• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 9.5 Conclusies

  9.5 Conclusies

  9.5.1 Belangrijkste bevindingen

  In dit hoofdstuk zijn enkele bijzondere opsporingsmethoden
  onderzocht en is met name aandacht besteed aan de vraag welke
  mogelijke corruptie-risico’s aan het gebruik van deze methoden
  verbonden kunnen zijn. In Figuur 1 worden deze risico’s
  gellustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de
  bestudeerde casus.

  Figuur 1 Mogelijke corruptie-risico’s bij enkele bijzondere
  opsporingsmethoden

  informanten

  1. Naggennormafwijkend gedrag          
    – vaak langdurige en vertrouwelijke band runner/info.
  (vakantiekaartjes)

  • etentjes met de informant en zijn vrouw
  • zaken regelen voor informant (korting uitkering

  opheffen)
  2.Lekken politie-informatie          
    – meerderheid informanten is crimineel

  – wegtippen huiszoeking aan persoonlijke contacten
  sepot-overleg
  – uit de school klappen over vertrouwelijk
  3.Voordeel aan criminele activiteit        
      – onregelmatigheden bij uitbetaling tipgelden
  4.Omkoping (Sr.)             – priv
  contacten, geschenken aannemen – delen in tipgelden informant
  5.Andere strafbare feiten            
  – runner op de loonlijst van crim. org; info. runt begeleider

  infiltratie
  1. Naggennormafwijkend gedrag          
    – contact criminelen na werk voortzetten tijdens acties,
  priv gebruiken
  – misbruik werkprivileges; informatie opgedaan
  2.Lekken politie-informatie          
    – raadplegen HKS voor kennis met criminele achtergrond
  3.Voordeel aan criminele activiteit        
      – beveiligings- werk – verkopen van informatie
  4.Omkoping (Sr.)             – veel
  gevoelige informatie beschikbaar – delen in criminele winst
  5.Andere strafbare feiten            
  – heling gestolen goederen – criminele omgeving
  gecon. aflevering
  – afglijden (normen milieu overnemen)
  1. Naggennormafwijkend
  gedrag             – persoonlijke
  contacten informant (vakantie) 2.Lekken politie-informatie
  3.Voordeel aan criminele activiteit        
      – delen in criminele winst 4.Omkoping (Sr.)  
            – politie koopt zelf verboden
  goederen, om ze later te kunnen leveren

  5.Andere strafbare feiten
  – priv-verkoop deklading

  Opleiding

  Gezien de complexiteit en de risico’s van enkele bijzondere
  opsporingsmethoden wordt veel aandacht besteed aan het voorbereiden
  en het opleiden van politieambtenaren die deze methoden zullen gaan
  gebruiken. Het corruptie-risico van een methode lijkt toe te nemen,
  wanneer deze wordt ingezet door opsporingsambtenaren die hiervoor
  onvoldoende gekwalificeerd zijn. In twee van de bestudeerde casus
  waarbij sprake is van een corruptie-risico bij het runnen van een
  informant, wordt de informant niet gerund door een daarvoor
  opgeleide (CID) informatie-rechercheur. In n geval gaat het om een
  tactisch districtsrechercheur, die ook na de overdracht van de
  informant aan de CID intensief contact blijft onderhouden (casus
  1). In een ander geval gaat het om een wachtmeester van de
  Rijkspolitie die op verzoek van de CID zijn eigen informant blijft
  runnen (casus 2). In paragraaf 3 kwam bovendien een geval van
  (vermeende) corruptie aan de orde waarin een politieman een aantal
  jaren heeft gefunctioneerd als pseudokoper/infiltrant, zonder de
  benodigde opleiding en het bijbehorende A-nummer (casus 8).

  Preventie

  Op verschillende terreinen wordt er inmiddels voor gepleit om
  politile corruptie niet uitsluitend repressief aan te pakken, maar
  ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan het zoveel mogelijk
  voorkomen van mogelijke misstappen. Noot Ook hier wordt
  de noodzaak voor een preventieve aanpak op verschillende manieren
  onderstreept. Zo blijkt in een tweetal gevallen waarin mogelijk
  sprake is van corruptie bij (politile) infiltratie, dat de
  betrokken politieambtenaren voorafgaand aan hun aanstelling als
  respectievelijk begeleider van een pseudokoop-team (casus 7) en als
  lid van een politieel infiltratieteam (casus 8) niet zijn
  gescreend. In het eerste geval blijkt dat de desbetreffende
  ambtenaar een aantal jaren geleden is overgeplaatst omdat hij ook
  toen werd verdacht van ongeoorloofde contacten met priv-personen.
  In het tweede geval blijkt de noodzaak voor preventie ook op een
  andere manier. Het desbetreffende team is inmiddels ontbonden. Toen
  in het verleden een teamlid bij de leiding aan de bel trok over de
  volgens haar verwerpelijke groepscultuur, werd haar kritiek niet
  herkend als structureel. De Rijksrecherche sprak in dat geval van
  het door de teamleiding in onvoldoende
  mate onderkennen van signalen met betrekking tot een afglijdend
  normbesef.

  Aard van de risico’s

  Veel van de bekeken zaken waarin sprake was van een (vermeende)
  vorm van politile corruptie spelen tegen de achtergrond van nauwe
  persoonlijke contacten tussen een politie-ambtenaar en iemand uit
  het criminele milieu (casus 1, 2, 5, 6 en 7). De meeste van de
  besproken casus hebben bovendien betrekking op het op een of andere
  manier lekken van informatie (casus 1, 2, 6, 7, 8). De combinatie
  van beide factoren leidt ertoe dat wat misschien begint als een op
  het eerste gezicht onschuldige vorm van naggen langzaam steeds
  grotere vormen aanneemt en kan uitmonden in omkoping (casus 6).

  9.5.2 Wat maakt bijzondere opsporingsmethoden gevoelig voor
  politile corruptie?

  Hier kunnen een aantal algemene conclusies worden geformuleerd.
  De in dit hoofdstuk besproken opsporingsmethoden zijn mogelijk om
  de volgende redenen gevoeliger voor politile corruptie, dan andere
  typen opsporing: 1. Bij bijna elk type opsporing wordt de
  politieambtenaar in meer of minder mate blootgesteld aan het
  criminele milieu en daarmee aan het risico van corruptie. Anders
  dan bij het gewone politiewerk echter, is de positie van het
  opsporingsapparaat ten opzichte van het milieu bij de onderzochte
  opsporingsmethoden niet langer passief maar actief.
  Bij het runnen van informanten, bij infiltratie en bij
  gecontroleerde aflevering mengt de politie zich doelbewust en vaak
  intensief in het milieu. 2. De omstandigheden die in de gewone
  opsporing een risico voor politile corruptie met zich meebrengen,
  worden bij de georganiseerde criminaliteit (waartegen de

  opsporingsmethoden worden ingezet) dramatisch uitvergroot. Het
  gaat om meer (hard)drugs, om meer geld en vaak om veel grotere
  criminele belangen. Criminelen zullen meer moeite doen om
  bijvoorbeeld een politieambtenaar om te kopen en de
  politieambtenaar wordt bloot gesteld aan grotere verlokkingen.
  Noot 3. De bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit staat in zekere zin nog in de kinderschoenen en vergt
  van opsporingsambtenaren een hoge mate van creativiteit. Nieuwe
  opsporingstechnieken zijn vaak gevoeliger voor corruptie dan oude
  beproefde methoden. 4. Een belangrijke factor voor het ontstaan van
  politile corruptie in het algemeen, is een grote eigen
  beslissingsmacht van politieambtenaren. Noot Bij de
  onderzochte opsporingsmethoden is deze beslissingsmacht groter dan
  bij andere politiewerkzaamheden. Voor veel van deze methoden
  bestaat bijvoorbeeld geen of een gebrekkig normatief kader. 5.
  Opsporingsactiviteiten in het algemeen zijn door hun aard vaak
  moeilijk te controleren. Dit geldt in versterkte mate voor de
  onderzochte opsporingsmethoden. Deze opsporing is bovendien vaak
  het werk van een kleine groep specialisten. De leiding, die hun
  specialisme niet altijd deelt, is op die manier in hoge mate van
  hen afhankelijk, bijvoorbeeld voor het aanleveren van relevante
  informatie.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken