• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 8.4 Verstrekking

  8.4 Verstrekking

  8.4.1 Juridische grondslag

  Wet politieregister

  Onder het verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie
  wordt verstaan het bekendmaken of ter beschikking stellen van
  persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op
  gegevens die in die registratie zijn opgenomen, of die door
  verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn
  verkregen. Onder verstrekken van gegevens aan derden wordt verstaan
  het verstrekken aan een persoon of instantie buiten de organisatie
  van een houder, met uitzondering van het verstrekken aan de
  bewerker of de geregistreerde (artikel 1 WPR).

  De Wet politieregisters heeft – in tegenstelling tot de WPR –
  een gesloten verstrekkingsregime. De wet geeft een
  limitatieve opsomming van personen en instanties, aan wie in min of
  meer nauwkeurig omschreven gevallen, gegevens moeten worden
  verstrekt. Bovendien is het een verplichtend regime. Indien
  de bevraging wordt gedaan door een ambtenaar, die handelt ter
  uitvoering van zijn wettelijk opgedragen (politie)taak, moeten,
  geregelde uitzonderingen daargelaten, de gevraagde gegevens uit een
  politieregister worden verstrekt. Voor
  een belangenafweging door de registerbeheerder is dan geen plaats
  meer. Aan opsporingsambtenaren van politie en Koninklijke
  marechaussee worden uit politieregisters die gegevens verstrekt die
  zij behoeven voor de vervulling van hun taak. Aan
  opsporingsambtenaren in dienst van een publiekrechtelijk lichaam
  (met name de bijzondere opsporingsdiensten) worden die gegevens
  verstrekt, die zij nodig hebben voor de opsporing van strafbare
  feiten in een bepaald onderzoek waarbij zij zijn betrokken. Voor de
  overige opsporingsambtenaren (bijvoorbeeld BUMA/STEMRA)
  wordt naast de voorwaarde dat het moet gaan om gegevens, die zij
  behoeven voor een bepaald onderzoek, de aanvullende eis gesteld dat
  hen voorafgaande toestemming is verleend door de officier van
  justitie (in afzonderlijke gevallen) of door de minister van
  Justitie (in het algemeen) (artikel 14 WPolR.). Noot Op
  hun verzoek worden aan leden van het openbaar ministerie en
  burgemeesters
  gegevens uit politieregisters verstrekt voorzover
  zij die nodig hebben in verband met hun gezag en zeggenschap over
  de politie. Burgemeesters kunnen voorts de beschikking
  krijgen over gegevens nodig voor de afgifte van verklaringen
  omtrent het gedrag. Korpschefs wordt op hun verzoek gegevens
  verstrekt voor de uitoefening van hun bevoegdheden op grond van de
  Wet wapens en munitie (zo ook de Commissaris van de Koningin), Wet
  op de weerkorpsen en particuliere beveiligingsorganisaties. Voorts
  kunnen gegevens worden verstrekt voor zover dit voortvloeit uit de
  Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (artikel 15
  WPolR.).

  Bovenstaand verstrekkingsregime wordt beperkt door het Besluit
  politieregisters. De beheerder van een politieregister is bevoegd
  de verstrekking van gegevens betreffende politie-informanten,
  gegevens uit een CID-register en gegevens die bij verstrekking
  direct gevaar voor de geregistreerden of voor derden kunnen
  opleveren aan alle bovengenoemde opsporingsambtenaren te weigeren.
  Verder kan verstrekking achterwege worden gelaten als de
  betreffende gegevens slechts konden worden verkregen onder de
  voorwaarde dat deze alleen voor een bepaald doel gebruikt zouden
  worden. Die voorwaarden moet dan wel vastgelegd zijn in een
  proces-verbaal en blijken uit het register (artikel 11 BPolR.).
  Noot Bovengenoemde weigeringen zijn slechts toegestaan
  indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de
  politietaak. Anders dan in het normale geval is hier dus ruimte
  gecreerd voor een belangenafweging door de verstrekker. Hij heeft
  voorts de mogelijkheid beperkingen op te leggen aan het gebruik van
  de verstrekte gegevens. Binnen de hoofdregel van het
  verstrekkingsregime van de Wet politieregisters geldt – anders dan
  bij de Wet persoonsregistraties – niet de voorwaarde dat
  verstrekking moet passen binnen het doel van het register (de
  zogenaamde doelbinding). De verstrekkingsverplichting bestaat
  indien de verstrekking past binnen de goede taakuitoefening van de
  vragende partij. Het Besluit politieregisters maakt op deze
  hoofdregel uitzondering voor de tijdelijke registers, grijze
  veld-registers, hulpverleningsregisters en registers van het MOT.
  Uit deze registers worden slechts gegevens verstrekt voor zover die
  verstrekking in overeenstemming is met het doel waarvoor genoemde
  registers zijn aangelegd.

  Op deze uitzondering maakt het besluit vervolgens weer
  nagenoemde uitzonderingen (artikel 12 BPolR.): Voor tijdelijke
  registers
  geldt dat verstrekking ondanks strijd met het doel
  plaatsvindt, ten behoeve van de opsporing van een misdrijf dat een
  ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, ten behoeve van de
  opneming in een CID- of grijze veld-register, of als uit de
  gegevens zelf een redelijk vermoeden van schuld met betrekking tot
  een bepaalde persoon voortvloeit. Voor grijze veld-registers
  geldt dat verstrekking in strijd met het doel alleen plaats kan
  vinden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties voor zover deze
  dat behoeft voor de goede uitvoering van de taak en het alleen die
  gegevens betreft op grond waarvan vastgesteld kan worden of iemand
  is opgenomen in het register. Voor de
  hulpverleningsregisters geldt dat verstrekking in strijd met
  het doel van het register slechts plaatsvindt met uitdrukkelijke
  instemming van de geregistreerde. Voor de registers van het
  MOT geldt dat met het doel van het register strijdige verstrekking
  kan, indien het een verstrekking betreft ten behoeve van opneming
  in het grijze veld- of CID-register, uit de gegevens zelf een
  redelijk vermoeden van schuld met betrekking tot een bepaalde
  persoon voortvloeit, of het een verstrekking aan leden van het
  openbaar ministerie betreft, die redelijkerwijs van belang geacht
  kan worden ter voorkoming en bestrijding van misdrijven die vallen
  onder het zogenaamde CID-criterium.

  Verstrekking van gevoelige gegevens vindt aan
  opsporingsambtenaren slechts plaats voor zover dit
  noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak.
  Aan leden van het openbaar ministerie en burgemeesters vindt
  verstrekking plaats voor zover dit onvermijdelijk is voor de
  goede uitvoering van bovenomschreven taken (artikel 12, derde lid
  BPolR. jo artikelen 5, 14 en 15 WPolR.).

  Een politieregister mag slechts gekoppeld worden met andere
  politieregisters, of met een verzameling van persoonsgegevens voor
  zover dit betreft de persoonsregistraties van het Rijk, provincies,
  gemeenten en andere openbare lichamen en de daaronder ressorterende
  diensten, instellingen en bedrijven. Koppeling vindt derhalve niet
  plaats met registraties van het bedrijfsleven (artikel 4, eerste
  lid BPolR.) en evenmin met registraties van de semi-publieke sector
  op het gebied van onderwijs, de gezondheidszorg en
  maatschappelijke

  dienstverlening (artikel 17 sub b en c WPR). De wet stelt aan
  toegestane koppeling twee eisen. Het dient noodzakelijk te zijn
  voor de goede uitvoering van de politietaak en moet in
  overeenstemming met het reglement zijn. De minister van Justitie
  kan indien dat noodzakelijk is voor de opsporing van een misdrijf
  waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt, in afwijking van
  voorgaande, toch toestemming voor koppeling verlenen. Bij besluit
  vindt in het kader van de bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer een beperking plaats van het aantal bestanden waarmee
  gekoppeld mag worden. Van elke koppeling moet proces-verbaal worden
  opgemaakt. Koppeling met tijdelijke registers mag slechts voorzover
  dit noodzakelijk is voor het doel van het tijdelijke register
  (artikel 4 BPolR. jo artikel 13, eerste lid WPolR). Bij
  koppeling moet een aantal zaken in dat proces-verbaal worden
  vastgelegd, zoals doel en datum van koppeling, of de koppeling
  heeft geleid tot nieuwe persoonsgegevens e.d. (artikel 5
  BPolR.).

  Voor de beoordeling van de vraag of koppeling toegestaan is
  zullen steeds vier vragen moeten worden gesteld: 1. mag de bevrager
  zijn bestand met het bestand van de verstrekker koppelen, 2. mogen
  de gegevens ontvangen worden,

  3. mag de verstrekker zijn bestand met het andere bestand
  koppelen en
  4. mogen de gegevens verstrekt worden?
  Een voorbeeld: De FIOD koppelt een van zijn bestanden met een
  bestand van de politie en krijgt daarmee gegevens uit het
  politieregister verstrekt, dit mag
  ad 1. voorzover in het reglement ex artikel 20, tweede lid sub h
  WPR de bevoegdheid tot koppelen is opgenomen.
  ad 2. niet relevant (vergelijk gesloten verstrekkingsregime
  WPolR.)
  ad 3. aangezien de politie ex artikel 6 WPolR jo artikel
  4 BPolR. mag koppelen met een register van een bijzondere
  opsporingsdienst en voor zover de koppeling in overeenstemming met
  het reglement van het politieregister is.

  ad 4. voor zover FIOD de te ontvangen gegevens behoeven voor de
  opsporing van een strafbaar feit bij het onderzoek waarbij hij is
  betrokken ex artikel 14 sub c WPolR.

  CID-regeling 1995

  Op basis van de Wet politieregisters geldt een verplicht
  verstrekkingsregime binnen de politie, mits de gegevens benodigd
  zijn voor de goede vervulling van de politietaak. Dit verplichtende
  regime geldt niet voor de CID-en (artikel 11 BPolR. en 11
  CID-regeling 1995). Zij kunnen volstaan met verstrekkingen aan de
  projectleiders van tactische onderzoeken en verder aan andere
  RCID-en en het NCID.

  De zogenaamde CID-status is bepalend voor de
  verstrekkingsverplichting. Aangezien naast de 28 CID-eenheden geen
  onderdelen van de politie of organisaties de zogenaamde CID-status
  hebben kan niet zonder meer, ook al is het nodig voor de vervulling
  van de politietaak informatie uit het CID-register worden
  verstrekt. De CID-status heeft geen andere betekenis.

  De voorzitter:
  Wat is dan nog de CID-status, als volgens de wet (red:
  artikel 14 WPolR) elke ambtenaar van politie voor de uitoefening
  van zijn taak toegang kan krijgen tot die registers? Wat is dan in
  hemelsnaam juridisch gezien nog de CID-status? Heeft dat enige
  waarde?
  De heer Patijn:
  Dat je actief informatie gaat inwinnen!
  De voorzitter:
  Maar dat staat nergens! Wat is dat dan toch?
  De heer Patijn:
  Het is iets dat zich in de politiepraktijk heeft ontwikkeld
  en dat dan op een goed moment boven water komt.
  De voorzitter:
  Dus de CID-status is louter de praktijk, maar juridisch
  niks?
  De heer Patijn:
  Nee! Noot Intern in een RCID is doorgaans
  sprake van volledige openheid omtrent de in de centrale registratie
  opgenomen gegevens. Extern – zowel binnen als buiten het korps –
  wordt nogal wisselend geopereerd. De verstrekking geschieden door
  de chef RCID, of door de administratief-rechercheurs, of door de
  medewerkers van de afdeling verwerking of analyse, dan wel door het
  infocentrum. Daarnaast geven runners ook mondeling informatie aan
  de tactische recherche. Soms worden slechts de 4×4
  -informatierapporten uitgegeven, soms geschiedt dit uitsluitend bij
  proces-verbaal door de chef RCID opgemaakt. Verstrekkingen binnen
  het eigen korps gaan veelal mondeling. De schriftelijke
  verstrekking geschiedt binnen het eigen korps slechts voor zover
  dat voor de opbouw van het opsporingsdossier of voor de vervolging
  noodzakelijk is. De verstrekking van door observatie verkregen
  informatie voor zover ondergebracht in de CID-registers geschiedt
  door middel van dezelfde procedure als de overige aanwezige
  CID-informatie. In beginsel wordt elke verstrekking geregistreerd,
  maar de mondelinge informatie-uitwisseling levert geen vermelde
  verstrekking op. Bij n korps wordt de RCID-informatie alleen bij
  proces verbaal verstrekt, maar dan
  alleen wanneer het tactische onderzoek succesvol is afgesloten en
  de informatie nodig is voor de bewijsvoering. De 00-informatie
  (informatie, die wegens herleidbaarheid tot de bron nooit
  operationeel gebruikt kan worden, zie later) wordt in beginsel
  nooit verstrekt, ook niet binnen het eigen korps. Indien de
  RCID-chef constateert dat het tactische onderzoek de verkeerde kant
  op gaat, terwijl hij over 00-informatie beschikt welke kant het wel
  op moet, kan de teamleider van het tactische onderzoek worden
  ingefluisterd. In hoeverre dit standaardpraktijk is, is
  onduidelijk. De toegezegde geheimhouding van de identiteit en zorg
  voor de veiligheid van de informant gaat zo ver dat men een
  moordzaak onopgelost zal laten, zelfs als de oplossing in de als 00
  gekwalificeerde CID-informatie besloten ligt. De beheerder is
  bevoegd verstrekking van gegevens betreffende politieinformanten,
  gegevens uit een CID-register en gegevens die bij verstrekking
  direct gevaar voor de geregistreerden of voor derden kunnen
  opleveren te weigeren, tenzij die gegevens noodzakelijk zijn om
  vast te kunnen stellen of een persoon een CID-subject is (artikel
  11, eerste lid sub b BPolR.). Verder kan verstrekking worden
  geweigerd als de betreffende gegevens slechts konden worden
  verkregen onder de voorwaarde dat deze alleen voor een bepaald doel
  gebruikt zouden worden. Die voorwaarden moet dan wel vastgelegd
  zijn in een proces-verbaal en blijken uit het register (artikel 11
  BPolR.). Daarnaast kunnen op grond van de CID-regeling 1995 bij
  verstrekkingen beperkingen aan het gebruik van de gegevens worden
  opgelegd. Koppeling van CID-registers met andere
  persoonsregistraties vindt eveneens plaats onder dezelfde
  voorwaarden als die gelden voor de gewone
  politieregistraties. Met dien verstande dat de voorwaarde – nodig
  voor de goede

  uitvoering van de politietaak – wordt uitgelegd overeenkomstig het
  doel van het CID-register, te weten dat het noodzakelijk moet zijn
  voor het voorkomen en opsporen van misdrijven die gezien hun ernst
  en frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden
  gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. Het doel
  waarvoor een grijze veld-register is aangelegd – het vaststellen of
  de geregistreerde in samenhang met andere gegevens kan worden
  aangemerkt als CID-subject – beperkt de verstrekkingsmogelijkheid.
  Verstrekking lijkt daardoor alleen plaats te kunnen vinden aan
  personen die daarop aanspraak kunnen maken ingevolge hun
  werkzaamheden bij de CID. Daarop is ten behoeve van het MOT de
  uitzondering gemaakt dat aan hen die gegevens kunnen worden
  verstrekt die noodzakelijk zijn om te kunnen vaststellen of een
  persoon in dat register is opgenomen.

  Ook de koppelingsmogelijkheden worden beperkt door het doel van
  het grijze veld-register (artikel 17, 19 en 20 CID-regeling 1995,
  jo artikel 12 sub b jo 14, tweede lid
  BPolR.). Voor zover bekend heeft de minister van Justitie nog nooit
  gebruikt gemaakt van zijn bevoegdheid ex artikel 6, vierde lid Wet
  politieregisters om in bijzondere gevallen indien het noodzakelijk
  is voor de opsporing van een misdrijf, waardoor de rechtsorde
  ernstig geschokt is, toestemming te geven een politieregister te
  koppelen anders dan hier voor uiteen is gezet.

  Artikel 30 WPolR vormt het sluitstuk op het gesloten
  verstrekkingsregime, in die zin dat wanneer aan en persoon of aan
  een instantie een gegeven uit een politieregister wordt verstrekt,
  hij dat gegeven ingevolge die bepalingen in beginsel geheim dient
  te houden. Verstrekking is alleen mogelijk indien een op de wet
  gebaseerd voorschrift mededeling toelaat, danwel de uitvoering van
  de betrokken taak tot bekendmaking noodzaakt. Door sommigen wordt
  dit laatste wel gezien als een mogelijkheid om aan het gesloten
  verstrekkingsregime te ontkomen, zodat bijvoorbeeld toch
  CID-informatie aan het bestuur verschaft kan worden.

  Wet persoonsregistraties

  Aangezien gegevens slechts mogen worden gebruikt op een wijze
  die met het doel van de registratie verenigbaar is, mag binnen de
  organisatie van de houder alleen het noodzakelijke worden verstrekt
  aan personen die op grond van hun taak van deze gegevens kennis
  kunnen nemen (artikel 6 WPR). Koppeling mag alleen plaatsvinden
  indien de doelstelling van beide registraties dat toelaat en het in
  het reglement is beschreven (artikel 20, tweede lid sub h WPR.)
  (zie hoofdstuk 6 Informatie-inwinning van deze
  bijlage)
  . Indien een rechtspersoon houder is, zal dus een ieder
  buiten de organisatie van die rechtspersoon in beginsel derde zijn.
  Binnen een concern betekent dit, dat de concernmaatschappijen ten
  opzichte van elkaar derden zijn. De WPR kent met betrekking hiertoe
  voor alle persoonsregistraties n hoofdregel: gegevens mogen worden
  verstrekt aan derden voor zover,

  a. zulks voortvloeit uit het doel van de registratie of
  b. wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift dan wel
  c. met toestemming van de geregistreerde.
  Buiten deze gevallen kunnen, voor zover hier van belang,
  uitsluitend op verzoek gegevens aan een derde worden
  verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (uitbesteed
  fenomeenonderwerp) of statistiek (
  misdaadanalyse), danwel op grond van een dwingende en gewichtige
  reden
  , voorzover de persoonlijke levenssfeer van de
  geregistreerde
  daardoor niet onevenredig wordt
  geschaad. Een voorbeeld: de politie vraagt een
  vliegtuigmaatschappij naar de vluchtgegevens van een bepaalde
  persoon. Deze bevraging zal hoogstwaarschijnlijk niet vallen onder
  de a t/m c genoemde gevallen (uitgaande dat vanuit tactische
  overwegingen het niet gewenst is dat de geregistreerde op de hoogte
  wordt gesteld van het verzoek van de politie).

  Derhalve zal onderzocht moeten worden of in casu sprake is van
  een dwingende en gewichtige reden. Naar de woorden van de minister
  van Justitie ten tijde van de totstandkoming van de WPR zal de
  politieman een spoedeisend belang moeten hebben dat op zichzelf
  genomen van voldoende betekenis is. De minister heeft hierbij
  tevens de voorbeelden calamiteiten en noodgevallen gebezigd.
  Noot De Hoge Raad oordeelde dat een redelijke verdenking
  dat een misdrijf, voorzien in de Opiumwet is gepleegd, een zodanig
  dringende en gewichtige reden oplevert dat het verschaffen
  van inlichtingen over telefoonnummers en tenaamstelling van
  telefoonaansluitingen door de PTT op grond van artikel, 11 tweede
  lid WPR in accordance with law (artikel 8, tweede lid EVRM) is en
  dus gerechtvaardigd is. Het spoedeisend belang (bij
  noodgevallen of calamiteiten) lijkt hiermee enigszins
  naar de achtergrond te zijn geschoven. De houder heeft een
  verstrekkingsbevoegdheid en hij is degene die de
  belangenafweging maakt. Aan het vorenstaande doet niet af dat,
  indien gegevens ondanks afwezigheid van een dwingende en gewichtige
  reden worden verstrekt, de mogelijkheid bestaat dergelijke
  informatie in een strafzaak te gebruiken. Noot Als het
  gaat om een publieke of semi-publieke registraties geldt naast
  eerder omschreven hoofdregel een ruimere regeling indien de
  bevrager een persoon of instantie is met een publiekrechtelijke
  taak (bijvoorbeeld de politie). In dat geval kunnen gegevens worden
  verstrekt voor zover de bevrager die gegevens nodig heeft voor
  de uitvoering van zijn taak
  en de persoonlijke levenssfeer
  van de geregistreerde
  daardoor niet onevenredig wordt
  geschaad (artikel 18, derde lid WPR). Dit houdt in dat in
  het geval de CID gegevens opvraagt uit het register van de FIOD er
  geen dringende en gewichtige reden behoeft te worden aangevoerd. Er
  dient slechts te worden onderzocht of de vraagstelling valt binnen
  de taakstelling van de CID en de persoonlijke levenssfeer daardoor
  niet onevenredig wordt geschaad. Ook hier wordt die afweging
  gemaakt door de verstrekker. Voor het beoordelen van de
  toelaatbaarheid van een koppeling zal getoetst moeten worden aan
  bovengenoemde verstrekkingsregel voor (semi)publieke bestanden:
  behoeft de bevrager de gegevens voor de uitvoering van zijn
  (publieke) taak en wordt de persoonlijke levenssfeer van de
  geregistreerde daardoor niet onevenredig geschaad? Noot
  Daarnaast geldt het vereiste dat de mogelijkheid tot koppeling in
  het toepasselijke reglement is geregeld (artikel 18, derde lid
  jo artikel 20, tweede lid sub h WPR). Een voorbeeld: De
  politie koppelt een van haar bestanden met een bestand van
  bijvoorbeeld de FIOD en krijgt daarmee gegevens uit het
  FIOD-register verstrekt, dit mag:

  ad 1. aangezien de politie ex artikel 6 WPolR. jo
  artikel 4 BPolR. mag koppelen met een register van een bijzondere
  opsporingsdienst en voor zover de koppeling in overeenstemming met
  het reglement van het politieregister is;

  ad 2. voor zover de te ontvangen gegevens noodzakelijk zijn voor
  de goede uitvoering van de politietaak; ad 3. indien is voldaan aan
  de hoofdverstrekkingsregel van artikel 11 WPR verstrekking uit
  FIOD-register in overeenstemming met het doel van de registratie,
  wettelijk voorschrift, toestemming geregistreerde of aanwezigheid
  van een dringende en gewichtige reden, alsmede voor zover in het
  reglement ex artikel 20, tweede lid sub h WPR de bevoegdheid tot
  koppelen is opgenomen;

  ad 4. voor zover de ontvanger de gegevens behoeft voor de
  uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de
  geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
  Verstrekking blijft achterwege in geval van een ambts- of
  beroepsgeheim dan wel een wettelijk verplichting tot geheimhouding
  in een concreet geval (artikel 11, derde lid WPR). De woorden uit
  hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift zijn ontleend aan
  artikel 272 Wetboek van Strafrecht, zij hebben danook dezelfde
  betekenis als in dat artikel. In dit kader kan onder een
  geheimhouder worden verstaan, een ambtenaar, de accountant, de
  notaris en de arts, alsmede bepaalde boven- en ondergeschikte
  personen, zoals de geneesheer-directeur van een ziekenhuis of het
  kantoorpersoneel van de advocaat. De geheimhoudingsplicht vindt
  haar begrenzing in de wettelijke verplichting tot het afleggen van
  een verklaring voor de rechter-commissaris of de rechtbank, dan wel
  de uitlevering van stukken op bevel van de rechter-commissaris,
  behoudens het geval van verschoning. De beroepsuitoefenaars die
  zich op verschoning kunnen beroepen zijn beperkt. Het betreft de
  arts, de geestelijke, de notaris en de advocaat. De Hoge Raad heeft
  ook het verschoningsrecht voor een juridisch medewerker van het
  bureau voor rechtshulp en een reclasseringsmedewerker, voorzover
  het niet betreft zijn voorlichtingstaak aan de rechter, erkend.
  Noot

  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Voorzover hier van belang verschaft artikel 17 WIV aan de
  cordinator en het hoofd van de BVD de bevoegdheid zich te wenden
  tot de houder van een verzameling van persoonsgegevens in bij
  machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister
  van Justitie gezamenlijk omschreven gevallen of soorten van
  gevallen. De machtiging dient de duur van de termijn waarvoor deze
  geldt in te houden. Die termijn bedraagt ten hoogste een jaar. In
  het derde lid van artikel 17 WIV worden de bij of krachtens de wet
  (denk aan de Wet Persoonsregistraties) voor een houder van
  dergelijke gegevens geldende voorschriften buiten toepassing
  verklaard. Artikel 17 WIV geldt overigens weer niet voor justitile
  gegevens die krachtens de Wet op de justitile documentatie zijn
  geregistreerd, voor verklaringen omtrent het gedrag en voor
  gegevens ten aanzien waarvan ingevolge artikel 36 van de Wet op de
  justitile documentatie een geheimhoudingsplicht geldt. Met
  toepassing van artikel 17 WIV kan de BVD derhalve toegang hebben
  tot het CID-register en het grijze veld-register alsmede tot
  gegevens opgeslagen in het HKS.

  Voor de samenwerking tussen het openbaar ministerie en de
  politie enerzijds en de BVD anderzijds is artikel 22 WIV van
  belang. In het eerste lid is bepaald dat de leden van het openbaar
  ministerie, door tussenkomst van de procureur-generaal, mededeling
  aan de BVD doen van de te hunner kennis gekomen gegevens, die zij
  voor de BVD van belang achten. De onder de procureur-generaal,
  portefeuillehouder BVD vallende landelijk officier van justitie
  speelt bij de verstrekking van gegevens aan de BVD een rol. Voor de
  ambtenaren van de regiopolitie, de grensbewaking en de Koninklijke
  Marechaussee geldt een soortgelijke verplichting. Gegevens die voor
  de dienst van belang zijn dienen zij te verstrekken aan de
  korpschef of aan ambtenaren als bedoeld in artikel 18 WIV. Deze
  zenden de gegevens, indien zij dat van belang achten, aan de BVD.
  Artikel 22 , derde lid WIV biedt de mogelijkheid van overleg tussen
  de procureur-generaal en het hoofd van de BVD. Alle betrokkenen bij
  de uitvoering van de WIV zijn verplicht tot geheimhouding, ook
  nadat de betrokkenheid is beindigd (artikel 23, eerste lid WIV).
  Deze verplichting geldt niet tegenover degene aan wie de ambtenaar
  ondergeschikt is (artikel 24, eerste lid WIV). Bij optreden als
  getuige of deskundige in een rechtsgeding kan de
  geheimhoudingsplicht door een schriftelijke ministerile ontheffing
  worden doorbroken (artikel 24, tweede lid WIV). De staatsveiligheid
  wordt als een belang van zo primaire waarde beschouwd dat aan de
  bescherming daarvan prioriteit moet worden gegeven ten opzichte van
  de waarheidsvinding in strafzaken. Het gaat hier om een
  verschoningsrecht voor hetgeen de betrokken ambtenaar in
  functioneel verband tot zijn opdracht heeft vernomen of hem is
  gebleken. Het gaat hier om een uitbreiding van de klassieke
  geheimhouders (arts, notaris, geestelijke en advocaat) als bedoeld
  in artikel 218 Sv.

  8.4.2 Feitelijke toepassing

  Algemeen

  Verstrekking van gegevens is de uitgifte van een gegeven uit een
  register aan een derde. Verstrekking vindt visa versa plaats binnen
  een regionaal politiekorps, tussen de korpsen onderling, tussen
  korpsen en bijzondere opsporingsdiensten, tussen korpsen en
  bestuur, alsmede tussen korpsen en particulieren. De verstrekking
  geschiedt mondeling of schriftelijk. In de politiecultuur komen
  informele verstrekkingen voor aan andere instanties en
  particulieren. Daarnaast komen ook verstrekkingen bij
  proces-verbaal voor. In dat geval wordt de inhoud van de
  geregistreerde gegevens weergegeven in een proces-verbaal en aldus
  vrijgegeven. Afgezien van de CID-registers zijn de politieregisters
  gevuld met gegevens, die zonder nadere voorwaarden bruikbaar zijn
  in het kader van de vervulling van de politietaak. Indien de
  bevraging past in dit kader geldt voor de houder van een
  politieregisters een verplichting tot verstrekking. Van deze
  verplichting zijn onder omstandigheden uitgezonderd de
  CID-registers, de tijdelijke registers en de registers aangelegd
  ten behoeve van de hulpverlenende taak van de politie. Voor de
  registers die bij de politie worden gehouden, maar die niet zijn
  terug te voeren op de politietaak ex artikel 2 Politiewet 1993
  geldt het regime van de Wet persoonsregistraties. Dit betekent bij
  bevraging voor de houder van het register dat hij een afweging van
  belangen moet maken. De gewone opsporingsambtenaar kan alle
  hiervoor genoemde opsporingsregisters (laten) bevragen.

  Wat een probleem lijkt is om informatie uit een tactisch
  onderzoek die niet rechtstreeks bruikbaar zijn voor dat onderzoek
  op te slaan en toegankelijk te maken voor eventueel later
  onderzoek. Slechts via HKS zijn immers de operationeel gebruikte
  gegevens terug vinden. Voorts is een praktische moeilijkheid dat de
  informatie uit een lopend onderzoek die bruikbaar is voor een ander
  onderzoek of op zichzelf voldoende grond is voor een nieuw
  zelfstandig onderzoek niet kan worden vrijgegeven zonder het eerste
  onderzoek te schaden. Voor bijvoorbeeld de telefoontap is het
  aanleveren van de informatie aan de CID geen begaanbare weg. In het
  ene
  korps/arrondissement (Haaglanden/Den Haag) gaat in zo’n geval de
  informatie via de rechter-commissaris terug naar de politie en in
  het andere (Amsterdam) verstrekt de met afluisteren belaste
  opsporingsambtenaar of teamleider van het onderzoek de informatie,
  eventueel met de mededeling dat gezien de huidige stand van het
  onderzoek over de tap als zodanig thans geen mededelingen kunnen
  worden gedaan, maar mogelijk in een later stadium wel, danwel dat
  niet uitdrukkelijk de tap als bron wordt genoemd, maar slechts
  wordt vermeld dat het gaat om informatie uit lopend onderzoek.

  Afhandelingscode en verstrekking van
  CID-informatie

  Bij de evaluatie van de ingewonnen inlichtingen staat naast een
  betrouwbaarheidscode ook een afhandelingscode. De
  betrouwbaarheidscode is niet alleen van belang voor de
  misdaadanalyse, maar uiteraard ook voor de politiedienst die van de
  inlichtingen operationeel gebruik wil maken. De waardering voor
  bruikbaarheid (afhandelingscodes) is:

  00. kan niet gebruikt worden;
  01. alleen gebruiken na overleg met afzender;
  10. operationeel te gebruiken, afzender niet vermelden;
  11. operationeel te gebruiken.
  De gebruikte coderingen spreken haast alle voor zich. Over de
  00(dubbel-nul)-informatie moet nog worden opgemerkt dat de reden om
  bepaalde gegevens niet voor operationeel gebruik vrij te geven
  gelegen is in de bescherming van de bron. Het verzwijgen van de
  identiteit van de informant is zelden afdoende bescherming. De aard
  en inhoud van de gegevens zijn vaak van dien aard dat het voor de
  betrokkenen duidelijk zal zijn wie de inlichtingen aan de politie
  heeft verstrekt. Om die reden kan de informatie ook zonder
  bronvermelding niet worden vrijgegeven. De 00-informatie wordt in
  beginsel niet voor tactisch onderzoek verstrekt. Wel komt voor dat
  de RCID-chef de 00-informatie de teamleider van het tactische
  onderzoek influistert. De 00-informatie kan wel tussen de RCID-en
  worden uitgewisseld, al gebeurt dat niet altijd. Zo wordt volgens
  RCID Haaglanden de 00 wel binnen het ressort uitgewisseld, maar
  niet daarbuiten in verband met vermeende lekken elders in de
  politie-organisatie. Noord-Oost Gelderland meldt dat alle
  00-informatie aan de NCID wordt verstrekt en zonodig aan alle
  RCID-en.

  De verstrekkingen van CID-informatie geschieden mondeling, door
  middel van een zogeheten 4×4-formulieren of door middel van een
  proces-verbaal van de chef-CID. De mondelinge verstrekkingen en die
  door middel een 4×4 kunnen doorgaans worden gedaan door alle
  CID-medewerkers, zowel de informatierechercheurs als de
  administratieve krachten die het systeem feitelijk beheren.

  Van de omvang van de mondelinge verstrekking is geen beeld te
  krijgen. In beginsel zal ook bij een mondeling (telefonische)
  bevraging in het geautomatiseerde bestand een aantekening worden
  gemaakt van de bevraging. In Octopus wordt automatisch een
  verstrekkingenkaart gemaakt, indien op het hoofdmenu de
  keuze verstrekkingen wordt gemaakt. Deze automatische registratie
  vindt niet plaats als aan de hand van de keuzemogelijkheid zoeken
  de informatie op de terminal wordt gezet. Bij eerste bevraging met
  name als deze via de runners loopt, zal via de menukeuze zoeken.
  Schriftelijke verstrekkingen gaan uitsluitend bij proces-verbaal,
  en dan alleen indien de verstrekking in schriftelijke vorm nodig is
  voor de dossiervorming. Bij de schriftelijke verstrekking kan de
  automatische registratie niet worden ontlopen. Zuid-Holland-Zuid
  heeft een eigen CID-bestand onder de naam Frits. Daar worden de
  verstrekkingen handmatig bijgehouden. Het verstrekkingenbestand
  geeft geen adequaat beeld van de verstrekking.

  In Drenthe worden de verstrekkingen (mogelijkerwijs alleen de
  4×4) met de pen bijgehouden op A4-tjes, waarop in onderscheiden
  velden wordt aangegeven het nummer van het informatierapport, datum
  verstrekking, aan wie versterkt is, de korte inhoud van de
  informatie of het onderwerp en overige opmerkingen. In
  Gelderland-Zuid worden de verstrekkingen, zowel 4×4 als in
  proces-verbaalvorm bijgehouden aan de hand van de postregistratie:
  nummer van het poststuk, geadresseerde, datum, kenmerk (gelijk aan
  het nummer van het poststuk) alsmede een classificatie (niet
  toegelicht).

  Indien CID-informatie een rol in het strafdossier moet spelen
  zal de informatie worden verstrekt door middel van een
  proces-verbaal van de chef RCID. In dat verbaal worden de
  inlichtingen uit de CID-informatierapporten opgenomen en wordt
  melding gemaakt van de evaluatiecodering. Alle overige gegevens,
  zoals data van de aan het verbaal ten grondslag liggende rapporten,
  de namen van de informatierechercheurs, het nummer van de informant
  en dergelijke worden weggelaten. De onderscheiden RCID-en hanteren
  overigens niet een eensluidende introductie in het verbaal. Elke
  RCID heeft zijn eigen standaardformulering. In beginsel wordt de
  gehanteerde methode om aan de informatie te komen in het midden
  gelaten. De achterliggende CID-informatierapporten komen nooit op
  tafel van de rechter. Zo nodig zal de chef RCID op de
  terechtzitting als
  getuige verschijnen. Inzet bij de verstrekking van CID-informatie
  is de waarborging van de anonimiteit van de bron. Dit leidt soms
  tot versluierde vastlegging en verstrekking.

  De voorzitter:
  Kunt u de U-bochtconstructie nog even uitleggen?
  De heer Van Steeg:
  Ja, soms denk ik: je hebt een U-en een
  L-bochtconstructie.
  De voorzitter:
  Legt u ze allebei dan uit.
  De heer Van Steeg:
  De U-bochtconstructie betreft in mijn beleving de situatie
  dat er in Utrecht bijvoorbeeld een informatie binnenkomt, waarvan
  je zegt: om afschermingstechnische redenen kan het feit niet in de
  openbaarheid komen dat het uit Utrecht komt. Wij zoeken dan een
  partner, bijvoorbeeld Amsterdam, en wij vragen aan Amsterdam:
  willen jullie deze informatie overnemen en vervolgens terug laten
  komen als zijnde informatie in Amsterdam ingewonnen, en die terug
  bij Utrecht insluizen? Dat is de U-bochtconstructie.
  De heer Vos:
  Wat zijn, voor alle duidelijkheid, afschermingstechnische
  redenen?
  De heer Van Steeg:
  Afschermingstechnische redenen zijn er, indien, als de
  informatie zoals die is opgemaakt, in de openbaarheid komt – dus te
  zijner tijd in een proces-verbaalzal worden opgetekend – de

  informant niet veilig is. Dan zal iedereen uit de omgeving van
  de verdachte, de medeverdachten of een hoofdverdachte, bedenken en
  zien: h, dit komt van mijnheer X af.
  Noot
  De voorzitter:
  Dan nu de uitleg van de L-bocht.
  De heer Van Steeg:
  De L-bocht houdt in, dat Utrecht de informatie opmaakt. Om
  redenen die ik zojuist noemde, kan de informatie niet uit Utrecht
  komen. De informatie is bijvoorbeeld bestemd voor het korps
  Amsterdam. In dat geval maak je de informatie op en je vraagt of ze
  in Amsterdam die informatie over willen nemen op hun papier.
  Vervolgens geef je die aan de
  tactische recherche in
  Amsterdam. Dan heb ik niet de controle dat in dat korps dezelfde
  waardering aan de informatie wordt gegeven als wij er in Utrecht
  aan geven, maar als later dingen getoetst zouden moeten staan,
  staan wij voor de aangeleverde de informatie. Hierover ging de
  vraag van de heer Rabbae. De informatie staat dus in ons systeem
  als B3 aangemerkt. Als de informatie er elders als B2 uitkomt,
  hebben ze daar malversatie gepleegd. Maar ik heb dat nog nooit
  gemerkt. Laat dat duidelijk zijn.
  Noot

  Bij de verstrekkingen door de CID-en onderling speelt uiteraard de
  beschikbaarheid van de informatie een rol. De eigen prioriteiten
  van de CID-en kunnen de behoefte aan informatie elders te kort
  doen.

  De voorzitter:
  Ons bleek tijdens ons voorbereidende werk, dat bepaalde
  regio’s niet tevreden waren over de informatie die zij van u kregen
  over grote onderzoeken die zij draaiden. Dit geldt bijvoorbeeld
  voor het

  kernteam Randstad noord en midden, het zgn. KTR. Hoe komt
  dat?

  De heer Van Looijen:
  Zij krijgen wel informatie van ons, alleen is hun doelgroep
  niet onze doelgroep. Wij zoeken dus niet actief informatie in hun
  doelgroep. Zij zijn met die groep bezig en onze informatievergaring
  is dan alleen passief. De informatie die binnenkomt, gaat wel naar
  hen toe.
  Noot

  Verstrekkingen uit registers van de Binnenlandse
  veiligheidsdienst.

  Artikel 13, eerste lid, WIV schrijft voor dat de diensten
  elkaar, mede door het verschaffen van gegevens, zoveel mogelijk
  medewerking verlenen. De mogelijkheid tot informatie-uitwisseling
  tussen de Binnenlandse veiligheidsdienst en de Militaire
  inlichtingendienst is daarmee onbegrensd. In artikel 14 WIV is de
  zorg voor geheimhouding van gegevens en bronnen alsmede voor de
  veiligheid van personen met wier medewerking gegevens worden
  verzameld opgedragen aan de cordinatoren en hoofden van de
  diensten. De bepaling biedt daarmee onder meer bescherming aan
  informanten en agenten. Op grond van artikel 16, tweede lid WIV
  verstrekt het hoofd van de BVD gegevens aan derden, waarbij hij
  zich gedraagt naar de aanwijzingen van de minister van Binnenlandse
  Zaken. Verstrekkingen aan anderen dan aan overheidsorganen behoeft
  de machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken. De
  verstrekkingen geschieden altijd in de vorm van een ambtsbericht.
  De artikelen 11 en 12 WIV bieden de grondslag voor de verstrekking
  van gegevens aan overheidsorganen.

  Artikel 13, tweede lid WIV regelt de gegevensuitwisseling met de
  veiligheidsdiensten van andere mogendheden.

  De heer Rabbae:
  Wat bepaalt de grens van de informatie-uitwisseling
  tussen u en een zusterinstelling in het buitenland?
  De heer Van Helten:
  De informatie-uitwisseling moet altijd kloppen met de
  taakstelling van de dienst en zijn bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden. Dat geeft een kader waar wij niet buiten
  mogen treden.
  De heer Rabbae:
  Dat is het enige criterium?
  De heer Van Helten:
  Nee, dat hangt van het onderwerp af. Er zal altijd een zeer
  kritisch blik worden geworpen op de mogelijkheid dat men
  bijvoorbeeld vanuit het buitenland tracht invloed uit te oefenen op
  de Nederlandse

  situatie. Dat is een heel sterke beperking.

  De heer Rabbae:
  Het is niet afhankelijk van de vraag of er in het andere
  land al dan niet sprake is van wetgeving omtrent
  privacy-bescherming?
  de heer Van Helten:
  Dat is een zeer belangrijk punt.
  De heer Rabbae:
  Ook in de uitwisseling van informatie tussen geheime
  diensten?
  De heer Van Helten:
  Ja, want wij zijn gehouden aan onze eigen
  privacy-voorschriften en die voorschriften worden niet terzijde
  gelegd als wij spreken met een buitenlandse zusterdienst.

  Noot

  Uitwisseling van gegevens tussen politie, bijzondere
  opsporingsdiensten en de Koninklijke

  marechaussee

  Voor zover de samenwerking gegevensuitwisseling tussen politie
  en bijzondere opsporingsdiensten meebrengt, behoeft aandacht dat de
  respectievelijke registers door twee wettelijke regimes wordt
  bestreken: de Wet Politieregisters en de Wet Persoonsregistraties.
  Bezien wij achtereenvolgens verstrekking van informatie van de
  politie aan de bijzondere opsporingsdiensten en vervolgens
  verstrekking van informatie van de bijzondere opsporingsdiensten
  aan de politie, dan vallen enkele knelpunten op.

  Artikel 14 Wet Politieregisters regelt de gegevensverstrekking
  door de politie aan de bijzondere opsporingsdiensten. Volgens dit
  artikel worden aan bijzondere opsporingsdiensten in dienst van een
  publiekrechtelijk lichaam gegevens uit politieregisters verstrekt,
  voor zover de bijzondere opsporingsdiensten deze behoeven ter
  opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek waarvan zij zijn
  betrokken. Verstrekking van CID-informatie aan de bijzondere
  opsporingsdiensten stuit af op het feit dat de bijzondere
  opsporingsdiensten (nog) geen CID-status hebben. Wel zijn de AID,
  ECD en DRZ reeds begonnen met een eigen CID-afdeling en heeft de
  FIOD de beslissing hiertoe een half jaar aangehouden.
  Noot Deze vier diensten hebben CID-status aangevraagd.
  Binnen het ministerie van Justitie circuleert een concept
  wetsontwerp dat de mogelijkheid opent om bij Algemene maatregel van
  bestuur aan de bijzondere opsporingsdiensten CID-status te
  verlenen. Als dat zover komt, zullen belangrijke delen van de
  bestanden wel formeel onder de Wet op de Politieregisters komen te
  vallen. In dat geval zal de informatie-uitwisseling van
  CID-informatie met de politie op basis van volkomen wederkerigheid
  kunnen plaatshebben.

  Het ontbreken van CID-status wordt doorgaans als een gemis
  ervaren, Noot waarbij drie redenen worden genoemd. Ten
  eerste krijgen bijzondere opsporingsdiensten hierdoor geen
  toegang
  tot voor hen relevante informatie die aanwezig is bij
  de politie. Ten tweede hebben de bijzondere opsporingsdiensten zelf
  te maken met een toenemend aantal personen dat wel als informant,
  maar niet als getuige te boek wil staan. In sommige gevallen worden
  informanten dan ondergebracht bij een RCID, waarbij een
  functionaris van een bijzondere opsporingsdienst al dan niet als
  runner meeloopt. Ten derde krijgt de politie, door de beperkte
  imput
  in het CID-bestand van de kant van de bijzondere
  opsporingsdiensten, soms onvoldoende inzicht in bepaalde
  informatie, in het bijzonder die welke de verwevenheid van onder-
  en bovenwereld in beeld brengt. Volgens sommigen bevat de
  CID-subjecten index (CID-SI) op dit moment te weinig informatie
  over rechtspersonen. Behoefte lijkt te bestaan om, bijvoorbeeld in
  geval van een aanbesteding, de rechtspersonenindex van CID-SI net
  zo te kunnen gebruiken als de lijst met MOT-meldingen: zo zou men
  eventuele criminele contacten van een aanbestedende rechtspersoon
  snel kunnen achterhalen. Indien de CID-status van de bijzondere
  opsporingsdiensten een feit wordt, zou een landelijke CID-officier
  van justitie dit proces kunnen sturen en de RCID-officier zou dan
  de leiding kunnen hebben in een concreet onderzoek. Anderen
  relativeren het belang van de gewenste CID-status. Wat het eerste
  argument betreft, omdat het in concrete, gezamenlijke onderzoeken
  wettelijk wel mogelijk is om CID-informatie van de politie te
  verkrijgen. Dat geldt in het bijzonder voor samenwerking in de
  kernteams.

  Er bestaan voor de AID, de FIOD en de ECD convenanten met de
  Landelijk CID, waarin de part-time werkzaamheden van liaisons van
  de bijzondere opsporingsdiensten worden geregeld. Deze covenanten
  zijn echter nog niet ten departemente bekrachtigd.

  Wanneer gegevens van de CRI komen, wordt bij de behandeling
  daarvan gesimuleerd dat de bijzondere opsporingsdienst reeds onder
  de Wet Politieregisters valt. In de kernteams wordt aan een
  toegevoegde medewerker afkomstig van een bijzondere
  opsporingsdienst dikwijls al dan niet beperkte CID-status verleend.
  Wat het tweede argument betreft wordt het zachte karakter van
  CID-informatie en het runnen van informanten niet geacht goed te
  passen bij met name het concrete vermoeden van het gepleegd hebben
  van fiscale delicten waarop de FIOD normaliter acteert. Een CID zou
  met het oog op het tweede hiervoor genoemde argument daarom slechts
  van beperkt belang zijn. Met het oog op het derde genoemde punt is
  ook wel aangevoerd dat het met name een probleem van de politie is
  als ze geen informatie van de bijzondere opsporingsdiensten kunnen
  krijgen, bij gebrek aan CID-status van de bijzondere
  opsporingsdiensten.

  Informatieverstrekking door de bijzondere opsporingsdiensten aan de
  politie geschiedt nu op grond van artikel 18, derde lid Wet
  Persoonsregistraties. Het derde lid van dit artikel bepaalt
  namelijk dat een dergelijke verstrekking uitsluitend mag geschieden
  op grond van een daartoe strekkend verzoek. Het aanleveren van
  informatie door een bijzondere opsporingsdienst aan een CID, omdat
  de informatie wel eens interessant zou kunnen zijn is juridisch dus
  omstreden. Bovendien mag de persoonlijke levenssfeer door de
  verstrekking niet onevenredig worden geschaad.

  Op grond van de geheimhoudingsplicht die voor alle bijzondere
  diensten is omschreven, ontstaan soms moeilijkheden met het
  verstrekken van gegevens aan de politie.
  Voorbeeld: Het GAK beschouwt de politie als een externe instantie,
  waaraan op grond van de geheimhoudingsplicht van artikel 100
  Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1995 geen informatie verstrekt
  kan worden; dit artikel staat slechts uitzonderingen toe als er een
  wettelijke plicht is tot verstrekking van de informatie en die
  plicht bestaat niet. In de praktijk vraagt het GAK de politie om de
  vraag via de officier van justitie toe te zenden. Op grond van de
  inlichtingenplicht aan de officier van justitie ex artikel 162,
  tweede lid Sv verstrekt het GAK dan wel inlichtingen. Ook aan de
  GAK-opsporingsambtenaren worden door GAK-medewerkers geen
  inlichtingen ten behoeve van de politie verstrekt, omdat dan niet
  is voldaan aan de eis van artikel 6.2 Wet Persoonsregistraties. Het
  betreft dan namelijk een indirecte verstrekking aan derden. Ten
  aanzien van de FIOD geeft de staatssecretaris van Financin in
  voorkomende gevallen ontheffing van de geheimhoudingsplicht voor
  het verstrekken van informatie aan de politie. Indien de AID, de
  politie of het openbaar ministerie belastinginformatie wil hebben
  gebeurt zulks echter eerst na een formeel daartoe strekkend
  verzoek.

  De heer De Graaf:
  Heeft u ter zake zelf opsporingsactiviteiten,
  onderzoeksactiviteiten ondernomen, respectievelijk daarvoor
  toestemming gegeven?
  Mevrouw Gonzales:
  Neen. Op een gegeven moment is er een gerucht geweest dat ik
  zou hebben geprint op journalisten. Dat is volstrekt onjuist. Er is
  ook een gerucht geweest dat ik allerlei financile zaken zou hebben
  nagezocht van een aantal journalisten. Dat is in zoverre juist dat
  ik van een paar journalisten bij de
  FIOD op grond van
  artikel 17 (moet zijn: 18 lid 3, red.)
  van de Wet
  persoonsregistraties heb gevraagd om de

  belastingleggers te lichten. Die heb ik ook samen met een
  FIOD-medewerker bekeken. Dat leverde verder niets op en toen is het
  afgelopen.

  De heer De Graaf:
  Waarom deed u dat?
  Mevrouw Gonzales:
  Omdat het erop leek, op grond van diverse bronnen, dat een
  paar journalisten zich in deze periferie bevonden, dus hand- en
  spandiensten verrichtten voor criminele organisaties.
  De heer De Graaf:
  Had u redenen om hen als verdachte aan te merken?
  Mevrouw Gonzales:
  Als een subject, ja.
  De heer De Graaf:
  Als een subject?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Zijn zij ook als CID-subject geregistreerd?
  Mevrouw Gonzales:
  Neen, u moet dan aan het grijze veld denken.
  De heer De Graaf:
  Zijn zij als grijze-velder geregistreerd?
  Mevrouw Gonzales:
  Neen, dat heb ik niet laten doen. Ik wilde eigenlijk zien of
  daar iets uit te halen was om hen dan ook volledig als zodanig in
  te schrijven. En nogmaals: het heeft niets opgeleverd. Dus de
  geruchtenstroom die er was…
  De heer De Graaf:
  U bent betrekkelijk abstract over de aanleiding die er was
  om naar de
  FIOD te gaan en daar leggers in te zien.
  Mevrouw Gonzales:
  Het gerucht was niet alleen dat men bewust informatie in
  kranten plaatste om mensen te beschadigen of om onderzoeken te
  frustreren. Het vrij hardnekkige gerucht was ook dat men op de
  loonlijst stond van een aantal criminelen.
  De heer De Graaf:
  Dat werd uit CID-informatie zichtbaar?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja. (…)
  De voorzitter:
  Had u nu op een bepaald moment verdachten of was het
  pro-actief, om het zo maar te zeggen?
  Mevrouw Gonzales: Dat laatste:
  pro-actief.
  De voorzitter:
  De rechtsgrond is dan: zolang de FIOD mij dat geeft,
  kan ik dat doen.
  Mevrouw Gonzales:
  De rechtsgrond is artikel 17 (moet zijn: 18 lid 3, red.) van
  de Wet persoonsregistraties, waarbij de
  FIOD uiteraard een
  eigen verantwoordelijkheid heeft, en zijn wettelijke opheffing dat
  hij vertrouwelijke informatie kan laten zien aan een andere
  opsporingsambtenaar. Aan die vereisten is voldaan. (…)
  De voorzitter:
  Even terug naar de FIOD. Als de FIOD die
  informatie niet had willen geven, had u geen been gehad om op te
  staan.
  Mevrouw Gonzales:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Dan gaat u dus naar binnen en zegt: ik ben officier en ik
  heb dat nodig voor de uitoefening van mijn functie?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, maar ik heb wel iets meer verteld dan dat.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel, maar het is dan toch het gebruiken van
  een opsporingsmethodiek, waar men vrijwillig op kan antwoorden. U
  had op dat moment geen bevoegdheden om iets op te vragen. Als men
  had gezegd: nee, dat doen wij niet, dan had u met lege handen
  gestaan.
  Mevrouw Gonzales:
  Dat klopt. Noot
  De voorzitter:
  Ik wil u nog n heel ander ding vragen. Verleden week heeft
  de officier van justitie mevrouw Gonsalez hier gesproken over het
  bezoek dat zij aan de
  FIOD heeft gebracht om leggers van
  enkele journalisten in te zien. Bent u daarbij betrokken
  geweest?
  De heer Bakker:
  Ja. Zij heeft een verzoek om informatie aan mij
  gericht.
  De voorzitter:
  U had kunnen weigeren, omdat het ging om een pro-actief
  onderzoek, waarbij zij zich in het verhoor baseerde op de Wet
  persoonsregistraties.
  De heer Bakker:
  Mijn perceptie van de vraagstelling is geweest dat zij deze
  vraagstelling heeft gedaan in februari 1995. Wij hadden
  besprekingen in het kader van de bijdrage van de
  FIOD aan
  het
  kernteam, en mijn perceptie op dat moment was ook dat
  die vraagstelling plaatsvond in het kader van haar rol als

  CID-officier van dat kernteam. Die informatie heeft zij
  aan mij gevraagd, dus in het kader van een strafrechtelijk
  onderzoek wat zich bevindt in de GVO-fase. Dat was de perceptie die
  ik op dat moment had van haar vraagstelling. Ik heb dat voorgelegd
  aan het plaatsvervangend hoofd van de
  FIOD, gelet op het
  karakter van de vraagstelling. Dat karakter past in de
  mogelijkheden om in deze fase van het onderzoek de informatie
  beschikbaar te stellen. Wat ik vervolgens heb gedaan, is de leggers
  van deze mensen op te vragen binnen de belastingdienst. Ik heb daar
  persoonlijk naar gekeken; daar zijn slechts heel weinig mensen
  binnen de
  FIOD van op de hoogte, gelet op het karakter van
  de vraagstelling. Er was een vermoeden van relaties tussen
  criminelen en deze journalisten. De vraagstelling was of uit de
  gegevens van deze mensen zou blijken dat wellicht een veel groter
  uitgavenpatroon of vermogen aanwezig is…
  De voorzitter:
  Of betalingen krijgen…
  De heer Bakker:
  Precies. Meer dan wellicht mogelijk is in hun positie.
  Noot
  De heer Bakker:
  Ik ging ervan dat hier sprake was van een strafrechtelijk
  onderzoek, een gerechtelijk vooronderzoek, waarbij in het kader van
  het onderzoek dat daar plaatsvindt een relatie zou zijn en
  informatie zou moeten opkomen…
  De voorzitter:
  Maar dat deze journalisten…
  De heer Bakker:
  Het hoeft niet zo te zijn dat de journalisten verdacht zijn,
  het kan ook zijn dat onderzoekssubjecten, gegevens van derden, van
  belang zijn voor hoofdsubjecten of subjecten uit het onderzoek.

  Noot

  Voor het ogenblik lijkt het erop dat bij de FIOD de
  strafrechtelijke informatie dossier-gewijs wordt opgeslagen en dat
  verder vertrouwd wordt op het geheugen. De DIC heeft
  Douanerecherchemateriaal wel in de computer. De Douanerecherche
  houdt volgens een spreker een register malafide ondernemingen bij
  in het kader van de BTW-fraude, anderen ontkennen dat.

  Informatieverstrekking van toezichthouders (belastingambtenaren
  en douane) aan de FIOD is formeel niet problematisch. Opmerkelijk
  is dat de douane op Schiphol geen contact zoekt met de
  Douanerecherche maar rechtstreeks op de marechaussee en de politie
  is gericht. De belastingcontroleur die functioneert in het
  Amsterdamse team voor de Noord-Zuidlijn heeft geen ontheffing van
  zijn geheimhoudingsplicht. Officieel kunnen er dan ook geen
  belastinggegevens over bijvoorbeeld aannemers verstrekt worden aan
  het team. Het is niet duidelijk of dit weleens gebeurt. Op het
  moment heeft de Directie rechtspersonen en criminaliteit van het
  ministerie van Justitie toegezegd gegevens te verlenen over
  rechtspersonen aan het Amsterdamse team. Hierbij zijn
  belastinggegevens eveneens betrokken.

  Een respondent die werkzaam is binnen een kernteam als
  FIOD-ambtenaar geeft aan dat merkwaardig genoeg uit bronnen van
  Financin absoluut geen gegevens worden verstrekt aan de
  FIOD-medewerkers in de kernteams als er geen fiscaal belang is.
  Sommigen nuanceren deze opmerking door te stellen dat naleving
  hiervan sterk afhangt van de aard van de relatie tussen de
  diensten.

  Wanneer de band verandert van een zakelijke naar een collegiale
  en soms zelfs vriendschappelijke, is er eigenlijk geen toezicht
  meer op de informatie die precies wordt ingewonnen. Op een gegeven
  moment heeft niemand eigenlijk meer zicht op het feit of bij de
  informatievoorziening gehandeld wordt volgens de richtlijnen.
  De FIOD kan belastinggegevens onder omstandigheden weer verstrekken
  aan de politie. De DIC informeert de politie in de regel via de
  FIOD maar heeft ook rechtstreekse contacten. Zo werd de CRI, met
  name het maritieme informatiepunt, in september 1994 benaderd door
  het DIC over een producent in vruchtesappen, die voor de politie
  zou werken. Ook levert de FIOD soms gegevens van de belastingdienst
  desgevraagd door aan de BVD.

  Omgekeerd informeert de FIOD de CRI en de CID over de voortgang
  van bepaalde zaken. Dit contact wordt vergemakkelijkt door een
  liaison officer (verbindingsofficier) die is gedetacheerd door de
  FIOD bij de CRI. De FIOD levert ook wel opsporingsgegevens terug
  aan de belastingdienst. Wanneer uit een huiszoeking interessante
  informatie voor de belastingdienst komt dan wordt wel om
  toestemming van de officier van justitie of de rechter-commissaris
  gevraagd om deze te mogen doorspelen. Anderen maken evenwel van
  ieder die aangehouden gaat worden een fiscaal rapportje op.

  Per 1 januari 1995 is het Cordinerend platform Schiphol
  opgericht om tot betere samenwerking en informatie-uitwisseling
  tussen alle op Schiphol operende controlediensten te komen. Naast
  de AID nemen onder meer de Douane, de Kmar Luchtvaart, de ECD, en
  de Inspectie milieuhygine deel. Het opvragen van informatie uit
  CID-registers door de Kmar geschiedt op basis van de algemene
  benoeming tot gerechtigde door de Minister. De chef CID van de Kmar
  participeert in het CID overleg. Er zijn geen belemmeringen bij de
  uitwisseling van CID-informatie. CID-informatie die van belang is
  voor de BVD wordt via een contactman vertrekt.

  Voor vluchtinformatie wordt weleens een reisbureau benaderd.
  Tips uit het buitenland lopen via persoonlijke contacten of via de
  verbindingsofficieren van de CRI. De Kmar-CID wordt regelmatig
  bevraagd door andere CID-en, met name over namen op vluchtlijsten.
  De informatieuitwisseling met in het bijzonder de FIOD gaat zeer
  moeizaam.

  Onregelmatige verstrekkingen

  In het old boys netwerk worden gemakkelijk gegevens
  uitgewisseld. Dit geldt tussen politiefunctionarissen, maar ook
  tussen politiemensen en ex-politiemensen, die bijvoorbeeld bij
  particuliere beveiligingsdienstenwerken. Het gaat daarbij zowel om
  gegevens uit politieregisters als registers waartoe
  opsporingsambtenaren makkelijk toegang hebben, zoals het
  kentekenregister.

  In de KURAS-zaak betrof het onregelmatige verstrekking van
  politile gegevens (zoals HKS en/of CID-informatie) aan het
  particulier recherchebureau KURAS.

  De voorzitter:
  Ik heb ergens gelezen, dat er 33 contacten zijn geweest
  tussen CID-runners en KURAS. Zegt u dat er 32 keer sprake was van
  eenrichtingverkeer?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk grotendeels eenrichtingverkeer.
  De voorzitter:
  Grotendeels?
  De heer Van Steeg:
  Er is wel een keer een vraag gesteld, zoals aan andere
  contacten ook wel een vraag gesteld is. Als er een
  opsporingsonderzoek is en ik wil van mijnheer X weten hoe het met
  mijnheer Y zit, dan kan ik daarvoor mijnheer X benaderen. Zo was
  het ook in de KURAS-zaak. Grotendeels ging het hier echter om
  contacten van KURAS naar ons.
  De voorzitter:
  Maar is dit nu een voorbeeld en geeft dit aan hoe een
  old-boys-netwerk in de praktijk werkt en hoe particuliere
  recherchebureaus in de praktijk aan hun extra informatie komen? Of
  is het meer dan dat?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk dat dit er een voorbeeld van is.
  De voorzitter:
  En u vindt daar eigenlijk niets onrechtmatigs aan?
  De heer Van Steeg:
  Ik vind het onrechtmatig dat door de politie informatie
  verstrekt wordt aan, in dit geval, de leden van KURAS, maar ik vind
  het niet onrechtmatig als wij informatie vragen of informatie
  krijgen van bijvoorbeeld KURAS.
  De voorzitter:
  Nu zegt blijkbaar de leider van KURAS: zo is het helemaal
  niet; wij hebben duidelijk een ruilhandel met de dames en heren van
  de politie in Utrecht opgezet.
  De heer Van Steeg:
  Ik nodig ze uit om op deze stoel te gaan zitten en dat onder
  ede te verklaren.
  De voorzitter: Dus u zegt:
  slechts n keer is er werkelijk CID-informatie uit de CID-bak
  gegaan en er is meerdere keren gesproken?
  De heer Van Steeg:
  Ik weet maar van n keer. Dat was overigens geen
  CID-informatie maar het waren HKS-gegevens.
  De voorzitter:
  U wt maar van n keer.
  De heer Van Steeg:
  En daarbij gaat het om het geval dat bij het onderzoek van
  de rijksrecherche naar voren is gekomen. Ik kan mij moeilijk
  voorstellen dat er meer gevallen zijn na alles wat wij intern
  hebben gedaan. Vorig

  jaar december heeft de divisiechef recherche alle mensen van de
  CID-Utrecht bij elkaar geroepen en gevraagd: welke contacten hebben
  jullie? Al die contacten zijn dezelfde dag op papier gezet en die
  heb ik samengevoegd tot een rapport en dat is ter beschikking
  gesteld. In dat rapport staat ook het cijfer 33.

  Noot

  De heer Wiarda:
  (…) Maar ik heb dus vanuit het realiteitsperspectief ze
  willen zeggen, dat er natuurlijk contacten zijn maar dat die
  buitengewoon beperkt zijn. Ik wil het niet hebben en ik wil het
  niet hebben, maar we moeten ook realist zijn. Waar de voorzitter op
  doelt, is dat de heren van Kuras intussen ook nog via allerlei
  andere contacten… ex-collega’s in het korps… ze hebben ze
  gevraagd om bewakingsdiensten te doen, ze hebben ze gevraagd om
  observatiediensten te doen, ze hebben kentekens gevraagd, er is een
  enkele keer nog een proces-verbaalinformatie uitgewisseld, wat een
  zeer specifieke situatie was… een medewerkster van ons… de
  partner van een medewerker van een beveiligingsbedrijf…
  De voorzitter:
  Hoe moet u dit in de toekomst nu regelen, mijnheer
  Wiarda?
  De heer Wiarda:
  Mijnheer de voorzitter, het mag niet en het mag niet en het
  mag niet! Meer valt er niet over te regelen! Als het toch
  gebeurt…
  De voorzitter:
  U zegt net… het mag niet, het mag niet en het mag niet
  maar als ik het helemaal verbied, gebeurt het toch en dus moet ik
  het een beetje mogelijk maken.
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dan begrijp ik het niet.
  De heer Wiarda:
  Als het om redenen van te identificeren belangen van mensen
  waarmee particuliere organisaties bezig zijn in de beveiliging in
  individuele gevallen noodzakelijk is, kan het niet anders of er
  moet contact over zijn met de politie.
  De heer De Graaf:
  Als ik mijn belang bij u inbreng, omdat ik iets wil weten
  over mijn buurman en ik bel eens met u ik heb ook een belang, dan
  wordt het ook gehonoreerd?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Waarom bij die particuliere recherche wel?
  De heer Wiarda:
  Is uw leven in gevaar?
  De heer De Graaf:
  Is dat bij de particuliere recherche in gevaar?
  De heer Wiarda:
  In de persoonsbeveiliging, het beveiligen van de betreffende
  clint, een high profile die risico’s loopt, waar zij bepaalde
  dingen menen te zien, waarvan ze denken dat zij dat niet in de hand
  kunnen houden en dat de politie eraan te pas moet komen? Dan moet
  er natuurlijk de politie aan te pas komen.
  De heer De Graaf:
  Dan is het gewoon de politie die het moet overnemen? Dan is
  het toch een
  politietaak, dan is het toch niet uw taak om
  informatie te geven aan een particulier recherchebureau?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Maar daar ging het om.
  De heer Wiarda:
  Maar dit wordt natuurlijk een merkwaardige ontkenning van de
  werkelijkheid om dan te zeggen: ok, jullie hebben een groot gevaar
  voor jullie clint. Jullie weg! Ga maar naar huis! Ga maar met
  vakantie! Wij doen het verder! Bedoelt u dat?
  De heer De Graaf:
  Nee.
  De heer Wiarda:
  Wat bedoelt u dan?
  De heer De Graaf:
  Dat er gevaar dreigt voor een bepaalde persoon, dan heeft u
  een eigen
  politietaak en dan moet die persoon ook door de
  politie benaderd worden, beschermd worden. Het is niet een kwestie
  van een particulier bureau even informatie geven.

  Noot

  Een heel ander vorm van onregelmatige verstrekking is het geven van
  desinformatie. Desinformatie is bewust onjuiste informatie om te
  zien wat in het criminele milieu gebeurd dan wel de
  opsporing(sactiviteiten) te verhullen.

  De heer Rabbae:
  Gebruikt u ook desinformatie in het kader van de strijd
  tegen de georganiseerde misdaad?
  De heer Paulissen:
  Nee. Wij hebben wel een keer op het punt gestaan om dat te
  doen, maar uiteindelijk zijn wij vroegtijdig tot inkeer gekomen.
  Wij vonden het toch iets wat je als overheid niet moet doen. Je
  moet je gewoon houden aan de opsporingsmethodieken die je ten doel
  staan. Dat soort geintjes achter de schermen kun je maar beter niet
  doen.
  De heer Rabbae:
  Wat hebt u op dat moment overwogen?
  De heer Paulissen:
  Daarbij speelde dat de hoofdverdachte een bijzonder aanzien
  genoot binnen zijn groepering. Wij hebben toen even zitten
  filosoferen of je desinformatie het milieu in moest strooien,
  waaruit zou blijken dat die man toch niet zo groot was als hij
  misschien wel was. Maar nogmaals, uiteindelijk hebben wij dat heel
  snel afgekapt. Wij hebben gezegd: dat doen wij niet, dit is het
  onderzoek. In zo’n onderzoek ben je natuurlijk regelmatig aan het
  zoeken naar andere manieren om iets toe te voegen aan die zaak. Dat
  bespreek je met elkaar. De ene keer besluit je met elkaar om het
  wel te doen en de andere keer besluit je om het af te

  kappen.

  De heer Rabbae:
  Er is nooit overwogen om tegen de vriendin van het subject
  of de verdachte te zeggen dat hij een bepaalde ziekte had?
  De heer Paulissen:
  Er was een lijstje en het kan best zijn dat dit erbij
  gestaan heeft.
  De heer Rabbae:
  Graag wat exacter.
  De heer Paulissen:
  Ik zeg al dat ik het lijstje niet meer precies ken. Het zou
  erbij gestaan kunnen hebben. Dus: ja, maar uiteindelijk – ik voel
  nu ook het schaamrood enigszins komen – hebben wij gezegd dat je
  dat soort dingen gewoon niet moet doen, dus dat het not done
  is.
  Noot

  8.4.3 Toezicht en controle

  De Registratiekamer is belast met het algemeen
  toezicht op de verstrekkingen. Hiervoor geldt hetzelfde als
  vermeldt staat in.8.3.
  De geregistreerde kan informeren aan wie over hem gegevens zijn
  verstrekt gedurende de periode van een jaar voorafgaande aan het
  verzoek (artikel 32 WPR). De houder doet binnen een maand
  schriftelijk mededeling van de verstrekkingen. Op grond van de
  hiervoor genoemde weigeringsgronden is het mogelijk om inwilliging
  van het verzoek achterwege te laten (artikel 32, derde lid
  jo artikel 30 WPR). Volgens de Commissie
  gegevensbestanden zit in deze protocolplicht met bijbehorende
  verplichting tot informatie over de verstrekkingen aan betrokkene
  in potentie de meest nadelige gevolgen van de Wet
  persoonsregistraties voor het CID-werk. Zelfs uit de weigering om
  de geregistreerde te informeren over verstrekkingen op grond van
  artikel 30 Wet persoonsregistraties, kan de registreerde afleiden
  dat politie, justitie of aanverwante organsiaties in haar/hem
  genteresseerd zijn. Verzwijging van de verstrekking zou
  doorkruising zijn van de in de wet gegeven rechtsbescherming. Om
  die reden stelt de commissie voor de registratiehouders, met name
  de grote en groepen georganiseerde registratiehouders te bewegen in
  antwoord op elk protocolverzoek zich als regel, met een
  standaardformulering te beroepen op de weigeringsgronden van
  artikel 30 Wet persoonsregistraties.
  Noot Voor zover
  bekend hebben de minister van Justitie noch het openbaar ministerie
  de aanbevelingen overgenomen of daaraan uitvoering gegeven.

  Het toezicht en de controle op de verstrekkingen vindt plaats
  doordat van verstrekkingen een protocol wordt bijgehouden. De
  mondelinge verstrekkingen zijn daarop zelden terug te vinden. Niet
  blijkt dat stelselmatig enige functionaris acht slaat op de
  protocollen dan wel (steeksproefgewijze) de juistheid van de
  verstrekking controleert. Degene die verstrekt beschikt zelden over
  een schriftelijke aanvraag aan de hand waarvan hij de noodzaak van
  de verstrekking kan controleren. Het verplichtend karakter van de
  verstrekking is daar debet aan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken