• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 7.7 Betrokkenheid FIOD/douanerecherche

  7.7 Betrokkenheid FIOD/douanerecherche

  7.7.1 Doorlaten van containers

  De douane en de douanerecherche waren van wezenlijk belang voor
  de uitvoering van deze methode. De douane diende op verzoek van de
  politie controle van bepaalde containers achterwege te laten, ook
  al waren er signalen dat zich in de containers drugs bevonden. Het
  Douane Informatie Centrum (DIC) selecteerde de containers waarmee
  mogelijk iets aan de hand was. Ongeveer 30 tot 40 % van de
  geselecteerde containers werd op verzoek van de politie
  doorgelaten.

  De heer Rabbae :
  Wat is de normale procedure?
  De heer Huisman:
  Als een zending door moet gaan, moet er normaal aangifte bij
  de douane worden gedaan.
  De heer Rabbae:
  Door wie?
  De heer Huisman:
  Meestal door een agent, een expediteur of een cargadoor.
  Zodra er aangifte gedaan wordt, bestaat er altijd nog het risico
  dat een douanier op een post de aangifte wil controleren. Bij
  doorlevering werd er ook voor gezorgd dat er geen controle
  plaatsvond.
  De heer Rabbae:
  En wie gaf de opdracht om niet te controleren?
  De heer Huisman:
  Die opdracht kwam van de FIOD. Wij stelden dan
  uiteraard wel de vraag of er contact over was geweest met een
  officier van justitie. Dat is in alle gevallen bevestigd en vanaf
  begin 1994 hebben wij van de teamleider van de
  FIOD ook
  steeds een getekende verklaring gekregen met de naam van de
  betreffende officier.
  De heer Rabbae:
  Maar u krijgt ook de verklaring van de officier zelf te
  zien?
  De heer Huisman:
  Nee, wij krijgen alleen de verklaring van de teamleider van
  de
  FIOD, waarbij de naam van de behandelende officier wordt
  vermeld, dus geen verklaring van de officier zelf.
  De voorzitter:
  En geeft u dan het seintje aan de douane dat men een
  container ongemoeid moet laten?
  De heer Huisman:
  Dat is wat wisselend geweest; in een aantal gevallen ging
  het via onze dienst, in andere gevallen via surveillanceposten,
  maar dan wisten wij er wel van.
  De heer Rabbae:
  Maar waarom ging het via uw dienst? U heeft geen directe
  gezagsrelatie tot de
  FIOD.
  De heer Huisman:
  Ik heb wel contacten binnen de douanewereld.
  De heer Rabbae:
  Informele contacten.
  De heer Huisman:
  Nee, ook heel formele.
  De heer Rabbae:
  Maar de formele lijn loopt dus…
  De heer Huisman:
  Er loopt geen gezagslijn direct van de FIOD naar de
  douane.
  De heer Rabbae:
  Dus u krijgt een signaal van de FIOD dat u een
  bepaalde lading ongemoeid moet laten, maar het gaat niet via de
  directeur van de
  FIOD naar uw directeur en via u naar de
  uitvoerende mensen?
  De heer Huisman:
  Nee, maar zoiets heeft ook een bepaalde historie. Het begint
  met een rechtstreeks contact tussen de
  FIOD en mij of mijn
  mensen. Dan wordt er gevraagd of de zaak afgedekt is door de
  justitie en dan is

  het antwoord positief. Op een bepaald moment denk je: dit worden
  er toch wel wat veel. Daar praat je dan over met je eigen
  dienstleiding en dat heeft ertoe geleid dat wij in het begin van
  dit jaar een bespreking op het ministerie hebben gehad om te
  bekijken of dit nu de lijn was: als een officier van justitie het
  in het belang van een onderzoek vindt dat een container zijn
  normale weg vervolgt, werken wij daar dan aan mee? Het beleid dat
  in de praktijk ontwikkeld was, is toen herbevestigd en het is dus
  staand beleid.
  Noot De verzoeken van CID-en tot
  doorlating van containers werden door de FIOD sinds 1993 in een
  formulier vastgelegd. De beslissing daarover werd genomen door een
  teamleider van de FIOD. Het formulier werd vervolgens doorgestuurd
  naar de regionale douane waar de feitelijke controle moest
  plaatsvinden. De container werd vervolgens zonder controle
  overgedragen aan de chauffeur, veelal een informant.Op verzoek van
  de RCID kunnen wij de inhoud van een bepaalde container voordat
  deze wordt afgehaald, onderzoeken op verdovende middelen. Soms is
  het verzoek van de RCID zo opgesteld dat er door de douane niet in
  de container wordt gekeken. Noot

  De CID, die een verzoek deed voor het doorlaten van een
  container, diende volgens de afspraken naar de FIOD terug te
  koppelen wat er vervolgens met de container was gebeurd en of de
  drugs in beslag waren genomen. De commissie constateert dat deze
  terugkoppeling in veel gevallen niet heeft plaatsgevonden.

  7.7.2 CID-activiteiten FIOD

  De FIOD, en meer specifiek de douanerecherche, heeft in de
  afgelopen jaren verschillende informanten gerund, waaronder
  chauffeur M. Volgens toenmalig teamleider Teeven werden door de
  FIOD tien informanten gerund, zonder dat de FIOD beschikte over de
  CID-status. Noot

  FIOD-medewerker De Jongh werkte ten behoeve van verschillende
  CID-en om de methode van het doorlaten van containers te kunnen
  verwezenlijken.

  De heer Teeven:
  Ik heb uiteraard doorgevraagd wat de taak van De Jongh zou
  zijn in Dordrecht en in Haarlem. Zijn taak zou zijn, ervoor te
  zorgen dat de containers die binnenkwamen de haven konden verlaten.
  Daarbij moest de douanerecherche, mijn medewerker, ervoor zorgen
  dat die containers niet werden gecontroleerd door de douane. Voor
  die taak moest ik toestemming geven. Ik moest zeggen: kijk niet
  naar die container. Daarnaast heeft hij, in combinatie met
  politiepersoneel, bepaalde
  informanten gerund die ofwel van
  oudsher van de douanerecherche ofwel van de politie waren.
  (…) De heer De Graaf:
  Waarom runde mijnheer De Jongh dan eigenlijk de
  informant? Hij was toch geen CID’er?
  De heer Teeven:
  De Jongh had een bepaalde know-how op een bepaald vlak
  terwijl het CID-personeel dat niet had. Bij het runnen van
  bepaalde
  informanten was het gewenst dat die kennis
  beschikbaar was.
  Noot

  De verantwoordelijkheid voor de handelingen van De Jongh blijkt
  onduidelijk:

  De heer De Graaf:
  U bent toch verantwoordelijk voor datgene wat uw medewerker
  in zo’n traject doet?
  De heer Teeven:
  Terecht vraagt u daarover door. Uiteraard ben ik
  verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar als hij in een ander
  politieteam opereert, dan is het niet vreemd dat de formeel
  verantwoordelijke chef niet van alle ins en outs op de hoogte is,
  zeker in die jaren niet als het om CID-trajecten ging.

  Noot

  In Kennemerland heeft de samenwerking tussen de FIOD en de CID
  plaatsgevonden zonder dat afspraken over informatie-uitwisseling
  zijn vastgelegd. De FIOD en de korpsleiding Haarlem betwisten
  elkaars verantwoordelijkheid voor de specifieke activiteiten van De
  Jongh die ertoe leidden dat de containers ongemoeid werden gelaten.
  Volgens de korpsleiding Haarlem was de FIOD verantwoordelijk,
  volgens de FIOD was de CID Kennemerland verantwoordelijk. FIOD
  teamleider Bakker ging tot maart 1995 ervan uit dat alle bewust
  niet gecontroleerde containers op een later moment in beslag
  genomen zouden worden.

  De voorzitter:
  Toen u de opheffing van het IRT zag, hebt u toen
  nooit het idee gekregen dat daartussen containers hadden kunnen
  zitten die via deze methode binnen waren gekomen?
  De heer Bakker:
  Natuurlijk, ik heb ook de IRT-zaak gevolgd. Ik heb het
  rapport-Wierenga diverse keren gelezen. Ik heb de publikaties van
  meneer Middelburg gevolgd. Mijn les uit de
  IRT was om gewoon
  precies te weten te komen wat er gebeurt. Ik mag graag precies
  weten, wat er gebeurt in mijn omgeving. Daarom heb ik de procedure
  zoals die was, vastgelegd op papier. Ik wilde gewoon precies weten,
  wat er gebeurde. Ik moet u zeggen dat, toen ik er in maart 1995
  kennis van kreeg dat ik eigenlijk gewoon belazerd was in het jaar
  daarvoor – excuses voor het woord – was ik daar goed ziek van. Ik
  heb mij ook afgevraagd, hoe dat kwam. Waar het eigenlijk op
  neerkomt, is het volgende. Ik sta achter de duinen, meneer Van
  Traa, en wat er gebeurt, gebeurt op de vloedlijn, en ik kan niet
  zien wat er op die vloedlijn gebeurt. Er is sprake van

  politieonderzoeken. Wil ik goed weten wat daar gebeurt, dan moet
  ik de aanvangsprocessen-verbaal kennen, ik moet de
  zaaksprocessen-verbaal kennen, ik moet de OT-rapportages kennen, ik
  moet de inbeslagnemingen kennen, en dat past gewoon niet in de
  wijze, waarop die informatie tot mij zou kunnen komen. Er is sprake
  van embargo-onderzoeken, van onderzoeken waarin ik gewoon geen
  inzicht heb. Ik kon dat inzicht niet hebben in die onderzoeken.

  De voorzitter:
  Maar de heer…
  De heer Bakker:
  Het enige wat ik kon doen, was de waarnemingen in de haven
  goed te registreren. Het alternatief is om, als je dat zicht niet
  hebt, die man terug te trekken en dus geen intermediair tussen de
  politie en de douane te zetten. Wat er dan gebeurt, is dat
  douane-ambtenaren in containers onderzoekingen gaan doen die passen
  in opsporingsonderzoeken. Douane en politie gaan dan containers in,
  en er komt een stammenstrijd in het havengebied. Op deze wijze,
  door de intermediair-rol te vervullen tussen de politie en de
  douane, wilde ik dat voorkomen. Door een goede administratie en
  vastlegging wilde ik zicht krijgen op wat er daadwerkelijk
  gebeurde. (…)
  De heer De Graaf:
  Een tijdje geleden zei u tijdens dit verhoor dat u zich
  belazerd voelde. U werd er ook goed ziek van. Door wie bent u
  eigenlijk belazerd, althans voelde u zich belazerd?
  De heer Bakker:
  Ik voelde mij belazerd door de dienst die de informatie
  aangeleverd heeft dat in alle gevallen in beslag werd
  genomen.
  De heer De Graaf:
  En dat was de RCID?
  De heer Bakker:
  Ja. De RCID-Kennemerland. Noot In december
  1994 hebben de nieuwe CID-chef Woest en FIOD teamleider Bakker in
  een convenant vastgelegd hoe de samenwerking vorm zal krijgen.
  Afgesproken is dat alle CID-activiteiten en -registraties
  plaatsvinden bij de CID Kennemerland en onder de
  verantwoordelijkheid van de CID-chef Kennemerland. Noot
  DIC-chef Huisman kreeg in de loop van 1994 het vermoeden dat
  containers met drugs in het milieu verdwenen. Vanuit de douane in
  Amsterdam kwamen ook signalen dat er eventueel iets mis zou kunnen
  zijn met de gecontroleerde afleveringen. De leiding van de douane
  in Amsterdam en de directeur van de FIOD, Van Blijswijk, hadden
  over deze vermoedens een bespreking op het ministerie van Financin
  op 10 januari 1995.
  De heer Van Blijswijk:
  Uit dat gesprek is naar voren gekomen dat de aanwezigen geen
  enkele aanwijzing hadden dat er iets anders gebeurde dan

  gecontroleerde aflevering. We hebben verder geconstateerd dat de
  methode, die wij al jaren kenden, correct was en dat wij
  medewerking zouden blijven verlenenals onder verantwoordelijkheid
  en op verzoek van het OM onze bijstand werd gevraagd.

  Noot

  In maart 1995 komt Van Blijswijk tot een andere conclusie.

  De heer Van Blijswijk:
  Ik moet constateren dat velen met mij binnen de FIOD
  en Financien ergens in maart jongstleden tot de schokkende
  ontdekking kwamen, terwijl wij altijd dachten dat er gecontroleerd
  was afgeleverd en spullen in beslag waren genomen, dit in een
  aantal gevallen niet juist bleek te zijn.
  Noot

  7.7.3 Sigarettensmokkel

  Bij de doorlating van criminele goederen ging het niet alleen om
  drugs. Ook met sigaretten werden vergelijkbare doorlatingstrajecten
  met hulp van een criminele burgerinfiltrant door politie en
  justitie verwezenlijkt.

  Zoals al eerder aan de orde is gekomen had de medewerker van de
  FIOD, De Jongh, vanaf 1988 contact met chauffeur M. Volgens De
  Jongh is hij vanaf 31 januari 1993 ingeschreven als informant bij
  de FIOD. Noot Volgens teamleider Bakker is deze
  informant overgedragen aan de RCID Kennemerland in 1992. De RCID
  ontkent dit. Volgens CID-chef Langendoen is chauffeur M. slechts
  gebruikt als chauffeur voor transporten verdovende middelen en niet
  als informant. Chauffeur M. zou zijn gerund door FIOD-medewerker De
  Jongh en RCID Kennemerland medewerker Van Vondel. De afspraak zou
  zijn dat de informatie via de RCID Haarlem als CID informatie naar
  de FIOD zou gaan. Chauffeur M. heeft een intensieve rol gespeeld
  tijdens de hierboven beschreven transporten.

  Chauffeur M. is daarnaast betrokken geweest bij het vervoeren
  van niet gebanderolleerde sigaretten. Chauffeur M. nam steeds
  contact op met De Jongh als een sigarettentransport werd
  voorbereid. De Jongh gaf dan de opdracht aan M. de transporten in
  de gaten te blijven houden. Samen met een Duitse douane-ambtenaar
  wilde De Jongh in de gaten blijven houden hoe de
  sigarettentransporten feitelijk verliepen. In totaal zou chauffeur
  M. in de periode eind 1992 tot en met januari 1994 bij 85
  transporten met sigaretten betrokken zijn. Deze transporten gingen
  volgens de bescheiden over de buitengrenzen van de Europese Unie,
  terwijl zij in feite binnen de Europese Unie werden afgezet. Op die
  manier werd per zending anderhalf miljoen aan
  accijnzen ontdoken. In totaal is 150 miljoen aan accijnzen
  ontdoken. Op 24 januari 1994 verongelukte een transportwagen van
  chauffeur M. in Duitsland. De lading bestond uit niet
  gebanderolleerde sigaretten. Chauffeur M. verklaarde toen dat de
  Duitse en Nederlandse autoriteiten op de hoogte waren van de
  transporten.

  De heer Koekkoek:
  Ik wil nog een vraag stellen over de
  sigarettensmokkel. Is mijn indruk juist dat de informant
  betrokken was bij die smokkel en dat hij heeft geprobeerd, die
  smokkel voort te zetten onder de dekmantel van de

  RCID?
  De heer Teeven:
  Achteraf kon ik constateren – ik heb het van Bakker
  begrepen; het is dus niet uit eigen wetenschap – dat dat inderdaad
  het geval was. Uw zienswijze is dus juist.
  Noot

  In augustus 1993 heeft zowel binnen de FIOD als de politieregio
  Kennemerland overleg plaatsgehad over proeftransporten sigaretten
  die inzicht moesten verschaffen in de sigarettenfraude. De FIOD had
  hiervoor belangstelling, de tactische recherche van Haarlem niet.
  Volgens FIOD-medewerker De Jongh kreeg hij toestemming van het
  hoofd van de douanerecherche Tjalkes voor enkele proeftransporten,
  die vervolgens ook werden uitgevoerd. Noot Het is niet
  gebleken dat hierover enig overleg met het OM heeft plaatsgevonden
  of dat daarvoor toestemming is gegeven.

  Het heeft er alle schijn van dat chauffeur M. illegale
  sigarettentransporten heeft uitgevoerd en dat hij die nadien heeft
  trachten te legitimeren door te stellen dat hij voor de CID werkte.
  De eventuele afspraken met chauffeur M. zijn niet vastgelegd. Het
  is onduidelijk wat chauffeur M. mocht doen met de criminele
  opbrengsten. Het blijft onduidelijk onder wiens of wier
  verantwoordelijkheid de proeftransporten hebben plaatsgevonden. De
  verklaringen van Langendoen, Van Vondel en De Jongh spreken elkaar
  hier tegen. Aangezien M. in Duitsland verblijft en geen prijs
  stelde op contact met de commissie heeft geen gesprek met hem
  kunnen plaatsvinden. Wel is duidelijk dat hij vele jaren een
  belangrijke schakel is geweest binnen de illegale transporten en
  daarvan zonder twijfel heeft geprofiteerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken