• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Sinis

  Sinis

  HR 31 mei 1994, NJ 1995, 29 m.nt. Kn
  (Artt. 120, 152 Sv, 9 Opiumwet)
  In eerste aanleg is door de rechtbank geconstateerd dat er tijdens
  het politie-onderzoek van het Sinis-team, voorafgaand aan de
  huiszoekingen en de aanhoudingen op 9 april 1991 een inkijkoperatie
  is uitgevoerd in een loods. De officier van justitie was hiervan
  niet op de hoogte, evenmin is de rechter-commissaris in het
  onderzoek betrokken, zoals bij een formele huiszoeking. Bij deze
  kijkoperatie is geen bewijs aan het licht gekomen voor de
  tenlastegelegde feiten: in plaats van de verwachte handelsvoorraad
  drugs (hashish) werd een speedboot aangetroffen.

  Verweer:
  De verdediging voerde aan dat de inkijkoperatie onrechtmatig was
  (de verdediging: door de politie is ingebroken) en het openbaar
  ministerie niet ontvankelijk diende te worden verklaard dan wel
  bewijsuitsluiting diende plaats te vinden. De officier noch de
  rechter-commissaris waren op de hoogte gesteld of betrokken bij
  inkijkoperatie.

  Het hof: De door de raadsman genoemde onrechtmatige kijkoperatie
  in een loods (…) kan reeds hierom niet tot niet-ontvankelijkeheid
  van het openbaar ministerie leiden, omdat een onrechtmatige actie
  zijdens de politie ten aanzien van de loods niet aannemelijk is
  geworden; uit de stukken is zo’n onrechtmatige actie niet af te
  leiden, en het openbaar ministerie heeft verklaard dat navraag bij
  de politie geen nadere gegevens dienaangaande heeft opgeleverd, en
  ook geen aangifte van de rechthebbende(n) op die loods bekend is
  geworden. Het standpunt van de raadsman dat die inkijkoperatie
  ander bewijsmateriaal zou vitiren – waaronder de verklaringen van
  (…), alsook verdere observaties – behoeft dan ook geen
  bespreking. Cassatiemiddel (II) (samengevat):

  Voornoemd verweer is verworpen op gronden die deze verwerping
  niet kunnen dragen. ‘s Hofs arrest, in ieder geval de
  bewezenverklaring niet met redenen omkleed zoals de wet dat eist.
  Nu de procureur-generaal heeft medegedeeld dat van die operatie
  zich geen stukken in het dossier bevinden en zij niet weet op welke
  wijze
  die loods, is betreden is ‘s hofs oordeel als hiervoren weergegeven
  en met name voor zover daarin is vervat dat een onrechtmatige actie
  niet is af te leiden niet aannemelijk geworden, onbegrijpelijk
  althans niet zonder meer begrijpelijk. Onder meer gelet op het feit
  dat in de processtukken geen last ex art. 120 Sv is te vinden en
  dat geen confrontatie tussen opsporingsambtenaren en
  bewoner/eigenaar van de loods heeft plaatsgevonden. Alsmede het
  feit dat het hof ook niet heeft kunnen weten (zie de vraag van de
  voorzitter in cassatie aan de procureur-generaal) op welke wijze is
  binnengetreden. Daarnaast zal een gemiddelde burger zijn kostbare
  spullen – zoals een speedboot – niet onbeheerd (in een onafgesloten
  ruimte) bewaren. De Hoge Raad:

  5.4.1 Bij de beoordeling van een verweer als waarvan te dezen
  sprake is zal de rechter in de eerste plaats de vraag dienen te
  beantwoorden of aannemelijk is dat de opsporingsambtenaren de
  betreffende plaats hebben betreden.

  5.4.2 Bij bevestigende beantwoording van die vraag zal de
  rechter mede aan de hand van het van die opsporingshandeling op de
  voet van art. 152 Sv opgemaakte proces-verbaal en/of anderszins –
  bijvoorbeeld door het (doen) horen van de desbetreffende
  opsporingsambtenaar – dienen te onderzoeken of en zo ja op grond
  van welke wettelijke bepaling – waarbij in het onderhavige geval
  met name valt te denken aan art. 9 eerste lid aanhef onder b,
  Opiumwet – bedoelde ambtenaren bevoegd waren die plaats te betreden
  en zal hij van dat onderzoek in zijn uitspraak verantwoording
  dienen af te leggen. (..) heeft het hof de verwerping van het
  verweer ontoereikend gemotiveerd.

  5.5.1 en 5.5.2 (samengevat): Indien het hof tot uitdrukking
  heeft willen brengen dat niet aannemelijk is geworden dat de
  opsporingsambtenaren de loods hebben betreden, dan is dat niet
  zonder meer begrijpelijk in het licht van hetgeen de
  procureur-generaal heeft aangevoerd. Indien het hof tot uitdrukking
  heeft willen brengen dat weliswaar aannemelijk is dat de
  opsporingsambtenaren de loods hebben betreden, doch dat moet worden
  aangenomen dat die ambtenaren daartoe bevoegd waren, behoeft dat
  oordeel in het licht van 5.4.2 nader motivering, mede in aanmerking
  genomen dat zich bij de stukken niet een proces-verbaal bevindt
  waarin het betreden van die loods is gerelateerd.

  5.7 Indien de rechter naar wie de zaak wordt verwezen tot de
  slotsom komt dat de politie zonder daartoe bevoegd te zijn geweest
  de in het verweer bedoelde loods is binnengetreden, dient hij na te
  gaan welke gevolgen dat in het onderhavige geval meebrengt. Daarbij
  gelden de volgende uitgangspunten. 5.7.1 In de regel zal bij
  onrechtmatig optreden van de politie moeten worden onderzocht of
  bepaald bewijsmateriaal niet tot het bewijs mag meewerken. Daarvan
  kan sprake zijn indien a) bewijsmateriaal uitsluitend ten gevolge
  van het onrechtmatig handelen van politie is verkregen en b) het de
  verdachte is die door bedoeld handelen is getroffen in een belang
  dat de overtreden norm beoogt te beschermen.

  5.7.2. Slechts indien onrechtmatig optreden in de omstandigheden
  van het geval een ernstige schending oplevert van beginselen van
  een behoorlijke procesorde kan zulks leiden tot niet
  ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in zijn
  strafvervolging ter zake van het feit of de feiten tijdens het
  onderzoek waarvan het onrechtmatig optreden zich heeft
  voorgedaan.

  Conclusie advocaat-generaal Van Dorst met betrekking tot
  inkijkoperaties op basis van art. 9 Opiumwet is dat (dit artikel)
  de politie de bevoegdheid geeft zich te allen tijde de toegang te
  verschaffen tot plaatsen behoudens een woning – waar de overtreding
  van genoemde wet wordt gepleegd of redelijkerwijs vermoed wordt te
  worden gepleegd, desnoods met behulp van de sterke arm (…) Anders
  dan bij het binnentreden in een woning tegen de wil van een
  bewoner, schrijft art. 9 Opiumwet in zo’n geval niet voor dat
  proces-verbaal wordt opgemaakt. Op voorhand wil hij niet uitsluiten
  dat een dergelijke – hoewel een wettelijke grond ontberende en
  reeds daarom niet onbedenkelijke – werkwijze onder bepaalde
  omstandigheden desalniettemin door de strafrechter geoorloofd zal
  worden bevonden. Mits de politie alsdan verantwoording aflegt van
  haar opsporingstactiek en wel door een proces-verbaal.
  Strafvorderlijk optreden dat volstrekt geheim is en dus ook voor de
  verdediging en de strafrechter verborgen blijft, is – dunkt mij
  (Van Dorst, red.) – volstrekt uit den boze. Inmiddels heeft
  op 17 november 1995 het gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan
  in de Sinis-zaak. Omdat het arrest op dit moment nog niet in handen
  van de commissie is, wordt volstaan worden met enkele korte
  opmerkingen. Noot De meeste verweren werden
  verworpen.

  De politie had voldoende grond voor de verdenking van het
  drietal op grond van een misdaadanalyse. Dat de inkijkoperaties
  niet waren vastgelegd in processen-verbaal en dat
  onderzoeksmateriaal, waaronder video-opnamen waren vernietigd acht
  het hof een onjuiste handelwijze en levert schending van
  rechtsregels op. De wijze waarop het dossier is samengesteld is
  belemmerend. Tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
  leidt dit echter niet.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken