• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 7.6 Kennemerland

  7.6 Kennemerland

  Bij het IRT en het verdere vervolg van de Delta-methode speelde
  de CID van de politieregio Kennemerland een belangrijke rol. Onder
  verantwoordelijkheid van de CID Kennemerland blijkt de methode ook
  na de ophefffing van het IRT te zijn toegepast. In het onderzoek
  van de commissie zijn nieuwe feiten naar voren gekomen die een
  ander licht werpen op de door het IRT toegepaste Delta-methode.

  7.6.1 Afbouw trajecten informanten

  Na de opheffing van het IRT werd besloten enkele informanten
  formeel af te bouwen, dat wil zeggen niet meer van hun diensten
  gebruik te maken. De politie in Haarlem was van mening dat de
  informanten daadwerkelijk het risico liepen geliquideerd te worden.
  Langendoen stelde dat dit het geval was. Langendoen en Van Vondel
  brachten vervolgens een bezoek aan de informant in een ver
  buitenland. Ten behoeve van de afbouw van informant 1 werd Van
  Vondel, die inmiddels een particulier recherchebureau was begonnen,
  weer in dienst van de politie Kennemerland genomen.

  De voorzitter :
  Op 1 februari 1994 gaat u weg, maar u blijft daarna
  betrokken bij het runnen van
  informanten.
  De heer Van Vondel:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe kan dat? U bent niet meer in politiedienst, maar blijft
  toch
  informanten runnen.
  De heer Van Vondel:
  Op een gegeven moment ben ik bij de politie weggegaan. Op
  uitdrukkelijk verzoek van mijnheer Straver van het regiokorps
  Kennemerland ben ik toen teruggekomen. Door publikaties in de pers
  waren heel veel mensen zodanig in problemen gekomen, dat zij
  ondersteuning nodig hadden. Mijnheer Straver heeft mij toen
  gevraagd om terug te komen.
  Noot

  Ten behoeve van de informanten 1 en 2 werden specifieke maatregelen
  getroffen.

  Informant 1:
  6.000 kilo

  Informant 1 moest naar het oordeel van de politie van
  Kennemerland worden afgebouwd. Er was echter nog een partij van
  6.000 kilo softdrugs onderweg. Indien deze partij van 6.000 kilo in
  beslag zou worden genomen,
  zou de identiteit van de informant bekend worden, aldus Langendoen.
  De verwachting was dat de informant vervolgens geliquideerd zou
  worden.

  De heer De Beaufort:
  (…) Wat was er nou aan de hand? Er was een oude
  IRT-informant die – ik praat uit mijn hoofd en daarom is het
  mogelijk dat ik me hierbij vergis – was benaderd vanuit de
  criminele wereld en er moet iets gezegd zijn in de volgende trant:
  luister eens, wij hadden nog een afspraak dat jij 6.000 kilo voor
  ons zou doorleveren en ons daarbij zou assisteren; als je dat niet
  doet, zwaait er wat voor je. Zwaait er wat voor je is voorzichtig
  uitgedrukt. Dat er iets zwaaide voor die
  informant was
  manifest duidelijk. Iedereen in Haarlem kon begrijpen dat dat een
  realiteit was, tenzij er hier van een verschrikkelijk complot
  sprake was, waardoor wij allemaal op het verkeerde been werden
  gezet. Dat er dreigingen waren aan het adres van die

  informant, was op het eerste gezicht evident.
  Noot

  De politie in Kennemerland, het OM in Haarlem en de
  procureur-generaal in het ressort Amsterdam gingen in de zomer van
  1994 akkoord met het doorlaten van 6.000 kilo softdrugs. Onder
  regie van politie en justitie is daardoor 6.000 kilo softdrugs op
  de markt terecht gekomen.

  De voorzitter:
  Voelde u zich toen ook voor het blok gesteld?
  De heer Straver:
  Het was verrassend dat het zo lang duurde. Kijk, die
  pijplijn kon op ieder moment worden afgestopt. De heer Lith heeft
  dat ook heel goed aangegeven. Als de criminele organisatie weer een
  partij in het buitenland wilde bestellen en daarbij de medewerking
  van de
  informant nodig had, dan werd dat besproken. Maar als
  door het OM het sein eenmaal op groen was gezet voor de levering
  van een partij, dan moest die wel uit de pijplijn komen. Dat was al
  voorzien in november 1993.
  De voorzitter:
  Maar het is toch eigenlijk niet meer terug te vinden waar
  het OM precies toestemming voor gegeven heeft? Dat geldt ook voor
  die laatste partij, die afbouwpartij. De heer De Beaufort zei hier:
  ik voelde mij voor het blok gesteld, het was een zaak van leven en
  dood, de korpsleiding vroeg het mij.
  De heer Straver:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Voelde u zich dan niet voor het blok gesteld?
  De heer Straver:
  Ja, ik voelde mij ook voor het blok gesteld. Kijk, mijnheer
  Van Traa, u moet dat zo zien. Als er normaal nog een partij was
  gekomen die in de pijplijn zat, had die misschien best kunnen
  worden geveegd. Dan had de
  informant misschien best aan een
  verhaal kunnen worden geholpen waarmee hij zich bij de criminele
  organisatie kon verantwoorden. Maar wij zaten in een heel andere
  situatie, namelijk dat de positie van de
  informant door alle
  gelek rondom de methode uitermate precair was geworden.

  Noot

  Procureur-generaal Van Randwijck was dezelfde mening toegedaan.

  De heer Koekkoek:
  (…) Vond u het in dit geval nodig om het aan de minister
  van Justitie te melden?
  De heer Van Randwijck:
  Dat heb ik niet gedaan. Ik vond het op dat moment ook niet
  nodig, omdat wij in een fuik waren gelopen. Wij konden geen kant
  uit.
  De voorzitter:
  De informant had dus in feite de sturing
  overgenomen.
  De heer Van Randwijck:
  Nee, die had de sturing niet overgenomen, want in een
  dergelijke noodtoestand kun je nauwelijks nog van sturing spreken.
  Een noodtoestand houdt een volstrekt gebrek aan sturing
  in.
  De heer Koekkoek:
  U wilt hiermee zeggen dat de toen zittende minister er toch
  niets aan had kunnen veranderen, zodat het geen zin had om het hem
  te melden, ondanks dat er inmiddels een werkgroep-Van Traa aan de
  gang was? Er was geen andere keuze?
  De heer Van Randwijck:
  Juist. Noot Daarnaast werden nog meerder
  containers doorgelaten om de veiligheid van de informant te
  waarborgen. De commissie heeft gerede twijfels of daadwerkelijk
  sprake was van een bedreiging van de informanten. Informant 1 was
  feitelijk, na het bezoek van Van Langendoen en Van Vondel aan hem
  in het buitenland, afgebouwd. Opmerkelijk is dat informant 1 in
  juni 1994 onder een andere naam weer als informant bij de CID
  Kennemerland wordt ingeschreven. Het is de vraag in hoeverre
  Langendoen en Van Vondel de bedreiging van de informanten gebruikt
  hebben om de methode doorgang te kunnen laten vinden. Zij hebben de
  Haarlemse korpsleiding en de betrokken leden van het OM hierover
  niet ingelicht. Informant 2: 2 miljoen Informant 2 was gedurende
  enige jaren informant bij de CID Kennemerland en was onder meer
  betrokken bij de XTC-transporten naar Engeland. Na de opheffing van
  het IRT was de relatie met informant 2 beindigd. In de zomer van
  1994 voelde informant 2 zich bedreigd vanuit de Delta-organisatie.
  Perspublicaties die volgens de CID en de CRI zijn identiteit zouden
  kunnen onthullen, waren aanleiding om hem te beveiligen. De
  hoofdofficier van Justitie en de landsadvocaat meenden dat de
  bedreiging mede was veroorzaakt door onzorgvuldig optreden van de
  overheid. De informant eiste een grote afkoopsom en dreigde
  publiciteit te
  zoeken en de staat in kort geding te dagvaarden. Om die reden werd
  door het ministerie besloten om informant 2 een bedrag te geven om
  hem in staat te stellen op een onbekende plaats een nieuw bestaan
  op te bouwen. Uit een onderzoek door een CRI-accountant naar de
  gewenste hoogte van dit bedrag, bleek dat informant 2 criminele
  inkomsten had behouden en geen tipgelden had ontvangen. Ook bleek
  dat hij nog een grote vordering op de criminele organisatie had
  wegens zijn diensten bij een omvangrijke transactie.
  Noot In verband met de ontvangst van dit bedrag zou
  informant 2 hebben afgezien van tipgeld. Hij eiste nu compensatie
  door de staat. Hoofdofficier De Beaufort stelde in een ambtsbericht
  van 18 augustus 1994 dat hem inmiddels was gebleken dat het
  wegstrepen van tipgelden tegen behouden criminele winsten vaker
  voorkwam en dat in contacten met criminele informanten regelmatig
  dergelijke afspraken werden gemaakt. De Beaufort erkende in zijn
  ambtsbericht dat sprake was van mogelijkheden tot chantage van de
  overheid. Noot Hij stelde korpsbeheerder Schmitz op de
  hoogte van de voorgenomen afbouw. Het ministerie meende dat het
  onverstandig is om als overheid zelf veiligheidsrisico’s te dragen,
  maar dat de overheid wel gehouden is om de informant naar
  redelijkheid in de positie te brengen waarin deze zelf maatregelen
  kan nemen. Noot Op de dag van haar ambtsaanvaarding werd
  minister Sorgdrager de zaak voorgelegd. Zij besloot conform de
  adviezen van de landsadvocaat en de ambtelijke top informant 2 een
  bedrag toe te kennen van 2 miljoen gulden. Dit bedrag was gebaseerd
  op de kosten voor identiteitsverandering, reis- en verblijfkosten,
  levensonderhoud gedurende een aantal jaren, alsnog tipgeld en een
  vergoeding voor immaterile schade. De uit te keren afbouw vond
  plaats door middel van een door de staat en de informant
  ondertekende akte van dading.
  De heer De Graaf:
  Dan de afbouw van een informant. Er heeft
  vorig jaar een
  afbouw plaatsgevonden, zoals het in het
  jargon is genoemd. Wat betekent dat precies, een

  afbouw?
  De heer Wooldrik:
  Het IRT was ontploft en de informant kon,
  doordat het
  IRT er niet meer was, zijn activiteiten niet
  meer ontplooien. Door allerlei rumoer eromheen, het bekend worden
  in de pers en wat dies meer zij, was er de vrees dat zijn
  identiteit bekend kon worden. Hij moest dus uit die operatie worden
  teruggetrokken op een zodanige manier dat zijn identiteit geheim
  bleef. Dat noemen wij het
  afbouwen van een
  informant.
  De heer De Graaf:
  Heel concreet, wat gebeurt er van de zijde van uw
  ministerie?
  De heer Wooldrik:
  U hebt het over dat ene geval, h?
  De heer De Graaf:
  Ik heb het over dat ene geval.
  De heer Wooldrik:
  Ik heb het niet zelf behandeld. Vorig jaar zomer is het
  afgewikkeld. Er is een voorstel gedaan door, ik dacht, in dit geval
  de regio Kennemerland om de
  informant op een bepaalde manier
  af te bouwen. Er is advies gevraagd aan de landsadvocaat. Er is ook
  een soort accountantsonderzoek van de
  CRI geweest om te zien
  wat de vermogenspositie van deze
  informant was. Op grond
  daarvan en van de bijdrage die hij in het verleden had geleverd, is
  op een gegeven moment een bepaald bedrag tot stand
  gekomen.
  De heer De Graaf:
  Als de CRI-accountant een vermogensonderzoek deed, was
  de
  informant dus ook bij die accountant
  bekend.
  De heer Wooldrik:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Met naam en toenaam?
  De heer Wooldrik:
  De informant was niet bij ons, maar wel bij het veld
  bekend.
  De heer De Graaf:
  Bij wie in het veld?
  De heer Wooldrik:
  In dit geval de CID-officier Haarlem, denk
  ik.
  De heer De Graaf:
  Ook bij de CRI?
  De heer Wooldrik:
  Bij de CRI denk ik ook wel.
  De heer De Graaf:
  U zegt dat een vermogensonderzoek heeft plaatsgevonden. Dan
  moet iemand bij de
  CRI weten wie het is.
  De heer Wooldrik:
  Of je de naam moet weten of voldoende gegevens kunt krijgen
  om een oordeel te vormen, is natuurlijk de kwestie. Er is een
  rapport over gemaakt.
  De voorzitter:
  Waar kreeg die mijnheer of mevrouw nu voor betaald?
  De heer Wooldrik:
  Dat is nu het geheim van de dading. Dat laat je in het
  midden. Er is een claim, een wens, een verlangen. Het element van
  schadevergoeding is ook van de andere kant naar voren gebracht. Wij
  hebben in het midden gelaten waar het voor is. Wij vonden dat de
  Staat der Nederlanden ervoor verantwoordelijk was dat de man
  dreigde af te branden. Er waren in de pers gesprekken gepubliceerd
  die konden leiden tot vaststelling van de identiteit van deze
  figuur. Het was een morele verplichting die de Staat der
  Nederlanden op zich had genomen. Wij vonden dat het leven van die
  man moest worden beschermd en dat wij hem bovendien de kans moesten
  geven, zijn schepen hier achter zich te verbranden en ergens anders
  opnieuw te beginnen. Daar is een bepaald bedrag uit
  gekomen.
  De voorzitter:
  Als ik bij Justitie kom en ik zeg dat ik mijn schepen achter
  mij wil verbranden, zegt Justitie niet: komt u binnen, wij zullen
  een
  accountant naar u toe sturen.
  De heer Wooldrik:
  Mijn antwoord duurde vrij lang, omdat ik een heleboel
  argumenten heb genoemd die van

  belang zijn geweest voor die dading.
  De voorzitter:
  Een morele verplichting schept toch nog geen
  verbintenis?
  De heer Wooldrik:
  De overheid, de Staat der Nederlanden, heeft gedurende enige
  tijd gebruik gemaakt van die
  informant. Door een geweldige
  ontploffing verdween het team, om welke reden dan ook; die laat ik
  nu maar in het midden. Hierdoor kwam zijn veiligheid in gevaar. Er
  waren ook andere dingen in de publiciteit gekomen. Ik vind dat de
  Staat der Nederlanden dan wel een zekere verantwoordelijkheid
  heeft.
  De heer De Graaf:
  Als er een bedrag wordt gereserveerd om een informant
  weg te helpen, moet er enige aanleiding zijn om dat geld ter
  beschikking te stellen. Heeft die
  informant niet zelf
  vermogen uit criminele activiteiten opgebouwd?
  De heer Wooldrik:
  Dat was het onderwerp van het vermogensonderzoek van de
  CRI. De accountant moest bekijken hoe het zat, voorzover
  je daar ooit achter komt.
  De heer De Graaf:
  Wilt u mijn vraag beantwoorden? Was dat zo?
  De heer Wooldrik:
  Hij had ook criminele inkomsten, ja. Degene die de
  informant heeft ingeschakeld en van hem gebruik heeft gemaakt,
  wist dat. Die heeft dat namens de Staat der Nederlanden
  gedaan.
  De voorzitter:
  Hoe weten wij dat hij het namens de Staat der Nederlanden
  heeft gedaan? Of gaan wij daarvan uit?
  De heer Wooldrik:
  Als politie en justitie iets doen, doen zij dat, denk ik,
  namens de Staat der Nederlanden.
  De voorzitter:
  Hebben die een onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid
  voor de abstractie de Staat der Nederlanden?
  De heer Wooldrik:
  Nee, nu komt u met allerlei civielrechtelijke constructies
  aanzetten. Ik houd het heel simpel.
  De voorzitter:
  Hoeveel kreeg die man nu mee?
  De heer Wooldrik:
  U wilt het bedrag weten? U weet het al.
  De voorzitter:
  Ik weet het niet exact.
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht dat de heer De Graaf het wel weet. Ik zeg het
  liever niet.
  De voorzitter:
  Maar het is meer dan 1 mln.?
  De heer Wooldrik:
  Ja. Noot

  7.6.2 Methode verder ontwikkeld

  Nadat het IRT in december 1993 werd opgeheven, werd de methode
  van het doorlaten van drugs met hulp van een criminele
  burgerinfiltrant en onder regie van de politie gecontinueerd. Onder
  leiding van CID-chef Kennemerland Langendoen en CID-runner van
  Kennemerland Van Vondel werden vele containers Nederland
  binnengebracht zonder dat politie en justitie de drugs in beslag
  namen. Van Vondel was gedurende een deel van deze periode niet meer
  in dienst bij de politie, maar had een eigen recherchebureau. Ten
  behoeve van onderzoeken voor de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond
  en Gooi en Vechtstreek werden containers met drugs doorgelaten. Op
  die manier hoopten betrokkenen voldoende informatie te verzamelen
  over de activiteiten van de verschillende criminele organisaties.
  Begin 1995 ontvingen de hoofdofficieren in Haarlem en Rotterdam
  berichten dat de methode nog steeds werd gebruikt, waarbij
  medewerkers van de RCID Kennemerland actief waren. Mede op voorstel
  van de Haarlemse korpschef en hoofdsofficier, en de Rotterdamse
  hoofdofficier stelde het College van procureurs-generaal een
  rijksrecherche-onderzoek in. In mei 1995 ging het
  rijksrecherche-onderzoek van start naar de organisatie en het
  functioneren van de RCID Kennemerland en, in relatie daarmee, het
  functioneren van de korpsleiding van het regiokorps Kennemerland
  alsmede de verantwoordelijke leden van het OM te Haarlem. De
  opdracht aan het rijksrechercheteam luidde:Het verrichten van een
  zo grondig mogelijk feitenonderzoek over de activiteiten, het
  functioneren en de werkwijze van de RCID Kennemerland gedurende de
  periode 1990 – heden. Bijzondere aandacht behoort daarbij te worden
  geschonken aan het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden.
  Tevens dienen de verantwoordelijkheid voor de RCID en de
  RCID-operaties, zowel bij politie als OM in kaart te worden
  gebracht. Het onderzoek moet resulteren in een rapportage met
  conclusies en aanbevelingen. Noot Het onderzoek heeft
  tot doel, om mede op basis van een aantal concrete CID-operaties,
  het feitelijk functioneren van de CID in kaart te brengen, afgezet
  wat op basis van de geldende wettelijke – en andere regelingen en
  een adequaat functionerend toezicht op deze dienst, zou mogen
  worden verwacht. In het onderzoek zal de relatie en communicatie
  van de CID met de eigen korpsleiding en het terzake bevoegde en
  verantwoordelijke OM mede worden gevalueerd. Noot De
  commissie heeft zich doorlopend op de hoogte laten stellen van de
  voortgang van het rijksrecherche-onderzoek. De commissie heeft
  enkele malen met beide ministers gesproken over de voortgang van
  het onderzoek.

  7.6.3 Doorlaten harddrugs

  De commissie heeft enkele gevallen aangetroffen waarin harddrugs
  met medeweten van politie op de markt terecht zijn gekomen. In 1991
  bezochten twee medewerkers van de CID Kennemerland met een
  informant de haven van Rotterdam. De informant heeft daarbij vijf
  kilo harddrugs van het schip gehaald. Het is onduidelijk wat er met
  deze vijf kilo is gebeurd. Het is aannemelijk dat deze kilo’s op de
  markt terecht zijn gekomen. Volgens de douane is medio 1992 door
  twee medewerkers van de CID-Kennemerland een container in Amsterdam
  gecontroleerd. In die container werd 30 kilo harddrugs
  aangetroffen, die werd meegenomen door de rechercheurs. De
  betreffende container maakte deel uit van een zending van twee
  containers met koffie. De CID Kennemerland gaf aan voor de andere
  container geen belangstelling te hebben. Toen de douane deze
  container toch controleerde, werden twee koffers met elk 26 kilo
  harddrugs aangetroffen. In juni en november 1992 is een aantal kilo
  cocane doorgelaten in Rotterdam. De CID Kennemerland runde in deze
  zaak een informant. Volgens Langendoen is de cocane in het milieu
  terecht gekomen, doordat een communicatiefout ontstond tussen het
  observatieteam en de tactische recherche in Rotterdam, waardoor ze
  de partij kwijt raakten. Vanuit Rotterdam is verklaard dat de
  cocane moest worden doorgelaten om de informant in de ogen van de
  criminele organisatie meer vertrouwen te laten krijgen. Langendoen
  ontkent dit ten stelligste. Noot

  7.6.4 De sapman

  De commissie heeft tijdens haar onderzoek geconstateerd dat de
  CID Kennemerland betrokken was bij de verwerking van de deklading
  van de containers waarin de drugs waren verborgen. Het ging deels
  om vaten met extracten van vruchtensappen, waarin de drugs
  verborgen zaten. De CID Kennemerland had intensief contact met een
  producent van limonade in Belgi, aangeduid als sapman. Via de
  sapman kon de CID Kennemerland zonder problemen dekladingen van
  containers met drugs afvoeren. De relatie tussen de sapman en
  medewerkers van de CID Kennemerland was dermate intensief dat nader
  onderzoek noodzakelijk bleek.

  Begin contact sapman

  De sapman kwam voor het eerst in contact met de CID Kennemerland na
  de cocane-vangst in IJmuiden in 1989. Toen was cocane verstopt in
  vaten vruchtenextract. De sapman kon de politie helpen bij het
  verwerken van deze vruchtenextracten.

  In september 1991 ging het bedrijf van de sapman failliet. Hij
  verkocht het bedrijf aan een ander. Het nieuwe bedrijf wilde
  vruchtensappen gaan importeren vanuit Marokko. De veronderstelling
  van sapman was dat de nieuwe eigenaar daarbij tevens drugs zou
  importeren. Sapman meldde zich bij de tactische recherche in
  Haarlem, die sapman overdroeg aan de CID. Vanaf dat moment ontstond
  intensief contact tussen de sapman en de CID Kennemerland.

  Volgens CID-chef Langendoen en CID-medewerker Van Vondel was
  sapman ingeschreven als informant. Noot In het
  informantenregister van de CID Kennemerland komt de sapman echter
  niet voor. Sapman verschafte de CID Kennemerland informatie over
  softdruglijnen en de algemene produktie en verwerking van
  vruchtensappen. Noot

  Sapman verwerkte in de navolgende periode alle vruchtensappen
  die als deklading werd gebruikt bij de containers met drugs die
  door de CID Kennemerland werden doorgeleverd. De CID Kennemerland
  scheidde de deklading van de drugs, vervoerde de drugs naar de
  criminele organisatie en schonk de deklading om niet aan de
  sapfabrikant. Volgens Langendoen zijn honderden tonnen
  vruchtensappen naar de sapfabrikant gegaan vanaf de CID
  Kennemerland. Noot

  Volgens sapman gaat het om veel minder dan honderden tonnen sap.
  Hij verklaart naast sap geld van de CID Kennemerland verkregen te
  hebben dat ook gestort is op een borgrekening onder valse naam.

  Reis Van Vondel en sapman

  De verhouding tussen Van Vondel en sapman roept de nodige vragen
  op. Van Vondel is in 1992 met sapman op vakantie geweest naar
  Marokko. Van Vondel stelt uitdrukkelijk dat het hier gaat om een
  priv-reis. Langendoen heeft Van Vondel afgeraden naar Marokko te
  gaan met sapman. Van Vondel erkende tijdens zijn openbare verhoor
  dat deze reis beter niet had kunnen worden gemaakt: achteraf gezien
  achtte Van Vondel dat niet professioneel. Noot Het
  blijft onduidelijk wat sapman en Van Vondel beiden in Marokko
  hebben gedaan. Het is zeker dat zij een aantal vruchtensapfabrieken
  hebben bekeken.

  Bedrijf Zuid-Amerika

  In het voorjaar van 1992 ontstonden problemen tussen de sapman
  en de nieuwe eigenaar. In een daarop volgende rechtszaak dreigde
  sapman te verliezen. Hij dreigde op de zitting zijn samenwerking
  met de CID Haarlem uit de doeken te doen. Van Vondel heeft hem
  ontraden op de zitting iets te vertellen over zijn informantenrol.
  Van Vondel stelt echter dat hij sapman niets heeft aangeboden.
  Noot Sapman zegt in een gesprek met de commissie, via
  Van Vondel, te zijn benaderd door X., een investeerder uit Haarlem.
  X. was een pseudo-identiteit van CID-chef Langendoen, die gebruik
  maakte van de naam van een bestaand persoon. Deze X. zou volgens
  sapman hem 200.000 gulden hebben gegeven om zijn activiteiten voort
  te zetten en een bedrijf in Zuid-Amerika op te bouwen dat sappen
  zou moeten exporteren naar Nederland. Sapman verklaart dat hij van
  Van Vondel en Langendoen meer dan drie miljoen gulden heeft
  gekregen. Sapman heeft daadwerkelijk een bedrijf opgericht in
  Zuid-Amerika eind 1993. Langendoen en Van Vondel ontkennen in hun
  openbare verhoren deze weergave van de gebeurtenissen door de
  sapman. Sapman zou van hen nooit geld gekregen hebben om een
  bedrijf in vruchtensappen op te richten. Langendoen en Van Vondel
  zouden nooit met sapman hebben gesproken over de mogelijke rol van
  het bedrijf. Langendoen zou nooit als T. geld hebben aangeboden aan
  sapman. Wel hebben Van Vondel en Langendoen met elkaar besproken of
  het bedrijf in Zuid-Amerika gebruikt kon worden als aanleverbedrijf
  voor vruchtenextracten aan criminele organisaties zodat zij nog
  meer controle zouden kunnen uitoefenen op de aanlevering van drugs.
  Die gedachte kwam op toen bleek dat de Colombianen in eigen land
  niet meer voldoende vruchtensappen konden krijgen als coverlading
  voor hun drugtransporten. De vier proefzendingen cocane van elk 25
  kilo en de cocanelevering van 5.000 kilo zouden via dit saptraject
  worden geleverd. Deze cocane-leveringen hebben nooit
  plaatsgevonden.

  Borgrekening onder pseudo-identiteit

  Medio 1993 hebben Langendoen en Van Vondel een borgrekening
  geopend. Op deze rekening is ongeveer een half miljoen gulden
  gestort. Van Vondel heeft zijn handtekening gezet onder het
  formulier waarmee de valse rekening werd geopend. Van Vondel en
  Langendoen stellen dat het verstrekken van deze identiteit nodig
  was om ervan verzekerd te kunnen zijn dat de dekladingen konden
  worden weggewerkt. Noot

  De heer Van Vondel:
  Het was absoluut noodzakelijk dat dat traject in stand
  bleef. Ik heb er niet echt zo specifiek over nagedacht. We hebben
  toen in de uitvoering van dit traject de beslissing genomen om dit
  zo te doen, zodat de voortgang gewaarborgd bleef.
  De heer Vos:
  En wist de officier van justitie hiervan?
  De heer Van Vondel:
  Nee, hij wist hier niet van. Noot Volgens Van
  Vondel was deze rekening een uitweg voor sapman om zijn zwarte
  verdiensten uit de verkoop van vruchtensappen op een rekening te
  zetten. Het is echter nauwelijks aannemelijk dat sapman medio 1993
  al een half miljoen gulden verdiend zou kunnen hebben met het
  verkopen van door de CID Kennemerland aangeleverde vruchtensappen.
  Het overzicht van de containers die onder regie van de CID
  Kennemerland zijn ingevoerd maakt het zeer aannemelijk dat grote
  hoeveelheden sap pas in de tweede helft van 1993 op gang komen.

  Zuster van Langendoen

  Naast de verklaring van sapman beschikt de commissie ook over de
  verklaring van de zuster van Langendoen aan de rijksrecherche. Deze
  verklaring toont een verdergaande betrokkenheid van Langendoen en
  Van Vondel bij deze fabriek. Het onderstaande is gebaseerd op de
  verklaring van de zuster. Noot Op 8 januari 1996 ontving
  de commissie van de rijksrecherche een verklaring van de zuster van
  Langendoen aan de rijksrecherche. Uit de verhoren was gebleken dat
  zij een rol speelde in het saptraject. Deze verklaring geeft meer
  inzicht over haar rol en duidt op een verdergaande betrokkenheid
  van Langendoen en Van Vondel bij de sapfabriek in Zuid-Amerika. Het
  onderstaande is gebasserd op de verklaring van Langendoens zuster.
  De commissie wil hierbij het volgende aantekenen. De zuster van
  Langendoen heeft op 18 december 1995 een verklaring afgelegd ten
  overstaan van een notaris waarin zij stelt haar verklaringen aan de
  rijksrecherche onder druk te hebben afgelegd. De betrokken
  rijksrechercheur ontkent dit bij rapport van 19 januari 1996. De
  twee rijksrechercheurs die haar verhoord hebben verklaren dat haar
  medewerking geheel vrijwillig was en dat het hier niet om een
  strafrechtelijk onderzoek ging.
  De zuster van CID-chef Langendoen ging op verzoek van Langendoen
  bij het bedrijf van sapman werken. Volgens de zuster is niet
  expliciet gesproken over de reden waarom Langendoen voorstelde dat
  zij bij deze fabriek ging werken. Langendoen en Van Vondel
  verklaren dat zij haar op die manier alleen aan een baan wilden
  helpen. Sapman verklaart dat de zus tevens een rol diende te spelen
  bij het opzetten van een frontstore in het buitenland, waarvan de
  CID Kennemerland later gebruik kon maken.

  De zuster van Langendoen verklaart dat sapman Langendoen bij hun
  eerste bezoek aansprak als X en dat sapman de naam Langendoen niet
  kende. Sapman wist niet dat Langendoen politieman was. De zuster
  mocht aan sapman van Langendoen niet vertellen dat X in
  werkelijkheid Langendoen was en bij de politie werkte. Het is voor
  de zuster onduidelijk waarom zij die informatie niet mocht geven.
  De zuster ging vervolgens werken bij de fabriek van sapman in
  Zuid-Amerika. Zij werd gerente (wettelijk vertegenwoordiger) van de
  fabriek. Eind 1994 vroeg sapman aan de zuster of zij contact wilde
  leggen met Langendoen omdat sapman zich in financile moeilijkheden
  bevond. De zuster van Langendoen is in maart 1995 op verzoek van
  Langendoen naar Nederland gekomen om de documenten van de fabriek
  te tonen. Langendoen heeft zijn zuster toen minstens 10.000 dollar
  gegeven om de schulden van de fabriek af te lossen en om
  achterstallig loon te betalen. In 1995 is een andere medewerker van
  de CID Kennemerland naar Zuid-Amerika gereisd om een video te maken
  van de fabriek. De man werd door Langendoen aangekondigd bij zijn
  zuster. Hij gaf als reden dat eventuele kopers een indruk wilde
  krijgen van de fabriek. Langendoen zou zijn zuster hebben
  gesuggereerd de fabriek over te nemen. In 1995 is Van Vondel naar
  Zuid-Amerika gegaan om te bezien of de fabriek kon worden verkocht.
  De zuster van Langendoen verklaart dat Langendoen haar heeft gebeld
  met de mededeling dat Van Vondel zou komen om de schulden van de
  fabriek te betalen. Zij zou van Van Vondel in totaal 40.000 dollar
  hebben ontvangen.

  De zuster van Langendoen is ervan overtuigd dat sapman geld
  kreeg van de politie in Haarlem en dat de politie op de n of andere
  wijze financile belangen had in de fabriek in Zuid-Amerika.
  Langendoen spande zich in 1995 in om een afvloeiingsregeling voor
  zijn zuster te regelen. Die regeling is tot stand gekomen.

  Afkopen van sapman en het achterhouden van
  informatie

  Ook nadat Van Vondel bij de politie weg was gegaan en zijn eigen
  recherche-bureau begonnen was, bleef contact bestaan tussen sapman
  en Van Vondel. Eind 1994 verkeerde sapman in financile en
  emotionele moeilijkheden. Van Vondel verklaart dat hij toen
  zelfstandig heeft besloten maatregelen te nemen om sapman te
  beschermen.

  Sapman kreeg in 1995 van Van Vondel een bedrag tussen de 500.000
  en 1 miljoen gulden om uit de problemen te komen en zijn bedrijf te
  kunnen voortzetten. Sapman heeft dat geld mede gekregen van Van
  Vondel om met zijn familie voor zes maanden naar de Verenigde
  Staten te gaan. Van Vondel wilde op die manier voorkomen dat sapman
  door de rijksrecherche of de commissie zou worden gehoord. Van
  Vondel kreeg dit geld naar eigen zeggen van informant 1. Van Vondel
  bestempelde dit als een lening. Volgens Van Vondel wilde informant
  1 het geld geven aan sapman om te voorkomen dat sapman in de
  openbaarheid zou vertellen over de saptrajecten. Noot
  Van Vondel stelt dat hij zich, ook al was hij geen politieman meer,
  emotioneel verplicht voelde de anonimiteit van sapman te
  beschermen.

  De heer Van Vondel:
  Ik ben ook niet blij met datgene wat ik uiteindelijk gedaan
  heb, maar ik heb die beslissing wel overwogen en met een emotionele
  achtergrond genomen. Ik sta daar nu voor.
  Noot

  Van Vondel stelt nadrukkelijk dat hij zelf besloten heeft tot deze
  activiteiten. Langendoen zou niet op de hoogte zijn geweest van de
  betalingen. In 1994 en 1995 hebben Langendoen, Van Vondel en sapman
  verschillende malen contact gehad. Van Vondel en Langendoen
  verklaren beiden dat tijdens deze gesprekken nooit is gesproken
  over deze betalingen. Noot

  Uit een opgenomen gesprek tussen sapman en Van Vondel blijkt dat
  Van Vondel verschillende malen heeft gezegd dat, indien de
  rijksrecherche of de commissie sapman wil horen, hij contact moet
  opnemen met Langendoen om af te spreken hoe om te gaan met de
  informatie dat hij als informant had gefunctioneerd. Uit dit
  gesprek kan echter niet geconcludeerd worden dat Langendoen
  daadwerkelijk op de hoogte was van de betaling aan de sapman. Het
  gesprek toont dat Van Vondel probeerde om samen met sapman een
  verhaal te construeren voor het geval hij verhoord zou worden door
  de rijksrecherche of de commissie. Het blijft onduidelijk in
  hoeverre Van Vondel in opdracht of met medeweten van anderen
  handelde. Het is onaannemelijk dat Van Vondel niemand heeft
  ingelicht over zijn beslissing de sapman geld te betalen dat
  afkomstig was van informant 1. Langendoen was in het verleden
  steeds op de hoogte van alle handelingen van Van Vondel.

  De heer Van Vondel:
  Kijk, wij zijn pioniers geweest met de methode. Ook daarin
  hebben wij dingen gedaan,
  waarvan je nu zegt:
  is het wel verstandig geweest dat je het zo gedaan hebt?
  Maar toen in dat tijdsbeeld hebben wij die verantwoordelijkheid,
  die beslissing zo genomen. Uiteraard ligt er ook een gedeelte bij
  mijzelf. In het geheel bezien word ik dus gegijzeld door de
  omstandigheden.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Vondel, waarom zegt u nu achteraf: ik had het
  niet moeten doen?
  De heer Van Vondel:
  Omdat het toch allemaal openbaar geworden is.
  De heer Koekkoek:
  En dat wilde u net voorkomen?
  De heer Van Vondel:
  Dat wilde ik voorkomen.
  De heer Koekkoek:
  Dus het was vergeefse moeite?
  De heer Van Vondel:
  Het is vergeefse moeite geweest. Noot

  7.6.5 Andere dekladingen

  De containers met drugs bevatten allerlei andere soorten
  deklading naast vruchtensappen. Er bestaat veel onduidelijkheid
  over wat precies is gebeurd met deze andere dekladingen. Er is geen
  administratie van de verwerking van deze dekladingen van de
  doorgelaten containers. De commissie constateert dat deze
  dekladingen op verschillende wijzen door de CID zijn weggewerkt. De
  dekladingen zijn deels aan de chauffeur gegeven om zelf te
  verhandelen en deels op een andere wijze weggewerkt. Humanitaire
  hulp

  De voorzitter:
  Hebt u te maken gehad met dekladingen van andere
  partijen die via de methode binnenkomen?
  De heer Van Vondel:
  Ja, daar heb ik ook mee te maken.
  De voorzitter:
  Wat doet u daarmee?
  De heer Van Vondel:
  Als je iets hebt, moet je dat kwijt, want het kan een
  obstakel zijn in je werkzaamheden. Je moet dat dus netjes
  opruimen.
  De voorzitter:
  Waar gaat het dan naartoe?
  De heer Van Vondel:
  Het is voor een groot gedeelte naar het buitenland
  vertrokken.
  De voorzitter:
  Kunt u daar iets preciezer over zijn? Waar gaat het naartoe?
  Wat moeten wij ons voorstellen?
  De heer Van Vondel:
  U moet zich voorstellen dat iets wat nog bruikbaar is, als
  humanitaire hulp naar het buitenland is gegaan, naar
  Oostbloklanden.
  Noot

  Tegeltjes

  De heer Teeven:
  Het waren Colombiaanse tegeltjes en bij dat bedrijf troffen
  wij nog een tegeltje aan dat op de achterzijde vermeldde: made in
  Colombia. Die tegeltjes werden daar gebracht en contant afgerekend.
  Wij hebben kunnen vaststellen dat de tegeltjes die hier per
  container zijn binnengekomen, ook de tegeltjes zijn die daar zijn
  afgeleverd. Dat kan je zien aan de hand van de factuur maar ook aan
  de hand van de ladingspapieren. Die bescheiden hebben wij uiteraard
  aan de rijksrecherche gegeven, ten behoeve van haar
  onderzoek.
  De voorzitter:
  Er is betaald. Wat gebeurt er met het geld? Er wordt zo vaak
  betaald. Als ik tegels kom aanbieden, word ik ook betaald.
  De heer Teeven:
  Interessant was de verklaring van de directeur van dat
  bedrijf. Hij deelde mee dat die tegeltjes waren aangeboden door een
  familielid van iemand die bij hem werkte. Er werkte dus een
  personeelslid bij dat bedrijf en de tegeltjes werden aangeboden
  door een familielid van hem. Welnu, dat was een politieman uit
  Noord-Holland. De naam is bij mij bekend maar die zal ik nu niet in
  het openbaar noemen.
  De heer De Graaf:
  Kennemerland?
  De heer Teeven:
  Een politieman uit Kennemerland, die daar een familielid had
  werken.
  De heer De Graaf:
  En daar is voor betaald?
  De heer Teeven:
  Daar is contant een betrekkelijk gering bedrag voor betaald
  en dat is ook afgetekend op de factuur met voldaan.

  Noot
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Vondel, zijn er ooit tegeltjes geweest als
  deklading?
  De heer Van Vondel:
  Dan moet ik weer terugkomen op mijn verhaal.
  De voorzitter:
  Wilt u zeggen ja of nee?
  De heer Van Vondel:
  Ik zeg daarop geen ja en geen nee. U vraagt naar specifieke
  goederen. Specifieke goederen zijn altijd gerelateerd aan zaken. Ik
  kan dus geen ja of nee zeggen.
  De voorzitter:
  Daar zitten wij nou. Vanochtend heeft de heer Teeven het
  specifiek gehad over tegeltjes die er als
  deklading uit
  zouden zijn gekomen. Is u daarvan iets bekend?
  De heer Van Vondel:
  Mijnheer de voorzitter, daarop kan ik geen antwoord geven.
  Ik kom elke keer weer terug op hetzelfde verhaal. Goederen zijn
  gerelateerd aan zaken. Als ik over goederen spreek, kunnen

  informanten in de problemen komen. Ik kan dat niet doen. Als wij
  in een besloten zitting zijn, kan ik daarover spreken. Ik kan dat
  hier niet doen voor de camera. (…)
  Noot
  De heer Van Vondel:
  Er is eenmaal een partij geweest waarin ik zelf een rol heb
  gespeeld.
  De heer De Graaf:
  Waarom heeft u dat gedaan? Waarom heeft u het toen niet om
  niet weggedaan?
  De heer Van Vondel:
  Wij hebben toen meteen geleerd dat dit veel te veel risico’s
  geeft. Vandaar dat wij voor die andere mogelijkheid hebben
  gekozen.
  De voorzitter: U zegt dus:
  er is een keer iets geweest waarvoor wij geld ontvangen
  hebben? Waar is dat geld gebleven?
  De heer Van Vondel:
  Dat is naar de informant teruggegaan. Die heeft het
  aangewend voor de financiering van andere zaken.
  De heer De Graaf:
  Het gaat toch niet om grote bedragen?
  De heer Van Vondel:
  Dat was een heel klein beetje. Noot

  7.6.6 Dekmantelfirma’s en valse identiteitsbewijzen

  Dekmantelfirma’s

  De CID Kennemerland maakte gebruik van verschillende
  dekmantelfirma’s. De CID richtte deze firma’s op. De firma’s werden
  gebruikt als organisaties waar de containers naar toe konden worden
  gestuurd. Zij dienden als notify-adresses op de bills of lading. De
  CID Kennemerland heeft onder verschillende namen verscheidene van
  deze dekmantelfirma’s opgezet.

  Bij het oprichten van deze dekmantelfirma’s is gebruik gemaakt
  van namen van bestaande personen. In enkele gevallen zouden deze
  personen achteraf op de hoogte gesteld zijn van het gebruik van hun
  naam. Langendoen stelt dat de betrokken personen indirect
  toestemming hebben gegeven. Noot Het blijft onduidelijk
  wat daaronder moet worden verstaan.

  De heer Rouvoet:
  U sprak van indirecte toestemming. Als daar in indirecte zin
  toestemming voor is gegeven, betekent dat dan dat u voor
  gebruikmaking van personalia carte blanche had? Werd er eenmalig
  gezegd dat u van personalia gebruik kon maken en kon u dan zelf
  bepalen wat u daarmee deed? En zou dat verklaren dat betrokkenen
  niet op de hoogte waren van het gebruik maken voor het oprichten
  van bijvoorbeeld een bedrijfje? Mag ik u zo verstaan?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat u het goed ziet. (…)
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog een vraagje over het gebruik van die naam. U zei
  eerder op een vraag van mij dat u carte blanche had gekregen. Ik
  begrijp nu dat, als u weggaat, u die carte blanche achterlaat en
  dat u op dat moment niet terug moet naar de betrokkene om dit terug
  te geven, te regelen of hier afspraken over te maken met degene die
  aan uw bureau komt te zitten.
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Rouvoet:
  Die carte blanche blijft er liggen en er kan van alles mee
  gedaan worden, zonder dat u daar zicht op hebt en daar
  verantwoordelijkheid voor draagt.
  De heer Langendoen:
  Ja. Noot

  Valse identiteitsbewijzen

  De CID Kennemerland kon beschikken over valse identiteiten die door
  de Haarlemse burgemeester ter beschikking waren gesteld. Het ging
  om een aantal paspoorten en rijbewijzen waarop onjuiste
  persoonsgegevens stonden vermeld. Deze bevonden zich in de kluis
  van de Haarlemse politie. De paspoorten en rijbewijzen zouden
  gebruikt worden voor het huren van auto’s ten behoeve van
  observatie en het huren van ruimten.

  De voorzitter:
  Heeft u ooit daarna gevraagd wat ermee gebeurde?
  Mevrouw Schmitz:
  Indertijd heb ik er niet naar gevraagd, maar ik heb nu
  gehoord dat men die drie keer heeft gebruikt. Tweemaal om naar
  een
  informant te reizen in de Verenigde Staten en
  eenmaal voor de veiligheid. De heer Langendoen verbleef toen met
  zijn gezin twee weken in het buitenland.
  Noot

  Met de burgemeester van Haarlem was afgesproken dat de CID verslag
  zou doen wat met deze valse identiteitsbewijzen zou gebeuren. Van
  dergelijke verslagen is geen sprake. Noot

  De heer De Graaf:
  Heeft u, buiten dat specifieke geval, andere identiteiten
  gebruikt? Heeft u andere namen gebruikt zonder dat u daarbij de
  benodigde papieren had? Of is dat niet nodig in het runnen van

  informanten?
  De heer Van Vondel:
  Ik heb wel eens een andere naam gebruikt. Ik heb mij wel
  eens anders voorgesteld dan degene die ik was.
  De voorzitter:
  Ook voor het opzetten van fakebedrijfjes?
  De heer Van Vondel:
  Ja, dat klopt. Noot De commissie heeft
  geconstateerd dat in verschillende regio’s gebruik is gemaakt van
  valse identiteitsbewijzen door de lokale politie of door de CRI
  (ANCPI). Noot Het gaat niet alleen om de regio’s
  Kennemerland en Gooi en Vechtstreek, maar ook om Utrecht,
  Zuid-Holland-Zuid, Den Bosch en Amsterdam. Het ontbreekt echter aan
  een eenduidige wettelijke basis voor het verstrekken van valse
  identiteitsbewijzen door gemeenten. In verschillende gemeenten
  werden dan ook verschillende voorwaarden gesteld aan het gebruik
  van de valse identiteitsbewijzen. De CRI verstrekt in principe geen
  valse identiteisbewijzen aan CID-en.

  7.6.7 Administratie Kennemerland

  In de administratie van de CID Kennemerland zijn vele hiaten
  aangetroffen. Cruciale onderdelen van het werk van de CID werden
  niet of onvolledig vastgelegd. De commissie constateert dat door de
  gebrekkige administratie belangrijke vragen over het functioneren
  van de medewerkers van de CID Kennemerland en de informanten
  onbeantwoord zullen blijven. Aangezien het niet mogelijk is op
  basis van documenten een oordeel te geven over de gebeurtenissen is
  de commissie genoodzaakt alleen verklaringen van personen als basis
  voor het oordeel te gebruiken. De betrouwbaarheid van deze
  verklaringen is niet altijd eenduidig te beoordelen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken