• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 9.2 Informanten

  9.2 Informanten

  9.2.1 Casus

  Persoonlijke relatie runner-informant

  Een belangrijk deel van het werk van de criminele
  inlichtingendienst (CID) bestaat uit het onderhouden van contacten
  met informanten; personen die informatie willen verstrekken omtrent
  criminaliteit en haar daders. Informanten zullen doorgaans de
  meeste informatie verstrekken wanneer er een vertrouwensband
  bestaat tussen hen en de informatierechercheurs (of runners).
  Tijdens het onderzoek is gebleken dat de contacten tussen de
  informant en zijn runner(s) enkele jaren kunnen duren, in een enkel
  geval zelfs wel twintig jaar. Binnen een dergelijk tijdsbestek komt
  het voor dat de verhouding tussen de politieman en de informant
  uitgroeit tot meer dan een werkrelatie. Een (voormalige) runner
  vertelde bijvoorbeeld dat hij aan het ziekbed van een van zijn
  informanten heeft gezeten en er zijn gevallen bekend waarin de
  runner de begrafenis van zijn informant heeft bijgewoond.

  De volgende twee casus laten zien hoe een vriendschappelijke
  relatie tussen een rechercheur en een informant zich kan
  ontwikkelen en op welke manier dat op gespannen voet kan komen te
  staan met het op een integere wijze uitvoeren van
  politiewerkzaamheden. Door een CID-chef werd opgemerkt dat er
  volgens hem bij het runnen van informanten teveel informatie terug
  het criminele milieu ingaat. In de gevallen die hieronder
  worden beschreven ontstaat de verdenking dat de betrokken
  politiemensen al of niet bewust politie-informatie doorgeven aan
  hun informant.
  Casus 1. Een (tactisch) districtsrechercheur is in het
  midden van de jaren zeventig betrokken bij een aantal
  drugonderzoeken naar een plaatselijk bekende crimineel. Vanaf die
  tijd hebben beiden regelmatig contact, waarbij de rechercheur met
  goedvinden van zijn superieuren de crimineel feitelijk als
  informant runt. Wanneer in het midden van de jaren tachtig in het
  district een CID wordt ingesteld, draagt de rechercheur zijn
  informant over aan twee CID-runners. De informant en de rechercheur
  hebben hierna echter nog steeds geregeld contact. Mede naar
  aanleiding van een belastende verklaring van een gedetineerde,
  onderzoekt de Rijksrecherche de relatie tussen beiden. Uit het
  onderzoek blijkt dat ze in de loop der jaren een vrij hechte band
  hebben opgebouwd. De rechercheur heeft verschillende malen, wanneer
  de informant in de gevangenis zat, bescherming geboden aan de
  echtgenote van de informant als deze zich bedreigd voelde. De
  rechercheur en de informant zijn tot twee keer toe samen met hun
  beider echtgenotes gaan eten. De rekening werd beide keren door de
  informant voldaan. Een van die twee etentjes was kort nadat de
  informant op vrije voeten was gesteld. Bij een huiszoeking bleek de
  rechercheur op de verjaardagskalender van de informant te staan.
  Bovendien is gebleken dat de rechercheur en de informant er een
  gewoonte van gemaakt hadden om elkaar verjaardagskaarten en
  vakantiegroeten te sturen. Tijdens het rijksrecherche-onderzoek is
  van het wegtippen van informatie aan de informant over een op
  stapel staande huiszoeking, zoals de gedetineerde in zijn
  verklaring beweerde, niets gebleken.

  Casus 2. Een wachtmeester van de Rijkspolitie heeft op
  verzoek van – en onder begeleiding van – de CID een aantal jaren
  een informant gerund. Hun relatie is in verschillende opzichten
  opmerkelijk te noemen. De wachtmeester was eerder bijvoorbeeld nauw
  betrokken bij het in verzekering stellen van de informant, wegens
  diens betrokkenheid in een zaak van uitkerings-fraude. Hij heeft
  naar aanleiding van die zaak bovendien een reprimande van zijn chef
  gekregen omdat hij daags na de aanhouding de verdachte weer in
  vrijheid heeft gesteld, zonder enige vorm van overleg vooraf met
  bijvoorbeeld de hulpofficier van justitie. De wachtmeester werd er
  in de tijd dat hij de informant runde – die hij ten opzichte van
  anderen aanduidde als mijn man – door collega’s regelmatig voor
  gewaarschuwd hun relatie niet te vertrouwelijk te laten worden.
  Desondanks bleek uit verschillende verklaringen in het kader van
  een rijksrecherche-onderzoek onder meer, dat de wachtmeester een
  gemeenteambtenaar en zelfs de burgemeester persoonlijk heeft
  benaderd met het verzoek om de korting op de bijstandsuitkering van
  zijn informant – vanwege diens betrokkenheid in de fraude-zaak – op
  te heffen. Op verzoek van de wachtmeester heeft diens chef,
  voorafgaand aan de zitting in de fraude-zaak – met de officier van
  justitie overlegd over het eventueel seponeren van de zaak. De
  officier van justitie heeft toen geen toezeggingen hierover gedaan
  en nadrukkelijk gevraagd hun overleg kabinet (vertrouwelijk) te
  houden. Later blijkt dat de wachtmeester zijn informant toch
  hiervan op de hoogte heeft gesteld. De informant verschijnt
  uiteindelijk niet op de zitting, maar meldt zich ziek. Gevraagd
  naar de (werkelijke) weigering van de informant om te verschijnen,
  antwoordt de wachtmeester desgevraagd: Als hij naar de zitting zou
  gaan wordt hij veroordeeld en kan de gemeente het totale bedrag op
  hem terugvorderen en dat zou toch te gek zijn. Een nauwe relatie
  tussen de informant en zijn runner kan er toe leiden dat het voor
  de politieman steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld cadeaus van
  zijn criminele kennis te weigeren of ze zelfs als zodanig te
  herkennen. Illustratief zijn in dit verband een CID-rechercheur die
  van een crimineel een paar dure schoenen aanneemt en van een CID-er
  die op kosten van een crimineel op vakantie gaat.

  Tipgeld

  Eerder werd al gewezen op het verschijnsel van de
  broodinformanten, die uitsluitend informatie verstrekken in ruil
  voor het tipgeld van Justitie of van verzekeringsmaatschappijen.
  Bij het runnen van informanten gaat veel geld om. Het ministerie
  van Justitie heeft bijvoorbeeld in 1994 f.1.576.100, aan tipgeld
  uitbetaald. Er lijkt bovendien sprake te zijn van een aanzienlijke
  stijging van het totaal aan tipgelden. In de praktijk kunnen zich
  ten aanzien van de uitbetaling van tipgeld verschillende
  corruptie-risico’s voordoen. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat
  een CID voor de uitbetaling van zijn tipgelden een particulier
  bewakingsbedrijf had ingeschakeld, met alle gevaren van dien. De
  volgende casus illustreren nog een aantal andere risico’s. Casus
  3.
  De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar aanleiding
  van de verklaring van een informant dat hij geen tipgeld zou hebben
  ontvangen, terwijl hem dat wel was toegezegd. Tussen de uitbetaler
  en de ontvanger zou iets zijn blijven zitten, aldus een van de
  betrokken rijksrechercheurs. Dit bleek echter niet het geval te
  zijn geweest. Bij de uitbetaling van het tipgeld zijn geen
  onregelmatigheden aan het licht gekomen. Wel is gebleken dat de
  afspraken over de uitbetaling van het tipgeld in een
  n-op-n-situatie zijn gemaakt.
  De Rijksrecherche heeft toen de aanbeveling gedaan dat in het
  vervolg runners beter met z’n tween kunnen opereren en een bewijs
  van betaling moeten laten ondertekenen.
  Casus 4. Een voormalig runner is van baan veranderd en
  verricht nu andere politie-werkzaamheden. Hij onderhoudt echter nog
  wel regelmatig contact met enkele van zijn oude informanten. Een
  van hen heeft recentelijk nog belangrijke informatie geleverd en is
  hiervoor betaald door een verzekeringsmaatschappij. Het tipgeld
  wordt daarvoor eerst overgemaakt op de giro-rekening van de
  ex-runner. De Rijksrecherche heeft aanwijzingen dat het geld niet
  verder komt en dat de politieman het tipgeld in eigen zak stopt.
  Tijdens het onderzoek dat hierop volgt is hiervan echter niets
  gebleken. De voormalige runner maakt het tipgeld over van zijn
  giro-rekening naar de rekening van de informant. De Rijksrecherche
  heeft de politieman wel te kennen gegeven, dat hij – nu hij geen
  runner meer is – moet stoppen met het runnen van informanten.
  Casus 5. Uit diverse verklaringen en omstandigheden kan door
  de politie-leiding, die al langer argwaan jegens betrokkene
  koestert, worden opgemaakt dat een rechercheur delen van partijen
  inbeslaggenomen verdovende middelen, kennelijk samen met een
  informant waarmee hij zeer vriendschappelijke relaties onderhoudt,
  in het illegale handelsverkeer heeft gebracht en een fors deel van
  de inkomsten hieruit ook zelf heeft gend. De betrokken politieman
  ontkent dit maar geeft wel toe dat hij mee heeft gedeeld in hoge
  tipgelden die dezelfde informant door zijn toedoen heeft
  opgestreken. Ook komt vast te staan dat hij met deze persoon nog
  contacten onderhield nadat hem dit uitdrukkelijk was verboden. Na
  het nodige onderzoek wordt deze politieman ontslagen.
  Noot

  Corruptie:
  geleidelijk van kwaad tot erger

  Wanneer in de praktijk sprake is van corruptie ten aanzien van
  het runnen van informanten, is dat soms het resultaat van een heel
  geleidelijk proces dat misschien begint als een vorm van
  normafwijkend gedrag en kan uitmonden in omkoping. Dit blijkt
  bijvoorbeeld uit de volgende casus. Casus 6. Het begon met
  een simpel verzoek van de tipgever aan de rechercheur: of die even
  een kenteken voor hem wilde opvragen: voor wat hoort wat, nietwaar?
  Het volgende verzoek kwam enkele weken later: de tipgever wilde
  graag weten of mijnheer X bij de HKD (herkenningsdienst) bekend
  was. Ook die informatie werd hem verstrekt. Dat gebeurde nog een
  paar keer. Daar tussendoor een drankje en een etentje, alles op
  rekening van de informant. Het venijnige staartstuk kwam ongeveer
  een jaar later: de runner werd nu gerund en leverde de ene vitale
  strategische recherche-informatie na de andere aan zijn informant.
  De tegenprestatie bestond uit een (vaste) plaats op de loonlijst
  van een criminele organisatie. Noot

  9.2.2 Interpretatie

  De relatie tussen een informant en zijn begeleider kan op
  verschillende manieren aanleiding geven tot vormen van politile
  corruptie. Hierbij speelt ook een rol dat het overgrote deel van de
  informanten afkomstig is uit het criminele (drug)milieu. Over het
  nut van informanten wordt door politiemensen wel gezegd: hoe fouter
  hoe beter. Met andere woorden: een grote crimineel kan over de
  meeste informatie beschikken. En van de problemen bij het omgaan
  met informanten is, dat niet altijd duidelijk is wie de regie
  heeft: de runners of de informant. Wie-runt-wie? Het is van groot
  belang, dat de informant zich door de runner laat leiden en dat hij
  het initiatief niet van de runner overneemt. In de praktijk hebben
  zich inmiddels verschillende gevallen van omgekeerde sturing
  voorgedaan. Een bijzondere vorm hiervan is de informant die
  optreedt als dubbelspion en niet alleen informatie doorgeeft
  aan de politie, maar ook over de politie. Dit risico
  is volgens

  sommigen toegenomen, doordat in toenemende mate gebruik wordt
  gemaakt van gestuurde informanten/burgerinfiltranten:

  De heer Hiddema:
  Er is een heel gevaarlijke trend, die zich aldus laat
  situeren. De criminele organisaties weten stuk voor stuk – er zijn
  immers zoveel processen geweest – dat er wordt gewerkt met

  burgerinfiltranten.
  De voorzitter:
  Maar dat weet men al jaren.
  De heer Hiddema:
  Ja. Maar dan gaat men ervan uit dat ook hun organisatie al
  is, of ooit bezocht zal worden, door een
  burgerinfiltrant.
  Wat doet men? Men anticipeert op die mogelijkheid; men stuurt zelf
  een vertrouweling naar het politiebureau. Die man moet dan zeggen:
  ik ben Pietje en ik wil graag infiltreren in de organisatie van Y,
  want daar weet ik alles van. Maar Y heeft hem zelf gestuurd. Dat is
  zeer profijtelijk, want zo neutraliseer je het effect van een
  politie-informant – het is immers je eigen
  informant – maar
  je kunt gelijktijdig ook in de politiekeuken kijken, om te zien wat
  ze tegen jou aan het uitbroeden zijn. Dat is een mogelijkheid die
  de

  criminaliteit nooit zo sterk heeft gehad. Toen er geen
  burgerinfiltranten waren, kwam je daar ook niet zo makkelijk met
  een runner in.
  Noot
  Uit het onderzoek blijkt dat het vasthouden van gewone normen voor
  runners een probleem is. Als grootste probleem van de runners wordt
  wel gezien ethisch te blijven. Het gevaar bestaat dat runners zich
  te vriendschappelijk opstellen ten opzichte van informanten (casus
  1, 2). Informanten bewegen zich veelal in het criminele milieu en
  hebben vermoedelijk regelmatig de beschikking over gestolen
  goederen, waarvan de herkomst niet makkelijk valt te achterhalen.
  Het is niet uitgesloten dat informanten hun contacten met
  politieambtenaren aangaan, met de intentie om er uiteindelijk zelf
  beter van te worden. Hoewel het door politieambtenaren wordt
  tegengesproken, zal men niet zo snel geneigd zijn een goede
  informant actief te vervolgen voor door hem (buiten regie van de
  politie) gepleegde strafbare feiten. Een informant zou, om zich die
  gunstige positie te verwerven, een politieambtenaar (runner) voor
  zich kunnen winnen door hem cadeaus en/of geld te geven (casus 1,
  6). Derhalve lijkt het voor de hand te liggen dat maatregelen
  zouden moeten worden genomen, die ten doel hebben dat runners en
  informanten geen al te vriendschappelijke betrekkingen aangaan,
  maar er slechts sprake kan zijn van zakelijke contacten.

  Over het vertrouwen dat runners van hun chefs krijgen in hun
  contacten met criminelen wordt gezegd dat runners altijd alles
  terugkoppelen naar hun teamchef en dat laatstgenoemde er bovenop
  dient te zitten. De teamchef moet kritisch luisteren en vragen
  stellen. Er dient een maximale garantie en zorgvuldigheid te zijn.
  Men veronderstelt dat de CID wel degelijk de regie heeft, mits men
  maar in staat is om de runners goed te begeleiden en men goed
  contact met hen heeft. De wens, die een genterviewde uitsprak en
  waarin hij zei te pleiten voor het invoeren van een formulier, dat
  CID-ers dienen te ondertekenen en waarin zij zich tot een bepaalde
  erecode verplichten, sluit aardig aan bij de Ethische Code,
  die door de Rechercheschool in Zutphen is ontworpen.
  Noot In die code worden 41 stellingen geponeerd, waarvan
  een aantal hieronder wordt weergegeven:

  1. Onder alle omstandigheden worden informanten door twee
  CID-rechercheurs gerund. 2. Met informanten worden geen
  priv-contacten onderhouden.
  3. Informanten worden niet uitgelokt tot het plegen van strafbare
  handelingen. 4. Tussen runners en informant wordt geen ruilhandel
  bedreven.
  5. Informantenrunners (en andere politiefunctionarissen) nemen geen
  enkel geschenk aan. 6. Tussen informantenrunners en informant
  bestaat een relatie, waarbij door eerstgenoemden steeds de nodige
  afstand wordt bewaard.

  7. De politie voert de regie over het optreden van de
  informant.
  8. Bij het regisseren van de informant staan controleerbaarheid en
  beheersbaarheid voorop. 9. Op basis van het aangaan van een
  contract met de informant wordt uitgegaan van diens zakelijke
  betrouwbaarheid. Met de informant dienen zakelijke afspraken te
  worden gemaakt die, liefst tweezijdig, maar in ieder geval door de
  politie, moeten worden vastgelegd.

  10. Binnen een CID wordt alle informatie en worden alle
  (ambts-)handelingen schriftelijk vastgelegd. Datzelfde geldt voor
  gemaakte werkafspraken.
  11. De directe chef van informanten-runners is tevens hun
  controller. Dit houdt ondermeer in een directe controle op het werk
  (het invulling geven aan het recht op controle van de runners), het
  begeleiden van het werk en het beschermen van en bieden van
  veiligheid aan de runners. Begrippen als steun en betrokkenheid
  staan hierbij centraal.

  12. De directe chef van informanten-runners runt zelf geen
  informanten.
  13. De directe chef van informanten-runners let op het richtig
  aanwerven van informanten.

  9.2.3 Corruptie-gevoeligheid informanten: enkele voorlopige
  conclusies

  Ten aanzien van het runnen van informanten en de risico’s van
  politile corruptie die deze methode mogelijk met zich brengt,
  kunnen de volgende voorlopige conclusies worden geformuleerd: 1.
  Bij het runnen van informanten bestaat het risico dat de runner de
  regie over de informant verliest en de informant de runner leidt in
  plaats van andersom.

  2. De relatie tussen een informant en zijn runner kent een
  paradoxaal karakter. Aan de ene kant wordt van de runner verwacht
  dat hij het vertrouwen van de informant probeert te winnen om op
  die manier zoveel mogelijk informatie te kunnen verzamelen.
  Anderzijds geldt dat hoe groter het onderlinge vertrouwen tussen
  beiden is, hoe groter het risico wordt dat er priv-contacten tussen
  hen ontstaan.

  3. Het runnen van informanten door rechercheurs die hiervoor
  niet zijn opgeleid maakt deze opsporingsmethode extra gevoelig voor
  corruptie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken