• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 8.1 Inleiding

  8 INFORMATIEHUISHOUDING

  8.1 Inleiding

  8.1.1 Omschrijving informatiehuishouding

  Het kenmerk van elke opsporingsmethode is het verzamelen van
  informatie. Informatiehuishouding heeft betrekking op de opslag,
  het beheer en de verstrekking van politiegegevens, ongeacht de
  wijze van vergaring. Politiegegevens zijn bovenal tot een persoon
  herleidbare gegevens.

  Uiteraard kunnen ten behoeve van de opsporing ook registers van
  voorwerpen worden aangelegd. Deze registraties bevatten wel altijd
  gegevens, die tot individuele personen herleidbaar zijn. Aangezien
  opsporing en vervolging uiteindelijk altijd gericht is op een
  concrete (rechts)persoon zullen ook de (registers met in eerste
  instantie) niet-persoonlijke gegevens, toch gerelateerd kunnen
  worden aan een bepaalde persoon. In dit hoofdstuk wordt in de
  eerste plaats – kort – aandacht geschonken aan het strafdossier.
  Daarna worden de registers behandeld. In de eerste plaats die
  beheerst worden door de Wet politieregisters (WPoIR), vervolgens de
  door de politie onderhouden registers, waarop de Wet
  persoonsregistraties (WPR) van toepassing is. Tot slot de voor de
  opsporing en vervolging van belang zijnde registers van de
  bijzondere opsporingsdiensten. Bij deze onderscheiden
  verschijningsvormen wordt achtereenvolgens onderzocht de aanleg van
  het register en de opslag van gegevens, het beheer van het register
  en de gegevensverstrekking. Vanzelfsprekend wordt het onderzoek
  beperkt tot die registers, die blijkens de bevindingen van de
  commissie van belang zijn voor de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit. De registers van de criminele inlichtingendienst
  (CID-register) zullen de meeste aandacht krijgen. Afzonderlijke
  aandacht zal worden besteed aan de verstrekkingen van gegevens uit
  opsporingsregisters ten behoeve van bestuurlijke maatregelen om
  criminaliteit en verwevenheid tussen legale en criminele
  activiteiten tegen te gaan (bestuurlijke rechtshandhaving).
  Gegevensverstrekking in het kader van internationale samenwerking
  tussen staten wordt behandeld in hoofdstuk 10.

  8.1.2 Het strafdossier

  De voornaamste gegevensverzameling in de strafvorderlijke fase
  is het strafdossier, de stukken van het geding. Dit bevat
  processen-verbaal van politie, waarin eigen bevindingen gerelateerd
  worden en de verbalen inhoudende de verhoren van personen.
  Daarnaast bevinden zich in het dossier verslagen van deskundigen,
  uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en andere
  openbare registers, alsmede de formele stukken van het eigenlijke
  geding. Bij de laatste categorie moet gedacht worden aan de
  dagvaarding, aan de zitting voorafgaande vorderingen van het
  openbaar ministerie en verzoeken van de verdediging, alsmede de
  rechterlijke beslissingen daarop en voorts de verslagen van
  handelingen van de rechter(-commissaris). Het strafdossier is niet
  zo zeer een opsporingsmethode of -middel als wel het resultaat van
  de inspanningen van de opsporingsinstanties en het openbaar
  ministerie om tot veroordeling van een bepaalde persoon te geraken.
  De functies van het strafdossier en de zich daarin bevindende
  processen-verbaal zijn de rechter in staat te stellen het onderzoek
  op de terechtzitting nader te structureren, een bijdrage te leveren
  aan de beantwoording van de vraagpunten van de artikelen 348 en 350
  Wetboek van Strafvordering (de kwesties waarover in het geding een
  beslissing moet worden genomen, en voor zover het betreft de
  processen-verbaal met name de bewijsvraag), alsmede controle uit te
  oefenen op rechtmatigheid van de opsporings- en
  vervolgingshandelingen.

  Krachtens artikel 152 Sv is elke opsporingsambtenaar verplicht
  ten spoedigste proces-verbaal op te maken van het door hem
  opgespoorde strafbare feit en van hetgeen door hem tot opsporing is
  verricht of bevonden. De processen-verbaal worden opgemaakt op
  ambtseed (artikel 153, eerste lid Sv). Voorts behoren de opgemaakte
  processen-verbaal onverwijld te worden gezonden aan de hulpofficier
  van justitie, die deze eveneens onverwijld doet toekomen aan de
  officier van justitie (artikel 156, eerste lid Sv). Voor de
  bijzondere opsporingsambtenaren geldt hetzelfde met uitzondering
  van de opsporingsambtenaren bij ‘s Rijks belastingen. Zij sturen de
  processen-verbaal naar het (ressortelijk) bestuur van ‘s Rijks
  belastingen (artikel
  80, tweede lid Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)).
  Behoudens het geval dat dwangmiddelen zijn toegepast, doet het
  bestuur van ‘s-Rijks belastingen de processen-verbaal slechts
  toekomen aan de officier van justitie, indien het vervolging
  wenselijk acht.

  In de praktijk worden niet alle processen-verbaal aan het
  openbaar ministerie gezonden, en voor zover zij wel worden
  ingezonden gebeurt dat niet altijd onverwijld. De inzending
  geschiedt pas als het onderzoek is afgerond, of in een fase
  verkeert dat een beslissing van het openbaar ministerie nodig is.
  Dit laatste is doorgaans het geval bij toepassing van
  dwangmiddelen, staande houden en aanhouding alsmede het ophouden
  voor verhoor niet meegerekend. Bovendien zal alleen dan
  proces-verbaal worden opgemaakt indien de bevindingen relevant zijn
  voor de zaak. Relevant zijn ook de voor de verdachte ontlastende
  bevindingen. Noot

  Het hof te Amsterdam in zijn arrest van 9 juni 1994 (NJ 1994,
  710) geeft dezelfde uitleg aan de relevantie: naast de
  bewijsvoering, dient ook ontlastend materiaal te worden vastgelegd,
  en indien zulks wordt nagelaten kan dit leiden tot
  niet-ontvankelijkheid indien de verdachte door dat verzuim in zijn
  verdediging is geschaad. In zijn arrest van 4 februari 1993
  Noot heeft het hof Amsterdam de in de zaak verrichte
  pseudo-koop activiteiten en undercover-operaties niet relevant
  geacht. Noot In dat arrest overwoog het hof dat het
  standpunt dat opsporingsambtenaren gehouden zijn tot het opmaken
  van proces-verbaal van iedere opsporingshandeling, zonder meer op
  straffe van niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie bij
  achterwege laten daarvan, in zijn algemeenheid geen steun vindt in
  het recht. Het hof merkt daarbij op dat het niet opmaken van
  processen-verbaal of het achterwege laten van inzending aan het
  openbaar ministerie zou kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid van
  het openbaar ministerie in zijn vervolging, indien zulks zou
  geschieden met de uitsluitende bedoeling opsporingsactiviteiten aan
  controle te onttrekken. In de zaak Henk R. deed die situatie zich
  voor, aldus hetzelfde gerechtshof, en werd het openbaar ministerie
  niet-ontvankelijk verklaard (Hof Amsterdam 1 december 1994, NJ
  1995, 159).

  Naar aanleiding van de zaak Giessen Nieuwkerk heeft de
  toenmalige minister van Justitie in 1929 bij circulaire van 20
  december 1926 de aanwijzing gegeven dat alle opgemaakte
  processen-verbaal in een zaak in het strafdossier moeten worden
  opgenomen. De officier van justitie is verantwoordelijk voor de
  samenstelling van het strafdossier. Het staat de rechter niet vrij
  om stukken uit het dossier te verwijderen, bijvoorbeeld op verzoek
  van de verdediging omdat het daarin vervatte bewijsmateriaal
  onrechtmatig zou zijn verkregen. De rechter kan natuurlijk wel
  verlangen dat aanvullend materiaal aan het dossier wordt
  toegevoegd. De verdediging kan aan de rechter materiaal ter voeging
  bij de stukken overhandigen.

  De rechter hoeft in het vonnis geen verantwoording af te leggen
  voor het al dan niet gebruiken van bepaalde stukken. Dit is slechts
  anders indien in strijd met een daartoe strekkend verweer, bepaald
  bewijsmateriaal toch gebruikt wordt.

  In de opsporingspraktijk maakt de politie van meer vormen van
  verslaglegging gebruik. Als het gaat om stukken ten behoeve van de
  vervolging, wordt in ieder geval de vorm van het proces-verbaal
  gekozen. Heeft de verslaglegging een ander doel, dan kan in
  bepaalde gevallen worden volstaan met een journaal of een rapport.
  Het journaal wordt vooral gebruikt om de elkaar opvolgende
  handelingen vast te leggen; een rapport voor de vastlegging en
  overdracht van inlichtingen. Deze andere vormen van verslaglegging
  voldoen in zoverre aan de vereisten van een proces-verbaal dat zij
  doorgaans wel op ambtseed zullen worden opgemaakt. Ten aanzien van
  het vereiste dat in het proces-verbaal zoveel mogelijk
  uitdrukkelijk de redenen van wetenschap worden opgenomen, schieten
  de andere vormen van verslaglegging weleens te kort. In de
  proactieve fase bestaat geen wettelijke plicht tot het opmaken van
  proces-verbaal. Immers, er is nog geen strafbaar feit gepleegd dat
  opgespoord en vervolgd zal gaan worden. Proactieve opsporing is
  echter wel strafrechtelijk onderzoek, zij het dat het (nog) geen
  plaats in het Wetboek van Strafvordering heeft gevonden. Daarvoor
  dienen derhalve oplossingen te worden gevonden die passen in het
  bestaande wettelijk stelsel en in ieder geval daarmee niet in
  strijd zijn, aldus – alweer – het Amsterdamse gerechtshof (10
  januari 1995, NJ 1995, 254). In deze laatste uitspraak stelt het
  hof wel vast dat de rechter in staat moet worden gesteld de
  toepassing van bevoegdheden, waarbij inbreuk wordt gemaakt op
  rechten en vrijheden van – al dan niet verdachte – burgers, te
  toetsen. Dit geldt voor proactief optreden niet anders. In casu
  achtte het hof dat voldoende deugdelijk aantekening is gehouden
  door vastlegging in dagrapporten en journaals, op grond waarvan
  nader gerapporteerd kon worden en het hof voldoende inzicht meende
  te hebben om genoemde toets uit te voeren. Het hof acht het te
  billijken dat eerst na aandringen van de verdediging de
  verbaliseringsplicht in volle omvang is nageleefd, omdat ten tijde
  van het onderzoek de toepasselijke rechtsregels voor de proactieve
  fase in grootschalige strafrechtelijke onderzoeken niet in alle
  opzichten duidelijk zijn. De Hoge Raad overweegt in het arrest
  inzake Charles Z. van 19 december 1995 dat, hoewel een wettelijke
  voorziening ten aanzien van de verslaglegging van handelingen in de
  proactieve fase ontbreekt,
  verslaglegging in enigerlei vorm nochtans niet achterwege mag
  blijven. Ingeval een (tactisch) opsporingsonderzoek volgt zal bij
  het opmaken van de processen-verbaal op de voet van artikel 152 Sv
  immers zonodig moeten kunnen worden teruggegrepen op hetgeen
  voorafgaand aan het opsporingsonderzoek is verricht en bevonden.
  Voorts geldt ook hier dat, indien de rechter in het eindonderzoek
  nadere opheldering verzoekt omtrent bepaalde feiten en
  omstandigheden, doeltreffend moet kunnen worden gereageerd.
  Uitgangspunt voor de te volgen verslaglegging is dat de rechter in
  het eindonderzoek, overeenkomstig de aan een eerlijk proces te
  stellen eisen, in staat zal moeten zijn de rechtmatigheid van het
  onderzoek te toetsen en zich een oordeel te vormen over de
  betrouwbaarheid van de resultaten van dat onderzoek. In eerste
  instantie ligt toetsing van de in deze te volgen gedragslijn
  krachtens artikel 13 Politiewet bij de officier van justitie. Naast
  de verzameling van processen-verbaal van de opsporingsambtenaren
  ontstaat na de vordering gerechtelijk vooronderzoek ook een dossier
  dat door de rechter-commissaris wordt opgebouwd. De
  processen-verbaal van de onderzoekshandelingen en de beslissingen
  van de rechter-commissaris worden integraal aan het zaaksdossier
  toegevoegd. De rechter-commissaris heeft – net als tijdens de
  opsporingsfase de officier van justitie – de bevoegdheid om
  bepaalde stukken tijdelijk aan de verdediging te onthouden. Van die
  onthouding dient aan de verdachte kennis te worden gegeven. Deze
  kan daartegen een bezwaarschrift indienen. Na sluiting van het
  gerechtelijk vooronderzoek gelden de beperkingen op de inzage niet
  meer (zie de artikelen 30-34 Sv). In de zaken, waarin een
  gerechtelijk vooronderzoek loopt ligt de zeggenschap over de
  verstrekking van informatie uit de stukken niet bij het openbaar
  ministerie, maar bij de rechter-commissaris. In grote zaken, waarin
  meer gerechtelijke vooronderzoeken lopen, is het de bevoegdheid van
  de rechter-commissaris om stukken over en weer in de dossiers te
  voegen. Zeker als ook gerechtelijke vooronderzoeken tegen onbekende
  verdachten zijn ingesteld – en in deze NN-GVO’s lopen vaak taps –
  is de positie van de rechter-commissaris cruciaal voor de interne
  openbaarheid, aangezien de verdediging veelal geen weet heeft van
  die onderzoeken.

  8.1.3 Persoonsgegevens en privacybescherming

  In de betekenisartikelen van de onderscheiden privacywetten en
  -reglementen wordt het begrip persoonsgegeven gedefinieerd
  als een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke
  persoon (artikel 1 Wet persoonsregistraties (WPR)). De definitie in
  het Europees dataverdrag luidt: Personal data means any information
  relating to an identified or identifiable individual.
  Noot De vertaling luidt: iedere informatie betreffende
  een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  Noot Dit is een ruime omschrijving. Sommige gegevens
  zijn naar hun aard persoonsgegevens. Maar ook andere gegevens zijn
  als zodanig aan te merken, het gaat daarbij om gegevens die
  bepalend kunnen zijn voor hoe iemand in het maatschappelijk verkeer
  wordt beoordeeld of behandeld. Elk gegeven dat over een bepaalde
  persoon informatie kan verschaffen, geldt derhalve als
  persoonsgegeven. Elk bestand van gegevens, waarin zulke gegevens
  zijn opgenomen valt, voor zover het om de persoonsgegevens gaat,
  onder de werking van de privacywetten.

  Het klassieke – al in de wetgeschiedenis gebruikte – voorbeeld
  hiervan is de op naam van de kentekenhouder geregistreerde gegevens
  omtrent voertuigen in het kentekenregister. Het gaat niet alleen om
  de aard van het gegeven, maar ook om de samenhang waarin het
  gegeven voorkomt. De combinatie van gegevens kunnen tot personen
  herleidbare informatie leiden. Voor de toepasselijkheid van de
  privacywetgeving is niet van belang of daadwerkelijk de herleiding
  tot een bepaalde persoon plaats vindt. Het gaat immers om de
  herleidbaarheid. Of van het laatste sprake is hangt af van de
  mogelijkheden waarover de houder of beheerder in de zin van
  expertise, technische faciliteiten en dergelijke beschikt, alsmede
  de beschikbaarheid van aanvullende informatie. Daarbij moet bedacht
  worden dat spontane herkenning, vergelijking van gegevens of
  koppeling aan gegevens eveneens zouden kunnen leiden tot
  herleiding. De zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vergt dat de
  registratiehouder of -beheerder zich ervan rekenschap geeft, dat de
  herleidbaarheid in geval van verstrekking van een gegeven zich ook
  kan voordoen bij de ontvanger. Of sprake is van een
  persoonsregistratie hangt af van de samenhang tussen de gegevens in
  een verzameling en de systematische toegankelijkheid daarvan.
  Noot

  Een bijzondere categorie gegevens zijn de zogenaamde
  gevoelige gegevens. Dit zijn de gegevens waaruit ras,
  politieke overtuiging, godsdienst of andere levensbeschouwing
  blijkt, alsmede die welke betrekking hebben op seksualiteit of
  intiem levensgedrag en persoonsgegevens van medische,
  psychologische, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aard (artt. 6
  Europees Dataverdrag, 7 WPR en 5 WPolR). Noot Deze
  gegevens kunnen naar hun aard iemands persoonlijke levenssfeer
  diepgaand raken. Ook hier geldt dat onder omstandigheden ook die
  gegevens als gevoelig moeten worden aangemerkt, die zelf niet de
  informatie bevatten, maar waaruit dergelijke informatie
  rechtstreeks kan worden afgeleid wanneer zij worden vastgelegd.
  Ingevolge artikel 6 Europees Dataverdrag mogen deze gegevens
  slechts geautomatiseerd verwerkt worden, indien het nationale recht
  passende waarborgen ter zake biedt. Wat onder passende waarborgen
  dient te worden verstaan vermeld het verdrag niet. De Wet
  persoonsregistraties verlangt wel nadere regelgeving voor de
  opneming van dergelijke gegevens in een bestand. Deze is gegeven in
  het Besluit gevoelige gegevens (Stb. 1993, 158). Daarin is per type
  gevoelige gegevens vastgesteld in wat voor soort registratie deze
  mogen worden vastgelegd, onder de voorwaarde dat opneming hetzij
  noodzakelijk dan wel onvermijdelijk is voor het doel van de
  registratie, hetzij met toestemming van de betrokkene
  geschiedt.
  In de Wet politieregisters is vastgelegd dat niemand
  geregistreerd mag worden vanwege zo’n gegeven, maar eenmaal
  geregistreerd, kan opneming van zo een gevoelig gegeven
  plaatsvinden, indien dat onvermijdelijk is voor het doel van het
  register (artikel 5 WPolR.).

  Voorts kent de Wet politieregisters nog het begrip
  antecedenten. Antecendenten zijn ook gevoelige gegevens en
  betekenen kortweg, dat tegen een bepaalde persoon een
  proces-verbaal is opgemaakt. Daarnaast wordt de verzending daarvan
  naar het openbaar ministerie aangegeven, alsmede het daaraan
  toegekende parketnummer en de beslissing van het openbaar
  ministerie of de rechter over de aangelegenheid waarop het
  proces-verbaal betrekking heeft (artikel 1 onder e WPolR.
  jo 2 Besluit Politieregisters (BPolR)). Teneinde de
  verstrekking van antecedenten aan de verdachte geregistreerde in
  verband met lopend onderzoek achterwege te kunnen laten, wilde de
  minister van Justitie een onderscheid maken tussen
  processen-verbaal ter zake van ambtshandelingen, waarbij uit de
  aard van die ambtshandeling vloortvloeit dat deze geheim gehouden
  moet worden. Op advies van de Registratiekamer is in plaats van dat
  onderscheid in de definitie het element dat de verdachte over het
  strafbare feit moet zijn gehoord, opgenomen. Noot
  Rechtspersonen genieten niet de bescherming van de
  privacywetgeving. Iets anders is dat registratie van rechtspersonen
  tevens gegevens herleidbaar tot natuurlijke personen –
  functionarissen van die rechtspersonen – kan bevatten. In zoverre
  is een registratie van rechtspersonen onder omstandigheden ook een
  persoonsregistratie.

  De opneming in een register van gegevens die tot een natuurlijke
  individuele persoon zijn te herleiden vormt doorgaans een inbreuk
  op het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
  de betrokken geregistreerde (artt. 8, tweede lid EVRM en 10
  Grondwet). In aanvulling op het EVRM formuleert het Europees
  Dataverdrag beginselen ter bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer voor zover het betreft geautomatiseerde
  gegevensbestanden.

  De belangrijkste daarvan zijn dat de gegevens:
  a. op eerlijk en rechtmatige wijze dienen te worden verkregen en
  verwerkt; b. worden opgeslagen voor bepaalde legitieme doelen en
  niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met die
  doeleinden;

  c. toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn,
  uitgaande van de doelen waarvoor ze worden opgeslagen;
  d. nauwkeurig zijn en zo nodig, worden bijgewerkt en
  e. worden bewaard in zodanige vorm dat de betrokkene hierdoor niet
  langer te identificeren is dan strikt noodzakelijk is voor het doel
  waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  Voorts dienen de gegevens afdoende beveiligd te zijn tegen
  toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies en
  ongeoorloofde toegang, wijziging of verspreiding. De betrokkene
  moet kunnen kennisnemen van het bestaan van de registratie en
  zonder al te bezwarende voorwaarden uitsluitsel kunnen krijgen of
  over hem gegevens in de registratie zijn opgenomen. Hij dient in
  staat gesteld te worden – behoudens enkele toegelaten
  uitzonderingen – kennis te nemen van de gegevens en in het
  voorkomende geval die gegevens te doen verbeteren of uitwissen. Een
  ieder dient een rechtsmiddel ter beschikking te staan als aan een
  verzoek tot het verkrijgen van uitsluitsel, kennisneming of
  verbetering geen gevolg wordt gegeven. Tot slot dient het nationale
  recht te voorzien in sancties en rechtsmiddelen ter zake van
  schending van bepalingen waarmee uitvoering wordt gegeven aan deze
  grondbeginselen van gegevensbescherming. De in politieregisters
  opgenomen personen en organisaties hoeven niet per se veroordeelden
  of verdachten te zijn. Noot In tactische onderzoeken
  kunnen tijdelijke registers worden aangelegd (artikel 8
  WPolR.), waarin alle in het onderzoek op enigerlei wijze naar voren
  komende personen kunnen worden opgenomen. Ook een CID-subject is
  niet per definitie verdachte in de zin van artikel 27, eerste lid
  Wetboek van strafvordering. Een CID-subject kan immers ook zijn een
  persoon of organisatie ten aanzien van wie redelijkerwijs kan
  worden vermoed
  dat hij of zij als verdachte betrokken zal
  worden
  bij enig misdrijf met het oog waarop een CID-register is
  aangelegd (artikel 1 sub c CID-regeling 1995). Dit geldt in nog
  sterkere mate voor de grijze-veld-subjecten
  en de in de CID-bestanden opgenomen contacten van
  CID-subjecten.

  8.1.4 Verschijningsvormen van voor opsporing van belang zijnde
  registers

  Politieregisters

  De Wet politieregisters is van toepassing op alle registers die
  worden aangelegd in het kader van de in artikel 2 Politiewet 1993
  omschreven politietaak. Noot Deze taakomschrijving omvat
  de daadwerkelijk handhaving van de rechtsorde en hulpverlening. De
  rechtshandhaving valt te onderscheiden in de strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde en handhaving van de openbare orde. De
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is onderdeel van de
  strafrechtelijke rechtshandhaving.

  In het opsporingsonderzoek wordt een onderscheid gemaakt in open
  trajecten – tactisch onderzoek – en gesloten trajecten –
  CID-matig-onderzoek. De gesloten trajecten, die zich zowel in de
  voorfase als in een open (tactisch) traject kunnen voordoen, zijn
  niet bedoeld om geopenbaard te worden aan verdediging en rechter.
  Dit heeft gevolgen voor de wijze van verslaglegging van de daarbij
  gehanteerde opsporingsmiddelen en de opslag en verstrekking van de
  aldus verkregen gegevens.

  De CID-regeling en daarbij horende privacy-reglementen voorzien
  in het bestaan van vier politieregisters bij elke Regionale
  criminele inlichtingendienst en vijf registers bij de Nationale
  criminele inlichtingendienst van de Divisie CRI van het Korps
  landelijke politiediensten (KLPD). Het betreft in de eerste plaats
  het CID-register, hierin zijn de CID-subjecten opgenomen.
  Voor rechtspersonen is een afzonderlijk register, het
  CID-subjecten-rechtspersonenregister, ingesteld. Daarnaast
  bestaan regionale en landelijk
  grijze-veld-subjectenregisters voor natuurlijke en voor
  rechtspersonen. De Nationale criminele inlichtingendienst (NCID)
  heeft daarnaast een verwijzingsindex voor geregistreerde
  CID-subjecten in alle vier de categorien, de
  CID-subjecten-index. In het vorige hoofdstuk is het
  Meldpunt ongebruikelijke transacties al besproken. De wet
  bepaalt dat het door het meldpunt te houden register een register
  is in de zin van de Wet politieregisters (artikel 4, eerste lid
  MOT).

  In tactisch onderzoek zullen de werkzaamheden veelal worden
  gerelateerd bij proces-verbaal. In het bedrijfsprocessensysteem
  voor de recherche zit een module voor processen-verbaal. Deze
  module geldt als een politieregister. De recherche kan overigens
  ook voor elk onderzoek n of meer tijdelijke registers aanleggen
  (artt. 13 WPolR. en 8 BPolR.). Het voor een (tactisch) onderzoek
  aanleggen van een tijdelijk register is slechts een door de wet
  geboden mogelijkheid en zeker geen verplichting. Noot
  Voor een gewoon rechercheonderzoek wordt doorgaans geen tijdelijk
  register geopend. Aangiften worden aangemaakt in een module van het
  bedrijfsprocessensysteem en worden automatisch genummerd. Een
  vervolg proces-verbaal wordt niet in het bedrijfsprocessensysteem
  gemaakt maar in een normaal tekstverwerkingsprogramma. Van de
  afgesloten processen-verbaal worden HKS-registratieformulieren
  gemaakt en aldus in het Herkenningsdienstssysteem (HKS) verwerkt.
  In Amsterdam worden de hard kopie van de processen-verbaal tien
  jaar bewaard en daarna vernietigd. Vanaf 1987 worden de Amsterdamse
  verbalen op microfilm gezet. Wat daarvan de bewaartermijn is, is
  niet helemaal duidelijk. De Archiefwet is op deze stukken van
  toepassing.

  Voorts onderhoudt de politie enkele registers met tactische
  gegevens afzonderlijk van het bestand of het dossier van het
  onderzoek, waarin ze zijn vergaard. Dit betreft onder meer het
  Opsporingssysteem (OPS), het Herkenningsdienstsysteem en
  Centrale verwijzingsindex
  (HKS/CVI) en het Nationaal
  Schengen informatiesysteem
  (NSIS). Daarnaast bestaan landelijke
  bestanden met vingerafdrukken (HAVANK), foto’s en DNA-profielen. In
  de regio’s zijn registers aangelegd ter zake van fraudebestrijding,
  beperking besturen motorrijtuigen, inbraakbestrijding,
  internationale rechtshulp politie, jeugd- en zedenzaken,
  milieudelicten, overvallenbestrijding, opkopers en
  helingbestrijding, permanent autoteam, schietwapenincidenten
  register, vandalismebestrijding, en verdovende middelen.

  Volledigheidshalve zal de Wet op de justitile documentatie en
  het daarin geregelde Algemeen documentatieregister worden genoemd.
  Voor de opsporing heeft dit een marginaal belang, al is het wel de
  enige volledige bron van iemands justitile antecedenten. Het is
  niet in het onderzoek van de commissie betrokken. Eveneens blijven
  buiten beschouwing het bij dezelfde wet geregelde strafregister en
  de regeling inzake de verklaring omtrent het gedrag.

  Registers van politie vallend onder de Wet
  persoonsregistraties

  Naast de taken uit de Politiewet 1993 heeft de politie bij
  bijzondere wetten andere taken toebedeeld gekregen.
  Hoewel de taken door de reguliere politie worden uitgevoerd, zijn
  zij niet direct te herleiden tot de politietaak, zoals omschreven
  in artikel 2 Politiewet 1993. Als meest sprekende voorbeelden
  gelden de Vreemdelingenwet (Vw), de Wet wapens en munities (WMM),
  de Wegenverkeerswet (WVW) en de Wet administratiefrechtelijke
  handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). Ook op de gebieden van de
  horeca en het milieu heeft de politie meer taken dan de
  strafrechtelijke handhaving van omvangrijke regelgeving. Voor de
  uitvoering van die taken zijn registers aangelegd. Sommige daarvan
  kunnen een rol spelen bij de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit. Daarbij valt te denken aan het Vreemdelingen
  administratiesysteem (VAS), en het register van vergunninghouders
  voor vuurwapens. Deze registers vallen niet onder het regime van de
  Wet politieregisters, maar onder de Wet persoonsregistraties danwel
  worden zij beheerst door een eigen bij of krachtens de wet
  vastgestelde regeling (artikel 2, tweede lid WPR). De Werkgroep
  gegevensbestanden geeft een overzicht van de instanties die voor de
  opsporing van belang zijnde registraties houden. Noot
  Andere persoonsregisters vallend onder de WPR

  De Wet persoonsregistraties heeft betrekking op alle
  persoonsregistraties die worden gevoerd door het bedrijfsleven en
  op de persoonsregistraties die worden gevoerd op het gebied van de
  overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de maatschappelijke
  dienstverlening (ook wel te onderscheiden in de publieke en
  semi-publieke sector). Noot

  Als voorbeeld van registraties, gevoerd door het bedrijfsleven
  kunnen worden genoemd: registraties van verzekeringsmaatschappijen,
  banken, het Bureau Kredietregistratie Tiel, de PTT,
  expertisebureaus,
  garagebedrijven/autoverhuurbedrijven/auto-importeurs, de NV
  Databank Woerden, beveiligingsdiensten van particuliere
  instellingen/bedrijven, woningbouwcorporaties en reis- en
  luchtvaartmaatschappijen. De registraties op het gebied van de
  overheid zijn te verdelen in drie categorien, te weten:
  registraties van de bijzondere opsporings- (en controle)diensten
  (AID, ECD, FIOD, Douanerecherche, Milieubijstandsteam e.d.),
  registraties van geprivatiseerde opsporingsdiensten
  (bedrijfsverenigingen, BUMA/STEMRA, spoorwegpolitie, stichting
  havenbeveiligingsdienst, luchthavenpolitie e.d.) en registraties
  bij de reguliere politie (zie hiervoor, onder 1.4.2).

  Veel persoonsregistraties kunnen voor de opsporing van belang
  zijn. Voor zover het betreft particuliere registraties zijn deze
  behandeld in hoofdstuk 6 overige
  informatie-inwinning. De registers van de bijzondere
  opsporingsdiensten zijn geen registers in de zin van de Wet
  politieregisters. Het zijn registers in de zin van artikel 17 Wet
  persoonsregisteraties. Bijzondere opsporingsdiensten werken
  ingevolge artikel 11 Politiewet 1993 met de politie samen. De
  verstrekking van informatie vanuit de bijzondere opsporingsdiensten
  aan de politie geschiedt op grond van artikel 18, derde lid Wet
  persoonsregistraties. De verstrekking van gegevens door de politie
  aan buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van een
  publiekrechtelijk lichaam is geregeld in artikel 14 Wet
  politieregisters. Enkele registers zijn niet ten behoeve van de
  opsporing aangelegd, maar voor het toezicht op de naleving van de
  regelgeving. Het register levert echter wel een bijdrage aan de
  opsporing van strafbare feiten betreffende de regelgeving waarvoor
  het register is aangelegd, maar kan eveneens inzicht verschaffen in
  andere strafbare feiten. De Inlichtingendienst van de belastingen
  is primair gericht op de richtige heffingen, draagt bij aan de
  opsporing van belastingdelicten, maar kan eveneens inzicht geven in
  witwassen, herkomst van gelden en uitgaven betreffende bijvoorbeeld
  drugdelicten. Hetzelfde kan gezegd worden voor vergelijkbare dienst
  bij de douane, het Douane informatie centrum (DIC).

  Register van de Binnenlandse veiligheidsdienst

  De Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) heeft tot taak het
  verzamelen van gegevens omtrent organisaties en personen welke door
  de doelen die zij nastreven, danwel door hun activiteiten
  aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar
  vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde,
  danwel voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van de
  staat (artikel 8, tweede lid onder a Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten (WIV)). De minister van Binnenlandse Zaken
  stelt in overeenstemming met de minister van Justitie regels vast
  omtrent het beheer van de verzameling van persoonsgegevens die door
  de BVD wordt gehouden (artikel 16, derde lid WIV). Op basis hiervan
  is de Privacyregeling BVD tot stand gekomen. Noot Deze regeling
  onderscheidt drie typen registraties (artikel 2). Naast de
  registraties bij de BVD (BVD-registraties) is ze ook van toepassing
  op de gegevensverzameling door ambtenaren als bedoeld in artikel 18
  WIV. Dit zijn de registraties ten behoeve van de BVD gehouden bij
  de politile inlichtingendienst (PID) (tegenwoordig: RID) en de
  registraties ten behoeve van de BVD gehouden bij de
  grensbewakingsambtenaren. Deze twee decentrale registraties worden
  PID-registraties en grensbewakingsregistraties genoemd.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken