• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.7 Conclusies

  5.7 Conclusies

  1. Infiltratie is het met het oog op opsporing en vervolging
  onder regie en gezag van politie en openbaar ministerie
  binnendringen in een criminele organisatie of groep, het ervan deel
  uitmaken, het gebruik maken van personen die er reeds deel van
  uitmaken en het (desgevraagd) ondersteunen ervan, indien dit
  optreden gepaard gaat met I) het aannemen van een valse identiteit
  en/of II) het plegen van strafbare feiten en/of III) bieden van
  steun aan de criminele organisatie of groep.

  2. Gecontroleerde aflevering is de methode waarbij wordt
  toegelaten dat clandestiene of verdachte zendingen met medeweten en
  onder toezicht van de bevoegde autoriteiten worden verplaatst,
  teneinde personen te identificeren die betrokken zijn bij het
  begaan van strafbare feiten, dan wel bewijs tegen die personen te
  verzamelen. De gecontroleerde aflevering vergt inbeslagneming van
  het clandestiene waar; de inbeslagneming kan ook eerst in de tweede
  of derde hand plaatsvinden. In die gevallen waarbij ook als de
  aflevering zijn plaats van bestemming heeft bereikt er bewust van
  wordt afgezien de clandestiene zending in beslag te nemen is sprake
  van doorlating.

  3. De rechter beoordeelt infiltratie-acties hoofdzakelijk aan de
  hand van proportionaliteit, subsidiariteit en het Tallon-criterium
  – die ook in de Richtlijn infiltratie als voorwaarden zijn
  opgenomen. De rechter betrekt slechts in dit verband door de
  overheid gepleegde strafbare feiten in zijn beoordeling; de
  veiligheid van de infiltrant en de belangen van derden spelen bij
  de strafrechtelijke beoordeling geen rol. Nederland heeft zich
  internationaal verplicht aan gecontroleerde afleveringen
  medewerking te verlenen. 4. Politile infiltratie geschiedt
  doorgaans in de vorm van kort lopende acties. Daarbij zijn dikwijls
  het buitenland en/of buitenlandse infiltranten betrokken.
  Diepte-infiltraties komen zelden of nooit voor. Projectmatige
  infiltratie door politie-ambtenaren komt naar schatting niet vaker
  dan 10 keer per jaar voor. De politie-infiltranten worden strak
  geregisseerd. Politie-infiltratie vindt uitsluitend, althans
  voornamelijk plaats door Politie infiltratie teams, daarbij
  gecordineerd en ondersteund door de Afdeling nationale cordinatie
  politile infiltratie.

  5. Op dit moment zijn wat politie-infiltratie betreft alleen de
  Politie infiltratie teams in het zuiden en oosten op volle sterkte.
  In het noorden functioneert een half PIT. Een landelijk team is in
  oprichting. Het team zal zich vooral bezighouden met internationale
  verzoeken. Er bestaan plannen om tot oprichting van een Haags en
  een Rotterdams PIT te komen. Er is op dit moment volgens velen een
  gebrek aan politie-infiltranten, maar de indruk is niet dat er in
  de praktijk erg veel tijdrovend werk is voor de teams. 6. Politile
  infiltratie betekent dat politiemensen (voor een soms erg lange
  tijd) nauwe relaties onderhouden met het criminele milieu. Hierdoor
  ontstaat een risico van afglijdend normbesef. Daarnaast vergt
  infiltratie op psycho-sociaal gebied veel van de
  politiefunctionarissen. Vooral politie-infiltranten die in de jaren
  tachtig actief waren, kampen met problemen op dit gebied. Thans
  wordt door de politie-organisatie meer gedaan aan (verplichte)
  psycho-sociale begeleiding en de kans op afglijden wordt nu
  tamelijk klein geacht. Wel verdient de terugkeer in het korps na
  het beindigen van de functie van infiltrant nog nadere aandacht. 7.
  Buitenlandse infiltratie doet zich frequent voor. Daarvoor bestaan
  diverse redenen: soms verzoekt de Nederlandse politie de inzet van
  een buitenlandse infiltrant, soms verplaatst een buitenlandse actie
  zich naar Nederland en soms verzoekt de buitenlandse politie de
  inzet van een Nederlands team. Het gaat hierbij doorgaans om
  kortlopende contacten. De landelijke officier van justitie draagt
  hierbij de verantwoordelijkheid. Soms vinden communicatieproblemen
  plaats bij het optreden van buitenlandse infiltranten (waar ook
  steeds meer aandacht voor komt); door de bank genomen hebben de
  Nederlandse justitie en politie in dezen meer greep op de situatie
  dan vroeger.

  8. Door het tot voor kort onheldere onderscheid tussen
  informanten en burgerinfiltranten is het moeilijk zicht te krijgen
  op het aantal burgerinfiltraties. Dikwijls is er een vloeiende
  overgang, doordat hetzij de vraagstelling van de politie dan wel de
  organisatie zelf de informant ertoe brengt dingen te doen die als
  steun aan de organisatie of als strafbaar feit zijn aan te merken
  (bijvoorbeeld het bieden van opslagruimte, transport of financile
  dienstverlening). Burgerinfiltranten worden doorgaans gerund door
  de regionale CID. 9. Burgerinfiltranten zijn te onderscheiden in
  materie-deskundigen, andere niet-criminele burgers en criminele
  burger-infiltranten. Het onderscheid tussen burgerinfiltranten en
  informanten is in de praktijk problematisch. 10. Op het plegen van
  strafbare feiten door deze infiltranten bestaat slechts controle
  via mogelijke observatie door de politie en voor zover de
  infiltrant daarover inzicht wil geven aan de runner. Een – welhaast
  als aparte categorie te noemen groep – criminele
  superburgerinfiltranten, die zeer grote bedragen (tonnen, een
  enkeling zelfs miljoenen) overhoudt aan de werkzaamheden, is
  moeilijk te runnen. Deze (vermoedelijk zeer kleine) groep heeft in
  het gehele land, in het bijzonder in de randstad geopereerd. 11.
  Redenen voor terughoudendheid met de inzet van criminele
  burgerinfiltranten zijn: a) de gevaren voor hun veiligheid en b)
  het feit dat deze gelet op hun achtergrond niet goed te vertrouwen,
  noch goed te sturen zijn. Dat laatste geldt in het bijzonder voor
  de kleine groep super-infiltranten die hoge verdiensten hebben
  overgehouden aan hun dubbelrol. Redenen om toch met
  burgerinfiltranten in zee te gaan zijn: a) het beperkte aantal
  politie-infiltranten en b) de onmogelijkheid om in sommige
  organisaties door te dringen met een politie-infiltrant.

  12. Frontstores worden zeer weinig opgezet, voor zover het gaat
  om actieve bedrijven. Er zijn (anders dan dekmantel-bedrijven) er
  minder dan 10. Dekmantel-bedrijven om een identiteit aannemelijk te
  maken of een plaats van bestemming te bieden worden daarentegen met
  tamelijk grote regelmaat opgezet. Ook buitenlandse frontstores zijn
  in Nederland actief.

  13. Jaarlijks vinden honderden gecontroleerde afleveringen
  plaats. Soms komen daarbij onbedoeld partijen op de markt, naar
  schatting raakt in een derde van de gevallen raakt een deel van de
  illegale goederen buiten het
  zicht van de politie.
  14. Tenminste door de politie in Dordrecht, Kennemerland, Gooi en
  Vechtstreek, Den Haag, Rotterdam en Twente zijn doorlatingen
  verricht. Het gaat daarbij zelden om hard drugs, maar dat komt wel
  voor. Het doel van de doorlating kan tweerlei zijn. Volgens de
  Prisma-methode worden partijen doorgelaten, omdat men hoopt dat de
  organisatie langs dezelfde weg een partij zwaardere drugs, of een
  grotere partij zal importeren. Volgens de Delta-methode streeft men
  ernaar de betrouwbaarheid van de criminele informant in de ogen van
  de organisatie te vergroten, waardoor de informant hoogwaardiger
  informatie kan leveren. Daarnaast speelt het zicht verschaffen op
  de organisatie (de structuur, de opslagplaatsen, de werkwijze en
  dergelijke) een rol. 15. Het doel van infiltratie is de vergaring
  van bewijsmateriaal, zoals vooral het geval is bij pseudo-koop en
  soms bij gecontroleerde aflevering, als ook het verkrijgen van
  inzicht in de organisatie en het identificeren van personen.

  16. Infiltratie vindt voornamelijk plaats in het kader van
  drugcriminaliteit, maar komt ook in ander verband voor. Niet
  kortlopende politie-infiltratie geschiedt doorgaans in gevallen
  waarbij een of meer personen als verdachte kunnen worden
  aangemerkt. Waar het doel identificatie van personen is, kan
  dikwijls nog niet van een verdenking worden gesproken.

  17. Projectmatige infiltratie heeft een feitelijke termijn van
  zo’n twee drie jaar. Hoe lang een gecontroleerde aflevering kan
  doorgaan of hoeveel doorlatingen (met welk aantal kilo’s) worden
  toegestaan verschilt. 18. De vastlegging van infiltratie-acties is
  bij politile en buitenlandse infiltratie redelijk uitvoerig, maar
  de processen-verbaal komen niet altijd onder ogen van de zittende
  magistratuur. Dat is anders met de andere verschijningsvormen.
  Verslaglegging met betrekking tot burgerinfiltratie is wisselend,
  maar door de bank genomen gering. Dit geldt nog sterker voor
  gecontroleerde aflevering. Doorlatingen werden alleen door FIOD en
  Douane systematisch bijgehouden, alsmede door enkele individuele
  functionarissen. 19. De korpsbeheerder is niet van
  infiltratietrajecten op de hoogte. Ook de korpschef is doorgaans
  niet op de hoogte van infiltratietrajecten.

  20. Het optreden van de infiltrant dient plaats te vinden na
  goedkeuring van het openbaar ministerie. Er is evenwel geen
  volledige duidelijkheid welke de aangewezen officier is voor
  infiltratie-acties en evenmin in welke gevallen hogere echelons (en
  welke) binnen het openbaar ministerie moeten worden geadieerd. Het
  lijkt twijfelachtig of de politie in gevallen van burgerinfiltratie
  het openbaar ministerie steeds even goed informeert. De Vergadering
  van procureurs-generaal heeft zich voor 1995 niet in specifieke
  gevallen met infiltratie en doorlating beziggehouden. Wel heeft de
  vergadering de Richtlijn infiltratie (1991) vastgesteld en enkele
  adviezen gegeven.

  21. De positie van de Centrale toetsingscommissie, de status van
  haar oordeel en de vertrouwelijkheid van haar stukken ten overstaan
  van de rechter ter zitting zijn onvoldoende duidelijk. Uit de
  genomen toetsingsbeslissingen zijn inmiddels wel een aantal
  uitgangspunten en aandachtspunten af te leiden. 22. Beoordeling
  door de rechter-commissaris of een raadkamer van infiltratie-acties
  vindt nauwelijks plaats. Het is een punt van discussie of deze rol
  zou moeten worden uitgebreid, in het bijzonder gezien in het licht
  van de mogelijkheid dat de zittingsrechter de methode zelfstandig
  wil toetsen.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken