• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – De zaak Henk R.

  De zaak Henk R.

  Gerechtshof Amsterdam 1 december 1994, NJ 1995, 159
  (Artt. 140 Sr en Opiumwetdelicten, art. 9 lid 1 aanhef onder b
  Opiumwet (zoals deze tot 1 oktober 1994 gold), 125f en g
  Sv)

  Naar aanleiding van het opsporingsonderzoek in de zaak R. worden
  bij het hof door de verdediging twee verweren gevoerd die, zo zij
  slagen, tot niet ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie
  in haar vervolging zouden moeten leiden.

  Het eerste verweer richt zich op het gebruik van scanners bij
  het afluisteren van telefoongesprekken, hetgeen een ongeoorloofde
  methode van opsporing zou zijn. Het tweede verweer betreft de
  verrichtte inkijkoperaties. Daartoe is onder meer aangevoerd dat in
  tweetal loodsen vier inkijkoperaties door de politie zijn verricht.
  En dat dit zonder wettelijke grondslag was gedaan, en dus
  onrechtmatig. In twee gevallen was doel van de inkijkoperatie het
  plaatsen van een peilzender in of op een vrachtwagen. Deze
  plaatsing ontbeert een wettelijke grondslag, terwijl daardoor een
  inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt. Ten onrechte
  is omtrent al het voorgaande geen proces-verbaal opgemaakt.

  Scannen:
  Samenvatting van ‘s hofs beschrijving van feiten:
  a. Printeruitdraai van drie autotelefoonaansluitingen (op grond van
  vermoedelijk gebruik verdachte) op vordering van de officier van
  justitie door PTT-Telecom ter beschikking gesteld; b. Vordering
  gerechtelijk vooronderzoek door officier van justitie (met
  overschrijding termijn); c. Machtiging RC-1: machtiging tot
  afluisteren van vaste telefoonnummers alsmede twee
  autotelefoonnummers voor de duur van 4 weken, en dat dit ook geldt
  voor eventuele andere autotelefoonaansluitingen waarvan het
  vermoeden bestaat dat verdachte eraan deelneemt (=machtiging met
  algemene formulering); d. Machtiging RC-2: verlenging
  telefoontapbeslissing met enkele uitbreidingen en enkele vervallen
  verklaarde (concrete autotelefoon)nummers. Een algemene formule
  inzake autotelefoons (zoals in c)) ontbreekt; e. Machtiging RC-3:
  nieuwe tapmachtiging voor 7 concrete autotelefoonnummers. In deze
  laatste tapmachtiging zijn van tijd tot tijd nog enige
  veranderingen aangebracht. Uit onderzoek is gebleken dat in de
  nabijheid van het woonhuis een vaste scanner was geplaatst en dat
  soms gebruik werd gemaakt van een mobiele scanner. De scanners met
  (regio)frequenties geprogrammeerdbandopnamen – stemherkenning –
  24-uurs-journaals aan rechter-commissaris. Het hof met betrekking
  tot de beoordeling van de rechtmatigheid van het scannen:
  Afluisteren van telefoongesprekken mag, voor zover dit een inbreuk
  vormt op art. 10 Grondwet en art. 8 EVRM, alleen geschieden
  krachtens de wet. Bij beoordeling van het enkele afluisteren valt
  een onderscheid te maken tussen gesprekken via vaste
  telefoonaansluitingen en gesprekken door de ether via mobiele
  telefoons. Voor beide geldt dat afluisteren telefoongesprekken
  alleen krachtens rechterlijke machtiging (zie art. 125 g oud/nieuw
  Sv) is toegestaan. In casu verschilt de ene methode van de andere
  doordat bepaalde frequenties worden gescanned in plaats van dat een
  bepaald nummer wordtafgeluisterd. Dat betekent dat er in feite geen
  enkel verband bestaat tussen de in de beschikkingen van de
  rechter-commissaris genoemde concrete autotelefoonnummers en de
  door de opsporingsambtenaren uitgeluisterde en opgetekende
  gesprekken. Onder die omstandigheden kunnen de beslissingen van de
  rechter-commissaris (…) niet worden aangemerkt als rechterlijke
  machtigingen in de zin van art. 125g Sv. (…) Anders dan de
  raadsman heeft betoogd, betekent dit niet dat het openbaar
  ministerie in zijn strafvervolging niet ontvankelijk is. Het ging
  immers om een nieuwe methode van afluisteren van
  telefoongesprekken, waarbij de opsporingsambtenaren voor technische
  problemen kwamen te staan (…) in het overleg van de
  opsporingsambtenaren met de officier van justitie en de
  rechter-commissaris zijn kennelijk hiaten gevallen, waardoor
  misverstanden zijn ontstaan. Dit betekent echter niet een zodanige
  schending van beginselen van een behoorlijke proces-orde dat de
  officier het recht op strafvervolging in de gegeven omstandigheden
  heeft verspeeld. (…) Wel geldt dat het aldus op onrechtmatige
  wijze verkregen materiaal uit de afgeluisterde telefoongesprekken,
  niet tot het bewijs (…) kan worden gebezigd.

  Inkijkoperaties en plaatsing peilzenders:
  Beschrijving gang van zaken door het hof (samengevat):
  Inkijk 1: In de nacht van 13 op 14 juni 1992 werd op verzoek van de
  teamleider van CID Utrecht een loods te Landsmeer betreden om vast
  te stellen of er in de loods verdovende middelen aanwezig waren
  (proces-verbaal van 16 september 1994).

  Inkijk 2: In de nacht van 20 op 21 juni 1992 werd op verzoek CID
  de loods te Landsmeer betreden om een truck van een peilzender te
  voorzien (proces-verbaal van 31 oktober 1994).
  Inkijk 3: In de nacht van 2 op 3 september 1992 is op verzoek van
  de RCID Utrecht een loods te Muiden betreden teneinde daar
  onderzoek in te stellen (proces-verbaal van 2 november 1994).
  Daarnaast wordt in dit proces-verbaal melding gemaakt van het
  verzoek (Inkijk 0 ?) van de tactische recherche Utrecht om in de
  maand april 1992 (nacht van 23 op 24 april) een peilzender op een
  voertuig in de loods in Muiden te plaatsen.
  Op 24 april wordt aan teamleider gemeld dat plaatsing praktisch
  niet haalbaar was. Voor alle inkijkoperaties geldt dat de loodsen
  waren afgesloten en er geen toestemming door de rechthebbende was
  gegeven.

  Op grond van de wetsgeschiedenis van art. 9 Opiumwet en de toen
  nog toekomstige wetgeving omtrent het betreden van plaatsen (art. 9
  lid 1 Opiumwet per 1 oktober 1994: voor zover dat redelijkerwijs
  voor de vervulling van hun taak nodig is) komt het hof tot het
  oordeel dat de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen, ingevolge
  art. 9 lid 1 aanhef onder b van de Opiumwet, de bevoegdheid omvat
  tot het bekijken van de betreden plaats.

  Het hof met betrekking tot het plaatsen van peilzenders op of
  aan een vrachtwagen: Gelet op het evenoverwogene zou het betreden
  van de loodsen teneinde een peilzender op een vrachtwagen te
  plaatsen slechts dan onrechtmatig zijn, indien het plaatsen van een
  peilzender op zichzelf onrechtmatig moet worden geacht. Een
  peilzender is een hulpmiddel bij de observatie van – in dit geval –
  een vrachtwagen. Het observeren van een vrachtwagen door deze te
  volgen brengt geen inbreuk op het recht op eerbiediging van de
  persoonlijke levenssfeer (…), noch op het recht op
  bewegingsvrijheid als bedoeld in art. 2 van het Vierde Protocol bij
  het EVRM met zich mee.

  Nu een peilzender een hulpmiddel is bij evenbedoelde observatie
  en deze observatie naar het oordeel van het hof geoorloofd is, acht
  het hof ook het plaatsen van een peilzender op een vrachtwagen en –
  gelet op het eerder overwogene het daartoe betreden van een loods
  geoorloofd. Het hof verwerpt derhalve beroep op niet
  ontvankelijkheid van het openbaar ministerie met betrekking tot
  betreden van de loodsen en het plaatsen van peilzenders.

  Naar aanleiding van het achterwege laten van het opmaken van
  processen-verbaal overweegt het hof: Uit (…) weergegeven gang van
  zaken en de verklaring van Van Steeg (dat de informatie eerst
  witgewassen moest worden, in de zin van langs andere weg of als
  CID-informatie in het tactisch onderzoek inbrengen) blijkt naar het
  hof klip en klaar dat de opsporingsambtenaren bewust het betreden
  van de loodsen hebben verzwegen met het doel rechterlijke controle
  daarvan te frustreren. Daarbij worden de voorgeschiedenis en de
  uiteindelijke data van het opmaken van de processen-verbaal
  betrokken.

  Het hof is van oordeel dat door het achterwege blijven van
  verslaglegging als bovenomschreven de rechterlijke controle op de
  gehanteerde opsporingsmethoden op onaanvaardbare wijze is
  gefrustreerd. Dit is zozeer in strijd met beginselen van een
  behoorlijke procesorde dat de officier van justitie – mede gelet op
  diens in art. 148 Sv beschreven verantwoordelijkheid voor het
  opsporingsonderzoek – niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn
  vervolging van (…), aangezien in het kader van het onderzoek naar
  die feiten deze schending van beginselen van een behoorlijke
  procesorde heeft plaatsgevonden.

  Overigens vindt nog wel een veroordeling plaats (2 maanden
  gevangenisstraf, 20 dagen hechtenis en 1000 gulden boete ter zake
  van feiten 7 en 9 ; handelen in strijd met 26 lid 1 WWM en in
  strijd met art. 3 Opiumwet), alsmede onttrekking aan het verkeer
  van enkele goederen (enkele vuurwapens). Met betrekking tot deze
  zaak is geen cassatie aangetekend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken