• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 11.2 Organisatie

  11.2 Organisatie

  11.2.1 Burgemeester-korpsbeheerder: beheerstaken

  De burgemeester van de grootste gemeente in de politieregio is
  korpsbeheerder, Noot bij wie het beheer over het
  regionale politiekorps berust. De korpsbeheerder dient
  verantwoording af te leggen aan het regionale college,
  Noot waarvan hij zelf voorzitter is. Het college stelt
  jaarlijks de organisatie, de formatie, de begroting, de
  jaarrekening en het beleidsplan voor het regiokorps vast. De
  korpsbeheerder is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het
  beleidsplan (artikel 31 Politiewet 1993). Hij kan de korpschef
  uitnodigen inlichtingen te verstrekken aan het regionale college.
  Noot

  De korpschef heeft geen zelfstandige, maar een afgeleide
  positie van die van de
  korpsbeheerder. Noot
  De korpsbeheerder kan zijn beheersbevoegdheden delegeren
  aan de korpschef. De korpschef is hoofd van het politiekorps en
  voert de dagelijkse leiding. Hij heeft daarbij de mogelijkheid zijn
  bevoegdheden te delegeren aan lokale politiechefs uit het
  regiokorps. Deze oefenen hun taken uit in overleg met de
  burgemeester, de gemeenteraad en officieren van justitie en zijn
  tevens ondergeschikt aan districts- en/of korpschefs. De korpschef
  is formeel ondergeschikt aan de
  korpsbeheerder en heeft geen
  directe verantwoordingsplicht ten overstaan van het regionale
  college.

  De heer d’Hondt :
  Bij de parlementaire behandeling van de Politiewet is er
  discussie over geweest of er onderscheid gemaakt zou moeten worden
  tussen de functies van
  korpsbeheerder en korpschef. De vraag
  rees of er duidelijker omschreven zou moeten worden, welke
  verantwoordelijkheid de korpschef jegens de

  korpsbeheerder zou moeten hebben. Daar zijn voorstellen voor
  gedaan, maar die zijn niet overgenomen. Beide ministers hebben
  uitdrukkelijk gezegd dat er naar hun mening geen onderscheid
  gemaakt moet worden. Dit betekent dat de korpschef de

  korpsbeheerder bijstaat en het betekent natuurlijk ook dat er in
  de praktijk afspraken moeten worden gemaakt. En zo gaat het ook.
  Een korpschef moet natuurlijk als manager verantwoordelijk zijn
  voor de totale bedrijfsvoering van een korps. En een

  korpsbeheerder moet daarop kunnen toezien. Noot

  De Regionale criminele inlichtingendienst (RCID) is onderdeel
  van het regiokorps en het beheer van de RCID berust derhalve bij de
  korpsbeheerder.

  De heer De Graaf:
  U was behalve korpsbeheerder van de regio ook nog
  burgemeester van een niet zo kleine stad.
  Mevrouw Schmitz:
  Ja, ik had nog een paar andere dingen te doen ook.
  De heer De Graaf:
  Dat korpsbeheerderschap moest u er toch bij doen?
  Mevrouw Schmitz:
  Dat is een van de zaken die ik hangende het proces van de
  reorganisatie ook een paar keer heb opgemerkt. Juist de
  burgemeesters van grotere steden waren doorgaans
  korpsbeheerder
  van een regio. Zij kregen de hele reorganisatie en de hele
  opbouw van de regio erbovenop. Derhalve werden zij ook vaak ingezet
  in allerlei landelijke commissies en besprekingen, enzovoorts.
  (…)
  De heer De Graaf:
  Mijn vraag is eigenlijk of een korpsbeheerder die
  verantwoordelijkheid wel kan nemen, zeker als die wordt verzwaard
  in de discussies die nu plaatsvinden, om echt zelf toezicht uit te
  oefenen op zaken als de
  RCID, als dat iets is dat nebenbei
  is.
  Mevrouw Schmitz:
  Bestuurders moeten in het algemeen werken met het delegeren
  van bevoegdheden aan mensen met wie je werkt, anders kun je dat
  werk niet doen. Daar hoort ook bij dat je vertrouwen hebt in die
  mensen, anders kun je geen bevoegdheden delegeren. Ik heb dat
  vertrouwen gehad en ik heb dat vertrouwen nog. Daarmee wil ik niet
  zeggen dat er geen fouten zijn gemaakt. Voor die fouten ben ik dan
  medeverantwoordelijk. Zo moet je werken met elkaar. Zo zullen wij
  ook in de toekomst moeten werken. Je kunt niet alles in regels
  vastleggen. Bestuurders zullen ook in de toekomst met aan mensen
  gedelegeerde bevoegdheden moeten werken. Daar hoort vertrouwen bij.
  Als er ergens dingen fout gaan en misbruik wordt gemaakt, dan red
  je het echt niet door allemaal regels te veranderen. Dan zijn er
  dingen fout en daar ben je verantwoordelijk voor en dus
  aanspreekbaar op.
  Noot

  De korpsbeheerder is tevens verantwoordelijk voor het beheer van de
  politieregisters, waaronder de CID-registers. Het beheer van het
  CID-register omvat het toezicht op de inrichting van dit register,
  op de

  naleving van procedures voor de registratie van CID-subjecten, op
  de informatie-opslag en dergelijke. De korpsbeheerder heeft de
  plicht een registerbeheerder aan te wijzen. Noot Deze
  registerbeheerder, vaak de korpschef, is belast met het feitelijk
  beheer van het CID-register en het grijze-veld-register. Hij draagt
  deze taken doorgaans op aan de chef van de CID. Dit laat onverlet
  de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder. De Hoge Raad
  bepaalde op 7 februari 1995 in verband met de aanleg van tijdelijke
  registers dat voor naleving van de bij of krachtens de Wet

  politieregister gestelde voorschriften dat de beheerder van
  het
  politieregister, in dit geval de burgemeester van
  Groningen, als beheerder van het (toenmalige) korps
  (Gemeentepolitie) verantwoordelijk is (NJ 1995, 308).

  In de praktijk bemoeit de korpsbeheerder zich niet met het
  beheer van de CID-registers.

  De heer Koekkoek:
  Als korpsbeheerder was u ook verantwoordelijk voor
  de
  politieregisters. Kun je die verantwoordelijkheid
  waarmaken?
  Mevrouw Schmitz:
  Je bent verantwoordelijk voor het beheer, voor de
  veiligheid, voor het feit dat daar de juist informatie in komt en
  dat er correct mee wordt omgegaan. Dat beheer delegeer je aan de
  korpschef. Ik vind dat wel een lastige verantwoordelijkheid, want
  die echt invullen, doe je als
  korpsbeheerder eigenlijk
  niet.
  De heer Koekkoek:
  Hoe zou het beter geregeld kunnen zijn? Je kunt die
  verantwoordelijkheid eigenlijk niet waarmaken. Dat begrijp ik van
  u.
  Mevrouw Schmitz:
  Ik denk dat het heel lastig is. Je zegt niet ieder half
  jaar: laat mij die
  politieregisters eens zien. Zo werkt dat
  niet.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit een politieregister gezien?
  Mevrouw Schmitz:
  Nee.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit gevraagd: wat zit daar nou in,
  jongens?
  Mevrouw Schmitz:
  Nee. Ik meen dat je die verantwoordelijkheid misschien
  rechtstreeks kunt laten bij de korpschefs of bij justitie/OM.
  Inhoudelijk heb je er geen bemoeienis mee. Dat zou ook kunnen. Er
  zijn wel meer dingen waarvoor je verantwoordelijk bent en waarop je
  aanspreekbaar bent. Maar hoe maak je dat in de veelheid van zaken
  waar? Dat is waar.
  Noot
  De voorzitter:
  Stel dat uit nader onderzoek blijkt dat uw registers
  buitengewoon ruim zijn – de
  CID-subjecten zijn niet begrensd
  en er zijn een hele hoop gegevens waarvan u achteraf zegt: dat kan
  helemaal niet – mag het bestuur van uw regio u daar dan op
  aanspreken?
  De heer d’Hondt:
  Ik denk eerlijk gezegd van niet, maar er zullen ongetwijfeld
  grensgevallen te benoemen zijn. Maar de
  korpsbeheerder is er
  primair verantwoordelijk voor dat er een ruimte is, dat er een
  register is, dat er de juiste temperatuur heerst, dat de kwaliteit
  ervan goed genoeg is voor alles wat erin opgenomen moet worden en
  dat het goed beheerd wordt. Hij is niet verantwoordelijk voor wat
  er allemaal daadwerkelijk in terechtkomt; dat moet voldoen aan de
  voorwaarden, en de controle daarop is voor een deel een kwestie van
  beheer, maar de primaire verantwoordelijkheid wordt natuurlijk
  gevormd door de gezagsverantwoordelijkheid.
  Noot Een
  van de gesproken korpsbeheerders bleek niet op de hoogte te zijn
  van zijn taak als beheerder van het

  CID-register.
  Het registerbeheer veronderstelt kennisname van de inhoud van
  CID-registers. De korpsbeheerder heeft op grond van zijn
  verantwoordelijkheid voor het registerbeheer van de CID formeel
  toegang tot de CID-registers. Noot Zouden korpsbeheerders
  daadwerkelijk op de hoogte raken van de inhoud van CID-bestanden,
  dan ontstaat het risico van dtournement de pouvoir. Een
  korpsbeheerder mag CID-informatie immers niet voor bestuurlijke
  doeleinden gebruiken.

  Onduidelijk is hoe het beheer van de politie, in het bijzonder
  van de CID, ex artikel 24 Politiewet 1993 zich verhoudt tot de
  verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder voor het beheer van de
  CID-registers ex artikel 1 sub f Wet politieregisters. In sommige
  gevallen kan het registerbeheer samenvallen met beslissingen die de
  korpsbeheerder op grond van zijn algemene beheerstaak neemt,
  bijvoorbeeld waar het gaat om de aanschaf van nieuwe software.

  11.2.2 Burgemeester-niet-korpsbeheerder: taken met betrekking
  tot gezag en beheer

  De verantwoordelijkheid voor het beheer van de politie ligt
  primair bij de korpsbeheerder, die uit hoofde van die functie per
  definitie een regionale functionaris is. De bemoeienis van het
  bestuur met de politie speelt zich tevens af binnen zowel de
  gemeenten van deze regio als basiseenheden en districten die als
  zodanig zijn aan te merken. Dit gaat dan om de
  verantwoordelijkheden van burgemeesters afzonderlijk.
  Burgemeesters maken deel uit van het regionale college en hebben
  daarin zeggenschap over het beheer van de politie. De Politiewet
  1993 bepaalt voorts, zoals in de inleiding vermeld, dat in het
  beleidsplan voor het regionale politiekorps wordt aangegeven welke
  beheersbevoegdheden met betrekking tot het beheer van een
  territoriaal onderdeel door de korpsbeheerder worden overgedragen
  aan de burgemeester of, bij een onderdeel dat meer gemeenten of
  delen van gemeenten omvat, aan de burgemeesters van de betrokken
  gemeenten. Noot De burgemeester heeft zeggenschap over
  het territoriale onderdeel voor zover het de inzet van personeel,
  materieel en middelen betreft, die in de beleidsstukken voor dat
  onderdeel zijn bestemd. Het gezag van de burgemeester in zijn
  gemeente beperkt zich tot de handhaving van de openbare orde en
  hulpverleningstaken van de politie. Hierbij zal in weinig tot geen
  gevallen de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit aan de
  orde zijn. De burgemeester en de officier van justitie, die het
  gezag heeft over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde,
  overleggen regelmatig samen met het hoofd van het territoriale
  onderdeel van het regionale politiekorps waarbinnen de gemeente
  valt, of met de korpschef over de taakuitoefening van de politie.
  Noot

  11.2.3 Verhouding gezag en beheer

  De belangen van politiewerk op regionaal niveau worden in de
  beheersdriehoek en/of het regionale college besproken. In het
  eerste geval is de hoofdofficier van justitie direct betrokken.

  De heer d’Hondt:
  De verhouding tussen de hoofdofficier en de
  korpsbeheerder ligt vast in de wet. Als er een conflict
  ontstaat, is er een procedure om de zaak op te lossen. Het is de
  vraag of die procedure voldoende is voor alle conflicten, want die
  procedure vergt tijd en intussen kan er van alles aan de hand zijn,
  als het gaat om beheersvraagstukken.
  De heer Koekkoek:
  Maar hoe komt u er in de praktijk uit zonder een beroep te
  doen op die procedure? Die procedure is een stok achter de deur,
  maar normaal gesproken heb je die niet nodig, als je goed wilt
  werken.
  De heer d’Hondt:
  Precies. Eigenlijk is die procedure een soort stimulans om
  binnen de beheersdriehoeken met consensus te werken. Daar komt het
  in de praktijk ook op neer.
  Noot

  In het regionale college moet het belang van regionaal politiewerk
  concurreren met de afzonderlijke belangen van de burgemeesters.
  Burgemeesters blijken hun eigen lokale belangen te laten prevaleren
  boven regionale belangen. Het ontbreekt enkele burgemeesters aan
  voldoende regionaal perspectief op de politiezorg om een bijdrage
  te leveren in het regionale college.

  Op dit punt is het van belang op te merken dat het gezag van
  het openbaar ministerie over de criminaliteitsbestrijding sinds de
  nieuwe Politiewet (1993) is uitgebreid met beheersbevoegdheden. En
  van de motieven voor de reorganisatie van de politie was ook juist
  een meer doeltreffende aanpak van de bovenlokale, georganiseerde
  criminaliteit, door middel van schaalvergroting en verbetering van
  de bedrijfsvoering. Het openbaar ministerie heeft daarnaast met de
  Regeling bijzondere opsporingskosten politie (BOP) een belangrijk
  instrument in handen. In dat opzicht is de politie financieel
  afhankelijk van het openbaar ministerie en blijft aan het openbaar
  ministerie de formele beslissing bij beleidskeuzen
  voorbehouden.
  Het beheer door het bestuur op de (regionale)
  georganiseerde criminaliteitsbestrijding wordt op verschillende
  manieren beperkt. Enerzijds identificeren burgemeesters zich in
  eerste instantie dus met lokale belangen en is er geen burgemeester
  die specifiek belast is met de regionale, operationele
  politietaken. Anderzijds eist het openbaar ministerie in de persoon
  van de hoofdofficier van justitie zijn aandeel op in het beheer van
  de regionale criminaliteitsbestrijding en financiert de
  procureur-generaal de extra personele en materile kosten van
  onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit (BOP).

  De korpsbeheerders wijzen erop dat de georganiseerde
  criminaliteit slechts een onderdeel vormt van alle problemen rond
  veiligheid. De politiecapaciteit die wordt ingezet voor de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is tussen de tien
  en twintig procent van de totale sterkte. Daarnaast heeft
  georganiseerde criminaliteit vaak een internationaal karakter, is
  het moeilijk grijpbaar en voor burgers minder zichtbaar dan veel
  voorkomende criminaliteit zoals inbraken, diefstallen en sommige
  geweldsdelicten. Georganiseerde criminaliteit uit zich niet in
  verstoringen van de openbare orde.

  11.2.4 Rol korpsbeheerders bij kernteams

  Burgemeesters en korpsbeheerders zijn niet alleen
  verantwoordelijk voor de regiokorpsen, maar hebben ook bemoeienis
  met de kernteams. Het bestaan van de zes kernteams is vastgelegd in
  de convenanten tussen de
  ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de betrokken
  korpsbeheerders en hoofdofficieren van justitie die in juli 1993
  zijn gesloten. In die convenanten zijn nadere afspraken gemaakt
  over het beheer, het gezag en de taakuitvoering. De korpsbeheerder
  van de grootste regio binnen het ressort heeft de
  verantwoordelijkheid voor het beheer van het betreffende kernteam.
  Noot

  Korpsbeheerders hebben hun rol bij de kernteams (zeker tot voor
  de IRT-affaire) zeer beperkt opgevat. Zij stelden zich niet of
  nauwelijks op de hoogte van operationele aspecten.

  De voorzitter:
  Wij hebben gevoeglijk vast kunnen stellen dat onder de
  verantwoordelijkheid van de
  RCID Kennemerland de methodiek
  in vergelijkbare vorm werd voortgezet. Hebt u daar nog naar
  gevraagd, c.q. wist u dat?
  Mevrouw Schmitz:
  Nee, dat wist ik niet.
  De voorzitter:
  Dat is toen niet over tafel gegaan?
  Mevrouw Schmitz:
  Nee, dat is niet over tafel gegaan. Ik heb nu gehoord hoe
  dat elders is doorgegaan, in Rotterdam en dergelijke. Een van de
  grote treurigheden van dit geheel vind ik hoe laat de
  hoofdcommissaris is genformeerd. Dat heb ik toen ook niet
  gehoord.
  Noot

  Een aantal korpsbeheerders in een samenwerkingsverband van n
  kernteam wil nu meer inzicht in het functioneren van het kernteam
  krijgen. De korpsbeheerder kan immers niet langer zeggen dat hij
  helemaal niets met het operationele gebeuren te maken heeft. Als de
  door de korpsbeheerder ter beschikking gestelde mensen
  ongeoorloofde opsporingsmethoden hanteren, gaat dat ook de
  korpsbeheerder aan. Hij stelt dan immers personeel beschikbaar voor
  een ongeoorloofd doel.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken