• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 7.5 Commissie-Wierenga en politieke besluitvorming

  7.5 Commissie-Wierenga en politieke besluitvorming

  7.5.1 Instelling en rapport commissie-Wierenga

  Op 26 januari 1994 lichtten de ministers van Justitie en van
  Binnenlandse Zaken de Kamer in over de opheffing van het IRT.
  Noot In deze brief werd gesproken over het uit de hand
  lopen van een op zichzelf geoorloofde methode. In de brief en in
  het daarop volgende debat werd een nader onderzoek toegezegd.

  De heer Koekkoek :
  In de brief van 26 januari 1994 van de beide ministers wordt
  het een en ander uit de doeken gedaan over de opheffing van het
  team. Daarin wordt gesproken over de methode, de bestuurlijke
  problemen. De Kamer werd toch genformeerd. Dat was het eerste punt.
  Daarna, het tweede punt, de beschuldigingen van
  corruptie.
  Zowel over de organisatorische problemen als over de methode leek
  het toch wel aangewezen om na te gaan hoe het precies gegaan
  was.
  De heer Dijkstal:
  Ja, dat vond ik ook. Dat hadden de bewindslieden ook gewoon
  aan de Kamer kunnen meedelen. Het punt is dat de regering naar mijn
  overtuiging al een heleboel wist. Dat kon ook niet anders. Ze
  hebben er in maart 1993 uitgebreid over gesproken, in juli 1993
  staan de kranten er vol van. Ze hebben allerlei vergaderingen met
  iedereen gehouden. De regering had dus een hoop informatie
  beschikbaar. Die had zij uitgebreid aan de Kamer over moeten
  leggen. Om een of andere reden – laat ik daar nu maar neutraal in
  blijven – heeft zij dat niet willen doen.
  De voorzitter:
  Om welke reden?
  De heer Dijkstal:
  Ik moet aannemen dat dat toch van meer politieke aard was
  dan van inhoudelijke aard. Zo heb ik het althans ervaren.
  De voorzitter:
  Politieke aard?
  De heer Dijkstal:
  Omdat men vreesde dat het debat van januari zo’n snelle
  afloop kon hebben, in termen van moties van afkeuring of iets
  dergelijks, dat men tijd heeft willen winnen door te zeggen laten
  wij maar een commissie instellen, dan kunnen wij wat tijd winnen.
  Dat is een bekende methode in Den Haag. Even los van de
  corruptiezaak, want dat is wat mij betreft eigenlijk een apart
  traject.
  De heer Rabbae:
  Dus u was bang dat het kabinet, met een onderzoeksopdracht
  in handen, eigenlijk een vertragingstactiek wilde
  toepassen?
  De heer Dijkstal:
  Ja. (…)
  De heer Koekkoek:
  U had het gevoel dat de ministers informatie achterhielden
  op dat moment?
  De heer Dijkstal:
  Ja. Noot Bij besluit van 31 januari 1994 werd
  de bijzondere onderzoekscommissie IRT onder voorzitterschap van
  Wierenga ingesteld. De commissie had de volgende opdracht:1. een
  onafhankelijk onderzoek instellen naar de ontwikkelingen inzake het
  ontstaan, het functioneren en het ontbinden van het IRT, 2 het
  vaststellen en beoordelen van de gronden waarop tot ontbinding werd
  besloten en de wijze waarop dit besluit is uitgevoerd, 3 het
  formuleren van conclusies en aanbevelingen. Noot Op 24
  maart 1994 bood de commissie-Wierenga haar rapport aan de beide
  ministers aan.
  De voorzitter:
  Was de tijd die u voor het maken van een rapport had,
  voldoende?
  De heer Wierenga:
  Nadat wij een paar dagen hadden gesproken over de taak en de
  invulling van de commissie, gingen wij op 30 januari van start. De
  Kamer had aan de bewindslieden gevraagd, een commissie in te
  stellen die in vier weken klaar zou zijn met haar werk. De
  ministers hebben de Kamer er toen van overtuigd dat het alleen al
  op grond van logistieke overwegingen – stukken verzamelen, verhoren
  afnemen, met elkaar praten, conclusies trekken en een rapport laten
  drukken – nooit binnen vier weken zou lukken en zij hebben de Kamer
  er toen van overtuigd dat de commissie in ieder geval zes weken
  nodig zou hebben. Daar hebben wij ons ook praktisch aan gehouden.
  Ik vind de tijd die wij ervoor hadden, nog steeds erg kort.

  Noot

  De commissie-Wierenga gaf in haar openbare rapport de volgende
  beschrijving van de methode:a. In het kader van een onderzoek naar
  een criminele organisatie is gebruik gemaakt van de diensten van
  een informant. De betrouwbaarheid en de stuurbaarheid van deze
  informant is aan een zorgvuldige toetsing door de bevoegde
  officieren van justitie onderworpen.

  b De handelingen die door de informant in het kader van het
  onderzoek zijn verricht, hebben steeds de instemming van de
  bevoegde officieren van justitie verkregen. Hij heeft zich beperkt
  tot een zekere rol in de keten met betrekking tot de handel in
  softdrugs.

  c In het kader van de werkmethodiek zijn geen harddrugs in ons
  land gebracht, evenmin zijn daarvoor concrete voorbereidende
  maatregelen getroffen.
  d De werkmethodiek was het resultaat van een goed doordachte en
  zorgvuldig voorbereide operatie in het kader van een onderzoek naar
  een ernstige vorm van georganiseerde criminaliteit. e De
  activiteiten die in het kader van de werkmethodiek en het onderzoek
  werden ontplooid en de beslissingen die zijn genomen, zijn op een
  zorgvuldige en voorzover dit kan worden beoordeeld, volledige wijze
  vastgelegd.

  f Gezien de doelstelling van het onderhavige onderzoek heeft de
  officier van justitie verantwoord tot het besluit kunnen komen om
  de methodiek waarvan de commissie heeft kennis genomen, toe te
  passen g Anders dan in het persbericht wordt vermeld, is de
  werkmethodiek slechts in n onderzoek en niet langer dan een jaar
  toegepast. (…) De commissie heeft geen aanwijzingen gevonden die
  de conclusie rechtvaardigen dat er sprake is geweest van het uit de
  hand lopen van een opsporingsmethode. Noot De
  commissie-Wierenga kwam op basis van haar onderzoek in de openbare
  rapportage tot het volgende oordeel over de methode:Ten aanzien van
  de door het IRT toegepaste werkmethodiek heeft de commissie
  vastgesteld dat deze op een weloverwogen en zorgvuldige wijze en
  niet onrechtmatig is toegepast. De commissie is voorts van oordeel
  dat de toepassing viel binnen het kader van de door het openbaar
  ministerie vastgestelde richtlijnen. Over de toepassing van een
  methodiek als de onderhavige zowel in het algemeen als in concrete
  gevallen blijven verschillen van inzicht mogelijk. Het oordeel komt
  uiteraard toe aan het openbaar ministerie. De minister van Justitie
  moet voor dat oordeel politieke verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  De commissie is echter van oordeel, dat gelet op de doelstelling
  van het onderhavige onderzoek, toepassing van
  de methodiek verantwoord was. Noot

  De heer De Graaf:
  Dus ook met de wetenschap van nu zegt u dat u toen gehoord
  hebt wat u nodig had voor het vellen van een oordeel?
  De heer Wierenga:
  Ik vind dat wij een verantwoord oordeel hebben geveld. Ik
  accepteer dat er nog eens goed naar gekeken wordt, ik vind dat
  zelfs grote winst, maar ik vind niet dat wij ons zelf zouden moeten
  beschuldigen in die zin dat wij een volstrekt verkeerde conclusie
  zouden hebben getrokken. Dat is mijns inziens niet het geval.

  Noot

  De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de
  minister-president gaven in een brief van 25 maart 1994 een oordeel
  over het rapport van de commissie-Wierenga. Zij deden daarin ook
  een uitspraak over de gehanteerde methode.Met enige verbazing
  hebben wij in het rapport gelezen hoe door vele betrokkenen met de
  zogenoemde werkmethodiek van het IRT is omgegaan. Die verbazing
  heeft vooral betrekking op het feit dat de precieze aard en inhoud
  van deze reeds gevolgde en door de commissie als juist bevonden
  methodiek pas in zo’n laat stadium, wellicht pas bij de
  hoorzittingen van de commissie zelf, voor het bevoegd gezag helder
  zou zijn geworden. Ook bij nalezing van het rapport moet worden
  geconcludeerd, dat voor de toedracht van dit gegeven geen
  verklaring wordt gegeven. Dit betekent, dat conclusies omtrent de
  reden en toedracht van de opheffing van het IRT vooral ook moeten
  worden bezien in het licht van het niet beschikbaar zijn van die
  voor het oordeel van de commissie nu relevante informatie, zoals
  die op dat moment werd aangeleverd en zoals die door betrokkenen
  toen werd gepercipieerd. (…) Met inachtneming van hetgeen
  hiervoor in deze brief is overwogen, achten wij het op zich niet
  onbegrijpelijk dat op grond van de toen ter beschikking gestelde
  informatie het openbaar ministerie heeft besloten het onderzoek te
  doen staken en dat het openbaar ministerie vervolgens heeft gemeend
  ons ten spoedigste te moeten informeren. Terecht merkt de commissie
  op, dat de inzet van deze werkmethodiek verschillend kan worden
  beoordeeld en ook in deze kwestie verschillend is beoordeeld.
  Omtrent het concept van dit opsporingsmiddel heeft tot voor kort
  binnen het openbaar ministerie geen richtinggevende besluitvorming
  plaatsgevonden. Inmiddels heeft deze besluitvorming overigens wl
  plaatsgevonden, namelijk in de vergadering van procureurs-generaal,
  d.d. 9 maart, op basis van de bevindingen van de werkgroep-De Wit.

  Op grond van het vorenstaande achten wij het begrijpelijk dat de
  hoofdofficier van justitie en de procureur-generaal in november
  1993 tot de conclusie zijn gekomen dat het noodzakelijk was om het
  opsporingsonderzoek in de toen gepercipieerde schaal te beindigen.
  Noot Volgens de commissie-Wierenga waren er geen
  aanwijzingen te vinden, die de conclusies rechtvaardigen dat er
  sprake is geweest van het uit de hand lopen van een
  opsporingsmethode. Noot Blijkbaar plaatsten de beide
  ministers bij deze bevindingen vraagtekens.Naar ons oordeel dient,
  meer nog dan in het rapport is gedaan, een onderscheid te worden
  gemaakt tussen een beoordeling van de door het IRT gevolgde
  methodiek als zodanig en de beoordeling van de noodzaak tot het
  beindigen van de toen spelende specifieke actie. Noot
  Dit moeilijk te doorgronden oordeel kwam tot stand in een situatie
  waarbij, zoals tijdens de verhoren gebleken is, beide ministers
  duidelijk van mening verschilden over de vraag of de methode
  verantwoord was. In de publieke discussie na het uitkomen van het
  rapport van de commissie-Wierenga bleef onduidelijk of en hoeveel
  verdovende middelen op de markt verdwenen waren. Twee opeenvolgende
  ambtsberichten van Van Capelle droegen niet bij aan meer
  duidelijkheid. Naar aanleiding van elkaar tegensprekende
  perspublicaties bevestigde de commissie-Wierenga in een brief op 5
  april 1994 haar oordeel over de methode. Van nieuwe feiten die tot
  een ander oordeel zouden moeten leiden is dan ook geen sprake.
  (…) De wijze waarop de methodiek werd toegepast, voldeed aan de
  eisen van controleerbaarheid, betrouwbaarheid en stuurbaarheid.
  Noot

  7.5.2 Geheime bijlagen

  De commissie-Wierenga voegde een aantal geheime bijlagen bij
  haar rapport. De geheime bijlagen bestaan uit een aanbiedingsbrief,
  gedeelten van processen-verbaal van de hoorzittingen van 27
  personen, twee processen-verbaal van bevindingen van verhoren van
  Van der Veen en Woelders, opgemaakt door de, aan de commissie
  toegevoegde, commissaris van politie Jansen. Noot
  Vanwege het gevaar belangen van derden te schaden adviseerde de
  commissie-Wierenga de ministers de geheime bijlagen geheim te
  houden. De minister-president, de vice-premier, de minister van
  Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie namen deze
  aanbeveling over. De commissie-Wierenga had getuigen toegezegd dat
  bepaalde verklaringen in een geheim proces-verbaal zouden worden
  vastgelegd. Ook deze geheimhoudingsverplichting nam de regering
  over.
  In haar brief van 5 april 1994 benadrukte de commissie-Wierenga
  nogmaals de noodzaak tot geheimhouding:Alles afwegende blijft de
  commissie evenwel bij haar standpunt dat, gelet op de belangen van
  de rechtshandhaving en de noodzaak dat de overheid haar aan een
  informant gegeven woord gestand doet, het niet op de weg van de
  commissie ligt te adviseren om de eerder door haar als zeer geheim
  gerubriceerde stukken alsnog openbaar te maken. Noot

  De voorzitter:
  Voordat het rapport van de commissie-Wierenga uitkomt
  op 14 maart, krijgt u nog een ambtsbericht van de
  procureur-generaal. De hoofdofficier heeft het dan over 20 ton.
  Nogmaals de vraag: waarom konden die gegevens die ik zojuist
  noemde, onder andere van die 45 ton, niet aan de Kamer gemeld
  worden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Niet in mijn belang, voor alle duidelijkheid, ook niet op
  mijn persoonlijk verlangen, voorzover iemand dat zou mogen denken,
  maar omdat er zeer dringend werd gevraagd om niets naar buiten te
  brengen dat zou kunnen leiden tot het identificeren van de

  informant in kwestie.
  De voorzitter:
  Wie vroeg u dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het werd zeer dringend gevraagd vanuit het openbaar
  ministerie.
  De voorzitter:
  Door de heer Van der Veen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Door de procureur-generaal.
  De voorzitter:
  Door welke procureur-generaal?
  De heer Hirsch Ballin:
  De heer Van Randwijck, de procureur-generaal in
  Amsterdam.
  Noot De commissie heeft kennis genomen
  van de geheime bijlagen. De beschrijving van de IRT-methode in de
  aanbiedingsbrief verschilt op belangrijke onderdelen van de
  weergave in het openbare deel van de rapportage van de
  commissie-Wierenga. De geheime delen kwamen slechts ter kennis van
  de betrokken ministers en de vaste kamercommissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De overige leden van de Kamer
  waren niet op de hoogte van de toen bekende gegevens over de
  methode op het moment dat met de regering een debat moest worden
  gevoerd over de opheffing van het IRT, te weten op 7 april 1994. Om
  tot een verantwoorde vergelijking te kunnen komen tussen de
  informatie in het openbare deel en het geheime deel, citeert de
  commissie hieronder de weergave van de methode in de geheime
  aanbiedingsbrief bij de rapportage van de commissie-Wierenga:a. De
  criminele organisatie is de Delta-organisatie (…). De organisatie
  kent een celstructuur en een daarbij behorende taakverdeling. De
  onderdelen houden zich onder meer bezig met de handel in
  verschillende soorten verdovende middelen. b Het IRT-onderzoek naar
  de Delta-organisatie was gericht op het onderdeel dat zich bezig
  hield met de handel in softdrugs (weed). Dit hing samen met de
  omstandigheid dat zich in de loop van 1992 een informant had gemeld
  bij de RCID Haarlem. Deze onderhield contacten met de
  Delta-organisatie. Omdat het de RCID Haarlem bekend was dat het IRT
  bezig was met de Delta-organisatie werd de informant overgedragen
  aan de CID van het IRT. De betrokken persoon is uitsluitend als
  informant gebruikt. c De informant hield zich bezig met het regelen
  van de transporten van de door de Delta-organisatie bestelde
  partijen weed. In dat kader is hij verschillende malen naar [een
  Zuid-Amerikaans land] gereisd. d Nadat besloten was om gebruik te
  maken van de diensten van de informant, was de werkwijze aldus dat
  de informant de transportpapieren van de ladingen waarin de drugs
  verborgen waren, aan de politie overhandigde. De politie zorgde er
  in samenwerking met de douane voor dat deze ladingen bij de invoer
  in Nederland ongemoeid werden gelaten. Vervolgens werd de lading
  door de politie genspecteerd en door de politie afgeleverd op de
  plaats van bestemming. Daar werden de verdovende middelen door de
  Delta-organisatie overgenomen. De geanonimiseerde beschrijving van
  deze werkwijze vindt u op pagina’s 160-161 van het rapport. e Op de
  hierboven omschreven wijze zijn 9 partijen binnengekomen, n daarvan
  bleek slechts rijst te bevatten. In totaal is met toestemming van
  het openbaar ministerie ongeveer 45.000 kilogram softdrugs niet
  door de politie onderschept. f In het kader van de hierboven
  omschreven werkmethodiek is geen cocane binnengebracht. Wel is uit
  de verhoren van de betrokken officieren van justitie naar voren
  gekomen dat zij in het kader van de werkmethodiek daarmee rekening
  hielden. Er zou niet worden toegelaten dat harddrugs in het verkeer
  zouden worden gebracht. Noot Daarbij maakt de
  commissie-Wierenga onder andere nog de volgende opmerkingen:c. de
  afspraken en de beslissingen met betrekking tot de inhoud van het
  traject en de rol van de informant daarbij waren voorwerp van
  overleg tussen de betrokken officier van justitie, de teamleider
  van het IRT en de betrokken chefs CID. Omdat dit overleg frequent
  plaatshad en er sprake was van een nauwe samenwerking tussen
  betrokkenen,
  oordeelde men het niet nodig om deze op schrift te stellen. Dit
  onderdeel kan de commissie billijken. (…) e De commissie heeft op
  25 februari 1994 kennis genomen van stukken die betrekking hebben
  op de nzet van de informant en de toepassing van de werkmethodiek.
  Naar de commissie heeft kunnen vaststellen, werden de activiteiten
  met betrekking tot de informant en de inlichtingenmethode op
  zorgvuldige wijze in registraties vastgelegd. In onderling verband
  en samenhang bezien geven deze een controleerbaar beeld over het
  besluitvormingsproces van de inlichtingenmethode. Noot
  Het geheime deel verschilt op de volgende onderdelen van het
  openbare deel. In het geheime deel wordt aangegeven dat softdrugs
  op de markt zijn gekomen; in het openbare deel wordt dat niet
  vermeld. Wel wordt vermeld dat er geen harddrugs worden
  doorgelaten. Tevens wordt in het geheime deel aangegeven hoeveel
  softdugs op de markt zijn terecht gekomen. De rol van de informant
  is meer uitgebreid beschreven in het geheime deel, waarbij aan de
  orde kwam dat de informant een rol speelde tijdens het transport
  van drugs en daarvoor ook naar het land van herkomst reisde. In het
  geheime deel komt de rol van de politie en de douane bij de methode
  expliciet aan de orde, terwijl daarover in het openbare deel niets
  over wordt gezegd.
  De voorzitter:
  Ik wil nog even terugkomen op het feit dat er een groot
  verschil blijft tussen uw geheime aanbiedingsbrief en uw publieke
  aanbiedingsbrief. In de geheime aanbiedingsbrief wordt een heleboel
  zaken uit de doeken gedaan die publiek absoluut niet duidelijk
  werden. Ik noem hoe de methode in elkaar zat. In de geheime brief
  wordt gesproken van 45 ton. Ook noem ik het feit dat u billijkt dat
  afspraken en beslissingen met betrekking tot het traject en de rol
  van de
  informant niet vastgelegd worden, afgezien van de
  vraag wat precies de rol van de
  informant was. Had niet een
  heleboel ellende achteraf bespaard kunnen worden als u in uw
  publieke aanbiedingsbrief, ook de brief van 5 april, niet veel
  explicieter was geweest over wat er nu werkelijk aan de hand
  was?
  De heer Wierenga:
  Ook dat is een vraag die je achteraf moet beantwoorden. Ik
  wil wel even zeggen wat er toen verder is gebeurd. Wij hebben het
  rapport overgedragen aan de ministers. Toen is er kennelijk een
  discussie geweest tussen de ministers binnen het kabinet – ik weet
  dat verder niet – om een deel van het geheime rapport alsnog te
  publiceren. Nadat wij ‘s ochtends het rapport aan de ministers
  hadden gegeven, is er eerst door ons en later door de ministers of
  andersom – dat weet ik niet meer precies – een persconferentie
  gegeven. Toen heeft de heer Lubbers mij gevraagd: vind jij het goed
  dat wij nog eens kijken naar het geheime deel om na te gaan wat
  daarvan op dit moment publiek kan worden gemaakt? Ik heb toen
  gezegd: daar heb ik geen bezwaar tegen, mits er mensen worden
  gevonden die dat met kennis van zaken kunnen doen. De heer Lubbers
  kwam toen met de suggestie om de heer Van der Veen te vragen die
  selectie te maken. Ik heb toen gezegd dat ik daar geen bezwaar
  tegen had, maar dat ik het wel op prijs zou stellen als een lid van
  onze commissie, in dit geval de heer Bleichrodt, die de beste
  jurist in onze club was, er mede naar zou kijken, omdat ik niet
  alleen een ander wilde laten beslissen over welk deel van het
  geheime rapport alsnog gepubliceerd zou worden. Ik heb dat met de
  heer Bleichrodt overlegd en hij wilde dat graag doen. Daarna is er
  een stilzwijgen gevallen van de zijde van het kabinet. Mij is later
  meegedeeld dat daarna in een zitting van het kabinet of de groep
  die er over ging – dat waren toen de premier, de ministers van
  Binnenlandse Zaken en van Justitie en…
  De voorzitter:
  En de heer Kok, waarschijnlijk. De premier, de vice-premier,
  toen nog de heer Kok.
  De heer Wierenga:
  Ja. Toen is voor de tweede maal besloten om het
  vertrouwelijke deel van het rapport niet te splitsen en het alleen
  maar te geven aan de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. Dat is bij een aantal fractievoorzitters
  bekend geworden.
  De voorzitter:
  Maar u had toch zelf het voorstel gedaan om het alleen aan
  de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten te
  geven?
  De heer Wierenga:
  Het is in discussie geweest; wij hadden er geen bezwaar
  tegen als nog wat verder bekeken zou worden of er nog iets meer uit
  het rapport kon worden gelicht.
  Noot

  De commissie heeft tevens de beschikking gekregen over de
  geheime delen van de processen-verbaal van de hoorzittingen van
  de
  commissie-Wierenga. Hieronder volgt een aantal voor het
  onderzoek van de commissie relevante citaten uit deze geheime
  processen-verbaal:
  Straver (korpschef regiopolitie
  Kennemerland): U zult morgen met een man (Langendoen) worden
  geconfronteerd, die de afgelopen twee maanden heeft moeten ervaren
  hoe iedere vertrouwelijke informatie op straat is komen te liggen.
  Hij heeft moeten ervaren dat het belang van het onderzoek tegen de
  Bruinsma-organisatie en het belang van de veiligheid van de

  informant en de betrokken rechercheurs niet de belangrijkste rol
  spelen. Hij zal u veel kunnen vertellen over het hele verloop van
  het proces, de rol van het openbaar ministerie en de rol van de
  Amsterdamse politie daarin, maar hij zal niet met u spreken over de
  inhoud van de operatie en ook niet over
  corruptie binnen het
  Amsterdamse korps.

  Van Kastel (teamleider IRT Noord-Holland/Utrecht
  vanaf 1 juli 1993): Op mijn vraag of datgene wat men deed, er nog
  eens toe zou leiden dat het doel nog een keer zou worden bereikt,
  heeft de chef
  CID van het IRT gezegd dat geenszins
  kon worden aangenomen dat met dat cocanetransport de Delta zou
  worden geraakt. Hij zei dat er dan wel met iets anders zou worden
  doorgegaan. (…)

  Als je dit hele scala ziet, dan praat je niet meer over het
  onder voorwaarden inzetten van een
  informant in de schakel
  van een keten, maar van het heel actief runnen van een

  burgerinfiltrant, die zich niet onder de regie van de politie
  laat plaatsen. Deze infiltrant is in staat geweest om datgene wat
  hij misschien voor die tijd volkomen illegaal en ongecontroleerd
  heeft kunnen doen nu onder de vlag van justitie en politie te doen.
  (…) Er is tonnen aan handel voorbij gegaan en er is praktisch
  niets van gepakt. Ook zijn er anderhalf miljoen XTC-pillen naar het
  buitenland vervoerd, terwijl de autoriteiten van elders niet zijn
  geinformeerd over de mogelijke komst van zo’n partij. (…)

  In die keten is dus door politie en justitie niet ingegrepen
  en is de
  informant daarvan dus gewoon rijk geworden. Ik heb
  het dan over miljoenen, ongeveer 15-20 miljoen.(…)

  Van Randwijck (procureur-generaal te
  Amsterdam):
  (…) De partij waar we over spreken zou de finale klap
  worden. Door het gebrek aan informatie kreeg ik niet zonder meer de
  zekerheid dat wij hier niet te maken hadden met een man die onder
  bescherming van de politie een fantastische privhandel opgezet had
  en dat waarschijnlijk ook gedaan heeft.(…) Hij heeft er
  waarschijnlijk schatten aan verdiend.(…)

  Wortel (officier van justitie te Amsterdam,
  zaaks-officier van justitie
  IRT Noord-Holland/Utrecht): Op
  uw vraag of het nieuwe aan de methode was dat de politie als het
  ware zelf een rolletje speelde in het transporttraject, antwoord ik
  dat ik vorig jaar een container met hasj gecontroleerd heb laten
  doorgaan. Het transport werd verricht onder het toeziend oog en de
  nauwlettende bewaking van de douane. De partij hasj was met mijn
  medeweten door de douane ingeklaard en onder
  observatie door
  een transporteur vervoerd, die verder van niets wist. Dit heb ik
  vaker gedaan. De tonnen hasj en weed die ik heb laten doorgaan om
  op die manier een beeld en inzicht te krijgen in wie het afnemen,
  zou ik niet meer durven tellen.
  Van Capelle (officier
  van justitie te Amsterdam voor het IRT Noord-Holland/Utrecht vanaf
  1 juli 1993): De nadrukkelijke afspraak was, dat als er harddrugs
  binnen Nederland zouden worden gebracht, dat dat dan het moment zou
  zijn om bij gelegenheid van die invoer de kernfiguren uit de
  organisatie op te pakken. Daarbij was de planning gemaakt, dat wij
  niet eerder dan media 1994 die stap zouden kunnen zetten. (…)
  Concreet was er dus nog niks (…) Er was op een gegeven moment wel
  een getal opgekomen, omdat n van de Deltafiguren liet weten wel
  interesse te hebben in een hele grote partij. Dat was inderdaad de
  5.000 kilo (…) Zover zijn wij dus nooit gekomen. En toen was daar
  in n keer het ethisch reveil van de heer Van Kastel.(…) Op uw
  vraag of ik iets weet van het element van die methode, dat de
  politie zou zorgdragen voor het transport van de haven naar de
  loods, antwoord ik ontkennend. Het is ook nooit met mij besproken
  en ik zou het ook niet goed vinden.(…)

  Franken van Bloemendaal (officier van justitie te
  Amsterdam voor het IRT Noord-Holland/Utrecht tot 1 juni 1992): Er
  was in die tijd, dat ik met het IRT werkte, contact tussen de heer
  Lith en de Haarlemse CID, die contact had met een informant die
  veel wist. Er is in die tijd in het wekelijks contact tussen de
  heer Lith en mij in ieder geval aan de orde geweest, dat er een
  informant zou zijn die ons wilde helpen, voor ons wilde werken,
  maar die dan eerst n of twee transporten voor zijn eigen rekening
  zou mogen nemen. Als wij zouden weten, dat er een hasjzending
  Nederland zou binnen komen, dan zouden wij het in het oog houden of
  het pakken, maar het willens en wetens het milieu in laten gaan was
  er niet bij. Het andere, namelijk de mogelijkheid dat die mijnheer
  enige transporten voor eigen rekening zou nemen, zou in wezen
  inhouden, dat het openbaar ministerie een licentie zou verstrekken
  aan criminelen om hier hun gang te gaan. Dat is toen ook niet
  gebeurd. Augusteijn (chef criminele inlichtingendienst van
  het IRT Noord-Holland/Utrecht): Bij dat gesprek op 26 november
  informeerde ik Van Riessen naar de inhoud van het traject. Toen
  werd mij ook duidelijk dat Van Riessen dacht dat de partij drugs al
  op de stoep stond. Langendoen heeft hem toen de rol van de
  informant uitgelegd. Van Riessen wilde er toen mee stoppen. Op dat
  ogenblik waren Langendoen en ik ook niet erg enthousiast, maar om
  een heel andere reden. Wij wilden ook niet zo graag verder meer,
  omdat al zoveel mensen hiervan afwisten, de afscherming van
  Kennemerland al dermate zoek was, dat wij ons ernstig zorgen
  maakten over de veiligheid van de informant. Wij hadden dus een
  heel andere reden om te stoppen dan Van Kastel en Van Riessen. Mij
  viel nog op hoe Van Riessen een paar keer zei: Als ik wil dat het
  stopt, dat stopt het. Dat hij dat zomaar zei verwonderde mij.
  Justitie had daar toch ook een duidelijke, zelfs finale rol in?
  Toen wij uit elkaar gingen zou Langendoen onderzoeken of de
  mogelijkheid er wel was, de informant er langs
  de weg van de geleidelijkheid uit te halen. Daarvoor moest hij
  contact opnemen met zijn informant. Wij hebben helder gesteld dat
  er mensenlevens in gevaar waren.
  Van Baarle (commissaris van politie regiopolitie Utrecht,
  verantwoordelijk voor het IRT Noord-Holland/Utrecht): Het was ook
  duidelijk dat het in de methode om softdrugs ging, waarbij open was
  gelaten of er misschien ooit een moment kwam dat we daar verder in
  zouden gaan. Maar het besluit lag er. Ik heb daar met de
  procureur-generaal een paar keer over gesproken. Wij hebben een
  moeilijker zaak, in een veel crimineler milieu, met de
  procureur-generaal besproken waarbij het om harddrugs ging. Het
  ging om het zwaarste milieu dat wij ons kunnen voorstellen, waarin
  het ging om hele concrete risico’s voor informanten. In dat geval
  ging het om een zodanige grote afstand dat aansturing op korte
  termijn niet mogelijk was. Voor dat geval kregen wij groen
  licht.

  Lith (teamleider IRT Noord-Holland/Utrecht tot 1 juli
  1993): Misschien mag ik afsluiten met de opmerking dat het mij echt
  verbaast, dat in de brief van de ministers de huidige werkmethodiek
  wordt gerelateerd aan een op zichzelf gelijk geval, dat door de
  procureur-generaal is goedgekeurd. Dat ging echter veel verder dan
  wat hier gebeurde. Daar ging het namelijk om coke, waarbij de heer
  Van Baarle en ikzelf hebben gezegd dat we daar toch heel
  terughoudend in moesten zijn, maar waarin wij groen licht hebben
  gekregen. In dat onderzoek ging het om iets dat op dat moment voor
  die actie in eerste aanleg gevaarlijker, ingrijpender en
  grensverleggender was dan in deze werkmethode. Ik vind dat men dat
  echt niet af kan doen met de opmerking dat het nog niet heeft
  plaatsgevonden en het dus niet zo erg was, want zo beschouw ik de
  opmerking in de brief een beetje. Het loopt allemaal nog wel door.
  De zaak op zich kun je niet zomaar afbouwen; de processen lopen
  door. Wij hadden voor dat geval (…) op 12 januari 1993
  toestemming gekregen van de procureur-generaal. De week daarop
  heeft de heer Van der Veen, als verantwoordelijke officier van
  justitie, het besluit genomen om deze werkmethode toe te
  passen.

  Langendoen (chef regionale criminele inlichtingendienst
  Kennemerland): De organisatie X had de beschikking over dusdanig
  corrumperende contacten in het korps Amsterdam, dat ieder onderzoek
  zou falen. Betrokken informanten waren voort niet erg bereid
  informatie over organisatie X te verstrekken, omdat zij voor hun
  leven vreesden. (….)

  In totaal hebben zeven officieren van justitie, enkele
  hoofdofficieren en in sommige gevallen de procureur-generaal de
  gezette stappen in het CID-onderzoek goedgekeurd en gesteund.
  Van der Veen (officier van justitie te Haarlem voor het IRT
  Noord-Holland/Utrecht van 1 december 1992 tot 1 juli 1993) : Ik had
  met de procureur-generaal een concreet, vergelijkbaar, geval
  besproken. Ik heb met de procureur-generaal dus niet de methode
  besproken. Die casus stoelde op de methode. De uitvoering van de
  omstreden methode was kwalitatief aanzienlijk beter dan in die
  casus. De mogelijkheden die wij in de omstreden methode hebben
  toegepast, gaven opsporingstactisch grote garanties om de informant
  te controleren en om de verdovende middelen tot op de gram te
  controleren. De methode gaf de officier veel grotere mogelijkheden
  om verantwoord te beslissen, dan tot dan toe gebruikelijk was. Dat
  was nieuw in Nederland.

  Met deze citaten heeft de commissie de belangrijkste onderdelen
  met betrekking tot de Delta-methode uit het geheime deel
  weergegeven. Verder geeft het geheime deel een nog beter inzicht in
  de verstoorde verhoudingen tussen Amsterdam en de andere
  verantwoordelijken. Het is evident dat bij sommigen de mogelijke
  aanwijzingen over corruptie een hindernis vormden om de politie in
  Amsterdam volledig te vertrouwen en in te lichten. Dat zou ook een
  overweging geweest zijn voor de voorwaarde van informant 1 dat aan
  Amsterdam absoluut geen informatie kon worden doorgegeven. In de
  door de commissie geraadpleegde documenten van het IRT is niets van
  die expliciete voorwaarde van de informant terug te vinden. Twee
  punten die duidelijk naar voren komen in de hierboven geciteerde
  delen, maar niet in de aanbiedingsbrief zijn vermeld, zijn: de
  doorlating in het XTC-traject en het feit dat de criminele
  informant miljoenen heeft verdiend en dus blijkbaar zijn criminele
  winst kon behouden.

  In het proces-verbaal van het verhoor van Van der Veen,
  opgemaakt door commissaris Jansen, wordt een verduidelijking
  gegeven van de praktische werkwijze van de politie om de
  distributie van drugs te organiseren. De politie is volgens Van der
  Veen een onmisbare schakel in de distributieketen. De methode was
  volgens Van der Veen zodanig opgezet dat deze buiten de controle
  van de rechter zou blijven. In dit proces-verbaal komen de
  verdiensten van de informant niet aan de orde. Noot

  De Kamer als geheel was in maart 1994 niet op de hoogte van deze
  wezenlijke elementen van de IRT-methode die inmiddels wel bekend
  waren bij de commissie-Wierenga, de minister van Binnenlandse
  Zaken
  Van Thijn, de minister van Justitie Hirsch Ballin, vice-premier Kok
  en minister-president Lubbers, en de leden van de vaste commissie
  voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten Brinkman, Wltgens, Van
  Mierlo en Bolkestein.

  De voorzitter:
  Maar uw conclusies, die op een paar punten duidelijk
  afwijken van wat er in het publieke deel is gesteld, hadden toch
  voor een groot deel wel openbaar gemaakt kunnen en misschien wel
  moeten worden?
  De heer Wierenga:
  Wij hebben dat afgewogen. U moet de zaak toch in de tijd
  plaatsen. De
  afbouw van de informant was misschien
  nog niet volledig geregeld; dat weet ik niet precies meer en ik had
  daar uiteraard ook geen bemoeienis mee. Maar er stonden ook
  allerlei andere zaken op het spel waardoor wij gezegd hebben: je
  behoort daar als commissie uiterst terughoudend bij te zijn. Ik heb
  liever het verwijt dat wij te weinig gepubliceerd hebben dan dat
  wij te veel zouden hebben gepubliceerd en daardoor ongelukken
  zouden hebben veroorzaakt. Dat wilden wij niet en wij hebben ook
  precies in het rapport aangegeven, welke criteria wij gehanteerd
  hebben: verstoring van de rechtsgang of het in gevaar brengen van
  de veiligheid van personen.
  De voorzitter:
  Omdat het toch belangrijk is voor wat er verder met uw
  rapport gebeurd is en ook voor de politieke discussie, zou ik u nog
  willen vragen of het niet een boel ellende had voorkomen als u in
  het publieke deel veel duidelijker was geweest over wat er
  werkelijk aan de hand was.
  De heer Wierenga:
  Als wij de wetenschap hadden gehad dat wij daarmee problemen
  – u gebruikt het woord ellende – hadden kunnen voorkomen zonder
  negatieve effecten, dan zeg ik daar natuurlijk ja op. Maar wij
  hebben een bepaalde keuze gemaakt en anderen zouden uiteraard een
  andere keuze hebben kunnen maken. Als er verschillende mensen over
  oordelen, volgen er ook verschillende besluiten. Wij hebben mensen
  gehoord die bereid waren om dingen te vertellen die op geen enkele
  voorwaarde in het openbare deel terecht zouden mogen komen. Dat
  hebben wij afgewogen, maar er zou dan weer een hele ronde nodig
  zijn geweest om die mensen te raadplegen, omdat de uitspraken te
  herleiden zouden zijn geweest naar de heer Van Capelle, de heer
  Augusteijn of wie dan ook.
  Noot

  7.5.3 Debatten Tweede Kamer

  Ambtsberichten

  Ter voorbereiding op het debat met de Kamer over het rapport van
  de commissie-Wierenga ontving minister van Justitie Hirsch Ballin
  van verschillende kanten informatie. Officier van justitie Van der
  Veen is een keer bij de minister op bezoek geweest om nadere
  toelichting te geven. Hoofdofficier van justitie Vrakking stuurde
  op 20 maart een ambtsbericht aan de minister. Officier van justitie
  Van Capelle stuurde twee verschillende ambtsberichten. In eerste
  aanleg suggereerde hij dat alle drugs zouden zijn gepakt, maar naar
  aanleiding van perspublicaties kwam hij hier weer op terug. In het
  eerste ambtsbericht stelde Van Capelle dat zodra de veiligheid van
  de informant dat toeliet, de partijen softdrugs aan andere
  politiefunctionarissen werden weggetipt. In het tweede ambtsbericht
  moest Van Capelle erkennen dat zodra gelezen moest worden als
  indien en dat grote hoeveelheden softdrugs in het milieu waren
  verdwenen. Inmiddels was Hirsch Ballin gaan twijfelen of de methode
  nu wel terecht gestopt was, zoals hij eerder had geconcludeerd na
  de eerste meldingen vanuit Amsterdam. Tijdens de verhoren bleek dat
  de minister van Justitie al in december 1993 werd ingelicht dat in
  Rotterdam en Den Haag ook verdovende middelen werden
  doorgelaten.

  De voorzitter: (…) Hoe komt het dat er ook daarna niemand
  geweest is, voorzover wij kunnen nagaan, op het departement of
  uzelf die gezegd heeft wat ik nu gehoord heb, daar flapperen mijn
  oren van af en, jongens, is dat overal gestopt?? Afgezien van alle
  commissies, alle officile clubs, alle PG’s. Het idee is: het wordt
  allemaal doorgeschoven. Heeft u nu gezegd bij alle sores die u toen
  had jongens, wat is dit nou, is dit nou afgelopen, gebeurt het
  elders nog??

  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb, toen dit bericht zo kwam, geconcludeerd met de
  hoofdofficier van justitie in Amsterdam en de procureur-generaal,
  dat dit niet kan en dat het moet worden gestopt. Dat gaf dus ook
  geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het openbaar
  ministerie, de procureurs-generaal bij buitenissigheden, toen door
  hen beschreven als het runnen van een drugslijn en het voorbereiden
  van de invoer van zeer omvangrijke partijen cocane, niet hun rol
  vervulden, daar negatief op reageerden. Vervolgens kwamen er in
  december 1993 enige aanwijzingen dat daar wellicht door anderen
  anders over werd geoordeeld. Maar op dat moment…
  De voorzitter:
  Wie waren die anderen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was tweerlei: officieren van justitie die ook betrokken
  waren bij de presentatie, in

  een besloten overleg, aan de Tweede Kamer van de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit hadden vernomen van het stoppen van
  het werk van het
  IRT en op dat moment ook al het ontbinden
  van het
  IRT.
  De voorzitter:
  Dat was een persbericht; dat had in de krant
  gestaan.
  De heer Hirsch Ballin:
  Precies.
  De voorzitter:
  Welke officier was dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er waren toen enkele officieren van justitie. Ik noem de
  heer De Groot, die ook gehoord is door uw commissie, en…
  De voorzitter:
  Er zijn er twee.
  De heer Hirsch Ballin:
  En de heer Van Eck.
  De voorzitter:
  Welke mijnheer De Groot?
  De heer Hirsch Ballin:
  Rolf de Groot, om de voornaam er maar bij te geven.
  De voorzitter:
  De man uit Rotterdam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Er zijn twee officieren van justitie met dezelfde naam.
  Mijn identificatie was niet geheel duidelijk.
  De voorzitter: Die zei:
  nou, dat gaat wel ver als je er helemaal mee stopt. Maar
  heeft u nu zelf gevraagd: jongens, is dit nou gestopt, gebeurt dit
  nog, hoe zit dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er was op dat moment een onduidelijkheid en zelfs een
  onbespreekbaarheid wat het precies was.
  De voorzitter:
  Onbespreekbaar wat het was?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik zal u dat toelichten: wat er precies was gestopt. Het was
  dus ook onmogelijk, na te gaan of dat waarvan die officieren van
  justitie dachten dat het vergelijkbaar was met wat zij deden, er
  inderdaad mee vergelijkbaar was.
  De voorzitter:
  Heeft de heer De Groot uit Rotterdam u toen gezegd dat hij
  er zelf ook, zij het op een andere manier, toe overgegaan was of
  ging?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het was een terloops gesprek van de strekking: als dit niet
  kan, zijn er ook dingen bij ons die niet zouden kunnen. Dat was de
  strekking van…
  De voorzitter:
  Dat heeft hij u toen gezegd?
  De heer Hirsch Ballin:
  …dat gesprek. Dat was voor mij, naast de informatie die ik
  in dezelfde maand kreeg, dat er een verschil van inzicht was binnen
  het ressort Amsterdam…
  De voorzitter:
  tussen…
  De heer Hirsch Ballin:
  …over de vraag of er terecht gebroken was met de
  toepassing van de methode, kennis, op grond waarvan ik toen en nu
  voor juist houd de conclusie: als er deze onzekerheid is over wat
  een methode inhoudt en of die toelaatbaar is, dan moet daar een
  krachtige, centrale toetsende voorziening voor…
  De voorzitter:
  Maar mijnheer Hirsch Ballin, dat is interessant. Toen
  mijnheer De Groot uit Rotterdam u vertelde dan kan ik niet meer
  verder gaan dan vraagt u hem toch terzijde, vertrouwelijk blijkbaar
  in de Tweede Kamer: wat doe je dan, wat is dat dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij zei niet: ik kan hier niet mee verder gaan.
  Hij…
  De voorzitter:
  Maar de puzzel past nu. Want zoals u weet, neemt de heer De
  Groot eind 1993 een
  informant, althans informatie over uit
  Haarlem, die dan nog door Haarlem gerund wordt met een
  vergelijkbare methode. Dan vraagt u toch na alle commotie: maar wat
  is dat dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Mijnheer de voorzitter, ik heb in november en december een
  melding gekregen van het openbaar ministerie in Amsterdam waarbij
  mij uitdrukkelijk op het hart is gebonden: bespreek alsjeblieft
  geen enkel detail uit deze melding, want dat leidt tot een
  blootstelling van de
  informant aan ontmaskering en aan
  represailles. Ik kreeg een vage en niet gespecificeerde aanwijzing,
  waarvan ik op dat moment niet kon nagaan waarop die precies
  betrekking had.
  De voorzitter:
  U kunt dat toch vragen? U bent toch als minister van
  Justitie de figuur die aan officieren van justitie kan vragen: wat
  is hier aan de hand?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er was op dat moment geen enkele gelegenheid toe. De
  vervolgvraag is dan uiteraard: maar is het dan op een ander moment
  anders? Ik neem aan dat ik dit ook heb besproken met degenen die
  mij daarin terzijde stonden op het departement.
  De voorzitter:
  Met wie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Uiteraard de secretaris-generaal en de directeur-generaal
  politie en criminaliteitsbestrijding, maar ik heb daar geen
  specifieke informatie over. Ik had de gewoonte om alle relevante
  punten die mij ook wel eens in gesprekken en marge ter ore kwamen,
  te bespreken. Wij hebben toen zeer snel, ook wetend van het
  verschil van inzicht of het geoorloofd of niet geoorloofd te achten
  was wat er in Amsterdam gebeurde, de conclusie getrokken: wij
  moeten een voorziening treffen om dat te toetsen. Dat is aan de
  orde geweest in de vergadering van procureurs-generaal. Daar waren
  dus alle procureurs-generaal van op de hoogte.
  De voorzitter:
  U geeft ons nu nieuwe informatie. Volgens het synthetisch
  verslag heeft u in de vergadering van
  9 december gezegd:
  kennelijk hebben mensen uit dat team onorthodoxe wegen
  bewandeld; wel staat vast dat een en ander gebeurt met inachtneming
  van de eisen van de rechtsstaat. Dat zei u toen. Op 26 januari 1994
  schrijft u: de directe aanleiding is het uit de hand lopen van een
  op zichzelf geoorloofde opsporingsmethode. Wat u ons nu vertelt, is
  dat de heer De Groot uit Rotterdam dus blijkbaar uw opinie over of
  het nu wel of niet kon, deed veranderen, zonder dat u hem vroeg wat
  er dan precies aan de hand was.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij deed mijn opinie niet veranderen, maar hij zaaide wel
  twijfel.
  Noot

  Brief Sorgdrager

  Tijdens het openbare verhoor verklaarde Hirsch Ballin dat hij voor
  het debat in de Kamer op 7 april 1994 met verschillende
  procureurs-generaal over de zaak had gesproken. Dat waren Van
  Randwijck en Gonsalves. Op 30 maart 1994 ontving hij een fax van de
  toenmalige procureur-generaal te Den Haag, Sorgdrager.

  De voorzitter:
  In het vorige verhoor werden wij bekend met het bestaan van
  een brief die u op 30 maart heeft geschreven aan de heer Hirsch
  Ballin. Wij hebben van hem een afschrift van die brief gekregen. In
  die brief gaat u nader op de IRT-affaire in. De heer Hirsch Ballin
  zei in feite dat het van uw kant een brief was om toch niet
  afkeurend over de methode te oordelen. Ziet u dat ook zo? Ik kan
  hem wel voorlezen als u dat goed vindt.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik heb dat in die brief geschreven. Dat is ook zo. Wij
  moeten dan even een goed onderscheid maken tussen het concept van
  de methode, hoe die is opgezet in haar zuivere vorm, en de
  uiteindelijke uitvoering. Wij wisten toen nog niet zozeer hoe die
  uitvoering uit de hand was gelopen. Wij weten daar nu natuurlijk
  nog veel meer van. Het idee van de methode, zoals die is bedacht,
  is een idee dat op zichzelf niet onaanvaardbaar is, althans niet
  hoeft te zijn.
  Noot

  De commissie constateert dat voorzitter Wierenga de toenmalig
  procureur-generaal Sorgdrager voor 30 maart 1994 informeerde over
  de resultaten van de commissie-Wierenga. Noot Zij
  informeerde minister Hirsch Ballin over wat Wierenga haar had
  verteld. Noot

  Mevrouw Sorgdrager:
  Wat ik heb gehoord uit mijn bron, heb ik voor mijn
  toenmalige minister opgeschreven. Ik vond dat hij dat moest
  weten.
  Noot

  Sorgdrager wist niet van het bestaan van de geheime
  aanbiedingsbrief, die minister van Justitie Hirsch Ballin wel had
  gezien.

  Commissie voor de Inlichtingen en
  veiligheidsdiensten

  De kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  werd op 25 januari 1994 over de opheffing van het IRT ingelicht
  door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. De vier
  fractievoorzitters werden op hoofdlijnen ingelicht over de reden
  van de opheffing. Zij besloten zich niet verder inhoudelijk met
  deze zaak bezig te houden en het rapport van de te vormen commissie
  en het daarop volgende debat in de Kamer af te wachten.

  De heer Rabbae:
  Wat hebt u in dat gesprek precies vernomen van beide
  ministers over de
  Delta-methode?
  De heer Brinkman:
  Ook hier is het niet aan mij om geheime informatie naar
  buiten te brengen, maar ik zal het globaal melden. De ministers, in
  het bijzonder de minister van Justitie, meldden dat er toestanden
  waren in een deel van het land, in het bijzonder in de streek van
  Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Die toestanden kwamen erop neer dat
  er invoer van harddrugs dreigde. Daarbij werd een omvang genoemd en
  welke bedragen daarbij in het geding waren.
  De voorzitter:
  Welke omvang werd toen genoemd?
  De heer Brinkman:
  Wij hebben het precies gehoord in de commissie, laat ik het
  zo zeggen.
  De voorzitter:
  U kunt dat wel met ons uitwisselen, gezien het feit dat
  velen voor u deze gegevens hier hebben gemeld.
  De heer Brinkman:
  Dat is op zichzelf nog geen sluitend argument voor mij om
  die geheimhouding te doorbreken. De minister van Justitie heeft
  gezegd: er dreigt invoer van enkele duizenden kilo’s cocane, met
  een waarde van enkele tientallen miljoenen guldens. Gelet op het
  feit dat het om cocane dreigde te gaan, en gelet op het feit dat
  het weliswaar oogde als een vervolg op eerdere gecontroleerde of
  ogenschijnlijk gecontroleerde invoer van softdrugs, had de minister
  van Justitie de indruk dat het niet zo werkte. De ogenschijnlijk
  gecontroleerde invoer van softdrugs bleek niet zo gecontroleerd te
  zijn. Hij vond dus dat die methodiek nader onder de loep moest
  worden genomen.

  Bovendien waren er dusdanige competentiegeschillen gerezen in
  het desbetreffende ressort dat de minister van Justitie vond dat
  het niet langer zo voort kon gaan. Hij vond dat er een onderzoek
  moest worden ingesteld en hij had daartoe een aantal maatregelen
  genomen.

  De commissie heeft toen indringend naar details gevraagd over
  de methodiek en over datgene wat fout leek te lopen, en die ook
  gekregen. Zij heeft indringend gevraagd of de minister er zeker van
  kon zijn dat die harddrugs niet op de markt zouden zijn gekomen.
  Dat is toen bevestigd.

  De voorzitter:
  Welke andere details hebt u gehoord over de methode tot dan
  toe?
  De heer Brinkman:
  Er werd een informant gebruikt om zo dicht mogelijk
  bij een met naam en toenaam genoemde misdaadorganisatie te
  komen.
  De voorzitter:
  Is toen ook gemeld hoeveel die informant daarmee
  verdiend zou hebben?
  De heer Brinkman:
  Niet in die bespreking.
  De voorzitter:
  Is daarbij gemeld hoeveel kilo’s er al ongeveer doorgelaten
  zouden zijn?
  De heer Brinkman:
  Nee. Door de commissie is toen gevraagd naar de
  voorgeschiedenis, met praktische getallen. Er is gesproken over
  vele duizenden kilo’s met een straatwaarde van vele miljoenen
  guldens. Vervolgens werd meegedeeld dat een commissie die zaak
  verder zou uitzoeken. Dat is later de

  commissie-Wierenga geworden. In het rapport dat uw commissie
  formeel niet ter beschikking staat, is daarover meer in detail
  mededeling gedaan, zowel in de verhoren als in de begeleidende
  stukken van de
  commissie-Wierenga. Noot

  Op 25 maart 1994 kreeg de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten vertrouwelijk vijf exemplaren van de geheime
  bijlage bij de rapportage van de commissie-Wierenga.
  Noot

  De heer Van der Burg:
  (…) Ik was ongelukkig met de procedure. Ik vond het
  onjuist dat dit rapport in handen werd gesteld van de
  BVD-commissie. Het had de vaste commissie voor Justitie moeten
  zijn. Naar mijn waarneming hebben de toenmalige voorzitter en
  ondervoorzitter daar niet op aangedrongen.
  De voorzitter:
  Eerder heeft de commissie voor Politie gevraagd om
  vertrouwelijke toezending.
  De heer Van der Burg:
  Vanwege het strafvorderlijke element…
  De voorzitter:
  …had de commissie voor Justitie in de rede gelegen. Maar
  dat is niet gebeurd. U dacht dus dat er meer aan de hand was. Zeg
  ik het zo goed?
  De heer Van der Burg:
  In ieder geval meer dan een gezagscrisis alleen.
  (…)
  De heer Van der Burg:
  Naar mijn mening had een weg gevonden moeten worden om de
  vaste commissie voor Justitie vertrouwelijk in te lichten, zodat
  daar over de methode, voorzover mogelijk vertrouwelijk en later in
  het openbaar, kon worden gedebatteerd. Dan zou er volgens mij nooit
  een commissie-Van Traa zijn geweest. In het begin is de fout
  gemaakt te snel in de gang van de
  BVD te zoeken naar een
  oplossing.
  Noot

  De commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft
  niet meer gesproken met de betrokken ministers over de inhoud van
  de geheime bijlage. Er is ook geen formele vergadering van de
  commissie over belegd.

  De voorzitter:
  Ik kom nog even terug op 25 maart. Er kwamen toen vijf
  pakketten, maar daar werd helemaal niet over vergaderd.
  De heer Brinkman:
  Er is in die tijd gesproken, maar u moet zich herinneren dat
  het een wat hectische tijd was, met verkiezingen.
  De voorzitter:
  Het was toch belangrijk genoeg om een uur uit te trekken om
  daarover te vergaderen? Maar dat is niet gebeurd.
  De heer Brinkman:
  Jawel.
  De voorzitter:
  Wanneer dan?
  De heer Brinkman:
  Er is een bespreking geweest, heel kort nadat het rapport er
  was.
  De voorzitter:
  Dat is nergens terug te vinden.(…)
  De heer Brinkman:
  Wij hebben een bespreking gehad, waarbij ik niet uitsluit
  dat een van de leden op het laatste moment verhinderd was, maar dan
  moet ik in mijn geheugen graven. Het kan zijn dat collega Wltgens
  op het laatste moment verhinderd was. Dat sluit ik niet uit. Ik zei
  al dat het een hectische tijd was.
  De voorzitter:
  Wij proberen het te reconstrueren. Op 14 april is er wel een
  bijeenkomst geweest, maar die ging over de zaak Wilman.
  De heer Brinkman:
  Ja, maar er zijn tussendoor…
  De voorzitter:
  Tussendoor is niets terug te vinden dat wijst op enig
  samenzijn van de vier leden van de commissie voor dit doel in enige
  ruimte.
  De heer Brinkman:
  Ik zeg al: niet in de officile zin van een
  commissievergadering met een griffier, maar over dit onderwerp is
  wel degelijk een- en andermaal gesproken.
  Noot

  Tijdens de verhoren kwam aan de orde in hoeverre de leden van de
  commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  daadwerkelijk kennis hebben genomen van het gehele geheime deel.
  Het is moeilijk na te gaan of de fractievoorzitters voldoende op de
  hoogte zijn geraakt van alle belangrijke punten in het geheime
  deel.

  De voorzitter:
  U kreeg die geheime bijlage op 25 maart. Wie heeft
  die toen gelezen?
  De heer Brinkman:
  De leden van de commissie.
  De voorzitter:
  Weet u dat zeker?
  De heer Brinkman:
  Ja, ik herinner mij dat zij dat hebben bevestigd, zowel in
  de bespreking die wij hebben gehad, als in de onderlinge contacten
  die wij regelmatig hadden.
  Noot
  De voorzitter:
  Heeft de heer Bolkestein u ooit iets gezegd over dat geheime
  deel?
  De heer Dijkstal:
  Nooit.
  De voorzitter:
  Heeft hij dat geheime deel gelezen?
  De heer Dijkstal:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Er is geen vergadering meer geweest, zo hebben wij kunnen
  vaststellen, van de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten nadat het geheime deel was gedeponeerd door
  Binnenlandse Zaken.
  De heer Dijkstal:
  Dat weet ik niet. Ik denk van wel, maar hij heeft mij er
  niets over meegedeeld. Ik heb hem er ook niets over gevraagd.

  Noot
  De voorzitter:
  Ik wil u nog een vraag stellen over de heer Wltgens als lid
  van de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Had
  hij volgens u het geheime deel gelezen?
  De heer Stoffelen:
  Ik had daar twijfels over.
  De voorzitter:
  Heeft hij u enige informatie gegeven? Gaf u hem de
  informatie?
  De heer Stoffelen:
  Nee, niets.
  De voorzitter:
  Volgens u wist hij minder dan u?
  De heer Stoffelen:
  Die indruk had ik, al dan niet gerechtvaardigd.
  Noot
  De heer Van Thijn:
  Ik ben er niet zeker van dat zij alle vier het rapport
  hebben gelezen.
  Noot De commissie heeft na de
  verhoren de toenmalige vice-premier Kok en premier Lubbers en de
  erbij betrokken fractievoorzitters, Bolkestein, Van Mierlo en
  Wltgens schriftelijk gevraagd nadere informatie te verstrekken. Met
  Kok en Lubbers heeft de commissie een gesprek gevoerd. Alle
  fractievoorzitters verklaren de stukken gelezen te hebben (Van
  Mierlo en Wltgens) dan wel er kennis van genomen te hebben
  (Bolkestein). Van Mierlo en Bolkestein herinneren zich niet dat er
  over het geheimhouden van de bedoelde bijlage overleg is gevoerd
  met het kabinet. Bolkestein kan zich overleg herinneren en marge
  van andere bijeenkomsten over de inhoud van het geheime deel. Van
  Mierlo en Wltgens herinneren zich dat niet. Het besluit om verder
  geen actie te ondernemen en het geheime deel geheim te laten is
  niet expliciet genomen. Bolkestein voegt daaraan toe dat
  geheimhouding immers wordt verondersteld. Bovendien kon de
  commissie niet eenzijdig een classificatie wijzigen of opheffen.
  Een verder gevolg zou worden gegeven in een plenair debat en niet
  in de commissie. Volgens Van Mierlo en Wltgens heeft de commissie
  IVD geen oordeel gegeven over de detamethode. Bolkestein meent dat
  de commissie Inlichtingen- en veiligheidsdiensten de opvatting van
  de minister van Justitie deelde dat een op handen zijnde levering
  van 2.000 kilo, zonder de noodzakelijke waarborgen, niet
  aanvaardbaar was. Noot Lubbers maakte in zijn gesprek
  met de commissie de volgende punten duidelijk. Bij hem was het
  springende punt in het geheime deel de beschijving van de
  menselijke spanningen die een rol speelden bij de opheffing van het
  IRT. Hem is minder opgevallen dat het ging om het doorlaten van 45
  ton softdrugs. Met Wierenga besprak hij op 24 maart 1994 de
  mogelijkheid om een gedeelte van het geheime deel alsnog openbaar
  te maken. Daar werd na advies van de toenmalige
  secretarissen-generaal op Algemene Zaken, Justitie en Binnenlandse
  Zaken, respectievelijk Hoekstra, Van Dinter en Van Aartsen, door de
  vier betrokken ministers van af gezien. De beslissing om het
  geheime deel slechts aan de commissie Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten ter beschikking te stellen is genomen op twee
  gronden. De vier fractievoorzitters van de grootste partijen waren
  derhalve op de hoogte en de commissie Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten houdt geheime zaken geheim. Er is niet
  overwogen de vaste commissie voor Justitie in te lichten. Het
  geheime deel zelf is niet aan de ministerraad voorgelegd. Wel is in
  de ministerraad de concept-brief met de eerste reactie op het
  rapport-Wierenga aan de orde geweest.
  Ten aanzien van het debat op 7 april onderstreepte Lubbers de
  politieke situatie waarin het plaats vond. Men zat in een redelijk
  vergiftigde situatie. Noot Kok deelde de commissie mee
  dat het politieke klimaat een grote rol speelde bij de afwikkeling
  van het rapport van commissie-Wierenga. Alles gebeurde
  fragmentarisch, zes weken voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook bij
  Kok is het geen punt van discussie geweest dat de geheime bijlage
  geheim moest worden gehouden. Drie afwegingen speelden daarbij een
  rol. Het geheime deel bevatte operationele gegevens. De toezegging
  van de commissie-Wierenga om geheimhouding te bewaren, waar het
  woord voor gegeven was, moest bekennen dat de verkregen
  inlichtingen als geheim zouden worden gehanteerd. Door de commissie
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in te schakelen was de
  geheimhouding verzekerd en konen toch de fractievoorzitters
  genformeerd worden. Een formele afweging of dit wel een zaak voor
  de commissie Inlichtingen- en veiligheidsdiensten was, is niet aan
  de orde geweest. Ook Kok is destijds niet werkelijk opgevallen dat
  45 ton softdrugs niet in beslaggenomen waren. Meer viel hem op dat
  er geen sprake was van cocane. Kok staat niet bij dat Van Thijn
  geen gehoor vond om de methode met Lubbers en hem te bespreken. Wel
  heeft Van Thijn – bijvoorbeeld in de derde week van maart – veel
  naar voren gebracht waarvan Kok en Lubbers, wat betreft de methode,
  kennelijk nog onvoldoende wisten. Noot Uit de gesprekken
  met beiden concludeert de commissie dat de aanbiedingsbrief van de
  commissie Wierenga niet uitdrukkelijk is besproken door de vier
  betrokken ministers.

  Kamerdebatten en functioneringsgesprekken

  De kamerdebatten van 7 april en 25 mei 1994 stonden vooral in het
  teken van de opheffing van het IRT en van de organisatorische
  oorzaken die daarvoor door de commissie-Wierenga waren aangewezen.
  Noot Mede omdat de inhoud van de methode grotendeels
  vertrouwelijk bleef, was het voor de Kamer niet mogelijk tot een
  goed oordeel te komen over de gebruikte methode.

  De heer Koekkoek:
  In het kamerdebat van 7 april doet u daar toch belangrijke
  uitspraken over. U aanvaardt dat de vaste commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten het geheime deel van de

  commissie-Wierenga ontvangt. Dan doet u de uitspraak: als de
  fractievoorzitters vinden dat de Kamer de verkeerde kant op koerst,
  zullen zij daartegen zeker iets doen. Nu lag gisteren de vraag op
  tafel – vandaag stel ik ook u deze vraag – of de Kamer niet
  eigenlijk de verkeerde kant op koerste, doordat zij te weinig wist
  over de methode.
  De heer Dijkstal:
  Dat weet ik niet. Op dat moment was dat deel van het rapport
  geheim. Dus de discussie over de vraag wat nu precies de methode
  was, hoeveel kilo’s waarvan waren, en al dat soort dingen meer, kon
  in de Kamer in het openbaar niet gevoerd worden. Het was de Kamer
  ook bekend dat de informatie daarover aan de commissie voor de
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd gegeven. Daar hield het
  dan een beetje op. De enige vraag die dan nog interessant is, is
  wat de vier fractievoorzitters met de informatie doen. Zij kunnen
  er niet veel mee doen, want zij kunnen er geen melding van maken
  naar buiten toe. Niet naar buiten toe betekent ook: niet in de
  fractievergadering. Dat is ook niet gebeurd, althans in het geval
  van mijn fractievoorzitter. De enige mogelijkheid die je dan nog
  kunt bedenken, is dat een fractievoorzitter, kennis genomen hebbend
  van het geheime deel, in de fractievergadering tegen mij zou hebben
  gezegd: luister eens, jullie hebben nu in de fractie een lijn die
  die of die kant op gaat. Ik kan je geen mededeling doen, maar dit
  kan niet.
  Noot
  De voorzitter:
  Bent u op het verkeerde been gezet?
  De heer Van der Burg:
  Ik ben in ieder geval niet adequaat genoeg genformeerd om
  een oordeel te kunnen vormen.
  Noot
  De voorzitter:
  Beschikte u toen, als kamerlid, over het maximum aan
  informatie om een goed oordeel te kunnen vellen?
  De heer Wolffensperger:
  Over de opsporingsmethode evident niet, voor het politieke
  oordeel -dat overigens nog een zeer genuanceerd oordeel was, maar u
  weet hoe het gelopen is – wl. De Kamer heeft zich natuurlijk
  gebaseerd op het rapport van de
  commissie-Wierenga en het
  standpunt van het kabinet daarover. Dat is het aanknopingspunt
  geweest voor de drie plenaire debatten die zijn gevoerd. De
  opsporingsmethode daarbij is vrij marginaal geweest.

  Noot
  De heer Van Thijn:
  Ik vind het onbegrijpelijk dat de Kamer niet heeft
  gedebatteerd over de kern van de zaak. Men heeft een onderscheid
  gemaakt – en daarom zit u nu hier – tussen het functioneren van
  allerlei personen in deze zaak en de beoordeling van de
  opsporingsmethode. Men heeft gezegd: dat doen wij in een later
  stadium. Daar is een aparte motie over aangenomen. Ik heb nooit
  begrepen hoe je nu functioneringsgesprekken kunt

  voeren en tegen personen kunt zeggen jij hebt dit fout gedaan en
  jij hebt dat fout gedaan, als er geen oordeel is over de
  opsporingsmethode. Ik had verwacht en gehoopt dat de
  fractievoorzitters, die in die commissie zaten en die toch de regie
  voeren in een parlementair debat – dat was tenminste tot voor kort
  gebruikelijk…
  Noot

  De voorzitter:
  Het gaat erom dat de relevante informatie op dat moment aan
  de Kamer onthouden was.
  De heer Korthals:
  Als er op dat moment gezegd was dat er van die
  opsporingsmethode gebruik gemaakt werd, had de Kamer inderdaad
  onmiddellijk kunnen zeggen dat het niet kon of juist wel. In dit
  geval staat het voor mij vast dat het niet had gekund.
  De heer Koekkoek:
  De Kamer heeft er toen, op 7 april 1994, genoegen mee
  genomen dat de informatie niet werd gegeven.
  De heer Korthals:
  Ja. Je moet wel onderscheid maken. Voor de politieke
  gevolgen maakt het voor ons geen verschil. Het was misschien
  inderdaad wel beter geweest dat wij die informatie wel gekregen
  hadden.
  Noot

  Klaarblijkelijk kende het PvdA-kamerlid Stoffelen meer
  bijzonderheden van de methode. Andere kamerleden gaven geen blijk
  van deze kennis of zeiden over andere informatie te beschikken. Dit
  was het geval bij de

  woordvoerder van D66, Kohnstamm.De Graaf:
  Het is opmerkelijk dat u in dat debat op 7 april 1994 heel
  specifieke cijfers noemt. U spreekt over duizenden kilo’s weed en
  over de hoeveelheid geld die gemoeid was met de omzet. U noemt 40
  ton weed die zou zijn doorgelaten. Daarvan zou slechts 4 ton zijn
  gepakt. U spreekt over een bepaalde straatwaarde. Uit dat debat
  blijkt dat andere woordvoerders die informatie niet hadden en zich
  afvroegen of uw informatie wel klopte. Zij hadden wellicht andere
  informatie. Hoe kwam u aan die informatie?
  De heer Stoffelen:
  Via precies dezelfde methode. Ik belde net
  zolang…
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dat u mensen hebt gesproken. Waar kwam die
  informatie vandaan?
  De heer Stoffelen:
  Ik kreeg die informatie van iemand die bij de politie
  werkzaam was.
  De heer De Graaf:
  Dat mag ik aannemen.
  De voorzitter:
  Dat zijn er 40.000 in Nederland. Mogen wij u even helpen?
  Kwam die informatie uit Amsterdam?
  De heer Stoffelen:
  Zeker.
  De heer De Graaf:
  De informatie kwam uit Amsterdam. Het betrof een van de
  mensen die betrokken was bij de opheffing van het

  IRT?
  De heer Stoffelen:
  Het betrof iemand die ter zake zeer deskundig is.
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Het is op zichzelf zeer opmerkelijk dat gegevens die grosso
  modo overeenkomen met hetgeen u noemde tijdens dat debat in het
  geheime deel van het rapport-Wierenga stonden dat de woordvoerders
  absoluut niet mochten zien, terwijl u kennelijk vrij gemakkelijk
  aan die informatie kwam uit het Amsterdamse korps.
  De heer Stoffelen:
  Wat mij tot de dag van vandaag buitengewoon irriteert, is
  dat de Kamer zelfs geen flauw benul heeft van wat er in het geheime
  deel staat. Iedere vergelijking is mogelijk. Het zal best. U kent
  dat geheime deel. Ik niet.
  De voorzitter:
  Was het een Amsterdamse commissaris?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Het was dus de commissaris die direct verantwoordelijk was,
  de heer Van Riessen?
  De heer Stoffelen:
  Ja. Noot
  De voorzitter:
  U heeft blijkbaar ook niet de aandrang gevoeld in het debat
  om aan n van de ministers te vragen: is dat juist van die 40.000
  kilo?
  De heer Dijkstal:
  Nee, die aandrang heb ik niet gehad.
  De voorzitter:
  Nee, want u heeft dat niet gedaan.
  De heer Dijkstal:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Waarom heeft op dat punt eigenlijk niemand
  doorgevraagd?
  De heer Dijkstal:
  Volgens mij omdat de regering ons had meegedeeld dat er om
  bepaalde redenen informatie in een geheim rapport stond. Dat
  geheime rapport was door de regering aan de Kamer overgelegd, zij
  het in die specifieke vorm.
  Noot

  Na informele consultatie tijdens het debat van 7 april 1994 met de
  andere leden van de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten verwoordde de voorzitter Brinkman het oordeel
  dat de geheime stukken geen reden vormden tot twijfel aan de inhoud
  van de brief van de commissie-Wierenga van 5 april 1994.
  Noot In de verhoren verwoordde Brinkman het oordeel
  aldus: datgene wat in de geheime bijlage stond, dekt datgene wat
  het kabinet in de openbare stukken had gezegd. Noot
  Het debat op 7 april ging in de eerste plaats over de
  verantwoordelijkheid van beide ministers voor de beheersmatige en
  bestuurlijke moeilijkheden die aan het licht waren gekomen door het
  rapport van de commissie-Wierenga. Een motie van afkeuring terzake,
  ingediend door de oppositie, werd verworpen. Een motie Dijkstal
  c.s. die oorspronkelijk bedoeld was om specifiek parlementair
  onderzoek in te stellen naar de IRT-methode, werd omgebogen in de
  richting van een algemeen parlementair onderzoek naar de
  opsporingsmethoden, opdat de regeringsfracties daar ook voor zouden
  stemmen. Die aldus geformuleerde motie Dijkstal c.s. vormde de
  aanleiding voor de instelling van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden. Uitkomst van het debat was dat de ministers van
  Binnenlandse Zaken en van Justitie functioneringsgesprekken zouden
  houden met de meest betrokken politie- en justitiefunctionarissen.
  Onvrede over de uitkomst van die functioneringsgesprekken en de
  verhouding tussen de ministers waren een belangrijke reden voor de
  meerderheid van de Kamer om in het debat van 25 mei 1994 een motie
  aan te nemen, die leidde tot het vertrek van de toen demissionaire
  ministers Hirsch Ballin en Van Thijn. Het rapport van de
  commissie-Wierenga en de uitkomst van het kamerdebat op 7 april
  1994 hebben tot de volgende ontwikkelingen geleid.

  De betrokkenen in Amsterdam, zoals Vrakking, Nordholt en Van
  Riessen werden gestaafd in hun opvatting dat hun werkelijke
  motieven volstrekt verkeerd begrepen waren. In de verhoren ging de
  Amsterdamse commissaris Welten zelfs zo ver om te spreken van een
  affaire Wierenga. De samenwerking met andere politiekorpsen en
  binnen het OM in het ressort Amsterdam werd niet hersteld.
  Procureur-generaal Van Randwijck zag geen reden meer, zo bleek uit
  de verhoren, de IRT-affaire nader te evalueren binnen het
  Amsterdamse ressort of expliciet aan de orde te stellen in de
  Vergadering van procureurs-generaal.

  De andere hoofdrolspelers in Haarlem en Utrecht voelden zich
  gesterkt in de opvatting dat de methode rechtmatig was. Noch de
  commissie-Wierenga, noch het kabinet, noch de Tweede Kamer had zich
  expliciet uitgesproken tegen deze methode. Integendeel, de
  toepassing van de methode was door de commissie-Wierenga
  verantwoord en niet onrechtmatig geacht, mede gezien het doel een
  belangrijke criminele organisatie in Nederland uit te schakelen.
  Men kon de energie richten op het nieuwe IRT: het kernteam Randstad
  Noord en Midden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken