• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 9.3 Infiltratie

  9.3 Infiltratie

  9.3.1 Casus

  Een onderwerp dat in de praktijk regelmatig in verband wordt
  gebracht met corruptie, is de (politile) infiltratie. Onder
  infiltratie verstaat de commissie: het met het oog op opsporing en
  vervolging onder gezag en regie van de politie en het openbaar
  ministerie binnendringen in een criminele organisatie of groep, het
  ervan deel uitmaken, het gebruik maken van personen die er reeds
  deel van uitmaken en het (desgevraagd) ondersteunen ervan, indien
  dit optreden gepaard gaat met het I) aannemen van een valse
  identiteit en/of II) verrichten van strafbare feiten en/of III)
  bieden van steun aan de criminele organisatie of groep. Momenteel
  zijn er vier zogenaamde politile infiltratie teams (PIT’s)
  operationeel. In totaal waren er in 1995 25 mensen werkzaam bij de
  infiltratieteams. Noot In bijlage 5 methoden,
  hoofdstuk 5
  Infiltratie wordt uitgebreider op deze
  opsporingsmethode ingegaan. In deze paragraaf zullen aan de hand
  van een aantal casus verschillende corruptie-risico’s bij
  infiltratie worden beschreven. Een (voormalig) hoofdinspecteur van
  de gemeentepolitie schrijft hierover bijvoorbeeld:

  Daar waar door het OM gedekte opsporingsmethodieken als
  pseudo-koop en criminele infiltratie het voor de uitvoerende
  politiefunctionaris niet altijd even gemakkelijk maken een
  duidelijk beeld te behouden over wat wel en niet is toegestaan in
  de bestrijding van de georganiseerde misdaad, wordt de drempel voor
  de politie lager om haar eigen bevoegdheid op te rekken en te
  overtreden. Juist een goede intentie en de behoefte aan tastbare
  opsporingsresultaten kunnen leiden tot politile corruptie.
  Noot

  Priv-contacten met criminele werkrelaties

  De methode van infiltratie vereist dat een politieambtenaar
  (soms zeer lange tijd) intensieve contacten onderhoudt met het
  criminele milieu. Het voortzetten van deze contacten nadat hij zijn
  functie als infiltrant heeft beindigd kan leiden tot verschillende
  risico’s, zo blijkt uit de volgende casus. Casus 7. Een
  informant verklaart aan een criminele inlichtingendienst dat een
  begeleider van een unit pseudo-kopers vertrouwelijke
  politie-informatie verkoopt. Naar aanleiding van onder andere deze
  verklaring wordt een onderzoek naar de betrokken politieman
  gestart. Tijdens het onderzoek worden geen aanwijzingen gevonden
  voor de beschuldiging van de informant, maar blijkt wel dat de
  betrokken politieman veelvuldig priv-contacten onderhoudt met
  personen uit het criminele milieu. Er komt onder meer naar voren
  dat hij regelmatig een caf bezoekt waar hij ook komt voor zijn
  politiewerk. In het caf wordt in goud gehandeld. De betrokken
  politieman koopt hier onder meer goud voor zichzelf en hij wordt er
  bovendien van verdacht de handelaar zijn diensten aan te bieden als
  bewaker. De politieman heeft verschillende kennissen in de
  bouwwereld en krijgt zo korting bij de aanschaf van bouwmaterialen
  voor zichzelf en voor anderen. Een aantal van deze kennissen, zo
  blijkt uit het onderzoek, hebben criminele contacten of hebben zelf
  een crimineel verleden. De betrokken politieman heeft bovendien op
  zijn huisadres telefonisch contact met personen uit het criminele
  milieu. Hij bemiddelt op die manier onder andere bij de aanschaf
  van een auto voor een vriend en op verzoek van een kennis heeft de
  politieman in het verleden wel eens het HKD systeem geraadpleegd om
  na te gaan of hij, wanneer hij op wintersport zou gaan, op Schiphol
  zou worden aangehouden voor openstaande boetes. Voordat betrokkene
  werkzaam was als begeleider van een unit pseudo-kopers, is hij in
  de jaren zeventig vanwege disciplinaire redenen overgeplaatst naar
  een ander politiebureau. De directe aanleiding hiervoor was dat hij
  samen met zijn echtgenote een gala-avond had bezocht, op
  uitnodiging van een bevriende medewerker van een particulier
  beveiligingsbedrijf die ook hun toegangsbewijzen betaalde.
  Hierdoor, en door een aantal andere omstandigheden, wekte hij de
  indruk dat hij voor het bedrijf bewakingswerkzaamheden zou
  verrichten. Betrokkene is vanaf eind jaren tachtig werkzaam geweest
  als begeleider van een pseudo-koop team en werkt op dit moment niet
  meer bij de politie.

  Lekken van politie-informatie

  Bovenstaand voorbeeld (casus 7) illustreert hoe de methode van
  politile infiltratie ook risico’s kan opleveren ten aanzien van het
  lekken van vertrouwelijke politieinformatie. Noot In de
  praktijk zal dit risico vaak nauw samenhangen met andere vormen van
  corruptie, zo blijkt onder meer uit de volgende casus. Casus
  8.
  Naar aanleiding van belastende verklaringen door zijn
  ex-vrouw en een voormalige vriendin, stelt de Rijksrecherche een
  onderzoek in naar een lid van een PIT. De betrokken politieman, die
  door zijn collega’s
  wordt omschreven als professioneel, gedreven en soms zelfs
  fanatiek, is naast part-time pseudokoper/infiltrant ook werkzaam
  als CID-rechercheur. Uit het rijksrecherche-onderzoek blijkt onder
  meer dat hij aan familie, vrienden en kennissen regelmatig zeer
  gedetailleerde verhalen vertelt over afgeronde of op stapel staande
  pseudo-koop en infiltratie-acties en andere aspecten van zijn werk.
  Thuis in zijn studeerkamer hangen foto’s die zijn genomen tijdens
  inzetten van zijn team en bezoekers bij hem thuis laat hij
  politievideo’s zien van zijn werk. Zijn echtgenote heeft hij
  verschillende malen meegenomen naar enkele zogenaamde safe houses.
  De betrokken politieman blijkt bovendien een illegaal vuurwapen
  (een riot gun) te bezitten dat hij bij een collega in bewaring
  heeft gegeven. Tijdens de opleiding voor pseudo-koop/infiltratie
  wordt uitgebreid aandacht besteed aan het simuleren van
  druggebruik. Betrokkene heeft met toestemming van zijn chefs, en
  uit het budget van het PIT, een coke-setje voor het gebruik van
  cocane aangeschaft dat hij bij zich mocht dragen. Uit het onderzoek
  van de Rijksrecherche blijkt dat hij, ondanks dat hem dit
  nadrukkelijk is verboden, een aantal jaren priv cocane heeft
  gebruikt. Daarnaast maakt de politieman zich zowel binnen als
  buiten diensttijd schuldig aan overmatig drankgebruik, onder andere
  onmiddellijk voorafgaand aan een actie (door hemzelf bestempeld als
  voordrinken). Tegen de pseudo-koper/infiltrant bestond aanvankelijk
  ook de verdenking dat hij samen met enkele collega’s tegen betaling
  politie-informatie zou doorgeven aan een particulier
  beveiligingsbedrijf, maar tijdens het rijksrecherche-onderzoek is
  dit niet aangetoond. Betrokkene blijkt enige jaren niet in bezit te
  zijn geweest van een verplicht A-nummer omdat hij niet de vereiste
  opleiding voor pseudo-koper heeft gevolgd. Toen hij zich aanmeldde
  voor deze opleiding bleek er op dat moment geen plaats meer te zijn
  en daarom heeft hij in plaats daarvan de opleiding voor
  pseudo-koopbegeleider gevolgd. De pseudo-koper/infiltrant, die in
  strijd met de Richtlijn infiltratie langer dan 4 jaar als zodanig
  werkzaam is geweest, is inmiddels geschorst.

  Risico om af te glijden

  Bij infiltratie bestaat volgens sommigen voortdurend het gevaar
  van het afglijden van een politie-infiltrant in het criminele
  milieu. Nordholt licht tijdens zijn openbaar verhoor het besluit
  tot opheffing van de pseudo-koop teams in Amsterdam toe en hij
  benadrukt hierbij ook de risico’s van de methode:

  De voorzitter:
  Kunt u kort de redenen aangeven, waarom de teams zijn
  opgeheven?
  De heer Nordholt:
  (…) Ik was altijd tegen pseudo-koop. Ik heb wat dat
  betreft altijd dezelfde lijn gevolgd die de heer Blaauw uit
  Rotterdam ook volgde. Ik denk dat je het middel eigenlijk niet zou
  moeten toepassen. Ik vind het gevaarlijk. Het gevaar is groot dat
  collega’s die in zo’n traject terechtkomen, afglijden. Je krijgt in
  zekere mate een gespleten geest als je het maar lang genoeg doet.
  Eigenlijk vind ik de voordelen ervan niet opwegen tegen de nadelen,
  waarbij je moet denken aan de psychische en vaak ook fysieke
  bescherming van collega’s.

  Noot
  Door uitvoerige begeleiding, en door bijvoorbeeld de bepaling dat
  een politieman niet langer dan drie jaar full-time lid mag zijn van
  een infiltratieteam, wordt geprobeerd om dit risico binnen de
  perken te houden. Noot Zo kwam naar voren dat de angst
  voor corrumptief gedrag bij politile infiltratie gering geacht mag
  worden door de stringente begeleiding. De twee eerder beschreven
  casus illustreren echter hoe bijvoorbeeld de manier van leven
  binnen het criminele milieu (het op grote schaal kopen van gouden
  sieraden; het gebruik van cocane) een verlokkende factor kan zijn
  voor een politieman. Het risico om af te glijden is ook aanwezig
  wanneer de infiltrant een verleden heeft. In dit onderzoek is
  bijvoorbeeld naar voren gekomen dat een opsporingsambtenaar,
  voorafgaand aan de inzet als infiltrant, een bedrijfje had opgezet
  (goudhandel). Het gevaar van belangenverstrengeling is in zo’n
  geval groot. De volgende casus laat nog een ander mogelijk risico
  van infiltratie zien: het delen in criminele winsten.

  Casus 9. Er loopt ergens in Nederland al enige tijd een
  onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig houdt met
  verschillende vormen van zware criminaliteit. Een criminele
  inlichtingendienst (CID) runt een informant/infiltrant die
  regelmatig informatie over deze organisatie verschaft. Wanneer
  vanuit de groep criminelen een gestolen auto te koop wordt
  aangeboden, laten de betrokken runners hun informant/infiltrant bij
  de verkoop bemiddelen. De CID-ers verklaren later hieraan te hebben
  meegewerkt, teneinde hun informant het vertrouwen van de criminelen
  te laten winnen en hem zo te laten infiltreren in de organisatie.
  De koper van de auto is een persoonlijke kennis van een van de
  runners, die (uiteraard) in het ongewisse wordt gelaten over de
  herkomst van de auto en de precieze omstandigheden rond de verkoop.
  Uit onder andere een telefoontap blijkt dat de runners met hun
  informant/infiltrant hebben afgesproken dat zij zelf enkele
  duizenden guldens aan de verkoop willen verdienen. Er bestaat
  bovendien de indruk dat ze betrokken zijn bij nog meer handeltjes
  met de informant/infiltrant, waarbij ze eveneens in de winst zouden
  delen. Het onderzoek dat naar de runners is ingesteld, toont niet
  aan dat ze daadwerkelijk geld hebben ontvangen bij de verkoop van
  de auto of in andere
  zaken en wordt uiteindelijk gestaakt wegens gebrek aan bewijs.
  Intern beschrijft de bij het onderzoek betrokken officier van
  justitie deze zaak als een goed voorbeeld van het gevaar dat
  volgens hem vooral bij CID-werk dreigt, dat op zich goede
  politiefunctionarissen langzaam van het rechte pad afraken en
  terechtkomen in situaties waarin zij niet behoren te verkeren.

  9.3.2 Interpretatie

  Infiltratie is per definitie omgeven met de nodige risico’s.
  Volgens een voormalig commandant van een politieel infiltratieteam
  is het risico voor de betrokken politieman de laatste jaren
  toegenomen als gevolg van de ingezette verschuiving van korte
  termijn infiltratie (pseudo-koop) naar project-infiltratie. Met
  name bij inzetten over een langere termijn komt volgens hem de
  politie-infiltrant te zwemmen met alle gevolgen van dien, doordat
  deze niet meer stap voor stap te begeleiden is. Noot Ook
  tijdens de openbare verhoren worden de risico’s van deze methode
  benadrukt.

  De heer Rabbae:
  Nu zijn er mensen binnen politieland die de
  politie-infiltratie beschouwen als een geschikt middel om
  criminele organisaties bloot te leggen. Ik begrijp van u dat u
  juist de
  politie-infiltratie een riskante constructie vindt
  wat betreft
  corruptie.
  De heer Kuijper:
  Dat is zacht uitgedrukt. Het is een zeer riskante
  aangelegenheid.
  De voorzitter:
  En als u het gewoon uitdrukt?
  De heer Kuijper:
  Als ik het gewoon uitdruk, dan zeg ik dat het
  levensgevaarlijk is.
  De voorzitter:
  Moeten wij ermee stoppen?
  De heer Kuijper:
  Het is, denk ik, ook een kwestie van proportionaliteit. Wat
  zet je er tegenover? Wat is het beoogde doel en wat is het belang?
  Als je, bijvoorbeeld, zou zeggen dat wij op het niveau van
  oorlogvoering staan met de georganiseerde criminaliteit – ik heb
  begrepen dat ik dan tegen de gevoelens van de minister van Justitie
  inga – dan zal je degene die voor de bestrijding daarvan ingehuurd
  zijn als soldaten moeten beschouwen en die zal je dan het slagveld
  op moeten sturen. Dat is echter een afweging die door het
  beleidsniveau gemaakt wordt.
  Noot

  Andere betrokkenen uit de praktijk, wijzen echter op de hoge mate
  waarin verantwoording moet worden afgelegd, en achten daarom het
  risico voor corrumptief gedrag door politie-ambtenaren bij
  infiltratie gering. Het in casus 2 beschreven politieel
  infiltratieteam is inmiddels ontbonden. De Rijksrecherche heeft in
  haar onderzoek in deze zaak niet alleen gekeken naar de individuele
  politieambtenaar, maar heeft ook nadrukkelijk onderzocht in
  hoeverre er mogelijk sprake was van een structureel probleem. Uit
  het onderzoek blijkt dat het team op een aantal punten slecht
  georganiseerd was en op verschillende manieren ruimte kon bieden
  aan vormen van politile corruptie. Uit het onderzoek blijkt dat het
  grootste deel van de pseudo-kopers langer dan de voorgeschreven
  vier jaar actief zijn geweest. Een enkeling werkte zelfs al tien
  jaar als pseudo-koper. De meeste leden van het PIT en hun
  begeleiders vervulden een part-time functie. De chef van het team
  was tevens leider van het arrestatieteam en het observatieteam
  alsmede van de criminele inlichtingendienst. Ook enkele andere
  teamleden waren daarnaast werkzaam bij de CID. Dit leidde er onder
  andere toe dat leidinggevende taken vaak naar een (te) laag niveau
  werden gedelegeerd. Dit heeft volgens de Rijksrecherche
  waarschijnlijk een nadelige invloed gehad op het werk en de
  veiligheid. Uit het onderzoek is ook gebleken dat signalen met
  betrekking tot een afglijdend normbesef, zoals de Rijksrecherche
  het noemt, binnen het team niet altijd als zodanig zijn onderkend
  en wanneer dit wel het geval was, niet op het juiste niveau zijn
  besproken. Toen bijvoorbeeld in het verleden een lid van het team
  aangaf met de leiding te willen spreken over de heersende
  groepscultuur binnen het team, wilde de betrokken chef haar niet
  spreken en wees deze het teamlid door naar de psychiater die het
  team begeleidde. Toen het teamlid merkte dat er met de aangegeven
  zaken niets binnen het team gebeurde, heeft deze het team verlaten.

  Bij (ex-)pseudo-kopers/infiltranten is regelmatig sprake van
  psycho-sociale problemen. Daarmee wenden zij zich in een aantal
  gevallen tot de Bedrijfsmaatschappelijke Dienst. Zo is gewezen op
  een pseudo-koper, die al na een half jaar zeer angstig was
  geworden. De echtgenote van de pseudokoper zei dat de man stil in
  een hoekje zat en zich niet meer op straat durfde te vertonen. Hij
  kon zijn verhaal bij niemand kwijt. Het rijksrecherche-onderzoek in
  deze zaak laat zien dat de psychosociale begeleiding van de
  pseudokopers niet werkte. Gesprekken met de psycholoog of de
  psychiater waren facultatief en niet periodiek verplicht. Volgens
  een betrokken arts bestond de indruk dat een aantal politiemensen
  niet graag naar een van de begeleiders stapten, uit angst dat zij
  uit het team gezet zouden worden. Er zijn in dit onderzoek, los van
  het onderzoek bij dit betreffende team, nog andere gevallen bekend
  geworden waar het kennelijk fout is gegaan bij begeleiding van
  pseudokopers. Zo is melding gemaakt van een pseudo-koper, die
  tijdens een actie met een mes bedreigd was. Hij heeft dat wel aan
  zijn begeleiders verteld, maar niet gezegd dat hij zowel op het
  moment van de bedreiging als nog lang daarna angstig was. De
  pseudo-koper was bang dat, als hij vertelde angst te hebben,
  hij niet meer geschikt voor infiltratie zou worden bevonden.
  Uit de beschreven casus en andere aangehaalde gegevens blijkt dat
  infiltratie een gevoelige opsporingsmethode is, die een goede
  begeleiding en een adequaat toezicht noodzakelijk maakt. Ook de
  verslaglegging door de politie-infiltrant is hierbij van groot
  belang maar schiet er in de praktijk nog wel eens bij in. De
  Werkgroep infiltratie formuleert in haar eindrapport onder andere
  de volgende conclusies en aanbevelingen: Noot

  a. Een langdurige inzet van politie-infiltranten binnen
  criminele organisaties, dient op grond van de huidige ervaringen
  (vooralsnog) te worden afgewezen.
  b. Vanuit de inmiddels opgedane ervaringen en evaluaties is een
  aantal van 10 medewerkers voor een infiltratieteam het meest
  gunstig, terwijl een absolute onder- en bovengrens moet worden
  gesteld op 6, respectievelijk 11.

  c. Gelet op de grote (levensbedreigende) consequenties die het
  lekken van zeer vertrouwelijke informatie tot gevolg kan hebben,
  dient nadere studie plaats te vinden naar de mogelijkheid van
  strafverzwarende bepalingen indien men zich aan dergelijke feiten
  schuldig maakt.

  9.3.3 Corruptie-gevoeligheid van infiltratie: enkele voorlopige
  conclusies

  Ten aanzien van de methode van infiltratie en de risico’s van
  politile corruptie die deze methode mogelijk met zich brengt,
  kunnen de volgende voorlopige conclusies worden geformuleerd: 1.
  Politile infiltratie betekent dat politiemensen (voor een soms erg
  lange tijd) nauwe relaties onderhouden met het criminele milieu.
  Hier bestaat het risico van going native Noot , dat wil
  zeggen dat deze contacten, en de levensgewoonten die daarbij horen
  (drugs, wapens, grote hoeveelheden geld) worden voortgezet wanneer
  de infiltratie is beindigd.

  2. Nauwe contacten met het criminele milieu, die zijn aangegaan
  vanuit het oogpunt van politile infiltratie, behelzen een risico
  voor het weglekken van vertrouwelijke politieinformatie. 3. Ondanks
  een gedegen opleiding en goede begeleiding zijn er aan politile
  infiltratie altijd risico’s verbonden. Deze worden vergroot wanneer
  politiemensen als infiltrant worden ingezet, zonder dat zij de
  hiervoor vereiste opleiding hebben gevolgd. Dit risico lijkt toe te
  nemen nu, door het wegvallen van de PIT’s in het westen van het
  land, volgens sommigen een groot gebrek aan politie-infiltranten
  bestaat. 4. Zowel de methode van politile als criminele infiltratie
  kent een afglijd-risico. De politile infiltrant kan overstappen
  naar de andere kant en zich schuldig maken aan criminele
  activiteiten. Bij criminele infiltratie bestaat het risico dat de
  politile begeleiders delen in criminele winsten. 5. Gezien de
  risico’s van infiltratie is een strenge screening vooraf van
  potentile politie-infiltranten, alsmede een goede psychosociale
  begeleiding, erg belangrijk.

  6. Een goede begeleiding betekent ook dat leidinggevenden open
  staan voor signalen van normafwijkend gedrag.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken