• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – XTC I

  XTC I

  Hof Amsterdam, 9 juni 1994, NJ 1994, 709 en HR 27 juni 1995, NJ
  1995, 751 (DD 25 (1995) 10 (dec) nr. 95.428) (zie ook NJ 1994, 710
  (XTC II))
  (Artt. 36e Sr en 125f Sv)
  Samenvatting van de gevoerde verweren voor het hof:
  Overkoepelend wordt gesteld dat openbaar ministerie niet
  ontvankelijk dient te worden verklaard, onderscheidelijk dat het
  bewijs onrechtmatig is verkregen, op gronden dat de officier van
  justitie misbruik van het procesrecht heeft gemaakt (3:13 en 3:15
  BW), door:

  a. printeraansluiting op de telefoon te doen aanbrengen; dit is
  een ontoelaatbare inbreuk op de bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer die een wettelijke grondslag ontbeert;
  b. aanvankelijk niet het gegeven dat met behulp van printers werd
  nagegaan of telefoonverkeer plaatsvond met voormelde
  telefoonaansluitingen aan het dossier toegevoegd;
  c. printergegevens vernietigd; voor verdediging geen controle
  mogelijk, welke telefoongesprekken met welke aansluitingen hebben
  plaatsgevonden en of toen reeds telefoonnummers bekend werden; d.
  aannemelijk is geworden dat in onderhavige zaak telefoongesprekken,
  meer in het bijzonder gevoerd met of vanuit laatstgenoemd nummer,
  zijn afgeluisterd zonder dat daartoe door de rechter-commissaris
  verlof is gegeven.

  Het hof overweegt:
  ad a. Weliswaar wordt aldus een inbreuk gemaakt op het recht op
  bescherming van de persoonlijke levenssfeer, doch deze inbreuk is
  bij wet voorzien (namelijk art. 125f Sv een ieder, die werkzaam is
  … op vordering van de officier van justitie gehouden inlichtingen
  te verschaffen) en kan gelden als noodzakelijk in een democratische
  samenleving ter voorkoming of opheldering van misdrijven (zie art.
  10 Grondwet en 8 EVRM).

  ad b. Dit uitgangspunt (ad a.) laat echter onverlet dat controle
  moet kunnen plaatsvinden, met name door de rechter in het
  strafproces, op de uitoefening door de officier van justitie van
  vermeldde bevoegdheid Bedoelde stukken zijn echter door tussenkomst
  van de rechtbank terecht alsnog aan het dossier toegevoegd en de
  verdediging heeft zich daarover uit kunnen laten. Niet valt
  derhalve in te zien dat het aanvankelijk ontbreken van stukken en
  het standpunt dienaangaande van de officier van justitie zou moeten
  leiden tot niet ontvankelijkheid openbaar ministerie dan wel
  bewijsuitsluiting. (Verwezen wordt naar NJ 94, 113) ad c.
  Vernietiging printgegevens: …dient er thans vanuit te worden
  gegaan dat de gegevens die door middel van voormeld printen zijn
  verkregen op last van de officier van justitie zijn
  vernietigd.(…) zulks onbegrijpelijk en in strijd met recht is te
  achten. (…) Vastgesteld moet derhalve worden dat de vernietiging
  van vermeldde gegevens inbreuk maakt op de rechten van de
  verdediging. Deze inbreuk is in het onderhavige geval naar het
  oordeel van het hof echter zo beperkt te achten dat deze niet kan
  leiden tot de door de raadsman ingeroepen gevolgen. Het hof acht
  het aannemelijk dat de printer (in overeenstemming met verklaring
  verbalisant) slechts uit doelmatigheidsoverwegingen is geplaatst
  bij slechts twee telefoonaansluitingen, zulks slechts om te bezien
  of feitelijk van de telefoonaansluiting gebruik werd gemaakt de
  printgegevens bevatten overigens geen voor het onderzoek relevante
  informatie). Reeds kort na aansluiten is de rechter-commissaris
  verzocht om een machtiging.

  ad d. Afluisteren zonder vereiste machtiging: is (…),
  geenszins aannemelijk geworden dat in deze zaak telefoongesprekken
  zijn afgeluisterd zonder de vereiste machtiging van de
  rechter-commissaris. Als vijfde punt gaat het hof in op een door de
  raadsman gevoerd verweer, door het hof opgevat als de mogelijk
  andere lezing van de feiten met betrekking tot de aanvang van het
  onderzoek dan die door het openbaar ministerie wordt gegeven, en
  wel als gevolg van de verklaringen van A. Lith (teamleider IRT
  Noord-Holland/Utrecht) bij de rechter-commissaris. Het hof geeft de
  (een) lezing van de aanvang, herleid uit processen-verbaal en
  verklaringen (Lith), die niet afwijkt.

  Daarnaast wordt ook geklaagd over het gebrek aan informatie ter
  rechtvaardiging van het plaatsen (het maken van de beslissing
  daartoe) van een printer op twee telefoonaansluitingen. …, faalt
  het eveneens. Gelet op de aard en indringendheid van deze
  osporingsmethode in verbinding met de verkregen informatie, die de
  verdenking kon rechtvaardigen dat ernstige misdrijven waren of
  zouden worden gepleegd, enerzijds en de eisen van proportionaliteit
  en subsidiariteit anderzijds, kon naar het oordeel van het hof de
  officier van justitie besluiten tot het geven van zijn toestemming
  vermeldde printers te plaatsen.
  Verweren met betrekking tot misleiding van de rechter-commissaris
  of afluisteren zonder machtiging worden beide door het Hof niet
  aannemelijk geacht.
  Een gedaan verzoek op basis van art. 6 EVRM tot toevoeging bij de
  stukken van het niet gepubliceerde gedeelte van het rapport van de
  commissie-Wierenga. Het hof wijst het verzoek af, nu de noodzaak
  van het verzochte hem niet is gebleken, maar overweegt vervolgens
  nog wel het een en ander hierover. Met de raadsman is het hof van
  oordeel dat in het strafproces het vinden van de materile waarheid
  voorop staat, aan welk als inquisitoir te betitelen uitgangspunt
  moet worden vastgehouden. In zoverre kan dan ook niet gezegd worden
  dat het strafproces accusatoir van karakter is. Het hof
  onderschrijft niet het standpunt, zoals verwoord door de
  procureur-generaal, dat het op de weg van de verdediging ligt,
  bijvoorbeeld indien zij aanvoert dat zich in het
  opsporingsonderzoek onregelmatigheden hebben voorgedaan, zulks
  aannemelijk te maken. Afhankelijk van de omstandigheden van het
  geval dient te worden bepaald wat te dezen van de verdediging moet
  worden verlangd. In ieder geval ligt het in het algemeen op haar
  weg feiten en omstandigheden aan te voeren op grond waarvan zij van
  mening is dat vraagtekens zijn te plaatsen bij de rechtmatigheid
  van de opsporing en kan zij niet volstaan met enkel te stellen dat
  aan de rechtmatigheid daarvan dient te of kan worden getwijfeld. In
  het algemeen moet ervan uit gegaan worden dat het dossier
  genoegzaam de gegevens bevat aan de hand waarvan kan worden
  beoordeeld of het onderzoek met inachtneming van de relevante
  rechtsregels heeft plaatsgevonden.

  Onder omstandigheden moet worden aanvaard dat van de verdediging
  niet meer kan worden gevergd dan dat zij slechts in meer algemene
  bewoording wijst op mogelijke gebreken die haars inziens een
  opsporingsonderzoek aankleven en kan het op de weg van het openbaar
  ministerie en/of de opsporingsautoriteiten liggen nader mededeling
  te doen van feiten en omstandigheden die een verantwoord oordeel
  van de rechter mogelijk maken. I.c. zijn geen feiten of
  omstandigheden aannemelijk geworden of zouden moeten worden
  aangenomen mede in het licht van: a. getuigenverklaring; b.
  gepubliceerd deel in verbinding met perspublicaties en c. MDA/MDMA
  in plaats van stoffen hashish en/of cocane. Hoge Raad:

  Afwijzing van het verzoek kennis te nemen van het niet
  gepubliceerde verslag van de commissie-Wierenga op grond van het
  feit dat de noodzaak daarvan niet is gebleken is een juiste
  maatstaf. ‘s Hofs oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat dat
  verslag gegevens bevat met betrekking tot het onderzoek in deze
  zaak is toereikend gemotiveerd en in het licht van de stukken niet
  onbegrijpelijk; daaraan doet niet af dat het hof van dat verslag
  geen kennis heeft genomen.

  Met betrekking tot ‘s hofs oordeel met betrekking tot de
  printgegevens, namelijk dat die printgegevens conform art. 125f Sv
  (oud) zijn verkregen maar op last van de officier van justitie ten
  onrechte zijn vernietigd en dat het processuele nadeel dat de
  verdediging hierdoor zou kunnen ondervinden voldoende is
  gecompenseerd, doordat aard, omvang en gebruik van die gegevens met
  voldoende zekerheid en op een door de verdediging te toetsten wijze
  zijn achterhaald zodat die onrechtmatigheid in casu niet tot
  niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of tot
  bewijsuitsluiting leidt, geven geen blijk van een onjuiste
  rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk.Betreden van plaatsen
  en inkijkoperaties


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken