• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Keukenkastje

  Keukenkastje

  HR 28 mei 1985, NJ Sv, 1985, 822 m.nt ThWvV
  (Artt. 97 lid 1 sub 1SV, 2 lid 1 sub C en 9 Opiumwet
  (oud))

  Rechtsvraag:
  Was het tegen de wil van de bewoners binnen treden, waarna cocane
  werd aangetroffen bij het onderzoek in de keukenkastjes (een naast
  de geiser hangend kastje), welk onderzoek zonder toestemming en
  zonder te hebben voldaan aan de (oude) voorwaarden voor een
  huiszoeking, onbevoegd geschied? Mag de gevonden cocane (49,6 gram)
  voor het bewijs van het tenlastegelegde meewerken?

  Dit onrechtmatig verkregen bewijs-verweer wordt door het hof
  verworpen. Bij het onderzoek is, zoals vermeld in het opgemaakte
  proces-verbaal, niets verbroken. Een dergelijk eenvoudig en, gelet
  op de op het spel staande belangen, weinig ingrijpend onderzoek
  behoort tot de handelingen waartoe opsporingsambtenaren, die
  ingevolge art. 9 Opiumwet (oud) te allen tijde niet alleen toegang
  hebben tot de plaatsen waar redelijkerwijs vermoed kan worden dat
  een overtreding van die wet gepleegd wordt maar ook bevoegd zijn
  tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen, mogen overgaan
  indien zij – zoals in dit geval – rechtmatig een woning zijn
  binnengetreden met het doel daar het nodige opsporingsonderzoek in
  te stellen en de daarvoor vatbare voorwerpen in beslag te
  nemen.

  Hoge Raad: Het oordeel van het hof geeft geen blijk van een
  verkeerde rechtsopvatting, in aanmerking genomen dat uit de door
  het hof vastgestelde feiten kan worden afgeleid (…) dat de woning
  niet stelselmatig en gericht is onderzocht op aanwezigheid van voor
  inbeslagneming vatbare voorwerpen. Anders dan in de toelichting op
  het middel aangevoerd heeft het hof art. 9 Opiumwet niet aangehaald
  om
  daaruit enige bevoegdheid van de in het eerste lid bedoelde
  opsporingsambtenaren tot het doen van huiszoeking af te leiden,
  doch alleen om aan te geven dat de politie in het onderhavige geval
  ingevolge dat artikel toegang had tot de onderhavige woning – die
  zij rechtmatig, immers voorzien van een last als bedoeld in het
  derde lid (oud), is binnengetreden – en bevoegd was tot
  inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen Voor zover het
  middel aanvoert dat ook andere kamers grondig zijn doorzocht in
  alle voor het opbergen van goederen geschikte plaatsen mist het
  feitelijke grondslag, omdat het hof dienaangaande niets heeft
  vastgesteld.

  Annotator ThWvV is in tegenstelling tot de Hoge Raad ertoe
  geneigd uit het feit dat de opsporingsambtenaren (maar) een uur
  binnen zijn geweest af te leiden dat er wel systematisch is
  gezocht. Met de steller van het middel lijkt het hem niet juist aan
  de op het spel staande belangen invloed toe te kennen in de
  beantwoording van de vraag of het ingestelde onderzoek de grens van
  huiszoeking heeft overtreden. Als die belangen zo zwaar wegen,
  dient de Opiumwet, gelijk de Vuurwapenwet met een
  huiszoekingsbevoegdheid voor opsporingsambtenaren te worden
  uitgebreid.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken