• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 8.3 Beheer van registers, sturing en controle

  8.3 Beheer van registers, sturing en controle

  8.3.1 Politieregisters

  Beheer, sturing en controle houden in de eerste plaats in
  voorafgaand toezicht, aanwijzing van de met uitvoering belaste
  functionarissen, reguliere en incidentele controle, uitoefening van
  het gezag en de uitoefening van rechten door de registreerden.

  Door het centrale gezag zijn, hoewel artikel 2 Besluit beheer
  regionale politiekorpsen daartoe basis biedt, geen aanwijzingen
  gegeven voor het instandhouden van registers, behoudens de
  CID-regeling. Voor het overige worden de registers geheel geregeerd
  door de privacyreglementen.

  De beheerder van een politieregister stelt, na overleg met het
  bevoegd gezag, voor het register een (privacy)reglement vast. Bij
  politieregio’s is de beheerder van de registers de als
  korpsbeheerder aangewezen burgemeester, bij de KLPD is dat de
  minister van Justitie en bij de KMar de minister van Defensie
  (artikel 1 sub f.1 t/m 6 WPolR.). Het bevoegde gezag is, indien het
  gaat om de opsporing van strafbare feiten, de officier van justitie
  (artikel 13 Politiewet). De inhoud en het gebruik van een register
  kunnen immers ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze waarop
  strafbare feiten kunnen worden opgespoord en vervolgd.
  Noot Voorziet het reglement in de opneming van gevoelige
  gegevens (artikel 5, derde lid WPolR.), de mogelijkheid van
  koppeling (artikel 6, tweede lid WPolR.) en bepaalt het in hoeverre
  het de beheerder mogelijk zal zijn de geregistreerde geen
  mededeling te doen of en zo ja welke hem betreffende gegevens zijn
  opgenomen (artikel 21, derde lid WPolR.), dan dient voorafgaand aan
  de vaststelling van het reglement, de Registratiekamer te worden
  gehoord. Bij het van toepassing verklaren van
  modelprivacyreglementen behoeft geen advies van de Registratiekamer
  te worden gevraagd. Voor veel gangbare opsporingsregisters zijn
  modelreglementen vastgesteld. Het voorafgaande toezicht op het
  reglement beperkt zich in die gevallen dus tot de vraag of de
  officier van justitie zich kan verenigen met het toepasselijk zijn
  van het modelreglement. Onder de in 8.2 besproken onderwerpen, die
  het reglement moet bevatten, vallen enkele beheerskwesties, zoals
  het recht op kennisneming en verbetering door geregistreerden, de
  bevoegdheid tot het invoeren en wijzigen van gegevens, alsmede de
  verwijdering van gegevens, de aanwijzing van degene met zeggenschap
  over het register en de aanwijzing van degene met de dagelijkse
  leiding belast. Tevens wordt bij reglement de verstrekking
  waaronder begrepen de directe toegang, nader geregeld.

  In de reglementen wordt standaard de korpschef aangewezen als
  registerbeheerder. De chef van het onderdeel waar het register is
  ondergebracht, is belast met de dagelijkse leiding over het
  register. De autorisatie voor toegang tot het register, de opneming
  en verwijdering van gegevens, alsmede de aanduiding van
  betrouwbaarheid van gevoelige gegevens, is niet bij het reglement
  zelf bepaald, maar dit wordt gedelegeerd aan de degene, die de
  dagelijkse leiding heeft.

  Zo bepaalt artikel 5 van het modelreglement voor het
  Herkenningsdienstsysteem: Het hoofd van de Herkenningsdienst wijst
  bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de opname van
  een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid betreffende de in artikel
  7 bedoelde gevoelige gegevens.
  Bij de officier van justitie ligt slechts de bevoegdheid tot
  incidentele controle. Dit kan alleen spelen wanneer in concrete
  strafzaken, die hem ter kennis worden gebracht, registers een rol
  spelen in het kader van de rechtmatige opsporing. De wet geeft de
  officieren geen direct toegang tot de registers, doch regelt
  slechts verstrekkingen aan hen.

  Artikel 15, eerste lid onder a. Wet politieregisters bepaalt:
  dat uit politieregisters op hun verzoek gegevens worden verstrekt
  aan leden van het openbaar ministerie, voor zover zij deze behoeven
  in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie dan wel
  over andere personen of instanties die met de opsporing van
  strafbare feiten zijn belast;

  De meeste officieren van justitie lezen hierin dat zij geen
  controle bevoegdheid hebben op de politieregisters.

  De voorzitter :
  Ik wil graag weer terug naar de algemene vraag. Heeft u
  voldoende invloed op het werk van de
  CID? Kunt u op een
  bevredigende wijze uw gezag uitoefenen als officier?
  De heer De Groot:
  Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het OM – ik praat niet
  alleen over de persoon van De Groot want ik heb maar het
  onderdeeltje
  CID – op zichzelf een voldoende onderbouwde
  gezagspositie heeft tegenover de politie om de
  CID te laten
  werken zoals het OM vindt dat de
  CID moet werken. Ik run
  de
  CID. Als wij het hebben over bijvoorbeeld projectmatige
  inzet en prioriteitsstelling, dan gebeurt dat door het bevoegd
  gezag. Dat ligt in principe op het landelijk of op het plaatselijk
  niveau bij de burgemeester of bij de hoofdofficier en daar dienen
  de prioriteiten vastgesteld te worden. Dat is ook een vorm van
  gezag en van sturing. Als ik praat over mijn
  CID, dan denk
  ik dat ik daar een voldoende mate van gezag over heb. Als u mij
  vraagt of ik alles kan bekijken en beoordelen, dan is mijn
  antwoord: nee, dat kan ik niet, omdat de klassieke CID-werkzaamheid
  natuurlijk een werkzaamheid is die zich in beginsel aan de
  waarneming van het openbaar ministerie onttrekt.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer De Groot:
  Omdat het eigenlijke CID-werk in feite een opslag en
  koppeling van informatie is die geregeld is in de Wet en het
  Besluit
  politieregisters. De Wet en het Besluit
  politieregisters behelzen een gesloten systeem. Tot dat systeem
  heeft het openbaar ministerie geen toegang.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u dan het gezag uitoefenen, als u tot dat systeem
  geen toegang hebt?
  De heer De Groot:
  Het gaat niet om het gezag van het systeem. Het gaat erom
  wat er wordt ingevoerd in het systeem en wat eruit komt. Mijn
  persoonlijke opvatting is dat het OM meer zicht zou moeten hebben
  op wat er ingevoerd wordt in het systeem.
  De voorzitter:
  Waar heeft u nu te weinig zicht op?
  De heer De Groot:
  Daar heb ik te weinig zicht op. Ik heb te weinig zicht op
  wat er in het systeem wordt ingevoerd. Heel duidelijk. Ik heb geen
  zicht op waar de informatie die in CID-registers wordt ingevoerd,
  daar wordt opgeslagen, gecombineerd, vandaan komt. Het is een soort
  centrifugeverhaal. Ik heb er geen zicht op of deze informatie
  rechtmatig is, of het geen informatie betreft die vernietigd had
  moeten worden.
  De voorzitter:
  Maar dat moet u toch hebben?
  De heer De Groot:
  Ik vind dat ik dat in principe moet hebben, maar dat is mijn
  opvatting. Ik ben er ook een voorstander van dat dat onder controle
  komt van het openbaar ministerie.
  De voorzitter:
  U bent toch ook verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van
  wat er daar gebeurt?
  De heer De Groot:
  Precies. Ik ben het daar volledig met u eens. Mijn enige
  controle is, wanneer de informatie uit het systeem komt, daar
  vragen naar te stellen. Dat is te weinig. Ik denk dat je controle
  moet hebben op de invoer van de informatie. Dat is n
  controlemoment. Daarnaast moet je controle hebben op de uitvoer van
  de informatie. De controle op de invoer van de informatie ontbreekt
  geheel.
  De voorzitter:
  U heeft dus ook geen controle op wie er CID-subject
  wordt en wie niet?
  De heer De Groot:
  Nee, dat heb ik niet. Een CID verzamelt informatie en
  spuugt op een gegeven moment
  CID-subjecten uit waarmee ik
  geconfronteerd word.
  Noot

  Anderen zijn de mening toegedaan dat de officier wel degelijk
  (feitelijk) recht op inzage heeft.

  De voorzitter:
  Officieel kan de officier van justitie dat nog niet eens
  weten. Hij heeft geen inzage.
  De heer Patijn:
  Dat is een misverstand dat ik…
  De voorzitter:
  Of vindt u dat hij dat nu wel mag?
  De heer Patijn:
  Artikel 2, tweede lid, van de CID-regeling is hier ook wel
  eens genoemd. Het geeft de bevoegdheid van het openbaar ministerie
  over het functioneren van de
  CID. Het was ook zo bedoeld
  toen het werd opgeschreven. Artikel 15 van de Wet

  politieregisters zegt, dat de officier van justitie in verband
  met de uitoefening van zijn gezag over de politie gegevens kan
  krijgen uit de
  CID. Als hij het nodig vindt…
  De voorzitter:
  Hij heeft geen inzage! De heerPatijn: Maar hij
  kan met een politieman aan de toetsen zeggen: ik wil nu dat en dat
  zien, want dat heb ik nodig voor mijn gezag. Ik heb dat overlegd
  met de voorzitter van de

  Registratiekamer. Dat is dan conform de huidige
  regeling.

  De voorzitter:
  Hoe komt het dan dat al die officieren die hier langs komen
  zeggen: dat mag ik niet doen?
  De heer Patijn:
  Dat heeft de politie ze verteld.
  De voorzitter:
  Juist! Dus u zegt dat een officier het op basis van de
  huidige regeling best mag.
  De heer Patijn:
  Ja, het verwijt is altijd…
  De voorzitter:
  Je moet wel een slalom maken. Waarom staat het nu niet
  gewoon in de CID-regeling? Is er een mystieke kracht aan het werk
  geweest die dat wilde verhinderen?
  De heer Patijn:
  Misschien even terug naar het privacyrecht in het algemeen.
  Het verwijt is altijd dat het privacyrecht ontzettend ingewikkeld
  is. Dat is volkomen juist. Ik heb wel eens rondgelopen met de vraag
  of wij dat niet eenvoudiger kunnen maken. Ik heb gezien dat alle
  landen van de Europese Unie en van de Raad van Europa hetzelfde
  probleem hebben. Het privacyrecht is ontzettend ingewikkeld. Dat
  ligt in de aard van de materie. Dat een officier niet zo een, twee,
  drie weet wat hij wel of niet mag, vind ik inleefbaar.

  Noot

  Daarnaast blijkt in de dagelijkse praktijk dat officieren van
  justitie in bepaalde regio’s wel rechtstreeks toegang krijgen tot
  registers en langs die weg beoordelen in hoeverre de gang van zaken
  voldoet aan eisen van rechtmatigheid.

  De heer Vos:
  De heer Dros heeft gezegd dat u ook regelmatig in de
  CID-bestanden kijkt.
  Mevrouw Gonzales:
  Dat klopt.
  De heer Vos:
  Wanneer maakt u de keuze zoiets te doen? U moet de CID
  toch ook zijn eigen werk laten doen.
  Mevrouw Gonzales:
  Pardon?
  De heer Vos:
  Hoe maakt u de afweging om eens een keer door te
  prikken?
  Mevrouw Gonzales:
  Net hoe het uitkomt, dat is een beetje afhankelijk van de
  ontwikkelingen. Een keer in de week hebben wij een vast overleg met
  de
  CID. Als het enigszins kan, kijk ik van tevoren alvast
  wat journalen door, zodat zij niet alleen maar feiten hoeven te
  vertellen die zij al hebben genoteerd. Dan kunnen wij er wat op
  doorgaan. Dat is dus minstens een keer per week.
  De heer Vos:
  Hoe vaak hebt u het afgelopen anderhalf jaar in het
  CID-bestand gekeken? Is dat een, twee of drie keer?
  Mevrouw Gonzales:
  Nee, talloze keren. Ik zou niet eens weten hoe
  vaak.
  De heer Vos:
  Talloze keren.
  De heer De Graaf:
  Het CID-bestand is iets anders dan een
  informantenbestand.
  Mevrouw Gonzales:
  Exact. Het is goed dat u het zegt.
  De heer De Graaf:
  Wij praten nu over het CID-subjectenbestand.
  Mevrouw Gonzales:
  Ik doel met name op journaals en dergelijke, maar datgene
  waarvoor de heer Van Traa is gekomen, dat ga ik natuurlijk niet
  talloze keren bekijken.
  De heer De Graaf:
  Hebt u weleens in het informantenbestand gekeken?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Kent u de namen van de informanten?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, die ken ik. Noot De eis van rechtmatige
  verkrijging van een gegeven, als voorwaarde voor opneming van dat
  gegeven in een politieregister (artikel 4, tweede lid WPolR) is
  moeilijk controleerbaar omdat in de verslaglegging de wijze van
  verkrijging en de inhoud van de informatie van elkaar gescheiden
  worden.
  De voorzitter:
  Vindt u dat in CID-vastleggingen duidelijk moet worden welke
  opsporingsmethoden en -middelen gebruikt zijn?
  De heer Barendregt:
  Ik vind dat de bron van de informatie bekend moet zijn.
  Daarnaast – en dat kan hand in hand gaan – is er de methodiek die
  gebruikt is. Ik wil niet zo ver gaan dat elke inwinning per
  proces-verbaal moet worden vastgelegd. Voldoende rapportage in het
  systeem, herleidbaar op datum, personen, bronnen en methodieken,
  kunnen altijd leiden tot een proces-verbaal.

  Noot

  Artikel 14, eerste lid onder f Besluit politieregisters regelt de
  verstrekking van gegevens aan personen die de beheerder heeft
  benoemd in een commissie die toezicht houdt op de naleving van de
  gestelde regels bij of krachtens de wet met betrekking tot het
  register, voor zover het reglement dat bepaalt en de
  politieministers, de Registratiekamer gehoord, met het reglement
  hebben ingestemd. In geen der modelreglementen is voorzien in een
  dergelijke commissie van toezicht.

  De algemeen toezichthoudende taak wordt geacht te worden
  uitgeoefend door de Registratiekamer. Zo is na invoering van de Wet
  politieregisters de taak van de Commissie van toezicht
  geautomatiseerde
  herkenningsdienst overgenomen door de Registratiekamer. De
  Registratiekamer ziet toe op de werking van de politieregisters
  overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politieregisters
  bepaalde en op het belang van de bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer in het algemeen. Uit het jaarverslag van de
  Registratiekamer over de periode 1992-1993 blijkt dat de kamer in
  het kader van taken krachtens de Wet Politieregisters zich vooral
  heeft gericht op de totstandkoming van (model)reglementen,
  voorlichting en advisering, alsmede klachtbehandeling. Haar
  toezichthoudende taak heeft geleid tot drie onderzoeken, te weten
  naar de prostitutieregisters, het prostituantenregister te
  Groningen en het Vreemdelingen administratiesysteem. Daarnaast is
  de Registratiekamer begonnen met het inventariseren van problemen
  in de informatie-uitwisseling tussen politie en bedrijfsleven. Ten
  aanzien van de CID-registers is de Kamer kennelijk niet toegekomen
  aan een concrete invulling van deze taak. Krachtens artikel 15,
  tweede lid CID-regeling 1995 wordt de Registratiekamer in kennis
  gesteld van koppelingen van het CID-register aan registers, waarvan
  de doelstelling niet nauw aansluit bij die van het
  CID-register.

  Naast de Registratiekamer kan de burger zich ook wenden tot de
  Nationale ombudsman. Voor de instelling van de Registratiekamer en
  de inwerkingtreding van de Wet politieregister was dit – afgezien
  van de onrechtmatige daadsactie bij de civiele kamers van de
  gerechten – het enige forum.

  In het rapport 92/810 stelde de ombudsman vast dat bij het
  gemeentepolitiekorps structureel geen controle en verificatie van
  de opname van gegevens uit processen-verbaal in het
  herkenningsdienstsysteem, in casu vermelding van
  vuurwapengevaarlijkheid, plaatsvonden. In het concrete geval was de
  ombudsman van mening dat betrokkene ten onrechte als
  vuurwapengevaarlijk in de registers van de herkenningsdienst was
  opgenomen. Een ieder kan aan de beheerder van een politieregister
  vragen hem mede te delen of, en zo ja welke, hem betreffende
  persoonsgegevens in een politieregister zijn opgenomen, aan wie
  deze zijn verstrekt en wat de herkomst van de gegevens is (artikel
  20, eerste lid WPolR.). Overigens doet de beheerder daarbij geen
  mededelingen in schriftelijke vorm. De ratio hiervan is dat anders
  deze procedure zou kunnen gaan concurreren met de regeling van de
  verklaring omtrent het gedrag uit de Wet op de justitile
  documentatie. Een dergelijk verzoek moet worden geweigerd voor
  zover de goede uitoefening van de politietaak of gewichtige
  belangen van derde daartoe noodzaken (artikel 21, eerste lid
  WPolR.). Van antecedenten of gegevens die op verzoek van de
  geregistreerde zelf zijn opgenomen (bijvoorbeeld aangifte) dient in
  alle gevallen kennisneming te worden toegestaan (artikel 21, tweede
  lid WPolR.). De betrokkene kan tevens verwijdering of verbetering
  van opgenomen gegevens vragen (artikel 22 WPolR.). Dit verzoek kan
  eveneens worden geweigerd. Indien de beheerder niet aan voornoemde
  verzoeken voldoet, kan de betrokkene zich tot de rechtbank wenden
  met het schriftelijk verzoek, de beheerder te bevelen alsnog aan
  dat verzoek te voldoen (artikel 23 WPolR.). Beklag over de
  weigering mededeling te doen over de inhoud van een register dan
  wel over de weigering tot correctie kan worden gedaan bij de
  rechtbank. De rechtbank kan zich dan laten adviseren door de
  Registratiekamer. Het beklag kan ook direct gedaan worden bij de
  Registratiekamer. Artikel 8 Wet politieregisters verklaart de
  artikelen 9 en 10 Wet persoonsregistraties betreffende vergoeding
  van schade bij niet naleving van de privacyvoorschriften, alsmede
  rechterlijke bevelen ter zake van naleving van overeenkomstige
  toepassing. Onbekend is hoe vaak geregistreerden gebruik maken van
  deze voorzieningen. Blijkens de jaarverslagen van de Nationale
  ombudsman en de Registratiekamer hebben slechts enkele
  geregistreerden zich gewend tot deze instituten voor zover het gaat
  om politieregisters. Het aantal aan de Registratiekamer voorgelegde
  schriftelijke verzoeken om bemiddeling bleef even als de vorige
  jaren beperkt. Dit geldt ook voor het aantal door geregistreerden
  schriftelijk ingediende klachten. De inzet van
  privacyfunctionarissen in de verschillende politieregio’s en de
  voorlichting door de Registratiekamer hebben ook in 1994 een
  preventief effect gehad. Noot In 1994 bracht de
  Nationale ombudsman 35 rapporten uit over het vastleggen van
  informatie en het verstrekken van informatie. Anders dan in
  voorgaande jaren was daaronder geen rapport naar aanleiding van
  klachten over signaleringen in het opsporingsregisters.
  Noot Een uitspraak van de Registratiekamer van 21
  december 1994 had betrekking op de weigering te voldoen aan een
  verzoek om uit een CID-register aan een belanghebbende (verdachte)
  Noot mee te delen op welke datum, althans in welke
  periode diens auto is gesignaleerd bij een bepaald perceel. Na
  kennisneming van de geregistreerde gegevens en na te zijn
  genformeerd over de achtergrond van de zaak, oordeelt de
  Registratiekamer dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de
  aard en inhoud van de gegevens voldoende leiding vormen om tot de
  conclusie te komen dat de goede uitvoering van de politietaak
  danwel gewichtige belangen van derden – de informant – ertoe
  noodzaken kennisneming te weigeren. Dit oordeel is ter kennis van
  de rechter-commissaris gebracht. De zittingsrechter heeft de in het
  geding gebrachte CID-informatie niet zonder meer als toereikend
  beschouwd. De rapportage van de Registratiekamer kon dat tekort
  niet wegnemen. De informant is vervolgens als bedreigde getuige
  gehoord door rechter-commissaris. Mede op basis daarvan is
  verdachte veroordeeld.

  8.3.2 CID-registers

  Bij Verklaring van de Registratiekamer van 9 september 1993
  Noot zijn modelreglementen vastgesteld voor de CID en
  grijze veld-registers. Een groot deel van de inhoud van de
  CID-regeling 1995 (met name artikelen 7-20) is ontleend aan deze
  modelreglementen. Overbrenging van de bepalingen van het
  modelreglement naar de CID-regeling heeft tot voordeel dat deze
  bepalingen nu dwingend zijn voorgeschreven. In de praktijk wordt
  niet gecontroleerd of de opslag van gegevens en de daaruit als
  automatisme voortvloeiende registratie van (rechts)personen als
  CID-subject, grijze-veld-subject of niet-subject (contact) voldoen
  aan de in de regelgeving neergelegde criteria. Eveneens vindt geen
  stelselmatige controle van de evaluatie- en bruikbaarheidscodes
  plaats. De praktijk leert dat eenmaal gegeven waarderingen zelden
  of niet worden veranderd.

  Artikel 7 model-privacyreglement CID (overeenkomstige bepaling
  CID-regeling 1995) geeft over het schonen van bestanden regels.
  Uitgangspunt is dat informatie waarvan de opslag niet langer
  noodzakelijk is uit het register wordt verwijderd en wordt
  vernietigd. Het register moet daartoe minstens eenmaal per jaar
  worden gecontroleerd. Gegevens aangaande subjecten worden in ieder
  geval uit het register verwijderd na verloop van vijf jaren na de
  laatste opname. Een grijze-veld-subject moet na zes maanden worden
  verwijderd. Die zes maanden termijn is bedoeld om te bezien of uit
  nadere informatie de persoon alsnog als CID-subject kan worden
  aangemerkt en worden opgenomen in het CID-register.

  In Noord-Oost Gelderland wordt van de te schonen informatie een
  uitdraai gemaakt. De informatierechercheurs geven dan aan of
  informatie verwijderd kan worden of dat een persoon tot subject kan
  worden opgewaardeerd. Amsterdam heeft begin 1993 het gehele bestand
  aan informatierapporten en daarmee het aantal CID-subjecten
  geschoond. Het aantal van 25.000 informatierapporten is
  teruggebracht naar 7.000. Daarmee is ook het aantal CID-subjecten
  teruggebracht met enkele duizenden. Zuid-Holland-Zuid kondigde aan
  het bestand subjecten te gaan schonen.

  De gegevens die omtrent informanten worden vastgelegd lopen
  sterk uiteen. In het ene korps bevat het informantendossier niet
  veel meer dan de personalia, een nummer en de mededeling dat de
  informant zich ook schuldig maakt aan strafbare feiten. Verder is
  geen foto van de informant aanwezig, geen uittreksel uit de
  herkenningsdienst, geen gecumuleerde uitdraai van door de informant
  geleverde informatie, geen evaluatie en geen overzicht van aan de
  informant gedane betalingen. In andere korpsen zitten al deze
  gegeven wel bij elkaar in n dossier.

  De RCID-en gebruiken verschillende bedrijfsprocessensystemen. De
  meest gebruikte zijn Octopus, RBS en Vidocq. Uit een in 1991 in
  opdracht van de Begeleidingscommissie CID gehouden onderzoek blijkt
  volgens de conclusies, dat elk korps maar wat aan rotzooit en
  vooral het eigen produkt te vuur en te zwaard verdedigt, doch dit
  gaat samen met een duidelijke behoefte aan cordinatie en
  afstemming, welke wens het kennelijk aflegt tegen de vrees voor
  louter centrale aansturing en lokale bemoeienis. Noot In
  het rapport wordt gesproken over eiland-automatisering. Volgens
  enkele CID-cordinatoren zullen naar verwachting de RCID-en de
  komende jaren gaan werken met RBS of Octopus.

  8.3.3 Andere persoonsregistraties vallend onder WPR

  De registratiehouder deelt binnen vier weken na de eerste
  opneming van een persoonsgegeven aan de geregistreerde mee dat dit
  het geval is. De geregistreerde kan kennisgeving van en
  kennisneming (inzage) van de over hem of haar opgeslagen gegevens
  en de herkomst daarvan verlangen (artikelen 28 en 29 WPR), alsmede
  de mogelijkheid onjuiste, irrelevante, verouderde of onvolledige
  gegevens te wijzigen, verwijderen of aan te vullen, het zogenaamde
  correctierecht (artikel 31 WPR). De houder van het register kan
  echter de mededeling, kennisneming en inzage weigeren, voor zover
  dit noodzakelijk is in het belang van onder meer de veiligheid van
  de staat of de opsporing en vervolging van strafbare feiten dan wel
  de inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen
  of andere organen met een publiekrechtelijke taak. Artikel 30 Wet
  persoonregistraties biedt voorts nog de volgende limitatief
  opgesomde weigeringsgronden: economische en financile belangen van
  de staat en andere openbare lichamen (sub c) en gewichtige belangen
  van anderen dan de verzoeker, de houder daaronder begrepen (sub
  e).

  8.3.4 Register van de Binnenlandse veiligheidsdienst

  In artikel 14 Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten is de zorg
  voor geheimhouding van gegevens en bronnen alsmede voor de
  veiligheid van personen met wier medewerking gegevens worden
  verzameld opgedragen aan de cordinatoren en hoofden van de
  diensten. De bepaling biedt daarmee onder meer bescherming aan
  informanten en agenten.

  Gezien het hieronder nog te bespreken verbod tot
  informatieverstrekking en de aard van het veiligheidswerk rijst de
  vraag of de burger recht heeft op informatie inzake een door de BVD
  ingesteld onderzoek. Daarbij kan nog onderscheid worden gemaakt
  tussen een zelfstandige verplichting van de overheid om op eigen
  initiatief informatie te verschaffen (notificatie) en een
  verplichting om slechts desgevraagd de informatie te ver schaffen.
  Het huidige regeringsstandpunt op dit terrein is als volgt weer te
  geven. Noot Voor een burger mag geheim worden gehouden
  dat een onderzoek zal worden ingesteld of gaande is.

  Verder vloeit een notificatieverplichting niet dwingend voort
  uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de
  mens. Wel moet in het licht van artikel 13 EVRM een mogelijkheid
  tot doen van beklag (een remedie) voor de burger bestaan. De
  regering is van oordeel dat een mogelijkheid is om in de WIV te
  verwijzen naar de Nationale ombudsman. Noot Een
  alternatief kan ook geboden worden door de instelling van een
  bijzondere – al dan niet parlementaire – commissie. De regering
  heeft nadere bestudering van deze mogelijkheden aangekondigd. Uit
  de voornemens van de minister van Binnenlandse Zaken is niet de
  conclusie te trekken dat de burger de mogelijkheid zal krijgen over
  hem aangelegde dossiers in te zien. Persoonsgegevens, die gelet op
  de doelstelling van de registratie hun betekenis hebben verloren,
  moeten worden verwijderd (artikel 12 lid 1 Privacyregeling BVD). De
  BVD heeft met de schoning van het omvangrijke archief een grote
  achterstand. De documentatie over personen beslaat alleen al 680
  meter. Treffend is in dit opzicht is de door de onderzoekscommissie
  inzake verwijdering en vernietiging van BVD-dossiers aangehaalde
  uitspraak van een voormalig hoofd van dienst bij de BVD: Wij waren
  op zoek naar een speld in een hooiberg en derhalve verzamelden wij
  hooibergen. Noot De onderzoekscommissie komt tot de
  bevinding dat in het verleden de informatiebehoefte van de
  individuele medewerker veelal als uitgangspunt gold en dat op
  tamelijk willekeurige wijze aan dossiervorming werd gedaan. Deze
  commissie stelt voor een deel van het archief te vernietigen.
  Daarbij geldt als criterium dat de laatste vijf jaar niets meer aan
  het dossier is toegevoegd. Verwacht wordt dat de vernietiging een
  tijdrovende klus wordt in verband met de vele onderlinge
  verwijzingen in het archief en de voorschriften uit de Archiefwet.
  Voorgesteld wordt de begeleiding van de vernietiging op te dragen
  aan de Algemene Rekenkamer. De vergaring en vernietiging van
  informatie in het verleden wordt door de commissie gekarakteriseerd
  als een nogal willekeurige aanpak. Noot

  Blijkens het rapport 94/812 van de Nationale ombudsman inzake
  klachten over de burgemeester van Nijmegen met betrekking tot de
  werkzaamheden van de toengeheten Plaatselijke inlichtingendienst,
  vallen de registraties van deze dienst voor zover het gaat om de
  openbare orde taken onder het regime van de Wet politieregisters.
  In ieder geval wordt ten aanzien van de schoning en vernietiging
  van de opgenomen gegevens deze wet toegepast: jaarlijkse schoning
  van de gegevens die niet meer van belang zijn voor de
  werkzaamheden, en in elk geval uiterlijk na vijf jaar.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken