigheid van de vooraankopen. De rechtbank denkt hier anders
  over. Tijdens de zitting worden hierover signalen gegeven. (..)
  deelt de voorzitter mede dat de rechtbank geen aanleiding ziet om
  nogmaals om overlegging van de processen-verbaal van pseudo-koop te
  verzoeken, aangezien zij daar reeds eerder om gevraagd heeft en zij
  de processen-verbaal ook toen niet heeft gekregen. Wat de
  consequentie daarvan is zal door de rechtbank worden overwogen.
  Noot

  De verstrekte informatie wordt met name onvoldoende bevonden om
  aan het Tallon-criterium te toetsen. De rechtbank oordeelt als
  volgt:
  Op dit punt is slechts bekend geworden dat er sprake was van een
  groep van personen die reeds in grote hoeveelheden drugs handelde.
  Dit is echter onvoldoende om voor elkeverdachte afzonderlijk te
  kunnen vaststellen of hij reeds in grotere hoeveelhedenharddrugs
  handelde voordat hij door de informant zou kunnen zijn benaderd,
  hetgeen toch minimaal nodig is om ervan te kunnen uitgaan dat de
  opzet van de verdachte met betrekking tot de tenlastegelegde feiten
  niet door het optreden van de informant is gevormd.(..) De
  rechtbank is van oordeel dat het openbaar ministerie door de
  beslissing aankopen te laten doen door een informant, zodat zonder
  diens identiteit prijs te geven onvoldoende informatie kan worden
  verstrekt om het gebruik van deze opsporingsmethode te kunnen
  toetsen en op grond waarvan is besloten in het geheel geen melding
  te maken
  van het gebruik van deze methode op zodanige wijze handelt in
  strijd met de goede procesorde dat het de niet-ontvankelijkheid
  over zichzelf afroept.
  Het feit dat door de verdediging wordt aangedragen dat deze
  vooraankopen elke rechtsgrond missen wordt door de rechtbank niet
  als zwaarwegend gezien. Rechter In ‘t Velt-Meijer zegt hierover
  tijdens het openbaar verhoor:

  De heer Vos :
  De heer In ‘t Veld heeft zich afgevraagd of het wel zo
  schokkend was dat aankopen werden gedaan en niet in het
  proces-verbaal terechtkwamen. Die aankopen werden namelijk toch
  niet als bewijs in de zaak gebruikt. Kunt u daarop
  reageren?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, ik verwijs dan ook weer naar het vonnis. De rechtbank
  heeft daar ook op gereageerd. Van de kant van de verdediging werd
  namelijk naar voren gebracht dat dit op zichzelf al zo erg was dat
  dit zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid. In het vonnis van
  de rechtbank staat dat het een verkeerde inschatting is geweest dat
  het, omdat het niet voor het bewijs gebruikt zou kunnen worden,
  niet nodig was om het te vermelden. Over de gang van zaken en de
  vraag wie er is ingelicht over de beslissing om de
  informant
  in te zetten, hoe vaak dit is gebeurd en of daar voldoende
  controle op is geweest, is ter zitting voor de rechtbank voldoende
  duidelijkheid gekomen. De rechtbank heeft ook gezegd: het enkele
  niet vermelden is voor ons geen reden om te zeggen dat het openbaar
  ministerie niet ontvankelijk is.
  Noot

  Uit het vonnis blijkt dat op een aantal andere punten de rechtbank
  van mening verschilt met het openbaar ministerie. Dit betreft
  ondermeer de vraag wanneer een methode een opsporingsmethode is.
  Het betreft in casu aankopen van verdovende middelen die gedaan
  zijn tijdens een gerechtelijk vooronderzoek en met het doel om ten
  behoeve van dat onderzoek informatie te verkrijgen. Het betreft
  derhalve een opsporingsmethode en wel een die vergaand en
  ingrijpend van aard is. (..) Ongeacht de benaming van deze methode
  (vooraankoop of pseudo-koop) dient een dergelijke gang van zaken
  volledig door de rechter te worden getoetst. Noot

  Een mogelijke interpretatie van dit vonnis is dat het staat voor
  een vertrouwensbreuk tussen de zittende en staande
  magistratuur:

  De heer Gerding:
  Los van de vraag of dit vonnis in hoger beroep stand zal
  houden, vind ik het een vrij dramatisch vonnis, omdat de rechtbank
  tussen de regels door heeft gezegd: officier van justitie, openbaar
  ministerie, wij geloven u niet. De geloofwaardigheid van het OM in
  Rotterdam heeft toen een geduchte knauw gekregen.

  Noot

  De plaatsvervangend hoofdofficier te Rotterdam Gerding voegt
  hieraan toe dat vroeger het woord van de officier van justitie het
  is goed gegaan in de opsporing voldoende was. Nu is dit naar zijn
  mening niet meer zo. Niet iedereen deelt deze mening. CID-officier
  van justitie De Groot acht deze suggestie van vertrouwensbreuk
  begrijpelijk doch niet juist. Dit wordt bevestigd door de
  voorzitter van de strafkamer In ‘t Velt-Meijer. Immers het feit dat
  het openbaar ministerie ter terechtzitting meldt dat de verdachte
  schuldig is aan het plegen van bepaalde strafbare feiten maakt toch
  ook niet dat de rechtbank dit zonder zelfstandige toetsing
  overneemt?

  De heer Vos:
  Ik wil aan de orde stellen dat van de zijde van de officier
  gezegd is: rechtbank, geloof mij nu maar; het is voldoende
  zorgvuldig gegaan. En dat is voor u uiteindelijk toch onvoldoende
  gebleken?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, het gaat namelijk om een juridisch oordeel over de vraag
  of er is uitgelokt of niet. Het feit dat het OM zegt dat dit niet
  zo is geweest, vond de rechtbank onvoldoende. Wij wilden dat
  zelfstandig kunnen toetsen. Om de lijn door te trekken: als iemand
  verdacht wordt van moord en de officier zegt dat wij hem maar
  moeten geloven dat diegene dat heeft gedaan, dan nemen wij daar ook
  geen genoegen mee.
  Noot

  In deze zaak is het openbaar ministerie in de vervolging van het
  merendeel van de feiten niet ontvankelijk verklaard. Het OM heeft
  hoger beroep aangetekend. In dit kader is extra informatie over een
  aantal verdachten overhandigd aan de advocaat-generaal.
  Noot Op de vraag welke les het openbaar ministerie uit
  deze zaak heeft getrokken zegt De Groot tijdens het verhoor:

  De heer De Groot:
  De les uit het Ramola-vonnis is wat mij betreft
  getrokken op het moment dat de Hoge Raad zijn oordeel heeft
  geveld.
  Noot

  In hoger beroep komt het gerechtshof te Den Haag tot een andere
  eindconclusie: ten onrechte heeft de rechtbank de officier van
  justitie in zijn vervolging niet-ontvankelijk verklaard.
  Noot Het hof wijst de zaak terug
  naar de rechtbank voor verdere afdoening. Het hof deelt overigens
  de kritiek van de rechtbank op de handelwijze van het openbaar
  ministerie, maar acht de bezwaren in dit specifieke geval in
  onderdelen en tezamen niet z ernstig, dat niet-ontvankelijkheid
  behoort te volgen.

  Het hof onderscheidt twee type bezwaren. Het ene type is dat van
  de integriteit van de strafrechtspleging, een belang dat in een
  meer verwijderd verband van de verdachten staat.
  Het hof acht deze bezwaren groot, maar de omstandigheden van het
  geval voldoende zwaarwichtig om van de infiltratierichtlijnen af te
  wijken. Die omstandigheden zijn gelegen in de uitzonderlijke omvang
  van de geldtransacties, die uit een navenante uitzonderlijke omvang
  van drugshandel zouden kunnen voorkomen, met alle nevengevolgen
  vandien; het gebrekkige resultaat van de reeds ingezette
  opsporingsmiddelen; het kennelijke gebrek aan professionele
  infiltranten; de lange duur van het onderzoek; de wat betreft zijn
  betrouwbaarheid positieve ervaringen die men al met de informant
  had, die bovendien ook zelf de risico’s van zijn handelen op de
  koop zal hebben genomen; het beperkt aantal aankopen dat men heeft
  verricht, de zorgvuldige begeleiding van de informant; en het feit
  dat drugs uit de markt zijn gehaald en vernietigd, welk laatste
  feit de ernst van het door de overheid gepleegde misdrijf
  aanzienlijk relativeert. Het andere type bezwaren betreft de
  controleerbaarheid van gegevens, waartegen de verdachte zich
  moeilijk kan verdedigen. Het hof merkt volledigheidshalve op dat
  geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden, die tot de conclusie
  zouden moeten leiden dat door de toepassing van de methode
  grondrechten van de verdachte zijn geschonden. Weliswaar is verder
  veel oncontroleerbaar, maar aan de hand van de verklaringen van de
  CID-officier van justitie en de CID-chef is wel controleerbaar dat
  de aankopen niet hebben gestrekt tot het verkrijgen van bewijs.

  Dat betekent, aldus het hof, dat de verdachte wordt aangesproken
  op feiten, die niet direct met die aankopen in verband staan. Hij
  zal zich dus niet hebben te verantwoorden voor andere handelingen
  dan die waartoe hij mogelijkerwijs is uitgelokt of die rechtstreeks
  met die vooraankopen in verband staan. Voor die handelingen wordt,
  tot het tegendeel blijkt, steeds een afzonderlijk wilsbesluit
  verondersteld. De vooraankoop, bezien vanuit het perspectief van de
  mogelijk uitgelokte eerste verkoop, impliceert niet vanzelfsprekend
  dat volgende wilsbesluit. Derhalve moet aannemelijk worden dat de
  verdachte door toedoen van de politie onlosmakelijk in het
  drugsmilieu is beland en dat hij daardoor geen anderekeus had dan
  het feit te begaan, wil zijn beroep op de niet-ontvankelijkheid een
  kans maken. Dat door de gewraakte handelingen de verdenking kan
  zijn gerezen, acht het hof niet een omstandigheid waarvan gezegd
  kan worden dat jegens de verdachte sprake is geweest van een
  zodanige ernstige schending van procesrecht dat hij niet vervolgd
  kan worden. Ernstig acht het hof dat politie en justitie niet
  onmiddellijk opening van zaken hebben gegeven. Het mag volgens het
  hof, niet zo zijn dat geheel en al van de verdediging afhankelijk
  is of kennis wordt verkregen van een toegepaste opsporingsmethode.
  Het hof verbindt daar in dit geval geen consequenties aan omdat
  volstrekt niet aannemelijk is geworden dat de gegevens achter zijn
  gehouden om de rechter te misleiden, Noot maar dat de
  reden daartoe veeleer gezocht moet worden in het op zichzelf te
  respecteren en niet onbegrijpelijke feit dat men de informant heeft
  willen afschermen. Het achterhouden van processen-verbaal wordt in
  de infiltratierichtlijn mogelijk gemaakt, indien bewijs op andere
  wijze kan worden geleverd, terwijl het in casu niet om bewijs gaat.
  Bovendien is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep voldoende –
  voor juist te houden – informatie verstrekt

  5.6.2 CoPa (Colombia-Paramaribo)

  Een casus ter illustratie van een grootschalig
  strafrechtelijk onderzoek waarbij harddrugs worden
  doorgelaten.

  Algemeen

  Het CoPa-onderzoek wordt gestart in 1992 door de politieregio
  Haaglanden en betreft een onderzoek naar de betrokkenheid van het
  voormalige militair gezag in Suriname bij de cocanestroom van
  Suriname naar Nederland. Tevens wordt een grootschalig financieel
  onderzoek gestart naar hiermee gepaard gaande witwastrajecten. Aan
  de start van dit ambitieuze onderzoek is wel wat voorafgegaan, zo
  zegt de zaaksofficier:

  De heer Van der Voort:
  (…) Ik zal proberen om dat kort toe te lichten. De
  onderzoeken tot dan toe hadden geleid tot succesvolle
  verdovende-middelenzaken, waarbij partijen waren onderschept en
  waarbij verdachten waren veroordeeld. Daarnaast werd steeds meer
  informatie gegenereerd, waaruit aanwijzingen kwamen dat het
  voormalige militaire gezag in Suriname, de voormalige legerleiding,
  in feite betrokken was bij, dan wel achter die permanente
  cocanestroom vanuit Nederland naar Suriname zat.
  De voorzitter:
  Inclusief de hoogste baas. (…)
  De heer Van der Voort:
  De voormalige legerleiding, waaronder ook de voormalige
  legerleider.
  De voorzitter:
  Bouterse.
  De heer Van der Voort:
  Bouterse. Er was dus sprake van aanwijzingen.
  Noot Uit onderzoek blijkt dat de cocane in heel- of
  halffabrikaat uit Brazili of Colombia komt en via Suriname naar
  Nederland wordt vervoerd. Dit is veelal verstopt bij de legale
  goederenstroom, zoals vis, hout, groente of rijst. Ook worden de
  halffabrikaten in laboratoria in Suriname verwerkt en vervolgens
  doorgevoerd. Retour naar Suriname gaat een enorme geldstroom van
  tientallen miljoenen dollars. Het doel van het opsporingsonderzoek
  is tweeledig. Ten eerste een strafrechtelijke, dan wel politieke
  uitschakeling van het zogenaamde Paramaribo-kartel in Suriname. Van
  der Voort zegt hierover:
  De heer Van der Voort:
  Dat is een verzameling van personen op hoog niveau, politiek
  en militair, in Suriname met banden met landen die de cocane
  leveren. De cocane komt uiteindelijk niet uit Suriname. Het wordt
  ergens vandaan betrokken. Het gaat om de gezagsdragers daar die op
  de achtergrond verantwoordelijk zouden zijn voor – het wasnog maar
  een aanname, wij hadden er aanwijzingen voor, maar geen bewijzen –
  en betrokken zouden zijn bij de internationale handel in verdovende
  middelen, namelijk cocane.

  Als tweede doelstelling voegt hij hier aan toe:
  De tweede doelstelling, de subdoelstelling was, om in elk geval
  belangrijke tussenhandelaren in cocane strafrechtelijk te
  vervolgen, aan te houden en in Nederland te berechten.
  Noot Financieel onderzoek blijkt een belangrijk middel
  om de verdachte goederenstromen in kaart te brengen. Het
  betalingsverkeer tussen Nederland en Suriname wordt geanalyseerd en
  hieruit blijkt onder meer dat meer bedrijfjes in Nederland
  kapitalen op hun bankrekening hebben staan die door de (officieel)
  opgegeven handel nooit verdiend had kunnen zijn. Noot
  Bovendien wordt duidelijk dat in toenemende mate criminele
  organisaties gebruik maken van het chartale in plaats van het
  girale verkeer zodat de financile papertrail moeilijk is te volgen.
  Ook wordt in de loop van het financile onderzoek een
  smeergeldaffaire ontdekt tussen Nederlandse zakenmensen en de
  Surinaamse top. Het financile onderzoek is mogelijk door de
  informele en vrijwillige verstrekking van financile gegevens door
  financile instellingen aan het CoPa-team. Financieel rechercheren
  is ten tijde van het begin van dit onderzoek nog vrij ongewoon:

  De heer Van der Voort:
  Het was natuurlijk een krankzinnige opdracht. Het was ook
  duidelijk dat, voor zover die opdracht gehaald zou kunnen worden,
  het niet via een klassieke manier van rechercheren zou gaan. Er zou
  op een andere manier moeten worden nagedacht over de aanpak van het
  onderzoek. Het
  financieel rechercheren is nu heel gewoon
  geworden – inmiddels hebben wij de wet
  MOT – maar in die
  tijd, medio 1992, was het nog geen algemeen goed om op die manier
  te rechercheren. Dat is n van de innovatieve dingen die wij in het
  team hebben uitgeprobeerd, in samenwerking met de BFO’s en met
  de
  FIOD. Wij hebben dus op een heel speciale manier
  geprobeerd om financieel onderzoek te bedrijven.

  Noot

  Via een trapsgewijze aanpak wordt getracht bij de top van de
  organisatie uit te komen. De drie hoofdgroepen van
  opsporingsmethoden, te weten observatie, infiltratie en
  informanten, worden gebruikt. Met tappen en observeren doet zich
  een aantal moeilijkheden voor. De verdachten bevinden zich vaak op
  grote afstand, onder andere veel in Suriname en Miami. Er is echter
  voor gekozen om niet met Surinaamse diensten samen te werken. Ook
  worden barrires opgeworpen door de machtspositie van de te
  onderzoeken groep, zowel in politiek als economisch opzicht. Met de
  bronlanden van de drugs, Colombia en Brazili, wordt wel
  samengewerkt. Bovendien wordt ook gezocht naar informanten met deze
  nationaliteiten om het onderzoek verder te helpen. Informanten
  hebben onder meer een rol in de zogenaamde Prismamethode die
  uitgeprobeerd is in dit onderzoek.

  Halverwege 1994 worden op basis van een drietal gerechtelijke
  vooronderzoeken tegen Desi B. en twee handlangers twee maal
  wereldwijd huiszoekingen verricht, die worden gericht op
  financieel-economische achtergronden. De eerste keer gaat het om
  ruim 30 huiszoekingen, de tweede keer betreft het 130 huiszoekingen
  die tegelijkertijd in 12 landen plaatsvinden. De criminele
  groepering is al vanaf het begin goed op de hoogte van het
  CoPa-onderzoek. Er worden zelfs processen-verbaal in Paramaribo
  verkocht. In het gehele CoPa-onderzoek is tactisch, financieel,
  CID- en inlichtingen onderzoek gedaan. In dit kader is contact
  geweest met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tevens is de
  internationale samenwerking belangrijk gebleken.

  In april 1995 is het afgeronde dossier aangeboden aan de top van
  het openbaar ministerie. Dit wordt

  doorgesproken met de minister waarna er een afweging moet worden
  gemaakt over een eventuele vervolgactie.

  De voorzitter:
  U bent toch nog niet zo succesvol geweest, bijvoorbeeld in
  het grote onderzoek, waar we nu over spreken? Misschien zeer
  succesvol op de deelterreinen, maar niet op de
  hoofddoelstellingen.
  De heer Blok:
  Dat hangt ervan af. Wanneer ik, net als de heer Van der
  Voort, het totale traject bekijk, weet ik dat er in ieder geval
  ruim 2000 kilo cocane in beslag is genomen, en dat er 65 mensen
  zijn veroordeeld. Dat vind ik op zich, met name als ik naar die
  veroordeelden kijk, die meestal straffen kregen van 10 tot 14 of
  meer jaar, en waarbij het ging om belangrijke drugshandelaren, niet
  onsuccesvol.
  Noot

  De vraag of strafvorderlijk zou kunnen worden opgetreden moest
  beantwoord worden aan de hand van aanleiding die de strafdossiers
  daartoe gaven. Noot
  Inmiddels is een nieuw
  rechtshulpverdrag tussen Nederland en Suriname afgesloten, waarin
  overigens niets staat over uitlevering. Hierbij is wel van
  Nederlandse zijde bedongen dat alle vragen door de minister
  persoonlijk gefiatteerd dienen te worden.

  Minister Sorgdrager heeft op basis van dat rechtshulpverdrag met
  Suriname op 15 december 1995 haar ambtgenoot ingelicht dat er een
  gerechtelijk vooronderzoek tegen onder meer Desi Bouterse is
  geopend. Parallel aan het opsporingsonderzoek hebben een aantal
  gesloten CID-trajecten gelopen waarin bijzondere opsporingsmethoden
  zijn gehanteerd.

  CID-traject A

  Een informant wordt belast met de afhandeling van partijen
  verdovende middelen die naar Nederland worden gestuurd door de
  drugmafia in Zuid-Amerika. Hij levert aan de CID-Haaglanden
  informatie over een schip met een paar duizend kilo cocane dat
  binnen afzienbare tijd naar West-Europa zal komen. Deze partij is
  bestemd voor drie groeperingen in Nederland. Inmiddels wordt bij
  een politile-actie een grote partij van meer dan duizend kilo
  cocane in beslag genomen en een groot aantal leden van n van deze
  drie groeperingen wordt aangehouden. De Zuidamerikanen komen
  hierdoor in de problemen. Er is geen geld voor het vervoer van een
  gereedstaande partij cocane en zij willen nu eerst de
  betrouwbaarheid van deze nieuwe lijn testen. Er wordt een plan
  gesmeed om enkele duizenden kilo’s marihuana te verzenden, en
  vervolgens van de opbrengst het vervoer van de cocane te betalen.
  Met deze laatste partij zullen ook de Zuidamerikaanse
  hoofdrolspelers overkomen, aldus de informant.

  De CID vat het plan op om een gecontroleerde aflevering van de
  lijntester van softdrugs te doen. Hierna kunnen van criminele zijde
  de financin worden afgehandeld waarna een partij harddrugs zou
  kunnen volgen die vervolgens onderschept zou worden. De Centrale
  toetsingscommissie gaat op 9 februari 1995 niet akkoord met dit
  plan. Deze is er onder meer niet van overtuigd dat een partij
  cocane zou volgen op de doorlevering van marihuana.

  Dit oordeel brengt grote problemen met zich mee. Het blijkt dat
  de liaison officer in Zuid-Amerika de informant runt voor
  Haaglanden en dat de informant er diep inzit en niet meer terug kan
  inzake de partij drugs. Het gaat nu om een proefzending van meer
  dan twintgduizend kilo marihuana. Bovendien ligt de partij cocane
  van meer dan zesduizend kilo klaar ter verscheping met hetzelfde
  schip als de softdrugszending. Dan blijkt ook dat de partijen qua
  financiering toch niet van elkaar afhankelijk zijn. De cocane komt
  toch, en is bestemd voor vijf organisaties in Nederland. Wanneer
  deze partij in Nederland aankomt, zal een aantal kopstukken van
  Zuidamerikaanse kartels overkomen om de partij de inspecteren en te
  splitsen, aldus de informant. De informant komt naar Nederland en
  zal hier gerund worden door de CID. Hij opereert dan als een
  burgerinfiltrant en zal daadwerkelijk een actieve rol gaan spelen.
  De doelstelling is het gecontroleerd doorvoeren van de partij
  marihuana tot zover de Zuidamerikanen van mening zijn dat de lijn
  safe is. Eventueel kan op een gegeven moment een deel bij n van de
  afnemers in beslag worden genomen. Het plan is om in ieder geval de
  partij cocane in beslag te nemen en de kopstukken aan te houden.
  Voor dit traject wordt voorwaardelijke toestemming door de Centrale
  toetsingscommissie gegeven. Aanbevolen wordt dit traject aan de
  minister voor te leggen.

  Bij een latere toetsing wordt gemeld dat de partij marihuana
  zoek is. De infiltrant meldt nu dat de partij eigenlijk al binnen
  is, maar weet niet met welk schip of in welke haven de partij is
  ingevoerd. Onbekend is of deze partij misschien al door een dienst
  ergens geveegd is of niet. Het vervolgtraject schijnt nog wel
  gewoon door te gaan.

  CID-traject B

  Een informant benadert de RCID-Haaglanden met het verhaal dat hij
  door een belangrijke drugscrimineel in Suriname gevraagd is om een
  partij cocane Nederland binnen te brengen. Het is bekend dat deze
  drugcrimineel onder bescherming van de voormalig legerleider
  opereert. Het CoPa-team gaat erop in. De criminele organisatie
  geeft aan eerst een proefzending te willen doen, waarna een grotere
  partij zal volgen. De RCID gaat naar de douane met het verzoek om
  doorlating van de partij. Er wordt een lijntester van meer dan tien
  kilo cocane doorgelaten en het milieu in gevolgd zonder dat wordt
  ingegrepen. De criminele winsten voor dit eerste transport levert
  de informant niet in. Voor latere transporten worden hierover wel
  afspraken gemaakt. Na deze succesvolle lijntester wordt door de
  criminele organisatie een tweede partij afgezonden van meer dan
  honderd kilo cocane naar een Nederlandse haven. Het schip ligt
  reeds voor de rede als de informant gevraagd wordt de partij
  ongezien door de douane te loodsen. Hij geeft dit door aan de
  politie waarna de officier van justitie rechtstreeks contact
  opneemt met de douane. Hier rijst een probleem. De container is
  reeds geselecteerd voor controle en kan dus niet ongezien worden
  doorgelaten. De informant komt in een lastig pakket. Hij moet met
  een smoes terug naar de organisatie en adviseert de organisatie om
  van de partij af te blijven. Later wordt deze partij gecontroleerd
  afgeleverd, alwaar de partij in beslag wordt genomen en er vijf
  aanhoudingen worden verricht.

  De informant heeft voor bewezen diensten een beloning tussen de
  20.000 en 30.000 gulden van justitie ontvangen. De hoofdverdachte
  in dit onderzoek is niet naar Nerderland gekomen. Een andere reeds
  lang nagejaagde Surinaamse drughandelaar is wel voor de partij op
  komen dagen. Deze is in hoger beroep tot een langdurige
  gevangenisstraf en een forse geldboete veroordeeld.

  CID-traject C

  Dit traject is een illustratie van de Prismamethode . Het
  ideaaltype is dat een politie-infiltrant de invoer regelt van een
  beperkte partij cocane die de criminele organisatie als lijntester
  wil gebruiken. Vervolgens wordt bekeken (observatie) waar de partij
  het milieu ingaat. De politie-infiltrant dient de oorspronkelijke
  informant af te dekken. De methode mislukt in deze zaak enigszins
  omdat er uiteindelijk twee lijntesters moeten doorgaan, de
  informant er niet goed uitkomt omdat een politie-infiltrant later
  ook nog zijn bedrijf moet gebruiken voor transport, en er een derde
  partij kwijtgeraakt.

  De heer Koekkoek:
  Is het met doorleveren – lijntesten – voorgekomen dat een
  partij onbedoeld toch verdween, omdat men het zicht erop
  verloor?
  De heer Blok:
  U bedoelt dat het de bedoeling was dat het een
  gecontroleerde aflevering zou worden, en dat de partij
  vervolgens gemist werd?
  De heer Koekkoek:
  Ja.
  De heer Blok:
  Dat is voorgekomen.
  De heer Koekkoek:
  Ook met harddrugs?
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Grote hoeveelheden?
  De heer Blok:
  Zeker.
  De heer Koekkoek:
  Honderden kilo’s?
  De heer Blok:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is dat dan een observatieteam dat voor een stoplicht
  staat, of is het dan toch weer de positie van de
  informant,
  die er te dicht op zit, waardoor we er niet meer bij kunnen
  komen?
  De heer Blok:
  Nee, het zit meer in de sfeer van puur ongeluk, bijvoorbeeld
  aanrijdingen, of het eenvoudigweg missen. Zo simpel is het ook
  niet: je moet als
  observatieteam vaak op vrij grote afstand
  opereren, juist om de

  informant te beschermen en eruit te kunnen houden. Ook in
  verband met
  contra-observatie moet je soms op vrij grote
  afstand opereren. Dan gaat het wel eens mis. Dan is de bedoeling
  anders, maar de partij komt dan wel op de vrije markt.

  Noot

  5.6.3 De Jehova’s Getuigen-infiltratie-actie Een casus ter
  illustratie van een bijzondere

  politile infiltratie-actie

  De overval op het AH filiaal te Oosterbeek

  Op 14 mei 1990, ‘s ochtends vroeg, dringen mannen het filiaal
  van de Albert Heijn in Oosterbeek binnen. Noot En
  gewapend met een pistool en de ander met een riotgun. Er is reeds
  personeel aanwezig. Zij bevelen dat iedereen moet gaan liggen en
  dat de kluissleutel moet worden ingeleverd. Niemand is echter in
  het bezit van deze sleutel. Na enig geschop en getrap beseffen de
  overvallers uiteindelijk dat de kluis niet open zal gaan.
  Hierop begint een overvaller n voor n de personeelsleden met een
  nekschot te executeren. En van hen ziet dit twee maal gebeuren en
  probeert te vluchten. In zijn vlucht wordt hij twee keer in de rug
  geschoten. Naar aanleiding van enkele getuigenverklaringen en een
  reconstructie van de werkwijze van de daders komt het Recherche
  Bijstands Team (RBT) uit op Ab A. (bijgenaamd Appie) als n van de
  vermoedelijke daders. Hij zou degene met de riotgun zijn geweest
  die de personeelsleden in koelen bloede heeft vermoord c.q.
  verwond. Gezien de werkwijze heeft hij waarschijnlijk ook al
  verschillende bankovervallen in Hilversum en Bussum, een overval op
  een postagentschap in Vreeland en een overval op een AH filiaal in
  Baarn op zijn geweten. Evenals in Oosterbeek waren bij deze
  gelegenheden de overvallers gekleed in overalls en bivakmutsen,
  dreigden zij met een riotgun en een pistool en gebruikten gestolen
  Opels als vluchtauto’s die zij na achterlating besprenkelden met
  ondermeer ammoniak. Noot Al snel is derhalve duidelijk
  dat Appie A. waarschijnlijk betrokken is bij deze zoveelste
  overval, dit keer met dodelijke afloop. Echter, sluitend bewijs kan
  niet worden verkregen met methoden als semascan, het opvragen van
  gegevens bij PTT-Telecom, de inbeslagname van post, videocamera’s,
  direct afluisteren in een Huis van Bewaring, afluisteren van
  telefoongesprekken onder andere met een Kolibrie, opvragen van
  bankgegevens etc. Om in de buurt te kunnen komen van Appie A. wordt
  besloten over te gaan op politile infiltratie.

  Politile infiltratie

  Vanaf april 1992 heeft de ingezette pseudo-koper (A 807) van het
  Amsterdamse infiltratieteam regelmatig contact met Appie A. tijdens
  kerkdiensten van de Jehova’s Getuigen in Bussum. De CID-officier in
  deze zaak, Koers, zegt hierover tijdens zijn openbaar verhoor:

  De heer Koers:
  (…) Het bijzondere in deze situatie was dat de
  hoofdverdachte in die zaak, die het middelpunt was van, zeg maar,
  zo’n zestig kennissen, vrienden om hem heen, slechts op n publiek
  toegankelijke plaats echt kwam. Dat was in die gemeenschap. Toen
  hebben wij ons de vraag gesteld: op welke manier zou het mogelijk
  zijn, iemand in de buurt van die hoofdverdachte te brengen, niet om
  hem te verhoren, maar om aanwezig te zijn? Als de politie, zeg
  maar, in die kring van zestig betrokken of kennissen en vrienden
  met getuigenverklaringen zou beginnen en als het ware steeds
  dichterbij zou komen, dan ontstaat er psychologisch druk, zeker als
  je geweten niet schoon is. En als je dan iemand in de buurt kunt
  hebben die, als er onder die druk een uitlaatklep gezocht wordt,
  aanwezig is om te horen wat er gezegd wordt, zou dat mooi zijn. Die
  vraag hebben wij ons gesteld. Toen hebben wij gezegd: wij
  kunnen/moeten gaan kijken of dat lukt. Vervolgens bleek dat
  eigenlijk de enige plek om mogelijk een contact te laten ontstaan,
  die bijeenkomst was. Toen hadden wij gelijk een groot probleem. Ik
  had een gewetensprobleem; anderen ook: mag je dat doen of mag je
  dat niet doen? Wij hebben daar intern over gepraat, er best lang
  over gepraat. Ik kan mij nog herinneren dat wij toen bij de
  hoofdofficier geweest zijn. Ik weet niet wanneer hij bij de PG
  geweest is, maar er is behoorlijk over gepraat. Wij hebben gezegd:
  als wij nou iemand gewoon daar laten binnenkomen die absoluut geen
  contact zoekt…
  De heer Vos:
  Geen politieman?
  De heer Koers:
  …een politieman die eruit ziet als – en nu zeg ik het even
  zwart-wit – iemand met een crimineel verleden en je brengt hem dus
  in die geloofsgemeenschap waar onze hoofdverdachte aanwezig was
  die, zo zou je kunnen zeggen, het criminele verleden de rug toe
  gekeerd had, gekozen had voor die gemeenschap, maar wel dat
  wereldje nog kende en waarschijnlijk een bekeringsdrang zou
  hebben… En gelijk de eerste keer dat onze politieman zich daar
  vertoonde, gebeurde wat wij gehoopt hadden: de hoofdverdachte zelf
  nam contact met onze man op.
  Noot

  Dit contact komt dus snel tot stand. Appie A. blijkt te weten van
  het (gefingeerde) crimineel verleden van de politie-infiltrant, wat
  het gehoopte gevoel van verwantschap biedt. Tevens gaat het contact
  over woonruimte die Ab zal kunnen regelen voor A 807. Naarmate het
  contact vordert worden de ontmoetingen uitgebreid naar de
  woonadressen van zowel Ab als van A 807, alwaar bij de laatste
  video-opnamen met geluidopname worden gemaakt. Koers verklaart dat
  het tot nu toe verloopt volgens plan:

  De heer Koers:
  En dit is iets wat zo apart is en waar zo zwaar over
  nagedacht is. Ik denk nog steeds na over de vraag: hoe ver mag je
  juist met dat soort dingen gaan? Daarom kan ik het u zo precies
  vertellen. Ik heb dit als
  CID-officier gedaan; ik heb ook
  uiteindelijk gezegd: doen. Ik heb ook heel veel gesprekken gehad
  bij de briefing en de debriefing en de begeleiding daarvan. Toen
  hebben wij gezegd: het is mooi dat dat contact er is, maar er mag
  in die gemeenschap absoluut niets gebeuren.
  De heer De Graaf:
  Wat bedoelt u met niets gebeuren?
  De heer Koers:
  Al te uitgebreide gesprekken. Want het is een
  geloofsgemeenschap. Maar je kunt wel misschien zo ver komen dat de
  hoofdverdachte onze man een keer wou bezoeken. Dat is gebeurd.

  Noot

  Over en weer worden bij deze gelegenheden ontboezemingen gedaan
  over ieders crimineel verleden. Bij n van deze ontmoetingen zou Ab
  verteld hebben over zijn betrokkenheid bij de overval in
  Oosterbeek. Tevens vertelt Ab dat hij wil trouwen met zijn
  Chileense vriendin in Nederland waarna zij willen vertrekken naar
  Chili. Echter, er zijn problemen met de formaliteiten van de
  ondertrouw en hij vertelt geen geld te hebben om samen naar Chili
  te vertrekken. Hij werkt immers als concirge bij een school,
  waarvoor hij f.1500 per maand krijgt. De politie-infiltrant biedt
  hem aan om de tickets naar Chili te betalen, dit voorstellende in
  het kader van een soort ruil voor de woonruimte van Ab waar de
  politie-infiltrant dan in zou kunnen trekken. Zodoende kan er
  controle gehouden worden op de vertrekdatum. Later is er nog het
  plan om samen, Ab en A 807, naar Chili te vluchten omdat het de
  politie-infiltrant ook te heet onder de voeten zou zijn geworden.
  Om onduidelijke redenen verstrekt A 807 aan Ab een bedrag van 2500
  gulden.

  Echter, op een gegeven moment komt Ab niet meer opdagen bij de
  Jehova-diensten en niemand schijnt te weten waar hij is. Later
  blijkt dat de druk van de politie hem te groot is geworden omdat
  personen in zijn omgeving, waaronder zijn vriendin, worden
  aangehouden voor een verhoor over de connectie van Ab met de
  overval te Oosterbeek. Tevens blijkt hij gehoord te hebben dat A
  807 een infiltrant is. In paniek stapt hij op een avond in oktober
  1992 op het vliegtuig naar Chili, zonder zelfs zijn vriendin in te
  lichten. De vogel is gevlogen. Noot

  Het onderzoek ter terechtzitting

  Naar aanleiding van een uitleveringsverzoek van de Nederlands
  overheid aan de Chileense autoriteiten is Appie A. in november 1994
  aan Nederland uitgeleverd. Dit ondanks het feit dat er geen
  uitleveringsverdrag is tussen Nederland en Chili.

  Ter terechtzitting wordt door de voorzitter een brief
  voorgelezen van de hand van Appie A. waarin hij aan de nabestaanden
  zijn spijt betuigt. Hij bekent de overvallen. De verdediging voert
  ondermeer aan dat met betrekking tot de infiltratie-actie
  onregelmatigheden hebben plaatsgevonden waardoor het openbaar
  ministerie niet-ontvankelijk in haar vervolging zal moeten worden
  verklaard. De rechtbank is echter van mening dat met het
  getuigenverhoor van de teamcommandant van het politile
  infiltratieteam en de overlegging van de processen-verbaal van A
  807 genoeg uitsluitsel wordt gegeven over de gang van zaken tijdens
  de infiltratie. Tevens acht zij het recht op een rustig en
  ongestoord verloop van de godsdienstuitoefening niet geschonden.
  Bovendien wordt de op deze manier verzamelde informatie niet als
  bewijs gebruikt. Het openbaar ministerie is derhalve ontvankelijk
  in haar vervolging van Appie A. Noot

  De rechtbank oordeelt op 18 april 1995 Appie A. schuldig aan
  moord en poging tot moord, dubbele afpersing en een poging tot
  afpersing. Ondanks een psychiatrisch rapport dat Appie A. tijdens
  de misdrijven minder toerekeningsvatbaar was, is levenslange
  gevangenisstraf zijn deel. Noot Het ingestelde hoger
  beroep wordt ingetrokken.

  5.6.4. Export zaak Twente Een illustratie van een
  opsporingsonderzoek waarbij een

  combinatie van methoden wordt ingezet, waaronder
  burgerinfiltratie

  Feiten en omstandigheden

  In Twente houden de heren M., C. en B. zich bezig met criminele
  zaken. Al geruime tijd gaan er in Twente geruchten over de aard van
  deze zaken. Zij zouden zich bezig houden met mensensmokkel uit
  India en Pakistan naar Nederland en Engeland. Tevens zouden zij
  betrokken zijn bij de handel in verdovende middelen. Deze
  informatie bereikt de CID van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en
  de RCID van de regiopolitie Twente. De informant van de RCID Twente
  is geclassificeerd meestal betrouwbaar, en de informatie
  gehoord/niet bevestigd. Noot

  Een proactief onderzoek wordt gestart. In dit onderzoek komt
  wederom CID-informatie over de criminele organisatie van de
  informant maar nu met betrekking tot een concrete container,
  vermoedelijk met verdovende middelen. De politie besluit deze zaak
  nader te onderzoeken en richt een opsporingsteam op in januari 1994
  onder de naam Exportteam. De KMar, in verband met de vermeende
  mensensmokkel, en de politie Twente zijn hierin vertegenwoordigd.
  Doel is om de criminele organisatie op te rollen en het
  wederrechtelijk verkregen vermogen te ontnemen. Noot In
  de loop van het onderzoek blijkt inderdaad dat de organisatie zich
  bezighoudt met de smokkel van mensen (Sikhs) en verdovende
  middelen, zowel hard- als softdrugs. Het betreft eigenlijk twee
  deelorganisaties met enkele dwarsverbindingen. Beide opereren wel
  onder de leiding van B. en C. Deze Twentse organisatie is een
  zijtak van een criminele organisatie die opereert in het westen des
  lands. De opsporing richt zich op beide deelorganisaties. Deze
  casus richt zich met name op het onderzoek naar die tak
  van de organisatie die zich bezighoudt met de handel in verdovende
  middelen. Dit vanwege de inzet van het middel
  burgerinfiltratie.

  Politieel en justitieel onderzoek

  De RCID Twente doet vanaf eind 1992 proactief onderzoek naar
  deze bende. Een observatieteam wordt ingezet en video-apparatuur
  wordt geplaatst. Tevens worden informanten gerund. Tijdens deze
  proactieve fase nemen andere opsporingsinstanties partijen
  verdovende middelen, die vervoerd worden in containers, in beslag
  die bestemd zijn voor de criminele organisatie in kwestie. Dit zijn
  drie partijen verdovende middelen. Deze acties leveren niet veel
  duidelijkheid op over de criminele organisatie. In de loop van het
  proactieve onderzoek kan de verkregen CID- informatie over de
  criminele activiteiten onvoldoende bevestigd worden. In januari
  1994 besluit de RCID Twente om een container gecontroleerd door te
  laten teneinde uitsluitsel te krijgen over de vraag of de zaak zich
  nu leent voor ontmanteling door opsporing of niet. De politie
  observeert de container die naar een bedrijf in Geesteren gaat.
  Hierbij komen M. en B. in zicht. Het spul gaat zonder tussenkomst
  van de politie het milieu in. Noot De doorlating
  bevestigt de reeds aanwezige RCID informatie. Duidelijk wordt dat
  een opsporingsonderzoek kan worden opgestart.

  Burgerinfiltratie

  In januari 1994 wordt het Exportteam opgericht dat onderzoek
  gaat doen op basis van RCID-informatie en een analyserapport. Het
  blijkt dat er nog onvoldoende uitsluitsel is over de betrokkenheid
  van individuele leden van de criminele organisatie zowel bij de
  smokkel van verdovende middelen, als bij de mensensmokkel. Verder
  is er nog geen duidelijkheid over de lokatie van de opslagplaatsen
  van de verdovende middelen en de financile stand van zaken. De RCID
  besluit in januari 1994 tot de inzet van de eerder vermelde
  informant als burgerinfiltrant. Deze wordt door een andere RCID
  overgedragen. De introductie van een politie-infiltrant wordt niet
  mogelijk geacht gezien het gesloten familiekarakter van de
  criminele organisatie. De burgerinfiltrant moet duidelijkheid
  scheppen over de daadwerkelijke handel in verdovende middelen.
  Incidenteel mag hij strafbare feiten plegen teneinde zijn rol
  binnen de criminele organisatie op geloofwaardige wijze te
  vervullen. Hij heeft deelgenomen aan diverse transporten. De
  infiltratie-actie duurt ongeveer acht maanden. In deze periode
  wordt de infiltrant afgeluisterd en geobserveerd teneinde te
  checken of de verstrekte informatie klopt. Er worden geen
  processen-verbaal opgemaakt van de activiteiten van de infiltrant.
  Noot De infiltrant verdient aan zijn activiteiten voor
  de criminele organisatie. De afspraak is dat hij alle verdiensten
  inlevert bij de RCID. Dit is tot eind 1995 echter nog niet gebeurt.
  Er is hem een tipgeld van f.10.000,- in het vooruitzicht gesteld.
  Noot In het kader van dit opsporingsonderzoek worden
  zestien gerechtelijke vooronderzoeken geopend waarin een aantal
  opsporingsmethoden wordt ingezet, te weten het tappen van faxen en
  (auto)telefoons, al dan niet met een kolibrie, het parallel
  schakelen van semafoons en het opvragen van (historische)
  printgegevens. Tevens worden er acht strafrechtelijk financile
  onderzoeken geopend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken