• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Kostovski

  Kostovski

  HR 25 september 1984, NJ 1985, 426 m.nt ThWvV en EHRM 20
  november 1989, NJ 1990, 245 m.nt EAA (en A.H.J. Swart in Ars Aequi
  39 (1990) 5, p. 315-327)
  (Artt. 186 lid 3, 288, 338 Sv, 6 lid 3 EVRM en 14 lid 3 onder e
  IVBP)
  Drie personen zijn ‘s nachts een bank binnengedrongen en
  wachtten met bivakmutsen getooid op de komst van het bankpersoneel
  om hen de kluizen te laten openen. Na de overval bleef alleen een
  gevonden schroevedraaier achter. Later meldden zich twee personen
  die de namen van de daders noemden (Stanley H., Paul M. en
  Kostovski). Deze twee getuigen vreesden voor represailles en
  wensten anoniem te blijven. Een van hen trok zijn getuigenis in, de
  ander werd twee maal door de rechter-commissaris – buiten
  aanwezigheid van de verdediging – gehoord, maar weigerde op de
  zitting te verschijnen. Vervolgens wees een speurhondenproef uit
  dat de schroevedraaier door een van de drie verdachten was
  gebruikt. Het hof had deze verdachte veroordeeld, waarbij de
  schroevedraaier doorslaggevend was geweest. De rechter-commissaris
  verscheen ter terechtzitting als getuige. Dit arrest betreft
  Kostovski’s medeverdachte Stanley H., maar is vrijwel identiek aan
  het arrest dat met betrekking tot Kostovski is gewezen. (zie voor
  een uitgebreid feitenrelaas NJ 1990, 245). De Hoge Raad:

  Het vervolgens in het middel aangevoerde, dat reeds de enkele
  omstandigheid dat de rechters-commissarissen die de getuige hoorden
  zelf niet op de hoogte waren van zijn identiteit, de
  processen-verbaal van die rechters-commissarissen voor zover
  inhoudende meerbedoelde verklaringen niet bruikbaar doet zijn voor
  het bewijs, vindt evenwel geen steun in het recht. Ook indien de
  (hierboven genoemde) omstandigheid zich voordoet is het
  voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt om te
  beslissen – met inachtneming van vorenbedoelde behoedzaamheid – of
  de inhoud van de desbetreffende processen-verbaal ook in zoverre
  bruikbaar is voor het bewijs. Wanneer van processen-verbaal
  inhoudende de verklaringen van niet met name genoemde personen voor
  het bewijs gebruik wordt gemaakt en de betrouwbaarheid van dat
  materiaal door of namens verdachte ter terechtzitting wordt
  betwist, dient de rechter, als hij niettemin gebruik maakt van dat
  materiaal voor het bewijs, daaromtrent verantwoording af te leggen
  (..) het hof heeft die verantwoording gegeven.

  De Hoge Raad is met betrekking tot de beperking vragen te
  stellen aan getuige, hetgeen volgens de verdediging in strijd is
  met art. 6 lid 3 EVRM en 14 lid 3 onder e IVBP van oordeel dat: Die
  artikelen brengen niet mede dat niet enige beperking inzake de
  vraagstelling omtrent de identiteit van anonieme getuigen mag
  worden opgelegd, noch dat de processen-verbaal met anonieme
  getuigenverklaringen vanwege deze beperking niet voor het bewijs
  mogen worden gebezigd. Het Europees hof voor de Rechten van de Mens
  komt in verband met Kostovski’s klacht dat hij geen eerlijk proces
  zou hebben gehad tot een unanieme conclusie:

  Het EHRM stelt vast dat inbreuk is gemaakt op het recht van K op
  een eerlijk proces maar onthoudt zich van een algemeen antwoord op
  de vraag in hoeverre de getuige charge in het strafproces als
  anonymus kan optreden. In principe dient alle bewijs op de openbare
  terechtzitting in aanwezigheid van de verdachte geproduceerd te
  worden with a view to adversarial argument. Dit houdt in dat de
  verdachte een passende en afdoende gelegenheid moet krijgen om de
  getuige aan de tand te voelen. De mogelijkheid dat verklaringen van
  getuigen die voor het bewijs zijn gebruikt buiten de zitting zijn
  afgelegd aanvaardt het Hof, maar ook in dat geval dient de
  verdediging een behoorlijke mogelijkheid tot ondervraging te hebben
  gehad. In dit geval kon klager in geen enkele fase de anonieme
  getuigen rechtstreeks ondervragen. De verdediging heeft wel vragen
  kunnen stellen aan een politieambtenaar en aan de
  rechter-commissaris tegenover wie een getuige verklaringen had
  afgelegd. Bovendien konden vragen worden gesteld aan n van de
  getuigen langs indirecte weg via de rechter-commissaris. Echter, in
  beide gevallen waren aard en reikwijdte van deze vragen aanzienlijk
  beperkt door de beslissing dat de anonimiteit van de getuigen
  bewaard moest blijven. (Respectievelijk werden geen vragen die
  ertoe strekten duidelijkheid te krijgen omtrent de betrouwbaarheid
  en de bronnen van de anonieme getuige toegelaten en werden slechts
  twee van de veertien namens klager gestelde vragen
  beantwoord.)
  Het EVRM sluit niet uit dat in de onderzoeksfase voorafgaand aan de
  terechtzitting gebruik wordt gemaakt van anonieme bronnen. Het
  vervolgens gebruiken van anonieme verklaringen als voldoende bewijs
  voor een veroordeling, zoals in casu is geschied, is een andere
  zaak.

  The right to a fair administration of justice holds so prominent
  a place in a democratic society that it cannot be sacrificed to
  expediency.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken