• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Tijdelijk register

  Tijdelijk register

  HR 7 februari 1995, NJ 1995, 308
  (Artt. 13 WPolR en 8 BPolR)
  Het gaat in deze zaak om de beantwoording van de vraag of het
  verwerken in processen-verbaal van persoonsgegevens uit
  politieregisters die niet voldoen aan de vereisten gesteld (..) in
  de WPolR moet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar
  ministerie dan wel uitsluiting van de in de processen-verbaal
  vervatte bewijsmiddelen. Dit cassatiemiddel steunt, blijkens de
  behandeling door de Hoge Raad, op twee gronden:
  1. In de ten aanzien van het merendeel van de tenlastegelegde
  feiten opgemaakte processen-verbaal zijn persoonsgegevens verwerkt,
  voor de registratie waarvan in strijd met het bepaalde in de WPolR
  niet een tijdelijk register als bedoeld in art. 13 van die wet is
  aangelegd.

  Hof:
  Die grond is ondeugdelijk, aangezien daarbij wordt miskend dat de
  WPolR geen verplichting behelst om met het oog op de uitvoering van
  de politietaak in een bepaald geval een persoonsregistratie in de
  vorm van een tijdelijk register aan te leggen, doch slechts
  voorziet in de mogelijkheid daartoe. 2. Bedoelde persoonsgegevens
  in Bedrijfsprocessensysteem (BPS) welke behoort tot de
  politieregisters was, zonder dat voor dit register het vereiste
  reglement (als bedoeld in art. 9 WPolR) was vastgesteld, in gebruik
  genomen. Van belang bij de beantwoording van deze vraag is de
  verklaring van de deskundige, Van ‘t Sant (privacy-officer):
  (samengevat) Wij handelen altijd volgens het Reglement BPS. Dit
  reglement is gepubliceerd in Groningen. Bij de Registratiekamer is
  het niet bekend, vanwege discussie tussen provincie Groningen en de
  Registratiekamer. De minister is gevraagd om toestemming. De
  registratiecommissie heeft advies gevraagd aan Registratiekamer. In
  afwachting van de uitspraak is op oude voet verder gegaan. Hoge
  Raad:

  Hof heeft dit in het midden gelaten, in cassatie moet ervan uit
  gegaan worden dat genoemd reglement niet aan de Registratiekamer is
  gezonden, evenmin heeft er een mededeling plaatsgevonden (art. 12
  lid 2 WPolR). Niet is ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd
  dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in bedoeld
  politieregister is opgenomen, dit blijkt ook niet uit de
  stukken.

  HR: Het komt er dus op neer dat het enkele feit dat gegevens
  zijn geput uit een politieregister ten aanzien waarvan niet is
  gehandeld overeenkomstig art. 9 WPolR de door de middelen beoogde
  niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie danwel
  bewijsuitsluiting ten gevolge moet hebben. Die opvatting kan niet
  als juist worden aanvaard. (…) naleving van de bij of krachtens
  de WPolR gestelde voorschriften – voor naleving waarvan de
  beheerder van het politieregister, in dit geval de burgemeester van
  Groningen als beheerder van het toenmalige korps gemeentepolitie,
  verantwoordelijk is – niet strekt tot de bescherming van de
  verdachte in zijn strafvorderlijk belang. Tot bewijsuitsluiting zal
  de hiervoren aangehaalde omstandigheid dus niet kunnen leiden en te
  minder tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in
  zijn vervolging.

  In het midden kan blijven onder welke omstandigheden schending
  van de bij of krachtens de WPolR gegeven voorschriften niet meer
  verenigbaar zou zijn met een eerlijke procesvoering, nu in
  feitelijke aanleg niet is aangevoerd dat en waarom het handelen van
  het openbaar ministerie in dit opzicht een ernstige schending van
  beginselen van een behoorlijke procesorde heeft opgeleverd, noch
  ook dat en waarom de verdachte in enig relevant verdedigingsbelang
  is getroffen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken