• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Kroongetuige St. Maarten

  Kroongetuige St. Maarten

  HR 15 februari 1994, NJ 1994, 322 m.nt. AHJS

  (Artikelen:
  Opiumlandsverordening) I.c. betrof het een zogenaamde
  rip-deal op St. Maarten welke beklaagde en zijn broer in
  samenwerking met twee politieambtenaren hadden opgezet. Beklaagdes
  broer had twee personen voorgespiegeld, hen in contact te zullen
  brengen met anderen die bereid waren tot het verkopen van cocane.
  Onderweg naar de zogenaamde plaats van verkoop werd de auto met
  daarin beklaagde en diens broer en de aspirant-kopers (Nichols en
  Jones) opgewacht door de beide tevoren ingeseinde agenten en tot
  stoppen gedwongen. Onder bedreiging van hun vuurwapens namen zij de
  aspirant kopers zesenvijftigduizend dollars af, waarbij de buit
  later onder de vier werd verdeeld. De slachtoffers zijn eerst tot
  aangifte overgegaan en hebben een verklaring afgelegd nadat van de
  zijde van het openbaar ministerie de toezegging was gedaan dat zij
  niet zouden worden vervolgd wegens een mogelijk door hen gepleegde
  overtreding van de Opiumlandsverordening. Verweer: Voor het
  Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba
  wordt het verweer gevoerd dat het openbaar ministerie niet
  ontvankelijk zou moeten worden verklaard in haar vervolging wegens
  de hiervoor omschreven toezegging van niet-vervolgen (deal). Het
  hof: Dat verweer wordt verworpen. Blijkens de zich in het dossier
  bevindende stukken bestonden er substantile aanwijzingen dat twee
  agenten van het politiekorps te St. Maarten betrokken waren bij een
  ernstig ambtsmisdrijf. Aannemelijk is geworden dat dat misdrijf
  slechts tot klaarheid zou kunnen worden gebracht indien aan Nichols
  en Jones bedoelde toezegging werd gedaan (subsidiariteit,
  red.)
  . Door die toezegging te

  doen streefde het openbaar ministerie een redelijk doel na, te
  weten de bevordering van een onkreukbaar politiekorps op St.
  Maarten (proportionaliteit, red.). Nu er geen aanwijzingen
  zijn dat de geloofwaardigheid van de verklaringen van Nichols en
  Jones door deze gang van zaken – negatief -is benvloed, is er geen
  grond het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren noch
  de bedoelde verklaringen als onrechtmatig verkregen
  buiten beschouwing te laten.
  Cassatiemiddel:
  dat dit verweer onvoldoende gemotiveerd is verworpen. Het hof heeft
  miskend dat de gevolgde opsporingsmethode in strijd is met de
  beginselen van een goede procesorde en het beginsel van fair
  hearing (art. 6 EVRM en 14 IVBP).

  De Hoge Raad:
  Aldus heeft het hof het verweer, zonder blijk te geven van een
  onjuiste rechtsopvatting, op toereikende gronden verworpen en ook
  zonder nadere motivering niet onbegrijpelijke gronden verworpen. ‘s
  Hofs oordeel kan, verweven als het is met de waardering van
  feitelijke aard, in cassatie niet verder worden getoetst.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken