• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur (bestuurlijke rechtshandhaving)

  8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur (bestuurlijke
  rechtshandhaving)

  8.5.1 Inleiding

  Onder bestuurlijke rechtshandhaving wordt verstaan het geheel
  van bestuurlijke maatregelen dat kan worden aangewend ter
  beheersing van de georganiseerde criminaliteit. In zijn
  algemeenheid is het wenselijk om nauwe contacten (verstrengeling)
  tussen overheid en het normale bedrijfsleven en de criminele
  organisaties tegen te gaan.

  Voor de wenselijkheid daarvan zijn drie redenen. Bij het groter
  en commerciler worden van criminele organisaties is aan te nemen
  dat zij de kansen op ontdekking en bestrijding trachten te
  verkleinen door invloed uit te oefenen op de politie en handhavende
  organen (corruptie). Daarnaast behoeven veel legale activiteiten
  vergunningen, activiteiten die worden ondernomen om de criminele
  activiteiten te verhullen, of om crimineel geld in te investeren.
  Ten derde kan bij die activiteiten de overheid de contractpartner
  zijn. Hierbij kan gedacht worden aan aanbestedingen, zoals de bouw
  van gevangenissen en de aanleg van de noord-zuid-verbinding
  (metrolijn) in Amsterdam. In alle gevallen dreigt gevaar voor de
  integriteit van het bestuur. Het gaat niet alleen om het optreden
  van de criminele organisaties en personen, maar ook om dat van
  ambtenaren en politiek verantwoordelijken, alsmede van respectabele
  bedrijven. Daarbij gaat het niet alleen om afglijden, in de zin van
  zwichten voor intimidatie of gunsten, maar ook om de criminaliteit
  te beperken of de personen en organisaties daarachter in doen en
  laten te beperken.

  Een voorbeeld van onder naar boven: Bertus K. beschikte reeds
  over een soort horeca-imperium: in Utrecht Caf Brussels, The Black
  Horse Bar en discotheek Shiva, in Hilversum mediacaf Wallstreet en
  het Friese hotel-restaurant Het Wapen van Lemsterland. Twee
  voorbeelden van boven naar beneden: Ron G. was voorheen voorzitter
  van de Utrechtse ijshockeyclub en is als financieel brein achter de
  Coral Seabende tot 3
  jaar veroordeeld (arrest gerechtshof Amsterdam van 27 april 1995)
  en het kernteam Zuid deed recentelijk een inval in verband met
  verdenking van witwassen van crimineel geld bij de advocaat W.
  (hoofdsponsor van Roda JC).

  Het aanpakken van criminaliteit met bestuurlijke middelen
  geschiedt niet alleen wanneer strafrechtelijke middelen niet
  afdoende worden geacht, maar ook omdat handhaving van bestuurlijke
  integriteit en buitensluiting van criminele elementen bij de
  overheid en bedrijvigheid op zichzelf staande doelen zijn. De
  horeca-vergunning voor de exploitant van een met crimineel geld
  opgekocht caf kan langs de weg van oneigenlijke benvloeding tot
  stand zijn gekomen. Verkrijging van een vergunning kan voor een
  crimineel de mogelijkheid openen zijn (zwarte) criminele gelden wit
  te wassen. Tot slot kan door de criminele financiering de
  concurrentieverhouding binnen de branche worden verstoord. Los
  daarvan is het op zichzelf bezwaarlijk dat misdaad loont.

  Met het oog op beide doelstellingen kan het nuttig zijn
  vergunningen, ontheffingen of subsidies te weigeren of in te
  trekken, dan wel inschrijvers bij aanbestedingen uit te sluiten.
  Daarbij rijzen enkele samenhangende, maar te onderscheiden vragen.
  Op basis van welke informatie mogen bestuurlijke beslissingen met
  het oog op de bestrijding van zware georganiseerde misdaad worden
  genomen? Kan een vergunning geweigerd worden op grond van een
  eerdere veroordeling? Mag CID-informatie meegenomen worden in de
  besluitvorming? Kunnen toezichthoudende bevoegdheden worden
  gebruikt en met het oog hierop worden aangewend? Samengevat: hoe
  kan het openbaar bestuur reageren, indien het geconfronteerd wordt
  met georganiseerde criminaliteit? De belangrijkste invalshoeken in
  dit hoofdstuk zijn of en zo ja, in hoeverre, opsporingsmethoden
  kunnen worden gebruikt met het oog op de bestuurlijke
  rechtshandhaving, alsmede – als afgeleide daarvan, maar voor de
  praktijk belangrijker – mag vanuit politieregisters informatie aan
  het bestuur voor de bestuurlijke handhaving worden verstrekt.

  De heer Van Riessen:
  Het is een samenwerking tussen bestuur, politie en openbaar
  ministerie. Ook Coopers & Lybrand werkt daaraan mee. De
  bedoeling hiervan is, een methodiek te ontwerpen om te bekijken of
  wij de aanbesteding van een groot project, zoals de noord-zuidlijn,
  kunnen beveiligen tegen invloeden van vormen van georganiseerde
  misdaad. Hoe doe je dat dan? Je kunt wel zeggen: jongens, ga eens
  even de aanbesteding beveiligen. Dat gaat echter niet zo maar. Er
  zit dus een hele voorstudie aan vast om een screening-model op te
  bouwen om tot die beveiliging te komen.
  De heer De Graaf:
  Hoever bent u nu? Ik had begrepen dat u in het
  najaar…
  De heer Van Riessen:
  Binnenkort komt de eerste studie van de projectgroep op
  tafel bij de driehoek. In die studie wordt aangegeven dat er een
  model is te bouwen waarbij je niet in eerste instantie een beroep
  doet op politiegegevens, CID-gegevens. Neen, de lijn gaat veel meer
  naar een andere kant. Bedrijven die aanbesteden en inschrijven,
  worden van te voren in een soort pre-kwalificatie helemaal
  nagetrokken, gescreend. En dat kan wettelijk ook. Op grond van de
  Europese wetgeving is het mogelijk om die screening te doen. En dan
  gaat het om…
  De voorzitter:
  Welke Europese wetgeving bedoelt u dan?
  De heer Van Riessen:
  Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd.
  De heer De Graaf:
  De aanbestedingsrichtlijnen?
  De heer Van Riessen:
  De aanbestedingsrichtlijn. Wij zitten in de situatie dat
  alle Europese landen kunnen meedoen in het spel van de
  aanbesteding. Daar is Europese wetgeving voor waarin ruimte is om
  dit soort screening-modellen te bouwen.
  Noot

  Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen:
  1. Preventieve maatregelen: welke maatregelen en projecten zijn er
  nu reeds gaande in het kader van de bestuurlijke rechtshandhaving.
  De aanpak van het ministerie van Binnenlandse Zaken vormt hierbij
  het uitgangspunt. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij initiatieven
  van lagere overheden en maatschappelijke organisaties.

  2. Bestuurlijk onderzoek: hoe komt het bestuur te beschikken
  over gegevens over iemands criminele achtergrond op grond waarvan
  een bestuurlijke aanpak kan plaatsvinden. Aan dit aspect wordt de
  meeste aandacht geschonken.

  3. Bestuurlijke afdoening: welke ruimte heeft het bestuur om in
  zijn vergunningenbeleid, aanbestedingen en gedoogbeleid
  beslissingen te nemen op grond van verkregen inlichtingen over
  iemands criminele achtergrond. 4. Conclusies.

  8.5.2 Preventieve maatregelen

  Nog steeds bestaan geen aanwijzingen dat de overheid systematisch
  wordt gepenetreerd door organisaties en personen, die bij ernstige
  criminaliteit zijn betrokken (zie bijlage 7 Eindrapport
  onderzoeksgroep Fijnaut).
  Wel zijn incidenten met een
  dergelijke achtergrond bekend, in het bijzonder incidenten die
  betrekking hadden op corruptie. Maar ook al zijn die incidenten
  niet systematisch te duiden en ook al zijn niet alle gevallen van
  corruptie en gebrekkige bestuurlijke integriteit te wijten aan
  georganiseerde misdaad – die incidenten nemen wel toe. Mede met het
  oog op wat in andere landen van de Europese Unie gebeurt en de
  grote financile belangen, is het besef gegroeid dat preventief
  optreden noodzakelijk is.

  In aansluiting op het verschijnen van de nota De
  georganiseerde criminaliteit in Nederland: dreigingsbeeld en plan
  van aanpak
  zijn de mogelijkheden om de georganiseerde misdaad
  met bestuurlijke maatregelen te beheersen op diverse manieren
  aangevat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarbij het
  voortouw genomen. Noot Inmiddels hebben ook het
  ministerie van Justitie, lagere overheden en maatschappelijke
  organisaties initiatieven op dit gebied ontplooid.

  Zo zijn in het ressort Arnhem in het kader van het zogenoemde
  Rhenenoverleg verschillende projecten gestart. Eind april 1994 is
  aan 137 gemeentebesturen in het ressort een brochure gestuurd
  waarin aandacht wordt gevraagd voor de bedreiging die criminele
  groeperingen kunnen vormen voor het functioneren van het openbaar
  bestuur. Daarnaast wordt een aantal praktische handvatten
  aangereikt waarmee gemeentebesturen maatregelen kunnen nemen om die
  kwetsbaarheid te verminderen. Eind 1994 is op de

  Rechercheschool te Zutphen een miniconferentie over dit
  onderwerp georganiseerd. De gemeente Groningen heeft onlangs
  genventariseerd of de gemeentelijke organisatie voldoende
  beveiliging kent om
  fraude en corruptie te voorkomen,
  bijvoorbeeld bij het doen van aanbestedingen. Aanleiding voor deze
  inventarisatie was onder andere een vermeend geval van
  fraude
  door een ambtenaar. Binnen de gemeente loopt onder meer een
  project Administratieve Organisatie/Interne Controle. Binnen dit
  project worden door beschrijving van de financieel meest
  risicovolle processen de onduidelijkheden en onvolkomenheden in de
  administratie in kaart gebracht. In 1994 is een gedragscode
  vastgesteld voor bestuurders en ambtenaren over onder meer het
  aannemen van (relatie)geschenken.

  De belangrijkste doelstelling van het beleid van het ministerie
  van Binnenlandse Zaken op het gebied van de bestuurlijke aanpak van
  georganiseerde criminaliteit is om overheidsorganisaties weerbaar
  te maken tegen ongewenste benvloeding, te bevorderen dat
  overheidsorganisaties hierop alert zijn, en instrumenten om
  hiertegen op te treden beschikbaar te stellen.

  Bijzondere aandacht hebben:

  • de integriteit van het overheidspersoneel;
  • de wijze waarop besluitvormingsprocessen binnen het openbaar
   bestuur zijn georganiseerd en
  • de vraag hoe een overheidsorganisatie ervoor kan zorgen dat zij
   weet met wie ze zaken doet, bijvoorbeeld bij het verlenen van een
   vergunning of het doen van een openbare aanbesteding. Onder
   integriteit wordt verstaan het vermogen om de toevertrouwde
   functie adequaat en onaangetast uit te oefenen
   . Noot
   De cultuur binnen de organisatie, alsmede de stijl van de
   leidinggevenden en wellicht ook de wijze waarop functionarissen
   voor gedragingen – ook die buiten de organisatie – ter
   verantwoording kan worden geroepen zijn van invloed op de mate van
   integriteit van de organisatie en de individuele taakuitoefening.
   Binnen de rijksoverheid is de BVD bezig om in nauw overleg met de
   departementen beter zicht te krijgen op die sectoren en plaatsen
   die voor inbreuken op de integriteit het meest gevoelig zijn – door
   inzicht te krijgen in het verhandelbaar voordeel bij ambtelijke
   functies.

  Het Justitie-onderzoek is afgerond, bij Rijkswaterstaat was het in
  februari 1995 nog gaande, bij het ministerie van Buitenlandse
  Zaken, Financin en Volksgezondheid, Welzijn, Sport zijn de
  onderzoeken in de loop van 1995 gestart.

  De gedachte is in dat verband geopperd om kwetsbare functies te
  benoemen en met het oog op het tegengaan van de aantasting van de
  integriteit en van de corruptie het aantal
  vertrouwensfuncties uit te breiden, indien andere waarborgen
  voor het handhaven van de integriteit onvoldoende worden geacht.
  Noot Voor zover hierbij de integriteit van politiek
  gekozen functionarissen aan de orde is, zijn suggesties gedaan aan
  de politieke partijen om zelf integriteitsaspecten te betrekken bij
  de selectie van de kandidaten. Noot In het onderzoek
  Binnen de perken over de schreef is ingegaan op de verleidingen
  waaraan wethouders blootstaan. Bekende thema’s leveren in de
  praktijk problemen op: het accepteren van cadeaus, reizen en
  diners, verplichtingen binnen sociale netwerken (lidmaatschappen en
  oud-lidmaatschappen van clubs en zo meer) en formele netwerken
  (nevenfuncties, commissariaten en dergelijke). Regelgeving terzake
  blijkt volgens dat onderzoek vaak voorbij te gaan aan de problemen
  uit de praktijk. Noot Voorts valt met het oog op
  bepaalde functies te overwegen om via (al dan niet horizontale)
  mobiliteit
  (functie-roulatie) een te sterke vervlechting van de individuele
  ambtenaar en zijn bestuurde omgeving te voorkomen.
  Een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de
  gemeentelijke organisatie beval enkele taakgebonden
  organisatorische maatregelen aan ter preventie. Noot Zo
  bleek bijvoorbeeld dat de sector horecavergunningen kwetsbaar is
  als er tussen vergunningverlener en controleur van inrichtingseisen
  geen functiescheiding bestaat. Naast functiescheiding is
  voorts te denken aan de verplichting om bij cruciale beslissingen
  minstens twee medewerkers in te schakelen. Een ander voorbeeld van
  kwetsbaarheid voor de bestuurlijke organisatie biedt het gedogen
  van situaties zonder dat sprake is van een gedoogbeleid. Op
  management niveau valt voorts te denken aan het opstellen van een
  gedrags- of beroepscode, Noot aanstelling van een
  vertrouwenspersoon of -commissie (waar men terecht kan als
  laakbaar gedrag wordt vermoed), en de auditing.

  Een gedragscode is bijvoorbeeld opgesteld door de Stichting
  Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, die is voortgekomen uit het
  Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), welke laatste
  een samenwerkingsverband is tussen overheid, bedrijfsleven en
  vakorganisaties. Daarnaast is in dit verband te denken aan de
  recente codes binnen vrije beroepsgroepen, zoals die van advocaten
  en belastingadviseurs. Ten aanzien van auditing wordt in de
  literatuur onderscheid gemaakt tussen preventieve en repressieve
  auditing. Het laatste is denkbaar als men bijvoorbeeld een
  milieu-audit oplegt als een bijkomende voorwaarde van transactie of
  voorwaardelijke veroordeling van een
  milieuvoorschriften-overtredend bedrijf. Hier wordt deze variant
  verder niet behandeld.

  In de eerste twee gevallen – en trouwens ook bij mobiliteit,
  functiescheiding, gedragscodes en vertrouwenspersonen – ligt de
  nadruk op het voorkomen dat ambtenaren als het ware wegzakken in de
  onderwereld. In het geval van de criminele audit – het doorlichten
  van een bedrijf als beoogd partner op de aanwezigheid van criminele
  elementen – gaat het om het weren van criminele invloeden uit de
  legale bovenwereld.

  Een interessante vraag is wie de audit laat verrichten en wie
  hem verricht. Het kan zijn dat de marktpartij uit eigen beweging
  zich laat doorlichten (om de eigen integriteit veilig te stellen of
  – ook – in de hoop daardoor een betere concurrentiepositie te
  krijgen); en het kan zijn dat de aanbesteder zo’n criminele audit
  op straffe van uitsluiting eist (soms als onderdeel van een ruimere
  contract audit). Tussen deze twee polen liggen nog enkele andere
  modaliteiten. De overheid of een particulier bureau kan de audit
  uitvoeren. Als de overheid de audit verricht kan zij wellicht
  gebruik maken van allerlei bronnen, waarover het bedrijfsleven niet
  beschikt. Het is dan de vraag of dit onderscheid bij een
  niet-specifieke overheidstaak, zoals bijvoorbeeld een aanbesteding
  van bouwopdracht, gerechtvaardigd is. Vervolgens zal hierna nog
  blijken dat het gebruik van die gegevens minder gemakkelijk is dan
  het in eerste instantie lijkt: bij het nemen van het
  bestuursbesluit mogen namelijk niet altijd alle resultaten van de
  audit worden meegewogen.

  De BVD heeft een Meldpunt Integriteitsaantasting in het leven
  geroepen waar ambtenaren melding kunnen maken van mogelijke
  gevallen van corruptie.

  De heer Rabbae:
  Wat de bestrijding van corruptie in het bestuur
  betreft hebt u een meldpunt in het leven geroepen. Hoe werkt
  dat?
  De heer Van Helten:
  Het meldpunt werkt in feite zoals alle mogelijke contacten
  met de dienst werken. Mensen kunnen contact opnemen met de

  Binnenlandse veiligheidsdienst. Noot De dienst
  staat ook gewoon in het

  telefoonboek. Zij kunnen melden wat de aard van hun ongerustheid
  is. Zij kunnen het signaal afgeven dat zij willen afgeven. Zij
  vallen daarmee gelijk onder de bronbescherming die wij hebben.
  Mensen die zich tot ons wenden, ook via het meldpunt, zijn
  verzekerd van geheimhouding van het feit dat zij die melding doen.

  De heer Rabbae:
  Het meldpunt hebt u in het leven geroepen om toegankelijk te
  zijn voor iedereen, ook de mensen die niet afweten van de
  BVD
  en de mogelijkheden die de BVD heeft?
  De heer Van Helten:
  Ja, het is gewoon een extra signaal geweest dat ook de
  minister wilde afgeven in de zin van je kunt je wel degelijk ook
  bij de
  BVD melden als het over dit soort dingen gaat. Dat
  was het nut van het instellen van het meldpunt. In feite ging het
  om een activiteit die al tot ons takenpakket behoorde.

  Noot

  8.5.3 Bestuurlijk onderzoek

  De informatiebehoefte van het bestuur

  Veel overheidsbeschikkingen komen tot stand op verzoek van een
  justitiabele. Dat geldt onder meer voor vergunningen en subsidies.
  De aanvrager moet zorgen voor de gegevens en bescheiden die voor
  de beslissing

  op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de
  beschikking kan krijgen
  (artikel 4:2 Algemene Wet bestuursrecht
  (Awb)). In sommige wetten wordt deze eis nader gepreciseerd. Deze
  door de aanvrager verstrekte informatie kan worden aangevuld met
  inlichtingen uit nader onderzoek door de overheid. Het inwinnen van
  inlichtingen ter voorbereiding van een bestuursbesluit is gebaseerd
  op de wettelijke plicht om bij de voorbereiding van een besluit de
  nodige kennis over de relevante feiten te vergaren (artikel 3:2
  Awb). In veel gevallen zal de aanvrager geen bezwaar hebben de
  verlangde informatie te verstrekken en evenmin bezwaar hebben tegen
  navraag bij derden door de overheid, al was het maar omdat hij
  aanneemt dat hij anders de verlangde overheidsprestatie zal
  mislopen. Los van het standpunt van de aanvrager kan de vraag
  rijzen, of en zo ja, in hoeverre de toezichthoudende- en
  opsporingsbevoegdheden in dit verband kunnen worden aangewend.

  Zo kan men zich afvragen of ter voorbereiding van de
  verstrekking van een exportvergunning door de Centrale dienst in-
  en uitvoer van het ministerie van Economische Zaken deze dienst
  inzage van de boeken zou kunnen vorderen van een acetonproducerende
  fabriek op grond van de in de Wet voorkoming misbruik chemicalin
  voorkomende toezichtsbepalingen. Eveneens is het de vraag of met
  het oog op diezelfde vraag onder het huidig regime van de aan de
  Wet op de economische delicten (WED) gekoppelde In- en uitvoerwet
  de opsporingsbevoegdheden van de WED kunnen worden gebruikt
  teneinde inlichtingen te verkrijgen met het oog op het te nemen
  bestuursbesluit.

  De toezichthoudende bevoegdheden zijn in beginsel verleend om de
  naleving van de wet te controleren. Zij zijn evenmin als de
  opsporingsbevoegdheden gegeven ter voorbereiding van een besluit.
  De maatstaf voor het rechtmatig gebruik van een bevoegdheid is of
  de bevoegdheid is aangewend voor het doel waarvoor ze gegeven is,
  of anders gezegd, er mag geen sprake zijn van misbruik van die
  bevoegdheid (dtournement de pouvoir). De inzet van een
  opsporingsbevoegdheid met het uitsluitende doel van bestuurlijke
  rechtshandhaving staat op gespannen voet met het verbod van
  dtournement de pouvoir. Voor de het gebruik van
  toezichthoudende bevoegdheden kan dat anders liggen, zeker indien
  het te nemen besluit een verlenging van een reeds verstrekte
  vergunning of toegekende subsidie is. Bij de beoordeling van de
  toelaatbaarheid van de controle speelt het
  proportionaliteitsvereiste een rol.

  Zo zijn ambtenaren bij het verlenen van een
  wapenexportvergunning geneigd verdergaand onderzoek te verrichten
  en te tolereren dan bij het verlenen van een vestigingsvergunning
  voor een slager. Worden de controle- en opsporingsbevoegdheden
  aangewend met een rechtens toegelaten doel, dan kan de verkregen
  informatie die daarvan het resultaat is ook van belang zijn voor
  een bestuursbesluit. Daarbij speelt nauwelijks een rol of de
  bevoegdheid is aangewend in een situatie van een reguliere controle
  of een opsporingsonderzoek of dat de bevoegdheid van meet af aan
  mede wordt gebruikt met het oog op een nevendoel, te weten
  voorbereiding van een besluit.

  Het is in het strafrecht niet verboden of ongebruikelijk dat in
  ander verband vergaarde informatie in het geding wordt gebracht. Zo
  zijn belastinggegevens, die zijn verkregen in het kader van de
  controle, bruikbaar voor het bewijs van een strafbaar feit (HR 26
  april 1988, NJ 1989, 390). Cruciaal is wel dat de rechten van de
  verdachte in het opsporingsonderzoek en bij de vervolging niet te
  kort worden gedaan. De wet geeft het bestuur maar beperkte
  bevoegdheden om zelf bevoegdheden uit te oefenen in het kader van
  verlening van een vergunning of subsidie, of verlenging daarvan.
  Onderzocht zal moeten worden in hoeverre informatie, die langs
  andere weg op basis van controle- en opsporingsbevoegdheden is
  verkregen, een rol kan spelen in de besluitvorming van het
  bestuur.

  Er is de commissie een geval bekend waarbij een CID-matig
  uitgevoerde pseudokoop mede ingezet was met het oog op het treffen
  van bestuurlijke maatregelen. Het is echter nog maar de vraag in
  hoeverre de aldus verkregen inlichtingen aan het bestuur
  doorgespeeld en vervolgens gebruikt mogen worden.

  Informatie-inwinning, algemeen

  Ter voorbereiding van een bestuursbesluit kan uit vier soorten
  bronnen informatie worden ingewonnen, namelijk uit:
  a) openbare bronnen;
  b) niet-openbare bronnen, niet zijnde politieregisters;
  c) justitile documentatie- en politieregisters; en
  d) registers van inlichtingendiensten.
  Ten aanzien van elk van deze bronnen kan de vraag gesteld worden of
  deze openstaat voor het bestuur om informatie te vergaren met het
  oog op een besluitvorming, waarbij wordt voorkomen dat de
  georganiseerde criminaliteit oneigenlijke invloed uitoefent op de
  overheid en bedrijvigheid of zich in de reguliere economie
  nestelt. Bij de informatie-inwinning gaat het met name om
  informatie over de eventuele criminele banden van de aanvrager of
  contractant danwel informatie over omstandigheden die het vermoeden
  doen rijzen van betrokkenheid bij enig strafbaar feit. Bij de
  beoordeling van rechtspersonen zal moeten worden bezien wie de
  daadwerkelijke zeggenschap heeft over (het beleid van) de
  rechtspersoon en/of wie daadwerkelijk voordeel zullen hebben van
  het bestuursbesluit. Het is immers mogelijk dat stromannen zijn
  ingezet of dat een bedrijf dient als dekmantel voor illegale
  activiteiten of als witwascontructie. Bijzondere aandacht verdient
  in dit verband de informatieverstrekking over rechtspersonen vanuit
  het in paragraaf 8.2 besproken, door het ministerie van Justitie
  onderhouden, register Vennoot.

  Voor zover het gaat om raadpleging van openbare bronnen en
  registers, die vallen onder het regime van de Wet
  persoonsregistraties wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van dit boek.
  In beginsel liggen de verstrekkingsmogelijkheden voor deze
  registers of registraties niet anders in het geval dat de
  opsporingsinstanties de bevrager zijn of het openbaar bestuur. De
  eventuele verstrekking is derhalve gebaseerd op artikel 11 Wet
  persoonsregistraties.

  In de Memorie van Toelichting bij het voorstel van de Wet
  persoonsregistraties wordt nadrukkelijk gesteld dat voortvloeien
  uit het doel van de registratie
  stringenter is dan met dat doel
  niet onverenigbaar zijn. Noot Vereist is dat het doel
  van de registratie meebrengt dat de betrokken verstrekking aan een
  derde geschiedt. In dit kader is interessant dat het doel van
  persoonsregistraties van bijzondere opsporingsdiensten kan
  aansluiten bij het doel waarvoor het bestuur informatie vraagt,
  namelijk de bestrijding van zware criminaliteit, zonder dat het
  doel van de registratie de betrokken verstrekking meebrengt. De
  bewoordingen van artikel 11, eerste lid Wet persoonsregistraties
  vereist ingevolge wettelijk voorschrift brengen tot
  uitdrukking dat een bij of krachtens de wet gestelde regel of een
  verordening van een gemeente, een provincie of een ander
  publiekrechtelijk orgaan tot verstrekking moet verplichten. In het
  algemeen geldt dat nergens een verstrekkingsplicht is vastgesteld
  ten behoeve van bestuurlijke handhaving. De tweede in het
  artikellid omschreven situatie betreft een verstrekking met
  toestemming van de geregistreerde
  . De auditing als voorwaarde
  bij vergunning of subsidieverlening levert veelal een machtiging op
  om aan het bestuur de gevraagde gegevens te verstrekken. Deze
  hoofdregel wordt aangevuld of beperkt door het tweede en derde lid
  van artikel 11, alsmede artikel 13, 14 en 18, derde lid. Artikel
  11, tweede lid, stelt onder meer dat desgevraagd verstrekking ook
  kan plaatsvinden op grond van een dwingende of gewichtige reden,
  voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden niet
  onevenredig wordt geschaad. Verstrekking is dan slechts geoorloofd
  als het initiatief tot verstrekking is uitgegaan van de ontvanger
  van de gegevens, in casu het bestuur, en dat de persoonlijke
  levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt
  geschaad. Uiteraard kan die belangenafweging anders uitvallen
  indien de reden tot bevraging niet gelegen is in opsporing, maar in
  een concreet aan te duiden bestuursbesluit.

  Indien het openbaar bestuur in het kader van bestuurlijke
  rechtshandhaving vraagt om gegevens van geregistreerden uit
  persoonsregistraties die vallen onder de Wet persoonsregistraties,
  is de houder bevoegd de gegevens te verschaffen, zij het dat de
  verstrekking de privacy van de geregistreerde niet onevenredig mag
  schaden. De bevoegdheid van de houder op grond van de WPR houdt
  evenwel geen verplichting in. Het openbaar bestuur kan de houder
  van de registratie geen inzage afdwingen. In de praktijk staan
  geheimhoudingsverplichtingen in bepaalde wetten bovendien soms aan
  verstrekking in de weg.

  Informatie uit justitile documentatie

  In de Wet op de justitile documentatie en op de verklaringen
  omtrent het gedrag
  (Wjd) en daarop gebaseerde besluiten wordt
  geregeld aan welke personen gegevens uit strafregisters en
  het algemeen documentatieregister worden verstrekt.
  Noot De strafregisters bevatten gegevens betreffende
  onherroepelijke veroordeling van natuurlijke personen terzake van
  misdrijven en een aantal overtredingen. Het algemeen
  documentatieregister bevat gegevens van de door bij de parketten
  van de officieren van justitie ingeschreven processen-verbaal
  opgemaakt tegen natuurlijke personen en rechtspersonen en de wijze
  van afdoening daarvan. Het algemeen documentatieregister heeft een
  tweeledig doel. Vooreerst dient het om de rechterlijke autoriteiten
  bij een strafvervolging in te lichten omtrent het strafrechtelijk
  verleden van een delinquent. Voorts is het een bron van
  inlichtingen om de betrouwbaarheid te controleren van sollicitanten
  naar bepaalde functies bij de overheid. In een beperkt aantal
  gevallen kan het algemeen documentatieregister via het parket van
  de procureur-generaal worden gebruikt voor sollicitaties buiten de
  overheid. Het strafregister is bedoeld voor inlichtingen aan de
  burgemeester, indien een burger voor een sollicitatie bij overheid
  of een particulier een verklaring omtrent het gedrag moet
  overleggen. Gekozen is voor een beperkt systeem van verstrekking
  van bepaalde inlichtingen aan personen en instellingen die niet tot
  justitie behoren.

  Zo kan de burgemeester in het kader van de afgifte van een
  verklaring omtrent gedrag gegevens opvragen bij de justitile
  documentatiedienst (artikel 19-22 Wjd). Veelal vindt een dergelijke
  procedure plaats naar
  aanleiding van een schriftelijk verzoek aan de burgemeester omwille
  van een te nemen beslissing in een sollicitatieprocedure.
  In het algemeen is verstrekking met het oog op bestuurlijke
  rechtshandhaving uit registers van de justitile documentatie (en de
  strafregisters) uitgesloten. De artikelen 13 en 15 Wjd bieden
  evenwel de mogelijkheid om bij Algemene maatregel van bestuur de
  procureurs-generaal of de minister de bevoegdheid te verlenen om
  onder omstandigheden gegevens te (laten) verstrekken aan de daartoe
  aangewezen personen, met een publieke taak belast. Van deze
  mogelijkheid is in het Besluit inlichtingen justitile documentatie
  gebruik gemaakt met het oog op de verstrekking van inlichtingen bij
  benoemings- en ontslagkwesties voor een aantal nader omschreven
  functies, en in verband met visa-aanvragers en aspirant-emigranten,
  alsmede voor het verlenen van een beperkt aantal vergunningen.

  In verband met de beheersing van de georganiseerde criminaliteit
  lijkt daarbij met name van belang de in het besluit genoemde Drank-
  en horecawet, Wet op het consumptief geldkrediet, Wet op het
  afbetalingsstelsel 1961, Jachtwet, Wet wapens en munitie, Wet op de
  weerkorpsen en de Vreemdelingenwet. Uit een politieregister worden
  gegevens verstrekt aan een burgemeester in het kader van de afgifte
  van een verklaring omtrent gedrag (op grond van artikel 27 Wjd
  jo 15 WPolR.) Voor verstrekking van inlichtingen uit
  strafregisters of uit de registers van de justitile
  documentatieregisters in het kader van andersoortige
  bestuursrechtelijke beslissingen, als bijvoorbeeld een milieu- of
  bouwvergunning of de verlening van een subsidie of het doen van een
  aanbestedingen biedt de Wet op de justitile documentatie geen
  ruimte. Overigens stuurt de burgemeester bij een verzoek om een
  verklaring omtrent het gedrag een formulier aan de justitile
  documentatiedienst zonder daarop te hoeven vermelden waarvoor hij
  deze verklaring nodig heeft. Noot Op dit punt lijkt
  controle te ontbreken en is het heel wel mogelijk dat de
  burgemeester zonder veel omhaal gegevens kan ontvangen in het kader
  van bijvoorbeeld een willekeurige vergunningverlening.

  Informatie uit politieregisters

  Bij de Wet op de justitile documentatie is al ter sprake gekomen
  dat de burgemeester ten behoeve van het afgeven van een verklaring
  omtrent het gedrag gegevens kan krijgen uit politieregisters.
  Verstrekking van gevoelige gegevens aan de burgemeester vindt
  slechts plaats indien dit onvermijdelijk is voor de goede
  uitvoering van bovengenoemde taak. Deze verstrekkingsmogelijkheid
  geldt niet voor alle registers en alle informatie.

  Indien het gegevens betreft die afkomstig zijn van
  politie-informanten of gegevens uit een CID-register of gegevens
  die direct gevaar kunnen opleveren voor de geregistreerde of voor
  derden, is de beheerder van het register bevoegd verstrekking te
  weigeren (artikel 17 WPolR. jo artikel 11 BPolR.).
  Verder kan verstrekking achterwege blijven als de betreffende
  gegevens slechts konden worden verkregen onder de voorwaarde dat
  zij slechts voor een bepaald doel zouden worden gebruikt. Die
  voorwaarde moet dan wel zijn vastgelegd in een proces-verbaal en
  blijken uit het register (artikel 11 BPolR.). Uit tijdelijke
  registers, grijze-veld-registers, hulpverleningsregisters en
  registers van het Meldpunt ongebruikelijke transacties kunnen
  slechts gegevens worden verstrekt voor zover die verstrekking in
  overeenstemming is met het doel waarvoor genoemde registers zijn
  aangelegd en de verklaring omtrent het gedrag valt daar buiten.

  Ten behoeve van de verklaring omtrent het gedrag kan uit elk
  politieregister worden geput. De zachte informatie kan
  worden afgeschermd. Verstrekking van harde gegevens uit een
  politieregister aan de burgemeester voor het afgeven van een
  verklaring omtrent het gedrag stuit op geen bezwaar. In de
  informatieverstrekking van gegevens uit politieregisters ten
  behoeve van de bestuurlijke rechtshandhaving is niet voorzien.
  Niettemin hebben de meeste ondervraagde politiefunctionarissen en
  bestuurders zich onomwonden op het standpunt gesteld dat harde
  gegevens, gegevens gerelateerd bij proces-verbaal (antecedenten),
  al dan niet zonder meer aan het bestuur kunnen worden
  verstrekt.

  De heer Van Amerongen:
  Het is altijd zachte informatie, want als zij hard is,
  kunnen wij haar namelijk ook in de openbaarheid brengen.

  Noot

  Enerzijds heeft het bestuur de bevoegdheid of misschien wel de
  plicht zich te (doen) informeren over de voor de vergunning- of
  subsidieaanvrage relevante gegevens (artikel 3.2 Awb). Daar
  tegenover zou dan een corresponderende verstrekkingsplicht moeten
  staan in de Wet politieregisters. De bevoegdheid tot vragen
  doorbreekt immers niet het gesloten verstrekkingsregime.

  De Wet politieregisters biedt een ontsnappingsmogelijkheid in
  artikel 18, vijfde lid, waarbij de minister van
  Justitie en de ministers van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid
  hebben in bijzondere gevallen toestemming of opdracht te geven tot
  het verstrekken van daartoe omschreven gegevens uit een
  politieregister. De desbetreffende beschikking wordt gezonden aan
  de Registratiekamer. Deze regeling heeft echter slechts betrekking
  op incidentele gevallen, waarbij het hoogste gezag in het geweer
  moet komen. Dit valt niet te zien als een reguliere
  verstrekkingsmogelijkheid ten behoeve van de bestuurlijke
  rechtshandhaving. Als rechtsgrond voor reguliere verstrekking van
  harde gegevens kan gedacht worden aan de navolgende redeneringen,
  die overigens geen steun vinden in de wet. De eerste is een ruime
  interpretatie van artikel 4 Wet op de Rechterlijke Organisatie.
  Deze komt erop neer dat de verstrekking geschiedt aan het openbaar
  ministerie in verband met diens taak van handhaving der wetten,
  waaronder dan ook begrepen dient te worden voorkoming van schending
  van wetten. Bestuurlijke preventie en/of rechtshandhaving is echter
  geen taak van het openbaar ministerie en het heeft geen
  bevoegdheden op dat terrein.

  Het openbaar ministerie kan verzoeken gegevens te verstrekken
  voor zover het deze behoeft in verband met het gezag en zeggenschap
  over de politie dan wel over andere personen of instanties die met
  de opsporing van strafbare feiten zijn belast. Mede gelet op het
  feit dat deze tekst voor de invoeringswet Politiewet luidde voor
  zover zij deze behoeven voor de uitoefening van hun taak lijkt het
  verantwoord de woorden gezag en zeggenschap over de politie ook in
  de geest van de taakomschrijving van het openbaar ministerie uit te
  leggen. Noot Anderzijds is niet vol te houden dat
  gegevensverstrekking met het oog op de bestuurlijke
  rechtshandhaving onvermijdelijk is voor de goede uitvoering van de
  gezagsuitoefening over de politie. De andere redenering houdt in
  dat, indien gegevens uit een politieregister bij de uitvoering van
  de politietaak ten behoeve waarvan verstrekking heeft
  plaatsgevonden noodzakelijkerwijs bekend zijn gemaakt, dan kan het
  gevolg daarvan zijn dat de gegevens als zodanig niet meer vallen
  onder het regime van de Wet politieregisters . Dat is bijvoorbeeld
  het geval als een verbalisant de gegevens als getuige ter
  terechtzitting heeft gerelateerd. De gegevens kunnen dan door het
  bestuur worden gebruikt. Ook informatie neergelegd in
  processen-verbaal – harde informatie – zal aan bestuurlijke
  instanties kunnen worden verstrekt. Noot De verstrekking
  van gegevens uit registraties van opsporingsinstanties, die
  beheerst worden door de Wet persoonsregistraties, is niet
  problematisch. De houder van het register verstrekt desgevraagd,
  voor zover het bestuur de gegevens nodig heeft voor uitvoering van
  hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde door
  de verstrekking niet onevenredig wordt geschaad (artikel 18, derde
  lid WPR). In het voorbereidend onderzoek en tijdens de verhoren is
  dan ook de kwestie beperkt gebleven tot de verstrekking van
  gegevens uit de CID-registers. Vanuit de politie lijkt
  overeenstemming te bestaan dat zachte informatie, in ieder geval
  CID-informatie, aan het bestuur verstrekt moet kunnen worden.
  IJzerman noemde het een van de kwesties, die hoog nodig geregeld
  moeten worden. Hij voegde eraan toe dat in zijn korps het nooit aan
  de orde is geweest, omdat in voorkomende gevallen de situatie zich
  vanzelf oploste, al merkte hij ook op dat in dergelijke gevallen
  hij alles persoonlijk doorspreekt met de korpsbeheerder – de
  burgemeester van Ensched – en dat niet overlaat aan de CID-chef.
  Noot Van Amerongen verklaarde in voorkomende gevallen –
  n of twee keer – de informatie neer te leggen in de driehoek, dat
  is het overleg tussen korpsbeheerder, -chef en openbaar ministerie,
  ondanks het ontbreken van een wettelijke grondslag daarvoor. Hij
  rechtvaardigde dit doordat hij zichzelf in een soort noodtoestand
  ervaart. Noot Het betrof in n geval een onderhandse
  aanbesteding voor publieke werken, waarbij een bepaald bedrijf op
  grond van die informatie niet werd uitgenodigd in te schrijven.
  Overigens bedient hij zich daarnaast van creatieve oplossingen,
  zoals de burgemeester vragen om nog eens goed te kijken.
  Paulissen, districtschef in Brabant Noord, noemt een vergelijkbaar
  geval van een aannemer, en spreekt over iemand die actief zou
  worden binnen een bepaalde politieke partij en iemand, die
  gesolliciteerd had naar het rechter-plaatsvervangerschap.
  Uiteindelijk is in die twee laatste gevallen de CID-informatie niet
  verstrekt. Noot Burgemeester D’Hondt van Nijmegen meldt
  in zijn verhoor dat hij CID-informatie had verkregen over een
  betrokkene bij een onroerend goed transactie. Vanwege de informatie
  is van de transactie afgezien.

  De voorzitter:
  Heeft u het wel eens bij de hand gehad dat u informatie
  kreeg uit de CID-sfeer terwijl u op het punt stond om een bepaalde
  beslissing te nemen?
  De heer d’Hondt:
  Heel zelden. Ik heb het een keer bij de hand gehad bij de
  mogelijke verkoop van het politiebureau zelf. Dat was overigens
  geen echte CID-informatie, maar informatie van mensen die bij
  de
  CID werkten. Het ging om de eigen organisatie; de CID
  was in dat gebouw gehuisvest en de dienst was dus genteresseerd
  in de gegadigden voor dat gebouw. Er was harde informatie over de
  betrokkene uit de strafregisters en de justitile documentatie, maar
  die was uit een ver verleden. Maar er was ook recente informatie
  bekend bij degenen die bij de
  CID werkten. Het ging echter
  niet om een
  CID-subject, zodat de gegevens boterzacht waren.
  Je vraagt je in zo’n geval dan ook af, wat je ermee kunt doen, maar
  zulke informatie kan wel een rol spelen.
  De voorzitter:
  Wat heeft u ermee gedaan?
  De heer d’Hondt:
  Wij hebben de informatie in die zin gebruikt dat wij tegen
  de betrokkene hebben gezegd dat het verstandig zou zijn, van de
  transactie af te zien. En op de vraag waarop dat berustte, hebben
  wij gezegd dat hij het in die sfeer moest zoeken.
  De voorzitter:
  Ik begrijp uw bezorgdheid wel als zoiets zich voordoet,
  zeker als het om een politiebureau gaat, maar u spreekt van
  antecedenten uit een ver verleden. Die mogen toch in het normale
  rechtsverkeer geen rol spelen. En verder noemt u informatie van
  politie-ambtenaren bij de
  CID, die geen CID-informatie
  is.
  De heer d’Hondt:
  Maar die informatie leidde wel voor 100% tot de overtuiging
  dat die transactie niet moest worden gesloten.
  De voorzitter:
  Het was uw overtuiging en die van de politie-ambtenaren,
  maar kan zoiets nu een burger worden tegengeworpen als er eigenlijk
  niets hard te maken is, waardoor die burger in zekere zin wordt
  benadeeld? Dat gaat toch wel ver, nietwaar?
  De heer d’Hondt:
  Dat gaat inderdaad ver, maar zulke dingen moet men wel
  weten. Er zijn in ons land eigenaren en beheerders van gebouwen die
  zulke informatie zelf wel willen hebben voor hun transacties.

  Noot

  Ook binnen het openbaar ministerie wordt de verstrekking van
  CID-informatie aan het bestuur als een probleem gesignaleerd. Ter
  illustratie een citaat van het jaarverslag OM, 1994:
  Een probleem dat daarbij (bestuurlijke preventie van georganiseerde
  misdaad, red.) om een spoedige oplossing vraagt is de verstrekking
  door het OM van veelal zachte informatie aan het bestuur over
  personen en instellingen waarmee beter geen zaken gedaan kan
  worden. Thans stuit die informatievoorziening af op privacyregels.
  Noot

  De heer De Graaf:
  U zegt: in eerste instantie niet gebruik maken van
  politiegegevens,
  CID gegevens.
  De heer Van Riessen:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Maar in tweede instantie wel?
  De heer Van Riessen:
  Op dit moment kan het niet. Dan zou er wetswijziging moeten
  komen – en dat geldt niet alleen voor dit onderwerp – zodat in de
  toekomst in het kader van preventie gebruik gemaakt kan worden van
  CID-gegevens. Op dit moment kan dat echter gewoon niet.
  De heer De Graaf:
  Het klopt dat dat niet kan, maar het gebeurt wel. Ik meen
  dat de heer Welten ook heeft verklaard dat er wel eens iets naar de
  burgemeester gaat, als die daar nadrukkelijk om vraagt. Eigenlijk
  kan dat niet, omdat je niet zo maar informatie uit CID-gegevens mag
  halen voor bestuurlijke doeleinden.
  De heer Van Riessen:
  Dat klopt. Het is een afspraak in de driehoek in Amsterdam
  dat de burgemeester in voorkomende gevallen wordt genformeerd.

  Noot

  In Amsterdam is in het verleden CID-informatie via het openbaar
  ministerie doorgegeven aan het lokale bestuur. Eenmaal betrof het
  een geval waarin een
  CID-subject adverteerde op de trams.
  Justitie adviseerde het gemeentebestuur het reclamecontract niet te
  verlengen. Langs dezelfde weg is op het laatste moment – de
  wethouder moest nog slechts een handtekening zetten voorkomen dat
  een desbetreffende zakenman G. zijn intrek kon nemen in
  Teleport-Amsterdam west.

  De begeleidingscommissie CID heeft de mogelijkheid geopperd om
  de officier van justitie te laten afwegen of CID-informatie aan het
  bestuur kan worden verstrekt en zo ja op welke wijze deze kan
  worden gebruikt. Noot

  De voorzitter:
  U bent ook nog lid geweest van de begeleidingscommissie
  CID. Er zijn vele rapporten verschenen, maar een vraag kon niet
  worden opgelost. Dat is de vraag of politie-informatie ook aan het
  bestuur ter beschikking kan worden gesteld.
  De heer Barendregt:
  Het is een noodzaak om dat te doen. Op dit moment ligt er
  een proeve van wetswijziging van het ministerie van Justitie. Via
  het OM moet het mogelijk zijn om CID-informatie aan het bestuur te
  verstrekken. Ik ben daar voorstander van. Ik weet echter niet of
  het ooit zo ver komt.
  Noot

  De Wet openbaarheid van bestuur biedt evenmin een grondslag,
  aangezien deze wet de openbaarheid van informatie door of
  vanwege een overheidsorgaan bestrijkt. Bovendien heeft de Wet
  openbaarheid van bestuur slechts toepassing voor zover de
  informatieverstrekking niet wordt geregeld in een bijzondere wet.
  De informatieverstrekking uit politieregisters en de justitile
  documentatie is echter elders uitputtend geregeld. In dit opzicht
  is de Richtlijn bestrijding voetbalvandalisme opmerkelijk. Het
  openbaar ministerie wordt bij circulaire gemachtigd om
  politiegegevens te verstrekken aan de KNVB uit het Centraal
  informatiepunt voetbalvandalisme. Noot Het
  informatiepunt wordt onderhouden ten behoeve van politie en
  justitie. daarin wordt onder meer opgenomen alle strafbare feiten
  begaan bij gelegenheid van een voetbalwedstrijd, waarvan
  processen-verbaal zijn opgemaakt. De officier van justitie mag met
  het oog op de te nemen civielrechtelijke maatregelen aan de
  voetbalorganisatie gegevens verstrekken betreffende de personalia
  van de verdachte,
  datum en plaats van het feit, omschrijving van het feit, aard en
  omvang van de aangerichte schade en voor zover bekend
  recidivegegevens. De circulaire baseert de verstrekking
  nadrukkelijk op de Wet openbaarheid van bestuur. Voor het
  verstrekken van namen van krakers aan huiseigenaren Noot
  en de informatieverstrekking aan slachtoffers van delicten
  Noot biedt artikel 16 tweede lid Wet polititieregisters
  een expliciete basis om antecedenten aan benadeelden van
  strafbare feiten te verstrekken. Bovendien is voor de laatste
  richtlijn een basis in het Wetboek van Strafvordering (artikel 51a
  e.v.).

  In het verleden – vr inwerkingtreding van de Wet
  politieregisters en vr de wijziging van de Wet openbaarheid van
  bestuur in 1991 – heeft de administratieve rechter verstrekking van
  politiegegevens wel gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur.
  Opvallend is dat in veel van die uitspraken – ten onrechte – het
  belang van de verzoeker om informatie is afgewogen tegen het
  privacy belang van degene over wie de informatie werd verstrekt. De
  rechter evenals de Nationale ombudsman hebben daarbij miskend dat
  het criterium niet is of het belang van verstrekking aan de
  verzoeker zwaarder weegt, maar of openbaarmaking – verstrekking aan
  een ieder – zwaarder weegt. Inmiddels is door de inwerkingtreding
  de toepasselijkheid van de Wet openbaarheid van bestuur bij
  gegevens uit politieregisters uitgesloten. In de circulaire van de
  minister van Justitie over de informatieverstrekking krachtens de
  Wet openbaarheid van bestuur somt de minister op in welke gevallen
  doorgaans gegevens die betrekking hebben op individuele strafzaken
  door de officieren van justitie kunnen worden verstrekt. Deze
  gevallen betreffen nabestaanden bij een geval van zelfdoding,
  slachtoffers van delicten en gewezen verdachten. Het Europese
  verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
  fundamentele vrijheden staat op zichzelf niet in de weg aan het
  gebruik van (criminele) inlichtingen voor tegengaan van
  criminaliteit door andere middelen dan het strafrecht. Het zal
  duidelijk zijn dat de aanleg van een persoonsdossier met geheime
  informatie een zelfstandige inbreuk vormt op het recht op
  eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Die inbreuk kan
  gerechtvaardigd zijn door overeenkomstig de wettelijke regeling
  gegevens op te slaan en te gebruiken voor een in het tweede lid van
  artikel 8 EVRM genoemd doel. De regeling moet voor de burger
  toegankelijk zijn en de gevallen waarin gegevensopslag en het
  gebruik dat van de gegevens gemaakt wordt, moeten voor hem
  voorzienbaar zijn. In de zaak Leander achtte het Europese Hof voor
  de rechten van de mens aan deze voorwaarden voldaan.
  Noot In de uitspraak van de Europese Commissie inzake
  Hope Hewitt en – binnen de zekere grenzen van autonomie, die de
  staat gelaten moet worden voor de nationale veiligheid – Harman
  oordeelde de Commissie dat niet aan die voorwaarden was voldaan, de
  Britse regering werkte met vertrouwelijke richtlijnen.
  Noot Informatie uit registers van de BVD Het register
  van de Binnenlandse veiligheidsdienst wordt beheerst door de Wet
  Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Privacyregeling BVD.
  Artikel 16, eerste lid WIV bepaalt dat door de BVD slechts
  persoonsgegevens worden verzameld, geregistreerd en aan derden
  verstrekt, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van
  zijn taken. Deze regeling is uitputtend. Noot Het hoofd
  van de BVD gedraagt zich naar de aanwijzingen van de minister van
  Binnenlandse Zaken. Voor zover bekend heeft de minister geen
  algemene aanwijzingen gegeven over verstrekking van
  persoonsgegevens aan en ten behoeve van het bestuur. De eerst
  noodzakelijke vaststelling voordat het zo ver komt is dat
  bestrijding daarvan inderdaad een taak van de BVD is. In bijlage
  6 Organisaties hoofdstuk 8
  BVD zijn de werkzaamheden van de BVD
  beschreven. daaruit blijkt dat vanuit het oogpunt van veiligheid
  het werk van de BVD raakvlakken heeft met dat van de (reguliere)
  politie en dat de BVD actief is op het terrein van de bestuurlijke
  integriteit.

  In verband met de verstrekking van gegevens door de BVD met het
  oog op bestuurlijke rechtshandhaving moet vermeld worden dat alle
  betrokkenen bij de uitvoering van de WIV verplicht zijn tot
  geheimhouding, behalve tegenover degene aan wie de ambtenaar
  ondergeschikt is (artikelen 23 en 24 WIV). Dat geldt ook voor de
  politie-ambtenaren bij de Regionale inlichtingendienst die op grond
  van artikel 18 WIV zijn aangewezen. Zij vallen onder het hoofd van
  de BVD. In voorkomende gevallen – bijvoorbeeld van ernstige
  bedreiging van de bestuurlijke integriteit – kan derhalve langs
  deze weg het bestuur worden genformeerd. Daarbij is van belang dat
  de BVD op de voet van artikel 17 WIV inzagerecht heeft in
  CID-registers. Via deze weg zou derhalve CID-informatie toch bij
  het bestuur terecht kunnen komen. In Amsterdam is vijf keer de weg
  langs de BVD gevolgd in verband met een vermeende verwevenheid
  tussen misdaad en lokale politiek. Andere RID-ambtenaren, dat wil
  zeggen zij die een taak hebben op het terrein van de openbare orde,
  werken voor de burgemeester. De vergaring en opslag van gegevens
  voor enerzijds de BVD en anderzijds de taken in het kader van de
  openbare zijn scherp gescheiden. Dat neemt niet weg dat de
  informatiestroom via personele lijnen kunnen samenkomen of zelfs in
  n hand zijn, zoals in de regio Noord Holland Noord. RID-medewerkers
  kunnen zich vrij voelen informatie door te geven aan de RCID. De
  RID-ambtenaren met een BVD-taak mogen daarentegen slechts (zoals
  gezegd) via het hoofd BVD inlichtingen verstrekken aan de CID of
  aan de burgemeester in het kader van de bestuurlijke
  rechtshandhaving.

  8.5.4 Bestuurlijke afdoening

  Hoe kunnen verkregen inlichtingen die duiden op criminele
  betrokkenheid van een (rechts)persoon, worden gebruikt voor
  bestuurlijke beslissingen ten aanzien van vergunningen, subsidies
  en aanbestedingen? Om deze in algemene termen gestelde vraag
  enigermate te preciseren: mag CID-informatie bijvoorbeeld worden
  meegewogen in het besluitvormingsproces als iemand een
  bouwvergunning aanvraagt. Mag een aannemer op grond van
  politiegegevens van een aanbesteding worden uitgesloten? Zou het
  voeren van een gedoogbeleid benvloed kunnen worden door het feit
  dat de betrokkene, wiens handel gedoogd wordt, relaties met notoire
  criminelen onderhoudt?

  Het gaat dus niet over de vraag hoe het bestuur de(ze)
  inlichtingen kan vergaren. Het gaat om wat het bestuur met de
  informatie kan doen. Om daarop een antwoord te kunnen geven dient
  onder ogen te worden gezien aan welke normen het bestuur in het
  algemeen in zijn besluitvorming is gehouden. Een bestuursorgaan
  heeft beoordelingsruimte – of zelfs beoordelingsvrijheid – wanneer
  de omstandigheden waaronder een bevoegdheid kan worden ingezet niet
  heel precies zijn omschreven. In sommige wetten is die ruimte
  bewust aan het bestuursorgaan overgelaten. De consequentie van
  dergelijke wetgeving is dat een rechter die het op basis van de
  bevoegdheid genomen besluit moet toetsen dat slechts marginaal mag
  doen. Hij mag pas tot vernietiging van het besluit overgaan wanneer
  hij de opvatting van het bestuursorgaan over de
  toepasselijkheidscondities kennelijk onredelijk vindt. Tot zover
  staat weinig in de weg aan het meewegen van factoren die betrekking
  hebben op iemands criminele achtergrond. Beginselen van behoorlijk
  bestuur die eerst in de rechtspraak tot ontwikkeling zijn gekomen
  en recentelijk zijn gecodificeerd werpen evenwel een dam op.
  Artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht stelt dat bestuursorganen
  bij de voorbereiding van besluiten de nodige kennis over de
  relevante feiten en de af te wegen belangen vergaren
  (zorgvuldigheidsbeginsel en belangenafweging). Hetzelfde geldt voor
  de civiele rechtshandelingen van het bestuur, voor zover de aard
  van de handelingen zich daartegen niet verzet (op grond van de
  schakelbepaling van artikel 3:1, tweede lid AWB). Het gevolg
  hiervan is derhalve dat de algemene kwaliteitseis voor de
  voorbereiding van besluiten zowel geldt voor vergunningaanvragen
  als voor aanbestedingsprocedures.

  Zonder dat dit afdoet aan de geldigheid van het voorgaande, moet
  echter wel in aanmerking worden genomen dat civiele
  rechtshandelingen meer vrijheid aan de gemeente laten dan tal van
  bestuurlijke beslissingen. In het bijzonder wanneer een beschikking
  is aan te merken als een zogenaamde gebonden beschikking is de
  beleidsvrijheid beperkt, zoals artikel 44 Woningwet waarin staat
  dat de bouwvergunning alleen mag en moet worden geweigerd in
  bepaalde omstandigheden.

  De volgende vraag is welke belangen in de besluitvorming moeten
  worden betrokken. Volgens artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht
  betreft dit de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen,
  voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de
  uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit
  . De
  bestuursbevoegdheden worden met het oog op bepaalde doelen
  toegekend en mogen alleen daartoe worden aangewend (in verband met
  het verbod van detournement de pouvoir). Dit lijkt voor de
  hand te liggen, maar werkt beperkend in het licht van de in .8.5.1
  besproken doelen van bestuurlijke rechtshandhaving. De aanvraag zal
  zelden direct betrekking hebben op een onrechtmatig te achten
  nering. Integendeel, juist in het kader van de georganiseerde
  criminaliteit is relevant dat personen van wie de werkzaamheden
  wellicht ten dele crimineel zijn, ook legale werkzaamheden willen
  verrichten. De vrouwenhandelaar wil ook eens een respectabele
  uitspanning beginnen; de hasj-importeur wil projecten in de bouw
  ontwikkelen. Binnen de grenzen van de voor afweging in aanmerking
  komende belangen, is het niet mogelijk een vergunningsaanvraag in
  hun nadeel te beslissen, als aan de normale horeca- en
  bouwvereisten is voldaan. De bevoegdheden uit het economisch
  bestuursrecht kunnen immers niet gebruikt worden voor repressieve
  doeleinden. Daar valt tegenover te stellen dat bestuursorganen bij
  al hun besluiten moeten letten op alle belangen die aan hun zorg
  zijn toevertrouwd (integrale bestuursbevoegdheid). Een
  tussenvariant in het bestuursrecht is dat bij de vraag naar de
  toelaatbaarheid alleen de belangen van de aanvragers mogen worden
  afgewogen tegen de belangen die de wettelijke regeling waarop het
  vergunningsvereiste berust, wil dienen; maar indien dit tot een
  positieve beslissing leidt zal bij het bepalen van de
  randvoorwaarden het belang van derden moeten worden meegewogen.
  Deze tussenvariant lost het probleem niet op.

  Deze op het eerste gezicht theoretische overwegingen tonen het
  probleem waarmee het bestuur zit op het moment dat het een
  vergunning weigert op grond van inlichtingen uit een CID-register,
  een politieregister of enig ander register dat niets te maken heeft
  met de vergunning als zodanig. In hoeverre mag het bestuur het
  algemeen belang laten prevaleren boven de op zichzelf redelijke
  belangen van iemand met een slechte
  naam?
  Dit materile probleem kan nog worden aangevuld met twee problemen
  van procedurele aard: deze vloeien voort uit het recht op wederhoor
  en het motiveringsbeginsel.
  Het bestuursorgaan dat een aanvraag tot het geven van een
  beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, moet de aanvrager in de
  gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen, indien:
  a. de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die
  de aanvrager betreffen, en b. die gegevens afwijken van gegevens
  die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt (artikel 4:7 AWB).
  Dit kan overigens achterwege blijven, onder meer in verband met de
  vereiste spoed, indien de betrokkene zijn zienswijze eerder heeft
  kunnen kenbaar maken danwel indien het met de beschikking beoogde
  doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan
  niet reeds tevoren in kennis is gesteld (artikel 4:11 AWB). Het
  doel van de vergunning zal zelden repressief van aard zijn.

  De afwijzing van bijvoorbeeld een horecavergunning ontslaat het
  bestuur niet van de in artikel 4:7 AWB genoemde hoorplicht, indien
  de afwijzing is gebaseerd op de criminele informatie over de
  aanvrager. Niet kan worden volgehouden dat het doel van de
  beschikking – mede gericht op de kwaliteit van de uitbater –
  slechts gerealiseerd kan worden door de aanvrager niet te
  informeren en diens zienswijze naar voren te laten brengen over
  belastende politie-informatie.

  De voorzitter:
  Wij hebben het alleen gehad over strafvordering. Vindt u ook
  dat criminele inlichtingen van de politie gebruikt moeten kunnen
  worden ten behoeve van het bestuur? Het komt dus niet tot een zaak,
  maar de informatie is wel zodanig dat het bestuur er baat bij kan
  hebben in het kader van
  bestuurlijke rechtshandhaving

  .

  De heer Corstens:
  Ja, mijn antwoord daarop is een voorzichtig: ja. Het lijkt
  mij uitermate nuttig, zeker als wij denken aan kwesties van
  verwevenheid van onderwereld met bovenwereld, waarover vanochtend
  gesproken is. Het gevaar van die verwevenheid, dat weet u beter dan
  ik, is uitermate groot en uitermate bedreigend voor de samenleving.
  Ik ben dan geneigd om te zeggen dat het onder omstandigheden en
  onder bepaalde voorwaarden zou moeten kunnen.
  De voorzitter:
  Te toetsen door een administratieve rechter?
  De heer Corstens:
  Bijvoorbeeld. Noot De beschikking moet
  bovendien berusten op een deugdelijke motivering (artikel 4:16
  AWB). In de motivering zullen doorgaans de CID-gegevens, de
  gegevens uit een lopend onderzoek of anderszins gevoelige gegevens,
  moeten ontbreken. In de eerste plaats zal de zachte informatie in
  veel gevallen onvoldoende zijn om als grondslag te dienen voor een
  afwijzing. In de tweede plaats zal de politie sommige feiten liever
  niet bekend zien worden. Wanneer het bestuur openheid van zaken
  geeft voor de bestuursrechter zal de politie zich een volgende keer
  ervoor hoeden informatie te geven. Uit onderzoek is gebleken dat
  binnen de huidige toetsingskaders van de bouwvergunning, de
  milieuvergunning en de aanbestedingen weinig mogelijkheden zijn om
  criminele activiteiten op effectieve wijze te beheersen. Noot In de
  praktijk blijkt niet onbelangrijk, dat het bestuur de aanvrager
  vragen stelt over diens beweerde activiteiten en eventueel zelfs
  aandringt de aanvraag in te trekken. De aanvrager hoeft daar
  uiteraard niet op in te gaan. In dat geval sluit het toetsingskader
  voor aanvragen van bouw- en milieuvergunningen uit dat rekening
  wordt gehouden met criminele activiteiten en witwassen. Volgens het
  Uniform aanbestedingsreglement 1991 moet een aanbesteder beoordelen
  of de gegadigde niet moet worden uitgesloten op grond van
  omstandigheden die in artikel 7 zijn opgesomd, waaronder
  veroordeling voor een delict dat de beroepsmoraal van de ondernemer
  aantast. Noot Voor overheidsaanbestedingen in de
  bouwsector boven een bedrag van ongeveer 12 miljoen kan op basis
  van de Richtlijn werken een aannemer uitgesloten worden die, bij
  een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld
  is geweest voor een delict dat zijn professionele
  integriteit
  in het gedrang brengt. Noot Artikel
  4.2.3.7 Awb noemt een aantal weigeringsgronden bij de aanvraag

  van een subsidie, waaronder het feit dat de aanvrager failliet is
  verklaard of aan hem sursance van betaling is verleend, danwel dat
  daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend. Hoewel de
  wettelijke mogelijkheden ten dezen gering zijn, is het toch
  voorgekomen dat bestuurders afwijzende beslissingen hebben genomen
  op basis van CID-informatie. Tot nu toe zijn geen schadeclaims
  gevolgd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken