• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 11.1 Inleiding

  11 BURGEMEESTERS EN KORPSBEHEERDERS

  11.1 Inleiding

  In dit hoofdstuk staan de sturing van en controle op de politie
  door burgemeesters en korpsbeheerders centraal. Aan de
  korpsbeheerder, doorgaans de burgemeester van de grootste gemeente
  in de politieregio, is het beheer van het regionale politiekorps
  opgedragen. Noot Het openbaar ministerie heeft in de
  persoon van de hoofdofficier van justitie sinds het nieuwe
  politiebestel voor het eerst een stem in het beheer van de politie.
  Noot Bestuur en OM zijn, in de personen van korpsbeheerder en
  hoofdofficier van justitie, beide verantwoordelijk voor het beheer
  van een regiokorps. Beheersbevoegdheden met betrekking tot
  territoriale onderdelen van de politie kunnen door de
  korpsbeheerder worden overgedragen aan de burgemeester van de
  betrokken gemeente. Daarnaast dragen burgemeesters het gezag over
  de politie voor wat betreft de handhaving van de openbare orde.
  Noot

  Gezag en beheer vormen de instrumenten waarmee het bestuur
  (burgemeesters en korpsbeheerders) zeggenschap heeft over de
  politie. Gezag heeft betrekking op de beslissingsbevoegdheid over
  de inzet en het optreden van de politie, beheer is de zorg voor de
  organisatie in de breedste zin, zoals het financile beleid, de
  middelen, de personeelszorg en de werving van politiemensen.

  Het dualistische karakter in het beheer van en gezag over de
  politie brengt met zich mee dat burgemeesters en korpsbeheerders
  niet autonoom optreden, maar via diverse overlegorganen, waarin ook
  politiechefs en officieren van justitie zitting hebben: het
  regionale college, de regionale driehoek, het (driehoeks)overleg op
  districtsniveau en het overleg tussen burgemeester en lokale
  politiechef. De burgemeesters van een politieregio beslissen met de
  hoofdofficier van justitie in het regionale college over de
  hoofdlijnen van het regionale veiligheidsbeleid. In dit college
  hebben alle burgemeesters van de politieregio en de hoofdofficier
  zitting. Het beheer van de politie is daarnaast in de zogenaamde
  regionale – of beheersdriehoek aan de orde. In dit driehoeksoverleg
  hebben de korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie en de
  korpschef van politie zitting. Op het niveau van districten en
  basiseenheden beraadslagen lokale politiechefs en burgemeesters
  zowel bilateraal als in het gezagsdriehoeksoverleg met de
  aangewezen officier van justitie. De bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit en de werkzaamheden van ondersteunende
  diensten in het korps hebben, met uitzondering van enkele grote
  steden, op regionaal niveau plaats. Deze regionale diensten worden
  niet direct gestuurd en gecontroleerd zoals op het niveau van
  basiseenheden en districten door een burgemeester en een officier
  van justitie gezamenlijk. Een chef van een regionale Criminele
  inlichtingendienst (RCID) bijvoorbeeld is via een divisiechef
  verantwoording schuldig aan de korpschef. In tegenstelling tot
  districtschefs en chefs van basiseenheden treedt een RCID-chef niet
  zelf in enige vorm in overleg met een burgemeester of
  korpsbeheerder. Het bestuur is daardoor slechts indirect betrokken
  bij het beheer van de georganiseerde criminaliteitsbestrijding en
  de inzet van opsporingsmethoden door deze regionale diensten. De
  invloed van het bestuur daarop is afhankelijk van de aandacht die
  de korpsbeheerder in de regionale driehoek heeft voor de
  beheersaspecten van opsporingswerk op regionaal niveau en van de
  mate waarin burgemeesters in het regionale college lokale belangen
  bij de ordehandhaving afwegen tegen regionale, strafrechtelijke
  belangen.

  In het rapport Opsporing gezocht wordt niet expliciet
  gevraagd naar de rol van burgemeesters en korpsbeheerders bij de
  aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een aantal vraagpunten
  heeft wel indirect betrekking op die rol:

  3 G. Welke bestuurlijke en andere niet-strafrechtelijke
  maatregelen zijn denkbaar ter beheersing van de zware,
  georganiseerde criminaliteit?
  3 H. Hoe dient de
  informatie-uitwisseling over criminele
  organisaties en personen tussen politie, justitie en bestuur
  geregeld te worden?
  8 E. Welke corruptierisico’s bestaan ten aanzien van de organisatie
  van opsporingsmethoden?
  Hieronder worden eerst de
  organisatorische aspecten van de rol van burgemeesters en
  korpsbeheerders beschreven. De betrokkenheid bij de
  prioriteitenstelling en bij de concrete inzet van methoden komt
  in
  paragraaf 11.3 aan de orde, evenals de bestuurlijke
  rechtshandhaving. Paragraaf 11.4 behandelt de rol van het
  ministerie van Binnenlandse Zaken terzake, van de gemeenteraden en
  van het korpsbeheerdersberaad. In de slotparagraaf worden de
  conclusies getrokken.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken