• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 8.2 Aanleg registers en opslag gegevens

  8.2 Aanleg registers en opslag gegevens

  8.2.1 Juridische grondslag

  Wet politieregisters

  Een politieregister mag slechts aangelegd worden voor een
  bepaald doel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de goede
  uitvoering van de politietaak. Daarnaast mag een register slechts
  die gegevens bevatten die rechtmatig zijn verkregen en noodzakelijk
  zijn voor het doel (artikel 4 WPolR). Opneming van gevoelige
  gegevens, zoals gegevens betreffende godsdienst of
  levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit, intiem
  levensgedrag, medische en psychologische kenmerken, is in beginsel
  niet toegestaan (artikel 5, eerste en tweede lid WPolR).
  Registratie van personen wegens die gegevens is, zoals
  gezegd, nooit toelaatbaar. Is echter de betreffende persoon reeds
  op grond van een niet-gevoelig kenmerk – bijvoorbeeld het
  aangemerkt zijn als verdachte – geregistreerd dan is het opnemen
  van gevoelige gegevens toegestaan, mits het reglement uitdrukkelijk
  de mogelijkheid opent en opneming van het gegeven voor het doel van
  het register onvermijdelijk is (artikel 5 WPolR. j0
  artikel 3 BPolR.). Daarenboven geldt dat gegevens omtrent ras
  alleen mogen worden opgenomen, indien het onvermijdelijk is met het
  oog op identificatie van de geregistreerde of voor de juiste
  beoordeling van een strafbaar feit en het rasgegeven het
  slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft danwel
  indien het onvermijdelijk is met het oog op de verlening van hulp
  door de politie (artikel 3, tweede lid BPolR.).

  Voor elk register wordt een reglement vastgesteld na overleg met
  het gezag dat verantwoordelijk is de uitvoering van de politietaak
  ten dienste waarvan het register is aangelegd. Het register treedt
  niet inwerking, alvorens een exemplaar van het reglement wordt
  gedeponeerd bij de Registratiekamer en openbaar wordt gemaakt. Voor
  de effectuering van wijziging of intrekking van het reglement
  gelden dezelfde voorwaarden (artikel 9 WPolR.).

  Voor een tijdelijk registers gelden deze voorwaarden voor
  inwerkingtreding niet. Een tijdelijk register kan worden aangelegd
  voor de uitvoering van de politietaak in een bepaald geval (artikel
  13 WPolR). Daarbij valt te denken aan een concreet
  opsporingsonderzoek of een deel daarvan, zoals een buurtonderzoek,
  financieel of fenomeenonderzoek. Voor inwerkingtreding is voldoende
  dat het doel met inbegrip van een nauwkeurige omschrijving van het
  bepaalde geval wordt vastgelegd evenals de datum waarop met de
  aanleg begonnen wordt. Binnen een week moet het bestaan van het
  register ter kennis worden gebracht van het gezag en de
  Registratiekamer. De overige voorwaarden gelden niet voor een
  termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag dat met de aanleg
  van het register is begonnen. Die termijn kan door het bevoegd
  gezag telkens voor ten hoogste zes maanden worden verlengd als het
  doel waarvoor het register is aangelegd ernstig in gevaar wordt
  gebracht door bekendmaking en ter inzagelegging van het reglement.
  Van elke beslissing tot verlenging van de termijn wordt melding
  gedaan aan de Registratiekamer. Wel dient in geval van verlenging
  de beheerder binnen de eerste termijn van zes maanden een regeling
  te treffen ten aanzien van de zaken, die in het reglement behoren
  te worden vastgelegd (artikel 8, derde lid BPolR.). Met dit laatste
  is in materile zin aan de reglementsplicht voldaan. In hoeveel
  gevallen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot verlenging
  is niet bekend. In 1992 en 1993 zijn in totaal 667 tijdelijke
  registers bij de Registratiekamer gemeld. In 1994 waren dat 438.
  Van deze aangemelde tijdelijke registers had ruim n vijfde
  betrekking op onderzoek naar verdovende middelen. Noot
  In het jaarverslag over de periode 1992-1993 spreekt de
  Registratiekamer het vermoeden uit dat, ondanks de stijging in het
  aantal meldingen van tijdelijke registers, nog lang niet alle
  tijdelijke registers worden gemeld. Noot

  In het reglement moet de werking van het register zijn
  beschreven en de verstrekkingen, waaronder begrepen de
  rechtstreekse toegang, zijn geregeld. Wordt het register door meer
  korpsen gevoerd dan wordt de beheerder aangewezen. Voorts bevat het
  reglement een duidelijke regeling van de volgende onderwerpen:

  • doel van het register;
  • categorin van personen over wie gegevens worden
   opgenomen;
  • de soorten van de over de te registreren personen op te nemen
   gegevens;
  • de gevallen waarin opgenomen gegevens worden
   verwijderd;
  • de vernietiging van verwijderde gegevens;
  • de eventuele verbanden tussen het register en andere
   gegevensverzamelingen;
  • de wijze waarop geregistreerden kennisneming en verbetering van
   de over hen opgenomen gegevens kunnen verkrijgen;

  register;
  – de bevoegdheid tot het invoeren en wijzigen van gegevens in,
  alsmede het verwijderen van gegevens uit het
  bevoegdheden;
  – aanwijzing van een gemandateerde beheerder met een omschrijving
  van de daaruit voortvloeiende Voor registraties, die bij veel
  korpsen voorkomen is het vaststellen van zogenaamde
  modelregistraties zinvol. – aanwijzing van degene(n) die belast
  zijn met de dagelijkse leiding.
  De Registratiekamer heeft blijkens haar jaarverslag 1994 voor 33
  modelreglementen voor politieregisters een verklaring afgegeven dat
  het model naar haar oordeel in overeenstemming is met het bepaalde
  bij of krachtens de Wet politieregisters. Na afgifte van de
  verklaring door de Registratiekamer wordt het model in de
  Staatscourant gepubliceerd. De beheerder kan aan de
  Registratiekamer meedelen overeenkomstig welk model het reglement
  is vastgesteld. In dat geval hoeft hij niet over de afzonderlijke
  bepalingen in het reglement – bijvoorbeeld het mogelijk maken van
  koppelingen – vooraf de Registratiekamer te horen en evenmin een
  exemplaar van het reglement aan de Registratiekamer te zenden. De
  Registratiekamer heeft zich intensief bemoeid met de vaststelling
  van de modelreglementen.

  Voor de volgende opsporingsregisters zijn
  modelprivacyreglementen in de Staatscourant geplaatst:
  CID-register, het frauderegister, beperking besturen
  motorrijtuigen, graffitiebestrijding, grijze-veld-register,
  herkenningsdienstsysteem, inbraakbestrijding, internationale
  rechtshulp politie, jeugd- en zedenzaken, milieudelicten,
  overvallenbestrijding, opkopers en helingbestrijding, permanent
  autoteam, processen-verbaal en rapporten, schietwapenincidenten
  register, vandalismebestrijding, en verdovende middelen. Totaal is
  voor 34 reglementen de verklaring van modelreglement afgegeven.
  Blijkens het jaarverslag van de Registratiekamer over 1994 zijn 445
  politieregisters bij haar aangemeld. Noot

  Ingevolge artikel 4, eerste lid Wet Melding Ongebruikelijke
  Transacties is het door het meldpunt te houden register een
  register in de zin van de Wet politieregisters.

  CID-regeling 1995

  Een bijzondere soort politieregister is het CID-register. De
  CID-en hebben tot taak het bevorderen van de opsporing en het
  voorkomen van misdrijven die gezien hun ernst of frequentie, danwel
  het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige
  inbreuk op de rechtsorde maken (artikel 2, eerste lid CID-regeling
  1995). Voorts verzamelt de CID informatie met het oog op de
  opsporing van natuurlijke en rechtspersonen, die zich aan
  bovengenoemde misdrijven schuldig maken of hebben gemaakt, danwel
  over hen van wie redelijkerwijs vermoed kan worden dat zij als
  verdachten bij dergelijke misdrijven betrokken zullen worden. Ook
  het inwinnen van gegevens omtrent de financile situatie van
  bovengenoemde personen behoort tot de taak van de CID (artikel 2,
  eerste lid CID-regeling 1995). Het doel waarvoor CID-registers
  worden aangelegd is in deze taakomschrijving gelegen.

  Een CID-subject is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
  als verdachte betrokken is, of naar redelijkerwijs kan worden
  vermoed als verdachte betrokken zal worden bij enig misdrijf met
  het oog waarop een CID-register is aangelegd (artikel 1 sub c
  CID-regeling 1995). Deze definitie is meer omvattend dan de
  definitie gegeven in artikel 1 onder c BPolR, nu hierin tevens de
  rechtspersoon is betrokken. Overigens noemde de CID-regeling 1986
  wel al uitdrukkelijk de rechtspersoon in de definitie van
  CID-subject (artikel 1 onder c CID-regeling 1986). Blijkens de
  artikelsgewijze toelichting van de Nota van toelichting bij het
  Besluit politieregisters is, behoudens een vereenvoudiging ten
  aanzien van het begrip verdachte, de definitie uit de CID-regeling
  1986 overgenomen.

  De heer Rouvoet:
  Het CID-regime kan toch niet verschillend zijn voor 25 of 26
  regio’s? Wij hebben ons er toen over verbaasd – nu komt dat weer
  even boven – dat er uiteindelijk niet tot eenduidige criteria te
  komen valt. Je kunt je daar nog een zekere locatie-invulling bij
  voorstellen.
  De heer Patijn:
  Het criterium van het CID-subject is zacht. Wij
  hebben hard gewerkt om het dicht te timmeren. Het netto resultaat
  is dit. Aan de andere kant was er altijd een informatiebehoefte. De
  politie had het al opgeschreven. Je moest dus criteria hebben. Die
  hebben wij niet harder gekregen dan wat er nu ligt. Vervolgens is
  er geen procedure aan toegevoegd voor wie er beslist over de
  toepassing van een criterium. Die ontbreekt. Het gebeurt onder het
  gezag van het openbaar ministerie. Ik denk dat het openbaar
  ministerie daarop zal moeten worden aangesproken. In overleg met
  mensen van het openbaar ministerie bestond begrip voor de
  mogelijkheid, dat het openbaar ministerie per nieuw

  CID-subject, in het midden latend wat je met de 60.000 die er
  uit het verleden nu zijn doet, zelf per individueel geval de
  beslissing neemt of iemand als zodanig moet worden aangemerkt,
  gegeven de rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien. Dat zou dus een
  procedurele waarborg zijn die er in het verleden niet was. Ik denk
  niet dat je alle 60.000 bestaande

  CID-subjecten kunt nalopen. Ik denk wel dat het goed is, dat een
  officier met de bevoegdheid om inzage in de CID-registers te nemen,
  eens een steekproef kan doen, waarbij hij vaststelt wat te dol is,
  wie eruit moet of erin mag. Als hij op die manier voor de
  bestaande
  CID-subjecten zijn verantwoording neemt, moet hij
  daarvoor

  kunnen staan. Noot
  Regelmatig kwamen en komen tips binnen bij de CID-en over personen,
  die niet aan het criterium van CID-subject voldeden, of althans van
  wie dit (nog) niet kon worden vastgesteld. Voor de opslag van dit
  type informatie is een nieuwe mogelijkheid geopend door middel van
  een zogenaamde grijze-veld-register. Noot De
  doelstelling van dit register is het beantwoorden van de vraag of
  de desbetreffende persoon als CID-subject kan worden aangemerkt.
  Als niet binnen zes maanden kan worden vastgesteld dat iemand moet
  worden aangemerkt als CID-subject, moeten de betreffende gegevens
  uit het register worden verwijderd (artikel 18, eerste lid
  CID-regeling 1995). De verwijderde gegevens behoren direct te
  worden vernietigd, tenzij deze in samenhang met andere gegevens
  voldoende grond vormen om de geregistreerde als CID-subject aan te
  merken. In dat geval kunnen de gegevens in het CID-registers worden
  opgenomen. De gegevens uit het CID-register worden verwijderd na
  verloop van vijf jaar na datum van de laatste opname van een
  gegeven. Voorts dient het register ten minste eenmaal per jaar te
  worden gecontroleerd of gegevens niet behoren te worden verwijderd
  en terstond vernietigd, omdat deze gegevens niet langer
  noodzakelijk zijn voor het doel van het register (artikel 9, tweede
  lid CID-regeling 1995 en 7, eerste en tweede lid
  model-privacyreglement CID).

  Voor alle CID-registers en grijze-veld-registers zijn
  modelprivacyreglementen vastgesteld. Noot Alle
  CID-eenheden hebben deze modellen overgenomen. Overigens, zo blijkt
  uit de toelichting bij de CID-regeling 1995, zijn veel bepalingen
  uit de regeling ontleend aan het model-privacyreglement, om de
  uniformiteit en zorgvuldigheid in de omgang met de veelal zachte en
  gevoelige gegevens nog meer dan voorheen te waarborgen.
  Noot

  Wet Persoonsregistraties

  De Wet persoonsregistraties heeft betrekking op alle
  persoonsregistraties die worden gevoerd door het bedrijfsleven en
  de (semi-)overheid. Dit geldt niet voor gegevensverzamelingen die
  naar hun aard voor persoonlijk gebruik bestemd zijn, registraties
  die berusten in een archiefplaats, politieregisters en registers
  van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, alsmede de registers
  krachtens de Kieswet en openbare registers die bij de wet zijn
  ingesteld (artikel 2 WPR juncto artikel 2 WPolR).

  Een persoonsregistratie in de zin van de WPR mag slechts
  aangelegd worden voor een bepaald doel waartoe de houder (degene
  die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie) een belang moet
  hebben. Het doel van de aan te leggen registraties mag –
  vanzelfsprekend – niet in strijd zijn met wet, openbare orde of
  goede zeden (artikel 4 WPR). Daarnaast geldt voor door de overheid
  aan te leggen registraties de aanvullende voorwaarde dat de aanleg
  noodzakelijk moet zijn voor een goede vervulling van de taak
  van de houder (artikel 18, eerste lid WPR).

  Zo houdt de Algemene Inspectiedienst (AID) het register
  Opsporing, waarin opsporingsgegevens worden opgeslagen. De noodzaak
  voor de aanleg van dit register ligt in de primaire taak van de
  AID: het ondersteunen van het beleid van de minister van Landbouw,
  natuur en visserij door middel van controle en opsporing. Een
  persoonsregistratie in de zin van de WPR mag slechts
  persoonsgegevens bevatten die rechtmatig zijn verkregen en in
  overeenstemming zijn met het doel waarvoor de registratie is
  aangelegd (artikel 5 WPR). Voor de registraties van de publieke en
  semi-publieke sector wordt de extra eis gesteld dat slechts die
  gegevens mogen worden vastgelegd die noodzakelijk zijn voor een
  goede taakvervulling (artikel 18, tweede lid WPR). Gegevens
  betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
  gezindheid, seksualiteit of intiem levensgedrag, alsmede
  persoonsgegevens van medische, psychologische, strafrechtelijke of
  tuchtrechtelijke aard, de zogenaamde gevoelige gegevens, mogen
  slechts in beperkte mate en in overeenstemming met de noodzaak
  daartoe worden vastgelegd. Zo mogen gegevens betreffende iemands
  seksualiteit en intiem levensgedrag bijvoorbeeld slechts worden
  opgenomen ten behoeve van instellingen of voorzieningen voor
  gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, en alleen voor
  zover deze gegevens patinten of clinten betreffen (artikel 7,
  eerste lid WPR jo artikel 5 Besluit gevoelige gegevens).
  Een van de doelstellingen van de WPR is dat houders van
  persoonsregistraties zelf maatregelen nemen ter waarborging van de
  persoonlijke levenssfeer van het individu. De houders van
  registraties op het particuliere terrein worden geacht een
  gedragscode op te stellen. Hieronder verstaat de wet een besluit
  van een of meer organisaties, representatief voor de sector waarop
  het besluit betrekking heeft (artikel 15 jo artikel 1
  WPR), welk besluit regels of aanbevelingen moet omvatten die zijn
  gesteld in het belang van de bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer. Noot Persoonsregisters in de private sector
  behoeven geen reglement. De registraties in de publieke sector
  behoeven wel een reglement. Het reglement, alsmede iedere wijziging
  en intrekking daarvan, wordt openbaar gemaakt en ter inzage gelegd.
  Een exemplaar wordt aan de Registratiekamer
  gezonden (artikel 17 WPR).
  In het reglement moet de werking van het register zijn beschreven.
  Het reglement bevat in elk geval een duidelijke regeling van de
  volgende onderwerpen:

  • doel van de registratie;
  • categorin van personen over wie gegevens worden
   opgenomen;
  • de soorten van de over de te registreren personen op te nemen
   gegevens en de wijze waarop deze worden verkregen;
  • de gevallen waarin opgenomen gegevens worden
   verwijderd;
  • de categorin van personen en instanties, waaraan gegevens uit
   de registratie worden verstrekt;
  • de soorten van gegevens die worden verstrekt;
  • rechtstreekse toegang tot de registratie;
  • de eventuele verbanden tussen het register en andere
   gegevensverzamelingen;
  • de wijze waarop geregistreerden kennisneming en verbetering van
   de over hen opgenomen gegevens kunnen verkrijgen;

  verkrijgen;
  – de wijze waarop geregistreerden mededeling van verstrekking van
  hun betreffende gegevens kunnen ledenbestanden, bestanden ten
  behoeve van communicatie en dergelijke registraties. – de
  hoofdlijnen van het beheer van de registratie De reglementsplicht
  geldt niet voor financile administraties,

  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Artikel 15 WIV biedt een ruime grondslag voor
  gegevensverzameling door de cordinatoren en het hoofd van dienst.
  Ze zijn bevoegd zich voor het verkrijgen van gegevens te wenden tot
  andere overheidsorganen, overheidsdiensten of ambtenaren, en voorts
  tot een ieder die geacht wordt gegevens te kunnen verstrekken. Deze
  bevoegdheidsregeling lijkt niet zonder meer een verplichting te
  bevatten voor de personen tot wie de BVD zich richt. De bevoegdheid
  lijkt te zwak geformuleerd om wettelijke regelingen inzake
  privacybescherming buiten werking te stellen.

  Het eerste lid van artikel 16 WIV geeft een grondslag voor
  verzameling, registratie en verstrekking aan derden van
  persoonsgegevens. Verzameling, registratie en verstrekking van
  dergelijke gegevens kan slechts plaatsvinden, voorzover dat
  noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de wet omschreven
  taken (artikel 8 WIV). Het is overbodig op te merken dat het kader
  waarbinnen de genoemde activiteiten mogen worden verricht nogal
  ruim is.

  De registraties van en ten behoeve van de BVD kunnen alleen
  worden aangelegd indien zulks noodzakelijk is voor de goede
  uitvoering van de aan de dienst opgedragen taken en voor een
  bepaald doel (artikel 4 Privacyreglement BVD). De registraties
  kunnen uitsluitend gegevens bevatten die rechtmatig zijn verkregen
  en die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het register is
  aangelegd (artikel 6, eerste lid Privacyreglement BVD). Een
  registratie kan slechts gegevens bevatten over personen, die
  aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar
  vormen voor de democratische rechtsorde, danwel voor de veiligheid
  of andere gewichtige belangen van de staat, alsmede personen naar
  wie een veiligheidsonderzoek is ingesteld, of over wie door andere
  inlichtingen- of veiligheidsdiensten informaties zijn ingewonnen.
  Voorts kunnen personen worden geregistreerd van wie gegevens in een
  bepaald geval of soorten van gevallen noodzakelijk zijn ter
  ondersteuning van een goede taakuitvoering door de BVD en personen
  in dienst van of in dienst geweest bij de BVD (artikel 5
  Privacyreglement BVD).

  De BVD registraties kennen geen reglement, maar een geschrift,
  waarin is vastgelegd:

  • het doel van de registratie;
  • de categorin van personen over wie gegevens kunnen worden
   opgenomen;
  • de soorten van gegevens die over de te registreren personen
   kunnen worden opgenomen;
  • de termijn gedurende welke gegevens kunnen blijven
   vastgelegd;
  • de regeling van het recht op kennisneming en verbetering voor
   wat betreft de personeels- en salarisregistraties ten dienste van
   het interne beheer van de BVD. Het hoofd van de dienst draagt zorg
   voor de geheimhouding van dit geschrift (artikel 9 Privacyreglement
   BVD).

  Het bestaan van het geschrift is voorwaarde voor de
  inwerkingtreding van de registratie, tenzij dringende redenen van
  staatsveiligheid onmiddellijke ingebruikneming vereisen (artikel 8
  derde lid Privacyreglement BVD ).

  8.2.2 Feitelijke toepassing

  Politieregisters

  De door elke politiefunctionaris te (laten) bevragen
  registers zijn het Opsporingssysteem (OPS), het
  Herkenningsdienstsysteem en Centrale verwijzingsindex
  (HKS/CVI), het Nationaal Schengen informatiesysteem (NSIS),
  het Kentekenregister (KTR) en het computersysteem
  Landelijke informatiesystemen (LIST). Deze registers zijn
  met uitzondering van het kentekenregister politieregisters.
  Noot Het opsporingssysteem – het
  opsporingsregister – is een databank waarin signaleringen zijn
  opgenomen van:

  • gezochte personen (inclusief gevarenklasse);
  • personen voor wie een bepaalde aandachtvestiging
   geldt;
  • personen aan wie de rijbevoegdheid is ontzegd;
  • ontvreemde/vermiste voertuigen.

  Het opsporingsregister is een database met volledige gegevens,
  terwijl tevens een bestand van zogenaamde sleutelgegevens is
  opgebouwd.
  Het herkenningsdienstsysteem is een regionaal systeem en
  heeft een informatiebestand waarin gegevens worden opgeslagen
  over:

  • processen-verbaal van misdrijven;
  • personen;
  • aangiften;
  • koppeling van personen en aangiften;
  • opgeloste zaken;
  • processen-verbaal opgemaakt tegen verdachten;
  • gegevens over vermiste personen.

  De in het bestand opgenomen gegevens over personen die eerder met
  politie en justitie in aanraking zijn gekomen zijn:

  • volledige personalia;
  • bijnaam, roepnaam en aliassen;
  • verblijfplaats of schuiladres;
  • signalementen, waaronder bijzondere kenmerken (bijvoorbeeld
   tatoeages);
  • antecedenten;
  • gebruikte modi operandi;
  • namen van vroegere mededaders, medeplichtigen en
   helers;
  • bepaalde indicaties, zoals vuurwapengevaarlijkheid en
   harddruggebruiker. De centrale verwijzingsindex (CVI) is een
   landelijk informatiebestand waarin de kerngegevens uit de regionale
   HKS-bestanden over geregistreerde personen zijn opgenomen. De
   plaatsing van de HKS-gegevens in de CVI geschiedt automatisch. De
   zoekmogelijkheden in de CVI op personen kan op naam, voornaam,
   voorletter en geboortedatum. De zoekmogelijkheden op
   processen-verbaal van aangiften zijn de delictskenmerken en
   serienummers. De CVI geeft aan in welke regio de betrokken personen
   of goederen geregistreerd staan. De bevraging van de HKS geschiedt
   via het landelijke politiedatacommunicatienetwerk (PODACS),
   waardoor alle HKS-informatie uit het gehele land voor alle
   regiokorpsen beschikbaar is. Het Nationaal Schengen
   informatiesysteem
   is een gevolg van de Uitvoeringsovereenkomst
   van Schengen. Noot Het NSIS is het Nederlandse deel van
   het bij verdrag in het leven geroepen gemeenschappelijk
   opsporingsregister van de Schengenlanden. Het Centraal Schengen
   informatiesysteem
   (CSIS) is gevestigd in Straatsburg,
   Frankrijk. In het NSIS zijn alle signalering uit de nationale
   bestanden van de verdragspartijen opgenomen en dus bevraagbaar.
   Voor het NSIS is een afzonderlijke regeling gemaakt. Het bestaan en
   de inhoud van het register worden rechtstreeks uit het verdrag
   afgeleid. Wel is er een privacyreglement. In het NSIS zijn gegevens
   opgenomen betreffende:
  • personen;
  • motorvoertuigen;
  • vuurwapens;
  • identiteitsdocumenten;
  • bankbiljetten.

  Personen kunnen gesignaleerd staan ter aanhouding, voor vermissing,
  alsmede voor onopvallende controle.
  Voertuigen kunnen vermeld staan als gestolen of voor onopvallende
  controle. Het kentekenregister is het direct te bevragen
  register van de Rijksdienst voor het wegverkeer te Veendam.
  Hierin zijn opgenomen:

  • het kentekenbestand (tenaamstelling en
   voertuiggegevens);
  • het WAM-bestand;
  • het APK-bestand;
  • het centraal rijbewijsregister;
  • het register van bepaalde vaartuigen;
  • het vermiste auto registratie (VAR)-bestand.

  Het computersysteem Landelijke informatiesystemen is geen
  databank, maar een systeem waarmee de bestanden OPS, CVI, NSIS en
  KTR afzonderlijk of allen tegelijk kunnen worden bevraagd. De
  Regionale criminele inlichtingendiensten onderhouden een aantal
  persoonsregistraties, die allen in n systeem zitten. Deze
  registraties zijn door het centrale gezag aangewezen in de thans
  vigerende CID-regeling 1995. Voor het register van de zogenaamde
  CID-subjecten (natuurlijke en rechtspersonen) en het register van
  de zogenaamde grijze-veld-subjecten (natuurlijke en
  rechtspersonen) zijn afzonderlijke (model-)privacyreglementen
  vastgesteld. In het CID-register zijn eveneens opgenomen de
  (rechts)personen met wie CID-subjecten contact hebben (gehad).

  Omtrent personen die contact hebben met CID-subjecten die
  zelf niet als zodanig kunnen worden aangemerkt, mogen slechts de
  volgende gegevens worden opgenomen, mits deze in verband staan met
  de door deze personen met CID-subjecten onderhouden contacten:

  • personalia, dan wel gegevens ter identificatie van de
   rechtspersoon;
  • financile gegevens;
  • het staatsburgerschap;
  • de identiteitspapieren;
  • het uiterlijk;- de opleiding en uitgeoefende beroepen;
  • de contacten en contact adressen;
  • de plaatsen van geregeld verblijf;
  • de bewegingen;
  • de communicatiemiddelen;
  • de vervoermiddelen;
  • de (voorgenomen) criminele activiteiten;

  en voorts:

  • persoonsafbeeldingen;
  • mededelingen van gegevensverstrekking buiten het werkterrein
   waarbinnen de CID zijn werkzaamheden verricht.

  Omtrent CID-subjecten kunnen naast de bovenstaande lijst van
  gegevens ook gegevens worden opgenomen met betrekking tot:

  • de karaktereigenschappen;
  • de persoonlijke omstandigheden;
  • de levenswijze;
  • de modus operandi;
  • de periode en de plaats waar een CID-subject rechtens van zijn
   vrijheid is beroofd of beroofd is geweest;
  • verwijzingen naar andere gegevensverzamelingen.

  Daarnaast mogen gegevens met betrekking tot ras, medische en
  psychologische kenmerken, godsdienst of levensovertuiging,
  politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag worden
  opgenomen voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste
  beoordeling van een strafbaar feit en die gegevens het slachtoffer
  of de motieven van de dader betreffen. Gegevens met betrekking tot
  ras, medische en psychologische kenmerken mogen tevens worden
  opgenomen voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op
  identificatie. Omtrent grijze-veld-subjecten kunnen de
  volgende gegevens worden opgenomen:

  • personalia, dan wel gegevens ter identificatie van de
   rechtspersoon;
  • gegevens over het uiterlijk;
  • de reden van opneming in het register;
  • de datum van opneming in het register;

  – verwijzingen naar andere gegevensverzamelingen;

  • de wijze van verkrijging van de gegevens;
  • de activiteiten ten behoeve van het doel van het register.
   Blijkens de jaarverslagen van de Afdeling cordinatie criminele
   inlichtingen van de CRI is de ontwikkeling in de omvang van de
   geregistreerde personen als volgt:

  1989: 10.010 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1990: 18.266 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1991: 22.102 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1992: 38.600 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  Noot
  1993: 40.000 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  Noot
  1994: 55.090 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1995: 60.757 natuurlijke personen als CID-subjecten.
  Noot
  Op 29 mei 1995 waren in de CID-subjecten-index (CIDSI) van de
  Divisie CRI nog 56.993 natuurlijke personen opgenomen. Met
  dubbeltelling wegens aanmelding door meer CID-en waren dit 54.814
  CID-subjecten en 10.371 grijze-veld-subjecten. Noot Uit
  het cijferoverzicht blijkt – en zo heeft de commissie ook zelf
  vastgesteld – dat niet alle RCID-en onderscheid maken naar
  CID-subject en grijze-veld-subject. Dit heeft te maken met het feit
  dat de definities uit de CID-regeling onvoldoende harde criteria
  voor het aanwijzen van een bepaalde persoon als CID-subjecten
  opleveren.

  Voorts zijn naast natuurlijke personen ook rechtspersonen in de
  registers opgenomen. De centrale registratie bij de Divisie CRI
  houdt slechts bij de natuurlijke personen en rechtspersonen,
  subjecten en grijze-veld-subjecten. De contacten of niet-subjecten
  zitten niet in de centrale telling. Ter adstructie van de aantallen
  geregistreerde de cijfers uit het regiokorps Haaglanden op 3 april
  1995: 9.875 natuurlijke personen, waarvan 6.582 CID-subjecten,
  1.288 grijze-veld-subjecten, en 2.005 contacten of niet-subjecten.
  Van de in het register voorkomende 2.135 rechtspersonen of
  organisaties waren 263 subject, 597 grijze-veld-subjecten en 1.272
  overige rechtspersonen (contacten).

  In CIDSI stonden op 29 mei 1995 door 14 CID-en gemelde
  rechtspersonen, te weten 2.874 CID-subjecten en 2.249
  grijze-veld-subjecten. Voor verstrekkingen maakt uiteraard de
  codering van de geregistreerde veel uit, terwijl het ook gevolgen
  heeft, althans moet hebben, voor de aard en inhoud van de op te
  nemen persoonsgegevens. Voor de interne zoekfunctie binnen het
  registratiesysteem maakt de codering niet uit. De informatie in een
  CID-register wordt voorafgaand aan de opslag gevalueerd. De
  informatie wordt voorzien van een betrouwbaarheidscodering naar
  bron en naar de gegevens. Deze evaluatiecodering is besproken in
  Bijlage 6 organisaties, hoofdstuk 3 Criminele inlichtingen
  diensten. Daarnaast wordt de informatie voorzien van een codering
  voor de bruikbaarheid. Deze afhandelingscode wordt behandeld in de
  paragraaf over de verstrekkingen.

  Voor omvangrijke tactische recherche-onderzoek wordt veelal een
  tijdelijk register aangelegd. In het tijdelijk register kunnen alle
  gegevens over personen en voorwerpen, die in de loop van het
  onderzoek naar voren komen, worden opgenomen. Zodra het doel van
  het register is bereikt moeten de daarin opgenomen gegevens worden
  vernietigd, tenzij de gegevens betekenis hebben voor een
  strafrechtelijk vervolgonderzoek of ze worden opgenomen in een
  CID-register of grijze-veld-register (artikel 8, achtste lid en 12,
  eerste lid aanhef en onder a BPolR).

  Het gebruik van informatie uit telefoontaps in andere tactische
  onderzoeken dan die waarvoor de tap is bevolen is mogelijk. Het
  gaat dan steeds om informatie over concrete strafbare feiten. De
  tap-journaals zijn geen tijdelijke registers in de zin van artikel
  13 Wet politieregisters. Noot Voorheen was een gebruikte
  weg om de informatie uit de tap-journaals aan de CID te door
  spelen, die deze informatie als CID-informatie kon verstrekken.
  Deze weg wordt thans niet meer bewandeld. In het Wetsvoorstel
  Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek is voorzien in de
  opname van gegevens uit tap-journaals in CID-registers met
  toestemming van de rechter-commissaris. Noot Of dit
  feitelijk in de weg zal staan aan het doorspelen van informatie uit
  tapjournaals naar een CID-register is evenwel de vraag. Zo zitten
  bijvoorbeeld in de observatieverslagen, die bij sommige korpsen in
  de CID-registers worden opgenomen, ook samenvattende verslagen van
  tijdens het volgen afgeluisterde gesprekken over de
  autotelefoon.

  Bij de Wet Melding ongebruikelijke transacties (MOT) is een
  meldpunt ingesteld waar financile diensten transacties, welke als
  ongebruikelijk kunnen worden aangemerkt moeten worden gemeld. Het
  meldpunt houdt een register, dat wordt aangemerkt als een
  politieregister en waarvan de minister van Justitie beheerder is.
  Het register bevat de gegevens uit de melding van de transactie,
  waaronder:
  – de identiteit van de clint;

  • de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de
   clint;
  • de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
  • de omvang en zo mogelijk de bestemming en de herkomst van de
   bij de transactie betrokken gelden, effecten, edele metalen of
   andere waarden;
  • de omstandigheden op grond waarvan de transactie als
   ongebruikelijk wordt aangemerkt. In de periode februari 1994 tot
   februari 1995 hebben de Nederlandse banken 22.961 meldingen van
   ongebruikelijke transacties gedaan. Daarvan zijn 2.638 als
   verdachte transacties gemeld aan de landelijk (MOT ) officier van
   justitie, die zich daarbij bedient van de Financile politiedesk
   (Finpol). Van deze verdachte transacties hadden 87 betrekking op
   voorgenomen transacties. Op basis van MOT-meldingen zijn 29 nieuwe
   opsporingsonderzoeken gestart. Noot Finpol heeft zo’n
   1.000 andere meldingen in lopend onderzoek betrokken. Noot Hiervan
   zijn 348 veelal via de ARI’s uitgezet bij de CID-en van de
   politieregio’s, 123 zijn gemeld aan Bijzondere opsporingsdiensten,
   123 hebben betrekking op projecten waarbij de CRI betrokken is en
   123 meldingen lagen ten tijde van het jaarverslag nog bij Finpol.
   Aan het buitenland zijn 106 melding verstrekt. Noot

  Het Algemeen documentatieregister is een onderdeel van de
  justitile documentatie. Het is een register ten behoeve van de
  rechterlijke macht. Hierin worden alle bij de parketten
  ingeschreven processen-verbaal ter zake van misdrijven en enkele
  overtredingen opgenomen alsmede de wijze van afdoening. Voorts is
  bij elke politie dienst een eigen boekhouding van opgemaakte
  processen-verbaal. De verbaliseringsplicht van hetgeen ter
  opsporing wordt verricht is gegeven in artikel 152 Sv. Veel
  verbalen zullen in het bedrijfsprocessensysteem worden opgeslagen
  en daarmee voor andere, geautoriseerde functionarissen toegankelijk
  zijn gemaakt. De CID-matige onderzoeken, zoals observatie, zullen
  daarbuiten gehouden worden. In Haaglanden bijvoorbeeld, zijn de
  observatiejournaals opgeslagen in het CID-bedrijfsprocessensysteem
  Octopus.

  In Amsterdam bestaan de navolgende zoekmogelijkheden,
  bijvoorbeeld voorafgaand aan aanhouding: 1. HKS op naam (alle
  afdelingen van HKS worden op naam met n opdracht doorgelopen) 2.
  Het algemene bedrijfsprocessensysteem (PSS 400) kan niet met n
  zoekopdracht op naam alle modulen worden doorlopen. Wel wordt op
  lokatie alle bestanden met n zoekopdracht doorzocht. Zo kan daar
  uitrollen dat op een bepaald adres, iemand woont met een
  vuurwapenmachtiging, of dat een verward iemand daar meermalen de
  buurt op stelten heeft gezet, of dat een schietpartij heeft plaats
  gevonden. Dit kan dus aanleiding geven om een bepaald register in
  PSS 400 op naam te controleren. 3. OPS, het nationale
  opsporingsregister

  4. NSIS, het Schengen opsporingsregister
  5. Aangemelde recherche projecten, alleen te bevragen via het hoofd
  Bureau Criminele Informatie 6. CID-registers, alleen te bevragen
  via de chef CID
  7. Sinds een parketmedewerker op de politiebureaus zit voor de
  snelle afwerking van strafzaken, de zogenaamde HOPPER, bestaat ook
  de mogelijkheid om op naam in COMPAS te zoeken, alleen te bevragen
  via de HOPPER

  8. VAS, de vreemdelingenregistratie, vooralsnog alleen te
  bevragen via de het hoofd Vreemdenlingendienst. Daarnaast zijn
  natuurlijk door de derden bijgehouden bestanden: kentekenregister
  (direct te bevragen door elke opsporingsambtenaar), GBA, KvK,
  kadaster.

  Uit de opsomming van de registers en hun inhoud blijkt tevens
  wat voor gegevens in de bestanden worden opgenomen. De tactische
  gegevens, zoals aangiften en processen-verbaal van tactische
  recherche onderzoek, worden door middel van de zogeheten
  HKS-formulieren door rechercheurs of administratieve medewerkers
  bewerkt voor de nationaal te raadplegen bestanden. De inhoud van de
  processen-verbaal wordt bewaakt door de teamleider van het
  onderzoek en de officier van justitie. De inhoud wordt bepaald door
  de bruikbaarheid in de (eventuele) strafzaak.

  In de CID-informatierapporten wordt alle denkbare informatie
  opgenomen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de hand wordt
  gehouden aan het bepaalde in artikel 7, eerste lid
  Model-privacyreglement CID dat de gegevens uit het register dienen
  te worden verwijderd wanneer zij niet noodzakelijk zijn voor het
  doel van het register.

  Afhandeling aangifte en tips:
  1. Indien iemand gewoon een melding doet van een mogelijk strafbaar
  feit of toekomstig strafbaar feit, wordt daarvan in het
  bedrijfsprocessensysteem een proces-verbaal (aangifte) opgemaakt.
  De in ontvangstnemende ambtenaar (uniformdienst) speelt de info
  door naar de betreffende afdeling, die beslist over actie.
  2. Is het een anonieme tip of wil de aangever niet dat zijn naam op
  papier komt, dan beslist de in ontvangstnemende ambtenaar
  (uniformdienst) of het wordt doorgespeeld naar de CID (door middel
  van een tipfomulier) of dat er niets mee gebeurd. De RCID beslist
  of de tip in het bestand wordt opgenomen. 3. Soms wordt in een
  dagrapport (in het bedrijfsprocessensysteem) een NN melding van het
  feit opgenomen. In welke gevallen zulks wel en niet gebeurt is niet
  helemaal duidelijk.

  De Koninklijke marechaussee (Kmar) oefent op de
  burgerluchthavens de reguliere politiefunctie uit. Daartoe heeft de
  Kmar een CID. In het kader van haar politietaak maakt zij op
  gelijke wijze als de politie gebruik van politieregisters.

  Persoonsregistraties vallend onde WPR

  De persoonsregisters van de bijzondere opsporingsdiensten zijn
  tot nu toe weinig in kaart gebracht. Voor de Douane is in
  ieder geval het Douane informatiecentrum (DIC) van belang.
  Daarin worden door de douane geconstateerde onregelmatigheden bij
  de grens gemeld. Voor de personencontrole maakt de douane gebruik
  van het normale politie-informatie netwerk. In het DIC zitten ook
  branche gegevens, zodat aan uiterlijke kenmerken, zoals
  containernummering, al geconstateerd kan worden of aan een lading
  een luchtje hangt. Dit is geen CID-register. Hetzelfde geldt voor
  de registers van de Centrale inlichtingen en analyse dienst
  van de Economische controledienst. De Fiscale
  inlichtingen en opsporingsdienst
  (FIOD) heeft uiteraard eigen
  bestanden, maar werkt vooral vanuit de informatie die vanuit het
  gewone belastingwerk wordt aangereikt. Bij de afdeling
  persoonsgebonden informatie van de FIOD wordt zogenaamde
  contra-informatie verzameld ter renseignering van aangiften van
  belastingplichtingen. De afdeling groepsgebonden informatie
  maakt(e) doelgroepbeschrijvingen van de 150 grootste branches:
  bijv. cafs, bars, nachtclubs; de bouw, advokatenkantoren en
  prostitutie. De doelgroepbeschrijvingen zijn niet zozeer
  richtlijnen, als wel adviezen terzake de vraag hoe
  belastingtechnisch moet worden omgegaan met deze doelgroepen. Het
  Douane Informatie Centrum (DIC) vervult een vergelijkbare taak voor
  douane en douanerecherche als de FIOD voor de Belastingdienst. Het
  DIC is opgericht ten bate van meer gerichte douanecontroles. Het
  analyseert daartoe wetgeving op fraudegevoeligheid en analyseert
  branches en goederenstromen op afwijkende patronen. Op dit moment
  beperkt de analyse zich nog tot ladingsbescheiden in de maritieme
  sector, waarbij met name gedacht moet worden aan de Rotterdamse
  haven. Ter illustratie:

  Op een bepaald moment wordt geconstateerd dat er een enorme
  stroom sigaretten ging lopen in transito via de Rotterdamse haven
  richting Oostbloklanden en wel in dermate grote hoeveelheden, dat
  gezegd kon worden dat dit geen normale handel meer was. Een
  40-voetscontainer levert ongeveer 1,8 miljoen gulden op aan
  ontdoken accijns. Een ander voorbeeld is dat het opvalt als op een
  ladingspapier vermeld staat dat fruitsappen in kartons uit
  Zuid-Amerika komen. Normaal komen fruitsappen in 200-literdrums en
  in bevroren toestand. De Afdeling rechtspersonen van de Directie
  criminaliteitspreventie van het ministerie van Justitie heeft een
  geautomatiseerd gegevensbestand Vennoot in gebruik met
  behulp waarvan relaties tussen natuurlijke personen en
  rechtspersonen in beeld worden gebracht. De gegevens berusten voor
  een deel bij de Belastingdienst, de bedrijfsverenigingen, de CRI,
  de Kamers van Koophandel, de Justitile Documentatiedienst en de
  faillissementsregisters, voor een ander deel bij het ministerie van
  Justitie. Ook informatie uit publikaties wordt toegevoegd aan het
  systeem. De belangrijkste voedingsbron van het systeem Vennoot is
  de informatie die vrijkomt uit de procedure tot afgifte van een
  verklaring van geen bezwaar met betrekking tot de oprichting van
  een naamloze of besloten vennootschap of de statutenwijziging
  daarvan.

  Er worden ongeveer 50.000 verzoeken per jaar gedaan voor
  verklaringen van geen bezwaar. De inhoud van het gegevensbestand
  bestaat uit gegevens over 540.000 naamloze en besloten
  vennootschappen (bv’s), alsmede gegevens omtrent de oprichters en
  bestuurders e.d. van die rechtspersonen. Naar schatting zijn
  250.000 vennootschappen actief. Dit zijn hoofdzakelijk bv’s. Voorts
  zijn gegevens van stichtingen en buitenlandse rechtspersonen
  opgenomen, voor zover deze verbindingen hebben met vennootschappen.
  Enige tijd geleden is gestart met de registratie van gegevens over
  de overdracht van aandelen op naam. In 1992 is een begin gemaakt
  met het totstandbrengen van online-verbindingen van Vennoot met een
  aantal informatieleveranciers. Op het ogenblik bestaat een
  permanente verbinding met centrale databestanden van de Kamers van
  Koophandel en van de Belastingdienst. Er wordt gewerkt aan het on
  line vergaren van gegevens met betrekking tot antecedenten,
  faillissementen en sursances van betaling. Vennoot wordt ondermeer
  gebruikt bij de ondersteuning van pogingen om vertakkingen van de
  criminele organisaties in de legale economie bloot te leggen en aan
  te pakken. Na invoer van persoonsnamen en/of namen van bedrijven,
  eventueel aangevuld met andere gegevens, kunnen relatieschema’s
  worden geproduceerd die de
  verbindingen weergeven tussen de bij de zaak betrokken natuurlijke
  personen en rechtspersonen. De volgende gegevens zijn opgenomen in
  het systeem: namen van rechtspersonen, datum van oprichting of
  statutenwijziging, namen van oprichters/bestuurders en
  geboortedatum of SOFI-nummer, faillissementen en sursances van
  betaling, signaleringen (waarschuwingen) van derden, contacten met
  stichtingen en buitenlandse rechtspersonen, gegevens met betrekking
  tot de overdracht van aandelen op naam, relaties tussen natuurlijke
  personen en rechtspersonen. Waar sprake is van wederrechtelijk
  verkregen vermogen kan Vennoot worden ingeschakeld om uit te zoeken
  in welke bv’s mogelijk vermogensbestanddelen zijn ondergebracht.
  Het systeem Vennoot valt onder de Wet persoonsregistraties (WPR).
  De verstrekker, i.c. de houder van Vennoot, is dus niet verplicht
  tot verstrekking van gegevens aan het openbaar bestuur. Gegevens
  die van derden afkomstig zijn, de zogenaamde waarschuwingen of
  signaleringen, worden niet verstrekt zonder voorafgaande
  toestemming van de desbetreffende informatieleverancier. Dit om te
  voorkomen dat bijvoorbeeld lopende strafrechtelijke onderzoeken
  worden verstoord. Het is vooralsnog onduidelijk wie deze derden
  zijn; gedacht kan worden aan allerlei tipgevers. Niet is
  geconstateerd dat zich onder deze tipgevers ook CID-en bevinden. In
  1994 waren er ongeveer 3.000 verzoeken om gegevens uit het systeem
  Vennoot in verband met de opsporing. De meeste verzoeken waren
  afkomstig van de regionale politiekorpsen, de Belastingdienst
  (incl. FIOD), de CRI, de ECD, de AID, de Bureaus financile
  ondersteuning (BFO’s) en de douane.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken