• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – De zaak Charles Z.

  De zaak Charles Z.

  Gerechthof Amsterdam, 10 januari 1995, NJ 1995, 254
  (Artt. 47, 56, 57, 140 Sr, 3 en 11 Opiumwet)
  De beschrijving van deze zaak zal als volgt plaatsvinden: Per
  aangevoerd verweer (1 t/m 9) zal een korte inhoud van dat verweer
  gegeven worden, waarna gelijk (veelal door middel van een
  samenvatting) de overweging en beslissing op dit punt door het hof
  zal volgen. Bij het eerste verweer worden de inleidende opmerkingen
  van het hof, gemaakt voor de behandeling van de verweren, vermeld.
  1. Verweer onvolledig proces-verbaal: Het proces-verbaal van de
  hoofdinspecteur van politie, Woelders, voldoet niet aan opdracht
  van het hof aan de procureur-generaal een volledige rapportgage met
  betrekking tot de gehanteerde opsporingsmethoden te
  verstrekken.

  In algemene zin heeft het hof het volgende gesteld: (p. 6-7)
  Met inkijkoperaties heeft de raadsman aangeduid het betreden van
  plaatsen door opsporingsambtenaren om te kijken wat zich daar
  bevond en het vervolgens bekijken van hetgeen zich daar bevond. In
  verband met het verweer dat de inkijkoperaties plaatsvonden in de
  pro-actieve fase (hier: de fase vr art. 27 Sv) en daarom
  onrechtmatig zouden moeten zijn, overweegt het hof dat terzake niet
  aannemelijk is geworden dat de litigieuze operaties uitsluitend
  hebben plaatsgevonden in die proactieve fase van het onderzoek, dat
  er dan in dit geval op gericht was vast te stellen of er van een
  redelijk vermoeden dat het strafbare feit van art. 140 Sr is of
  wordt gepleegd, sprake was. Het hof acht het in deze zaak niet van
  belang vast te stellen wanneer de overgang van proactief naar
  reactief heeft plaatsgevonden daar niet als uitgangspunt wordt
  aanvaard dat de bevoegdheden van opsporingsambtenaren ten
  principale anders worden beoordeeld naar gelang deze
  plaatsvinden in die proactieve fase dan wel nadien. Geen regel van
  Nederlands recht verzet zich ertegen dat opsporingsambtenaren in
  beginsel hun opsporingsonderzoek voortzetten naast het onderzoek
  dat in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek door of vanwege
  de rechter-commissaris plaats heeft en dat terzake feiten of
  omstandigheden, die tot een ander oordeel zouden moeten leiden,
  gesteld noch aannemelijk geworden zijn. Voor zover met betrekking
  tot methoden en technieken geen regels zijn geformuleerd in wet of
  jurisprudentie, zullen die alsnog moeten worden vastgesteld: a)
  geen regelgeving voorhanden betekent nog niet, althans niet zonder
  meer, dat het hanteren van die methoden in strijd met het recht zou
  moeten worden geoordeeld; b) rekening dient te worden gehouden met
  het niet altijd voorhanden zijn van kenbare rechtsregels ten tijde
  van het inzetten van bedoelde methoden en technieken in het
  verbinden van rechtsgevolgen daaraan. Vervolgd wordt met een
  algemene overweging aangaande de opsporingsbevoegdheden, gelaagde
  structuur Wetboek van Strafvordering, wettelijke functionele
  toemeting. Vergeleken wordt met NJ 1994, 710 (XTC II) waarin
  eveneens de opsporingstaak van art. 2 Politiewet gekoppeld wordt
  aan de bevoegdheid strafbare feiten op te sporen, en daartoe
  onderzoeksactiviteiten te verrichten. Zodoende wordt een basis
  gelegd voor opsporingsactiviteiten in de proactieve fase. (ongeacht
  de vraag of zulks is overlegd met de officier van justitie dan wel
  deze daartoe toestemming heeft gegeven….)

  Reactie hof op verweer 1:
  Het proces-verbaal van hoofdinspecteur Woelders en zijn toelichting
  geven voldoende inzicht in de feitelijke gang van zaken voor een
  voldoende gefundeerd oordeel. Proces-verbaal opgemaakt op basis van
  need to know principe verworpen (verklaringen W. en inzage
  dagrapporten van de tactisch recherche en journaals observatieteams
  en CID-map)

  2. Verweer rechtmatigheid betreden loodsen (inkijkoperaties) ter
  verificatie (meerdere malen) en in de proactieve fase en met
  stelselmatig zoeken
  Reactie hof:
  Is van oordeel dat de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen
  ingevolge art. 9 lid 1 onder b Opiumwet de bevoegdheid omvat tot
  het bekijken van de betreden plaats. Onderzoek in de pro-actieve
  fase was erop gericht gegevens te verzamelen om vast te stellen of
  er een redelijk vermoeden was van overtreding van het strafbare
  feit van art. 140 Sr, hetgeen onverlet laat dat in het kader van
  dat onderzoek reeds het redelijke vermoeden kan zijn ontstaan dat
  enig ander strafbaar feit, voor zover hier van belang in het
  bijzonder overtreding van enige bepaling van de Opiumwet, is of
  wordt gepleegd, welk redelijk vermoeden de grondslag kan vormen
  voor verdergaande activiteiten……

  De vier inkijkoperaties (incl. de woning aan de Kickestein)
  worden kort een voor een door het Hof besproken. Conclusie: Hof
  acht het niet aannemelijk dat telkens sprake is geweest van
  stelselmatig zoeken, vanwege het ontbreken van feitelijke
  grondslag.

  3. Verweer huisvuilsnuffel: Inhoud van de vuilniszakken
  onderzoeken is ontoelaatbaar. Die voorwerpen dienen vernietigd te
  worden (artt 5:5 en 5:18 BW). Een vuilnissnuffel levert een inbreuk
  op rechten van burgers: men behoeft er geen rekeninig mee te houden
  dat anders dan ophalen ter vernietiging, de zakken worden doorzocht
  ten behoeve van een strafrechterlijk onderzoek.

  Reactie hof:
  De eigenaar heeft door plaatsing daarvan op straat als voormeld
  zich van de eigendom willen ontdoen, weshalve zij ingevolge de door
  de raadsman genoemde artt 5:4 en 5:18 BW als res nullius juist door
  toeigening door een ander kunnen worden verkregen. Eigenaar heeft
  of wenst door plaatsing niet langer controle, en heeft op zichzelf
  rekening te houden met de mogelijkheid dat de inhoud een andere
  bestemming krijgt dan is beoogd.

  4. Verweer ziekenhuiskamer/Tapkamer scannen: Scanner geplaatst
  in ziekenhuiskamer, telefoongesprekken afgeluisterd/opgenomen op
  band (ziekenhuiskamer is feitelijk een tapkamer). De politie had
  onder valse voorwendselen toegang tot het ziekenhuis (zogenaamd ten
  behoeve van veelvuldige inbraak auto’s parkeerterrein ziekenhuis).
  Strijd met art. 8 EVRM.

  Reactie hof:
  Het hof stelt voorop dat van algemene bekendheid is een bekendheid
  die in ieder geval mag worden verondersteld bij iedere gebruiker
  van een autotelefoon – dat gesprekken waaraan een gebruiker
  deelneemt door een ieder die dat wenst met behulp van eenvoudige en
  gemakkelijk verkrijgbare technische middelen kunnen worden
  afgeluisterd. Zulks brengt mee dat tot aan zekere grenzen het
  inzetten door opsporingsambtenaren van scanners, die dat
  afluisteren mogelijk maken, in het kader van het onderzoek als hier
  aan de orde toelaatbaar moet worden geoordeeld. Grenzen (slechts
  drie weken, gesprekken eenzijdig te horen en scanner slechts de
  bedoeling vast te stellen of door verdachte in nabijheid van de
  woning gebruik werd gemaakt van autotelefoons…) niet
  overschreden, te minder nu het scannen geen resultaat heeft gehad,
  zelfs niet hetgeen beoogd werd. Misleiding van de autoriteiten van
  het ziekenhuis mist feitelijke grondslag, Woelders heeft verklaard
  dat autoriteiten volledig op de hoogte waren.

  5. Verweer met betrekking tot de CID informatie: Niet wordt
  duidelijk gemaakt op welke wijze die informatie
  door de CID is verkregen, niet valt uit te sluiten dat dit door
  inkijkoperaties is verkregen. Reactie hof:
  Allereerst acht het hof het alleszins toelaatbaar dat gebruik wordt
  gemaakt van CID informatie, gewezen wordt op het grote belang
  hiervan bij het opsporen van strafbare feiten (die op grote schaal
  en in georganiseerd verband gepleegd worden). In de rechtspraak
  reeds lang en zonder voorbehoud aanvaard. Ten tweede, in het
  algemeen behoeven omtrent bron(en) geen mededelingen te worden
  gedaan, met het oog op bescherming betrokken personen/belangen van
  het onderzoek, en dat, afhankelijk van de omstandigheden van het
  geval, een zekere controle kan plaatsvinden met betrekking tot de
  vraag of de verkregen informatie genoegzaam is als grondslag voor
  (verdere) politieel en justitieel optreden, met name met betrekking
  tot inzet dwangmiddelen/de vraag of informatie rechtmatig is
  verkregen. Het door Woelders verschafte inzicht acht het hof
  genoegzaam. 6. Verweer betreden van loods zonder toestemming
  rechthebbende/huurder.

  Reactie hof:
  Het betreden van de loods geschiedde krachtens art. 9 Opiumwet,
  weshalve is het niet van belang of huurder van die loods al of niet
  toestemming heeft gegeven.
  7. Verweer: Parkeerplaats in parkeergarage met behulp van spiegels
  en het verwijderen van een plank geobserveerd.
  Reactie hof:
  Het hof vermag niet in te zien dat het enkel vanaf de buitenkant
  met behulp van spiegels van een of meer platen en/of planken min of
  meer afgezet deel van een open parkeerterrein, ontoelaatbaar zou
  zijn, ook niet indien daartoe een schroef van een plank wordt
  losgedraaid te minder waar met betrekking tot dit parkeerterrein
  CID-informatie uit een onderzoek tegen een ander dan verdachte
  voorhanden was, dat aldaar regelmatig hashish werd ondergebracht en
  eigen observatie het gegeven had opgeleverd dat aan de politie in
  verband met wetsovertreden in het onderwerpelijke onderzoek bekende
  personen regelmatig dat parkeerterrein bezochten.

  8. Verweer: betreden woning Kickestein zogenaamd ten behoeve van
  een voorgenomen renovatie: Reactie hof:
  De omstandigheid dat dat betreden geschiedde in gezelschap van een
  ander, die de woning kwam inspecteren in verband met – voorgenomen
  – renovatie, zulks met instemming van de hoofdbewoonster, vormt
  geen omstandigheid die de niet nakoming van het bepaalde in de
  leden 3 en 4 van art. 9 Opiumwet rechtvaardigt, nu die
  hoofdbewoonster niet kenbaar is gemaakt dat het binnentreden van de
  opsporingsambtenaren geschiedde in het kader van een
  strafrechtelijk onderzoek, zodat zij – naar moet worden aangenomen
  – bij het geven van haar toestemming van niets anders is uitgegaan
  dan dat er inspectie van haar woning zou plaatshebben in het kader
  van die woningrenovatie. Geen gevolgen, in onderling verband en
  samenhang bezien: binnentreden slechts 5 minuten, geen bijzondere
  opsporingsactiviteiten door opsporingsambtenaren, geen resultaten
  en heeft slechts geleid tot een verminderde dynamische observatie
  op het betrokken perceel, binnentreden in het kader van een
  onderzoek tegen een ander dan verdachte. Ten overvloede overweegt
  het hof nog dat er ook geen redenen zijn om aan te nemen dat
  opsporingsmethoden, -technieken en activiteiten (observeren,
  foto’s, peilzenders, videoapparatuur, runnen van informanten,
  mobiele scanners etc. gekoppeld aan opsporingstaak verwezen naar
  art. 2 Politiewet), waaromtrent de raadsman zich bij zijn pleidooi
  niet heeft uitgelaten, hetzij wat de aard van de methode, hetzij
  wat de wijze van toepassing ervan betreft, niet in overeenstemming
  met het recht zouden zijn gehanteerd onderscheidelijk ondernomen.
  Met name geldt dat veel genoemde opsporingsmethoden ook in de
  proactieve fase door opsporingsambtenaren kunnen worden toegepast,
  zulks krachtens de opsporingstaak overeenkomstig de welk in het
  WvSv is voorzien zulks mede in het licht van het bepaalde in art. 2
  Politiewet, een en ander onder de beperkingen zoals in het arrest
  omschreven.

  9. Verweer geen processen-verbaal van de gebruikte
  opsporingsmethoden opgemaakt, ook niet ten aanzien van het inzetten
  peilzenders (dit met toestemming van officier).
  Reactie hof:
  Algemene overweging art. 152 Sv: (verbaliserings) verplichting
  strekt ertoe rechterlijke controle (op onder meer
  bruikbaarheid/betrouwbaar) mogelijk te maken. Het niet opmaken van
  de processen-verbaal, blijkens verklaringen Woelders, diende om
  mogelijke verdachten niet vroegtijdig op de hoogte te stellen van
  de inhoud en werkwijze van de opsporing in het bijzonder ook in de
  pro-actieve fase en geschiedde in het algemeen slechts voor zover
  voor bewijs in strafzaak van belang was of zouden kunnen zijn. Niet
  ingegeven om rechterlijke controle te beletten. Wel voldoende
  deugdelijke aantekeningen bijgehouden in dagrapporten/journaals,
  zodat terzake gerapporteerd kon worden. (p. 17-19) Voor zover niet
  reeds zou kunnen of moeten worden aangenomen dat ook aldus – door
  de vastlegging van alle verrichtingen en bevindingen in
  dagrapportage en journaals – is voldaan aan het bepaalde in art.
  152 WvSv – waaromtrent het hof nog overweegt dat ervan uitgegaan
  moet worden dat ook die vastlegging op door de opsporingsambtenaren
  afgelegde ambtseed geschiedt en in zoverre overeenkomstig het in
  bedoeld artikel bepaalde, plaats vindt –
  geldt in ieder geval dat aldus wordt gehandeld conform de hiervoren
  uiteengezette ratio van dat artikel. (…) Voor zover onderzoek
  betrekking heeft op de pro-actieve fase, nog niet – zoals hiervoren
  uiteengezet – sprake is van een opgespoord feit, zoals bedoeld in
  art. 152 Sv, zodat de gedachte dat kan worden volstaan met
  neerlegging van verrichtingen en bevindingen in vermeldde vorm, zo
  niet toelaatbaar, dan toch op zijn minstgenomen begrijpelijk moet
  worden geoordeeld, zeker gezien de destijds bestaande uitzichten.
  Hof gaat ervan uit dat, zoals door Woelders verklaard een
  gedragslijn bij opsporingsautoriteiten en openbaar ministerie zal
  worden ontwikkeld.

  Voor een uitgebreide behandeling van de zaak Charles Z. door de
  Hoge Raad (HR 19 december 1995, nr. 101.269, ongepubliceerd) wordt
  volstaan met een verwijzing naar de teksten van hoofdstuk 2
  Juridisch kader en 3 Observatie van de bijlage 5
  Methoden.Informatie en getuigen


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken