• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Peilzender in fiets

  Peilzender in fiets

  Rechtbank Rotterdam 12 augustus 1993, parketnummers
  10/060.209-93 en 10/069.797-92 en hof ‘s-Gravenhage 16 februari
  1994
  (Artt. 8 EVRM, 17 IVBP, 10 Grondwet, 28 Politiewet (oud) en 1
  Sv)

  Omdat vanaf begin 1992 in Hellevoetsluis diverse brandstichtingen
  hadden plaatsgevonden werd een rechercheteam opgericht. De
  observaties van onder meer verdachte leverden echter niet het
  gewenste resultaat op omdat verdachte scherp op politie was.
  Besloten werd met toestemming van de officier van justitie een
  peilzender in de fiets van verdachte te plaatsen. Hiertoe werd de
  eigenaar van de rijwielhandel, waar verdachte zijn fiets had
  gekocht, door de politie benaderd. Hem werd verzocht verdachte dan
  wel diens ouders te berichten dat er een fabricagefout in zijn
  fiets geslopen was en dat de fiets voor herstel van die fout
  afgegeven kon worden. Na afgifte plaatste de politie vervolgens een
  peilzender in de fiets. De peilzender is twee nachten actief is
  geweest.

  Rechtsvragen:
  Leverde de observatie met behulp van een peilzender in de
  strafvorderlijke fase (verdenking jegens verdachte aanwezig) een
  ongerechtvaardigde inbreuk op verdachtes recht op privacy op? Het
  openbaar ministerie heeft in strijd met de beginselen van een goede
  procesorde gehandeld doordat de politie een onrechtmatige daad
  van de rijwielhandelaar heeft uitgelokt door hem te vragen
  verdachte onder valse voorwendselen te bewegen zijn fiets af te
  geven. Verdachte heeft door afgifte ongewild meegewerkt aan het
  opsporingsonderzoek waartoe hij blijkens het Wetboek van
  Strafvordering niet gehouden is (nemo tenetur). Rechtbank:

  De rechtbank is van oordeel dat gebruikmaking van de peilzender
  zoals in casu is geschied, geen strijd oplevert met het door de
  raadsman aangevoerde recht op privacy (…) nu deze zender slechts
  gebruikt is als hulpmiddel bij observatie van handelingen van
  verdachte die in het openbaar waarneembaar waren door elke
  willekeurige burger. (…) Bij gebreke van een regeling bij
  opsporing in strafvorderlijk kader kunnen dergelijke middelen
  alleen worden toegestaan als aan de volgende voorwaarden is
  voldaan: (samengevat) 1. alleen als hulpmiddel bij observatie in
  het openbaar;

  2. met inachtneming van algemene beginselen van een behoorlijke
  procesorde, met name proportionaliteit en subsidiariteit;
  3. voorafgaande toestemming van en toetsing aan 1 en 2 door de
  officier van justitie; 4. deugdelijke vastlegging in een
  proces-verbaal, zodat de gang van zaken met betrekking tot de
  gebruikmaking van dit middel door de rechter te controleren is.

  Aan de vierde eis werd niet voldaan. Immers, uitsluitend door de
  inspanningen van de raadsman van verdachte is aan het licht gekomen
  dat van een dergelijke zender gebruik is gemaakt. In
  overeenstemming met de verweren achtte de rechtbank de wijze waarop
  de zender was geplaatst in strijd met de beginselen van een
  behoorlijke procesorde. Dit in combinatie met het feit dat het op
  zichzelf geoorloofde gebruik van de peilzender doelbewust aan de
  controle van de rechter werd onttrokken leidt tot niet
  ontvankelijkheid van de officier met betrekking tot (…)
  feiten.

  Het hof oordeelt daarentegen: het doen installeren van een
  peilzender als bovenvermeld in deze zaak leidt niet tot
  niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Niet is gebleken
  immers, dat die zender, voor zover al werkelijk bij het
  opsporingsonderzoek gebruikt, enige aanwijzing tegen de verdachte
  heeft opgeleverd. Daardoor ontbreekt ieder oorzakelijk verband
  tussen het toepassen van de bestreden methode en de tegen de
  verdachte gevolgde strafvervolging en leiden de bestreden
  gedragingen al om die reden niet tot niet ontvankelijkheid van het
  openbaar ministerie, daargelaten de vraag, of die wijze van
  opsporing inbreuk maakte op de privacy van de verdachte of om
  andere reden onrechtmatig was.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken