• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 7.12 Kennis en verantwoordelijkheid

  7.12 Kennis en verantwoordelijkheid

  In het onderzoek heeft de commissie getracht te achterhalen wat
  verantwoordelijke politiefunctionarissen, bestuurders en officier
  van justitie wisten. Wat wisten de betrokkenen en hoe hebben zij
  hun verantwoordelijkheden uitgeoefend? De commissie gaat daarbij
  ervan uit dat, voor het kunnen uitoefenen van het gezag over de
  politie, het OM op de hoogte dient te zijn van de gebruikte
  methoden en het functioneren van de CID en haar medewerkers. Ook de
  korpsleiding dient naar het oordeel van de commissie weet te hebben
  van de activiteiten van de CID om tot een verantwoorde sturing van
  de CID te kunnen komen. Korpsleiding en OM hebben naar het oordeel
  van de commssie de verantwoordelijkheid zich op de hoogte te
  stellen van de activiteiten van de CID. Dat neemt niet weg dat de
  commissie tevens van oordeel is dat het de verantwoordelijkheid van
  betrokken CID-functionarissen is om de korpsleiding en het OM op de
  hoogte te stellen van hun activiteiten. Noot

  7.12.1 Politile en justitile leiding IRT

  Slechts Langendoen en Van Vondel blijken volledig op de hoogte
  te zijn geweest van alle aspecten van de Delta-methode. Lith, Van
  der Veen, Van Capelle, Wortel en Augusteijn waren niet van alle
  belangrijke elementen op de hoogte. Van der Veen, Lith, Langendoen
  en Augusteijn hebben de beslissing genomen om er een gesloten
  CID-traject van te maken waarover verder niemand diende te worden
  ingelicht. Opvallend is dat de officieren van justitie, die
  betrokken waren bij de beslissingen om door te laten, zo weinig bij
  Langendoen hebben doorgevraagd om te weten te komen hoe de methode
  nu in de praktijk werkte. Wortel en Van Capelle namen belangrijke
  beslissingen over doorlatingen, maar wisten minder dan Van der Veen
  en Lith. Van Kastel is als nieuwe teamleider niet op de hoogte
  gebracht van de belangrijke beslissingen rond de Delta-methode.
  Zijn reacties daarop zijn in het voorgaande uitgebreid beschreven.
  Franken van Bloemendaal, de eerste IRT-officier, voelde niets voor
  het verstrekken van een licentie aan criminelen. De tweede
  IRT-officier, Van Riel is nauwelijks bij de methode betrokken
  geweest, alhoewel onder zijn gezag meerdere zendingen zijn
  doorgelaten.

  De CID-officier in Haarlem, Kuitert, heeft zich op het standpunt
  gesteld dat zij geen directe verantwoordelijkheid droeg en derhalve
  niet op de hoogte behoefde te zijn van alle details van de
  Delta-methode. Zij kwam pas in beeld nadat het IRT is opgeheven en
  de informanten moeten worden afgebouwd. Maar van de afkoopsom van
  twee miljoen gulden aan informant 2 is zij niet op de hoogte
  geweest. Van der Veen stelt in zijn brief van 22 januari 1994 dat
  hij hoofdofficier van justitie De Wit, in zijn kwaliteit van
  voorzitter van de Werkgroep infiltratie, om een standpunt heeft
  gevraagd over deze methode. De Werkgroep infiltratie achtte het
  niet wenselijk een oordeel uit te spreken. Van der Veen vatte dit
  op als een beslissing dat geen beleidsmatige of politieke bezwaren
  zouden bestaan over deze methode. In het aldus namens de minister
  gewekte vertrouwen werd ik enkele dagen nadien bevestigd in een
  gesprek met de procureur-generaal over een vergelijkbare
  inlichtingenmethode, waartegen de procureur-generaal geen
  beleidsmatige bezwaren had (…). Noot

  De voorzitter :
  Maar was er daardoor door de minister gewekt vertrouwen. Ik
  maak dat er niet uit op.
  De heer Van der Veen:
  In die zin dat ik niet voor gek verklaard werd.
  Noot Van der Veen en Lith hebben zich niet op de hoogte
  gesteld van de specifieke details van de financile vergoeding voor
  de informanten door de criminele organisaties.
  De heer Koekkoek:
  (…) Ik wil even met u terug naar de financin. U hebt
  daarover gebrainstormd. Er was in feite geen oplossing voor. Is
  mijn constatering juist dat het eigenlijk wel goed uitkwam bij de
  heer Langendoen niet verder te vragen hoe het nu met de financin
  zat en wat was afgesproken met de
  informanten?
  De heer Lith:
  Nee. Ik heb lopende de rit dat ooit nog eens gevraagd aan
  Klaas. Ik heb toen gezegd: goh, krijgen wij daar nou eens zicht op?
  Hij heeft hier volgens mij ook gezegd dat hij dat niet weet. Dat is
  het moeilijkste onderdeel.
  De heer Koekkoek:
  U hebt nooit gevraagd: wat is er afgesproken met de
  informant over de financin? Dat hebt u nooit gevraagd?
  De heer Lith:
  Het enige wat duidelijk was, was dat alle kosten en alle
  zaken verder voor hem waren en dat er ook winst over zou blijven.
  Daarover is niet gesproken in aantallen of hoogte van
  bedragen.
  De heer Koekkoek:
  De afspraak was dus: kosten voor de
  informant?
  De heer Lith:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Ja. En de winsten ook. Noot
  De heer De Graaf:
  Heeft u, nu u dat achteraf wel weet en het tijdens deze
  openbare verhoren heeft gehoord, niet het gevoel dat u volstrekt
  onvolledig bent genformeerd door de mensen die voor u
  werkten?
  De voorzitter:
  En dat u niet hebt doorgevraagd?
  De heer Lith:
  Ik zal eerst de vraag van de heer De Graaf beantwoorden. Ik
  sta er volstrekt achter als het gaat om de operatie, de besturing,
  de beheersbaarheid en alles wat er aan besluitvorming heeft
  plaatsgevonden. Had dat soort dingen niet wat anders geregeld
  moeten worden? Had het besproken moeten worden met de teamleiding
  en met de officier? Had ik dat moeten weten? Had het ergens anders
  geregeld moeten worden? Had het anders geregistreerd moeten worden?
  Op al die vragen antwoord ik nu: had dat beter geregeld met
  elkaar.
  Noot

  7.12.2 Korpsleiding Amsterdam

  Na het overnemen van de directe verantwoordelijkheid voor het
  IRT door Amsterdam heeft noch de korpsleiding, noch de aangewezen
  teamleider Van Kastel zich weten te informeren over de inhoud van
  de methode. Officier Van Capelle heeft hun daarover niets
  specifieks verteld. Hij heeft in de praktijk de zaken slechts met
  CID-chef Augusteijn afgehandeld. Pas begin november 1993 kwam Van
  Kastel erachter wat er aan de hand was, en informeerde hij de
  korpsleiding. Daarop namen Van Riessen en Nordholt de eerder
  beschreven stappen in de richting van Vrakking en Van
  Randwijck.

  De vraag blijft hoe en wanneer de Amsterdamse korpsleiding
  gepoogd heeft werkelijk een einde te maken aan de uitvoering van de
  methode.

  De heer Vos:
  (…) Ik begrijp niet waarom u niet direct tegen Van Kastel
  hebt gezegd: schort de uitvoering van de methode voorlopig op, want
  ik ga de justitile lijn in; in de tussentijd voorlopig dus niks
  meer.
  De heer Nordholt:
  Als je op 8 november 1993 om 9 uur de informatie krijgt die
  ik heb gekregen en die Joop van Riessen twee of drie keer aan mij
  heeft moeten uitleggen en als je dan om 10 uur het reguliere
  overleg hebt met je hoofdofficier, zou het heel bizar zijn geweest
  als ik daarover niet met de heer Vrakking zou hebben gesproken. Het
  zou niet alleen bizar zijn geweest; het zou in de gegeven
  omstandigheden in Amsterdam uiterst merkwaardig en zelfs gevaarlijk
  zijn geweest.
  De heer Vos:
  Ik heb groot begrip voor het feit dat u daarover met de heer
  Vrakking bent gaan praten, maar ik begrijp moeilijk waarom u niet
  tegen de uitvoerende figuur gezegd hebt: jongens, stop voorlopig
  even.
  De heer Nordholt:
  Eigenlijk heeft Van Kastel al op 1 november gezegd: ik wil
  dit niet. Hij heeft dat tegen de officier, Van Capelle, gezegd. Op
  een gegeven moment heeft hij gezegd: nu ga ik ook naar mijn bazen
  toe. Dat heeft hij gedaan. (…)
  De voorzitter:
  Is de conclusie terecht dat wellicht iedereen als het ware
  op een muur liep, mede door de weigering van de
  CID
  Kennemerland om te vertellen wat er gebeurd is, waarbij het dus
  niet mogelijk is gebleken dat het gezag werd uitgeoefend? Het gezag
  werd immers niet uitgeoefend.
  De heer Nordholt:
  Als ik daarop terugkijk, denk ik dat u het zo goed
  formuleert.
  Noot Van Riessen formuleerde het als
  volgt:
  De heer Van Riessen:
  (…) U legt de vinger op een heel zere plek, in die zin dat
  het gezag toen gewoon had moeten opstaan en een standpunt had
  moeten innemen.
  Noot

  De commissie constateert dat de korpsleiding van Amsterdam in feite
  niet in staat was haar beslissing tot het doen stoppen van de
  methode ook daadwerkelijk te laten uitvoeren.

  7.12.3 Openbaar Ministerie Amsterdam

  Binnen het parket Amsterdam waren sommigen wel, anderen niet op
  de hoogte van de methode van het IRT. IRT-officier van justitie Van
  Capelle was grotendeels op de hoogte. Hij meende zelf de
  beslissingen over de in te zetten methode te kunnen nemen.

  De voorzitter:
  Ik ga terug naar de richtlijnen voor infiltratie. U
  had het voor derden moeten vastleggen. De hoofdofficier had er
  zeker aan te pas moeten komen. Er zit namelijk een formulier bij de
  richtlijnen dat ingevuld moet worden, zeker als het over zoiets
  gaat. De procureur-generaal heeft in een vergelijkbaar geval in
  januari aan de heer Van der Veen toestemming gegeven. Dat heeft
  Wierenga ook beschreven. Zowel over de trajecten die u hebt
  doorgelaten bij de softdrugs, en dat zijn er drie, als over deze
  beslissing is door u nooit met de hoofdofficier gesproken. Waarom
  niet? Het was toch een zaak van enorme omvang. Men ging op 5.000
  kilo af. Als je de stukken leest, zijn de ruzies duidelijk na 8
  november. Er is verschil van inzicht over de methodiek. Maar waarom
  is er voor die tijd over die methodiek nooit met de hoofdofficier
  gesproken?
  De heer Van Capelle:
  Ik begin met mijn perceptie over de beslissing van de
  procureur-generaal. Nadat ik aan de toetsing van een groot aantal
  criteria had voldaan, heb ik bij de overdracht van de zaken aan Van
  der Veen gevraagd of hij voor deze methode dekking had van de
  procureur-generaal. Van der Veen antwoordde: ja, ik ben in het
  begin van het jaar met de toenmalige teamleider bij de PG geweest;
  ik heb het verhaal uitgelegd en ik heb daar het consent gekregen
  voor de te hanteren methode. Ik heb Van der Veen gevraagd of die
  afspraken nog golden. Het was hetzelfde team en hetzelfde
  onderzoek. Alleen de figuranten wisselden. Betekende het nu dat je,
  iedere keer wanneer zich een zending voordeed of als een
  opsporingsbeweging werd gemaakt, terug moest naar de PG om daarover
  verantwoording af te leggen en te vragen om toestemming? Toen heeft
  Van der Veen mij gezegd: neen, dat hoeft niet; zolang dat meer van
  hetzelfde is in hetzelfde traject

  hoeft dat niet.

  De voorzitter:
  U kreeg per 1 juli toch een andere gezagsrelatie? Per 1 juli
  wordt toch Vrakking de verantwoordelijke hoofdofficier omdat er een
  andere constructie voor het
  IRT wordt gekozen?
  De heer Van Capelle:
  Maar geen andere PG, degene die de eindverantwoordelijkheid
  droeg, zoals mij was gezegd.
  Noot

  Maar ook Van Capelle was niet op de hoogte van de precieze
  financile afspraken die waren gemaakt met de informanten. Evenmin
  wist hij dat met crimineel geld politie-activiteiten werden
  gefinancierd.

  De voorzitter:
  Ik kom terug bij de politieactiviteiten in het traject
  waarvan u precies kennis droeg. Wist u dat de politie zelf loodsen
  huurde?
  De heer Van Capelle:
  Ik wist dat de politie moest beschikken over voor haar
  toegankelijke loodsen. Ik heb, naar ik me herinner, toen niet
  gevraagd of die loodsen door de politie gehuurd of gefinancierd
  werden.
  De voorzitter:
  Hebt u zich niet afgevraagd waar de politie dat van moest
  betalen?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb er niet naar gevraagd. Dus heb ik ook niet over
  huurprijzen gesproken. Als je terugkijkt kun je hoogstens zeggen
  dat de financiering daarvan uit reguliere middelen moest komen. Ik
  noem bijvoorbeeld het BOP-geld.
  De voorzitter:
  Is dat gebeurd?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb daar toen niet naar gevraagd. Ik weet het dus
  niet.
  Noot Hoofdofficier Vrakking wist van niets
  omtrent deze methode. Pas op 8 november 1993 werd hem duidelijk wat
  er toen aan de hand was. Van Capelle had hem nooit ingelicht over
  de methode ondanks zeer frequente contacten met de hoofdofficier
  die hij elke dag sprak. Naar het oordeel van Vrakking had hij dit
  moeten doen. Vrakking stelt expliciet dat hij in dat geval de
  methode zou hebben verboden.

  7.12.4 Bestuur Amsterdam

  De korpsbeheerder in Amsterdam, Van Thijn, was vrij intensief
  betrokken geweest bij de overgang van de
  beheersverantwoordelijkheid van het IRT naar Amsterdam. Hij heeft
  zich tot 8 november 1993 niet direct bezig gehouden met het
  inhoudelijke werk van het IRT.

  De heer Koekkoek:
  Ik kom toch nog even terug op uw periode als
  korpsbeheerder. Bent u in de periode 1 juni 1993 tot 8 november
  1993 op enigerlei wijze door de korpsleiding in Amsterdam op de
  hoogte gesteld over hoe het nu ging met het
  IRT?
  De heer Van Thijn:
  Nee, merkwaardigerwijs, want de hoofdrolspelers, met name de
  heer Van Riessen, sprak ik regelmatig over de perikelen bij de
  Vreemdelingendienst. Daar heb ik achteraan gejaagd, opdat de
  problemen daar, de lange rijen, enz., nu eindelijk een keer werden
  opgelost; ik wilde dat daar werd ingegrepen. Dat heb ik hem ook
  kwalijk genomen. Zoals u weet, is in de gesprekken die wij nadien
  hebben gevoerd, van die kant geen gewag gemaakt van de
  overgangsperikelen. Ik hoorde het pas op 8 november. Ik neem daar
  de verantwoordelijkheid voor. Ik zeg en ik geef ook toe – dat heb
  ik ook in het befaamde ambtsbericht gedaan – dat ik mij misschien
  had moeten realiseren dat de race op 1 juli niet gelopen was,
  integendeel.
  De heer Koekkoek:
  Was dat beheer op afstand toch niet ook
  afstandelijkheid?
  De heer Van Thijn:
  Ja. Misschien te afstandelijk.
  De heer Koekkoek:
  Je vraagt niet hoe het nu met dat team gaat waarover zoveel
  te doen is geweest of hoe het nu loopt? Die vraag is niet bij u
  opgekomen?
  De heer Van Thijn:
  Nee. Ik moet het eerlijk zeggen: mijn betrokkenheid bij de
  politie in Amsterdam was zeer bekend. Ik had een aantal zeer
  gekwalificeerde ambtenaren rondlopen die ook bij de recherche,
  overal, een oogje in het zeil hielden en een second opinion gaven,
  een piepsysteem. Dat functioneerde zo goed, dat ik dacht geen
  bericht, goed bericht. Dat is een verkeerde beoordeling
  geweest.
  De heer Koekkoek:
  Het piepsysteem werkte niet.
  De heer Van Thijn:
  In dit geval niet. Noot
  De heer Van Thijn:
  Het is van tween een. Of het justitile bevoegd gezag is op
  de hoogte gesteld. Dat was in ieder geval niet de hoofdofficier van
  justitie in Amsterdam. Hij wist van niks. En dat is mijn
  gesprekspartner. Hij was formeel verantwoordelijk. Als het bevoegd
  gezag op de hoogte is gesteld, had men nooit mogen instemmen met de
  overdracht van het team aan Amsterdam. Amsterdam mocht immers per
  definitie niets weten. Of het bevoegd gezag was niet op de hoogte
  gesteld en dat vind ik dan een onaanvaardbare zaak. Het gaat bij
  dit alles niet alleen om de werkmethoden en de mate waarin de
  politie grensverleggend werkt, de rekkelijken en de preciezen. Het
  gaat erom, of dit gebeurt onder toezicht van het bevoegd gezag.

  Noot

  7.12.5 Korpsleiding Kennemerland

  De korpschef van Kennemerland Straver, zijn plaatsvervanger Van
  der Berg en recherchechef Menckhorst waren niet op de hoogte van de
  methoden die door het IRT werden gehanteerd. Straver wist welke
  criminele organisatie door het IRT werd onderzocht, maar hij wist
  niet van de gebruikte methoden.

  De voorzitter:
  Heeft u zich, voordat de hele affaire losbarst, tijdens de
  gewone werkzaamheden van het
  IRT waaraan uw CID een
  belangrijke bijdrage leverde, toen ook met de zaaksaspecten
  beziggehouden?
  De heer Straver:
  Zeker niet. De afspraak over het onderzoek van het IRT
  luidde dat het een afgeschermd onderzoek zou zijn. De
  operationele leiding lag in die tijd bij de heer Van Baarle als
  gemandateerde namens alle korpschefs. De tweede man was feitelijk
  de heer Lith.
  Noot

  Langendoen informeerde Straver pas op 15 november 1993 over
  onderdelen van de methode. In dit gesprek hoorde Straver dat het
  ging om gecontroleerde doorlevering met betrokkenheid van politie
  en justitie. Nadat het IRT was opgeheven, ging al zijn aandacht
  naar de opzet van het nieuwe kernteam, los van Amsterdam, en naar
  de beveiliging van Langendoen en Van Vondel en de afbouw van
  informanten. Ook hij stelde niet de vraag aan Langendoen of
  vergelijkbare methoden nog werden toegepast.

  Noch Straver, noch een ander lid van de Haarlemse korpsleiding
  was op de hoogte van het feit dat met behulp van de CID
  Kennemerland in het Beveronderzoek een vergelijkbare methode werd
  gehanteerd. Hij wist niet dat Van Vondel ook in Rotterdam actief
  was. Langendoen heeft hem dat niet verteld. Pas halverwege 1995 was
  Straver op de hoogte van het saptraject. Tevens was Straver niet op
  de hoogte van de verdiensten van de informanten en de financiering
  van politie-activiteiten met crimineel geld. Achteraf meent Straver
  dat Langendoen hem daarvan op de hoogte had moeten stellen.

  De voorzitter:
  (…) Hoe is het mogelijk dat u het hem niet vraagt en hij
  het u niet vertelt?
  De heer Straver:
  Dat heeft te maken met de oude CID-cultuur waar
  afscherming van methoden en bronnen ertoe leidt dat hogeren in
  de hirarchie, en dit geldt ook voor het OM en de politie, niet
  werden genformeerd. Als u me vraagt wat ik daarvan vind, zeg ik:
  dat moet niet meer.
  Noot
  De heer Straver:
  Mijn korps is zeer beschadigd. Mensen in mijn korps zijn
  beschadigd. Ik heb in een vorig gesprek al eens tegen u gezegd dat
  geen enkel korps, tenzij het ethisch helemaal ontspoord is, het
  verdient om zo gecriminaliseerd te worden als het mijne.
  (…)
  De voorzitter:
  En wie heeft er belang bij om uw korps te criminaliseren?
  Welke officier van justitie of politieman die goed bij z’n hoofd is
  kan daar belang bij hebben?
  De heer Straver:
  Ik denk in z’n algemeenheid dat hoe zwarter de werkmethode
  en de mensen die daarbij betrokken zijn wordt afgeschilderd, hoe
  belangrijker het is voor mensen die menen dat de methoden destijds
  de oorzaak van het opheffen van
  IRT zijn geweest.
  Noot

  Langendoen heeft Straver steeds achteraf op de hoogte gebracht van
  activiteiten van de CID. De korpschef van Kennemerland werd keer op
  keer met nieuwe informatie geconfronteerd.

  7.12.6 Bestuur Haarlem

  De burgemeester van Haarlem, Schmitz, heeft veel bemoeienis
  gehad met het beheer van het IRT vr de overgang naar Amsterdam. Het
  betrof dan zaken als extra financiering, moeilijkheden in de
  samenwerking met Amsterdam, etc. Zij wist wel dat de Delta-groep
  het object van onderzoek was, maar wist niets van gebruikte
  methoden. Zij werd slechts gedeeltelijk op de hoogte gebracht van
  alle ontwikkelingen. Pas in maart 1994 werd zij op de hoogte
  gesteld van het afbouwen van de informanten. Schmitz werd niet
  genformeerd over de doorlating van de 6.000 kilo die noodzakelijk
  was om een informant te beschermen. Zij was ook niet op de hoogte
  van het feit dat de methode na de opheffing van het IRT mede onder
  leiding van de CID Kennemerland werd voortgezet. Schmitz acht zich
  medeverantwoordelijk voor alles wat gebeurd is na de opheffing van
  het IRT. Zij is van oordeel dat de korpschef van Haarlem haar meer
  had kunnen vertellen. Noot

  7.12.7 OM Haarlem

  Binnen het Haarlemse OM liep de kennis over de methode, die door
  het IRT werd gehanteerd, uiteen.
  IRT-officier van justitie Van der Veen was nagenoeg volledig op de
  hoogte.

  De voorzitter:
  Mag ik hier nu uit concluderen dat u over de groeimethode
  waarover wij nu al enige dagen spreken, nooit met hem heeft
  gesproken?
  De heer Van der Veen:
  Met de procureur-generaal?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van der Veen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Daar heeft u nooit over gesproken?
  De heer Van der Veen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Heeft u daar ooit met enig hoofdofficier over
  gesproken?
  De heer Van der Veen:
  Neen, neen. Krachtens de taakomschrijving had ik een mandaat
  om beslissingen te nemen, zolang er nog geen
  zaaksofficier
  was aangewezen. Noot

  CID-officier van justitie Kuitert verklaarde aan de commissie met
  haar hoofdofficier te hebben afgesproken dat de IRT-officier
  verantwoordelijk was voor de samenwerking met CID kennemerland in
  een CID-traject. Noot Zij was slechts zeer ten dele op
  de hoogte van de activiteiten van de Haarlemse CID in de
  Delta-methode.Het was geen periode waarin je alles vastlegde. Ik
  hoorde van de heer Van der veen dat hij in nauw overleg werkte met
  de heer Lith en de heer Augustijn. Ik begreep dat dit trio alle
  zaken doorsprak en het IRT-onderzoek volstrekt onder controle had.
  Ik heb er in die periode niet aan gedacht om te vragen of dat zwart
  op wit stond. De heer Lith heeft verklaard dat ten behoeve van het
  IRT de heer Langendien een informant rinde en de heer Van Vondel
  meerder en dat het ging om allerlei operationele activiteiten met
  loodsen en busjes. Ik heb dit globaal geweten. Voorzover ik daar
  zicht op had, betrof het een CID-traject. Noot
  Hoofdofficier De Beaufort was niet op de hoogte van het gebruik van
  de methode door het IRT. Hij heeft hierover geen nadere vragen
  gesteld aan de beide officieren.

  Van de verdere voortgang van de methode na de opheffing van het
  IRT waren CID-officier Kuitert en hoofdofficier De Beaufort niet op
  de hoogte. Dat daarbij Haarlemse CID-functionarissen waren
  betrokken, wist het Haarlemse OM niet. Hoofdofficier De Beaufort
  stelt dat hij geen verantwoordelijkheid had voor activiteiten van
  Haarlemse CID-ers buiten zijn arrondissement. Deze
  verantwoordelijkheid lag volgens hem bij de officier van justitie
  in het aanvragende arrondissement. Noot

  De voorzitter:
  Dit betekent dat het gezag over de CID Kennemerland
  voor u blijkbaar ophoudt als het niet een zaak is die in Haarlem
  zelf gaat spelen. Dat kan toch niet?
  De heer De Beaufort:
  Zodra een lokaal parket, Rotterdam, Amsterdam of waar dan
  ook, toestemming of opdracht geeft, zoals de Politiewet schrijft,
  is naar mijn idee de kous af. Dan kan de Rotterdamse officier
  zeggen: ik doe dit of ik doe dit niet.
  De voorzitter:
  Maar dit betekent dat u alleen verantwoordelijk bent voor
  zaken die in Haarlem spelen. Er zijn dan misschien wel vijf of zes
  verschillende officieren verantwoordelijk voor het werk van uw

  CID.
  De heer De Beaufort:
  Die mensen zijn op dat moment niet meer mijn
  CID.
  De voorzitter:
  Wat zijn zij dan wel?
  De heer De Beaufort:
  Wat ik u zeg. Het bevoegd gezag voor die mensen – dat is,
  dacht ik, wat de Politiewet schrijft – is op dat moment het gezag
  aldaar. Anders zou het parket Haarlem verantwoordelijkheid moeten
  gaan dragen voor zaken die in Amsterdam, Rotterdam, Enschede of
  waar dan ook spelen. Als dat de constructie zou zijn, dan komen wij
  naar mijn idee in conflict met de op dit punt nogal duidelijke
  adviezen van de
  commissie-Wierenga. Die heeft gezegd:
  denk eraan, n kapitein op het schip. U zegt dan: op een
  gegeven moment is er dan geen enkele kapitein meer. Maar naar mijn
  idee is het volstrekt duidelijk: het is de kapitein in het parket
  dat het aangaat.
  Noot

  Van het verdienen van criminele gelden door de informant, het
  financieren van politie-activiteiten met crimineel geld en het
  saptraject was De Beaufort niet op de hoogte. De nieuwe Haarlemse
  CID-officier Snijders heeft pas kennis genomen van de methode toen
  hij vernam van het Bever-onderzoek.

  7.12.8 OM Rotterdam

  Het Rotterdamse OM meent dat de verantwoordelijkheid grotendeels
  bij Haarlem lag voor het optreden van de CID Kennemerland in de
  Beverzaak:

  De heer De Graaf:
  En het is toch uw verantwoordelijkheid?
  De heer De Groot:
  Maar, zo hebben wij gezegd, omdat niet wij die man runnen,
  maar Haarlem, en wij alleen de

  informatie krijgen over wat er gebeurt en niet zelfstandig met
  hem kunnen praten, doen wij ook niet de andere activiteiten.
  Immers, alles werd gedaan door Haarlem. Het enige wat wij deden,
  was: kijken, als wij bericht kregen dat er een partij aankomt. Dan
  zorgden wij ervoor dat ons
  observatieteam in staat was om
  die partijen verder te volgen en het tactische bewijs bij elkaar te
  krijgen.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp wat u heeft gedaan, mijnheer De Groot, maar de
  vraag was naar de verantwoordelijkheid. Nu zegt de heer De
  Beaufort: kijk eens, als politiemensen elders in het land, buiten
  mijn arrondissement, werkzaam zijn ten behoeve van zaken buiten hun
  arrondissement, dan is het openbaar ministerie in Haarlem niet
  verantwoordelijk, ook niet voor wat daar gebeurt.
  De heer De Groot:
  Dat is een opvatting die de hoofdofficier in Rotterdam en ik
  in ieder geval niet delen, en trouwens anderen met mij ook
  niet.
  Noot

  Gerding, plaatsvervangend hoofdofficier te Rotterdam, was
  secretaris van de commissie-Wierenga. Ondanks de in die
  hoedanigheid opgedane kennis heeft hij in het eigen parket niet
  systematisch nagevraagd of ook daar gebruik werd gemaakt van de
  methode. Hij was dan ook niet op de hoogte van de methode in de
  Beverzaak en werd ook niet op de hoogte gesteld. Hoofdofficier De
  Wit heeft niet verder doorgevraagd op het moment dat hem in
  september 1994 werd gemeld dat gewerkt zou worden in Rotterdam met
  een informant uit Haarlem.

  De voorzitter:
  Toen u in september 1994 hoorde van Kennemerland, ging toen
  niet bij u de bel rinkelen van: kan het niet ongeveer vergelijkbaar
  zijn met de IRT-methode?
  De heer De Wit:
  Nee, er is geen bel gaan rinkelen.
  De voorzitter:
  Wanneer is die bel wel gaan rinkelen?
  De heer De Wit:
  Die IRT-bel is bij mij niet gaan rinkelen.
  De voorzitter:
  Die moet toch wel bij u zijn gaan rinkelen. In de
  doorlichting wordt deze zaak zeer verhuld gemaakt. Daaruit is op 9
  maart niet op te maken dat het ook gaat om doorleveren?
  De heer De Wit:
  Waarom zou bij mij de IRT-bel gaan rinkelen? Het onderzoek
  naar de IRT-methode heeft als resultaat dat deze methode niet
  onrechtmatig werd geacht. Zo is dat ook aan het OM bericht. Wij
  spreken bijna dagelijks, zeker in de grootstedelijke praktijk, over
  gecontroleerde afleveringen en doorleveringen. Ik hoor dat een
  bepaald traject zeer tijdelijk van aard is geweest en dat de
  afbouwbeslissing is genomen. Dan gaan geen bellen rinkelen, want
  dat behoort gewoon tot de alledaagse opsporingspraktijk.

  Noot

  7.12.9 Ressort Amsterdam

  Procureur-generaal van het ressort Amsterdam Van Randwijck was
  van mening dat de hoofdofficier van het arrondissement waar de
  IRT-officier van justitie vandaan kwam, verantwoordelijk was voor
  het justitile gezag over het IRT. Van een directe gezagsrelatie
  tussen hem en de IRT-officier was volgens hem geen sprake.
  Noot Dit staat evenwel op gespannen voet met de
  bemoeienis van Van Randwijck met het plan voor invoer van 130 kilo
  cocane in januari 1993. Toen kwamen de politile leiding en officier
  van justitie Van der Veen naar Van Randwijck om toestemming te
  vragen voor deze invoer. Noot Van Randwijck verklaart
  expliciet dat hij van de Delta-methode niets heeft afgeweten tot
  het moment dat de Amsterdamse politieleiding in november 1993 hem
  ervan op de hoogte kwam stellen. Van der Veen heeft nooit
  toestemming gevraagd aan Van Randwijck voor het opzetten van de
  Delta-methode als zodanig. Noot

  De voorzitter:
  Voor de grote Delta-zaak is dus nooit toestemming
  gegeven?
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat u dat had moeten weten?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Noot Van Randwijck acht de groeimethode
  echter nog steeds verantwoord:
  De heer Van Randwijck:
  (…) Ik heb er behoefte aan, een verklaring ervoor te geven
  waarom ik de groeimethode in beginsel nog steeds verantwoord vind.
  Politie en justitie zijn – dat zal u ongetwijfeld bekend zijn –
  dagelijks of in ieder geval geregeld bezig met het vegen van
  partijen, hetzij in containers, hetzij in koffers of rugzakken. Wij
  komen nooit verder in de lijn; de bedoeling van de groeimethode en
  de
  Delta-methode was en is, verder zicht te krijgen op de
  lijn: doorlevering voor het vergaren van informatie. Dat is de
  reden waarom ik toen vond en ook nu vind dat het verantwoord is,
  binnen zekere grenzen etc. etc.
  Noot

  Van het behouden van criminele winsten door de informant heeft Van
  Randwijck niet geweten. In zijn verhoor maakte Van Randwijck tevens
  duidelijk geen weet te hebben van cruciale verschillen van inzicht
  over het gebruik van methoden binnen zijn ressort.

  De heer Koekkoek:
  (…)Ik zou verder willen gaan met de wijze waarop het
  openbaar ministerie leiding geeft aan de politie. Als het openbaar
  ministerie zelf verdeeld is, soms binnen een parket, maar soms ook
  binnen een ressort, hoe kan het dan leiding geven aan de
  politie?
  De heer Van Randwijck:
  Wat bedoelt u met verdeeld?
  De heer Koekkoek: Heel concreet:
  in het parket Amsterdam wordt anders gedacht over het omgaan
  met
  informanten dan in het parket Haarlem. In Amsterdam zegt
  men: wij sturen geen
  informanten. Misschien zou men moeten
  zeggen: wij sturen ze niet meer. Dat is al iets anders. In Haarlem
  heeft men daar andere opvattingen over, zodat je kunt spreken van
  een verdeeld huis. Hoe kan het openbaar ministerie leiding geven
  aan de politie als de zaken er zo voorstaan?
  De heer Van Randwijck:
  Die verdeeldheid – ik vermoedde wel waarop u doelde – is mij
  sinds twee weken bekend. Ik wist wel dat Amsterdam, zoals de
  hoofdofficier in de ressortsvergadering gezegd heeft, de strikte
  weg bewandelt. Daar kon ik mij na de IRT-geschiedenis iets bij
  voorstellen, maar dat het zo ver ging in die mate van detaillering,
  was mij volstrekt onbekend.
  De heer Koekkoek:
  Dat is u pas gebleken naar aanleiding van de openbare
  verhoren?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, omdat mij dat nooit gemeld is. Vrakking heeft nooit
  tegen mij gezegd: wij gaan zelfs zo ver dat wij er een

  informant op uitsturen.
  De voorzitter:
  Maar het kan toch niet zo zijn dat u via de enqutecommissie
  verneemt wat er in uw ressort gebeurt?
  De heer Van Randwijck:
  Deze detaillering was mij onbekend. U kunt mij wel vragen
  waarom ik het niet weet, maar dan zou ik op mijn beurt de vraag
  willen opwerpen, waarom het mij niet gemeld wordt. Althans, als het
  genoemde voorbeeld maatgevend is.
  De heer Koekkoek:
  En waarom wordt het u niet gemeld?
  De heer Van Randwijck:
  Tja, de informatievoorziening is een van de problemen bij
  het streven naar eenduidige beleidsvoering. Informatie wordt soms
  om heel veel redenen niet verschaft.
  Noot

  7.12.10 Vergadering van procureurs-generaal

  In de Vergadering van procureurs-generaal is de methode van het
  IRT slechts gemeld en niet ter discussie gesteld.

  De voorzitter:
  Maar ik wil terug naar de vergadering van
  procureurs-generaal op 21 december 1993. Ik heb het ook aan de heer
  Gonsalves gevraagd. Toen is niet gewoon gezegd: Nu gaan wij een uur
  praten over de vraag…
  De heer Van Randwijck:
  Precies, dat is ook niet gebeurd.
  De voorzitter:
  Dat is nu zo verbazingwekkend. Toen was er nog geen sprake
  van de
  commissie-Wierenga, de instelling daarvan is een
  politieke beslissing geweest.
  De heer Van Randwijck:
  Wat u zegt, is juist. Er is in ieder geval niet in het
  ressort, maar ook niet in de PG-vergadering over deze methode
  gediscussieerd.
  De voorzitter:
  Dat vinden wij toch moeilijk te vatten.
  De heer Van Randwijck:
  Dat begrijp ik, maar ik wil er toch de nadruk op leggen –
  dat is nog niet boven tafel gekomen – dat ik op de PG-vergadering
  van 21 of 22 december tegen mijn ambtgenoten en de voorzitter, de
  heer Van Dinter, heb gezegd: Dit is er aan de hand, er zijn
  verschillende opvattingen over
  infiltratie; wat kunnen wij
  doen, wat zijn uiteindelijk de…
  De voorzitter:
  Maar het gekke is dat de procureurs-generaal er niet zelf
  over praten, maar de zaak als het ware doorschuiven naar de
  commissie-De Wit.
  De heer Van Randwijck:
  Juist, dat is gebeurd. Dat beoogde ik ook te zeggen; wij
  hebben er toen niet inhoudelijk over gesproken, wij hebben
  besloten, de commissie-De Wit dit probleem te laten
  uitwerken.
  De voorzitter:
  Is het nu zo dat ook daarvoor in de vergaderingen van de
  procureurs-generaal nooit over casussen werd gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Nooit. Er is nooit gesproken over bepaalde
  gevallen.
  De voorzitter:
  Er is nooit gevraagd: Wat vind je nu van de aantallen, de
  duur, de lengte, de diepte van…
  De heer Van Randwijck:
  Daar is nooit over gesproken. (…)
  De voorzitter:
  Maar heeft nooit iemand de behoefte gehad, ook niet in
  andere ressorten – het gaat nu steeds alleen over uw ressort; dat
  is misschien niet eens rechtvaardig – waar het doorlaten of
  eventueel andere methoden, zoals
  inkijkoperaties of weet ik
  wat, ook aan de orde kwam, om te zeggen: Wij zijn uiteindelijk het
  gezag, wij geven de richtlijnen.?
  De heer Van Randwijck:
  U vraagt of de behoefte is gevoeld. Dat kan ik natuurlijk
  niet beoordelen. Ik kan wel vaststellen dat het nooit aan de orde
  is geweest.
  De voorzitter:
  Is er dan ook nooit, of vanuit het departement of vanuit uw
  eigen stafbureaus of door een hoofdofficier gezegd van…
  De heer Van Randwijck:
  Ik wil mij niet excuseren, verklaren of wat dan ook. Ik wil
  wel gezegd hebben dat de neiging of de behoefte – ik kan alleen
  maar over mijzelf spreken – om dat aan de orde te stellen niet meer
  aanwezig was omdat de
  commissie-Wierenga eind maart het
  groene licht had gegeven op a. de methode en b. de wijze waarop
  het
  IRT die had uitgevoerd. Noot

  Door de Vergadering van procureurs-generaal werd besloten de
  commissie-De Wit een advies te laten uitbrengen over de
  problematiek van infiltratie. De methode die door het IRT werd
  gehanteerd, is in deze vergadering nooit expliciet aan de orde
  geweest.

  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja. Het lijkt alsof het helemaal niet aan de orde is
  geweest. Ik herinner mij nog goed dat op de vergadering in december
  1993…
  De voorzitter:
  21 december 1993?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja. Ik herinner mij nog goed dat toen gesproken is over wat
  er in Amsterdam aan de hand was. Dat had twee aspecten.
  De voorzitter:
  Luistert u eens! Neemt u mij niet kwalijk, maar hoe kan het
  nu dat de heer Van Randwijck zegt dat er niet over gesproken
  is.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat begrijp ik ook niet. Ik heb daar met stijgende verbazing
  naar zitten luisteren. Het staat zelfs op papier.
  De voorzitter:
  Nou, op papier. In de papieren die wij hebben gezien, de
  notulen…
  Mevrouw Sorgdrager:
  …staat in dat hij mededelingen heeft gedaan over wat er
  aan de hand was.
  De voorzitter:
  Daar kun je ook een procedurele mededinging uit
  destilleren.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Zo was het niet. Er is echt over gesproken en hij heeft
  gezegd wat er aan de hand was. Hij heeft vooral de nadruk gelegd op
  de verstoorde verhoudingen in Amsterdam. Ook kwam de methode aan de
  orde.
  De voorzitter:
  Wat heeft hij toen verteld van de methode?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Niet zoveel, omdat hij op dat moment niet precies heeft
  uitgelegd wat er aan de hand was. Wij hebben wel meteen gezegd dat
  wij over de methode, die kennelijk geleid heeft tot de opheffing
  van het
  IRT, wel wat meer wilden weten. Toen hebben wij aan
  de commissie-De Wit, waarvan ik net meldde dat die in 1993 was
  ingesteld, gevraagd om vrij snel te komen met een advies daarover.
  Wij wilde toen weleens weten wat er echt aan de hand was.

  Noot

  7.12.11 Minister van Justitie

  Minister van Justitie Hirsch Ballin had voor de melding van het
  Amsterdamse OM in november 1993 geen kennis van het doorlaten van
  drugs en andere methoden in het Delta-onderzoek. Zoals verder zal
  blijken, is hij nooit ingelicht over het doorlaten van drugs. Wat
  betreft de Delta-methode ging de minister gaandeweg twijfelen of
  dit nu wel terecht onaanvaardbaar was geacht door de gezagsdragers
  in Amsterdam.

  De voorzitter:
  U geeft ons nu nieuwe informatie. Volgens het synthetisch
  verslag heeft u in de vergadering van 9 december gezegd: kennelijk
  hebben mensen uit dat team onorthodoxe wegen bewandeld; wel staat
  vast dat een en ander gebeurt met inachtneming van de eisen van de
  rechtsstaat. Dat zei u toen. Op 26 januari 1994 schrijft u: de
  directe aanleiding is het uit de hand lopen van een op zichzelf
  geoorloofde opsporingsmethode. Wat u ons nu vertelt, is dat de heer
  De Groot uit Rotterdam dus blijkbaar uw opinie over of het nu wel
  of niet kon, deed veranderen, zonder dat u hem vroeg wat er dan
  precies aan de hand was.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij deed mijn opinie niet veranderen, maar hij zaaide wel
  twijfel.
  De voorzitter:
  Nou ja, dat is ook veranderen van opinie, het zaaien van
  twijfel.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij zaaide twijfel over de gegrondheid van de afkeuring in
  november 1993 van de methode door de hoofdofficier van justitie in
  Amsterdam. Ik heb al daaraan voorafgaand voortdurend gevraagd in
  het departement om opheldering over de gang van zaken in Amsterdam.
  Daar heb ik herhaaldelijk over gesproken. Ik heb ook nog vlak voor
  de jaarwisseling in een fax aan de secretaris-generaal en de
  directeur-generaal politie en criminaliteitsbestrijding gevraagd
  naar het ambtsbericht van de procureur-generaal in Amsterdam.

  Noot

  Hirsch Ballin was op de hoogte van de geheime aanbiedingsbrief bij
  de geheime bijlagen van de commissie-Wierenga. Verschillende leden
  van het OM hebben de minister in de aanloop tot het debat op de
  hoogte gesteld van de feitelijke gebeurtenissen rond de methode.
  Hij kende als geen ander in het kabinet de specifieke elementen van
  de methode, vooral door de inlichtingen van Van der Veen en een
  brief van Vrakking
  van 20.maart 1993. In het debat van 7 april 1994 heeft de minister
  daarover echter geen mededelingen willen doen aangezien hij zich
  gebonden achtte aan zijn geheimhoudingsplicht. Velen binnen het OM
  hadden hem bezworen niet alle elementen van de methode openbaar te
  maken.

  Minister van Justitie Sordrager kreeg op de dag van haar
  aantreden te maken met een informant die meer dan 5 miljoen gulden
  eiste van de overheid omdat mede door onzorgvuldig
  overheidsoptreden na de opheffing van het IRT zijn leven in gevaar
  zou zijn gekomen. De ambtelijke top van het ministerie en de
  landsadvocaat adviseerden haar om een akte van dading af te sluiten
  en de informant 2 miljoen gulden te geven om een nieuw bestaan op
  te bouwen. De minister besloot hiertoe op dezelfde dag.

  In de loop van de gebeurtenissen wordt het Sorgdrager duidelijk
  dat kamervragen van eind 1994 en begin 1995 over het XTC-traject
  onjuist zijn beantwoord op grond van onvolledige inlichtingen van
  het openbaar ministerie. In een vertrouwelijke brief aan de
  voorzitter van de vaste commissie voor Justitie meldt zij dit en
  geeft zij aan dat nader onderzoek door de rijksrecherche uitkomst
  moet brengen. Sorgdrager raakt in april 1995 door berichten in de
  pers op de hoogte van het feit dat de Delta-methode in het
  Rotterdamse Beveronderzoek werd toegepast. Eerder was zij niet op
  de hoogte, zoals de minister in een gesprek aan de commissie heeft
  gemeld. In de zogenoemde doorlichtingsoperatie van het ministerie
  van Justitie is het Beveronderzoek niet in alle facetten gemeld.
  Sorgdrager heeft ingestemd met de beslssing van het College van
  procureurs-generaal om een rijksrecherche-onderzoek naar de CID
  Kennemerland te laten uitvoeren. In antwoord op kamervragen in
  september 1995 meldt zij vervolgens dat 100 tot 400 ton softdrugs
  Nederland waren binnengekomen onder regie van de politie.

  Zoals ook verder in dit rapport zal blijken beschikten de
  ambtenaren op het ministerie van Justitie niet over voldoende
  gegevens om de minister naar behoren te kunnen inlichten. De
  regelmatige informatievoorziening over de toepassing van
  opsporingsmethoden aan het ministerie is pas op gang gekomen door
  de rapportages uit de zogenaamde doorlichting en het functioneren
  van de Centrale toetsingscommissie.

  7.12.12 Minister van Binnenlandse Zaken

  De minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn bevond zich in een
  moeilijke positie omdat hij als minister ook moest oordelen over
  zijn voormalige rol als korpsbeheerder van de Amsterdamse politie.
  In die functie had hij mede besloten het IRT op te heffen. Tijdens
  het debat van 7 april stond mede een ambtsbericht van de
  korpsbeheerder van Amsterdam, opgesteld in opdracht van Van Thijn
  zelf, ter discussie. Als minister van Binnenlandse Zaken was hij
  gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht rond de geheime bijlagen van
  de rapporten van de commissie-Wierenga.

  De heer De Graaf:
  U zegt hier dat de opsporingsmethode buitengewoon belangrijk
  was bij de beantwoording van de vraag of dat team terecht of niet
  terecht was opgeheven. U zei het al: kind en badwater. Een element
  daarin vormde toch de mogelijke bestelling van cocane.
  De heer Van Thijn:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  En dat is nooit in de ministerraad meegedeeld?
  De heer Van Thijn:
  Niet in deze concrete vorm.
  De heer De Graaf:
  Is dat niet raar?
  De voorzitter:
  Daar kon u het toch uitschreeuwen? Dat was toch geheim? Daar
  kon u toch zeggen: ja, jongens, waar praten wij over?
  De heer Van Thijn:
  De minister van Justitie had hier het voortouw. Misschien
  had ik mijn huid ermee kunnen redden.
  De heer De Graaf:
  Ik ken de verhoudingen niet in de ministerraad, maar ik kan
  mij voorstellen, dat u daar niet afhankelijk was van hetgeen uw
  collega van Justitie wel of niet wilde dat u zei.
  De heer Van Thijn:
  Ik heb dat toen toch in grote lijnen willen respecteren. Wij
  vonden de hoofdlijnen die wij schilderden, zo al ernstig genoeg. Ik
  had in dat stadium ook nooit kunnen vermoeden dat de minister van
  Justitie en ik op verschillende sporen terecht zouden komen. In de
  beginfase werkten wij echt broederlijk samen aan deze zaak, ook
  omdat de minister van Justitie op 1 december in ieder geval zijn
  goedkeuring had gegeven aan het stopzetten van de
  opsporingsmethode. Ik heb mij, wat hem betreft, ook in de
  ministerraad echt aan de spelregels gehouden.
  De heer Koekkoek:
  U had de ellende willen uitschreeuwen. Wat had u
  bijvoorbeeld willen uitschreeuwen wat u binnensmonds heeft
  gehouden?
  De heer Van Thijn:
  Dat doet zich vooral voor na het uitkomen van het
  rapport-Wierenga. Wij hebben toen een adempauze gehad en gezegd dat
  wij zouden wachten op de bevindingen van de onafhankelijke
  commissie. Toen waren die bevindingen er. Voor een deel waren zij
  openbaar, met daaraan een oordeel verbonden, en voor een deel waren
  zij vervat in een
  geheime bijlage en een aanbiedingsbrief
  (…) Tot grote consternatie van

  alle aanwezigen zei ik ook dat wij een vraagteken zetten achter
  de toelaatbaarheid van de opsporingsmethode en dat ik niets had
  gelezen wat de bedoelde conclusie onderbouwde. Daarmee gaf ik aan
  dat ik alles had gelezen, ook het geheime deel van het rapport.
  Meer kon en mocht ik daar niet over zeggen. Ook in mijn boek ben ik
  niet buiten mijn boekje gegaan. Ik had natuurlijk niets liever
  gedaan dan van de daken schreeuwen wat er in die aanbiedingsbrief
  stond waar u nu over beschikt en die ik uiteraard een poosje
  geleden op het departement heb achtergelaten. Daar had ik bij wijze
  van spreken mijn huid mee kunnen redden. Maar ik heb het niet
  gedaan, omdat ik dat een schending zou hebben gevonden van mijn
  ambtsgeheim.
  Noot

  Van Thijn wilde dat het debat ging over de gebruikte methode.
  Hij heeft noch de leden van de commissie Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten, noch het kabinet kunnen overtuigen dat dat
  noodzakelijk was. Men zat hem voor zijn gevoel glazig aan te
  kijken. Vanwege zijn geheimhoudingsplicht wilde hij zelf echter
  geen nadere informatie geven over cruciale elementen van de
  methode.

  Minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal is slechts direct
  betrokken via de regiegroep die optreedt ter begeleiding van het
  rijksrecherche-onderzoek naar de CID Kennemerland en waarin namens
  hem directeur-generaal Borghouts zitting heeft.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken