• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 9.1 Inleiding

  9 CORRUPTIE-GEVOELIGHEID VAN BIJZONDERE
  OPSPORINGSMETHODEN

  9.1 Inleiding

  9.1.1 Achtergrond en vraagstelling

  Sinds de jaren zeventig, toen bijvoorbeeld in het Amsterdamse
  korps werd gediscussieerd over gevallen van normafwijkend gedrag
  (naggen) en het verkrijgen van speciale politiekortingen (dalven)
  Noot , staat het onderwerp van politile corruptie
  regelmatig in het brandpunt van de belangstelling. In 1989 sprak
  bijvoorbeeld een aantal korpschefs openlijk hun bezorgdheid uit
  over de corruptie binnen hun eigen gelederen. Noot
  Hoofdcommissaris Brand van Den Haag verwoordde hun zorg als volgt:
  Er zijn altijd vormen van normafwijkend gedrag geweest, maar
  gemiddeld beperkte zich dat tot kleinere zaken. Maar waar we nu
  tegen aankijken, is tegen een georganiseerde criminaliteit, die
  meer dan in het verleden over geweldige hoeveelheden geld beschikt.
  En dan kun je er donder op zeggen dat er ook corruptie is binnen
  overheidsorganen. Je moet je realiseren dat er zoveel geld
  beschikbaar is dat ze proberen mensen tot echte corruptie over te
  halen. Ik moet helaas zeggen dat we het ook tegenkomen. Ook in
  politie-organisaties ontdekken we zo nu en dan dat het er is. Dat
  feit is op zich verontrustend. We zullen er geweldig achterheen
  moeten zitten. Het is nu ook dat we er soms rekening mee houden,
  dat wij soms dingen doen of laten omdat we weten dat corruptie in
  ons bedrijf niet meer is uitgesloten. Noot Het gevoelen
  dat politile corruptie een zeer ernstige zaak is en dat de ernst
  hiervan zal groeien naarmate de belangen van de geldbedragen in het
  criminele milieu toenemen was in maart 1990 voor de Recherche
  Advies Commissie (RAC) reden om een werkgroep in te stellen die
  onderzoek zou moeten doen naar de aard en de omvang van de
  corruptie binnen de politie. In 1992 verscheen het advies van
  Fijnaut aan deze commissie. Noot Dit advies was voor de
  Rechercheschool Zutphen aanleiding om op 14 oktober 1993 een
  studiedag te organiseren met als titel Politile corruptie in
  Nederland: verschijningsvormen, achtergronden en
  beheersingsstrategien Noot In 1991 wijdde het
  tijdschrift Justitile Verkenningen, dat onder andere wordt
  uitgegeven door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie
  Centrum van het ministerie van Justitie (WODC), een themanummer aan
  de betrouwbaarheid van de overheid. Dit nummer stond volledig in
  het teken van politile corruptie, omdat het politieapparaat, door
  het permanente contact met de criminele wereld, kwetsbaar is en
  omdat de betrouwbaarheid van het politieapparaat een absolute
  voorwaarde vormt voor haar optreden. De Raad van
  Hoofdcommissarissen, waarvan een lid speciaal is belast met het
  onderwerp integriteit, heeft eind 1994 een overzicht laten maken
  van de maatregelen die in de verschillende korpsen in Nederland
  worden genomen ter bestrijding van politile corruptie.
  Noot De noodzaak voor dergelijke maatregelen werd kort
  geleden nog onderstreept. In het voorjaar van 1995 verschenen
  verschillende berichten in de pers waarin
  vertrouwensfunctionarissen van twee grote korpsen in Nederland
  stelden, dat er het een en ander grondig mis is met de integriteit
  bij de politie. Andere korpsen hebben deze berichten inmiddels met
  klem van de hand gewezen. Noot

  Onderzoeksvraag

  Naar wordt verondersteld, bestaat er een nauw verband tussen de
  georganiseerde criminaliteit en corruptie. Noot Een van
  de kenmerken van dit type criminaliteit, is dat er pogingen worden
  ondernomen om zo mogelijk corrumperende contacten te leggen met
  relevante overheidsfunctionarissen, aldus de nota De
  georganiseerde criminaliteit in Nederland: dreigingsbeeld en plan
  van aanpak
  . Noot Het Hoofd van de Rijksrecherche
  Amsterdam, Kuijper, beschrijft tijdens zijn openbaar verhoor een
  concreet voorbeeld.

  De heer Rabbae:
  In het kader van ons onderzoek is het interessant om van u
  te weten welke invloed, structureel of incidenteel, de
  georganiseerde criminaliteit heeft op de politie.
  De heer Kuijper:
  Uit eigen ervaring kan ik daar betrekkelijk weinig over
  zeggen. Ik kan alleen maar een gevoel vertalen. Erg veel zaken zijn
  er nog niet geweest, maar de zaken die er zijn geweest laten wel
  zien dat er

  sprake was van regelrechte omkoping voor het verkrijgen van
  diensten van de betrokken politieman. In het onderhavige geval ging
  het over informatie. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de
  georganiseerde criminaliteit het erop toelegt punten binnen de
  politie te krijgen waar men gebruik van kan maken. In een bepaalde
  zaak, die speelde in het gokhuizencircuit, was iemand gewoon
  platgelegd door de organisatie.

  De voorzitter:
  Platgelegd?
  De heer Kuijper:
  Corrupt gemaakt. Hij kreeg wekelijks een uitkering, varirend
  tussen de f.300 en f.500. Daar hoefde hij eigenlijk niets voor te
  doen. In het gokhuizencircuit was de verwachting dat de geldgever
  de intentie had om deze politieman in voorkomende gevallen te
  gebruiken, als dat nodig was. Dat is ook naar voren gekomen. Er is
  ook een veroordeling van de betrokken geldgever gekomen.

  Noot

  In reactie op onder andere de genoemde nota, heeft de minister van
  Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de minister van Justitie,
  een groot aantal initiatieven ontplooid, gericht op het beschermen
  van de openbare sector tegen inbreuken op de integriteit.
  Noot

  Dit hoofdstuk is met name gericht op mogelijke vormen van
  corruptie binnen de politie. De minister van Binnenlandse Zaken
  schrijft in een brief aan de Kamer over dit onderwerp onder meer:
  Om de onkreukbaarheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in
  politiek en bestuur te behouden is voortdurende aandacht voor de
  handhaving van de bestuurlijke en ambtelijke integriteit
  noodzakelijk. Dit geldt temeer voor de politie, gelet op de aard en
  ingrijpendheid van de taken en de bevoegdheden van de politie.
  Noot

  In haar rapport Opsporing Gezocht besteedt de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden (werkgroep-Van Traa) op
  verschillende plaatsen aandacht aan politile corruptie. Mede naar
  aanleiding van de opmerkingen van een aantal van de genterviewde
  respondenten, stelt de werkgroep onder meer: Het parlementair
  onderzoek zou moeten bezien in hoeverre (de structuur van) bepaalde
  opsporingsmethoden gevoelig zijn voor corruptie. Tevens dient
  bezien te worden welke maatregelen door politie en justitie genomen
  worden om de corruptierisico’s door het gebruik van bepaalde
  opsporingsmethoden te reduceren. Noot De werkgroep
  benadrukt dat het haar met name gaat om de aard van het
  verschijnsel. Ze ziet geen aanleiding een verdergaand onderzoek
  naar de omvang van corruptie binnen politie en justitie te
  entameren. In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal:

  Welke corruptierisico’s bestaan er ten aanzien van (de
  organisatie van) opsporingsmethoden bij met name de beheersing en
  de bestrijding van de, georganiseerde criminaliteit?
  Welke opsporingsmethoden met name zullen worden bekeken, en wat in
  dit onderzoek onder corruptie wordt begrepen, zal hierna verder
  worden toegelicht (9.1.2). De centrale onderzoeksvraag zal worden
  beantwoord aan de hand van een aantal concrete casus. Deze zijn
  gebaseerd op de literatuur en op afgeronde onderzoeken door de
  Rijksrecherche. De casus geven een beeld van verschillende
  corruptie-risico’s die met de desbetreffende methode zijn
  verbonden. Er worden ook gevallen beschreven waarin van
  daadwerkelijke corruptie niet is gebleken, maar die desondanks wel
  inzicht bieden in een aantal gevoelige plekken van een
  opsporingsmethode. In dit hoofdstuk zullen nadrukkelijk geen
  uitspraken worden gedaan over de spreiding of de omvang van de
  beschreven corruptie-risico’s in Nederland.

  9.1.2 Definiring kernbegrippen

  Politile corruptie

  De term corruptie heeft een zware lading en leent zich daarom
  gemakkelijk voor een breed gebruik. Dit hoofdstuk is gebaat bij een
  scherpe definitie van het begrip. Het recht verstaat onder
  corruptie onder meer het aannemen of opeisen van giften en beloften
  door ambtenaren van derden, met het oog op een voor die derde
  gunstig ambtelijk optreden. Noot In de bestuurskunde is
  corruptie wel beschreven als: bewust besluitvormingsgedrag bij de
  bekleder van een openbare positie, waarbij zich een illegitieme
  ruiltransactie voordoet, die verbonden is met ongeoorloofde
  loyaliteiten, dat wil zeggen die ten goede komt aan ongeoorloofde
  belangen. Noot Hierna staan verschillende vormen van
  politile corruptie centraal. Naast (strafrechtelijke)
  veroordelingen voor bijvoorbeeld omkoping of valsheid in
  geschrifte, zijn vele voorbeelden denkbaar die op een of andere
  manier te maken hebben met laakbaar gedrag door politieambtenaren
  varirend van bijvoorbeeld het achterhouden van inbeslaggenomen
  horloges tot een hoge politiefunctionaris
  die van een gokhuisexploitant een reisje naar het Verre Oosten
  accepteert. Ook het laten lekken van vertrouwelijke
  politieinformatie wordt in dit verband vaak genoemd, bijvoorbeeld
  in het openbaar verhoor van Bovenkerk waarin hij verslag doet van
  de bevindingen van zijn onderzoek naar de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam:

  De heer Bovenkerk:
  (…) Er is iemand die al een tijd lang in de binnenstad van
  Amsterdam dienst doet als rechercheur, een hele goeie. Dat is heel
  merkwaardig, degenen die het betreft, worden door hun collega’s in
  veel gevallen als hele goeie gezien. Zulke mensen zijn wellicht ook
  aantrekkelijk voor de georganiseerde misdaad. Maar in ieder geval
  is er iemand geregeld waargenomen in een caf buiten Amsterdam waar
  leden van een criminele organisatie komen. Die geeft daar tips,
  bijvoorbeeld over lopend onderzoek. Dat is een duidelijk geval. Er
  is ook iemand die al heel lang meesjouwt in de binnenstad, op de
  Wallen, die gedreven wordt door een zekere seksuele obsessie en die
  nu in dienst is getreden van een groot escortbedrijf dat dingen
  doet die eigenlijk niet behoren en dat om die reden ook vaak
  voorwerp van onderzoek door de politie is. Welnu, voordat de
  politie een inval doet, geeft hij een tip en de politie treft een
  leeg escortbureau aan.
  De voorzitter:
  Is dat ook relevant voor ons onderzoek?
  De heer Bovenkerk:
  Dat zou ik wel zeggen, want degene om wie het gaat, is
  iemand met grote criminele antecedenten en met vertakkingen in
  allerlei organisaties. Een ander voorbeeld: iemand is bevriend met
  een eminente horeca-ondernemer in het Wallengebied, iemand die daar
  tot de zwaarste mensen wordt gerekend. Zo gaat het vaak; je komt
  daar binnen en je raakt bevriend met zo’n figuur. Er is vastgesteld
  dat de betrokken echtparen samen met vakantie gingen. Dat vond men
  niet acceptabel en het was aannemelijk dat er ook informatie was
  doorgesijpeld. Ook is er iemand instrumenteel bij het doorgeven van
  allerlei vertrouwelijke gegevens over auto’s uit de
  politieregistratie aan een bende die auto’s steelt en exporteert:
  Wat zijn goede auto’s? Van wie zijn ze? Enz. Verder is er nog een
  aantal mensen die als consequentie van de macho-cultuur die onder
  mannelijke politieagenten veel voorkomt, veelvuldig een bepaalde
  sportschool bezoeken, die bij nader inzien blijkt te worden
  gedreven door een vertegenwoordiger in Nederland van het
  drugskartel te Cali. Die blijkt getipt te zijn bij de binnenkomst
  van een grote vracht in Nederland, zodat de politie die zending
  niet heeft kunnen onderscheppen (…).
  Noot

  De door de Recherche adviescommissie ingestelde werkgroep hanteert
  de volgende definitie van politile corruptie:
  Het door een politie-ambtenaar aannemen van geld of andere
  prestaties, in ruil voor een tegenprestatie als gevolg waarvan
  (rechts-)personen speciale bescherming van de politie genieten of
  kennis krijgen van vertrouwelijke informatie, en/of er door de
  politie niet naar behoren wordt opgetreden dan wel haar functie
  niet naar behoren kan worden uitgeoefend. Noot

  Onder deze definitie vallen derhalve geen illegale activiteiten
  van politiemensen die niets met hun hoedanigheid of functie te
  maken hebben, noch onbehoorlijke of misdadige gedragingen van
  politiemensen in het kader van hun taakuitoefening, zonder dat daar
  uiteindelijk wederdiensten van derden tegenover staan. De
  verschillende definities worden vertaald in vijf concrete vormen
  van politile corruptie: 1. Normafwijkend gedrag (naggen);

  2. Het lekken van politie-informatie, bijvoorbeeld het wegtippen
  van operationele gegevens aan criminelen; 3. Het behalen van
  (financieel of ander) voordeel aan criminele activiteiten; 4.
  Omkoping (Wetboek van Strafrecht, Algemeen Rijksambtenarenreglement
  (ARAR)); en 5. Eventuele andere strafbare feiten.

  Samen vormen deze categorien – in zekere zin – een glijdende
  schaal van politile corruptie. Lezend van boven (1) naar beneden
  (5) neemt de (juridisch, maatschappelijke) ernst van het
  verschijnsel stapsgewijs toe. Bovendien kan worden opgemerkt dat
  deze verschijningsvormen van corruptie weliswaar analytisch zijn te
  onderscheiden, maar in de praktijk zullen ze in meer of mindere
  mate door elkaar lopen en veel moeilijker strikt te scheiden
  zijn.

  Bijzondere opsporingsmethoden

  Een politieambtenaar zal in het algemeen tot corrumptief gedrag
  gebracht worden door het optreden van een derde. De werkgroep
  schrijft in dit verband:
  Vooral bij het gebruik van informanten en infiltranten bestaat voor
  politie en justitie het gevaar van corruptie.
  Noot
  Dit wordt bevestigd door het hoofd van de Rijksrecherche
  Amsterdam:

  De heer Rabbae:
  Kunt u ons aangeven welke opsporingsmethoden en -technieken
  van de politie corruptiegevoelig zijn?
  De heer Kuijper:
  Dat is het direct omgaan met het criminele milieu, in de
  breedste zin van het woord, varirend dus van het runnen van

  informanten tot het ondernemen van infiltratie-acties: ik denk
  dat dat zeer sterke corruptogene factoren zijn.

  Noot

  Dit onderzoek blijft beperkt tot die methoden waarbij het optreden
  van derden noodzakelijk is. Naast de door de werkgroep genoemde
  methoden wordt ook aandacht besteed aan de methode van de
  gecontroleerde aflevering. In dit hoofdstuk wordt de
  corruptie-gevoeligheid van de volgende bijzondere
  opsporingsmethoden onderzocht:

  a. het runnen van informanten;
  b. politile en criminele infiltratie; en
  c. gecontroleerde aflevering.

  9.1.3 Verantwoording methoden onderzoek

  In het kader van dit onderzoek is de relevante wetenschappelijke
  literatuur bestudeerd. Daarnaast zijn interviews gehouden met
  medewerkers van twee onderdelen van de Rijksrecherche, twee
  voormalige leden van een politieel infiltratieteam, een voormalig
  begeleider van infiltranten en een personeelsbegeleider. Om nog
  meer inzicht te krijgen in de relatie tussen bijzondere opsporing
  en politile corruptie zijn de Hoofden van alle vijf Rijksrecherche
  onderdelen in ons land schriftelijk benaderd met een verzoek om
  nadere inlichtingen. Noot In het verlengde daarvan is
  een groot aantal rijksrecherche-dossiers nader bestudeerd.

  9.1.4 Opbouw

  In de volgende paragrafen zal telkens n bijzondere
  opsporingsmethode centraal staan. In paragraaf 9.2 wordt met name
  aandacht besteed aan het runnen van informanten, paragraaf 9.3
  staat in het teken van verschillende vormen van infiltratie en
  paragraaf 9.4 is gewijd aan de methode van de gecontroleerde
  aflevering. Deze drie paragrafen kennen dezelfde opbouw en bestaan
  uit een beschrijving van een aantal casus en een korte beschouwing
  waarin de betekenis van de onderzochte zaken wordt genterpreteerd.
  Elke paragraaf wordt afgesloten met een aantal voorlopige
  conclusies. In paragraaf 9.5 tenslotte worden de verschillende
  bevindingen met elkaar in verband gebracht en wordt een aantal
  algemene conclusies geformuleerd.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken