• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

  7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

  7.4.1 Inleiding

  Medio 1992 was er contact tussen CID chef Dordrecht Van der
  Putten en CID-chef Haarlem Langendoen, waarbij de problematiek van
  het invoeren van containers met verdovende middelen aan de orde
  kwam. Noot Langendoen zocht een chauffeur om een
  container uit de haven te halen. Van der Putten introduceerde
  chauffeur M. bij Langendoen. Langendoen verklaart dat chauffeur M.
  vanaf 1992 ook daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de CID Haarlem.
  De commissie heeft dat niet kunnen vaststellen. M. was behulpzaam
  bij het binnenhalen van containers voor het IRT. Daarmee was de
  Delta-methode voor het IRT begonnen.

  7.4.2 IRT Noord-Holland/Utrecht

  Oprichting

  Vanaf 1987 is begonnen met de vormgeving van interregionale
  samenwerking tussen politiekorpsen ter bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. De oprichting van het eerste
  interregionale team ging gepaard met de nodige strubbelingen.
  Noot Begin december 1988 kwam een convenant tot stand
  tussen de samenwerkingsorganen van de deelnemende regio’s, het OM
  en het bestuur. Partijen spraken af om een Interregionaal
  Rechercheteam (IRT) op te richten ter bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. Er kwam een complexe beheersstructuur
  tot stand met verschillende commissies waarin alle betrokkenen een
  stem hadden.

  Mevrouw Schmitz :
  Ik moet zeggen dat de verhoudingen zo ongeveer vanaf het
  eerste uur moeilijk zijn geweest. Terwijl een ieder gehoopt had op
  stevige samenwerking in het belang van de aanpak van de zware
  criminaliteit, hebben wij toch tal van praktische moeilijkheden en
  onderlinge strubbelingen in de samenwerking gehad.

  Noot

  In de beheerscommissie werd nooit gesproken over de
  opsporingsmethoden die door het IRT zouden worden gebruikt. De
  beheerscommissie verdiepte zich niet in hoe het IRT feitelijk
  werkte. Noot Vanaf begin 1989 werd begonnen met de
  opbouw van het IRT. Lith, commissaris te Utrecht, werd aangewezen
  als teamleider voor het IRT. Augusteijn werd chef CID van het IRT.
  Daarbij werd samengewerkt met de CID Kennemerland, vanaf 1991 onder
  leiding van Langendoen. De verhouding tussen de CID Kennemerland en
  de CID van het kernteam was onduidelijk.

  De heer De Graaf:
  Maar de heer Augusteijn was toch niet uw chef?
  De heer Langendoen:
  Normaal gesproken niet omdat dit twee aparte organisaties
  zijn, maar in deze constructie wel.
  De heer De Graaf:
  Is dat ooit zo afgesproken?
  De heer Langendoen:
  Dat is zo afgesproken met de heer Lith. Noot
  Officier van justitie Franken van Bloemendaal werd belast met het
  dagelijkse justitile gezag over het IRT. Hij werd op 21 mei 1992
  opgevolgd door de Alkmaarse officier van justitie Van Riel. In
  december 1992 kreeg de Haarlemse officier van justitie, Van der
  Veen, het gezag over het IRT. Toen werd opening van zaken
  gegeven:
  De heer Koekkoek:
  (…) U heeft zelf als CID-chef van Kennemerland de methode
  besproken met de IRT-officier?
  De heer Langendoen:
  Nee, met de heer Van der Veen, op het moment dat de heer Van
  der Veen kwam. En omdat de heer Van der Veen uit Haarlem kwam, heb
  ik heel nadrukkelijk de methode met alle ins en outs, inclusief de
  namen van de
  informanten met hem besproken. Maar in het
  traject daarvoor hebben de heer Van Riel en de heer Van Bloemendaal
  niet zelf aan dat gesprek deelgenomen.
  Noot

  In de periode 1989-1992 wist het IRT verschillende zaken succesvol
  af te ronden.

  Kolibrie-affaire

  Vanaf eind 1992 volgden opmerkelijke gebeurtenissen elkaar snel
  op. De zogenoemde Kolibrie-affaire belastte de interne verhoudingen
  binnen het IRT en tussen het IRT en de Amsterdamse recherche. Deze
  affaire hield in dat het Amsterdamse parket meende dat
  IRT-teamleider Lith informatie had achtergehouden voor het OM en
  voor het team van de douanerecherche die een onderzoek deden dat
  overlap bleek te hebben met het onderzoek van het IRT.

  De voorzitter:
  …. U heeft het over de zogenaamde
  Kolibrie-affaire?
  De heer Valente:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat speelt begin 1993. Wat is daar volgens u
  misgegaan?
  De heer Valente:
  Je ziet dat daar toch een meningsverschil ontstaat tussen
  twee teams over een grote partij verdovende middelen. Ik laat in
  het midden wie er gelijk had.
  De heer De Graaf:
  Een politieteam en een FIOD-team?
  De heer Valente:
  Ja. Je ziet dat er een gebrek aan communicatie ontstaat. De
  informatie wordt gewoon niet op een gezonde manier van het ene team
  naar het andere team doorgegeven. Daardoor ontstaan er problemen.
  Dat zie ik, ook meer in zijn algemeenheid…
  De heer De Graaf:
  Ook nu nog?
  De heer Valente:
  Ook nu nog is er een gebrekkige communicatie.
  Noot De commissie-Wierenga concludeert dat teamleider
  Lith niets te verwijten viel. De commissie-Wierenga was van oordeel
  dat de positie van de heer Lith langer dan nodig omstreden is
  gebleven, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op het functioneren van
  het IRT in die periode en ook de verdere ontwikkeling nadeling
  heeft benvloed. Noot In een persoonlijke brief
  verwoordde de burgemeester van Haarlem, Schmitz, haar ongenoegen
  met deze gebeurtenissen:Ik vind het uitermate treurig, om niet te
  zeggen schandelijk dat een en ander zo is gelopen. De interne
  gevechten binnen het openbaar ministerie, tussen openbaar
  ministerie en team en ook tussen politie onderling belemmeren op
  deze wijze de bestrijding van de zware criminaliteit en dat in het
  ressort Amsterdam. Noot

  Toestemming procureur-generaal

  Het was onduidelijk wie binnen het OM, boven de IRT-officier van
  justitie, verantwoordelijk was voor het IRT: de hoofdofficier van
  justitie in Haarlem of Amsterdam of de procureur-generaal. IRT
  officier van justitie Van der Veen ging naar de procureur-generaal
  voor toestemming voor het gebruik van een methode. In januari 1993
  gaf procureur-generaal Van Randwijck toestemming voor de invoer van
  130 kilo cocane op voorstel van de IRT-leiding en officier van
  justitie Van der Veen. Het gebruik van deze methode zou
  noodzakelijk zijn om voldoende bewijs tegen een bepaalde doelgroep
  van het IRT (de erven Bruinsma) te verzamelen. Van der Veen zegt
  hierover:

  De voorzitter:
  (…) U gaat naar de procureur-generaal omdat u twijfel
  heeft over het doorlaten van harddrugs.
  De heer Van der Veen:
  Ja, ik wilde aftasten of de politieke dekking goed
  was.
  De voorzitter:
  U had geen twijfel over de juridische haken en ogen
  daaraan?
  De heer Van der Veen:
  Neen. (…)
  De heer Van der Veen:
  Door dit soort ervaringen in de praktijk komen er wat
  piketpalen in je geest te staan.
  Noot De procureur-generaal
  verklaart over deze bijeenkomst:
  De heer Van Randwijck:
  Er is gesproken over – laat ik het zo omschrijven –
  handelingen met betrekking tot 130 kilo. Ik besefte daarbij heel
  goed dat het risico dat het op de vrije markt zou komen meer dan
  gemiddeld aanwezig was.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u toen enig verband gelegd met de richtlijn over
  infiltratie?
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Dat heb ik niet gedaan.
  De heer Koekkoek:
  Met enige andere richtlijn van het openbaar
  ministerie?
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Noot Op deze wijze werd bewust het
  risico genomen dat de partij cocane in het milieu terecht zou
  komen. Van Randwijck lichtte de minister van Justitie hierover niet
  in. De operatie is uiteindelijk niet doorgegaan. Hieronder zal
  blijken dat de toestemming van de procureur-generaal nadrukkelijk
  niet het doorlaten van grote hoeveelheden softdrugs betrof.

  Driehoek Amsterdam

  Vanwege de moeizame beheers- en gezagsverhoudingen ten aanzien van
  het IRT werd in maart 1993 besloten de gezags- en
  beheersverantwoordelijkheid over te hevelen naar de Amsterdamse
  hoofdofficier, korpschef en burgemeester. Noot Vanaf 1
  juni 1993 werd de Amsterdamse driehoek daarmee verantwoordelijk
  voor het functioneren van het IRT. Noot

  De Amsterdamse driehoek was in juni 1993 niet op de hoogte van
  de methode die door het IRT werd gebruikt. De korpschef en de
  hoofdofficier zeggen hierover het volgende:

  De voorzitter:
  (…) Wat wist u op 1 juli? Wat wist u van het onderzoek?
  Wat wist u van de methode? En wat wist u op 23 augustus? Want u was
  wel verantwoordelijk.
  De heer Nordholt:
  Zeker. Op 1 juli wist ik waar het onderzoek over zou gaan,
  namelijk de erven-Bruinsma. Inhoudelijk was ik er dus van op de
  hoogte dat dat onderzoek liep. Op 1 juli was ik niet op de hoogte
  van welke methode dan ook.
  Noot
  De heer Vrakking:
  Ik heb gevraagd wat er speelde. En dat was een onderzoek; en
  dat liep.
  De voorzitter:
  Aan wie heeft u dat toen gevraagd?
  De heer Vrakking:
  Aan de heer Van Capelle, die namens mij daar de teamleider,
  althans de
  kernteam-officier, de IRT-officier, was.
  De voorzitter:
  En aan hem heeft u gevraagd: wat speelt er?
  De heer Vrakking:
  Wat voor onderzoek is het en hoe loopt het? Nou, het was een
  groot onderzoek. Hij heeft mij iets uitgelegd over de bovenlaag en
  de onderlaag en waar zij mee bezig waren. Maar niet wat wij nu
  weten, nee.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel, maar wat heeft hij u toen precies
  gezegd?
  De heer Vrakking:
  Hij heeft, zeg maar, de doelgroepen genoemd. Hij heeft ook
  gezegd dat men bezig was met rechercheren.
  De voorzitter:
  En niets over de specifieke methoden?
  De heer Vrakking:
  Nee. Ik had niet eens het duistere vermoeden dat een
  dergelijk specifieke methode bestond. Dat was vrij uniek, zou ik zo
  zeggen.
  Noot

  Met de overheveling naar Amsterdam nam Van Kastel, commissaris te
  Amsterdam, de leiding van het IRT over. Pas eind september 1993
  trad hij aan als full time teamleider. Van een overdacht van
  lopende zaken door Lith aan Van Kastel is geen sprake geweest. De
  verhoudingen tussen deze politiefunctionarissen waren verstoord.
  Van Capelle, officier van justitie te Amsterdam, nam het gezag over
  het team over per 25 juni 1993. Van der Veen lichtte Van Capelle
  wel in over de gehanteerde methode en de positie van de informant
  daarin.

  De voorzitter:
  Mogen wij dan gaan naar 25 juni 1993? Dan heeft u een
  bespreking met de heer Van der Veen. Die legt u de CID-fase van het
  Delta-onderzoek uit. Wat legt de heer Van der Veen u precies uit
  over de werkmethode?
  De heer Van Capelle:
  Wat de heer Van der Veen mij over de methode heeft
  uitgelegd, komt er in essentie op neer dat het betrof de
  constructie waarbij een
  informant door het kunnen aannemen
  van steeds belangrijker opdrachten van een criminele organisatie
  voor die organisatie in belang zou groeien. Daardoor zou hij
  uiteindelijk niet alleen zicht kunnen krijgen op wie er in de top
  van de organisatie zat. In het algemeen, en hier ook, werkt het zo
  dat naarmate de opdrachten belangrijker worden er hogere mensen in
  de criminele organisatie mee belast zijn. Die gaan zich er dan mee
  bemoeien. Het was ook de bedoeling hem zover te laten doorgroeien,
  dat wij door het softdrugstraject heen zouden kunnen groeien, om
  het zo te zeggen, om in de harddrugs terecht te komen.
  De voorzitter:
  Hij heeft u toen al uitgelegd dat dit de bedoeling
  was?
  De heer Van Capelle:
  Ja! Noot De Amsterdamse officier van justitie
  Wortel werd in het voorjaar 1993 verzocht om op te treden als
  zaaksofficier van justitie voor het IRT.
  De heer Wortel:
  (…) Voorts bleek mij dat gekozen was voor – weer iets
  modieus – een methodiek en die methodiek hield in dat als de

  informant kwam met het bericht: ik ben weer benaderd en weet dat
  er weer een partij moet komen, de politie daarvan in kennis werd
  gesteld en in overleg met de leiding van het
  IRT werd bezien
  of het voor het onderzoek van waarde zou zijn als men de bewuste
  hoeveelheid verdovende middelen liet komen en die onder

  observatie hield. Men kon die partij dan eventueel registreren
  en zien wat er verder mee gebeurde. Ik heb toen heel goed begrepen,
  dat het in verband met de veiligheid van de bron in ieder geval
  niet mogelijk zou zijn om rechtstreeks in de omgeving daarvan in te
  grijpen en dat afhankelijk van de omstandigheden van het geval, het
  zeer wel denkbaar zou zijn, dat zulke partijen of delen daarvan
  niet in de tweede of derde hand in beslag genomen konden worden en
  dat die dus ongemoeid gelaten zouden moeten
  worden. (…) Devoorzitter:
  Kende u de specifieke rol van de CID-Kennemerland?
  De heer Wortel:
  Nee. Ik weet dat het informatieve contact gerund werd door
  wat toen nog de RCID-Haarlem heette. Van wat verder in de loop van
  de jaren 1994 en 1995 als geruchten of mededelingen met zekerheid
  bekend is geworden, was ik niet op de hoogte.
  De voorzitter:
  Had u dat moeten weten?
  De heer Wortel:
  Ja. Noot De stand van zaken was dat bepaalde
  officieren van justitie wel op de hoogte waren van de hoofdlijnen
  van de methode, maar de leden van de Amsterdamse driehoek niet.

  Methode

  Teamleider Van Kastel ontdekte eind oktober 1993 dat binnen het IRT
  een methode werd gehanteerd waarvoor hij geen verantwoordelijkheid
  wenste te dragen. Op het moment dat Van Kastel van de methode
  hoorde, gaf hij CID-chef Augusteijn de opdracht de methode te doen
  stoppen. In het weekend van 6 en 7 november 1993 lichtte Van Kastel
  het lid van de korpsleiding Amsterdam-Amstelland die belast was met
  recherchezaken, Van Riessen, in. Maandag 8 november informeerden
  Van Kastel en Van Riessen de korpschef van Amsterdam, Nordholt.

  De voorzitter:
  Wat begreep u op dat moment?
  De heer Nordholt:
  Ik begreep dat men in het onderzoek dat door het IRT
  werd verricht een informant/infiltrant
  runde, dat die man kon en moest groeien in het milieu, dat hij
  in dat verband in de gelegenheid werd gesteld, duizenden kilo’s
  softdrugs ons land binnen te brengen, dat er inmiddels een
  bestelling was gedaan voor 5.000 kilo cocane, waarbij een aantal
  partijen eerst zouden komen als proefzendingen die zouden worden
  doorgelaten. Dat was de eerste keer dat ik dat woord hoorde. Ik
  kreeg ook te horen – dat is erg belangrijk, want ik heb die vraag
  gesteld omdat ik het in eerste instantie niet begreep – dat de man
  die dat deed ook de verdienste mocht houden.

  Noot

  Van Kastel schreef diezelfde dag een nota over de gebruikte
  methode. Noot Nordholt en Van Riessen gingen
  onmiddellijk naar hoofdofficier van justitie Vrakking, en later ook
  naar procureur-generaal Van Randwijck, om hen in te lichten over de
  gebruikte methode.

  De heer Van Riessen:
  (…) Wat ik gemeld heb aan de heer Vrakking, is het
  volgende. Er is sprake van een drugslijn waar de politie onder
  regie van het openbaar ministerie leiding aan geeft. U moet dat zo
  zien dat er als het ware een deal is gesloten tussen politie en
  openbaar ministerie en
  informant dan wel informanten,
  met enerzijds de toestemming aan de
  informant vanuit de
  overheid om zijn dan wel haar drugslijn onder dekking van die
  overheid te organiseren dan wel in stand te laten (het kon zijn dat
  die al bestond), en anderzijds als tegenprestatie een
  informant
  die groeit in een organisatie en uiteindelijk de politie
  informatie levert. Als het zo wordt bekeken – zo heb ik het ook
  verteld aan de heer Vrakking – is er op dat moment ook over geld
  gesproken, omdat dit een vast gegeven is. De
  informant mag
  onder regie van de overheid, met de inbouw van een bypass en al die
  dingen die erbij horen, gewoon zijn drugslijn runnen. Die drugslijn
  kan gebruikt worden voor de Delta-operatie, maar ook voor andere
  operaties.
  Noot

  Vrakking en Van Randwijck waren niet op de hoogte van het gebruik
  van deze methode. Hoewel procureur-generaal Van Randwijck in
  januari 1993 toestemming had gegeven voor een vergelijkbare
  methode, namelijk het doorlaten van harddrugs, was toen niet
  gesproken over deze zaak. Met hem was door de IRT-officieren van
  justitie Van der Veen of Van Capelle niet gesproken over het
  doorlaten van softdrugs. Van der Veen en Van Capelle hadden
  zelfstandig toestemming voor deze methode gegeven.

  De heer Koekkoek:
  Het doorlaten van harddrugs in een behoorlijke hoeveelheid
  kon onder omstandigheden. Het was dan zeker mogelijk om behoorlijke
  hoeveelheden softdrugs door te laten. Dat is dan toch uw
  referentiekader?
  De heer Van der Veen:
  Ja, maar de causaliteit die u nu in uw vraagstelling legt,
  vind ik wat te strak. Maar zo werkt het wel een beetje door.

  Noot

  Later die dag werden ook minister van Justitie Hirsch Ballin en
  burgemeester van Amsterdam Van Thijn ingelicht.

  De heer Van Thijn:
  Bij mij vervoegden zich de heren Vrakking en Nordholt. Zij
  zeiden: wij hebben een ernstig probleem, wij runnen een
  druglijn.
  De voorzitter:
  Niet een cokelijn? Een druglijn?
  De heer Van Thijn:
  Wij runnen een druglijn en er is een grote partij cocane
  onderweg. De heer Vrakking zei bij die gelegenheid: daar wens ik
  als bevoegd gezag geen verantwoordelijkheid voor te dragen. De heer
  Nordholt zei: dat geldt ook voor mij.
  Noot

  Naar aanleiding van deze meldingen werd besloten tot een orinterend
  onderzoek door de rijksrecherche, dat enkele dagen later weer werd
  ingetrokken. Op 17 november 1993 had een ressortsvergadering van
  alle hoofdofficieren van justitie in het ressort Amsterdam en de
  procureur-generaal plaats. De hoofdofficieren verschilden van
  mening over de te volgen procedure. De gemoederen liepen hoog op
  tijdens deze vergadering. Vrakking liep boos weg. In de vergadering
  werd niet gesproken over de inhoud van de methode. Vrakking besloot
  de volgende ochtend dat hij niet langer de verantwoordelijkheid
  voor het IRT wenste te dragen. Het IRT maakte gebruik van
  opsporingsmethoden die hij weigerde te aanvaarden. Op 26 november
  1993 liet Van Riessen aan Langendoen weten dat gestopt diende te
  worden met de methode. De Amsterdamse driehoek had daartoe besloten
  in een vergadering van 22 november 1993. Noot

  De heer De Graaf:
  Maar er zijn na 26 november toch nog allerlei containers
  binnengekomen?
  De heer Nordholt:
  Dat zeg ik u: je kunt wel zeggen dat je wilt dat het niet
  meer gebeurt, maar de containers kwamen binnen; enerzijds had je
  het stopzetten van de methode, maar anderzijds kwam de argumentatie
  dat de zaak door moest lopen, omdat anders de
  informanten in
  gevaar zouden komen.
  Noot

  Op 1 december werd op het ministerie van Binnenlandse Zaken een
  bespreking gehouden met de beide ministers om te bezien hoe verder
  te handelen. De uitkomst van deze bespreking is op verschillende
  manieren uitgelegd. Minister van Justitie Hirsch Ballin meende dat
  er een voorstel zou komen voor herstructurering van het IRT. Ook
  Van Randwijck was die mening toegedaan. Minister van Binnenlandse
  Zaken Dales stelde daar dat het team tot de grond toe moet worden
  afgebroken. De Amsterdamse driehoek meende dat besloten was het IRT
  te ontbinden. Noot

  Op 7 december 1993 werd via een persbericht bekend gemaakt dat
  het IRT werd opgeheven. Voor de consternatie die de opheffing van
  het IRT tot gevolg had, verwijst de commissie naar het rapport van
  de commissie-Wierenga. De commissie geeft hier enkele citaten uit
  de openbare verhoren die de problematiek rond de opheffing
  illustreren.

  De heer Koekkoek:
  (…) In een periode waarin u ziek bent, neemt u kennis van
  de opheffing van het
  IRT via het persbericht en het
  krantebericht. Wat was uw eerste reactie daarop?
  Mevrouw Schmitz:
  Via het persbericht, via het krantebericht en het
  telefoontje van de heer Straver dat ik indertijd kreeg. Tijdens de
  weken waarin ik ziek was, heeft hij mij absoluut niet lastig
  gevallen, maar toen was hij dusdanig geschokt dat hij mij wel
  degelijk heeft opgebeld. Ik was ook geschokt. Ik heb daar geen
  ander woord voor. Ik was buitengewoon boos.
  De heer Koekkoek:
  In welke termen uitte u uw boosheid?
  Mevrouw Schmitz:
  Ik weet niet eens of ik mij geuit heb, maar ik heb minstens
  gedacht het is ze toch gelukt. U moet zich dat een beetje
  voorstellen in het licht van jaren lang werken en erin geloven dat
  wij met elkaar de criminaliteit moesten aanpakken. Je ziet dat het
  niet goed van de grond komt. Je hebt dan, na al die strubbelingen,
  een nieuwe koers zien ontstaan. Je gelooft daarin. Je denkt dat het
  nu dan wel goed gaat. En dan hoor je een half jaar later dat het is
  opgeheven, dat het is afgelopen met die zaak. Dan heb je echt het
  gevoel dat je voor niks hebt gewerkt.
  Noot
  De voorzitter:
  Kunt u om de zaak helder te houden even kort, in minder dan
  anderhalve minuut, een aantal dingen verklaren? Wat is er volgens u
  op de beroemde vergadering op 1 december 1993, waar in ieder geval
  geen notulist aanwezig was, gebeurd? Wilt u daarna ingaan op het
  persbericht? Daarna wordt u minister en dan geeft u daar weer een
  oordeel over, namelijk op 26 januari 1994. Wilt u die drie dingen
  op een rij zetten?
  De heer Van Thijn:
  Ja. Ik zal het heel kort doen. Op de vergadering van 1
  december op het departement van Binnenlandse Zaken in Den Haag – er
  was geen notulist – heb ik aan de minister van Justitie gevraagd of
  hij de mening van de hoofdofficier deelde, namelijk dat deze
  methode ontoelaatbaar is. Het antwoord daarop was ja. Dat was in
  tien seconden afgehandeld. Toen zei ik: dan weet ik genoeg. Het
  tweede onderwerp was: als wij de methode stopzetten – en er is
  besloten om de methode stop te zetten – wat betekent dit dan voor
  het
  IRT? De mening van de toenmalige minister van
  Binnenlandse Zaken, die heel dominant aanwezig was, is algemeen
  bekend: afbreken die hap. Wij hebben toen uitdrukkelijk de vraag
  besproken of je die methode kon stopzetten zonder het team op te
  heffen. Dat is uitdrukkelijk besproken. Door de politie werd daarop
  meegedeeld dat dit het enige lopende onderzoek was en dat alles een
  uitvloeisel was van het Delta-onderzoek. Zij deelde mede dat zij de
  mensen, die vanaf die dag werkloos waren, in ieder geval terug
  moest sturen naar de kazernes. Toen legde de heer Nordholt zijn
  plan op tafel voor de aanpak in de toekomst en toen heeft de
  minister van Justitie gezegd: dat wil ik wel eens op papier zien.
  En daar had hij groot gelijk in. Dat is wat er is gebeurd. Ik kan u
  trouwens inmiddels een brief overhandigen die ik tussen de stukken
  vond naar aanleiding van de vergadering op 1 december. Daaruit
  blijkt, dat de opheffing van het team in ieder geval voor
  Binnenlandse Zaken een uitvloeisel was van die vergadering. Wij
  hebben toen zelfs nog even gesproken over de publiciteit: als de
  heer Van Riessen in de komende dagen de mensen van het
  IRT
  meedeelt dat zij per 1 januari terug moeten naar hun korpsen van
  herkomst, dan zullen wij dat toch ook in de publiciteit moeten
  brengen, want er zal een deining ontstaan onder die mensen. Dat was
  de aanleiding om te overwegen. Het is niet die avond beslist, maar
  het was wel een logisch gevolg van de beslissingen die daaraan
  voorafgaan, om een persbericht uit te brengen.
  De heer Koekkoek:
  Als je vraagt om nieuwe voorstellen, is het dan niet
  verstandig om oude schoenen pas weg te gooien als je nieuwe
  hebt?
  De heer Van Thijn:
  Dat is heel verstandig, maar de mensen van het IRT
  moesten genformeerd worden over hetgeen er ging gebeuren. Zij
  moesten namelijk ophouden met werken. Als je nog geen nieuwe
  schoenen hebt midden laten? Je kunt in deze mediatijd toch niet
  verwachten dat de pers het niet merkt als je zo’n ingrijpende – wij
  hadden ze wel, maar de minister wilde de zaken eerst op schrift
  hebben – dan kun je dat toch niet in het beslissing neemt en
  iedereen zo op tilt slaat? Wij hebben dus gemeend, dan maar zelf
  een persbericht te moeten geven.
  De heer Koekkoek:
  Voor de opheffing van het team?
  De heer Van Thijn:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat gebeurt 7 december. De gezagscrisis wordt daarin niet
  genoemd. Dat hebben wij allemaal kunnen zien en dat staat ook in
  het rapport-Wierenga beschreven. Er was natuurlijk wel een
  gezagscrisis.
  De heer Van Thijn:
  Ja. Ik heb mij nooit zo kunnen opwinden over de vraag of het
  nu om een gezagscrisis of om de opsporingsmethode ging.

  Noot
  De heer De Graaf:
  U zegt dat het team had kunnen blijven bestaan, als de
  methode was opgeheven.
  De heer Nordholt:
  Als de methode zou zijn gestopt, als er helderheid zou zijn
  geweest dat wij daarvoor geen verantwoordelijkheid konden nemen,
  als volstrekt helder zou zijn geweest dat de zaak moest worden
  afgebouwd en omgebogen, dan was het team niet ontbonden. Wij zijn
  niet op 8 november naar mijnheer Vrakking gegaan om het team te
  ontbinden. Wij zijn ook niet naar de procureur-generaal gegaan om
  dat te doen. Zelfs in de situatie van 1 december had het nog anders
  gekund als men het anders had gewild.
  Noot
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter, ik stel voor, dat wij overgaan naar begin
  december 1993. Wat was volgens u, mijnheer Wiarda, naar uw huidig
  inzicht de belangrijkste reden voor opheffing van het
  IRT
  Noord-Holland/Utrecht?
  De heer Wiarda:
  De belangrijkste reden… Ik moet u zeggen, dat ik afgelopen
  zondag het rapport Wierenga nog weer eens van voor tot na heb
  gelezen. Het is een vraagstuk dat mij voortdurend heeft
  beziggehouden. Ik ben er niet uit. Ik had mij op deze vraag
  geprepareerd. Ik wil er het volgende over zeggen. Ik denk dat het
  te maken heeft met het falen van de politile en justitile
  organisatie. Het falen in termen van: praat men goed met elkaar;
  bestaat er voldoende vertrouwen in elkaar; weet men elkaar
  voldoende te vinden op momenten dat het moeilijk is en er snel
  moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Als u, zoals Wierenga
  het ook beschreven heeft, de historie bekijkt van ons gezamenlijk
  team dan ziet u dat er op dat terrein voortdurend struikelpartijen
  zijn geweest.
  Noot

  Ook ongeveer twee jaar na de opheffing blijkt dat de betrokken
  hoofdrolspelers een verschillende lezing blijven geven van de
  redenen die geleid hebben tot de opheffing van het IRT. Duidelijk
  is dat de gewraakte methode niet zonder meer had hoeven te leiden
  tot de opheffing van het team.

  Methode

  De informatie die op basis van de Delta-methode was verzameld,
  mocht niet meer gebruikt worden. In een ressortsvergadering eind
  1993 – begin 1994 is dat volgens hoofdofficier De Beaufort van
  Haarlem besloten. De procesrisico’s van het gebruik van deze
  informatie werden te groot geacht. Noot

  De heer Dros:
  …. Op enig moment is de knoop doorgehakt in een
  ressortvergadering OM en is gezegd: er wordt gestart met een nieuw
  onderzoek en alle informatie uit het oude Delta-onderzoek is niet
  beschikbaar voor het nieuwe onderzoek.
  De heer De Graaf:
  Dus de boeken zijn dichtgedaan en de dossiers zijn
  weggehaald?
  De heer Dros:
  De boeken zijn dichtgegaan. De dossiers zijn voor een deel
  vernietigd, voor een deel bestaan ze nog.
  Noot
  De heer Vos:
  Ik ben gefrappeerd door het feit dat mijnheer De Beaufort
  nauwelijks weet wat de inhoud van het IRT-archief was. U heeft er
  wel gezamenlijk een besluit over genomen. U heeft ook een

  kernteam gerfd dat weer aan het werk is getogen en mogelijk
  gebruik zou kunnen maken van delen van de informatie. Maar u heeft
  zich niet bemoeid met de inhoud; dat was voor u onbelangrijk. Hoe
  kunt u gezamenlijk met de PG’s een besluit nemen zonder enige
  kennis te dragen van de inhoud?
  De heer De Beaufort:
  Uw vraag ligt voor de hand. Maar het uitgangspunt was dat
  het in zijn totaliteit onbruikbaar was geworden. Dat nieuwe team
  moest echt met een volstrekt schone lei beginnen. Inhoud betekent
  altijd papier: processen-verbaal. Als je daar een proces-verbaal
  uit zou halen en het alleen maar zou lezen, dan word je daarmee
  belast. Het eruit halen en overbrengen naar een nieuw team
  veroorzaakt de problemen waar ik zojuist op wees.
  De voorzitter:
  Waarom was het nu besmet?
  De heer De Beaufort:
  Door de lading die het in zijn totaliteit had gekregen. De
  methodiek was buitengewoon omstreden. Wierenga heeft er weliswaar
  een oordeel over gegeven, maar de methodiek bleef omstreden. Wij
  hebben allemaal gemerkt, ook in zaken die daarna in Amsterdam
  hebben gediend, welke complicaties die veroorzaakte. Getuigen
  moesten komen en dergelijke. Dus: daar maar even niet aan
  komen.
  Noot

  Mogelijk belangrijke informatie over de daders van de moord op de
  drugshandelaar Van der Heiden in Alkmaar
  op 10 april 1993 kon hierdoor niet gebruikt worden.

  De heer De Graaf:
  Betekent dit dat er naar uw oordeel informatie in de
  IRT-archieven zit die, na het opheffen van het
  IRT, dus na
  de beslissing daarover van de ressortsvergadering, niet meer kan
  worden gebruikt, terwijl daarmee potentieel een moord kan worden
  opgelost?
  De heer Van der Veen:
  Ja, dat is de consequentie. Noot

  Corruptiebeschuldigingen Amsterdam

  Vrijwel onmiddelijk na de opheffing van het IRT op 7 december 1993
  werden corruptiebeschuldigingen geuit in de richting van de politie
  van Amsterdam. Er bestond een lijst van achttien
  corruptie-incidenten binnen de Amsterdamse politie, die was
  opgesteld door de CID-chef van het IRT, Augusteijn. In een artikel
  in het NRC Handelsblad van 22 januari 1994 werd gemeld dat
  corruptie binnen de Amsterdams politie de werkelijke reden was voor
  de opheffing van het IRT.

  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Wiarda, op 22 januari 1994 verschijnt er een
  bericht op de voorpagina van NRC Handelsblad. Volgens dat bericht
  zegt u, dat een bepaalde vorm van
  corruptie de ware reden is
  voor de opheffing van het
  IRT. Die vorm van corruptie
  bestaat dan in het lekken uit het Amsterdamse korps naar
  criminele organisaties. Bent u nog steeds die mening toegedaan, dat
  dat de ware reden was? Bent u nog steeds de mening toegedaan dat
  dat de ware reden was?
  De heer Wiarda:
  De publikatie in de NRC is voor rekening van degene die haar
  geschreven heeft. Het was geen interview; ik ben daar niet aan het
  woord op enige manier. Het is informatie die uit het circuit van
  autoriteiten stukje bij beetje is opgebouwd. Ik was nadat men ons
  gezamenlijk team had opgeheven verwoestend kwaad.
  De heer Koekkoek:
  Verwoestend kwaad?
  De heer Wiarda:
  Verwoestend kwaad, ja. Ik moet dat bekennen.
  De heer Koekkoek:
  Dat klinkt erg dreigend.
  De heer Wiarda:
  Ik moet erkennen dat ik zelden in mijn ambtelijke loopbaan
  zo gemotioneerd ben geweest als toen. Na alles wat wij gedaan
  hadden, na alles wat je ook persoonlijk hebt afgezien om het voor
  elkaar te krijgen en waarbij je steeds weer stapjes hebt terug
  gedaan om geen irritaties op te wekken, enzovoorts, enzovoorts, na
  alles wat onze mensen erin hebben gedaan, wat Van Baarle en Lith en
  mevrouw Vos en mevrouw Schmitz daarin hebben gedaan om het hele
  geval goed van de grond te krijgen…)
  De heer Koekkoek:
  Maar u komt wel uit bij de corruptie, h?
  De heer Wiarda:
  Ja, ja. Maar ik wil eerst zeggen waarom ik zo ongelooflijk
  gefrustreerd was daarover. Ik heb mij daar toen geweldig woedend
  over uitgelaten in allerlei richtingen en op allerlei plaatsen.
  Begin januari zijn er de nieuwjaarsrecepties waar allerlei
  gesprekken over actuele toestanden plaatsvinden en ik heb daar
  dingen gezegd als: je houdt het toch niet voor mogelijk dat het nu
  is opgeheven; de methode kan niet de echte reden zijn – dat heb ik
  dus toen gezegd – er moet meer achter zitten; zitten er mensen in
  de klem waarbij mensen dingen van elkaar weten die men graag
  verborgen wil hebben op grond waarvan men het noodzakelijk vind om
  van dat team af te geraken? Het was niet goed van mij dat ik dat zo
  heb opgeroepen, dat ik dergelijke discussies heb opgeroepen. Er
  ging natuurlijk wel enig geruis. Bij de oprichting van het team
  waren lekken een heel belangrijke overweging om tot een gesloten,
  krachtig team te komen. Onderweg heeft dat team een aantal
  belangrijke corruptie-onderzoeken gedaan. Er lag toen in de
  besprekingen die wij onmiddellijk na de opheffing met de vier
  andere korpschefs voerden, een serie indicaties…
  De voorzitter:
  De zogenaamde map van Augusteijn?
  De heer Wiarda:
  Ja, de achttien gevallen. En als je die indicaties gaat
  onderzoeken, dan leidt natuurlijk geen ervan tot een zaak. Je kunt
  dan concluderen dat al die indicaties er niet hadden mogen zijn,
  maar dat bestrijd ik. Die indicaties waren indicaties. Dat je op
  grond van die indicaties niet tot een bewijsconstructie komt, is
  een andere zaak en ik erken dat je op grond daarvan niet in het
  openbaar al te fel te keer mag gaan over wat nu wel de ware reden
  zou kunnen zijn. Ik had dat toen niet zo moeten doen.
  De heer Koekkoek:
  Dus u betreurt het dat u aanleiding hebt gegeven tot die
  publikatie?
  De heer Wiarda:
  Ja, u wrijft het er nog maar weer even verder in. Ja,
  dus!
  Noot Procureur-generaal te Amsterdam Van
  Randwijck kondigde vervolgens een rijksrecherche-onderzoek aan naar
  de corruptiebeschuldigingen. Dit was aanleiding voor een felle
  confrontatie tussen de procureur-generaal en de korpschef in
  Amsterdam.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil met u verdergaan over de sturing die het openbaar
  ministerie aan de politie kan geven. Ik wil beginnen met een
  incident uit januari 1994, waarbij u geconfronteerd wordt
  met

  corruptiebeschuldigingen aan het adres van de Amsterdamse
  politie. U wilt een rijksrecherche-onderzoek instellen en heeft
  daarover contact met de heer Nordholt. U heeft zelf gezegd hoe dat
  gesprek verliep. De heer Nordholt zei namelijk dat als u dat zou
  doen, hij naar de minister zou stappen, een persconferentie zou
  geven en hij zei daarnaast, ik citeer: Ik haal je integraal door.
  Was deze wijze van omgaan met u voor u geen aanleiding om naar de
  minister te stappen en te zeggen: hij eruit of ik eruit?

  De heer Van Randwijck:
  Ja. Het probleem was alleen dat de minister niet te bereiken
  was. Ik hem geprobeerd hem te bereiken. Hij zat op dat moment – als
  ik het mij goed herinner – bij een partijcongres in de Veluwe. Ik
  heb hem dus niet kunnen bereiken. Daarnaast is het zo dat het
  onderzoek wel gewoon is doorgegaan.
  De voorzitter:
  U kunt het natuurlijk ook een dag later zeggen.
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar het onderzoek is wel doorgegaan in de richting van
  die beschuldigingen.
  De heer Koekkoek:
  Zeker, zeker. Ik gebruik het als voorbeeld hoe moeilijk het
  kan zijn voor het openbaar ministerie om leiding te geven aan de
  politie als de ondergeschikten, want ook de heer Nordholt is een
  ondergeschikte, zo met het gezag omgaat.
  De heer Van Randwijck:
  Kijk. Ik ben een jaar of tien hoofdofficier in Den Haag
  geweest. Zeker als je op een wat, laat ik zeggen, amicale toon met
  elkaar omgaat…
  De heer Koekkoek:
  Dit was niet amicaal.
  De heer Van Randwijck:
  Nee, laat ik zeggen dat zeker als je normaal met elkaar
  omgaat, je weleens stevige dingen tegen elkaar pleegt te zeggen.
  Dat hoeft overigens geen enkele aanleiding te zijn tot beschadiging
  van de persoonlijke verhoudingen. In dit verband heb ik het
  eigenlijk nogal verbijsterend gevonden. Er gebeurde echter wel wat
  ik wilde: het recherche-onderzoek ging gewoon door.
  De heer Koekkoek:
  U heeft het naast u neergelegd?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, ik heb het naast mij neergelegd.
  De heer Rabbae:
  Maar als u de minister toen had kunnen bereiken, zou u dan
  inderdaad gezegd hebben hij eruit of ik eruit?
  De heer Van Randwijck:
  Dat zou ik nooit gezegd hebben, want er zijn belangrijker
  redenen om op te stappen.
  Noot
  De voorzitter:
  (…) U zegt tegen de heer Van Randwijck als hij een
  rijksrechercheonderzoek zou willen instellen: als je dat doet, bel
  ik de minister, dan is het oorlog, ik beleg een persconferentie en
  trek jou integraal door. Zijn die woorden juist?
  De heer Nordholt:
  Nee.
  De voorzitter:
  Die zijn niet juist.
  De heer Nordholt:
  Die zijn niet juist.
  De voorzitter:
  Wat hebt u wel gezegd? (…)
  De heerNordholt:
  Die kwalificaties zou u niet direct uit mijn mond horen. Ik
  ben boos geworden en ik heb tegen hem gezegd: ik vind dat niet
  juist. In de eerste plaats, als iemand weet dat de ontbinding van
  dit team niets met

  corruptie te maken heeft, dan ben jij het wel. Op het moment dat
  iemand ons van
  corruptie beschuldigt en zegt dat de
  ontbinding van het team te maken heeft met
  corruptie tot in
  de hogere regionen van het korps – ik geloof dat daarmee de
  rechercheleiding werd bedoeld – dan vind ik dat een aantijging die
  niet kan. Op het moment dat de procureur-generaal zegt: daar stel
  ik een onderzoek naar in, terwijl hij als een van de
  hoofdrolspelers weet hoe de ontbinding is gegaan, dan vind ik dat
  onjuist. Hij zei toen tegen mij: ik trek mij daar niets van aan,
  dat bericht gaat zo uit. Toen heb ik gezegd: als je dat doet, dan
  moet je ermee rekenen dat ik in ieder geval de minister opbel. Want
  ik vind dat dit bericht niet uit mag gaan op deze manier. Als je
  dat doet, dan zeg ik dat op die persconferentie. Dan komt alle
  stront boven. Zo heb ik het gezegd. Hij heeft waarschijnlijk dat
  woord geassocieerd met doortrekken. (…)

  De voorzitter:
  Eigenlijk betekent dit dat u weinig respect had voor dat
  gezag boven u?
  De heer Nordholt:
  Als u het zo zegt dat gezag dan hebt u gelijk.
  De voorzitter:
  Is het weer goed gekomen met de procureur-generaal?
  De heer Nordholt:
  Ik heb hem daarna niet veel meer gezien.
  De voorzitter:
  Dat vroeg ik niet.
  De heer Nordholt:
  Maar dat is misschien het beste antwoord.
  Noot Het rijksrecherche-onderzoek wees uit dat er geen
  sprake was van corruptie in de genoemde achttien gevallen. De
  commissie heeft evenmin kunnen vaststellen dat deze
  corruptiebeschuldigingen in enigerlei mate gefundeerd waren.

  7.4.3 Delta-methode

  Na dit overzicht van de gebeurtenissen rond de opheffing van het
  IRT wil de commissie zich nu concentreren op de Delta-methode.
  Sommige betrokkenen blijken zich slechts langzaam de volle omvang
  van de methode te zijn gaan realiseren. Het IRT deed onderzoek naar
  de criminele organisatie van Bruinsma. Na de moord op Bruinsma
  richtte het IRT zich op de erven Bruinsma die bestond uit drie
  criminele leiders. Dit drietal was de reden dat het IRT-onderzoek
  de naam Delta kreeg. De criminele organisatie hield zich primair
  bezig met de handel in verdovende middelen, maar ook met handel in
  vuurwapens inclusief explosieven en vermoedelijk met liquidaties.
  De leiding van het IRT verwachtte niet dat met de gebruikelijke
  opsporingsmethoden een causale relatie tussen het driemanschap en
  de deelnemers in het criminele netwerk aangetoond zou kunnen
  worden. Daarom werd nieuw, creatief onderzoek noodzakelijk geacht.
  Noot

  De heer Van der Veen:
  (…) Kijk, u moet goed in de gaten houden wat mijn opdracht
  was. Mijn opdracht was niet om een criminele organisatie een blauw
  oog te slaan, maar om een criminele organisatie knock-out te
  slaan.
  De voorzitter:
  Ja, dat begrijp ik, maar…
  De heer Van der Veen:
  In die context maak ik mijn afwegingen van proportionaliteit
  en subsidiariteit. Voor mij was deze beslissing, zoals ik tegen
  mijn vorige minister heb gezegd, een ABC-tje.
  De voorzitter:
  Een ABC-tje?
  De heer De Graaf:
  ABC-tje staat voor iets wat gebruikelijk is, wat bij
  iedereen bekend is?
  De heer Van der Veen:
  Neen. Met ABC-tje wil ik zeggen dat de afweging van
  proportionaliteit, subsidiariteit en zorgvuldigheid, overwegingen
  van redelijkheid en billijkheid die om de hoek komen kijken, in de
  context van mijn opdracht – de criminele organisatie knock-out
  slaan -…
  De voorzitter:
  Van wie had u die opdracht gekregen?
  De heer Van der Veen:
  Dat onderzoek vond plaats onder gezag van de
  ressortsvergadering. Die had die opdracht gegeven.
  De voorzitter:
  Stond er op een briefje: de criminele organisatie knock-out
  slaan?
  De heer Van der Veen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Voor de opdracht is een algemeen kader. Dat staat ook bij
  Wierenga beschreven. Maar daar is toch niet uit op te maken dat u
  carte blanche had gekregen om methodieken aan te wenden om de
  organisatie knock-out te slaan?
  De heer Van der Veen:
  In die woorden wordt dat natuurlijk niet opgeschreven, maar
  materieel lag het zo. Vanuit de democratische rechtsorde bekeken,
  ging het om een groepering die uiterst bedreigend was, die nummer n
  in Nederland stond op het lijstje van meest bedreigende
  groeperingen. In die tijd – dat was ook verwoord in de nota De
  georganiseerde criminaliteit in Nederland van de beide
  politieministers, de ministers Hirsch Ballin en Dales,
  Dreigingsbeeld en plan van aanpak -…
  De voorzitter:
  …1992…
  De heer Van der Veen:
  …was dat ook het gevaar waar de nadruk op werd
  gelegd.
  De voorzitter:
  Daarom stelde ik u aan het begin de vraag of u van de
  ministeries de opdracht had gekregen om die organisaties knock-out
  te slaan. Dat kan natuurlijk ook. U had aan het begin ook
  meegewerkt aan die nota, u komt uit het departement, u gaat naar
  het
  IRT, dus ik vroeg aan het begin of iemand op het
  departement had gezegd – de minister of de ministers – dat ga jij
  nu zo aanpakken?
  De heer Van der Veen:
  Neen, dan heb ik uw vraag net niet helemaal goed begrepen.
  Kijk, het klopt, ik heb aan de voorbereiding van die nota meegedaan
  en de nota’s geschreven in de context van het dreigingsbeeld in
  onze democratische rechtsorde. Hoe ga je daar als officier van
  justitie mee om in de dagelijkse praktijk, althans zoals ik het
  doe? Dan zit je natuurlijk in een spanningsveld. Als de opdracht is
  knock-out slaan, zoals ik hem samenvat, dan komen daar natuurlijk
  andere opsporingsmiddelen aan te pas dan wanneer de opdracht is een
  blauw oog slaan of iemand het ziekenhuis in slaan. Dan praat je
  over andere opsporingsmiddelen. En bij deze groepering waar wij
  voor stonden, waren dat heel zware opsporingsmiddelen. Wat voor
  spanning ga je nou tegenkomen op een gegeven moment, althans ik, in
  mijn praktijk? Je gaat je afvragen of de middelen die ingezet
  moeten worden op zichzelf niet een bedreiging voor de democratische
  rechtsorde zouden kunnen opleveren. In dat spanningsveld doe ik dus
  mijn werk; dat is mijn vak. (…) Nee, het was een ontdekkingsreis,
  zo heb ik het tenminste ervaren, zoals Columbus…

  Noot

  In 1991 werd binnen het IRT al gesproken over het doorlaten van
  drugs om een beter zicht te kunnen krijgen op de criminele
  organisatie. De methode is toen in gesprekken tussen de CID en
  officier van justitie Franken van Bloemendaal aan de orde geweest.
  Franken van Bloemendaal heeft dat in 1991 niet door laten gaan. Het
  laten groeien van een informant en het doorlaten van drugs (ook
  naar het buitenland) zou op problemen stuiten bij de minister. Het
  zou gaan om een verboden methode. Noot
  Het IRT-onderzoek naar deze criminele organisatie richtte zich op
  de handel in softdrugs en mogelijk XTC. Het IRT kreeg informatie
  van een informant (verder aan te duiden als informant 1) die
  contacten had met de criminele organisatie. Informant 1 had zich
  gemeld bij de CID te Haarlem. Omdat de CID Haarlem, i.c.
  Langendoen, bekend was met het feit dat het IRT onderzoek deed naar
  de erven Bruinsma, werd de informant door de CID Haarlem gerund ten
  behoeve van het IRT. Al deze informatie kwam via Langendoen en
  CID-rechercheur Van Vondel ter beschikking van het IRT.

  Vanaf juli 1992 werden onder regie van het IRT en met behulp van
  informanten containers met drugs doorgelaten. De eerste containers
  met softdrugs zijn doorgelaten onder gezag van IRT-officier van
  justitie Van Riel. Zijn opvolger Van der Veen heeft de methode
  verder uitgebreid. Van der Veen gaf in 1993 toestemming om deze
  informant te laten groeien zodat hij meer vertrouwen zou krijgen
  van de top van de criminele organisatie. Noot

  De voorzitter:
  Op 11 januari 1993 neemt u de belangrijke beslissing dat,
  terwijl er in het traject voordat u officier bent al is
  doorgelaten, de
  informant opgewaardeerd wordt tot de
  zogenaamde
  groei-informant, dat er meer van hetzelfde gaat
  komen.
  De heer Van der Veen:
  Er moest een principile keus gemaakt worden om van
  betrokken
  informanten gebruik te blijven maken. Bij deze ene
  waar u op doelt, was doorslaggevend, of een belangrijk argument
  voor mij in de context van proportionaliteit, dat deze man het in
  zich had om in krediet en vertrouwen te groeien in de ogen van de
  criminelen.
  De voorzitter:
  Wat heeft u toen verder precies beslist, behalve dat die man
  meer vertrouwen kon gaan wekken bij de criminele
  doelgroepen?
  De heer Van der Veen:
  Het beoogde effect was het verkrijgen van informatief zicht
  op hoe en door wie in het Delta-netwerk de feitelijke opdrachten
  tot criminele activiteiten tot stand kwamen. Met andere woorden:
  wie trokken er aan de touwtjes, hoe zat het precies in elkaar? In
  die context mocht met deze
  informant worden doorgegaan
  zolang dat meerwaarde had in de context van deze doelstelling. Bij
  die beslissing hebben wij, commissaris Lith en ik, toen een aantal
  randvoorwaarden gesteld. De
  informanten moesten
  uitnodigingen vanuit het Delta-netwerk tot het doen van
  bestellingen afwijzen. Met andere woorden: geen uitlokking, geen
  organiserende rol.
  Noot

  Informant 1 hield zich bezig met het regelen van transporten van
  drugs. Hij maakte deel uit van een criminele organisatie die zich
  kenmerkt door het verlenen van faciliteiten aan diverse andere
  criminele organisaties in de zogenaamde Hollandse netwerken.
  Noot Daarvoor kreeg hij van de criminele organisatie de
  bill of lading. In het criminele milieu had informant 1 bekend
  gemaakt dat er sprake was van een corrupte douane-ambtenaar.
  Informant 1 zorgde ervoor dat de containers waarin de drugs zaten
  verstopt in handen van de politie kwamen. De politie zorgde er in
  samenwerking met de douane voor dat deze ladingen bij de invoer in
  Nederland ongemoeid werden gelaten. Vervolgens werd de lading door
  de politie genspecteerd en door de politie afgeleverd op de plaats
  van bestemming. Daar werden de verdovende middelen door de
  Delta-organisatie overgenomen. Noot

  Deze methode, waarvan CID-chef Van der Putten de grondlegger is,
  is waarschijnlijkerwijs uitgewerkt door CID-chef
  Langendoen:

  De voorzitter:
  Bent u nu ook de bedenker van de methodiek?
  De heer Van Vondel:
  Ik ben niet de bedenker, maar ik ben wel de meedenker van de
  methodiek.
  De voorzitter:
  Wie was de bedenker?
  De heer Van Vondel:
  De bedenker was in mijn ogen Klaas Langendoen. Dat is de man
  die met het idee gekomen is. Toen was nog niet het hele model
  klaar. Daar werd over gediscussieerd.
  Noot

  Van der Veen gaf in zijn rapport van januari 1994 aan dat deze
  methode vele voordelen had ten aanzien van de stuurbaarheid en
  controleerbaarheid van de informant.Dankzij deze voor Nederland
  nieuwe werkwijze werd voorzien in een verhoogde controleerbaarheid
  en aanstuurbaarheid van de informant, werd voorzien in het
  verkrijgen van zicht op illegale verdovende middelenstromen, werd
  voorzien in betere aansturingsmogelijkheden in de opsporing en
  waarheidsvinding en werd voorzien in betere toetsingsmogelijkheden
  voor de IRT-officier in diens beslissingen over het al dan niet
  toestaan aan informant tot het plegen van strafbare begunstiging,
  vanwege de betere garanties dat informant niet vervalt in
  mededaderschap omdat zulks direct zichtbaar zou worden. Kortom een
  nieuwe werkwijze in de inlichtingenmethodiek met verbeterde
  controle-mogelijkheden en verbeterde juridische waarborgen.
  Noot Gedurende langere tijd was daar volgens hem
  specifiek op gelet. De commissie heeft niet kunnen vaststellen
  of
  en hoe de betrouwbaarheid, stuurbaarheid en controleerbaarheid van
  de informant door het IRT werd gecontroleerd.
  Van der Veen vermeldt dat bij elke container expliciet door Lith,
  Langendoen, Augusteijn en hemzelf beoordeeld werd of het doorlaten
  van deze container effectief en verantwoord was. Onder verwijzing
  naar de jurisprudentie van de Hoge Raad over het onderwerp materile
  wederrechtelijkheid is in de toegestane gevallen telkens
  vastgesteld dat de door de informant gepleegde strafbare feiten
  proportioneel, d.w.z. evenredig zijn, aan het hogere doel, dat
  dankzij het verkrijgen van deze strafbare feiten kon worden
  bereikt, namelijk het verkrijgen van zicht op en inzicht in het
  criminele netwerk van Delta, welk zicht en inzicht een conditio
  sine qua non is om tot ontmanteling daarvan te kunnen overgaan. Wat
  betreft de toetsing op het beginsel van subsidiariteit is hierover
  reeds opgemerkt dat zonder de informatie van informanten geen
  mogelijkheden aanwezig waren voor een opsporingsonderzoek naar
  feiten en omstandigheden als grondslag van een verdenking.
  Noot

  Over de termijn waarin de methode kon worden ingezet door het
  IRT bestond geen duidelijkheid.

  De voorzitter:
  Had het jaren kunnen duren?
  De heer Van Vondel:
  Ja, het had jaren kunnen duren. In mijn beleving had het
  zelfs nog wel vier jaar kunnen duren.
  De voorzitter:
  Vier jaar! Vier jaar er doorheen en er doorheen en er
  doorheen?
  De heer Van Vondel:
  U praat alleen maar over er doorheen en er doorheen en er
  doorheen. U vergeet even de organisatie die uiteindelijk de
  doelstelling was. U legt het middel heel zwaar uit. Ik ben het
  volledig met u eens dat het een zwaar middel is. Wij hebben dat
  echter ingezet om een hele zware mafia-organisatie onderuit te
  halen.
  Noot
  De voorzitter:
  Het punt van de hoeveelheden of de duur. Een van de runners,
  de heer Van Vondel, heeft hier eergisteren gezegd: het kon wel vier
  jaar duren. Heeft u over de duur toen iets afgesproken?
  De heer Van der Veen:
  De heer Lith en ik waren verantwoordelijk voor het proces.
  Een van de randvoorwaarden die is afgesproken, is dat er telkens en
  per geval besloten werd. Dus het was heel korte-termijnwerk. Het
  was geen carte blanche, het was geen traject, per geval en telkens
  per geval beoordeling.
  Noot

  7.4.4 Onduidelijkheden rol informant 1

  Over de precieze activiteiten van informant 1 blijven
  onduidelijkheden bestaan. Volgens Lith, Van der Veen en Langendoen
  importeerde informant 1 niet zelfstandig drugs. Hij zou slechts een
  rol gespeeld hebben bij het transport van de binnengekomen
  containers. De commissie heeft geconstateerd dat informant 1 enkele
  malen naar Zuid-Amerika is geweest. Het blijft onduidelijk wat
  informant 1 daar deed. De korpsleiding van de Amsterdamse politie
  stelde dat de informant de levensader van het Delta-onderzoek was.
  Naar het oordeel van de Amsterdamse politie was informant 1
  verantwoordelijk voor:1. de acquisitie van deals in
  Zuid-Amerika,

  2 het vervoer van de partijen verdovende middelen naar
  Nederland,
  3 de invoer in Nederland door de douane,
  4 het stashen/opslag van de partijen,
  5 de distributie van de partijen verdovende middelen in Nederland.
  Noot Volgens hoofdofficier Vrakking en commissaris Van
  Riessen had invoer slechts plaats nadat betrokkene naar
  Zuid-Amerika was geweest en het licht op groen had gezet.
  Noot Van Kastel verwoordde zijn twijfels in een notitie
  aan Van Riessen:In theorie is het mogelijk dat de informant niet
  slechts behulpzaam is bij het verkrijgen van partijen voor anderen
  doch dat hijzelf – onder regie van politie en justitie partijen
  aanschaft en doorverkoopt en zich als belangrijke zelfstandige
  binnen het criminele milieu kan manifesteren. Op die manier is hij
  in staat zijn criminele praktijken te ontplooien en zich daardoor
  te verrijken, volledig gedekt door de autoriteiten. (…) Zou het
  echt zo (kunnen) zijn dat wij politie en justitie – in dit geval
  een stimulerende invloed hebben op de criminaliteit, die wij
  vervolgens weer te vuur en te zwaard bestrijden? Ik zeg niet dat
  het zo is, maar wie overtuigt mij ervan dat het niet zo is?
  Noot CID-chef Kennemerland, Langendoen, verklaart dat de
  informant nooit zelfstandig bestellingen heeft gedaan in
  Zuid-Amerika. Langendoen stelt dat de informant slechts in
  Zuid-Amerika was om zijn rol in het traject van de verdovende
  middelen te kunnen regelen. De acquisitie zou steeds zijn uitgegaan
  van de criminele organisatie. Noot
  Het is voor de commissie onduidelijk gebleven of en in hoeverre
  informant 1 zelf een rol speelde bij de bestelling van drugs in
  Zuid-Amerika. Vanwege de feitelijk geringe controleerbaarheid en
  stuurbaarheid van deze informant valt achteraf niet meer vast te
  stellen welke activiteiten hij heeft verricht.

  De voorzitter:
  Zegt u nu dat in het IRT-traject in feite de informant
  de regie had?
  De heer Snijders:
  Dat zeg ik niet. Als ik er goed naar kijk, neig ik ernaar te
  zeggen dat er een omslagpunt is geweest en dat de
  informanten
  – ik spreek in het meervoud, want voorzover ik heb kunnen
  vaststellen, gaat het om meerdere
  informanten – ons
  aanstuurden. Laat ik volstaan met de kanttekening dat wij niet
  altijd de regie hadden.
  De voorzitter:
  Ik kom er nog op terug hoe u dat precies vaststelt. U moet
  toch iets preciezer zijn. Wat bedoelt u als u zegt: wij zijn de
  sturing kwijtgeraakt?
  De heer Snijders:
  Op het moment dat de informant zegt dat hij het op
  een bepaalde manier wil hebben – ik laat even in het midden hoe,
  want dan zitten wij erg kort op de trajecten en de handelingen die
  hij pleegt – is het al foute boel. Hij mag geen invloed hebben op
  de gebeurtenissen.
  Noot

  7.4.5 Doorgelaten softdrugs

  In totaal zijn via deze methode in de periode juli 1992 tot en
  met 1 juli 1993 vijf zendingen met drugs binnengekomen onder gezag
  van teamleider Lith en de officieren van justitie Van Riel en Van
  der Veen. Noot In totaal zijn daarbij 19.500 kilo
  softdrugs doorgelaten, waarvan 4000 kilo in beslag zijn genomen.
  Noot Na 1 juli 1993 tot en met december 1993 zijn tien
  zendingen binnengekomen. Onder verantwoordelijkheid van officier
  van justitie Van Capelle zijn ongeveer 30.000 kilo drugs op de
  markt terecht gekomen. In totaal zijn ongeveer 45.000 kilo
  softdrugs niet onderschept door het IRT. Een deel van deze 45.000
  kilo is volgens de officieren Van der Veen en Wortel weggetipt aan
  politie in het buitenland onder andere aan Isral, Denemarken en
  Litouwen. Het is onaannemelijk dat deze partijen daar ook
  daadwerkelijk in beslag zijn genomen. Er is geen enkele
  terugmelding van in het buitenland in beslag genomen partijen te
  vinden. De commissie-Wierenga maakt in haar geheime
  aanbiedingsbrief bij de geheime delen van de processen-verbaal
  expliciet melding van deze 45.000 kilo. De ministers en de
  kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn op
  de hoogte van deze aanbiedingsbrief. In het openbare rapport wordt
  geen melding gemaakt van het doorlaten van softdrugs.

  7.4.6 Harddrugs en groei-informant

  De politile en justitile leiding van het IRT, i.c. Lith en Van
  der Veen, hoopten dat het doorlaten van de partijen softdrugs tot
  gevolg had dat het vertrouwen en aanzien van informant 1 bij de
  leden van de criminele organisatie Delta zou groeien, zodat hij
  contact zou krijgen met de top van de Delta-organisatie. Met het
  doorlaten van de grote hoeveelheden softdrugs is slechts een enkele
  keer zicht geweest op leden van het driemanschap: In januari 1993
  is gesproken over de wenselijkheid om, in het geval dat de
  informant door de top van de organisatie zou worden benaderd om
  medewerking te verlenen aan een door de criminele organisatie
  voorgenomen cocane-invoer, die criminele organisatie te
  ontmantelen, onder meer door de aanhouding van de hoofdverdachten.
  In september 1993 is wederom gesproken over de mogelijkheid van een
  dergelijke situatie, die zich overigens niet eerder dan in de loop
  van 1994 zou voordoen. Noot Op 7 september 1993 werd
  door Van Capelle besloten dat proefzendingen cocane van in totaal
  100 kilo doorgelaten konden worden om zicht te krijgen op een
  mogelijke megazending van 5.000 kilo cocane waardoor de top van de
  organisatie zou kunnen worden aangehouden. Noot

  De voorzitter:
  Maar nu is er op 7 september ook weer een bijeenkomst met in
  ieder geval de heer Augusteijn. Daar wordt gesproken over uw
  toestemming om vier kleinere partijen van honderd kilo door te
  laten gaan.
  De heer Van Capelle:
  Dat is opgenomen in het CID-journaal, met een wat cryptische
  omschrijving. Er staat: afhankelijk van de omstandigheden.
  De voorzitter:
  Als u dat zelf eerder al gezegd heeft, in het gesprek van 25
  juni, als u de zaak overneemt van Van der Veen, in algemene zin en
  niet precies over de details en de uitvoering, dan kon de politie,
  de uitvoerders, er op dat moment toch van uitgaan dat u akkoord was
  gegaan met de proefzending?
  De heer Van Capelle:
  Nee, ik denk dat het anders ligt. De methode waar wij over
  spreken had betrekking op softdrugs. De bedoeling was om de
  organisatie bij wege van de invoering van een grote hoeveelheid
  harddrugs te ontmantelen. Nu hangt het er maar helemaal van af hoe
  je met een proefzending omgaat en waar die uiteindelijk terecht
  komt, of je dat traject kunt voortzetten.

  Ik zal een voorbeeld geven. Het hangt er een beetje van af hoe
  het loopt, maar je zou kunnen denken dat het een vooraankoop is. Je
  kunt de politie er dan tussen schuiven, die dan de partij in de
  markt vangt, zodat die niet het milieu in gaat.

  De voorzitter:
  Wilt u dan zeggen dat de mededeling dat toestemming is
  gegeven om vier kleine partijen van honderd kilo door te laten gaan
  onjuist is?
  De heer Van Capelle:
  Nee, die toestemming is zo niet gegeven. Er is toestemming
  gegeven om de
  informant in gesprek te laten blijven, ook
  waar het gaat om proefzendingen. Afhankelijk van de omstandigheden,
  dus afhankelijk van hoe een en ander in zijn werk gaat en vooral –
  dat staat er niet met zoveel woorden, maar het is wat daar is
  overwogen – om te voorkomen dat het in het milieu terecht kwam, was
  of je het helemaal kon afwerken.
  De voorzitter:
  In het CID-journaal staat: door laten gaan. Dan is het toch
  volstrekt duidelijk waarover het gaat? U zegt zelf dat de
  uitvoering aan de politie moet worden overgelaten en dat u er voor
  de grote lijnen bent.
  De heer Van Capelle:
  Neen, dit is iets anders dan in het voetspoor voortgaan in
  de zin dat je moet terugvallen op de grote lijnen. Dit is een
  grote-lijnbeslissing. Het kan aldus worden samengevat: de

  informant mag van mij met de criminele organisatie in gesprek
  blijven, maar ik wil tot op de laatste centimeter precies weten hoe
  het met de proefzendingen verloopt om te voorkomen dat die het
  milieu ingaan.
  De voorzitter:
  Er is een tweede deel van de bijeenkomst op 7 september
  1993. Blijkbaar was daar de teamleider niet bij, maar wel anderen
  van het team. Er is ook gesproken over 5.000 kilo cocane die
  mogelijk gepakt moeten worden. Om die te kunnen pakken moest er,
  gezien de situatie van de
  informant, een proefzending komen.
  Daarvan zei u dat u dat kon doen.
  De heer Van Capelle:
  Nogmaals, het zal aan mij liggen dat ik dit niet helemaal
  aan u duidelijk kan maken, maar het hangt ervan af hoe je die
  proefzending behandelt. U moet goed begrijpen dat als het gaat om
  het laten doorgaan van softdrugs, er op een andere manier werd
  geopereerd dan gebruikelijk is bij harddrugs. Je spreekt dan over
  een stof met een onaanvaardbaar risico voor de
  volksgezondheid.
  De heer De Graaf:
  Maar de methode was precies dezelfde.
  De heer Van Capelle:
  De methode wel, maar de manier waarop je vervolgens
  controleert waar de drugs blijven, had ik liever anders
  gezien.
  De voorzitter:
  Het was toch niet mogelijk om, met de manier waarop de
  informant werkte, de eerste partij gelijk af te vangen? Daar
  kreeg je die andere toch niet mee?
  De heer Van Capelle:
  Wij hebben dat toen niet zo uitputtend besproken. Ik herhaal
  dat bij mij voorop stond dat moest worden voorkomen dat zo maar een
  partij harddrugs in het milieu terecht zou komen. Het hangt ook van
  de omvang van de proefzending af. Een proefzending van 5.000 kilo
  cocane is ongelooflijk veel, maar een proefzending van bijvoorbeeld
  100 kilo kon op zichzelf voldoende zijn geweest, bij alle andere
  feiten waarover wij beschikten, om de organisatie te
  ontmantelen.
  De voorzitter:
  Als het bovenste niveau van die organisatie bereid was om
  zijn handen in die 100 kilo te zetten. Anders was u nog even
  ver.
  De heer Van Capelle:
  Dat is een feitelijke afweging die je op dat moment maakt.
  Hoe worden afspraken gemaakt? Welke zekerheden kun je inbouwen? Je
  kunt dit niet van tevoren met een schaartje knippen.

  Noot

  De verwachting van de direct betrokkenen was dat bij een
  megazending van 5.000 kilo de top van de criminele organisatie
  zichtbaar zou worden. Bij de zendingen softdrugs was daar geen
  sprake van geweest. Noch de leiding van het OM, noch de Amsterdamse
  korpsleiding en teamleider Van Kastel waren hiervan op de hoogte.
  Het is de commissie niet gebleken dat deze plannen zijn uitgevoerd.

  7.4.7 Oude Bildtzijl: drugs en semtex

  In augustus 1992 werd onder observatie van het IRT een container
  met in totaal vermoedelijk 2.500 kilo marihuana naar Oude Bildtzijl
  (Friesland) vervoerd. Begin november 1992 kwam in de Amsterdamse
  haven wederom een schip met 6.000 kilo marihuana aan volgens de
  bovengenoemde methode. Het transport van deze partij werd ook door
  het IRT geobserveerd. Het OT van het IRT stelde vast dat een deel
  van deze partij werd afgeleverd bij een boerderij in Oude
  Bildtzijl. Het IRT verrichtte vervolgens een inkijkoperatie in de
  schuur van de boerderij om vast te kunnen stellen of daadwerkelijk
  marihuana aanwezig was.Dit binnentreden vond plaats ter verificatie
  in verband met een voorgenomen inbeslagneming in opdracht van de
  officier van justitie Van Riel. Het binnentreden werd verricht door
  slechts n opsporingsambtenaar, die zich via een soort luik aan de
  binnenkant van de schuur zich toegang tot een soort
  zolderverdieping kon verschaffen. Direct bij binnenkomst trof deze
  opsporingsambtenaar een partij softdrugs aan in open bruine dozen,
  terwijl hij tevens een plakbandapparaat zag liggen. Gelet op zijn
  opdracht slechts te constateren of er verdovende middelen lagen
  opgeslagen in genoemde schuur en hij deze vrijwel onmiddellijk op
  een klein zoldergedeelte aantrof, heeft hij de schuur via hetzelfde
  luik onmiddellijk verlaten, waardoor de actie slechts maximaal vier
  vijf

  minuten heeft geduurd. Door de korte duur van de actie en het feit,
  dat er nagenoeg geen licht kon worden gemaakt in verband met
  ontdekking, zijn er geen andere feiten of omstandigheden
  waargenomen. Slechts het gedeelte waar de opsporingsambtenaar via
  het genoemde luik was binnengekomen, was bekeken. De rest van de
  zolderverdieping en de overige delen van de schuur, dus ook de
  begane grond werden niet bekeken, waardoor ook niet werd ontdekt,
  dat er nog meer verdovende middelen (XTC), handgranaten en
  explosief materiaal waren opgeslagen, zoals later bij
  inbeslagneming bleek. Noot IRT-officier Van Riel en
  IRT-teamleider Lith besloten dat deze partij gepakt moest worden en
  zij tipten de politie in Friesland. Deze werd echter niet
  genformeerd over de precieze achtergrond van deze tip, namelijk het
  gebruik van de Delta-methode, aangezien het hier ging om een
  gesloten CID-traject. Toen de politie van Friesland de schuur
  doorzocht, werden naast enkele tonnen drugs en een paar duizend
  XTC-pillen ook 100 kilo semtex, 25 handgranaten en andere
  springstoffen gevonden. De politie heeft nooit kunnen achterhalen
  wie de semtex daar had neergezet.

  De leiding van het IRT wilde niet bekend maken dat de partij
  Nederland binnen was gekomen als onderdeel van de Delta-methode. De
  rol van informant 1 zou op die manier aan het licht kunnen komen.
  De eigenaar van de boerderij werd eind 1993 veroordeeld tot een
  jaar gevangenisstraf. De rechtbank was toen niet op de hoogte van
  de connectie met het IRT. Na perspublicaties vroeg het OM te
  Leeuwarden Lith om een aanvullend proces-verbaal. Het hof sprak in
  hoger beroep de eigenaar van de boerderij vrij van betrokkenheid
  bij de opslag van de partij.

  7.4.8 XTC-traject

  Binnen het IRT werden nog andere onderzoeken verricht, onder
  andere naar de handel in XTC-pillen. Deze XTC-pillen werden
  verhandeld naar Engeland en Duitsland. Vanaf 1991 was binnen het
  IRT aan de orde of XTC-pillen moesten worden doorgelaten naar
  Engeland. IRT-officier van justitie Franken van Bloemendaal ging
  daarmee niet akkoord. Noot

  Het IRT ontving in november 1992 informatie van een informant
  van de CID Kennemerland over mogelijke drugstransporten naar
  Engeland door de Delta-organisatie. Het transport zou geschieden
  door middel van een geheime bergplaats in een tankauto.
  Noot Het IRT beschikte over informatie over het
  prepareren van de tankauto.

  De wijze van prepareren was buitengewoon ingenieus. Er was een
  inwendig schot aangebracht, evenals een soort luik aan de
  bovenzijde, verborgen onder een looprek aan de bovenkant van de
  oplegger. Alleen iemand met gedetailleerde informatie, die slechts
  in heel beperkte kring voorhanden was, zou de verborgen ruimte
  kunnen vinden. Noot

  In de nacht van 12 op 13 januari 1993 werd door het IRT een
  tankauto afgeleverd bij de Dienst technische operationele
  ondersteuning (DTOO) van het KLPD, waar de tankauto werd voorzien
  van een peilbaken. Noot

  De voorzitter:
  Heeft u daar toestemming voor gegeven?
  De heer Van der Veen:
  Dat is juist. Noot
  De voorzitter:
  (…) Waarom plak je een peilbaken onder een auto als er
  eigenlijk helemaal niets aan de hand is en je niets kunt
  zien?
  De heer Wortel:
  Als je informatie krijgt dat X, Y en Z met iets bezig zijn
  dat te maken heeft met harddrugs en dat er stevig wordt genvesteerd
  om iets te doen wat valt onder de wettelijke omschrijving van
  opzettelijk vervoeren, verkopen, afleveren, enz. van verdovende
  middelen, dan moet je je de vraag stellen of je dat naast je neer
  wilt leggen als zijnde onvoldoende specifiek om een redelijke
  verdenking op te baseren of dat je wilt proberen om dat uit te
  zoeken.
  Noot

  Overigens verkeerde de DTOO in Driebergen in de veronderstelling
  dat het hier om een politievoertuig van het IRT ging waarop zonder
  toestemming van een officier een peilbaken kon worden aangebracht.
  Van de door Van der Veen gegeven toestemming is in het archief van
  de DTOO niets terug te vinden. Het observatieteam van het IRT heeft
  het laden van de tankauto verschillende malen geobserveerd. In de
  periode januari 1993 tot en met mei 1993 is de tankauto acht maal
  naar Engeland en enkele malen naar Duitsland, Belgi, Frankrijk en
  Itali geweest. Het is onduidelijk of tijdens deze transporten
  steeds XTC-pillen werden vervoerd. Duidelijk is wel dat het IRT
  voldoende vermoeden had om een peilbaken te laten plaatsen. Zo is
  op 16 maart 1993 door Van der Veen expliciet toestemming gegeven om
  een transport XTC-pillen waarvan de omvang niet bekend is, door te
  laten gaan naar Engeland. In enkele transporten terug naar
  Nederland zou geld verborgen zijn in de geheime bergplaats in de
  tankauto. In april 1993 heeft zaaksofficier
  Wortel een gerechtelijk vooronderzoek geopend, mede gericht op
  XTC-transporten naar Engeland. In een overleg tussen teamleider
  Lith en de Engelse liaison-officer in Nederland in het najaar van
  1992 is de casus in zijn algemeenheid ter sprake gekomen. De
  liaison-officer stelde dat Lith alles diende te vertellen. Lith
  achtte het niet mogelijk de Engelsen op de hoogte te stellen van
  alle operationele gegevens.

  De heer Lith:
  Wij hadden regelmatig contact met de Engelse liaisons,
  alleen al geboren uit het feit dat wij die andere XTC-zaak hadden
  gehad. En ik heb op een goed moment eens gesproken met een Engelse
  liason, zoals dat ook wel met de anderen ging, over soortgelijke
  casustiek. Ik liep toen aan tegen het punt dat het rechtsstelsel
  in
  Engeland anders was als bij ons als het gaat om
  besluitvorming en hetgeen in het vermogen ligt van de officier van
  justitie en de rechterlijke macht. Heel concreet heb ik met hem
  gesproken over de vraag hoe wij dat oplossen. Uit dat gesprek is
  mij volstrekt helder geworden dat hij zei: kijk, als je zoiets zou
  hebben en je zou mij het vermoeden aanreiken dat zoiets zou
  gebeuren, dan moet ik ervoor zorgen dat er gecontroleerd en
  ingegrepen wordt, omdat dit zo past binnen ons stelsel. Dan moet ik
  u toch zeggen dat dit niet paste in de methodiek van bestrijding
  van georganiseerde criminaliteit waarin je probeert niet alleen de
  kilo’s en de kerels te pakken maar ook om het gehele traject er uit
  te lichten.
  Noot

  Bij een XTC-transport in mei 1993 naar Engeland is de chauffeur van
  de tankauto gearresteerd en is de vrachtwagen in beslag genomen. In
  de dubbele wand van de tankauto bevonden zich anderhalf miljoen
  pillen XTC. De chauffeur had de tankauto steeds op een bepaalde
  plaats moeten achterlaten op de avond voorafgaand aan zijn reis
  naar Engeland. In de tankauto werd tevens geld (miljoenen) van
  Engeland naar Nederland gebracht. De chauffeur is veroordeeld tot
  langdurige gevangenisstraf.

  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Wortel. Ik wil nog een vraagje stellen over het
  eventueel tippen van de Engelse politie. U zegt: naar mijn beste
  weten is er niet getipt. Ik meen mij goed te herinneren, dat de
  heer Vrakking hier heeft verklaard, dat u tegen hem gezegd heeft:
  er moet wel iemand de Engelsen getipt hebben. Staat u nog bij dat u
  dat tegen de heer Vrakking heeft gezegd?
  De heer Wortel:
  Er is een misverstand ontstaan. Ik heb gezegd: de
  rijksrechercheurs houden mij dingen voor die ik als schrikbarend
  wil omschrijven, maar het gaat daarbij uitdrukkelijk om
  aanwijzingen die zij tegenkomen, maar waarvoor ze nog bevestigingen
  moeten vinden. Ik weet tot op de dag van vandaag niets anders dan
  wat ik u zoven verteld heb.
  De heer Rouvoet:
  U hebt nooit het vermoeden uitgesproken: er zal wel getipt
  moeten zijn?
  De heer Wortel:
  Nee. Noot De commissie beschikt niet over
  gegevens dat vanuit Nederland de Engelse politie is getipt over de
  transporten. De loods waar de chauffeur is gearresteerd werd al
  geobserveerd door de Engelse politie omdat zij politie vermoedde
  dat gestolen goederen waren opgeslagen en werden verkocht. De
  chauffeur zou op de hoogte zijn geweest van het feit dat hij in de
  tankauto XTC-pillen vervoerde. Over het XTC-traject werden
  verschillende kamervragen gesteld. Op 26 oktober 1994 stelden de
  kamerleden Kalsbeek, Dittrich, Korthals en Soutendijk de vraag of
  met medeweten van het IRT grote hoeveelheden marihuana, XTC en
  amfetamine naar Groot-Brittanni zijn vervoerd zonder dat de Engelse
  politie of justitie daarvan op de hoogte waren gebracht. Ten
  behoeve van de beantwoording van deze vragen stuurden de officieren
  van justitie Van der Veen en Wortel ambtsberichten aan de minister
  van Justitie. De ambtsberichten bleven beperkt tot oppervlakkige en
  tactische antwoorden teneinde te voorkomen dat alsnog de veiligheid
  van personen in gevaar zou komen. Noot
  De voorzitter:
  Met zo’n peilbaken erbij kom je toch eerder in de richting
  van een verdenking?
  De heer Van der Veen:
  Ja, natuurlijk, dat is logisch.
  De voorzitter:
  Die was in de beantwoording van die twee XTC-vragen als het
  ware mijlenver weg?
  De heer Van der Veen:
  Er was geen verdenking, tot op het laatste moment
  niet.
  De voorzitter:
  Maar in ieder geval was er toch meer dan een vaag
  vermoeden.
  De heer Van der Veen:
  Ja, meer dan een vaag vermoeden. Noot Op 28
  november 1994 vond een bespreking plaats tussen minister van
  Justitie Sorgdrager, procureur-generaal Van Randwijck, officier van
  justitie Van der Veen en het hoofd directie politie van het
  ministerie van Justitie, Wooldrik. Noot In deze
  bespreking gaf Van der Veen aan dat bij verschillende transporten
  XTC-pillen en marihuana doorgelaten waren. Van der Veen stelde dat
  de informatie niet kon worden doorgegeven aan de Engelsen,
  aangezien sprake was van 00-informatie. De veiligheid van de
  informant zou daardoor in gevaar komen. Op dat moment was de
  informant echter al afgebouwd. Van der Veen vermeldde niet dat de
  tankauto
  was voorzien van een peilbaken. Van der Veen meldde ook niet dat er
  al een gerechtelijk vooronderzoek was geopend. Noot De
  minister van Justitie antwoordde op 12 december 1994 aan de Kamer
  dat het onjuist is te stellen dat grote hoeveelheden XTC, marihuana
  en amfetamine onder verantwoordelijkheid van het IRT naar Engeland
  zijn vervoerd zonder dat de politie of justitie van dat land
  daarvan op de hoogte is gebracht. De minister benadrukte dat nadere
  gegevens de veiligheid van informanten in gevaar konden brengen.
  Noot Op 16 december 1994 stelden de kamerleden Kalsbeek,
  Scheltema, Korthals en Soutendijk andermaal de vraag of sprake is
  geweest van medeweten van het IRT over de invoer van drugs naar
  Engeland. De kamerleden waren van oordeel dat onvoldoende
  informatie was verstrekt en stelden nieuwe vragen. Noot
  De minister van Justitie antwoordde nu als volgt:Het begrip
  medeweten kent verschillende gradaties, zoals zeker weten, redelijk
  vermoeden en vaag vermoeden. Van zekere weten of van feiten en
  omstandigheden die een redelijk vermoeden van schuld konden
  rechtvaardigen was bij de door de vragenstellers bedoelde
  drugstransporten naar Groot-Brittanni geen sprake. Wel beschikt het
  IRT over informatie die een vaag vermoeden opleverde. Deze
  informatie was echter van dien aard dat het onvoldoende was voor
  een verdenking ex artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering.
  Aangezien het in de onderhavige gevallen dus ging om
  strafvorderlijk niet hanteerbare gegevens, zijn de Britse
  autoriteiten niet over deze mogelijk drugstransporten door het IRT
  of het OM op de hoogte gesteld. Noot
  De heer Rouvoet:
  Ik wil vaststellen, uit het antwoord van de minister, dat
  zij zegt dat in de tweede serie antwoorden wordt gesproken van
  medeweten en dat dit een toch wel heel juridisch begrip is. Zij had
  daar een ander woord voor moeten kiezen, zegt zij.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Het woord medeweten stond in de vragen. Je gaat het dan heel
  juridisch behandelen.
  De heer Rouvoet:
  U gaat er in het antwoord op in. Er was niet meer dan sprake
  van een vaag vermoeden. Nu zegt u dat het toch wel wat meer was dan
  dat.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Het was wel wat meer dan een vaag vermoeden.
  De heer Rouvoet:
  Er was meer dan een vaag vermoeden bij de politie over wat
  er aan de hand was?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja. Medeweten is misschien wat sterk gezegd. Ik had de term
  vaag vermoeden niet gebruikt.
  Noot

  Zaaksofficier Wortel gaf in oktober 1995 te kennen, dat de minister
  van Justitie daarmee een onjuist antwoord aan de Kamer gaf:Aan de
  Kamer is een bericht gestuurd waarin alleen staat dat wij
  onvoldoende aanleiding hadden gehad om de Britten te waarschuwen.
  Dat heeft de minister ook de Kamer meegedeeld. Op zichzelf
  beschouwd is dat natuurlijk onjuist. Er waren voldoende
  aanwijzingen, nog afgezien van de vertrouwelijke informatie. Gezien
  is destijds dat de trailer in een loods van onze verdachten heeft
  gestaan. Vervolgens is er schimmig mee gereden, inclusief een
  oponthoud op een parkeerplaats waar ook n van de verdachten in
  diens eigen auto verscheen. Noot

  Hoofdofficier Vrakking verklaarde in zijn verhoor voor de
  commissie het volgende:

  De heer Vrakking:
  Ik heb van de heer Wortel een bericht gekregen waarin hij
  mij heeft uitgelegd hoe het zat. Die XTC is willens en wetens tot
  waarschijnlijk drie keer toe naar het Verenigd Koninkrijk gevoerd.
  (…)
  De voorzitter:
  Weet u om welke hoeveelheden het gaat? Heeft uw
  zaaksofficier u dat verteld?
  De heer Vrakking:
  Dat heb ik gevraagd. Waarschijnlijk ging het drie keer om
  1,5 miljoen pillekens. En de laatste keer zat er nog behoorlijk wat
  cocane bij.
  De voorzitter:
  Om hoeveel geld ging dat?
  De heer Vrakking:
  Tientallen miljoenen. Noot Zaaksofficier van
  justitie Wortel nuanceerde de verklaring van zijn
  hoofdofficier:
  De voorzitter:
  Maar uw hoofdofficier heeft hier meerdere keren verklaard
  dat het ging om anderhalf miljoen pillen.
  De heer Wortel:
  Daar is een misverstand gerezen. Van de laatste rit weten
  wij wat er in zat. Overigens heb ik daar zelf een fout gemaakt. In
  het bericht aan de hoofdofficier heb ik geschreven dat het ging om
  anderhalf miljoen pillen en een kilo coke. Dat was een fout in mijn
  herinnering. Het ging niet om coke, maar om 154 kilo MDA. Over
  eerdere ritten van de auto kunnen wij niet zeggen of er iets mee
  vervoerd is en, zo ja, wat. Wij weten dat eenvoudigweg niet.

  Noot

  Naar aanleiding van zijn openbare verhoor door de commissie schreef
  Wooldrik een nota aan de minister van
  Justitie, waarin hij stelde dat de Kamer op twee punten mogelijk
  onjuist is ingelicht: het peilbaken op de tankauto en de
  mogelijkheid de Engelse autoriteiten in te lichten. Noot
  Van der Veen vertelde het ministerie van Justitie niet dat op basis
  van inlichtingen van een informant een peilbaken was aangebracht.
  Tevens meldde hij niet dat er een gerechtelijk vooronderzoek was
  geopend en daarmee sprake was van een verdenking van een strafbaar
  feit.

  De voorzitter:
  Mijnheer Wooldrik ik wil u nog kort vragen over het punt van
  de mogelijke XTC-transporten naar
  Engeland
  De heer Wooldrik:
  Daar begon u mee, voorzitter.
  De voorzitter:
  …aangezien hier enige getuigen verklaard hebben dat er
  verscheidene transporten hebben plaatsgevonden en de heer Vrakking
  noemt meer dan 1 miljoen pillen. Vervolgens is ons gebleken dat er
  sprake is geweest van een geplaatst peilbaken in die bewuste auto
  waarmee die transporten gedaan zijn. Die informatie hadden wij nog
  niet toen wij u de vorige keer daarover bevroegen. Blijft u bij het
  punt dat u, c.q. de minister, in feite genoeg wist om te antwoorden
  zoals er geantwoord is? Dat er dus in feite van medeweten geen
  sprake kon zijn?
  De heer Wooldrik:
  Ik blijf bij de uiteenzetting die ik u de vorige keer heb
  gegeven, voorzitter.
  De voorzitter:
  Maar toen heeft u ons niet verteld dat er een peilbaken was
  aangebracht.
  De heer Wooldrik:
  Maar dat was ook niet de informatie waarover de minister
  beschikte.
  De voorzitter:
  Maar beschikte u daarover?
  De heer Wooldrik:
  U moet goed onderscheiden wat er vorig jaar november aan de
  hand van kamervragen aan informatie is binnengekomen bij mij en wat
  ik mijn minister heb geadviseerd te antwoorden. Daar zat dat
  element van het peilbaken niet bij.
  De voorzitter:
  Dat wist zij toen niet?
  De heer Wooldrik:
  Dat wist zij niet. Op basis van de gegevens die wij toen
  hadden, is de Kamer genformeerd. Inmiddels blijkt dat er, zo
  begrijp ik uit informatie die later is binnengekomen, wel degelijk
  een peilbaken op was aangebracht. Dat hadden wij toen ook graag
  willen weten.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat nu?
  De heer Wooldrik:
  Omdat ons dat verteld is door de behandelend officier van
  justitie.
  De voorzitter:
  Dat was de heer…?
  De heer Wooldrik:
  De heer Van der Veen.
  De voorzitter:
  En wanneer heeft hij u dat verteld?
  De heer Wooldrik:
  Ik meen in de zomer.
  De voorzitter:
  Maar dat had u dan toch op 11 september aan de commissie
  kunnen vertellen?
  De heer Wooldrik:
  Ik?
  De voorzitter:
  Ja. Omdat wij u vroegen…
  De heer Wooldrik:
  Het kan ook zijn dat het na 11 september geweest is. Dat is
  ook mogelijk. In ieder geval…
  De voorzitter:
  Wanneer heeft u nu gehoord van dat peilbaken?
  De heer Wooldrik:
  Ja, onlangs heb ik daarvan gehoord.
  De voorzitter:
  Maar wanneer dan?
  De heer Wooldrik:
  Het kan ook in de maand september geweest zijn. Maar ik heb
  mij niet geprepareerd op dat dossier. Dat wilde ik aan het begin al
  zeggen. Dus ik zal nog wel voor u nagaan wanneer ik iets wist. Hoe
  belangrijk is dat nu eigenlijk?
  De voorzitter:
  Maar heeft u, nadat wij u op dit punt bevraagd hadden, toch
  actie ondernomen?
  De heer Wooldrik:
  Nou, actie ondernomen. Er is uiteraard nog weer enige
  ontwikkeling geweest. De minister wilde er ook meer over weten. Ik
  heb in ieder geval na 11 september een gesprek gehad met de heer
  Van der Veen over onder andere dit geheel…
  De voorzitter:
  Na 11 september?
  De heer Wooldrik:
  Ja, na 11 september, ook naar aanleiding van het onderzoek
  van de rijksrecherche dat zich ook hierop richt. Toen heeft de heer
  Van der Veen mij verteld, dat hij het element van het peilbaken
  niet in november van het vorige jaar aan de minister en aan mij en
  aan de heer Van Randwijck die er toen ook bij was, heeft
  verteld.
  De voorzitter:
  En waarom niet?
  De heer Wooldrik:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Omdat hij meende dat het om een gesloten CID-traject ging
  waar…
  De heer Wooldrik:
  Ik heb begrepen dat hij dat bij u heeft verklaard.
  De voorzitter:
  Is de minister, doordat dit feit niet aan de minister gemeld
  is, daardoor volledig genformeerd geweest?
  De heer Wooldrik:
  De minister, zo heb ik begrepen, had dat vorig jaar graag
  willen weten en ik zelf eerlijk gezegd ook wel.
  De voorzitter:
  Had u de minister dan anders geadviseerd over het
  antwoord?
  De heer Wooldrik:
  Dat kan ik achteraf niet meer beoordelen. Ik denk dat de
  strekking van de antwoorden overigens hetzelfde zou zijn geweest,
  namelijk dat er onvoldoende reden was om de Engelse autoriteiten te
  informeren. Want dat was de vraag.
  De voorzitter:
  Heeft u inmiddels al opgehelderd of er wel of niet een
  politietip is gegeven?
  De heer Wooldrik:
  Wij hebben nog eens gekeken of er van Engelse zijde over die
  zaak nog rechtshulpverzoeken bij Nederland zijn binnengekomen. Dat
  is inderdaad het geval. Naar aanleiding van het Engelse optreden
  hebben wij een rechtshulpverzoek gekregen waarin zij verzochten om
  bij de Nederlandse verdachte huiszoeking te doen en nog een aantal
  andere huiszoekingen in verschillende plaatsen in Nederland. Uit de
  uiteenzetting van de feiten die de Engelsen ons hebben gegeven,
  blijkt eigenlijk het volgende. De Engelsen hadden gewoon een eigen
  informatietraject. Die zaten als het ware op de kant van de Engelse
  afnemers. Die groepering hadden zij in beeld. Zij hadden

  observatie op een loods en daar is die vrachtauto toen
  ingereden. De Engelsen hebben een half uur gewacht, zo blijkt uit
  hun feitelijke weergave. Ze zijn toen naar binnen gegaan en zij
  hebben vervolgens de mensen aangehouden. Inmiddels waren de
  goederen waar het om ging, al uitgepakt. De politie hoefde dus de
  geheime bergplaats niet meer te zoeken want die was al bekend: de
  spullen lagen als het ware op de grond. Dat is de informatie die
  wij van de Engelsen hebben gekregen.
  Noot

  Naar aanleiding van de nota van Wooldrik stuurde de minister van
  Justitie op 10 oktober 1995 een vertrouwelijke brief aan de
  voorzitter van de Tweede Kamer. Zij bracht daarin naar voren dat
  deze nieuwe informatie mogelijk een ander licht werpt op de in de
  kamervragen aan de orde gestelde kwestie. Noot

  De voorzitter:
  Wij hebben in het verhoor met de heer Van der Burg
  hedenochtend aan de orde gehad een vertrouwelijke brief die u
  gestuurd heeft ter beantwoording van vragen over de XTC-lijn. Daar
  zijn wij in de verhoren verschillende keren op ingegaan. Denkt u nu
  dat u de Kamer onvolledig heeft genformeerd?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik denk dat naar wat ik toen wist, dat ik de Kamer toen op
  grond van mijn wetenschap goed heb genformeerd. Naar wat ik nu
  weet, weet ik dat het niet helemaal klopt.
  De voorzitter:
  Dat het niet klopt, dat het niet helemaal klopt?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee.
  De voorzitter:
  Wat klopt er niet?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Er wordt het woord medeweten gebruikt. Er wordt gesproken
  van een verdachte in de zin van artikel 27 Sv. Ik denk dat die
  beide elementen niet beantwoord hadden moeten worden zoals gebeurd
  is.
  De voorzitter:
  Wat is er volgens u wel gebeurd?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik denk dat je wel had kunnen spreken van een verdachte in
  de zin van artikel 27 Sv en dat het medeweten zo ontzettend
  juridisch is geformuleerd, achteraf bezien, dat ik dat wat meer in
  gewone-mensentaal had neergezet.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken