• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Garagebox

  Garagebox

  HR 6 juni 1995, nr. 99.663
  (Artt. 26 Wet wapens en munitie en art. 416-417bis Sr.)
  Bij een bepaalde garagebox werden video-opnamen gemaakt en is door
  rechercheurs geobserveerd. Deze wijze van observatie (door middel
  van een video-camera) bleek niet uit de processen-verbaal.
  Rechtsvraag:

  Dient het OM als gevolg van het gebruik van een niet wettelijk
  geregelde opsporingsmethode, te weten video-opnamen, en het
  verbergen daarvan in de gemaakte processen-verbaal, – wegens strijd
  met het Wetboek van Strafvordering alsmede strijd met de beginselen
  van een behoorlijke procesorde – niet ontvankelijk verklaard te
  worden?

  Het hof overweegt dat het juister was geweest indien in de
  politie-verbalen wel melding was gemaakt van de wijze van
  observeren. Die tekortkoming is echter niet van dien aard dat het
  openbaar ministerie niet ontvankelijk behoort te worden verklaard
  en/of dat de verdediging daardoor redelijkerwijs in haar belangen
  is geschaad.

  Ten aanzien van het verweer dat deze opsporingsmethode, die geen
  wettelijke basis heeft, een inbreuk heeft gemaakt op de
  persoonlijke vrijheidsrechten van verdachte, overweegt het hof dat
  geen rechtsregel zich ertegen verzet dat de politie gebruik maakt
  van de door de raadsman bedoelde opsporingsmethode in een geval als
  het onderhavige, waar de politie het vermoeden heeft dat op een
  bepaalde plaats ernstige strafbare feiten worden begaan. Noch is op
  deze wijze de privacy van de verdachte geschonden, nu deze
  opsporingsmethode is aangewend op een voor het publiek, althans
  niet exclusief voor verdachte en de zijnen, toegankelijke plaats
  (ter plaatse waren wel 100 garageboxen), terwijl ook geen
  bijzondere omstandigheden zijn gebleken of aannemelijk geworden
  waarom het in dit geval anders zou moeten worden geoordeeld. De
  Hoge Raad overweegt dat blijkens de overwegingen het hof heeft
  vastgesteld dat de verdenking bestond dat op een bepaalde plaats –
  waarbij, gelet op de inhoud van de bewijsmiddelen, het hof
  kennelijk doelt op de mede bij verdachte in gebruik zijnde
  garagebox (…) te Dordrecht – ernstige strafbare feiten werden
  begaan en dat eerst daarna bedoelde observaties door middel van
  buiten die garagebox geplaatste video-camera’s hebben
  plaatsgevonden die betrekking hadden op een ook voor anderen dan de
  verdachte en zijn mededaders toegankelijk terrein. Deze feitelijke
  vaststellingen zijn in het licht van de gedingstukken niet
  onbegrijpelijk en kunnen in cassatie niet verder worden
  getoetst.
  Ook ‘s hofs oordeel met betrekking tot het verzuim in de
  processen-verbaal melding te maken van het gebruik van
  videocamera’s bij de verrichte observaties geeft geen blijk van een
  onjuiste rechtsopvatting en is, mede gelet op de niet
  onbegrijpelijke vaststelling dat de verdediging hierdoor niet is
  geschaad, toereikend verworpen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken